Гроші 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення. 3
1. Демонетизація золота. 4
1.1 Сутність та причини демонетизації. 4
1.2 Форми демонетизації. 6
2. Еволюція грошей. 9
3. Кредитні картки та електронні гроші. 11
3.1 Види кредитних карток. 11
3.2 Система електронних грошей. 12
4. Система СВІФТ. 14
5. Сутність і природа сучасних грошей. 16
6. Структура грошового обороту. 19
6.1 Грошова маса та грошові агрегати .. 19
6.2 Види грошового обігу. 20
Висновок. 27
Список літератури .. 28
Додаток 1. 30
Додаток 2. 31
Додаток 3. 32
Додаток 4. 33

Введення
Гроші - потужний інструмент цивілізації, і значення їх у цій якості постійно зростає. З засобу обміну й накопичення багатства вони перетворилися на найважливішу керуючу силу сучасного світу.
Книга присвячена, насамперед, електронним грошам та електронного грошового обігу. Розглядаючи історичний шлях розвитку грошей, автор показує неминучість приходу цих нових грошових форм і простежує можливі політичні наслідки сучасної революції в сфері грошей.
Під універсальним словом «гроші» розуміється безліч їх різновидів, що розрізняються видом «грошового матеріалу», способами поводження, використання, обліку грошової маси, можливістю перетворення одних форм грошей в інші. Розвиток економічних відносин призвело до еволюції грошей від «товарно-еквіволентних» до кредитних, паперових, електронних, пластикових.
Процес грошового обігу, а також сам контроль над коштами, стали основою для розвитку банківської справи. Банки, будучи зберігачами, розпорядниками збережених грошових коштів, регулюють їх рух, переміщення, оборот, витрачання на вимогу своїх клієнтів. Банки виникли як приватні, комерційні утворення, що представляють елементи товарно-ринкової структури.
Мета роботи - еволюція паперових і кредитних грошей в грошовій системі постіндустріального суспільства. Завдання роботи - розглянути:
- Демонетизацію золота;
- Еволюцію грошей;
- Кредитні картки;
- Систему СВІФТ;
- Природу сучасних грошей;
- Структуру грошової маси.

1. Демонетизація золота

1.1 Сутність та причини демонетизації

Остання третина двадцятого століття увійде в світову історію товарних і грошово-валютних відносин як період, коли практично завершився процес демонетизації золота. Дорогоцінний метал, з найдавніших часів виконував суспільно-економічну функцію грошового товару, нині втратив своє призначення як базису грошового і валютного обігу, поступившись цією роллю кредитно-паперовим грошам. Золото повернулося в товарний світ, але не як рядовий товар, подібний іншим металам, а як товар "особливого сорту", що володіє деякими специфічними рисами, успадкованими від властивостей колишнього грошового матеріалу.
Найбільш розвинутою стадією використання золота як грошового металу була, як відомо, система золотого монометалізму, заснована на офіційному визнання золота як єдиного грошового товару і загального мірила цінностей. Вищою фазою золотого монометалізму було грошово-валютна пристрій у формі так званого золотомонетного стандарту. Ця система передбачала вільну циркуляцію повноцінних золотих монет у внутрішньому грошовому обігу; безперешкодну їх карбування для будь-якого власника золота; необмежений розмін грошових замінників, включаючи паперові гроші, на дорогоцінний метал з твердим паритетами; вільний вивіз золота за кордон і ввезення його в країну в будь-якій формі і по будь-яких каналах [1].
Історично функція світових грошей стихійно закріпилася за золотом і сріблом, а в рамках Паризької валютної системи (1867 р.) - тільки за золотом. Однак у ролі золота відбулися істотні зміни під впливом демонетизації. Демонетизація золота - процес поступової втрати ним грошових функцій. Цей процес тривалий, як і демонетизація срібла, яка тривала кілька століть до кінця XIX ст.
Демонетизація золота зумовлена ​​об'єктивними і суб'єктивними причинами.
1. Золоті гроші не відповідають потребам сучасного товарного виробництва, коли подолано економічна відособленість товаровиробників у зв'язку з тенденцією до усуспільнення і планомірності навіть при приватній власності.
2. З розвитком кредитних відносин кредитні гроші - банкноти, векселі, чеки - поступово витіснили золото спочатку з внутрішнього грошового обігу, а потім з міжнародних валютних відносин.
3. Суб'єктивні чинники - валютна політика США, державне регулювання операцій із золотом - прискорюють його демонетизацію.
Стратегія валютної політики США відносно золота спрямована на дискредитацію його як основи світової валютної системи з метою зміцнення міжнародних позицій долара. США взяли курс на гегемонію долара після першої світової війни, коли фінансовий центр перемістився з Європи до Америки. Після другої світової війни США, спираючись на свій зрослий валютно-економічний потенціал, розгорнули боротьбу за панування долара під гаслом «долар кращий за золото». Тактика стратегічного курсу США на зміцнення гегемонії долара шляхом прискорення демонетизації золота змінювалася в залежності від конкретної обстановки. В умовах повоєнної розрухи в Західній Європі, Японії посилилася роль золота, і США використовували свої зрослі золоті резерви (24,6 млрд дол в 1949 р., або 75% офіційних золотих резервів капіталістичного світу) як підпірки долара. Був встановлений розмін долара на золото для іноземних центральних банків, що сприяло стабілізації його курсу.
Під тиском США з метою збереження провідних позицій долара впродовж більше 35 років (1934-1971 рр.). Підтримувалася занижена офіційна ціна золота (35 дол за 1 тройську унцію, рівну 31,1035 г), яка служила базою офіційного масштабу цін і паритетів валют. Під впливом державного регулювання відрив офіційної ціни золота від його реальної вартості придбав значний розмір. Статут МВФ зобов'язав країни-члени здійснювати урядові операції з золотом лише за офіційною ціною для підтримки незмінного золотого вмісту долара і його репутації як резервної валюти. З цією ж метою вперше в історії здійснювалося міждержавне регулювання ринкової ціни золота через золотий пул в 1961-1968 рр.. З 70-х років, коли відносно ослабли міжнародні позиції США, надлишок доларів, величезна короткострокова заборгованість країни, знецінення долара сприяли зростанню ролі золота як реального резервного активу. У цих умовах МВФ під тиском США активізував політику щодо прискорення демонетизації золота - суперника долара.

1.2 Форми демонетизації

Розрізняються два аспекти демонетизації золота: юридичний і фактичний. Ямайська валютна реформа зафіксувала юридична завершення демонетизації. У зміненому Статуті МВФ виключена будь-яке посилання на золото при визначенні паритетів і курсів валют, скасовані золоті паритети і офіційна ціна золота. З відміною офіційної ціни золота центральним банком було заборонено збільшувати золоті запаси понад їх рівня станом на 31 серпня 1975 р. у протягом двох років. Однак у Статуті МВФ немає прямого заперечення золота як міжнародного резервного активу. Фактично демонетизація золота не завершена. Питання про роль золота вирішується не законодавчими актами та вольовими рішеннями, а реальними умовами товарного виробництва, світового господарства та валютних відносин.
Тривалість і суперечливість процесу демонетизації золота породжують різнобій в оцінках його ступеня. Одні економісти вважають, що демонетизації не відбувається і золото продовжує виконувати класичні функції грошей. Інші стверджують, що золото повністю демонетизировано і є лише цінним сировинним товаром. Треті вважають, що демонетизація золота відбувається активно, але не завершена.
У процесі демонетизації золото втратило і функцію світових грошей, поступившись її виконання кредитно-паперовим грошовим одиницям - національним, а також штучно сконструйованим колективним або загальним валют. Поточний обмін товарами і послугами, перс-рух капіталів між країнами, регулювання взаємних розрахунків і зовнішніх боргів, фінансування розривів у платежах - у всіх цих міжнародних операціях золото як грошовий еквівалент більше не вживається, будучи повністю витісненим платіжними засобами кредитно-паперового характеру. І коли іноді кажуть, що золото використовується в якості джерела покриття пасивного сальдо платіжного балансу, насправді мається на увазі використання валюти, вирученої від його продажу.
Демонетизація і витіснення золота в сферу товарного обігу супроводжувалися організацією золотих бірж, де предметом угод служить не сам фізичний метал, а "паперове золото" - юридичні зобов'язання про купівлю-продаж на строк будь-то його певної кількості. Як і будь-які інші товарні біржі, це особлива ланка, працюючи за своїми специфічними звичаями і правилами, певним чином взаємодіє з ринком наявного металу, частково його обслуговуючи. Біржові котирування, загалом, йдуть довгостроковим тенденціям ринку готівкового золота. Разом з тим в короткостроковому плані вони можуть надавати і зворотний вплив, тимчасово стимулюючи або охолоджуючи своїми коливаннями попит на фізичний метал.

2. Еволюція грошей
Гроші пройшли тривалий шлях еволюції. Історія розвитку грошей є складовою частиною історії ринкової економіки. Висловлюючи вартість товарного світу, гроші протягом економічної історії приймали ті форми, які диктував досягнутий рівень товарних відносин. Кожному історичному періоду відповідає своя форма, яка переважає грошей.
В епоху натурального господарства обмін надлишками вироблених продуктів носив випадковий характер. Спочатку кожен продукт, пропонований до обміну і завдяки цьому стає товаром, служив еквівалентом для іншого продукту (товару), на який він обмінювався.
Бажаючи продати свій продукт і отримати натомість його іншій, виробник шукав відповідного контрагента. Оскільки грошей у той період ще не існувало, продавець коня, який бажає купити зерно, шукав потенційного покупця коні, що одночасно є продавцем зерна. В акті купівлі-продажу, який мав форму "товар - товар", мішок зерна був еквівалентом коні. Якщо продавцеві потрібний якийсь інший продукт, наприклад тканина або вино, то еквівалентність обміну могла виглядати інакше: "1 коня = 10 метрам тканини" або "1 коня = 20 л вина". Еквівалентом коні могли виступати різні кількості інших продуктів.
Поступово обмін стає способом встановлення економічних зв'язків між виробниками і служить поштовхом до розвитку суспільного поділу праці. В міру залучення в обмін все більшої кількості різних товарів виникла необхідність в універсалізації засобу обміну. З ряду товарів все частіше виділялася група товарів, а потім і один товар, який за своїми властивостями найбільше відповідав ролі еквівалента. Цей товар згодом стає загальним еквівалентом - грошима. Його власна цінність служила гарантом еквівалентності обміну, а його особливі властивості відкривали можливості вдосконалення самої процедури обмінний операцій [2].
У ролі таких грошей виступали спочатку худобу, хутра, зерно, іноді навіть черепашки, потім метали, з яких найбільш підходящими виявилися срібло і золото, і, нарешті - одне тільки золото. Згодом золото перестає бути загальним еквівалентом і замінюється паперовими і кредитними грошима.

3. Кредитні картки та електронні гроші

3.1 Види кредитних карток

Вперше кредитні картки (тоді вони іменувалися «борговими») з'явилися в США в 1915 р., вони були випущені фірмою «Дайнерс клаб». Кредитні картки мають наступні види:
1) поновлювані картки, такі, наприклад, як «Віза», «Мастеркард», застосовуються в основному для розрахунку в магазинах, ресторанах. Картка має заздалегідь встановлений ліміт. Після погашення заборгованості картка поновлюється;
2) одномісячні картки («Амерікен експрес», «Дайнерс клаб») застосовуються для розрахунків з туристичними фірмами. Ці картки називаються картками «подорожей і розваг». За ним ліміт не встановлюється, але заборгованість повинна бути погашена в кінці місяця;
3) фірмові картки випускаються окремими компаніями («Амерікен експрес», «Барклейз кард», «Трасткард»). За допомогою цих карток оплачуються різні службові витрати. Діють за типом одномісячних;
4) преміальні, або «золоті», кредитні картки - "Амекс Гоулд кард», «Гоулд Мастеркард», «Прем'єр кард Віза». Ці картки видаються тільки клієнтам з високим річним доходом, акуратно погашають заборгованість. Їх переваги полягають у наступному. Вони: а) або не мають ліміту, або він дуже високий, б) дають право на кредит за пільговою ставкою; в) дозволяють клієнту автоматично набувати солідну страховку від нещасних випадків (іноді на всю сім'ю), бронювати місця в готелях.
Наступним етапом процесу еволюції грошей став випуск дебет-карток, які отримали широке розповсюдження завдяки системі автоматичної видачі готівки. Ця система розрахунків за допомогою ЕОМ отримала назву «електронні гроші». Можливість переходу від паперових носіїв інформації в грошовій сфері до електронних імпульсам відкривається у зв'язку з впровадженням у сферу виробництва та обігу електронно-вьліслітельного обладнання [3].

3.2 Система електронних грошей

Система електронних грошей включає ряд елементів: автоматизовану розрахункову палату, систему автоматизованого касира і систему терміналів, встановлених в пунктах покупки товарів або надання послуг. Автоматизована розрахункова палата являє собою мережу банкірів, пов'язаних єдиним обчислювальним центром. Автоматизований касир дозволяє проводити ряд грошових операцій: отримання грошей з банківського рахунку, прийом вкладів, платежі.
Більш досконалі модифікації подібних пристроїв (автоматичні машини-касири АТПМ) крім видачі готівки можуть здійснювати і безготівкові перерахування, видавати чекові книжки та вчиняти інші касово-розрахункові операції.
Якщо раніше спостерігався процес витіснення готівкових грошей як засобу обігу тільки при великих угодах, то зараз цей процес практично втратив нижню межу. Дебет-картки дозволили відмовитися від готівки при оплаті навіть телефонних розмов.
Ще одним нововведенням «банківської технології» є смарт-картка (smart - кмітливий, розумний). За своїми розмірами новинка не відрізняється від традиційних дебет-карток, легко поміщається в гаманці, але, завдяки вмонтованому в неї мікрокомп'ютеру на «чіпах» - напівпровідникових кварцових кристаликах з інтегральною схемою, має власну пам'ять.
Наявність такого мікрокомп'ютера безпосередньо на розрахунковому документі вносить нові моменти в порядок його використання. Смарт-картка, по суті, являє собою електронну чекову книжку. Відповідний банк (банк-емітент) вносить в секретну зону її пам'яті відомості про суму, зарахованої на рахунок клієнта.
Система електронних карток надає їм специфічний характер, що дозволяє говорити про банківські картки як про засіб, принципово відмінному від простих кредитних карток. Кредитні відносини між банком та його клієнтами при системі використання банківських карток доводяться до свого логічного завершення.
Використання банківських карток дозволяє зв'язати всі банки в єдину систему, так що, користуючись персональним комп'ютером, клієнт може проводити розрахунки за картками будь-якого банку [4].
У Росії «пластикові гроші» офіційно з'явилися в 1989 р., коли Зовнішекономбанк взявся поширювати серед дуже обмеженого кола людей «Master Euro Card». Другим був Кредобанк, розповсюджував картки «Віза». Кредитні картки видають Інкомбанк, Мостбанк, Оптимум і Ощадбанк. Менше поширені картки типу «Амерікен експрес». Найпопулярнішими в Росії є «Оптимум кард» і STB.

4. Система СВІФТ
При встановленні кореспондентських відносин банки обмінюються телексного та Свіфтівську тестовими ключами. Кожне платіжне повідомлення ключів при відправленні.
Банкам, які використовують телекс, рекомендується представляти повідомлення у форматі СВІФТ, що прискорює обробку і знижує вартість проходження платежу.
Систему Micro Cash Register пропонують багато великих банків. Вартість передачі та обробки повідомлення по цій системі значно нижче, ніж по телетексту, до того ж система дозволяє отримувати виписку за рахунком і робити запити про походження платежу в автоматичному режимі. Для банків, що мають велику кількість платіжних доручень на день і не стали користувачами СВІФТ, це одна з найбільш зручних форм зв'язку з іноземними кореспондентами.
Більшість платежів сьогодні виробляється за допомогою повністю автоматизованої документарній системи дистанційної передачі даних СВІФТ [5].
Введення даних із заповнених клієнтами заяв на переказ проводиться під візуальним контролем на екрані. Після введення даних правильність їх перевіряється за контрольною роздруківці. Тільки після такої перевірки авторизовані особи дають дозвіл на пере дачу повідомлення по системі СВІФТ.
У порівнянні з традиційними методами проведення міжнародних розрахункових операцій система СВІФТ має три важливих пре майна:
1) швидкість - час передачі повідомлення від банку до банку скорочено до мінімуму;
2) надійність - завдяки стандартизації та вбудованим контрольним елементам передачі повідомлення до місця призначення помилкові інтерпретації або спотворення практично виключені;
3) економічність - система працює бездокументарній і тим самим призводить до істотної раціоналізації проведення операцій. [6]
Комісія за переказ може стягуватися як за рахунок перевододателя, так і за рахунок бенефіціара - в залежності від умов контракту і вказівок у заяві на переказ. За чий би рахунок не стягувалася комісія, банк-емітент не несе додаткових ризиків по операції банківського переказу - вся відповідальність покладається на імпортера.

5. Сутність і природа сучасних грошей
Гроші - це особливий вид товару, який виділився з товарного світу і служить загальним еквівалентом. Іншими словами, гроші є таким товаром, який здатний обмінюватися на всі інші товари.
Гроші з'явилися в глибоку давнину в результаті обміну товарами. Спочатку обмін був випадковим. З розвитком суспільного розподілу праці, виробництва і обміну виділився один товар (як загальний еквівалент), який і став грати роль грошей. Отже, гроші мають товарне походження. В основі обміну товарів за допомогою грошей лежить вартість, тобто суспільна праця, витрачена у процесі виробництва товару і уречевлена ​​в ньому.
Сутність як внутрішній зміст предмета має зовнішній прояв і є нам у конкретних формах свого існування. Сутність грошей знаходить своє безпосереднє вираження у виконуваних п'яти функціях (формах):
1) Перша форма вияву - як загальний еквівалент товарів. Гроші-товар особливого роду, який має внутрішню вартість, і через цей товар вимірюється вартість.
Товар, який виступає в еквівалентній формі, має ряд особливостей:
Приватний працю, укладений в товарі - еквіваленті, є формою прояву суспільної праці, укладеного в товарі, що знаходиться у відносній формі вартості.
Конкретна праця, укладений в товарі-еквіваленті, є формою прояву абстрактної праці, укладеного в товарі, виступаючому у відносній формі вартості.
Споживча вартість-форма прояву вартості, укладеної в товарі, що знаходиться у відносній формі вартості.
2) Гроші як вираження виробничих відносин.
Гроші-не просто річ, а така річ, яка виражає певні економічні відносини. Гроші-економічна категорія. Економічна категорія-теоретичний вираз, абстракція суспільних відносин виробництва.
Ці стосунки у свою чергу можуть бути кредитними (надання позики), фінансовими (нарахування податку з обороту), розрахунковими і т.д.
3) Гроші як форма загальної обмінності.
Однією з рис, які характеризують сутність грошей, є їх загальна безпосередня обмениваемость на всі інші товари. (Товар-це продукт на продаж, має споживчу вартість, яка виявляється в грошовій формі-вартості). Це властивість проявляється у всіх формаціях, але характеризується в залежності від сфер застосування грошей.
В умовах ринкового господарства дана риса досягає свого апогею. Робоча сила перетворюється на товар. Предметом купівлі-продажу стають на тільки продукти праці, але й природні багатства, моральні якості людини.
У соціалістичному суспільстві сфера застосування грошей звужується.
4) Гроші як зовнішня речова міра праці.
Гроші є зовнішньою мірою праці, тому що в грошах виражається внутрішня вартість усіх товарів.
Річ-кожен товар має лише йому притаманними якостями.
Товар має вартістю і споживною вартістю.
Ціна = собівартість + прибуток.
Гроші виражають вартість і споживчу вартість.
Форма грошей як форма мінової вартості-всі товари повинні мати мінову вартість, яка визначається в процесі прирівнювання товарних вартостей до грошових.
В адміністративній економіці існує планове встановлення цін, гроші не можуть перетворитися на форму абстрактного багатства (владу грошей).
5) Золотий вміст грошей.
У обігу знаходяться грошові знаки зазвичай нерозмінні на золото. Виняток становлять Французький золотий франк і валюта ПАР. Грошові знаки є представниками золота, тобто їх повинно бути стільки, скільки необхідно золота. Слід розрізняти поняття золотий вміст і золоте забезпечення грошей.
Золотий вміст-технічна сторона грошей як міри вартості-ваговий вміст золота в грошовій одиниці держави-масштаб цін. Золото при цьому виступає ідеально.
Золоте забезпечення-вимагає реальних золотих запасів.
Золотий вміст рубля неодноразово змінювалося, а з 1991 року скасовано. Золоте забезпечення необхідно.
6) Кредитний характер грошей.
У сучасних умовах гроші мають кредитний характер, що проявляється в тому, що гроші випускаються (повинні випускатися), по-перше, в процесі кредитних операцій, по-друге, в процесі кредитних емісій, по-третє, гроші являють собою кредитні операції держави.

6. З труктура грошового обороту

6.1 Грошова маса та грошові агрегати

Найважливішим показником кількості грошей, що перебувають в обігу, є грошова маса. Вона відповідає сукупним обсягом грошових коштів - готівкових та безготівкових, який на даний момент випущено і не вилучено з обігу і належить різним економічним суб'єктам. Значення грошової маси визначається тим, що від її розміру і темпів приросту залежать такі економічні показники, як інфляція, рівень ставок відсотка і зайнятості, національний дохід, валютний курс, валовий національний продукт.
У грошовій масі представлені всі можливі і різноманітні види грошей. Для характеристики її структури застосовують грошові агрегати - М0, М1, М2. Тут М0 - готівкові гроші в обігу; М1 = М0 + кошти в банках на рахунках до запитання; М2 = M1 + кошти на термінових і ощадних рахунках у банках.
Число і склад агрегатів грошової маси можуть відрізнятися в різних країнах і на окремих відрізках історичного розвитку. Наприклад, у США застосовують показник грошової бази і чотири грошових агрегату, причому останні включають не тільки грошові активи, Але й акцептовані банками векселі, комерційні папери, казначейські векселі, ощадні облігації США та ін У Франції використовують два агрегати грошової маси, у Німеччині - три. Між показниками, прийнятими в різних країнах, як правило, існує чітка відповідність, різні центральні банки застосовують схожі методи їх визначення. Вибір показника зазвичай залежить від того, який з них найбільш повно відповідає основним цілям і напрямам економічної політики держави на даний момент.
Окремі грошові агрегати відрізняються за ступенями ліквідності і прибутковості. Під ліквідністю розуміють здатність активу перетворюватися на загальний засіб платежу. Актив вважають ліквідним, якщо він може бути обмінений на товар чи послугу при низьких трансакційних витратах і відносній визначеності його номінальної (без урахування інфляції) вартості. Найбільш ліквідними визнають готівкові гроші. Всі інші види активів мають порівняно з ними меншою ліквідністю. В даний час, коли між готівкою і безготівковими грошима ніяких кордонів практично не існує і їх на рівних підставах приймають в оплату різних товарів, можна говорити про те, що гроші в цілому (тобто будь-які) володіють максимальною ліквідністю.
Показники ліквідності і прибутковості знаходяться у зворотній залежності - в міру зростання прибутковості скорочується ліквідність і навпаки. Це цілком логічно, так як ризикований актив потенційно повинен обіцяти підвищений дохід власнику, який зазвичай, розглядають як надбавку (премію) за ризик.

6.2 Види грошового обігу

Існує два види грошового обігу:
Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки, шляхом перерахування грошових коштів по рахунках в кредитних установах і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення в прискоренні оборотності коштів, скорочення готівкових грошей, необхідних для звернення, зниженні витрат звернення (додаток 1) [7].
Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій країні говорить про правильну, грамотної організації всього грошового обороту. У Додатку 1 наведено структуру грошової маси.
Між готівковим і безготівковим обігом існує тісний взаємозв'язок: гроші постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу, вони утворюють загальний грошовий обіг, у якому діють єдині гроші.
У залежності від економічного змісту розрізняють дві групи безготівкового обігу:
- По товарних операціях, тобто безготівкові розрахунки за товари та послуги;
- По фінансових зобов'язаннях, тобто платежі до бюджету і в позабюджетні фонди, погашення банківських позичок, сплата відсотків за кредит, розрахунки зі страховими компаніями.
Значення безготівкових розрахунків складається в тому, що вони прискорюють оборотність засобів, скорочують абсолютний розмір готівки в обороті, скорочуються витрати на друкування і доставку готівки.
ЦБ РФ працює на основі автоматичної системи міжбанківських розрахунків на базі розрахунково-касових центрів РКЦ і комерційних банків, що дозволяє відмовитися від пересилки паперових документів і прискорює розрахунки (рахунок йде на години і хвилини, і в ідеалі робота може відбуватися в режимі реального часу) [ 8].
Безготівковий оборот в Україні характеризується обов'язковим відкриттям розрахункового або поточного рахунку в установі банку. Платежі здійснюються за згодою покупця або з доручення платника. Підставою для перерахування коштів є фінансові платіжні документи (платіжні доручення, розрахункові чеки, договору). При порушенні умов договору існує можливість повної або часткової відмови від оплати у відповідності і "Правилами здійснення безготівкових розрахунків»; готівкові гроші в касі підприємства знаходяться в межах встановлених лімітів; самостійність у витрачанні коштів на рахунках відповідно до «Порядку ведення касових операцій у РФ» .
У Росії відповідно до правил Банку Росії визначено, що розрахунки підприємств за своїми зобов'язаннями, а також між юридичними і фізичними особами за товарно-матеріальні цінності провадяться в безготівковому порядку через установи банку [9].
Визначено такі форми безготівкових розрахунків:
- Розрахунки платіжними дорученнями;
- Розрахунки платіжними вимогами;
- Інкасові розрахунки;
- Розрахунки із застосуванням акредитивів;
- Розрахунки з використанням чеків;
- Розрахунки з використанням векселів;
- Клірингові розрахунки;
- Розрахунки за допомогою пластикових карток
Розглянемо по докладніше всі форми безготівкових розрахунків.
Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.
Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:
- Перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
- Перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;
- Перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) / депозитів і сплати відсотків за ним;
- Перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.
При розрахунках за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива, зобов'язується зробити платежі на користь одержувача коштів за подання останнім документів, відповідних всім умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку здійснити такі платежі. В якості виконуючого банку може бути банк-емітент, банк одержувача коштів чи інший банк. Акредитив відокремлений і незалежний від основного договору.
Банками можуть відкриватися такі види акредитивів:
- Покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);
- Відкличні та безвідкличні (можуть бути підтвердженими).
При відкритті покритого (депонованого) акредитива банк-емітент перераховує за рахунок коштів платника або наданого йому кредиту суму акредитива (покриття) у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку банку-емітента в межах суми акредитива або вказує в акредитиві інший спосіб відшкодування виконуючому банку сум, виплачених за акредитивом відповідно до його умов.
У разі зміни умов або скасування відкличного акредитива банк-емітент зобов'язаний направити відповідне повідомлення одержувачу коштів не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​зміни умов або скасування акредитива. Умови безвідкличного акредитива вважаються зміненими або безвідкличний акредитив вважається скасованим з моменту отримання виконуючим банком згоди одержувача коштів. Часткове прийняття змін умов безвідкличного акредитива одержувачем коштів не допускається.
Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю.
Чекодавцем є юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - юридична особа, на користь якої виданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.
Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інший банк. Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).
Платіжне вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.
Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.
Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку.
Інкасові доручення застосовуються:
- У випадках, коли безперечний порядок стягнення грошових коштів встановлено законодавством, в тому числі для стягнення грошових коштів органами, які виконують контрольні функції;
- Для стягнення за виконавчими документами;
- У випадках, передбачених сторонами за основним договором, за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.
Банки - емітенти здійснюють емісію пластикових карт як інструменти безготівкових розрахунків, призначеного для здійснення фізичними особами, в тому числі уповноваженими юридичними особами, операцій з грошовими коштами, що знаходяться в емітента, відповідно до законодавства та договору із емітентом.
Готівково-грошовий обіг - рух готівки в сфері обігу і виконання ними двох функцій: засобу платежу і засобу обігу. Готівкові гроші використовуються:
- Для оплати товарів, робіт, послуг;
- Для розрахунків, не пов'язаних з рухом товарів і послуг (розрахунків по виплаті заробітної плати, премій, посібників, стипендій, пенсій, по виплаті страхових відшкодувань за договорами страхування, при оплаті цінних паперів і виплаті прибутку по ним, по платежах населення, на господарські потреби, на оплату відряджень, на представницькі витрати, на закупівлю сільгосппродукції і т.д.).
Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, металевих монет, інших кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних карток). У Додатку 3 наведено структуру готівкової грошової маси в обігу.
У Росії робляться спроби обмежити готівково-грошовий обіг, тому що воно дозволяє йти від контролю держави за діяльністю юридичних і фізичних осіб. Але останнім часом спостерігається зміна кількості готівкових грошей в обігу в бік збільшення (Додаток 2,3,4) [10].
Підприємства незалежно від організаційно-правових форм і сфери діяльності зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в банках.
Підприємства проводять розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими підприємствами, як правило, в безготівковому порядку через банки або застосовують інші форми безготівкових розрахунків, що встановлюються Банком Росії у відповідність до законодавства Російської Федерації.
Підприємства мають право зберігати у своїх касах готівку, понад встановлені ліміти лише для оплати праці, виплати допомоги по соціальному страхуванню і стипендій не понад 3 робочих днів, включаючи день отримання грошей в банку.

Висновок
Отже, гроші в умовах ринкової економіки здійснюють безперервний рух у сфері обігу, і цей рух пов'язане, перш за все з виконанням функцій кошти і платежу, називається грошовим обігом. А грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склалася історично і закріплена національним законодавством.
В основі грошової системи знаходиться грошовий обіг, під яким розуміється процес безперервного руху грошей у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує обіг товарів та послуг, рух капіталу.
Грошовий обіг поділяється на дві сфери: готівкову і безготівкову. Готівковий обіг є рухом готівки, які представлені банкнотами, або банківськими квитками, казначейськими білетами, металевими розмінними монетами. Безготівковий обіг - це рух вартості без участі готівки, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки кредитних установ, а також в залік взаємних вимог.
У Росії робляться спроби обмежити готівково-грошовий обіг, тому що воно дозволяє йти від контролю держави за діяльністю юридичних і фізичних осіб. Але останнім часом спостерігається зміна кількості готівкових грошей в обігу в бік збільшення.
Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій країні говорить про правильну, грамотної організації всього грошового обороту. Між готівковим і безготівковим обігом існує тісний взаємозв'язок: гроші постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу, вони утворюють загальний грошовий обіг, у якому діють єдині гроші.

Список літератури
1. Аерченко В.А. До питання про безготівковому грошовому обігу в Росії. / / Банківська справа. - 2002. - № 5. - С.6-11.
2. Балабанов І. Т. Банки та банківська справа: Банківська система; Лізинг та іпотека; Електронні платежі; Маркетинг в банках. - СПб: Питер, 2004. - 304 с.
3. Банківська справа: підручник / за ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л.П. Кроливецкой. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 649 с.
4. Банківська справа: навчальний посібник / під ред. проф. В.І. Колесникова. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 618 с.
5. Бочарова Т.А. Концептуальні засади державного регулювання організації грошового обороту сектора економіки. / / Фінанси і кредит. - 2003. - № 13. С. 10-13.
6. Вахрін П.І. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Фінанси. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 580 с.
7. Галицька С.В. Грошовий обіг. Кредит. Фінанси. - М.: ОМЕГА-Л, 2004. - 390С.
8. Гулина І.В. Бухгалтерський облік у банках. - М.: МГУП, 2004. - 217с.
9. Косий А.М. Грошова емісія: Сутність, властивості і оптимальність. / / Гроші і кредит. - 2001. - № 5. - С. 34-36.
10. Линдерт П.Х. Роль дорогоцінних металів в економіці світогосподарських зв'язків / / Світова економіка і міжнародні відносини, № 6, 2002.
11. Наумов А. Оптимізм із застереженнями. Прогноз розвитку економіки та банківської системи до 2005р. / / Банківська огляд. № 1. - 2004. - С. 14-17
12. Загальна теорія грошей і кредіта. / Под ред. Є. О. Жукова. - М.: Логос, 2004. 120 с.
13. Суєтін А.А. Міжнародні валютно - фінансові відносини. - М.: КНОРУС, 2004. - 138с.
14. Економічна теорія. / Наук. ред. і рук. авт. колективу В. Д. Камаєв. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 480с.
15. Економічна теорія: підручник для вузів / Під ред. В.Д Камаєва. - 8-е изд., Перераб. і доп.-М.: ВЛАДОС, 2002 р.-640 с.
16. Юровицький, Володимир Еволюція грошей: дененое звернення в епоху змін / Володимир Юровицький. - М.: ГроссМедіа, 2004. - 496 с.

Додаток 1

Малюнок 1. Динаміка структури грошової маси за 2005-2006 рр..
Система ринкових відносин
Ринок
коштів
вироб-ва
Ринок
предметів
споживання та послуг
Ринок
робочої
сили
Ринок
кредит. ресурсів
Ринок
цінних
паперів
Валютний
ринок


Грошово-товарні відносини Грошово-нетоварні відносини

Сукупний грошовий оборот
Грошово-розрахунковий
оборот
Грошово-кредитний
оборот
Грошово-фінансовий
оборот
Малюнок 2. Грошовий оборот
1Додаток 2
Таблиця 1
Структура грошової маси (На початок року; млрд. рублів;
1996 р. - трлн. руб.)
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Грошова маса М2
220,8
714,6
1154,4
1612,6
2134,5
3212,7
4363,3
в тому числі:
готівку
гроші М0
80,8
266,1
418,9
583,8
763,2
1147,0
1534,8
безготівкові
кошти
140,0
448,4
735,5
1028,8
1371,2
2065,6
2828,5

Додаток 3

Таблиця 2
Структура готівкової грошової маси в обігу за емісійному балансу за станом на 1 січня 2006
Банкноти
Монета
Разом
Сума (млн. крб.)
1 662 246,70
11 022,90
1 673 269,60
Кількість примірників (млн.)
4 536,60
22 079,90
26 616,50
Питома вага по сумі (%)
99,34
0,66
100,00
Питома вага по купюрам (%)
17,04
82,96
100,00
Зміна з 1.01.2004 (млн. крб.)
443 264,90
2 201,40
445 466,30
Зміна з 1.01.2004 (%)
36,36
24,95
36,28

Додаток 4


Малюнок 3. Зміна кількості готівкових грошей в обігу за 2004-2006 рр..


[1] Линдерт П.Х. Роль дорогоцінних металів в економіці світогосподарських зв'язків / / Світова економіка і міжнародні відносини, № 6, 2002.

[2] Загальна теорія грошей і кредіта. / Под ред. Є. О. Жукова. - М.: Логос, 2004. 120 с.
[3] Загальна теорія грошей і кредіта. / Под ред. Є. О. Жукова. - М.: Логос, 2004. 120 с.
[4] Юровицький, Володимир Еволюція грошей: дененое звернення в епоху змін / Володимир Юровицький. - М.: ГроссМедіа, 2004. - 496 с
[5] Вахрін П.І. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Фінанси. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 580 с.
[6] Суєтін А.А. Міжнародні валютно - фінансові відносини. - М.: КНОРУС, 2004. - 138с.
[7] Аерченко В.А. До питання про безготівковому грошовому обігу в Росії. / / Банківська справа. - 2002. - № 5. - С.6-11.
[8] Гулина І.В. Бухгалтерський облік у банках. - М.: МГУП, 2004. - 217с.
[9] Аерченко В.А. До питання про безготівковому грошовому обігу в Росії. / / Банківська справа. - 2002. - № 5. - С.6-11.
[10] Гулина І.В. Бухгалтерський облік у банках. - М.: МГУП, 2004. - 217с
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
106.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Гроші 8
Гроші 5
Гроші 3
Гроші.
Гроші
Гроші 4
Гроші
Гроші та їх функції 2
Кредитні гроші
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru