приховати рекламу

Гроші як капітал Капітал і додаткова вартість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ РФ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
Російський Державний Торгово-Економічний Університет
Тульський Філія
Курсова робота
Дисципліна: Економічна теорія
Тема: «Гроші як капітал. Капітал і додаткова вартість ».
Виконала: студентка 1 курсу д / н
група № 1
спеціальність
«Фінанси і кредит»
Гризлова Т.О.
Науковий керівник к.е.н., доцент
Ширай В.І.
Тула 2007

Зміст
Глава 1: Перетворення грошей в капітал, а робочої сили в товар:. . . . . . .2
1.1 Суперечності між працею і капіталом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2 Вартість і споживча вартість товару робоча сила. . . . . . 7
1.3 Постійний і змінний капітал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Глава 2: Додаткова вартість:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1 Процес «самозростання» вартості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Норма і маса додаткової вартості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Глава 3: Методи збільшення додаткової вартості. . . . . . . . . . . . . 20
3.1 Абсолютна і відносна додаткова вартість. . . . . . . . . . 23
3.2 Надлишкова додаткова вартість. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Глава 4: Закон додаткової вартості і його роль у суспільному виробництві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Глава 1: Перетворення грошей в капітал, а робочої сили в товар
Історія свідчить про те, що жоден спосіб відтворення не виникає раніше, ніж з'являються відповідні йому матеріальні умови. Становленню капіталізму також передували певні передумови. Серед них на одному з перших місць стоїть досягнення певного, досить високого рівня розвитку товарно-грошових відносин. Гроші як вищий продукт товарного виробництва і послужили вихідним пунктом виникнення капіталу.
У повсякденному житті будь-які гроші нерідко називають капіталом. У науковому, політекономічному сенсі між грошима як грошима і грошима як капіталом існує глибоке розходження. Гроші як капітал - у випадку використання грошей не як звичайного купівельного (платіжного) кошти, а для отримання додаткового доходу, вони стають творчою силою, - грошима, які приносять гроші, або капіталом. (Літ: Ширай В. І. Економічна теорія в поняттях і категоріях. Короткий словник політико - економічних термінів і категорій, ч.1, стор.33).
Якщо продаж одного товару здійснюється заради купівлі іншого, то форма товарного обігу має наступний вигляд: Т - Д - Т.
Загальна формула капіталу - кругообіг грошей як капіталу, при якому відбувається обмін грошей на товар і товару на гроші. Зображується формулою Д - Т - Д 'і називається В.Ф.К., оскільки вона виражає рух всякого капіталу, незалежно від сфери його застосування. (Літ: Економічна енциклопедія, т.1, стр.284). Тут гроші обслуговують обмін товарів і виступають у функції засобу обігу. Звичайно, і при такій формі товарного обігу в руках окремих осіб можуть зосереджуватися значні суми грошей. Але саме по собі майнова нерівність не пояснює ні причини, в силу яких воно виникло, ні характер суспільних відносин, які за ним приховуються.
Гроші стають капіталом лише тоді, коли пускаються в обіг для наживи, тобто для отримання суми більшої, ніж спочатку вкладена. Загальна формула руху капіталу така: Д-Т - Д 1, де Д 1 = Д + ΔД, Т-товар, Д-гроші, a ΔД є приріст грошей над початковою сумою.
Грошей використовувалися як капітал, тобто з метою збагачення, і в докапіталістичних суспільствах - при рабовласництві та кріпацтво. У цих суспільствах існували так звані допотопні форми капіталу - торговельний і лихварський. Наприклад, купці завжди прагнули примножити свій капітал шляхом купівлі та перепродажу товар, наживаючись на різниці в цінах на різних ринках. Лихварі давали гроші в позику селянам, ремісникам, рабовласникам або феодалам, збільшуючи свої статки за рахунок відсотків, виплачуваних боржниками при погашенні позик. І в тому, і в іншому випадку гроші «приносили» гроші, виступали як би джерелом власного збільшення.
Торговий і лихварський капітали оперували в сфері обігу. Вони безпосередньо не вторгалися у сферу виробництва, де по - раніше панували відповідно рабовласницькі або феодальні порядки. Корінний поворот відбувається тоді, коли на капіталістичних засадах розбудовується саме відтворення. У цих умовах гроші стали постійно використовуватися для наживи не за рахунок різниці в цінах на товари або стягнення відсотка з боржника, а за рахунок експлуатації трудящих у сфері виробництва.
Головною умовою перетворення грошей у капітал є можливість для власника грошей знайти на ринку такий товар, який здатний створювати нову вартість, притому більшу, ніж він сам має. Єдиним товаром такого виду може бути лише робоча сила, оскільки тільки вона створює нову вартість. Отже, перетворення грошей у капітал і саме його виникнення нерозривно пов'язані з перетворення робочої сили в товар, на предмет купівлі - продажу.
Куплю - продаж робочої сили людини слід відрізняти від купівлі - продажу самої людини, що існувала при рабстві або кріпацтво. При капіталізмі продається не сам чоловік, а його здатність до праці, і не назавжди, а на певний час. Це не що інше, як система найманої праці. Відносини найму існували задовго до капіталізму. Наприклад, в античному і середньовічному суспільстві вони широко застосовувалися на державній службі, у військовій справі. Особливість капіталізму в тому, що він перетворює найману працю в систему, яка стає основою організації всього суспільного виробництва. У сучасних умовах в розвинених країнах капіталізму найманою працею зайнято 80-90% самодіяльного населення.
Робоча сила як товар - перетворення Р.С. в товар - результат розвитку простого товарного виробництва і розкладання феодального способу виробництва. На основі дії закону вартості в простому товарному виробництві відбувався процес диференціації товаровиробників, збагачення одних, що перетворювалися на власників засобів виробництва, і розорення інших, ставали поступово власниками однієї лише своєї робочої сили. Як і всякий товар, Р.С. володіє споживною і міновою вартістю. (Літ.: Економічна енциклопедія, т. 3, стор 421).
Перетворенню робочої сили в товар сприяли два історичних процесу - звільнення людей від рабської і кріпосної залежності і «звільнення» їх від власності на засоби виробництва.
Щоб продавати свою здатність до праці, людина повинна, по - перше, розташовувати правом здібності на неї, бути особисто вільним. По - друге, він повинен бути позбавлений засобів виробництва. Йому нема чого було б продавати свою робочу силу, якщо б він міг сам провести і винести на ринок продукт власної праці.
Історичний процес примусового відділення виробника від засобів виробництва, зосередження їх у руках небагатьох і перетворення в капітал К. Маркс називав первісним накопиченням капіталу. Економічною основою первісного нагромадження з'явилася диференціація - розорення одних і збагачення інших - дрібних товаровиробників міста й села. Процес диференціації на його масовому рівні протікав досить повільними темпами. Знадобилися б багато століть, щоб капіталізм, просуваючись цим шляхом, утвердився як панівний спосіб виробництва. Тому було застосовано насильство, яке прискорило створення передумов капіталістичного способу виробництва.
Перетворення робочої сили в товар означало злам старих, способів з'єднання для колишніх експлуататорських суспільств. Позаекономічний примус до праці поступилося місцем договором формально рівноправних товаровласників: підприємця - власника засобів виробництва та найманого працівника - власника робочої сили. Формальне рівність замаскувало саму витончену в історії людства капіталістичної експлуатації людини людиною, яка будується на поєднанні економічного інтересу, як експлуататора, так і експлуатованого.
Повсюдне утвердження найманої праці об'єктивно сприяло розвитку особистої свободи громадян молодого буржуазного суспільства. Поєднання економічного примусу до праці з особистою свободою кожного і визначило внутрішньо суперечливу основу буржуазної демократії, різко контрастує з деспотією докапіталістичних суспільств. У цьому сенсі буржуазна демократія стала певною віхою у розвитку цивілізації, в розкріпачення сил людини.
1.1 Суперечності між працею і капіталом
Праця і капітал, їх єдність і протиріччя, протилежність і боротьба є стрижнем, джерелом і рушійною силою не тільки соціально-економічного, але і всього суспільного, людського розвитку, соціально-економічним змістом всесвітньої історії. В єдності та зв'язці працю-власність, праця-капітал першість і найактивніша роль належить саме праці. Хоча об'єктивно трудова діяльність базується на власності, на засобах виробництва і засобах праці, саме праця виступає творчої, рушійною, новаторською силою економічного, виробничого, всього суспільного розвитку. Праця створює саму власність, сам капітал, примножує їх, якісно і кількісно їх нарощує, хоча і сам опиняється в залежності від капіталу. У людській історії єдність і протиріччя, протилежність і боротьба праці та капіталу набувають характер соціальної нерівності і соціального антагонізму, висловлюючись у пригніченні, в експлуатації власниками власності, власниками капіталу людей праці, трудящих, працівників.
На ранніх історичних щаблях наявності суспільної власності і суспільної праці їх єдність виражало соціально рівнозначний і справедливий характер відносин. Перелом розпочався з виникнення приватної власності на засоби виробництва і праці. З тих пір цей соціальний антагонізм праці та капіталу визначає як змістовний характер приватновласницьких епох, включаючи епоху XX століття, так і суб'єктивне прагнення людей праці, народів дозволити це антагоністичне протиріччя на користь праці. І в XXI столітті, в третьому тисячолітті людство, трудящі, народи ніколи не відмовляться від необхідності рішуче подолати соціальний антагонізм праці та капіталу на шляхах соціальної справедливості, справжнього соціалізму і справжнього комунізму. Праця не тільки створює саму людину, але і відкриває перед людиною як найширші можливості реалізації його найбагатших людських потенцій і здібностей, як у трудовій, так і у всіх інших сферах і видах його багатосторонньої діяльності. Праця створює можливість творчості людини в трудовій, виробничої діяльності щодо створення якісно, ​​оригінально нових матеріальних і духовних предметів, продуктів, благ, цінностей. Споконвічне і сутнісне неприйняття капіталізмом реальної соціалізації, не кажучи вже про допущення соціалізму, демонструє нинішній час. Зумівши зломити лідера соціалістичної системи СРСР і повернути на шлях капіталізму вісім соціалістичних країн Центральної і Східної Європи, імперіалізм в США і на всьому Заході в останні роки відкрито і нахабно відкинув свою "гру" в соціальність, круто повернув праворуч. А саме - в бік реакції, наступу на соціальні права трудящих, зростаючого урізування цих прав. Висновок такий, що в XX столітті капіталізм, імперіалізм, при всіх змінах в ньому, в тому числі прогресивного характеру в науково-технічному відношенні, показав і довів свою вичерпаність і безперспективність. Він як і раніше базується на експлуатації та гнобленні як трудящих власних країн, так і особливо трудящих і народів колишніх колоніальних, нині розвиваються країн Латинської Америки, Африки, Азії.
1.2 Вартість і споживча вартість товару робоча сила
Як і всякий товар, робоча сила має споживчу вартість і вартість.
Споживча вартість товару «робоча сила» - полягає в здатності створювати додаткову вартість і реалізується в процесі виробництва. (Літ.: Економічна енциклопедія, т. 3, стр.421).
Споживча вартість - термін марксистської (пролетарської) політичної економії, що означає корисність речі як предмета споживання, наявність у неї властивостей і якостей, що дозволяють задовольняти людські потреби. (Літ.: Сучасний економічний словник. Стор 251). П.С. - Корисність речі, її здатність задовольняти будь - яку людську (суспільну) потреба незалежно від характеру потреби. (Літ.: Ширай В.І. - Курс лекцій).
Мінова вартість - можливість товару бути обміняли на інший товар у визначений пропорції, що знаходить своє вираження в грошовій вартості, що характеризує товару. Відрізняється від споживної вартості, що характеризує товар як предмет споживання. (Літ.: Сучасний економічний словник, стор 189). Властивість (здатність) речей один на одного в певній пропорції. (Літ. Ширай В.І. - Курс лекцій).
Що стосується споживчої вартості, то вона полягає в здатності робітника до праці, що створює нову вартість, за величиною більшу, ніж вартість самої робочої сили, тобто її здатність виробляти надлишок вартості (ΔД). Цей надлишок отримав назву додаткової вартості.
Додаткова вартість - форма додаткового продукту, притаманна капіталістичному способу виробництва; та частина вартості, яка створюється найманими робітниками понад вартість їх робочої сили; представляє собою неоплачувану працю. (Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф., Соч., Т. 25, ч.1, стор 49 - 50; Капітал, т. 3, ч. 1, стор 49 -50). Головне і цілком визначає властивість споживної вартості товару робоча сила полягає в тому, щоб виробляти додаткову вартість.
Вартість товару робоча сила визначається вартістю життєвих засобів, які необхідні для нормального відтворення робочої і змісту члена його сім'ї.
Обсяг і структура фізіологічних потреб людини, а, отже, і розміри коштів для їх задоволення багато в чому залежать від кліматичних та інших природних умов, які істотно розрізняються по країнах і навіть за регіонами всередині країни. Проте життєві засоби, необхідні для відтворення робочої сили, не зводяться тільки до товарів і послуг, що задовольняє фізіологічні потреби людини - в їжі, одязі, житло, паливі. У робітника є і духовні запити. Витрати на їх задоволення також включаються у вартість робочої сили.
Сама людина та її потреби - продукт суспільного розвитку. Тому економічний і культурний рівень країни, а також історичні умови формування в ній робітничого класу справляють істотний вплив на структуру та обсяг потреб людей, на способи їх задоволення. Відомо, що цей обсяг у розвинених капіталістичних країнах набагато більше, ніж у тих, які порівняно недавно звільнилися від колоніального ярма. Таким чином, одна з особливостей товару робоча сила полягає в тому, що на противагу іншим товарам визначення вартості «робочої сили включає в себе історичний і моральний елемент» (Літ: Маркс К., Енгельс Ф. Соч., Т. 23.стр. 182).
У міру розвитку суспільного виробництва зростають вимоги до рівня освіти та кваліфікації працівника, до його здібностям керувати новою технікою, освоювати нову технологію. Чим вища кваліфікація працівника, тим більша вартість його робочої сили. Не можна не враховувати також об'єктивне зростання суспільно моральних потреб робітників і членів їх сімей у нових товарах і послугах, який також призводить до збільшення вартості товару робоча сила.
Разом з тим підвищення особливою продуктивності праці викликає зниження вартості робочої сили. Тому її реальна динаміка - зростання або зменшення - складається як результат двох протилежних тенденцій: з одного боку, розширення суспільно нормальних потреб робітників в товарах, послугах, рівень освіти і кваліфікації, з іншого боку, зростання суспільної продуктивності праці. Якщо темпи такого зростання в плині якого - то періоду випереджають темпи зростання потреб робітників в товарах і послугах, то вартість їх робочої сили зменшується. Переважання протилежної тенденції призводить до зростання вартості робочої сили.
В умовах сучасного капіталізму під впливом науково - технічної революції та інших чинників посилюється диференціація робочих за рівнем кваліфікації, складності праці, за співвідношенням розумових і фізичних зусиль в їх діяльності. Це не може не позначатися на вартості робочої сили, а отже, на її відмінностях по галузях і сферах економіки. При цьому монополістичний капітал прагне використовувати найбільш кваліфіковану і навчену робочу силу.
1.3. Постійний і змінний капітал
У процесі свого розвитку теорія капіталу набувала найрізноманітніші і химерні трактування, «забарвлені» то в соціально - психологічні, то в соціально - класові, то в суб'єктивні, то в об'єктивні тону. Проте їх об'єднує те, що з категорією «капітал» так чи інакше завжди в нерозривному парі знаходиться прибуток. Не вдаючись в історію економічної думки, звернемо увагу на два основні погляди на капітал.
Існують різні трактування капіталу, перша з них полягає в тому, що будь-який засіб виробництва, будь-яка річ, гроші - це капітал. Як тільки вони пускаються у справу, використовуються у господарській діяльності, так приносять прибуток. В одних випадках прибуток оголошується продуктом праці машин, в інших - витратами накопиченого праці, в третіх - це відшкодування жертви підприємця за те, що він утримався від негайного споживання капіталу і авансував його для справи, по-четверте - це відповідна частка продукту, інкримінована, приписувана продуктивності капіталу, у п'ятих - вона розглядається як плата підприємцю за організацію та управління виробництвом і як квазірента, яка обумовлена ​​негнучкістю пропозиції товарів і послуг в короткостроковому періоді, в шостих - це плата за ризик, і так далі.
Інше погляд на капітал представляє теорія К. Маркса, згідно з якою він знаменує собою відносини експлуатації осіб найманої праці власників засобів виробництва, тобто безпосереднього підприємцями, земельними власниками, власниками грошового капіталу, в загальному - власниками факторів виробництва, крім власників робочої сили. При цьому, нерідко роблячи посилання на «Капітал» К. Маркса, стверджують, що капітал - це річ, не гроші, не будь-які інші блага самі по собі, а відносини експлуатації. З цим можна погодитися чи ні, але хотілося б уточнити і дати, як мені здається, більш розгорнуту та об'єктивну трактування капіталу в рамках діалектичного процесу його становлення і зростання.
У марксистській політичній економії з точки зору виробництва додаткової вартості розрізняються постійний капітал з (початкова літера слова constant - постійний) і змінний капітал u (початкова літера слова uarible - змінний). Створювана найманими робітниками нова вартість розпадається на еквівалент вартості робочої сили і додаткову вартість. Маркс позначив останню символом m (початкова літера слова mehrwert - додаткова вартість). Таким чином, вся вартість товару, виробленого на капіталістичному підприємстві, розпадається на три частини:
c + u + m
Постійний капітал - частина авансованої первісної капітальної вартості, вкладена у засоби виробництва. За роллю в процесі збільшення вартості постійний капітал відрізняється від змінного капіталу. У процесі виробництва вартість постійного капіталу переноситься на продукт праці та її величина не змінюється. (Літ: Економічна енциклопедія, т. 3, стор 304-305). Вартість засобів виробництва в процесі праці переноситься на готовий продукт. Засоби праці переносять свою вартість частинами у міру зношування, предмети праці - протягом одного періоду виробництва. Але при всіх варіантах вартість засобів виробництва не виникає в даному процесі виробництва. Вона створена працею працівників на його попередніх стадіях. Постійний капітал (вартість засобів виробництва) не може бути джерелом додаткової вартості. Остання створюється працею найманих робітників. Та частина капіталу, яка витрачена на придбання робочої сили, в процесі праці змінює свою величину. Найманий робітник створює еквівалент вартості своєї робочої сили і понад неї додаткову вартість. Тому ця частина вартості капіталу називається змінним капіталом.
Змінний капітал - це виробництво капіталу, складова витрати капіталістів на придбання робочої сили (Літ.: Економічна енциклопедія, т.3 стор 219 - 220). У процесі виробництва змінний капітал відтворює свій власний еквівалент і поверх того надлишок, додаткову вартість (Літ: Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Т.23, стор 220; Капітал, т.1, стор 220). Але, необхідно відмітити, що додаткову вартість створює не сама по собі змінна капітальна вартість, а робочий, найнятий на ці гроші.
Традиційно протилежність інтересів між капіталістами та найманими робітниками виводилася, по-перше, з розподілу новоствореної вартості u + з (чим більше частка капіталіста в ній, тим менше частка робочого і навпаки), по-друге, з неможливості для робочого обзавестися власністю на засоби виробництва. Обидва положення були правильними, але у світлі сучасних даних вони вимагають коректування. Так, робітники і капіталісти зацікавлені отримати свій максимум, але домагання тих і інших мають обмеження. Нормальне відтворення робочої сили необхідно для нормального розвитку виробництва і забезпечення якості продукції. Тому, капіталіст прагне до зменшення витрат на заробітну плату.
Робітники зацікавлені в ефективності корпорації, вмілому управлінні нею. Поразка її в конкурентній боротьбі призвело б до ліквідації робочих місць, втрати заробітку і соціальних пільг. Марксисти нерідко звинувачують капіталізм в хижацькому, марнотратне ставлення до робочої сили. У «Капіталі» показано, що в гонитві за прибутком капіталісти економлять на постійному капіталі за рахунок життя і здоров'я робітника. Наприкінці XX століття таке звинувачення навряд чи обгрунтоване. В умовах НТР виробництво часто неможливо без добре обладнаного робочого місця, гарного освітлення і т.д. Сучасному виробництву протипоказані нагромадження небезпечних машин, бруд, шум. Традиційно капіталізм звинувачували в надмірній інтенсифікації праці. У результаті виявилося, що розвинуті капіталістичні країни переважають країни соціалістичного вибору за тривалістю життя. У розвинених капіталістичних країнах робляться умови, щоб наділити власність як можна більшу кількість громадян, перш за все через продаж акцій. Вважається, що поширення акцій серед населення зміцнює капіталістичний лад, сприяє подоланню відчуження робітників і службовців від капіталістичної власності.
У ході розвитку капіталу відбувається суттєві зміни і в структурі капіталу, які пов'язані з науково - технічним прогресом. Зведенням у процес виробництва все більш досконалих машин і технологій збільшується кількість засобів виробництва в розрахунку на одного робітника, тобто технічна будова капіталу. У капіталістичному суспільстві технічна будова капіталу виступає у вартісній формі як співвідношення вартості застосовуваних засобів виробництва і вартості робочої сили, постійного і змінного капіталу (с / v). Вартісне будова капіталу в його нерозривному зв'язку з технічною будовою К. Маркса називає органічним будовою капіталу. У міру прогресу продуктивних сил органічна будова капіталу змінюється.
Кожний капіталіст прагне, випередивши конкурентів, отримати надлишкову додаткова вартість за рахунок зростання продуктивності праці на своєму підприємстві. Це спонукає його впроваджувати, повинно вести до зростання органічної будови капіталу. Проте не можна не враховувати, що зростання технічної озброєності спирається на більш складний за своєю кваліфікацією і рівнем її використовувати. У результаті вартість робочої сили підвищується і це безпосередньо впливає на динаміку органічної будови капіталу. Органічна будова капіталу зростала в період індустріалізації капіталістичного країн. Цей процес тривав і на машинної стадії виробництва, коли стара техніка замінялася нової, більш продуктивної, але, як правило, і більш дорогою. У сучасній економіці в цілому немає чітко вираженої тенденції зміни органічної будови капіталу.

2. Додаткова вартість
Теорія додаткової вартості, розроблена К. Марксом, розкривала відносини жорстокої експлуатації робітничого класу буржуазією. Вона розкрила антагонізм двох класів - поневоленого і поневолювача. Теорія додаткової вартості базувалася на трудовій вартості класичної політичної економіки У. Петті, А. Сміта і Д. Рікардо.
Розглядаючи теорію додаткової вартості, звернемо увагу, перш за все на два вирішальні методологічних прийому К. Маркса, за допомогою яких йому вдалося розкрити відносини експлуатації.
Перший пов'язаний з введенням понять конкретної праці і абстрактної праці. І справа не в самих термінах, адже ці категорії вже були відомі: у науковий обіг вони були введені ще Г. Гегелем.
Другим важливим прийомом було розмежування двох категорій: праці та робочої сили. Виходячи саме з того, найманий працівник продає робочу силу, а підприємець, купивши її, починає використовувати її функцію - працю, К. Марксом вдалося виявити джерело створення вартості, що перевищує вартість робочої сили, - неоплачена праця. Причому робоча сила, нарівні з іншими частинами капіталу, на час найму стають власністю капіталіста.
2.1 Процес «самозростання» вартості
Розглянемо процес створення додаткової вартості. Купивши робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Робочий день, якщо його розглядати з точки зору створення нової вартості, ділиться на необхідний і додатковий час. Припустимо, робочий день дорівнює 7 год Однак робітник протягом 5 ч. своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 ч., він створює додаткову вартість до вартості своєї робочої сили, яка не оплачується підприємцем. Ця вартість так і називається Додатковою вартістю. Додаткова вартість - форма додаткового продукту, притаманна капіталістичному способу виробництва; та частина вартості, яка створюється найманими робітниками понад вартість їх робочої сили; представляє собою неоплачений працю. (Літ.: Економічна енциклопедія, т. 3, стор 321 - 324) або додаткова вартість - є надлишок над всього авансованого капіталу. (Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф., Соч., Т.25, ч. 1 , стор 49 - 50; Капітал, т. 3, ч.1, стор 49 - 50). Час, протягом якого найманий працівник створює вартість еквівалентну вартості робочої сили, називається необхідним робочим часом. Необхідний робочий час - це час, протягом якого найманий працівник створює вартість, еквівалентну вартості робочої сили. (Літ.: Иохин В.Я., Економічна теорія, гл.7. Стор 139).
Додатковим робочим час - частина дня, протягом якого створюється додатковий продукт, що приймає в умовах капіталізму форму додаткової вартості. (Літ.: Політична економія. / Рук. Авт. Колективу В. О. Медведєв., Гл.6. Стр.169). Графічно це зображено на малюнку 1.1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Додатковий робочий час
5 ч.
2 ч.
Необхідна додатковий час

Рис. 1.1. Розподіл робочого часу
Праця, витрачена протягом необхідного робочого часу, називається необхідною працею, а в перебігу додаткового робочого часу - додатковий працею (Літ.: Иохин В.Я., Економічна теорія, гл.7. Стор 139). Праця протягом усього робочого дня упредметнюється у створюваних товари, споживною вартістю і вартістю. Тут розглядається тільки жива праця найманого працівника, який матеріалізується в споживних вартостях і упредметнюється і в вартостях. Тут розглядається тільки жива праця найманого працівника, який матеріалізується в споживних вартостях і упредметнюється в їх вартостях.
Розглянемо процес створення додаткової вартості як частини вартості товару з урахуванням витрат підприємця на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили як витрат відповідно на постійний капітал. У такому випадку вартість товар можна представити у вигляді формули
W = C + V + m
де W - вартість товару; C - витрати на постійний капітал, V - витрати на змінний капітал; m - додаткова вартість, надвартість, або додаткова вартість. Додаткова вартість присвоюється власниками засобів виробництва і при цьому зберігається принцип еквівалентності в обміні. Сама проблема - кому належить надлишок вартості - не позначається на випробувальному нами принципі взаємин економічних суб'єктів (покупців і продавців, виробників і споживачів). Самозростання вартості та її присвоєння власниками речових факторів виробництва - це інша проблема, яка породжена самим процесом розвитку економічної системи та ускладнення процесів, в ній протікають.
Ця проблема - проблема експлуатації. Саме поняття експлуатації означає привласнення без еквівалента чужої праці. Отже, в розглянутих нами відносинах експлуатація, безумовно, присутній. Однак базовий принцип еквівалентності в обміні не порушується тут навіть в широкому сенсі слова. Власник засобів виробництва (він же - власник виробленого товару) повертає робітникові, який продав свою робочу силу, еквівалент вартості його робочої сили. Купуючи специфічну здатність робочої сили виробляти більшу вартість, ніж вартість робочої сили, власник засобів виробництва сягає поставлену їм мета - отримання цього надлишку. Зауважимо, що робітник отримує частину створеної ним вартості, еквівалентну вартості товару робоча сила. При цьому він фактично кредитує власника засобів виробництва, так як раніше працівник продає свою здатність до праці і трудиться, створюючи блага і послуги, і тільки після процесу виробництва, в якому відбувається зростання вартості, одержує еквівалент вартості своєї робочої сили. Власник же засобів виробництва отримує різницю між загальною вартістю, створеної працівником, і вартістю його робочої сили. Чому ж все-таки власник засобів виробництва (і продукту праці) присвоює без еквівалента різницю між всією створеної вартістю і вартістю робочої сили? Відповідь є досить очевидним, враховуючи все, сказане вище. Капіталіст (а саме про нього і йде тут мова) привласнює частину продукту праці робітника (додаткову вартість) в силу закріпленого юридичними відносинами і відповідними титулами власності права перетворювати на свої умови і результати виробництва. Саме цей комплекс юридичних відносин відображає економічні відносини, що виникають на даному етапі розвитку економічної системи. З'являється специфічний суспільний та економічний феномен - капітал.
2.2 Норма і маса додаткової вартості
Традиційно вважають, що норма додаткової вартості представляє собою точно вираз ступеня експлуатації найманих робітників капіталом. Співвідношення додаткової вартості і змінного капіталу дуже важливо, оскільки дозволяє судити про ступінь експлуатації найманих робітників капіталістами. Відношення величини додаткової вартості до змінного капіталу, виражене у відсотках, Маркс назвав нормою додаткової вартості (m '). Норма додаткової вартості - це відношення маси додаткової вартості до змінного капіталу, виражене у відсотках; категорія капіталізму, що є найважливішим показником експлуатації робітників капіталом. Додаткова вартість (m), що створюється в процесі капіталістичного виробництва, виступає як надлишок вартості товару над усім капіталом (к), авансованих на їх виробництво; останній розпадається на дві частини: постійний і змінний капітал (u) (Літ.: Економічна енциклопедія, т .3, стор 112-113). Норма додаткової вартості може бути виражена такою формулою:
m =
де m '- норма додаткової вартості; m - додаткова вартість, V - змінний капітал. Для наочності звернемося до умовного прикладу. З точки зору сьогоднішнього дня норма додаткової вартості перестає бути точним виразом ступеня експлуатації найманої праці капіталом. Припустимо, що протягом кожної години найманий працівник створює вартість, рівну 5 тис. руб. Робочий день складається з 5 год необхідного часу і 2 год додаткового робочого часу. Отже, в необхідний робочий час створює вартість, яка дорівнює 25 тис. руб., А у додатковий робочий час - 10 тис. руб. Дане співвідношення вартості робочої сили і додаткової вартості дорівнює 40%.
m =
У міру розвитку капіталізму ступінь експлуатації, або норма додаткової вартості (m '), виявляє тенденцію до підвищення. Капіталіст привласнює тим більше додаткової вартості, чим більше її маса. А маса додаткової вартості (M) залежить від її норми, вартості робочої сили і кількості експлуатованих робітників. Маса додаткової вартості - в економічній теорії К. Маркса - абсолютна величина доданої вартості; дорівнює вартості авансованого капіталу, помноженого на норму додаткової вартості. (Літ.: Великий економічний словник, стор 225). Звідси отримуємо формулу маси додаткової вартості: М = n * m '* u, де n - число робітників.
Прагнучи підвищити норму додаткової вартості, капіталіст завжди зацікавлений у збільшенні додаткового часу, а значить, і робочого дня в цілому. Але останній має природні рамки. Нижньою його межею виступає необхідний робочий час, протягом якого робітник відтворює вартість своєї робочої сили. Верхня межа - протяжність доби. Зрозуміло, робочий день не може тривати 24 години, тому що працівник повинен мати час для відновлення робочої сили, перш за все для відпочинку, а також для поповнення своїх професійних знань, задоволення культурних і соціальних потреб.
Жага наживи спонукає підприємців подовжувати робочий день іноді до 16 - 18 годин. Але як масове явище факти такого надмірного збільшення тривалості робочого дня стали надбанням історії. Хоча й нині вони зустрічаються в країнах розвинутого капіталізму, особливо в його аграрному секторі, і ще частіше в країнах, що розвиваються.

3. Методи збільшення додаткової вартості та її форми
Існує кілька методів збільшення додаткової вартості: методи виробництва абсолютної т відносної додаткової вартості, виробництво додаткової вартості, пов'язане із застосуванням праці високої кваліфікації. На різних етапах розвитку капіталізму роль того чи іншого методу змінюється. Не можна сказати, що будь - то метод виробництва зникає остаточно, але змінюється його значимість, виникають нові грані у використанні.
Метод виробництва абсолютної додаткової вартості. Він полягає в тому, що робочий день подовжується за межі необхідного робочого часу. Якщо робочий тиждень збільшується з 40 до 45 год, то робітник виробляє більше додаткової вартості, ніж раніше. Якщо ж тривалість робочого тижня скорочується з 40 до 35 год і розмір додаткової вартості зменшується, абсолютна додаткова вартість, тим не менш, проводиться, так як робочий тиждень виходить за межі необхідного робочого часу.
У міру розвитку капіталізму тривалість робочого дня і тижня зменшилася. До кінця дев'яностих років XX століття стандартний робочий тиждень тривала 40 год, при п'ятиденному робочому тижні робочої день дорівнював 8 ч. При цьому робітники користуються п'ятитижневих відпусткою. Робочий тиждень може скорочуватися до 4 - 4,5 днів за 9 -10 годин. Відоме поширення набула в капіталістичних країнах часткова зайнятість (менше 35 год на тиждень). У США, Канаді, Японії частково зайняті становлять 15 - 18% робочої сили, в Західній Європі частково зайнятий кожен восьмий працівник. Підвищення робочого дня, але тільки до тих пір, поки підвищення інтенсивності має місце на окремому підприємстві. Якщо новий рівень інтенсивності праці стає суспільно нормальний, то він перестає бути прихованим подовженням робочого дня, а підвищення інтенсивності праці співпадає з підвищенням його продуктивності. Як видно, можливості збільшити виробництво додаткової вартості за рахунок подовження робочого дня в міру розвитку капіталізму все більше скорочуються.
Метод виробництва відносної додаткової вартості.
Цей метод пов'язаний з підвищення продуктивності праці. Додаткову вартість можна збільшити за умови зменшення вартості робочої сили. Величина необхідного робочого часу залежить від часу відтворення вартості робочої сили. Якщо тижнева вартість робочої сили дорівнює 344,2 дол., Кожну годину робочий створює нову вартість, рівну 14,3 дол., То йому буде потрібно 24 годин, щоб відтворити еквівалент вартості своєї робочої сили. Якщо вартість робочої сили впаде до 249,6 дол., Необхідний робочий час становитиме 17,7 ч. (рис. 1.2.).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
дол.
344,2
249,6
0
17,7
24
40
t, год
D
З
B

Рис.1.2. Виробництво відносної додаткової вартості.
Вартість робочої сили ОС зменшується до ВВ, відповідно збільшується додаткова вартість з ЦД до ВД. Суть методу виробництва відносної додаткової вартості полягає в тому, що капіталісти здешевлюють товари, а це змінює співвідношення між складовими частинами робочого дня на користь додаткового часу. В умовах інфляції дуже важко судити про забезпечення вартості робочої сили з - за зростання цін внаслідок знецінення паперових грошей. Тим більше, що на вартість робочої сили діють фактори в бік її підвищення. Яка кінцева динаміка вартості робочої сили - досить доказово відповісти на це запитання важко. Певною мірою про неї можна судити по руху індексів продуктивності праці та реальної компенсації.
У сучасних умовах головний метод виробництва додаткової вартості полягає у використанні висококваліфікованої праці. Хоча в «Капіталі» К. Маркс розрізняє простий і складна праця, дослідження додаткової вартості тут ведеться на базі простої праці. В умовах НТР зростає роль людини в суспільному виробництві, змінюється характер його кваліфікації, підвищується її рівень. Складна праця є зведений у ступінь проста праця. Висококваліфікована робоча сила протягом стандартної робочого тижня створює більшу вартість, ніж робітники низької кваліфікації. Це виражається в тому, що або створюється більша кількість товарів, або підвищується якість товарів, або те й інше разом. Не веде це до зменшення вартості товарів і зниженню вартості робочої сили, тобто в кінцевому рахунку, до виробництва відносної додаткової вартості? Теоретично можливий тільки один варіант, що зниження вартості робочої сили внаслідок здешевлення предметів споживання, яке не компенсується підвищенням витрат на освіту. Саме він може бути віднесений до виробництва відносної додаткової вартості. У цілому ж використання висококваліфікованої праці являє собою метод виробництва додаткової вартості, вільний від обмежень, характерних для традиційних методів.

3.1 Абсолютна і відносна додаткова вартість
Важко навіть порівняти нинішні продуктивні сили капіталізму з тими, які він мав на старті, коли панували ручні знаряддя праці. У тих умовах збільшити додаткову вартість можна було в основному лише шляхом подовження робочого дня.
Додаткову вартість, отриману капіталістом завдяки подовженню робочого дня за межі необхідного часу, К. Маркс назвав абсолютною Додатковою вартістю. Абсолютна додаткова вартість - додаткова вартість, отримана шляхом подовження робочого дня або підвищення інтенсивності праці (при незмінному необхідному робочому часу). Мета капіталістичної експлуатації складається у будь-якому збільшенні норми і маси додаткової вартості (Літ.: Економічна енциклопедія, т.1, стор 170; т.3, стор 321 - 324).
Прихованою формою подовження робочого дня, що також проводить до отримання абсолютної додаткової вартості, є підвищення інтенсивності праці, коли в одиницю часу витрачається більше енергії та створюється велика вартість, ніж при нормальній інтенсивності праці. На прикладі абсолютної додаткової вартості добре видно, наскільки протилежні інтереси капіталістів і робітників, наскільки різна їх економічне становище. Наполегливої ​​класовою боротьбою робітничий клас домігся того, що в першій половині XIX століття буржуазна держава виявилося, змушене законодавчим шляхом обмежити робочий день 12 -15 вартовим. Але лише до середини XX століття в більшості розвинених країн були прийняті закони про 8 - годинному робочому дні.
Однак законодавче обмеження робочого дня не зменшило ступінь експлуатації робітників і відповідно норму і масу одержуваної капіталістами додаткової вартості. Змінилися лише способи з підвищення. У результаті вартість товару і послуг, у тому числі і тих, які споживаються робітниками, знижувалися. А це вело до падіння вартості сили та скорочення необхідного робочого часу, потрібного для її відтворення. При тій же тривалості робочого дня скорочення необхідного часу означає зростання додаткового, а значить, і норми експлуатації. Інакше кажучи, капітал поставив собі на службу зростання суспільної продуктивності праці.
Додаткову вартість, отриману за рахунок зростання суспільної продуктивності праці, К Маркс назвав відносної Додатковою вартістю. Відносна додаткова вартість - додаткова вартість, отримана за рахунок збільшення необхідного робочого часу і відповідно збільшення додаткового часу (при незмінно робочому дні) (Літ.: Економічна енциклопедія, т. 3, стор 321 - 324).
3.2 Надлишкова додаткова вартість
Конкуренція між капіталістами змушує їх впроваджувати на своїх підприємствах нову техніку, застосовувати більш кваліфіковану робочу силу і досконалі способи організації виробництва і на цій основі підвищувати продуктивність праці. Завдяки цьому індивідуальна вартістю товару в порівнянні з суспільною вартістю зменшується. Різниця між суспільною і індивідуальною вартістю товару присвоюється капіталістом до тих пір, поки індивідуальна продуктивність праці не го підприємстві вище суспільного, називається надлишкової додаткової вартістю. Надлишкова додаткова вартість - різновид відносної додаткової вартості, стимулююча впровадження нової техніка та вдосконалення методів виробництва та індивідуальної його вартістю. (Літ.: Великий економічний словник, стр.151). Надлишок до додаткової вартості, що привласнюється капіталістом (підприємцем) до тих пір, поки продуктивність праці на його підприємстві вище суспільного. (Літ.: Політична економія. Под ред. Медведєва, стор 171). Як бачимо, виробництво і привласнення надлишкової додаткової вартості для даного капіталіста носить тимчасовий характер. Це ще більше підстьобує підприємців підвищувати технічний рівень, удосконалювати технологію і організацію виробництва, готувати і наймати саму висококваліфіковану робочу силу. Капітал залучає на службу велику армію керуючих - менеджерів, функція яких у кінцевому рахунку, зводиться до використання найбільш сприятливих умов для ефектного використання всіх факторів виробництва, і перш за все робочої сили.
При всій відмінності абсолютної і відносної додаткової вартістю вони взаємопов'язані. Обидва ці способу отримання додаткової вартості мають своїм джерелом неоплачений найману працю. На сучасних капіталістичних підприємствах поєднуються самі витончені форми стимулювання праці робітників і вилучення завдяки цьому додаткової вартості. Навіть найбільш ефективна технологія і продуктивна техніка принципово не змінюють економічне становище робітників, оскільки для капіталу сенс їхнього існування тільки в тому, щоб створювати додаткову вартість.

4. Закон додаткової вартості і його роль у суспільному відтворенні
Історія закону вартості налічує тисячі років, а з'ясуванню сутності та функцій присвячені тисячі сторінок. Всі економічні теорії - від найбільш ранніх до сучасних - вважають однією з основних завдань характеристику закону вартості, незалежно від того, як він розуміється, у чому бачиться його зміст.
Проблема закону вартості пов'язана з відповіддю на питання: чому і як можна зіставляти і порівнювати різні за своєю вартістю речі - товари.
Зміст закону вартості охоплюється єдністю двох найбільш істотних моментів. Перший полягає в тому, що закон пов'язаний з обміном - полем його функціонування, другий - з виробництвом, з працею. Односторонньо і невірно визначати закон вартості тільки як закон обігу або, навпаки, тільки як закон виробництва.
Закон вартості частково визначається як закон, згідно з яким вартість товару вимірюється вмістом в ньому суспільно необхідною працею. Таке трактування вводить в оману, зводячи лише до виміру праці, забуваючи про якісну характеристику закону. Якісна характеристика, що робить можливим вимірювання, полягає в наступному: товари сумірні тому, що мають єдину громадську субстанцію - матеріалізований у них працю; в результаті виникає однаковість (цілісність) в неосяжному розмаїтті продуктів праці і створюється громадська зв'язок між відокремленими в рамках поділу праці товаровиробниками. Тим самим задаються межі дії закону вартості, його історичне місце. Закон вартості регулює виробничі відношенні в суспільстві відокремлених товаровиробників з приводу включення індивідуального, приватного праці в суспільну працю за допомогою кількісного зіставлення через єдину міру - суспільно необхідні витрати праці. Закон вартості - це об'єктивний закон товарних відносин, згідно з яким вартість товарів визначається витратами суспільної праці і товари обмінюються у відповідності з їх суспільною вартістю. (Літ.: Економічна енциклопедія, т.4, стор 62). Відповідно до даного закону, виробництво і обмін вимірюється суспільно необхідними витратами праці. Природною мірою праці є робочий час. Але вартість створюється не просто важко, а суспільною працею.
З наведеного нижче визначення видно, що закон вартості стимулює тих виробників, у яких індивідуальні витрати праці нижче суспільно необхідних, тобто тих, хто забезпечує виготовлення за той же час більшої кількості споживчих вартостей або, іншими словами, більш високу продуктивність праці. Ті ж, чия продуктивність праці нижче суспільно нормальної, закон вартості як би «карає». Тим самим економічні умови спонукають товаровиробників підвищувати продуктивність праці, або перемикатися на випуск іншого виду виробів. Закон вартості обумовлює диференціацію товаровиробників залежно від співвідношення їх індивідуальних трудових витрат з суспільно необхідними, стимулює зниження витрат і регулює розподіл праці за сферами виробництва. Закон вартості проявляється як закон цін - в основі цін лежить вартість. Його функції здійснюються як при рівності ціни з вартістю, так і при їх розбіжності.
Закон вартості, таким чином, позбавляє товаровиробника свободи вибору - знижувати чи не знижувати витрати праці. Всі вони перебувають під економічним тиском і змушені здійснювати постійний пошук резервів економіки робочого часу.
Як показує історичний досвід, стимули і тиск, створювані законом вартості, вельми дієві і ефективні. Саме завдяки тому, що капіталізм освоїв товарно - ринковий механізм, продуктивні сили у своєму розвитку просунулися тут набагато далі, ніж за свою попередню історію.
Не можна не враховувати і обмежених можливостей ринкового регулювання, в силу чого вже в практиці сучасного державно - монополістичного капіталізму ринкові методи поєднуються з прямим регулюванням економічних процесів, зокрема, у формах прогнозування і програмування. Особливі проблеми використання ринкових механізмів виникають в соціалістичному суспільстві.

Список використаної літератури
1. . Иохин В.Я. Економічна теорія. М., 2000.Гл.7.
2. Критика немарксистській концепції про викладання політичної економіі. / Под ред. А.Д. Смирнова. М., 1990.Гл.4.
3. Політична економія. / Під ред.В.В. Радаєва. М., 1989.Гл.6.
4. Політична економія. / Рук. авт. колективу В.А. Медведєв. М., 1989 гл.6.
5. Економічна енциклопедія. Політична економія. У 4-х томах. М., 1972-1980.Статьі: додаткова вартість, робоча сила, робочий день.
6. Маркс К. Капітал. Т.1. / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е видання. Т.23. Гол. 5-14
7. Енгельс Ф. Анти - Дюрінг. Відділ другий. Політична економія. Капітал і додаткова вартість. / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т.20. і Т.23
8. С. Нікітін, О. Нікітін. Прибуток і зарплата в розвиненій ринковій економіці: динамічна взаємодія. / / МЕ і МО, 2000, № 7.
9. Ширай В.І. Економічна теорія в поняттях і категоріях. Тула, 2000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
100.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи ринкових відносин Концепція фірма з позиції праця вартість ціна капітал монополія олігополія
Капітал
Капітал підприємства
Неоплачений капітал
Капітал і підприємництво
Інтелектуальний капітал
Капітал корпорацій
Оборотний капітал
Статутний капітал
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru