приховати рекламу

Грошові операції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Шляхів сполучення (МІІТ)
____________________________________________
Кафедра політичної економії
РЕФЕРАТ
з дисципліни
ЕКНОМІЧЕСКАЯ ТЕОРІЯ
на тему
ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ
Виконав студент групи АС - 211
                                       __________________/ Семенов І. П. /
підпис
                                                      Перевірив доцент
____________________/ Бауман Н. Е. /
                                           підпис
МОСКВА - 2000
ЗМІСТ
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Поняття грошових операцій. . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Деякі види грошових операцій. . . . . . . . 7
2. 1. Грошові операції в готівковій формі. . . . . . . . . 8
2. 2. Грошові операції по банківських рахунках. . . . . . 9
2. 3. Грошові операції надання позик. . . . . 11
2. 4. Операції з цінними паперами. . . . . . . . . . . . . . 12
2. 5. Особливість сучасних операцій. . . . . . . . . . . 14
ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ВСТУП
    Розвиток грошового обігу йде паралельно і тісно переплітається з розвитком товарного виробництва і банків. Всі угоди, пов'язані з наданням послуг, постачанням матеріальних цінностей вінчаються грошовими операціями. Вони формують собою систему організації і регулювання платежів за грошовими зобов'язаннями. Зростання продуктивності суспільної праці, загальної ефективності виробництва істотно залежить від правильної і чіткої організації грошових розрахунків, вмілого кредитування господарства, посередництва банків у процедурі перерозподілу капіталів за допомогою різних грошових операцій.
Зацікавленість держави в широкому застосуванні різноманітних грошових операцій, в тому числі безготівкових розрахунків, веде до розвитку банківської системи та використання цієї системи для регулювання макроекономічних процесів. Розвиток і поширення різних видів грошових операцій, виникнення новітніх типів операцій, спричинило за собою збільшення потоку інформації про даний економічне явище. Національне господарство будь-якого розвиненого держави потребує продуманому виконанні практичної ролі банківської системи, а саме: управлінні системою платежів і розрахунків; здійсненні вкладів, інвестицій і кредитів; напрямку заощаджень населення до фірм і виробничих структур. Всі ці моменти відображені у грошових операціях.
В умовах розвинених товарних і фінансових ринків, зміст поняття грошових операцій ускладнюється. З появою нових фінансових установ, кредитних та інших, пов'язане вдосконалення сфери послуг за грошовими операціями, розширення їх від традиційних депозитно-позикових і розрахунково-касових, до новітніх форм грошово-кредитних інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і пр. ). Даний реферат присвячено розгляду існуючих грошових операцій.
1. ПОНЯТТЯ ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ
При визначенні поняття Грошові операції можуть виникнути деякі розбіжності у тлумаченні даного терміна. Справа в тому, що чинне законодавство не містить чіткого визначення поняття «грошові операції». Зазвичай термін «грошові операції» вживається в банках, як сукупність послуг, що надаються населенню, фізичним особам, своїм вкладникам [1, с. 88]. Більш того, не можна дане поняття просто визначати як «операції з вживанням грошових коштів, грошей» і т.п. Навіть, якщо залучати до визначення Грошових операцій термін «грошові кошти», то це також буде неправильним підходом, тому що не тільки звужує розкриття поняття, але і юридично некоректно [1, с. 89]. У сучасному законодавстві не дано конкретного тлумачення цих термінів (гроші і грошові кошти). Так повелося, що поняття «гроші» вживається по відношенню до монет і купюр (банківським та казначейським квитках), а поняття «грошові кошти» - по відношенню до засобів на рахунках у банках та інших кредитних організаціях (безготівковим грошовим коштам). Цивільне законодавство у випадках, коли мова йде про кошти, відображених на банківських рахунках, як правило, використовує поняття «грошові кошти» або «грошові суми», а не «гроші» [2, ст. ст. 845, 847, 852, 863].
Однак цілком обгрунтовано можна вважати, що трактування даних понять носить більше філологічний, ніж юридичний характер. Аргументом на користь такої позиції може служити утримання іншої статті Цивільного Кодексу [2, ст. 140]. Зокрема, ця стаття встановлює, що платежі на території Російської Федерації здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків, отже, готівкові гроші та безготівкові кошти виконують в обороті функції грошей. При цьому, що важливо для тлумачення Грошових операцій, «гроші» законодавець ділить на валюту Російської Федерації і іноземну валюту.
Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що під грошовими коштами слід розуміти національну та іноземну валюту у вигляді а) грошових знаків (банкнот і монети), що перебувають в обігу, тобто готівкові гроші; б) коштів на рахунках у банках та інших кредитних організаціях, тобто безготівкові гроші. Тепер, вже з усіма підставами, ми переходимо від поняття «грошові операції» до поняття «операції з грошовими коштами».
Згідно з [3, ст. 6, п. 2], до операцій з грошовими коштами відносяться:
1) операції з грошовими коштами у готівковій формі:
зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів у готівковій формі у випадках, коли це не обгрунтовано характером його господарської діяльності;
купівля або продаж готівкової іноземної валюти;
придбання фізичною особою цінних паперів за готівку;
отримання фізичною особою грошових коштів по чеку на пред'явника, виданому нерезидентом, або по чеку, сума якого оголошена як виграш;
обмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого гідності;
зарахування на рахунок (розміщення у вклад) грошових коштів у готівковій формі в упаковках, опечатаних іншим банком;
2) операції по банківських рахунках (вкладах):
зарахування грошових коштів у готівковій формі фізичною або юридичною особою на рахунок (розміщення у внесок) протягом одного банківського дня через різні банки (філії);
зарахування на рахунок (розміщення у вклад) грошових коштів, які акумулюються, а потім переводяться в інший банк (філія), в тому числі що знаходиться за кордоном;
розміщення грошових коштів у внесок (депозит) з оформленням документів, що засвідчують вклад (депозит) на пред'явника;
зарахування грошових коштів на рахунок, операції по якому не проводилися, з розпорядженням про виплату грошових коштів у готівковій формі;
відкриття вкладу (депозиту) на користь третіх осіб з розміщенням у нього коштів у готівковій формі;
відкриття вкладів (депозитів), які формуються за рахунок оплачених банківських і дорожніх чеків;
переказ грошових коштів за кордон на рахунок (у вклад), відкритий на анонімного власника, і надходження грошових коштів з-за кордону з рахунку (вкладу), відкритого на анонімного власника; зарахування на свій рахунок або списання зі свого рахунку грошових коштів у сумі, яка дорівнює або перевищує 20000 мінімальних розмірів оплати праці, юридичною особою, період діяльності якої не перевищує одного місяця з моменту його реєстрації, або юридичною особою, операції за рахунками якої не проводилися;
надходження іноземної валюти на рахунок юридичної особи по зовнішньоторговельних операціях як комерційного кредиту по зобов'язаннях, які цією юридичною особою не виконуються;
зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли від фізичної чи юридичної особи, яка має відповідно місце проживання або місцезнаходження в офшорній зоні, вільної або особливій економічній зоні або в регіонах, щодо яких є відомості уповноваженого органу про незаконному виробництві наркотичних засобів, або є власником рахунку в банку , зареєстрованому в зазначених зонах або регіонах;
списання з рахунку грошових коштів, що надійшли від фізичної чи юридичної особи, яка має відповідно місце проживання або місцезнаходження в офшорній зоні, вільної або особливій економічній зоні або в регіонах, щодо яких є відомості уповноваженого органу про незаконному виробництві наркотичних засобів, або є власником рахунку в банку , зареєстрованому в зазначених зонах або регіонах;
3) операції, пов'язані з наданням та отриманням кредитів (позик) в грошовій формі:
видача кредиту під заставу ощадного (депозитного) сертифікату;
надання або отримання кредиту (позики), виконання зобов'язань за яким забезпечене заставою документально засвідчених майнових прав позичальника на вклад в іноземному банку;
надання або отримання кредиту (позики) з перевищенням або заниженням на 50 відсотків і більше розміру процентів на суму кредиту (позики) в порівнянні із середнім розміром відсотків на кредити (позики) на внутрішньому ринку;
4) операції з цінними паперами:
отримання комісійної винагороди в розмірі, що перевищує звичайні тарифи, за посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами;
одноразова виставлення доручень на купівлю і продаж цінних паперів за цінами, які мають відхилення від поточних ринкових цін більш ніж на 20 відсотків за аналогічними угодами, а також інші угоди, пов'язані з порушенням правил, що обмежують маніпулювання цінами на ринку цінних паперів;
здійснення операцій, при яких одні й ті ж цінні папери багаторазово продаються і потім викупаються в угодах з однією і тією ж стороною;
Дамо, на підставі вищевикладеного, стисле визначення Грошовим операціями, яке приймемо в даному рефераті за відправну точку. І надалі, при вживанні цього терміна, будемо мати на увазі саме таке трактування даного поняття. Отже, Грошові операції - дії фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном незалежно від форми і способу їх здійснення, спрямовані на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з ними цивільних прав та обов'язків.
Для того, щоб більш наочно уявити широту охоплення, питань і уявлень, пов'язаних з цими операціями, дамо також прописане в законі кількість організацій, що мають право здійснювати їх. Згідно з [3, ст. 3]:
організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, - кредитні організації, ріелтерські фірми, товарні, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, страхові організації та суспільства взаємного страхування, комерційні організації, що здійснюють довірче управління, дилерські та брокерські контори, інші організації, здійснюють отримання, відчуження, виплату, передачу, перевезення, пересилання, обмін та зберігання грошових коштів або іншого майна, організації поштового зв'язку, які здійснюють прийом, обробку, перевезення та доставку поштових відправлень, а також поштових і телеграфних переказів грошових коштів, нотаріальні контори, здійснюють нотаріальне посвідчення угод фізичних і юридичних осіб з грошовими коштами або іншим майном і прав фізичних і юридичних осіб на грошові кошти або інше майно, установи юстиції з реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, а також казино, інші гральні заклади, які мають гральні автомати , рулетки, інші пристрої або засоби проведення заснованих на фінансовому ризику ігор, букмекерські контори, засновники і організатори лотерей, тоталізаторів, системних (електронних) ігор, ломбарди, скупного контори та інші організації, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном.
2. ДЕЯКІ ВИДИ ГРОШОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Є безліч різних Грошових операцій, а обсяг реферату не дозволяє описати їх усіх, розглянути їх особливі ознаки та виявити відмінності, притаманні кожній з них. Перш ніж розповісти, хоч і коротко, про найбільш типових і поширених операціях, потрібно дати пояснення і визначення деяких термінів, без яких неможливе розуміння матеріалу.
Грошовий обіг здійснюється в готівковій та безготівковій формі [4, с. 174]. Готівково-грошовий обіг - рух готівки в сфері обігу і виконання ними двох функцій: засобу платежу і засобу обігу [1, с.114]. Готівкові гроші використовуються для оплати роботи, товарів, послуг (премії, допомоги, пенсії, страхові відшкодування, заробітна плата тощо). Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, металевих монет, векселів, чеків, кредитних карток. Безготівковий обіг - рух вартості без участі готівки [1, с. 114]. Частка безготівкових розрахунків у Росії становила в 1998 р. 80% [4, с. 175]. Високий рівень безготівкових розрахунків у будь-якій країні говорить про правильну, грамотної організації всього грошового обороту. Між готівковим і безготівковим обігом існує тісний взаємозв'язок: гроші постійно переходять з однієї сфери обігу в іншу. У залежності від змісту розрізняють дві групи безготівкового обігу: по товарних операціях, тобто безготівкові розрахунки за товари та послуги; за фінансовими зобов'язаннями, тобто платежі в бюджет і в позабюджетні фонди, погашення банківських позичок, сплата відсотків за кредит, розрахунки зі страховими компаніями. Значення безготівкових розрахунків складається в тому, що вони прискорюють оборотність засобів, скорочують розмір готівки в обороті, скорочуються витрати на друкування і доставку готівкових грошей [4, с. 202]. Відзначимо, що безготівковий розрахунок в Україні характеризується обов'язковим відкриттям розрахункового або поточного рахунку в установі банку; платежі здійснюються за згодою покупця або з доручення платника; підставою для перерахування засобів є фінансові платіжні документи (платіжні доручення, розрахункові чеки, договору). Визначено, що розрахунки підприємств за своїми зобов'язаннями, а також між юридичними і фізичними особами за товарно-матеріальні цінності провадяться в безготівковому порядку через установи банку [4, с. 188]. Перехід грошей з безготівкового обігу в готівковий викликає брак готівки в країні, веде до виникнення тіньової економіки; сприяє ухилянню підприємства від сплати податків; свідчить про зниження можливості держави впливати на реальні господарські процеси. Але піднімається проблема виходить за рамки теми даного реферату.
Законом передбачено загальний строк проходження безготівкових розрахунків: не більше двох операційних днів на території суб'єкта РФ і п'яти днів у межах РФ [4, с. 189].
Фінанси - невід'ємна частина грошових операцій, але не всякі грошові операції є фінансовими [1, с. 30]. Фінанси відрізняються від грошей, як за змістом, так і по виконуваних функцій. Гроші - це загальний еквівалент, а фінанси - це економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, знаряддя контролю над освітою і використанням фондів грошових коштів.
Банк - це організація, створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення, платності і терміновості [1, с. 18]. Основне призначення банку - посередництво в переміщенні грошових коштів від кредиторів до позичальників від продавців до покупців. Поряд з банками переміщення коштів здійснюють і інші фінансові та кредитно-фінансові установи: інвестиційні фонди, страхові компанії, брокерські, дилерські фірми та ін Але банки мають дві суттєві ознаки, що відрізняють їх від останніх. По-перше, для банків характерний подвійний обмін борговими зобов'язаннями: вони розміщують свої власні боргові зобов'язання (депозити, ощадні сертифікати і т. д.), а мобілізовані таким чином кошти розміщують в боргові зобов'язання і цінні папери, випущені іншими. По-друге, банки відрізняє прийняття на себе безумовних зобов'язань з фіксованою сумою боргу перед юридичними та фізичними особами [1, с. 20]. Банки Росії діють як універсальні кредитні установи, здійснюють широке коло операцій на фінансовому ринку: надання кредитів, купівля-продаж, зберігання цінних паперів, іноземної валюти, здійснення розрахунків, видача гарантій і т. п.
Тепер перейдемо до опису деяких видів Грошових операцій.
2. 1. ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ В ГОТІВКОВОЇ ФОРМІ
Мабуть, не зважаючи, на всю заплутаність і складність економічних визначень, тонкощі і нюанси незрозумілі далеким від сфери економіки людям, цей вид операцій для них близький і знайомий як ніякий інший. Справа в тому, що з такими діями, які підпадають під це визначення, всі ми найбільш часто стикаємося в повсякденному житті. І кожен може назвати кілька прикладів цих операцій з особистого досвіду. Відразу ж варто дати визначення ще одного терміну. Каса - підрозділ підприємства, організації, яка виконує операції з готівкою та іншими цінностями, а також самі готівкові гроші, що знаходяться на зберіганні в цьому підрозділі [4, с. 285].
Продаж знаків поштової оплати, немаркованих конвертів і карток, бланків, поштового паперу, тари для пересилання поштових відправлень (посилок та цінних бандеролей); продаж товарів народного споживання за наявності ліцензії на право торгівлі; прийом платежів за газ, електроенергію, за комунальні послуги, користування антеною ТБ, абонементної плати за телефон, за міжміські переговори в кредит, позавідомчої охорони; грошові перекази, пересилання післяплати (у тому числі пенсій та допомог з доставкою); купівля та продаж іноземної валюти і багато іншого. Список можна продовжувати. Все це будуть операції в готівковій формі. Характерною особливістю таких грошових операцій є участь в них, наявність, фізичної особи, що має деякою сумою грошей і вживає їх за власним розсудом при здійсненні покупки або ж отримує їх, у випадку з пенсіями і допомогами і т. п. Є також варіант зняття з рахунку юридичної особи суми грошей у готівковій формі. Тут необхідно зазначити, що мова може йти про несвоєчасну сплату підприємством податків та порушення процедури банкрутства цього підприємства за подібного роду неподобства.
Всі ці операції підлягають оподаткуванню, контролюються державою, а у разі, коли сума такої операції перевищує визначений законодавством межа, крім цього негайно підлягає перевірці та обліку з боку контролюючих органів [4, с. 202]. Робота з готівкою суворо регламентована і недотримання порядку ведення касових операцій тягне за собою адміністративну відповідальність. Це відноситься як до юрособам, так і до індивідуальних підприємців.
При видачі грошей, скажімо пенсій чи заробітної плати, окремій особі, касир зобов'язаний вимагати паспорт або інший документ, що засвідчує особу одержувача, записати номер і найменування документа, ким і коли він виданий, і відібрати розписку одержувача. Якщо касовий документ складений на видачу грошей кільком особам, то одержувачі також пред'являють зазначені документи, що засвідчують їх особи, і розписуються у відповідних графах платіжних документів. Видача грошей за разову роботу особам, що не перебувають у штаті підприємства, проводиться на підставі укладених з ними договорів. Видача грошей повинна здійснюватися суворо особі, вказаній у платіжному документі. Видача грошей може здійснюватися за довіреністю, оформленою у встановленому порядку. У цих випадках гроші виступають як засіб платежу. Це податки, соціальні виплати, відсотки за кредит.
Можна відзначити також дії фізичних осіб з іноземною валютою. Законодавство в цьому напрямку неодноразово змінювалося за останні роки [1, с. 307]. Простий обмін рублів на долари є не що інше, як грошова операція, і ми тепер це знаємо.
Розглянуті позиції дозволяють нам уявити особливості заявлених операцій. Це, передусім участь готівкових грошей, факт обміну їх на інший товар, отримання або відчуження фізичною особою, поширення на дії з іноземною валютою.
2. 1. ГРОШОВІ операцій по банківських рахунках
Розглянутий вид операцій має ознаки попереднього. У цьому випадку теж бере участь готівку, є розпорядження фізичної або юридичної особи належить йому сумою, навіть і в іноземній валюті. Але тут, вже більш значуща роль банку, і мова йде про відкриття рахунків у банках та зарахування на них вкладів. Дані операції теж дуже неоднорідні, показовим є той факт, що зарахування коштів може йти на рахунки в іноземних банках, може йти з-за кордону в іноземній валюті, рахунок може бути відкритий на анонімного власника і на користь третіх осіб.
Комерційні банки, як і Центральний банк, виконують пасивні та активні операції, які є невід'ємною частиною грошово-кредитної системи [1, с. 274]. Пасивні операції банків, це те, що вони є сховищами грошових коштів; виступають посередниками грошових операцій; є органами управління економікою, генеруючими навколобанківськими ринковий простір [1, с. 277]. У цьому напрямі робота банків спирається на три точки - ліквідність (легкість продажу, реалізації, перетворення на готівку), платоспроможність і прибутковість. Тому для банків дуже важливо, щоб вклади перебували в обігу як можна більше часу з надійною гарантією їх зберігання. Усі вклади діляться [1, с. 280] на поточні (до запитання), строкові (на певний термін) та ощадні (на тривалий час зберігання). Слід зазначити, що готівкові грошові кошти, кошти на різних банківських рахунках, іноземна валюта складають оборотні (поточні) активи банків.
Коли мова йде в даному розділі про відкриття рахунків для юридичної особи, то можна відзначити наступний аспект. У нашій країні створена система управління грошовим обігом з допомогою жірооборота (безготівкових розрахунків) і підтримки мінімального рівня готівкових грошей, що перебувають у розпорядженні підприємств, організацій та установ [1, с. 75]. Жірооборот грунтується на обов'язковому зберіганні грошових коштів підприємств на їх рахунках у банках. Бюджетні організації також відкривають у своїх банках поточні рахунки. На ці рахунки надходять відповідні асигнування [<лат. Assignare призначати] з бюджетів, які використовуються відповідно до затверджених кошторисів. Для переказу грошових коштів підприємств-платників підприємствам-постачальникам, розташованих в різних містах, банки відкривають кореспондентські рахунки [5, с. 56].
Вклади (депозити) фізичних осіб, а також різні рахунки, у тої числі кореспондентські юридичних осіб, складають так звані залучені кошти банків. Роль їх винятково велика. Потрібно відзначити, що фактично фізичні та юридичні особи виступають у даному випадку в якості кредиторів банку. Банк же, мобілізуючи тимчасово вільні кошти на ринку ресурсів, задовольняє потреби економіки в додаткових оборотних коштах, сприяє перетворенню грошей у капітал [5, с. 60].
Вклади до запитання, а також на поточні рахунки можуть бути вилучені вкладниками на першу вимогу. Власник поточного рахунку отримує від банку чекову книжку, по якій він може не тільки сам отримувати гроші, а й розплачуватися з якимись там агентами економічних відносин. Строкові вклади характеризує сплата за них підвищених відсотків. При цьому процентні ставки залежать від розміру та строку вкладу. Власникам таких рахунків видаються спеціальні іменні свідоцтва (сертифікати). Може бути, найпростішим прикладом розглянутих операцій є ощадні вклади населення. Такі вклади засвідчуються видачею ощадної книжки. Зняття коштів з таких вкладів може бути приурочено до якої-небудь події (день народження, новий рік), може здійснюватися частково і повністю. Можна відзначити, що для існування системи таких операцій найбільш привабливими є строкові вклади, які посилюють ліквідні позиції банків.
Характерні також так звані комісійні операції, коли мова йде про доручення переказу грошей як усередині країни, так і з однієї країни в іншу на зазначений рахунок. Рух готівки в цьому випадку від одного власника іншому відбувається найменш трудомістким і найбільш захищено, хоча і знижується контроль держави за таким перерозподілом благ.
Приходимо до висновку, що цей підрозділ грошових операцій має наступні ознаки: участь банку, фізичної або юридичної особи як кредитора цього банку, відчуження, а швидше вивільнення наявних грошових коштів, готівки, у тому числі і іноземної валюти, на користь банку на тимчасовій, строкової, довірчій основі. Ці операції мають важливе значення для функціонування банківської системи, формування резервів готівкового обігу та розвитку економіки в цілому.
2. 3. ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ НАДАННЯ ПОЗИК
Кредит можна розглядати, як надання товарів і грошей на умовах повернення. Аналогічно за змістом інше визначення - надання грошей або товарів в борг на певний термін на умовах оплатне і зворотності. Можна вважати, що кредит - це позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення і звичайно з сплатою відсотка, що виражає економічні відносини між кредитором і боржником. Кредит також визначають як грошові кошти або майно, що надаються однією стороною (кредитором) іншій стороні (позичальникові) у розмірі та на умовах, передбачених договором. Відповідно до іншої дефініції [<лат. Definitio визначення] кредит - це грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками передаються (або призначені до передачі) у процесі кредитування у власність другій стороні, в результаті чого між сторонами виникають кредитні відносини [6].
Російські банки завжди звинувачували в їх відірваності від реальної економіки, в тому, що вони неохоче йдуть на кредитування виробництва, а тим більше - малого та середнього бізнесу [1, с. 94]. Сьогодні більшість з них як і раніше не поспішають нарощувати свої кредитні портфелі. У одних для цього мало досвіду, інші побоюються неповернення кредиту через недостатнє заставного майна. Надання кредитів є однією з різновидів грошових операцій розглядаються в цьому рефераті.
Специфічною рисою російських комерційних банків до недавнього часу було те, що переважну частку доходів вони отримували не за рахунок кредитування реального сектора економіки, як це має місце в ефективно функціонуючих господарствах, а в результаті операцій у фінансовому секторі: спекуляції на ринку іноземної валюти, державних цінних паперів [4, с.120] і т. д. Однак, ефективна банківська система повинна успішно виконувати свою основну функцію - трансформувати заощадження населення у виробничі інвестиції [4, с. 127]. Тут ми торкаємося тільки однієї частини даного виду грошових операцій - кредитних інвестицій в економіку. Всього ж, різних відносин, що випливають з явища надання позик, набагато більше. Банки надають такі види послуг як фізичним, так і юридичним особам. І в цьому, ця сфера діяльності банківської системи в нашій країні успішно розвивається [1, с.249].
Процес кредитування (кредитний процес) включає програмування, надання, використання і повернення банківських позичок [5, с.75]. З метою ефективності кредитування банки проводять селекцію клієнтів за ознаками фінансового стану, ліквідності і платоспроможності. Право на ведення кредитно-розрахункових операцій надано комерційним банкам, які офіційно зареєстровані в Центральному банку Росії [5, с. 77]. Відкриття позичкових рахунків клієнтам здійснюється при наданні пакету документів. Можна відкривати такі рахунки в різних банках. Відповідно до встановленої практики надання кожної позики оформляється пакетом стандартних документів, що характеризують мета, розмір і терміни кредиту, а також кредитоспроможність клієнта. Головний документ, що регулює кредитні відносини позичальника з банком - це кредитний договір [5, с. 78]. Найважливішим документом таких відносин є також термінове зобов'язання. Даний документ дає право банку здійснювати безспірне перерахування відповідної суми грошових коштів в день настання терміну платежу. Важливою умовою надання позики підприємствам є гарантія третьої особи.
Кредит має не тільки поворотний, але і платний характер. Платність кредиту реалізується за допомогою встановлення відсотка. Відсоток у даному випадку виступає як економічні відносини з приводу внесення фіксованої суми грошей за користування позикою. Кредит і відсоток надають регулюючий вплив на кругообіг капіталу [1, с. 208]. Коли мова йде про кредитування підприємств, то тут враховується та обставина, що всім галузям народного господарства властива різна швидкість кругообігу індивідуальних капіталів. З функцією грошей як засобу платежу, де гроші виступають як зобов'язання, яке повинно бути погашено через обумовлений термін дійсними грошима, пов'язана поява кредитних грошей. Вони пройшли наступний шлях розвитку: вексель, акцептований вексель, банкнота, чек, електронні гроші, кредитні картки [6].
Можна відзначити ту обставину, що згідно з [2, ст. 176], настає відповідальність, за отримання індивідуальним підприємцем або керівником організації кредиту або пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей про господарське положення або фінансовий стан, якщо це діяння заподіяло великий збиток. Ця ж стаття регламентує відповідальність за дещо інші склади злочинів, пов'язані з кредитними відносинами - незаконне отримання державного цільового кредиту, так само як його використання не за прямим призначенням, якщо ці діяння заподіяли велику шкоду громадянам, організаціям або державі. Тісний зв'язок у наявності.
Видача позик (кредитів) під різне забезпечення, є однією з основних функцій банків. Грошові операції, пов'язані з видачею позичок, різноманітні і неодносложни, вони є свого роду зворотним боком розміщення вкладів і складають частину кругообігу капіталів.
2. 4. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Ми підійшли до останньої різновиди грошових операцій, що розглядаються в даному рефераті. Поява ринку цінних паперів - логічне продовження процесу приватизації, а також організації та функціонування бірж та біржової торгівлі в Росії [5, с. 231]. Біржова діяльність - це сукупність робіт, спрямована на підготовку і здійснення торгівлі специфічним товаром, для фондових бірж - цінними паперами. Здійснення операцій на ринку цінних паперів являє собою самостійну форму прояву комерційних інтересів [6]. Ринок цінних паперів - це ринок, який визначає кредитні відносини і відносини співволодіння за допомогою цінних паперів [6].
Цінні папери - це права на ресурси, що відокремилися від своєї основи і навіть мають власну матеріальну форму [1, с. 48]. В якості цінних паперів визнаються тільки такі права на ресурси, які відповідають наступним фундаментальним вимогам: обертаність (здатність продаватися і купуватися на ринку); доступність для цивільного обігу; стандартність і серійність; документальність; регульованість і визнання державою; ринковість, ліквідність, ризик. Цінні папери, в залежності від видів ресурсів, бувають такі: іпотека, земельну приватизаційний чек (земля); акція, іпотека, житловий сертифікат (нерухомість); коносамент, товарний опціон (продукція); облігація, вексель, депозитний сертифікат, чек, банківський акцепт (гроші); ліцензії, сертифікати (право на ведення валютних операцій і т. п.). Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує майнове право або відношення позики власника документа по відношенню до особи, видало такий документ [6].
Однією з цілей існування операцій з цінними паперами є залучення додаткових інвестиційних ресурсів в господарський оборот, забезпечення «переливу» грошових коштів з менш ефективних сфер господарювання у більш ефективні. Такі операції, класично, проводяться на фондовій біржі, у будинку з операційним залом, де укладаються угоди з цінними паперами. Прогрес комп'ютерних та інформаційних технологій привів до появи електронних бірж, комп'ютерних мереж, до яких підключені термінали членів біржі [6].
Подібні операції проводять професійні учасники, які за характером виконуваних функцій поділяються на такі великі групи:
а) основна група - оператори, що здійснюють операції купівлі-продажу цінних паперів на торгових майданчиках;
б) організатори роботи торговельних майданчиків;
в) клірингові організації, банки і депозитарії, що здійснюють облік взаємних зобов'язань та руху прав власності на цінні папери, між учасниками операцій;
г) реєстроутримувачі (реєстратори), які здійснюють відповідні записи в реєстрі акціонерів про нових власників цінних паперів.
Первинне розміщення цінних паперів відбувається на так званому первинному ринку цінних паперів. Термін «первинний ринок» відноситься до продажу нових випусків цінних паперів. У результаті продажу паперів на первинному ринку, особа, що їх випустило, отримує необхідні йому фінансові ресурси, а папери надходять в руки первинних власників [1, с. 52]. Функція такої операції полягає в мобілізації нових капіталів.
Після того, як первісний інвестор купив цінний папір, він має право перепродати її іншим особам, а ті, у свою чергу, вільні у своєму рішенні, продати її іншим вкладникам. При цьому дилери, які придбали цінні папери на первинному ринку, продають їх за ринковою ціною. Всі подальші операції з цінними паперами здійснюються на вторинному ринку. На ньому вже не акумулюються нові фінансові кошти, а тільки перерозподіляються ресурси серед наступних інвесторів [1, с. 53]. У подібних операціях беруть участь дилери, що купують цінні папери за свій рахунок, і брокери, що виконують замовлення своїх клієнтів. Облік взаємних зобов'язань учасників таких грошових операцій виконують клірингові організації. Перерахування грошових коштів від покупця продавцю здійснюють банки, а цінних паперів - депозитарії. Фіксація прав власності покупців на цінні папери здійснюється реестродержателями [1, с. 59].
Не всі цінні папери можуть звертатися на біржах. Історично спочатку виник позабіржовий ринок [6]. У подальшому, зростання операцій з цінними паперами зажадав організації більш упорядкованим торгівлі. На біржу допускаються папери тільки тих емітентів [<лат. Emittens випусковий], які відповідають прийнятим вимогам. Як правило, це папери великих, фінансово міцних компаній. Цінні папери молодих, фінансово слабких компаній зазвичай звертаються на позабіржовому ринку.
Відзначимо, що держава здійснює суворе регулювання операцій з цінними паперами. Воно забезпечується шляхом встановлення обов'язкових вимог до діяльності емітентів та професійних учасників даних операцій, реєстрації випусків цінних паперів та контролю над дотриманням умов емісії; ліцензуванням діяльності професійних учасників операцій; створенням системи захисту прав власників цінних паперів. На цьому ми закінчимо огляд основних видів грошових операцій.
2. 5. ОСОБЛИВІСТЬ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙ
Сплав сучасних обчислювальних і комунікаційних технологій вивертає світ, в якому ми живемо, буквально навиворіт. Змінюється все: форми людського спілкування, громадські інституції - зміни йдуть, якщо можна так сказати, «вглиб» масиву сукупного людського досвіду. Інтерес до платежів через Інтернет був завжди високий. Людину дуже зігріває думка, що можна ось так, запросто, не сходячи з місця взяти і прикупити щось потрібне в цьому віртуальному супермаркеті. З появою міжнародних пластикових карт цей процес став відбуватися легко і швидко. Заплатити через Інтернет - вже не проблема. Отримати через Інтернет гроші по картці для російської організації або фізичної особи - завдання поки важка. І справа не в тому, що це технічно неможливо. Просто не всі банки беруть на себе виконання операцій з обслуговування карткових платежів через Інтернет.
Все різноманіття грошових операцій з використанням Інтернету можна звести до трьох варіантів:
а) управління грошовим рахунком через Інтернет. Ця технологія добре розроблена, і такі послуги своїм клієнтам пропонують більшість російських банків;
б) комерційні замовлення з післяплатою. Це також добре відпрацьована технологія. Ви замовляєте через Інтернет деякий товар, який доставляється Вам через інший канал, наприклад, пошту. Після отримання товару оплачуєте його. Тут також немає проблем;
в) найбільш специфічним є випадок, коли сам товар поставляється через Інтернет або взагалі необхідно здійснити оплату в режимі on-line. Наприклад, купівля програмного продукту, бази даних, консультаційних послуг, квитка на літак і т. д. Для таких випадків придумуються всякі «кіберденьгі». У цьому випадку все вирішується дуже просто, методом платіжної міні-телеконференції. Необхідно через Інтернет зв'язатися з сервером власного банку, віддати розпорядження про оплату відповідної суми з одночасним повідомленням продавцю, вказавши ідентифікатор його сайту. Вся комерційна операція на цьому закінчується, а грошову операцію вже довершує банк за власною схемою.
Зустрічаються твердження, що ми вступили в епоху «інформаційного суспільства». Однак, суспільство без інформації ніколи не існувало і існувати не може. Світ вступає в епоху безпаперового носія інформації, електронної цивілізації, в якій вартість одного байта інформації, що зберігається знижується на кілька порядків.
Електронні гроші позбавляються своїх "твердих копій». Вони невидимі, нечутні, не мають ні смаку, ні запаху. Поширюються всередині спеціальної інформаційної банківської системи. Торгівля, соціальне забезпечення, функціонування державних структур, стимулювання науково-технічного розвитку та багато іншого - це сфера використання таких інформаційних операцій. Особливістю саме нинішнього етапу фінансової історії людства є тотальна «деньгізація» всього людства. По Інтернету можуть переміщатися виключно грошові документи, а не гроші. Інтернет просто не призначений для поширення в ньому грошей. Він не для цього створювався і не має тих систем охорони і захисту, які необхідні для систем руху грошей [6].
Сучасний розвиток суспільства, надає нам можливість здійснення грошових операцій, як в реальному житті, так і в Інтернеті.


ВИСНОВКИ
У загальному вигляді, ми визначили грошові операції, як дії осіб, фізичних та юридичних, з коштами або іншим майном, спрямовані на зміну пов'язаних з ними цивільних прав. Різноманіття цих операцій незаперечно. Можна точно сказати, що основна, панівна роль, роль законодавчо встановлена, в області проведення грошових операцій належить банкам. Банк може запропонувати своїм клієнтам до двохсот видів послуг і продуктів, операцій.
Виділити найголовнішу, надійну і потрібну операцію досить складно. Відзначити можна той факт, що всі вони, в тій чи іншій мірі, сприяють успішному функціонуванню економіки. Безготівкові розрахунки займають чільне місце, витісняють готівку, і грошові операції з цим пов'язані також будуть розвиватися. Розвиток отримують і віртуальні операції, вироблені в глобальній мережі Інтернет. Однак держава у цьому випадку втрачає важелі відстеження і регулювання цих операцій.
Виконання різних видів грошових операцій на перший погляд не пов'язані один з одним, вони навіть проводяться в різних відділах банків. Не дивлячись на це, вони тісно переплітаються між собою. Добре налагоджена система операцій з грошовими коштами грає важливу роль у створенні того фундаменту, на якому базується економіка будь-якої країни, і без якого неможливе існування господарства. Далека від досконалості російська система проходить свій шлях розвитку, зустрічаючись із усіма перешкодами, і відчуваючи всі труднощі притаманні державному розвитку в цілому.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Антонов Н.Г., Пессель М. А. Грошовий обіг, кредит і банки. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997.
  1. Цивільний Кодекс Російської Федерації. - М.: Інформаційно - впроваджувальний центр «Маркетинг», 1995.
  1. Федеральний Закон РФ «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих незаконним шляхом». - М.: «Вісник законів, прийнятих Державною Думою ФС РФ», 1999.
  1. Тарасевич Л. С., Гребенніков П.І., Леусскій А. І. Макроекономіка: Підручник. - М.: Юрайт - Издат, 2003.
  1. Челноков В. О. Банківські операції. - М.: Вища школа, 1998.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
85.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Гроші та грошові операції
Грошові потоки та Інтернет (Грошові перекази СНД - США)
Обробка рук хірургічних рукавичок у ході операції підготовка інструментів до операції етапи п
Операції введення виведення Арифметичні операції
Операції введення-виведення Арифметичні операції
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні 2
Ресурси пасивні операції депозити депозитні операції депозитні
Грошові засоби 4
Грошові реформи 2

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru