Грошовий обіг і кредит

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Анотація
Ця курсова робота розроблялася з метою аналізу грошового обігу і кредиту в РФ. Актуальність даної проблеми визначила вибір теми курсової роботи.
Виходячи з необхідних методик, був проведений аналіз стану загального обсягу грошової маси, структури наданих кредитів; проаналізовано структуру грошової маси. Кореляційно-регресивним методом був виявлений взаємозв'язок між кількістю кредитних організацій і рівнем процентної ставки за кредитами.
У цій роботі розраховувалися темпи приросту обсягу грошової маси, розглядалося надання кредиту фізичним особам по Приволзькому Федеральному округу РФ за січень 2007р. на однорідність. Вивчення міжрегіональної варіації рівня фінансових результатів кредитних організацій проведено у вигляді порівняння рівня фінансових результатів по різних регіонах РФ.
Для вивчення грошового обігу та кредиту були використані дані з Російського статистичного щорічника, з офіційного видання Державного комітету зі статистики Російської Федерації «Фінанси», а також дані сайту www.gks.ru. Всього було використано 11 джерел.

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.Теоретические основи вивчення грошового обігу та кредиту.
1.1 Предмет і завдання статистики грошового обігу та кредиту ..... 6
1.2 Категорії, класифікації і система статистичних показників грошового обігу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.3 Категорії, класифікація і система статистичних показників кредиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2. Економіко-статистичний аналіз грошового обігу та кредиту за 1999-2007 роки.
2.1 Аналіз грошового обігу та кредиту
2.1.1 Аналіз загального обсягу грошової маси. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.1.2 Аналіз структурної деформації грошових мас ......................... 17
2.1.3 Аналіз структури наданих кредитів ... ... ... ... ... ... ... .20
2.2 Вивчення міжрегіональних фінансових результатів діяльності кредитних організацій. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.3 Аналіз взаємозв'язку кількості кредитних організацій і рівнем процентної ставки за кредитами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 33
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 35
Програми. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 36

Введення
У цій роботі розглядається грошовий обіг і кредит.
У цій роботі ми розглянемо форму і специфіку грошового обігу та кредиту, їх класифікацію, форми та види.
Грошовий обіг - це рух грошей в готівковій та безготівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки у господарстві Об'єктивною основою грошового обігу є товарне виробництво, при якому товарний світ поділяється на товар та гроші, породжуючи протиріччя між ними. З поглибленням суспільного поділу праці і формуванням загальнонаціональних і світових ринків при капіталізмі грошовий обіг отримує подальший розвиток. Воно обслуговує кругообіг і оборот капіталів, опосередковує обіг і обмін всього сукупного суспільного продукту, включаючи доходи різних класів. З допомогою грошей у готівковій та безготівковій формах здійснюється процес обігу товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів.
Грошовий обіг поділяється на дві сфери готівкову і безготівкову. Готівково-грошовий обіг - це рух готівкових грошей. Засобом обігу і платежу в даному випадку є реальні грошові знаки, що передаються одним суб'єктом ринку іншому за товари, роботи чи послуги або в інших передбачених законодавством випадках Воно обслуговується банкнотами, розмінною монетою і паперовими грошима (казначейськими квитками) У промислово розвинених країнах банківські квитки, що випускаються центральним банком, складають переважну частину готівково-грошового обігу. Незначна частина випуску грошей (близько 10%) припадає на казначейства, які емітують в основному монети і мелкокупюрние паперово-грошові знаки - казначейські білети.
Теоретичні основи вивчення грошового обігу та кредиту.
1.1 Предмет і завдання статистики грошового обігу та кредиту.
Предметом вивчення статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин.
Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах у процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, але і позикового та фіктивного капіталу. Значна частина платіжного обороту в країнах з ринковою економікою доводиться на фінансові операції, тобто на операції з різними видами цінних паперів, позичкові операції, податкові платежі та інші фінансові операції. Більша частина грошового обороту здійснюється у безготівковій формі, що пов'язано з різким збільшенням платіжно-розрахункових операцій.
Кредит - надання на основі зворотності та цінну фінансових ресурсів одним господарюючим суб'єктом іншому.
Грошово-кредитне регулювання - система заходів держави, спрямована на стабілізацію грошового обігу, валютної системи, поліпшення функціонування кредитної системи. Шляхом зміни грошової маси кредитних ресурсів держава впливає на економіку. Центральний банк при грошово-кредитному регулюванні використовує такі прийоми як регулювання облікової ставки, зміна норми обов'язкових резервів банків, проведення операцій з державними цінними паперами.
Завданнями статистики грошового обігу та кредиту є:
· Визначення розмірів грошової маси та її структури;
· Відображення грошового обігу та оцінка факторів, що впливають на знецінення грошей;
· Характеристика кредитної політики.
1.2 Категорії, класифікації і система статистичних показників грошового обігу.
Система статистичних показників, що характеризують грошовий обіг, грунтується на категоріях, пов'язаних з функціями грошей, визначеннями грошової маси та її структури.
Гроші виконують функції міри вартості, засоби обігу, засобу платежу, засобу накопичення і заощадження. У зовнішньоекономічних відносинах гроші функціонують як світові гроші.
Відповідно до зазначених функціями система показників грошового обігу включає наступні показники:
· Грошова маса та її структура;
· Забезпеченість грошовими знаками звернення національної економіки і купівельна спроможність грошової одиниці (національної валюти);
· Показники, що відображають операції на рахунках, з депозитами, золотим запасом держави;
· Показники, що відображають операції з валютою в міжнародних економічних відносинах.
У процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів здійснюється рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій і безготівковій формах. Всю грошову масу можна представити як сукупний грошовий агрегат (М3), що включає в якості складових частин грошові агрегати М0, M1, M2. При побудові цих агрегатів кожна наступна величина зростає на попередню.
М3-грошова маса в обороті, яка вимірюється сукупним обсягом купівельних і платіжних засобів, які обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам, і державі (окрім центрального уряду).
Перехід від грошового агрегату М0 до грошового агрегату М3 на прикладі стандартів МВФ показаний в табл. 1.1.
Таблиця 1.1

У Росії обчислюється чотири показники. У російській практиці категорія «сукупна грошова маса» (грошовий агрегат М3) як сума всіх готівкових та безготівкових коштів в обігу досить близька до міжнародних стандартів, хоча є деякі відмінності в розумінні сукупної грошової маси, і особливо в трактуванні її складових - грошових агрегатів М1 і М2. Так, відповідно до міжнародних рекомендацій в грошовому агрегаті M1 крім М0 враховуються тільки вклади до запитання, а в Росії - не тільки вклади до запитання, а й строкові вклади населення і підприємств у комерційних банках, а також кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств, населення та місцевих бюджетів. Навпаки, у міжнародних рекомендаціях грошовий агрегат М2, порівняно з грошовим агрегатом M1 розширюється за рахунок сертифікатів і знаходяться у продажу цінних паперів, тоді як в російській практиці сертифікати та облігації держпозики включаються в грошовий агрегат МЗ.
До складу сукупної грошової маси, що розраховується Банком Росії, входять наступні показники:
1. Грошовий агрегат М0-готівкові гроші в обігу, тобто не включаючи готівку, власником яких є банківська система.
2. Кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств, населення та місцевих бюджетів.
3. Депозити населення і підприємств у комерційних банках.
4. Депозити населення до запитання в ощадних банках.
5. Засоби Держстраху. Грошовий агрегат M1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).
6. Строкові депозити населення в ощадних банках. Грошовий агрегат М2 = (M1 + п.6).
7. Сертифікати та облігації держпозики. Грошовий агрегат М3 = (М2 + п.7).
Самостійним компонентом грошової маси є показник грошової бази. Грошова база включає грошовий агрегат М0 (готівка в обігу), грошові кошти в касах банків, обов'язкові резерви комерційних банків у Центральному банку і їх кошти на кореспондентських рахунках у Центральному банку. Для контролю за динамікою грошової маси, аналізу можливості комерційних банків розширювати обсяги кредитних вкладень в економіку використовується показник «грошовий мультиплікатор».
Грошовий мультиплікатор - це коефіцієнт, що характеризує збільшення грошової маси в обігу в результаті зростання банківських резервів. Він розраховується за формулою:
M 2 / H = (C + D) / (C + K) = (C / D + 1) / (C / D + R / D),
де М2 - грошова маса в обігу;
Н - грошова база, С - готівка; D - депозити;
R - обов'язкові резерви комерційних банків.
Відповідно до економічним законом грошового обігу в кожен даний період кількість грошових одиниць, необхідних для спілкування, визначається за формулою:

Ц - сума цін товарів, що підлягають реалізації;
В - сума цін товарів, платежі по яких виходять за рамки даного періоду; П - сума цін товарів, проданих у минулі періоди,
терміни платежів по яких наступили; ВП - сума взаимопогашающиеся платежів; Со - швидкість обороту грошової одиниці (скільки разів на рік
обертається рубль).
До важливих показників статистики грошового обігу відносить показник, що характеризує зміну купівельної спроможності рубля (I ПСР), який визначається як зворотна величина індексу споживчих цін (I п.ц). У найзагальнішому вигляді цей показник можна визначити за формулою:

де Q 1 - обсяг товарів і послуг, що споживаються населенням та включаються до їх грошові витрати в поточному періоді;
Р 0, Р 1-ціна на товари та послуги, що споживаються населенням відповідно в базисному і поточному періоді.
1.3 Категорії, класифікація і система статистичних показників кредиту.
Кредит є засобом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Мета кредитної політики - вплив на економічну кон'юнктуру за допомогою кредиту. В умовах ринкової економіки кредитна політика спрямована або на стимулювання кредиту (кредитна експансія), або на його обмеження (кредитна рестрикція). При регулюванні кредитування Центральний банк, який, як правило, проводить кредитну політику, використовує такий прийом, як зміна обсягу кредитів та рівня процентних ставок, ринку позичкового капіталу.
При кредитних угодах укладається договір позики, або позики. У сучасних умовах все позики оформляються у вигляді грошового кредиту, кредитні відносини є частиною всіх грошових відносин. Для грошової позики на відміну від усіх інших форм грошових відносин характерне ще одне рух коштів.
Кредит охоплює рух капіталу і постійний рух різних громадських фондів. Завдяки кредиту в господарстві ефективно використовуються кошти, що вивільняються в ході роботи підприємств, процесі виконання державного бюджету, а також заощадження від ділових громадян і ресурси банків.
· До складу ресурсів для кредитування (позичкового фонду) входять: грошові резерви підприємств і організацій, що вивільняються в процесі кругообігу капіталу;
· Грошові резерви, які виступають у вигляді спеціальних фондів, а також фонд амортизаційних відрахувань, що використовуються для капіталогосударственний грошовий резерв, що складається з поточних грошових курсів бюджету;
· Грошові накопичення населення, що акумулюються банками; емісія грошових знаків, що здійснюється в результаті зростання обороту особистих грошей.
До найбільш важливими показниками вітчизняної статистики банківського кредиту належать:
· Загальний розмір кредитування банками галузей економіки і населення з виділенням короткострокового і довгострокового кредитування;
· Частка короткострокових і довгострокових кредитів у загальній сумі кредитних вкладень;
· Прострочена заборгованість підприємств і господарських організацій з позик банків.
Загальний розмір кредитування банками галузей економіки та населення визначається за вирахуванням погашеної суми кредиту (повернення грошових коштів) банку, тобто у вигляді залишку позичок на певний момент часу (року, кварталу, місяця).
Подання про ефективність державних кредитних операцій
дає показник, що характеризує відсоткове відношення суми перевищення надходжень над витратами у системі державного кредиту:

де П г.кр - надходження по системі державного кредиту;
Р г.кр - витрати на системі державного кредиту.
Однією з форм банківського кредиту є споживчий кредит, який видається населенню для придбання товарів тривалого користування (автомобілі, меблеві гарнітури, електронна і складна побутова техніка), а також для сплати послуг довготривалого характеру. Термін кредиту-кілька років. Він надається торговельними компаніями, комерційними та ощадними банками, страховими та фінансовими компаніями. Споживчий кредит широко поширений в західних країнах, особливо в США. У цих країнах від 10 до 205 щорічних доходів населення витрачається на покриття боргу за споживчим кредитом. У країнах СНД кредит може застосовуватися при продажі товарів з розстрочкою платежу, індивідуальному і кооперативному житловому будівництві, розвитку фермерства.
Міжбанківський і міжгосподарський кредит - відносно нові форми кредиту. Міжбанківський кредит - кредит, який надається банками один одному, коли в одних виникають вільні ресурси, а інших їх бракує. При міжгосподарському кредиті суб'єктами кредитних відносин є різні підприємства та організації, що надають кошти в борг один одному. Він має схожість з комерційним кредитом, однак на відміну від останнього має на увазі надання грошових коштів в борг.
Кредит міжнародний - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин, пов'язане з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотка. В якості кредитора або позичальника виступають приватні компанії, банки та інші кредитно-фінансові інститути, уряд, державні установи, міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації.

2.1. Аналіз грошового обігу та кредиту.
2.1.1. Аналіз загального обсягу грошової маси.
Для аналізу грошового обігу та кредиту були використані дані з Російського статистичного щорічника, з офіційного видання Державного комітету зі статистики Російської Федерації «Фінанси», а також дані сайту www.gks.ru.
У таблиці представлена ​​вихідна інформація для аналізу обсягу грошової маси за період 1999-2005 рр.. Дана інформація представлена ​​в додатку А.
Таблиця 2.1.1-Вихідні дані про динаміку обсягу грошової маси за 1999-2005 рр..
Період, роки
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Грошова маса М 2
220,8
714,6
1154,4
1612,6
2134,5
3212,7
4363,3
У тому числі:
Готівкові гроші М 0
80,8
266,1
418,9
583,8
763,2
1147,0
1534,8
Безготівкові кошти
140,0
448,4
735,5
1028,8
1371,2
2065,6
2828,5
Графічне представлення загального обсягу грошової маси представлено на малюнку 2.1.1
\ S
Малюнок 2.1.1-Динаміка загального обсягу грошової маси за 1999-2005 рр..
Розрахуємо абсолютні прирости, темпи росту і темпи приросту обсягу грошової маси за вказаний період за наступними формулами:
, , , ,
Таблиця 2.1.2-Показники динаміки загального обсягу грошової маси за 1999-2005 рр..
Показник
x i

Період
1999
220,8
-
-
-
-
-
2000
714,6
493,8
3,24
2,24
3,24
2,24
2001
1154,4
493,8
1,62
0,62
5,23
4,23
2002
1612,6
458,2
1,39
0,39
7,31
6,31
2003
2134,5
521,9
1,32
0,32
9,67
8,67
2004
3212,7
1078,2
1,51
0,51
14,56
13,56
2005
4363,3
1150,6
1,36
0,36
19,76
18,76
Аналізуючи табл.2.1.2 і малюнок 2.1.1 можна зробити узагальнюючі висновки. Мінімальний обсяг грошової маси за аналізований період припадає на 1999 рік, що можна пов'язати з економічною кризою 1998 року. Починаючи 1999 року обсяг грошової маси неухильно зростає, про що показує темп приросту грошової маси 224% (або 493,8 млрд.руб.). Також від того року, спостерігається тенденція щодо збільшення обсягу грошової маси, що можна пов'язувати з оздоровленням економіки РФ у цілому. Щодо базисного темпу приросту можна відзначити, що в порівнянні з 1999 роком загальний обсяг грошової маси зростає з кожним роком у кілька разів.
Перевіримо статистичну сукупність, що складається з окремих показників по кредитах в рублях, наданими кредитними організаціями фізичним особам і індивідуальним підприємцям по Приволзькому Федеральному округу РФ за січень 2007р. на однорідність. Дана інформація представлена ​​в додатку Б.
Таблиця 2.1.3-Розрахунки для обчислення узагальнюючих показників і показників варіації
Регіон
Обсяг виданих кредитів фізичним особам,
тис.руб
x i

2
Республіка Башкортостан
46174441
9056803
82025680580000
Республіка Татарстан
53343121
16225483
263266298600000
Удмуртська Республіка
18844084
-18273553
333922739200000
Пермський край
38989528
1871891
3503975916000
Кіровська область
11803664
-25313973
640797229000000
Самарська область
92607725
55490088
3079149866000000
Саратовська область
24403157
20685520
427890737700000
Ульяновська область
10775382
-26342255
693914398500000
Разом
296941102
0
5524470000000000
Середня арифметична:

Дисперсія являє собою середній квадрат відхилень індивідуальних значень ознаки від їх середньої величини. Обчислюється за формулою:

Середньоквадратичне відхилення-це узагальнена характеристика розмірів варіації ознаки в сукупності. Виражається в тих же одиницях, що і ознака:

Коефіцієнт варіації-відносний показник варіації. Дає характеристику однорідності сукупності. Сукупність вважається однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33%.

Однорідність одиниць статистичної сукупності формується під впливом певних причин і умов. Соціально-економічне становище регіонів у Росії характеризується найглибшої диференціацією і різноманітністю ситуацій. Це зумовлено рівнем економічного розвитку регіонів, ходом становлення ринкових відносин, малого бізнесу і т.д. Для кожного регіону складається свій специфічний, відповідний їх соціально-економічного розвитку рівень надання кредиту. Таким чином, можна стверджувати, що досліджувана сукупність рівня надання кредиту в січні 2007р. є однорідною, так як коефіцієнт варіації   V σ = 22,4% <33%. Пов'язана така однорідність із загальним економічним рівнем Приволзького Федерального округу.
2.1.2 Аналіз структурної деформації грошових мас.
Дані для дослідження взято з Російського статистичного щорічника 2006.
Структурний аналіз грошових мас проводиться за допомогою відносного показника структури по роках.

Розраховані показники структури представлені в таблиці 2.1.4
Таблиця 2.1.4-Структура грошової маси 1999-2005рр
Роки
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Всього,%
100
100
100
100
100
100
100
Готівкові гроші,%
36,5
37,2
36,3
36,2
35,7
35,7
35,2
Безготівкові кошти,%
63,5
62,8
63,7
63,8
64,3
64,3
64,8
\ S
\ S Малюнок 2.1.2-Структура грошової маси за 1999-2005рр.
У ситуації економічної нестабільності готівкові гроші практично виключаються із заощаджень, а отже, зменшуються потенційні ресурси банківської системи, загальний інвестиційний потенціал. За умов, що визначають завищену цінність готівкових грошей в порівнянні з безготівковими (можливість відходу від оподаткування, висока ліквідність і швидкість обороту щодо інших форм активів, захист від непередбачуваних заходів впливу з боку держави, банків та ін), знизилася привабливість безготівкових розрахунків, що також вело до скорочення ресурсів банківської системи. До негативних наслідків можна віднести і зменшення регулюючих можливостей ЦБ РФ, його здатності здійснювати контроль за міжрегіональної міграцією грошових коштів, станом платіжно-розрахункової системи.
Погіршення функціональної структури грошової маси полягало у скороченні обсягів заощаджень у національній валюті, зрушення в бік короткострокових коштів.
2.1.3. Аналіз залежності обсягу кредиту від терміну погашення, наданих кредитів.
Перевіримо відповідність емпіричного розподілу обсягу наданих кредитів за 2006 рік нормальному розподілу на основі критерію згоди Пірсона. Дана інформація представлена ​​в додатку В.
Таблиця 2.1.5-Надані кредити
Кредити, надані в рублях
Обсяг кредиту
млн.руб
2006 р .
Всього
4 220 325
з них за строками погашення
до 30
245 457
31-90
247 377
91-180
362 185
181-365
966 959
365-1095
792 270
Понад 1095
303 460
Висунемо нульову гіпотезу про те, що досліджувана сукупність розподілена нормально.
Для цього обчислимо теоретичні частоти   і величину критерію
Пірсона
Критерій згоди Пірсона визначається виразом:
,
де n i - Емпіричні (спостережувані) частоти,
- Теоретичні (вирівнюючі) частоти, розраховуються
за формулою:
, ,
де x i - середина інтервалу,
h -Ширина інтервалу.
Спочатку знайдемо величини середньої арифметичної і середньоквадратичного відхилення для вихідного інтервального варіаційного ряду.
Таблиця 2.1.6-Розрахунки для обчислення узагальнюючих показників і показників варіації
x i
n i
x i * n i

S
15
245 457
3681855
9622896228
245457
30
247 377
7421310
10497690370
492834
45
362 185
16298325
13212870990
855019
90
966 959
87026310
20611698040
1821978
365
792 270
289178550
13184165070
2614248
1640
303460
497674400
617944398300
2917708
Разом
2917708
901280750
68507371900
Середня величина:

Середньоквадратичне відхилення:

Далі обчислимо , Для цього складемо таблицю для проведення проміжних розрахунків.
Таблиця 2.1.7-Розрахунки для обчислення
х i
n i
u i
φ (u i)


15
245 457
-0,86
0,2756
5035,8
11477906
30
247 377
-0,82
0,2850
10496
5346094
45
362 185
-0,78
0,2943
23804
4810187
90
966 959
-0,67
0,3187
141468
4816887
365
792 270
-0,009
0,3989
572473
84374
1640
303460
3,17
0,0042
2619784
2048014
Разом
2917708
= 2858346
Виходячи з даних, отримуємо = 2858346
По таблиці «Критичні точки розподілу Пірсона »При заданому рівні значимості α і числі ступенів свободи ν знаходимо .
Приймемо рівень значимості α = 0,05. Число ступенів свободи:
ν = s - k -1,
де s-число груп;
k-число параметрів розподілу.
Ν = 6-2-1 = 3
Тоді = 7,81
Порівнюючи експериментальне і критичне значення критерію Пірсона, отримуємо що < . З цього випливає висновок, що досліджувана сукупність розподілена ненормально.
Таким чином, розглянута сукупність обсягу наданих кредитів на 2006 рік не підпорядковується нормальному закону розподілу.
Для вихідних даних розрахуємо моду і медіану за наступними формулами:

де х 0-нижня межа модального інтервалу;
h 0 - величина модального інтервалу;
f M 0 - частота модального інтервалу;
f M 0-1-частота інтервалу, що передує попередньому;
f M 0 +1 - частота інтервалу, наступного за модальним.

де х Ме - нижня межа медіанного інтервалу;
h Ме - величина медіанного інтервалу;
f M е - частота медіанного інтервалу;
S Me -1 - накопичена частота інтервалу, що передує медіани.

Модою розподілу називається така величина досліджуваного ознаки, яка в даній сукупності зустрічається найчастіше. З цього випливає, що в сукупності надання кредиту найпоширенішим є термін погашення 307 днів.

Медіана-величина досліджуваного ознаки, яка знаходиться в середині упорядкованого ряду. Таким чином, 50% обсягу кредиту погашається менш ніж за 237 днів, а інші 50% - більш ніж за 237 днів.
2.2. Вивчення міжрегіональних фінансових результатів діяльності кредитних організацій.
Вивчення міжрегіональної варіації фінансових результатів діяльності кредитних організацій проведемо у вигляді порівняння фінансових результатів по різних регіонах РФ. В якості таких регіонів було вибрано три: Приволзький округ, Сибірський округ, Північно-західний округ. Вихідна інформація представлена ​​в таблиці 2.2.1. Дана інформація представлена ​​в додатку Г.

Таблиця 2.2.1-Вихідні дані по регіонах РФ за 2003-2007 рр..
Період
Північно-західний округ
Приволзький округ
Сибірський округ
2003
971,1
2074,1
546,1
2004
2658,8
4789,3
894,2
2005
4 844,7
5 830,0
1 378,8
2006
12753,1
7 479,2
2 972,0
2007
19 861,5
11 675,8
5 711,4
Проведемо аналіз залежності фінансових результатів від місця розташування регіону, т.e. аналіз того, як залежить прибуток від регіону, в якому вона утворюється. Для цього розрахуємо міжгрупова, внутригрупповую дисперсії по регіонах і загальну дисперсію за правилом додавання дисперсій.
Таблиця 2.2.2-Розрахункові дані
Період
Північно-західний округ
Приволзький округ
Сибірський округ
X 1i


X 2i


X 3i


2003
971,1
-7246,8
525146660
2074,1
-4295,6
18452179,3
546,1
-1754
3077919,4
2004
2658,8
-5559
30902481
4789,3
-1580,4
2497664
894,2
-1406
1977679
2005
4 844,7
-3373,1
11377803,6
5 830,0
-539,7
291276,1
1 378,8
-922,5
851006,3
2006
12753,1
4535,3
2056894
7 479,2
1109,5
1230990,2
2 972,0
671,5
450912,3
2007
19 861,5
611643,7
135575749
11 675
5306,1
28154697
5 711,4
3410,9
11634238
Разом
41089,2
0
705059588
31848,4
0
50626806
11502,5
0
17991755
Обчислимо середні арифметичні величини по кожній групі:
; ;
Внутрішньогрупові дисперсії по кожній групі:
; ;

Середня з внутрішньогрупових дисперсій:
Обчислимо міжгрупова дисперсію. Для цього попередньо визначимо загальну середню як середню зважену з групових середніх:

Міжгрупова дисперсія:
Загальна дисперсія за правилом додавання дисперсій:

Емпіричне кореляційне відношення:

Величина кореляційного відносини, рівна 0,32, відображає несуттєву зв'язок між групувальні та результативною ознаками, тобто це говорить про те, що фінансовий результат, тобто прибуток кредитних організацій не залежить від того, в якому регіоні вона утворюється.
Варіація значень ознаки в кожній групі значна і складає:
у першій групі: при х 1 = 8217,8;
у другій групі: при х 2 = 6369,7;
у третій групі: при х 3 = 2300,5.
Варіація значень ознаки між групами становить при .
На основі проведеного аналізу було встановлено, що прибуток кредитних організацій не залежить від географічного розташування, чисельності проживаючих в регіоні і від його економічного рівня. З проведеного аналізу видно, що в Приволзькому окрузі прибуток у 2007 році збільшилася, порівняно з попереднім, в 1,56 рази. Таке ж зростання спостерігається і в інших регіонах країни. Що пов'язано з приходом нової влади та оздоровленням економіки РФ у цілому.
Отримані показники можна звести в одну таблицю.
Таблиця 2.2.3-Узагальнююча таблиця статистичних розрахунків
Показник

Значення
5629,3
51578543
6109811
57688354
0,32
Коротка характеристика
Загальна середня, як середня зважена з групових середніх
Середня з внутрішньогрупових дисперсій відображає випадкову варіацію, тобто частина варіації, яка відбувається під впливом неврахованих факторів і не залежну від ознаки-фактора.
Міжгрупова дисперсія характеризує систематичну варіацію, тобто відмінності у величині досліджуваного ознаки, що виникає під впливом ознаки-фактора, покладеного в основу угруповання
Загальна дисперсія вимірює варіації ознаки в усій сукупності під впливом всіх факторів, що обумовили цю варіацію
Емпіричне кореляційні відношення
2.3 Аналіз взаємозв'язку кількості кредитних організацій і рівнем процентної ставки за кредитом.
Припустимо, що кількість кредитних організацій залежить від рівня процентної ставки по кредиту. Перевіримо це припущення з допомогою кореляційно-регресивного аналізу (КРА).
Інформацію для дослідження знаходимо на сайті www.gks.ru. Додатку Д.
Таблиця 2.3.1-Вихідні дані
Період
Кількість кредитних організацій
x i
Рівень процентної ставки
y i
X * Y
X 2
Y 2
1999
2483
18,5
45935,5
6165289
342,25
2000
2316
13,4
31034,4
5363856
179,56
2001
2126
13,5
28701
4519876
182,25
2002
2003
13,9
27841,7
4012009
193,21
2003
1828
9,8
17914,4
3341584
96,04
2004
1668
12,5
20850
2782224
156,25
2005
1518
10,4
15787,2
2304324
108,16
Σ
13942
92
188064,2
28489162
1257,72
Введемо позначення: x i - у кредитних організацій, y i - Рівень процентної ставки по кредиту.
1.Оценка тісноти зв'язку між ознаками.
1.1. Припустимо, що досліджувані ознаки пов'язані лінійною залежністю. Розрахуємо лінійний коефіцієнт кореляції за формулою:

Знайдемо середнє значення:


Середньоквадратичне відхилення:


Коефіцієнт лінійної кореляції рівний 0,82 свідчить про наявність сильної прямого зв'язку.
1.2 Оцінка суттєвості коефіцієнта кореляції. Для початку необхідно знайти розрахункове значення t-критерію Стьюдента:

По таблиці критичних точок розподілу Стьюдента знайдемо t кр при рівні значущості а = 0,05 і v числі ступенів свободи:
v = nk-1 = 7-1-1 = 5
t кр = 2,57. Так як t асч> t кр (3,19> 2,57). Тому, лінійний коефіцієнт вважається значимим, а зв'язок між х і у - істотною.
2. Побудова рівняння регресії.
Етап побудови регресійного рівняння полягає в ідентифікації (оцінці) його параметрів, оцінці із значущості та оцінці значущості рівняння в цілому.
2.1. Ідентифікація регресії. Побудуємо лінійну однофакторний регресійну модель вид . Для оцінки невідомих параметрів a 0, a j використовується метод найменших квадратів, що полягає в мінімізації суми квадратів відхилень теоретичних значень залежної змінної від спостережуваних (емпіричних).
Система нормальних рівнянь для знаходження параметрів a 0, ai має вигляд:

Рішенням системи є значення параметрів:
а 0 =- 0,195; a j = 0,007.
Рівняння регресії:
= -0,195 + 0,007 х
Сукупний коефіцієнт детермінації:стандартна помилка 4,28 0,002
t-критерій -0,903 0,342


2.2. Перевірка значущості параметрів регресії.
а = 0,05, v = 5. 0,33, t кр = 2,57. Так як t розр <t кр      (0,33 <2,57), то параметр а 0 не є значущим.   7,1, так як   t розр> t до p   (7,1> 2,57), то параметр a j   є значущим.
2.3. Перевірка значущості рівняння регресії в цілому.
а = 0,05, v 1 = k = l, v 2 = nk-1 = 5.

По таблиці критичних значень критерію Фішера знайдемо F до p = 6,61. Так як F розр <F до p (6,1 <6,61), то для рівня значущості а = 0,05 і числі ступенів свободи v 1 = l, v 2 = 5 побудоване рівняння регресії є значущим.
Таким чином, судячи з регрессионному коефіцієнту a j = 0,007, можна стверджувати, що зі збільшенням кількості кредитних організацій на 1 тис. рівень процентної ставки в середньому збільшується на 0,007% на рік.
Коефіцієнт детермінації R 2 показує, що 67% варіації ознаки «Рівень процентної ставки» зумовлено варіацією ознаки «Кількість кредитних організацій», а решта 33% варіації пов'язано з впливом неврахованих у моделі факторів.
3. Оцінка якості регресійного рівняння.
Оцінка якості проводиться з використанням аналізу залишкової частини.
Розподіл залишкової компоненти підпорядковується нормальному закону розподілу, і автокорреляция в залишках відсутня. Це свідчить про адекватність побудованої регресії.
4. Використання регресійної моделі для прийняття управлінських рішень (аналізу, прогнозування і т.д.)
Обчислимо прогнозне значення рівня процентної ставки для кількості кредитних організацій х = 1000. При рівні значущості α = 0,05:
точкове значення прогнозу у р * = 6,50123;
інтервальне значення прогнозу у р * [0,81067; 12,19179].
Тобто з довірчою ймовірністю р = 1-α = 1-0,05 = 0,95 можна припускати, що прогнозне значення рівня процентної ставки буде перебувати в інтервалі [0,81067; 12,19179].
Висновок: Таким чином, в результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу показано, що між кількістю кредитних організацій і рівнем процентної ставки за кредитом існує сильний зв'язок. Вивчаються ознаки пов'язані сильної лінійної кореляційної залежністю. Знайдені параметри цієї залежності. Проведено комплексну оцінку значущості, як параметрів регресійного рівняння, так і регресії в цілому. Виявлено значимість параметрів. Показано адекватність побудованого рівняння регресії. Отже, регресійна модель залежності кількості кредитних організацій і рівня процентної ставки може бути використана для прийняття управлінських рішень.

Висновок
У цій роботі ми зробили такі висновки: кредитний ринок - це економічний простір, де організуються відносини, зумовлені рухом вільних грошей між позичальниками і кредиторами на умовах повернення і платності. Також зробили висновок про те що грошовий обіг і кредит пов'язані між собою, по-перше, в силу того, що при їх проведенні гроші виконують функцію засобу платежу (погашення боргів). По-друге, розрив у часі між початком і закінченням платежу надає останньому кредитний характер, а проведена при цьому платіжна операція є, по суті, і кредитної, опосередковують кредитні відносини з організаціями, що надають платіжні послуги, як правило, банками.
При цьому можуть мати місце кредитні відносини між:
Центральним банком і комерційними банками;
комерційними банками;
комерційними банками і обслуговуються ними юридичними та фізичними особами;
російськими та зарубіжними банками.
Наприклад, перерахування коштів з рахунку згідно з дорученням платника означає зменшення йому боргу з боку банківської системи та збільшення - одержувачу коштів.
Централізовані кредити є, по суті, державними дотаціями. У багатьох випадках позичальник і банк розглядають такі кредити як безоплатну допомогу.
Використання централізованих кредитів Банку Росії не вимагає з боку комерційних банків діяльності по залученню ресурсів та оцінці ефективності і розрахунків термінів повернення. За допомогою централізованих кредитів, отриманих від Центрального банку Росії, комерційні банки розподіляють гроші по галузям, регіонам та окремим підприємствам. Їх розподіл відображає, швидше, здатності позичальників домагатися для себе переваг та їх політичний вплив, а не економічну доцільність витрачання грошей.
Комерційні банки отримують кредит від Центрального банку на регулярних аукціонах. При необхідності вони мають можливість отримати в Центральному банку переоблікові (вексельний) або ж ломбардний кредит. Порядок проведення кредитних аукціонів і отримання в банку відповідних позик розглянуто в попередньому розділі.
Таким чином кредитні відносини між комерційними банками утворюють міжбанківський кредитний ринок. Це найбільш розвинена і ліквідна частина фінансового ринку.


6.Общее теорія статистики. Основи курсу. Авров А.П. - Університет Туран, 1998 р .
7. Практикум з загальної теорії статистики. М.Р. Єфімова, О.І. Ганченко, Є.В. Петрова. Москва. Фінанси і статистика. 1999 р .
8. Практикум зі статистики / За ред. В.М. Сімчери-М.: ЗАТ "Финстатинформ", 1999.-259с.
9. Практикум з теорії статистики / За ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 416с.
10. Російський статистичний щорічник: Стат. СБ / Держкомстат Росії. -М., 1999.-621с.
11. Росія в цифрах: Крат. Стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 2003.-386с

ДОДАТОК А. СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ МАСИ 1)
(На початок року; млрд. рублів)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Грошова маса М2 (національне визначення)
220,8
714,6
1154,4
1612,6
2134,5
3212,7
4363,3
6045,6
8995,8
в тому числі:
готівкові гроші М0
80,8
266,1
418,9
583,8
763,2
1147,0
1534,8
2009,2
2785,2
безготівкові кошти
140,0
448,4
735,5
1028,8
1371,2
2065,6
2828,5
4036,3
6210,6

ДОДАТОК Б. Окремі показники по кредитах в рублях, наданими кредитними організаціями фізичним особам і індивідуальним підприємцям січня 01.01.2007
Обсяг виданих кредитів фізичним особам,
тис.руб.
в тому числі:
Обсяг виданих кредитів фізичним особам на купівлю житла,
тис.руб.
средневзве-
шенний термін креди-
тованія,
міс.
средневзве-
шенная процентна ставка,
%
з них:
Обсяг виданих кредитів індиві-
дуальним підпри-
приємець, тис.руб.
Обсяг виданих іпотечних житлових кредитів фізичним особам,
тис.руб.
средневзве-
шенний термін креди-
тованія,
міс.
средневзве-
шенная процентна ставка,
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ВСЬОГО ПО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
1 982 084 989
248 408 945
174
14
179 611 916
182
14
426 544 599
Приволзькому федеральному ОКРУГ
402 139 158
61 819 639
178
14
44 409 459
182
14
96 432 534
Республіка Башкортостан
46 174 441
10 950 662
172
14
9 669 188
179
13
6 537 750
Республіка Марій Ел
4 180 582
921 844
154
15
584 121
169
14
1 348 452
Республіка Мордовія
6 122 399
940 159
189
14
462 213
222
13
960 151
Республіка Татарстан (Татарстан)
53 343 121
7 889 566
165
14
5 449 874
169
13
10 942 613
Удмуртська Республіка
18 844 084
5 052 323
167
14
3 732 415
161
14
8 994 971
Чуваська Республіка - Чувашія
17 788 383
3 311 362
199
14
2 209 492
200
13
3 068 730
Пермський край
38 989 528
6 933 937
180
14
5 005 872
188
14
16 962 264
Кіровська область
11 803 664
2 734 210
192
14
1 865 352
192
13
4 880 571
Нижегородська область
41 940 351
6 301 381
187
15
2 915 267
193
14
21 851 010
Оренбурзька область
26 047 754
3 518 255
191
13
2 519 216
187
13
6 720 261
Пензенська область
9 118 587
1 015 552
188
14
588 293
184
13
4 689 207
Самарська область
92 607 725
8 174 605
176
14
6 710 373
179
14
1 736 832
Саратовська область
24 403 157
2 663 564
190
14
1 997 099
199
14
5 492 762
Ульяновська область
10 775 382
1 412 219
178
15
700 684
174
14
2 246 960

ДОДАТОК В. Дані про обсяги наданих кредитів
2006
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
Кредити, надані в рублях, - всього
4 220 325
4 236 530
4 361 521
4 556 495
4 693 296
4 790 922
5 083 872
5 253 294
5 461 75
5 698 502
5 861 761
6 136 496
з них за термінами погашення:
до 30 днів
245 457
239 817
273 375
274 295
264 955
261 615
322 959
274 388
274 248
331 076
295 222
319 919
від 31 до 90 днів
247 377
262 227
262 464
263 412
263 482
267 294
262 997
332 007
283 884
304 546
313 286
345 848
від 91 до 180 днів
362 185
367 516
367 764
368 906
373 965
380 110
391 366
418 714
425 803
432 986
437 508
454 588
від 181 дня до 1 року
966 959
984 039
1 005 202
1 057 041
1 117 712
1 168 222
1 189 795
1 218 403
1 280 001
1 317 027
1 363 950
1 398 905
від 1 року до 3 років
792 270
788 725
795 947
834 500
850 451
838 424
882 090
906 074
951 886
970 467
992 869
1 034 524
понад 3 років
303 460
307 696
316 868
336 800
356 779
373 362
409 662
430 981
465 881
477 906
502 488
523 800
банкам
239 128
211 887
235 415
257 181
249 104
221 207
266 176
236 784
250 384
258 667
269 ​​703
292 512
фізичним особам
178 218
176 660
184 730
195 025
205 708
220 912
236 362
254 366
271 150
284 357
292 948
301 401
підприємствам і організаціям
1 225 991
1 206 366
1 197 891
1 199 084
1 211 425
1 246 129
1 314 106
1 348 587
1 355 865
1 366 219
1 397 514
1 416 159

ДОДАТОК Г. Фінансові результати діяльності кредитних організацій
Приволзький округ
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2007
11 675,8
11 675,8
100,0
0,0
0,0
3 049,6
01.04.2007
3 595,8
3 598,7
99,3
2,9
0,7
727,2
01.07.2007
7 314,7
7 361,6
99,3
46,9
0,7
1 770,2
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2006
7 479,2
7 494,2
97,9
15,0
2,1
2 165,5
01.04.2006
2 756,0
2 761,5
97,9
5,4
2,1
434,8
01.07.2006
5 412,4
5 421,0
98,6
8,6
1,4
1 251,3
01.10.2006
8 508,6
8 514,3
98,6
5,7
1,4
2 033,3
01.01.2007
11 675,8
11 675,8
100,0
0,0
0,0
3 049,6
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.07.2005
5 830,0
5 834,3
99,3
4,3
0,7
1 405,0
01.10.2005
5 705,5
5 711,7
98,0
6,2
2,0
1 570,0
01.01.2006
7 479,2
7 494,2
97,9
15,0
2,1
2 165,5
Сибірський округ
Фінансові результати діяльності кредитних організацій

Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2007
5 711,4
5 711,4
100,0
0,0
0,0
1 257,5
01.04.2007
1 369,8
1 369,8
100,0
0,0
0,0
294,0
01.07.2007
3 157,8
3 158,4
98,5
0,6
1,5
578,0
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2006
2 972,0
2 972,0
100,0
0,0
0,0
816,5
01.04.2006
991,7
1 010,3
95,8
18,6
4,2
160,1
01.07.2006
2 109,5
2 143,7
97,1
34,2
2,9
433,6
01.10.2006
3 413,3
3 413,6
98,6
0,3
1,4
856,9
01.01.2007
5 711,4
5 711,4
100,0
0,0
0,0
1 257,5
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.07.2005
1 378,8
1 378,8
100
0
0
332,8
01.10.2005
2 217,2
2 217,2
100
0
0
564,8
01.01.2006
2 972,0
2 972,0
100
0
0
816,5
Північно-Західний округ
Фінансові результати діяльності кредитних організацій
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2007
19 861,5
19 862,2
98,8
0,7
1,3
4 950,7
01.04.2007
7 491,0
7 501,0
98,8
10,0
1,3
1 131,4
01.07.2007
13 406,0
13 412,6
98,8
6,6
1,2
3 830,3

Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.01.2007
19 861,5
19 862,2
98,8
0,7
1,3
4 950,7
01.04.2007
7 491,0
7 501,0
98,8
10,0
1,3
1 131,4
01.07.2007
13 406,0
13 412,6
98,8
6,6
1,2
3 830,3
Дата
Загальний обсяг прибутку (+) / збитків (-),
отриманих діючими кредитними організаціями,
млн. руб.
Обсяг прибутку кредитних організацій, що мали прибуток,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали прибуток,
%
Обсяг збитків кредитних організацій, що мали збитки,
млн. руб.
Питома вага діючих кредитних організацій, що мали збитки,
%
Використано прибутку,
млн. руб.
01.07.2005
4 844,7
4 846,7
98,8
1,9
1,2
1 187,7
01.10.2005
9 163,6
9 163,6
100,0
0,0
0,0
1 801,1
01.01.2006
10 594,3
10 594,3
100,0
0,0
0,0
2 644,8

ДОДАТОК Д. КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
(На початок року)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Число кредитних організацій, зареєстрованих Банком Росії
2483
2126
2003
1828
1668
1518
1409
1345
в тому числі мають право на
здійснення банківських
операцій
1476
1311
1319
1329
1329
1299
1253
1189
Число філій діючих кредитних організацій на території Російської Федерації
2453
3793
3433
3326
3219
3238
3295
3281
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
309.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Грошовий обіг і кредит 2
Фінанси грошовий обіг і кредит
Фінанси грошовий обіг і кредит 2
Грошовий обіг і грошовий оборот
Грошовий обіг і грошовий оборот
Грошовий обіг
Грошовий обіг у РФ
Грошовий обіг 2
Грошовий обіг
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru