Гарантії і захист прав місцевого самоврядування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
1. Гарантії місцевого самоврядування ... ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 5
1.1. Поняття і сутність гарантій місцевого самоврядування .... ... ... ... 5
1.2. Види гарантій самоврядування та їх зміст ... ... ... .. ... ... ... ... 7
2. Захист прав місцевого самоврядування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

Введення
Місцеве самоврядування є одним з найважливіших інститутів розвиненого демократичного суспільства. З прийняттям у 1993 році Конституції Російської Федерації стало активно розвиватися як федеральний, так і регіональне законодавство, що зачіпає різні аспекти побудови та функціонування системи місцевого самоврядування в Росії.
У 2003 році був прийнятий Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації», який вирішив ряд проблем в галузі місцевого самоврядування. Разом з тим, поряд з позитивними моментами проведених реформ мають місце і негативні процеси. До цих пір ще не вирішені проблеми з фінансово-економічною основою діяльності органів місцевого самоврядування, створенням умов для їх самостійної та плідної роботи. У федеральному законодавстві нормативно не закріплений термін «гарантії місцевого самоврядування», що негативно позначається на розвитку місцевого самоврядування. Мають місце також випадки утиску прав громадян та органів місцевого самоврядування при розробці та прийнятті правових актів органами державної влади, про що свідчить цілий ряд судових спорів. У такій обстановці особливого значення набувають гарантії і захист прав місцевого самоврядування, без яких реальне самоврядування просто неможливо.
У представленій контрольної роботи буде досліджена тема - «Гарантії і захист прав місцевого самоврядування». Мета роботи - дослідити гарантії та захист прав місцевого самоврядування з точки зору сучасного законодавства Російської Федерації. У процесі дослідження даної теми в роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:
▬ дослідити поняття та сутність основних гарантій місцевого самоврядування з точки зору сучасного законодавства РФ;
▬ розглянути класифікацію гарантій місцевого самоврядування, описати види зазначених гарантій і розкрити їх основний зміст;
▬ вивчити поняття та сутність захисту прав місцевого самоврядування у світлі останніх змін російського законодавства;
▬ проаналізувати можливі методи захисту прав місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку російської держави;
▬ підвести підсумки дослідження обраної теми, сформулювати висновки та ув'язнення, узагальнити отримані матеріали в контрольній роботі.
Об'єктом дослідження даної контрольної роботи є місцеве самоврядування, як форма здійснення влади народом. Предмет дослідження контрольної роботи - гарантії і захист прав місцевого самоврядування в сучасних умовах розвитку російської держави.
Дослідження обраної теми - «Гарантії і захист прав місцевого самоврядування» - здійснювалося за допомогою таких методів: діалектичний метод пізнання об'єкта і предмета дослідження, метод аналізу та метод синтезу; порівняльно-правовий метод, логічний метод дослідження, а також метод узагальнення отриманих знань і матеріалів по темі.
Теоретичною основою представленої роботи виступили наукові праці та навчальні посібники таких авторів, як М.В. Баглай, В.А. Баранчиков, Ю.А. Дмитрієв, Є.І. Козлова, О.Є. Кутафін, В.І. Фадєєв, Н.В. Постовий та ін Також у даній роботі були використані теоретичні та практичні матеріали наступних Інтернет-ресурсів - http://www.rg.ru/, Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання..
Законодавчою основою представленої контрольної роботи виступають - Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року, Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» від 6 грудня 2003 року, та інші нормативні правові акти, що регулюють даний вид правовідносин у Росії.
Поставлені цілі і завдання зумовили структуру представленої роботи. Контрольна робота складається з вступу, теоретичної частини з двох розділів і висновку, включає в себе список використаної літератури. Робота викладена на 19 сторінках, при підготовці використано дев'ять наукових джерел, серед яких два становлять закони і нормативно-правові акти.

1. Гарантії місцевого самоврядування
1.1. Поняття і сутність гарантій місцевого самоврядування
Згідно з п. 2 Федерального закону Російської Федерації «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ, місцеве самоврядування (див. рис. 1) - це форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує в межах, встановлених Конституцією РФ, федеральними законами, а у випадках, встановлених федеральними законами - законами суб'єктів РФ, самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних і місцевих традицій. [ 1]

Рис. 1 - Структура місцевого самоврядування в Російській Федерації
Необхідною умовою повного і ефективного здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування в Російській Федерації є забезпечення реалізації та захисту прав місцевого самоврядування, створення гарантій справжньої незалежності і самостійності місцевого самоврядування. Забезпечення державних гарантій місцевого самоврядування на сьогодні є одним з найважливіших напрямів державної політики Російської Федерації. Система гарантій місцевого самоврядування, що закріплюється муніципальним правом, охоплює всю сукупність умов і засобів, що забезпечують їх реалізацію та правовий захист. [2]
У сучасному муніципальному праві Російської Федерації склалися різні розуміння гарантій місцевого самоврядування:
- Гарантії розуміються, як реально існуючі умови і засоби, що забезпечують реалізацію місцевого самоврядування;
- Гарантії розуміються, як сукупність правових норм, що гарантують здійснення місцевого самоврядування;
- Гарантії місцевого самоврядування розглядаються в перших двох сенсах спільно, це точка зору більшості вчених.
Гарантії місцевого самоврядування визначені Конституцією РФ, Федеральним законом РФ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації», Федерального закону РФ «Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації», Федерального закону РФ «Про основи муніципальної служби Російській Федерації», законами суб'єктів Російської Федерації про місцеве самоврядування, про місцеві референдуми, про вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування, про збори та сходах громадян, про формування муніципальної власності і т.д. Гарантії місцевого самоврядування також закріплені в статутах відповідних муніципальних утворень та інших нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування.

1.2. Види гарантій самоврядування та їх зміст
Гарантії знайшли своє закріплення в конституційних принципах організації та діяльності місцевого самоврядування. Так, Конституція РФ гарантує - здійснення громадянами права на місцеве самоврядування; громадянам право обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування; встановлює наявність та захист муніципальної власності, яка є однією з головних гарантій існування місцевого самоврядування; гарантує самостійність органів місцевого самоврядування в управлінні муніципальною власністю, формуванні, затвердженні та виконанні місцевого бюджету, встановлення місцевих податків і зборів.
У ст. 133 Конституції РФ закріплено такі гарантії місцевого самоврядування як право на судовий захист, на компенсацію витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади. Не допускається заборона на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених Конституцією РФ, законами. З цього випливає - гарантії місцевого самоврядування ділять на економічні, організаційні та правові. [3]
Економічні гарантії місцевого самоврядування закладені в безпосередньому становленні і розвитку економічної та фінансової основ місцевого самоврядування, створення муніципальної власності, формуванні достатньої бази оподаткування за рахунок розвитку місцевого виробництва та впровадження нових сучасних технологій. Таке право було закріплене за місцевим самоврядуванням Конституцією РФ, законодавством про місцеве самоврядування, іншими нормативно-правовими актами.
Організаційні гарантії місцевого самоврядування створюють умови для здійснення громадянами місцевого самоврядування з використанням форм безпосередньої і представницької демократії. Таким чином, громадяни отримали гарантію на місцевий референдум, на вибори органів та посадових осіб місцевого самоврядування, на відкликання депутата і виборного посадової особи, на правотворчу громадянську ініціативу, на проведення зборів, сходів, на звернення до органів місцевого самоврядування.
Правові гарантії являють собою сукупність правових норм, що забезпечують діяльність всієї системи місцевого самоврядування. Вони встановлюються Конституцією РФ, федеральними законами та підзаконними актами, законами та підзаконними актами суб'єктів РФ, статутами муніципальних утворень. Мета цих актів полягає в тому, щоб забезпечити нормальну, повноцінну діяльність місцевого самоврядування та його органів у вирішенні завдань місцевого значення та виконання переданих державних повноважень, а також захист прав місцевого самоврядування.
Слід сказати, що гарантії вимірюються силою прийнятих нормативних правових актів, обов'язковістю їх виконання і відповідальністю за їх невиконання або неналежне виконання. Ст. 44 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ» встановлює, що рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, рішення органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території муніципального освіти підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм, та органами місцевого самоврядування та громадянами [4]
Однією з правових гарантій є обов'язковість розгляду органами державної влади, державними посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями звернень органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування і прийняття по них рішень. Федеральний закон «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування», закони суб'єктів Російської Федерації про місцеве самоврядування наділяють представницькі органи місцевого самоврядування правом законодавчої ініціативи в законодавчому (представницькому) органі суб'єкта Російської Федерації. При цьому законодавча ініціатива гарантує вирішення завдань місцевого значення шляхом прийняття законів, наближених до інтересів громадян і життєвої ситуації і враховують місцеві умови та національні особливості. [5]
Не менш важливою є гарантія судового захисту місцевого самоврядування. Згідно зі ст. 46 Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'явити до суду, арбітражного суду позови про визнання недійсними що порушують права місцевого самоврядування актів органів державної влади та державних посадових осіб , органів і посадових осіб місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, також громадських об'єднань.
Діяльність місцевого самоврядування, реалізація їх прав здійснюється в певних соціально-економічних, політичних умовах, які, виступаючи в якості найважливіших основ життєдіяльності людей в суспільстві і державі, можуть надавати позитивний і негативний вплив на процес самоврядування. Тому в якості загальних гарантій місцевого самоврядування можна розглядати ті економічні, політичні відносини, духовні засади і цінності суспільства, які: служать передумовами стимулювання розвитку місцевого самоврядування; забезпечують певну стійкість і стабільність у діяльності органів місцевого самоврядування; створюють реальні можливості для більш повної реалізації норм, встановлюють компетенцію органів місцевого самоврядування
Економічною гарантією служить економічна система суспільства.
Політичні гарантії - це політико-правовий режим російської держави на сучасному етапі розвитку: система державної влади, заснована на принципах поділу влади, розмежування предметів ведення і повноважень між органами держвлади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ; народовладдя, що здійснюється на основі політичної та ідеологічної багатоманітності безпосередньо народом, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування; самостійність місцевого самоврядування в межах своїх повноважень; повнота і гарантованість прав і свобод людини і громадянина [6]
Духовними гарантіями місцевого самоврядування виступають: система духовних цінностей та орієнтації діяльності людини і суспільства в цілому; рівень культури, правосвідомості в суспільстві та ін Ігнорування органами місцевого самоврядування, державою історичних, культурних, національних, місцевих традицій і звичаїв ускладнює реалізацію завдань і цілей місцевого самоврядування . При цьому необхідно враховувати, що наше суспільство і держава переживають складний процес реформування, переходу до нового якісного стану, і тому ті основи і принципи політичної, економічної і духовної організації суспільства, які виступають одночасно передумовами і основами розвитку місцевого самоврядування, потребують підтримки і зміцненні . Це можливо лише на шляху формування демократичної, правової держави, в якому в повній мірі будуть створені і забезпечені необхідні умови для розвитку місцевого самоврядування. У цьому напрямі поки зроблені перші, але дуже важливі, що визначають вектор нашого суспільного розвитку, кроки.
Спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування представляють собою правові засоби забезпечення діяльності місцевого самоврядування, які встановлені як на федеральному рівні, так і на рівні суб'єктів РФ. Крім того, органи місцевого самоврядування приймають власні нормативні акти, які містять правові засоби забезпечення діяльності місцевого самоврядування (положення, статути та ін.)
Цільове призначення гарантій полягає в забезпеченні правовими засобами, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення; захист прав і створення сприятливих можливостей для їх більш повної реалізації.
2. Захист прав місцевого самоврядування
Конституція РФ, федеральні законодавчі акти, законодавчі та інші правові акти суб'єктів РФ, гарантуючи місцеве самоврядування, встановлюють систему правових заходів, спрямованих на захист порушених прав місцевого самоврядування, і на попередження подібних порушень.
1. Конституційне право місцевого самоврядування на судовий захист полягає в тому, що у правовій державі суд виступає в ролі незалежного від будь-якого впливу органу, який вирішує спори про порушене право. Судова влада в Росії покликана сприяти забезпеченню законності в державі, зміцнення правопорядку, захисту конституційного ладу, одним з елементів якого є місцеве самоврядування, визнане і гарантується державою. Відповідно до ст. 46 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування РФ" суд або арбітражний суд розглядає позови про визнання недійсними актів, які порушують права місцевого самоврядування: [7]
а) органів державної влади та державних посадових осіб;
б) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
в) підприємств, установ і організацій;
г) громадських об'єднань.
З такими позовами до суду або арбітражного суду вправі звертатися не лише органи та посадові особи місцевого самоврядування, а й громадяни, які проживають на території муніципального освіти. Закон також передбачає судову форму захисту прав муніципального освіти у разі відмови в державній реєстрації статуту муніципального освіти. А в деяких випадках, прямо передбачених законом, органи місцевого самоврядування можуть звертатися до суду за захистом порушених прав громадян - жителів муніципального освіти. Так, відповідно до Федерального закону "Про захист прав споживачів" органи місцевого самоврядування звертаються до суду на захист прав споживачів з позовами про визнання дій продавця протиправними і припинення цих дій.
Гарантією судового захисту прав місцевого самоврядування є порядок визнання недійсними рішень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що передбачає відповідне рішення суду з цього питання. Крім того, саме укладення відповідного суду суб'єкта РФ може бути підставою для розгляду законодавчим (представницьким) органом державної влади суб'єкта РФ питання про припинення повноважень відповідного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування тощо
2. Гарантією правового захисту місцевого самоврядування є обов'язковість рішень, прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян, рішень органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування. Дані рішення обов'язкові для виконання усіма, розташованими на території муніципального освіти підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування та громадянами. Ст. 44 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в РФ", що закріплює цю гарантію, встановлює, що рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути скасовані органами і посадовими особами, їх прийняли, або визнані недійсними за рішенням суду. При цьому передбачається відповідальність відповідно до законодавства, яка настає за невиконання / неналежне виконання рішень, прийнятих шляхом прямого волевиявлення громадян, рішень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. [8]
3. Важливим засобом правового захисту інтересів місцевого самоврядування, його прав є звернення органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування до органів державної влади та до державних посадових осіб. Ці звернення, в яких органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування піднімають питання захисту прав місцевого самоврядування, необхідності врахування інтересів муніципальних утворень при вирішенні соціально-економічних та інших питань, підлягають обов'язковому розгляду. Органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні отримати мотивовану відповідь на свої звернення. З метою організації постійного взаємодії федеральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування Уряд РФ прийняв постанову "Про деякі заходи щодо організації взаємодії федеральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування" від 27 червня 1996 року. Така взаємодія служить підвищенню якості розроблюваних нормативних правових актів з питань місцевого самоврядування. Згідно з постановою, федеральні органи виконавчої влади повинні утворювати в межах встановлених штатної чисельності і фонду заробітної плати структурні підрозділи з питань місцевого самоврядування, або покласти ці функції на вже діючі підрозділи. [9]
Органи місцевого самоврядування звертаються з питань своєї діяльності також до підприємств, установам і організаціям, які зобов'язані розглядати ці звернення. З метою більшого врахування інтересів муніципальних утворень при законодавчому регулюванні суб'єктами РФ різноманітних питань регіонального та місцевого значення Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 45) наділяє представницькі органи місцевого самоврядування правом законодавчої ініціативи в законодавчому (представницькому) органі суб'єкта Російської Федерації.
4. Правовий захист місцевого самоврядування гарантується діяльністю відповідних державних органів, які в межах своїх повноважень забезпечують захист прав місцевого самоврядування, врахування їх інтересів при здійсненні державної політики в різних сферах життя суспільства. Нагляд за дотриманням законодавства про місцеве самоврядування, права населення на місцеве самоврядування здійснює прокуратура РФ. Значна частина правових актів з питань місцевого самоврядування приймається органами державної влади суб'єктів РФ, в яких можуть міститися положення, які ущемляють або обмежують права місцевого самоврядування. Крім органів прокуратури, які здійснюють нагляд за виконанням законів органами державної влади суб'єктів РФ, важливу функцію в цій сфері виконує Міністерство юстиції РФ. На Міністерство юстиції РФ покладено проведення юридичної експертизи правових актів, прийнятих органами державної влади суб'єктів РФ (та з питань місцевого самоврядування). У разі невідповідності правового акта Конституції РФ або федеральному закону Міністерство юстиції РФ подає мотивований висновок до органу державної влади суб'єкта РФ, який прийняв акт, а також у відповідні федеральні органи державної влади.
Муніципальні освіти мають можливість відстоювати свої інтереси з питань місцевого самоврядування в Раді з питань місцевого самоврядування при Президентові РФ. Рада є консультативним органом при Президенті РФ. Його очолює Голова Уряду РФ. До складу Ради з місцевого самоврядування при Президентові Російської Федерації входять керівники органів державної влади Російської Федерації і її суб'єктів, органів місцевого самоврядування, представники спілок та асоціацій місцевого самоврядування. До основних завдань Ради належать, підготовка для Президента РФ рекомендацій щодо здійснення та коригуванні державної політики в галузі місцевого самоврядування, розробка для Президента РФ пропозицій щодо забезпечення узгодженої взаємодії федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування в ході здійснення реформи місцевого самоврядування і т.д. [10]
5. Правовий захист інтересів і прав місцевого самоврядування забезпечується федеральними та регіональними програмами розвитку місцевого самоврядування, прийняття яких передбачає федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Наприклад, постановою Уряду РФ від 27 грудня 1995 року була затверджена Федеральна програма державної підтримки місцевого самоврядування, причому завданнями Програми були: забезпечення розробки правової основи для діяльності місцевого самоврядування, що створює умови для виконання функцій, створення необхідних умов для формування розвиненої системи місцевого самоврядування, забезпечення поступового переходу від централізованого державного управління до децентралізованого управління шляхом передачі муніципальних утворень повноважень і ресурсів для самостійного вирішення питань місцевого значення; відпрацювання форм взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення правових, фінансових і ресурсних гарантії прав місцевого самоврядування. [11]
Забезпеченню правового захисту місцевого самоврядування є право муніципальних утворень об'єднуватися у спілки та асоціації. Головна мета таких об'єднань (загальноросійських, регіональних, міжрегіональних) - координація діяльності муніципальних утворень, більш ефективне здійснення прав та інтересів. Асоціації та спілки місцевого самоврядування підлягають реєстрації в порядку, встановленому для некомерційних організацій. Загальноросійські об'єднання муніципальних утворень беруть участь у формуванні делегації Російської Федерації в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи, представляючи інтереси місцевого самоврядування в одній з палат Конгресу-Палаті місцевих влад.
Таким чином, захист прав місцевого самоврядування здійснюється досить широко, але може не завжди правильно і не завжди до кінця?

Висновок
У представленій роботі була досліджена тема - «Гарантії і захист прав місцевого самоврядування» з точки зору сучасного російського законодавства. У процесі вивчення були вирішені наступні завдання:
▬ досліджено поняття і сутність основних гарантій місцевого самоврядування з точки зору сучасного законодавства РФ;
▬ розглянуто класифікацію гарантій місцевого самоврядування, описані види зазначених гарантій та розкрито їх основний зміст;
▬ вивчено поняття та сутність захисту прав місцевого самоврядування у світлі останніх змін російського законодавства;
▬ проаналізовано можливі методи захисту прав місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку російської держави.
За підсумками проведених досліджень можна сказати наступне.
Місцеве самоврядування - це форма здійснення народом своєї влади, що забезпечує самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і (або) через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів населення з урахуванням історичних та інших традицій. Необхідною умовою повного і ефективного здійснення функцій місцевого самоврядування в Росії є забезпечення реалізації та захисту прав місцевого самоврядування, і створення гарантій незалежності та самостійності місцевого самоврядування.
Гарантії місцевого самоврядування ділять на економічні, організаційні і правові, політичні, духовні, юридичні і т.п.
В Україні встановлюється система правових заходів, спрямованих на захист порушених прав місцевого самоврядування, і на попередження подібних порушень. До таких заходів відносяться - судовий захист місцевого самоврядування, звернення органів і посадових осіб місцевого самоврядування до органів держвлади, і до державних посадовим особам, програмами розвитку місцевого самоврядування тощо

Список використаної літератури
1. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Http: / / www.rg.ru/.
2. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон Російської Федерації від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Помилка! Неприпустимий, і мий об'єкт гіперпосилання..
3. Баглай М. В. У конституційному праві Російської Федерації: Підручник для студентів вузів / М.В. Баглай .- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006 .- 365с.
4. Баранчиков В.А. Муніципальне право: Навчальний посібник. / В.А. Баранчиков. - М.: Юриспруденція, 2007. - 305 с.
5. Дмитрієв Ю.А. Муніципальне право Російської Федерації. / Ю.О. Дмитрієв. - М.: Видавництво МАУП, 2005. - 340 с.
6. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: Підручник. / Є.І. Козлова. - СПб.: Видавництво Пітер, 2007. - 426 с.
7. Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. Муніципальне право Російської Федерації: Підручник. / О.Є. Кутафін. - М.: Юнити-Дана, 2006. - 294 с.
8. Постовий Н.В. Муніципальне право Росії: Питання і відповіді. / Н.В. Постовий. - М.: Юриспруденція, 2006. - 132 с.
9. Постовий Н.В. Муніципальне право Росії: Підручник. / Н.В. Постовий. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006. - 315 с.


[1] Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: Федеральний закон Російської Федерації від 6 жовтня 2003 року № 131-ФЗ.
[2] Дмитрієв Ю.А. Муніципальне право РФ / Ю.О. Дмитрієв. - М.: Видавництво МАУП, 2005. - С. 115
[3] Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року, ст. 113
[4] Баранчиков В.А. Муніципальне право: Навчальний посібник. / В.А. Баранчиков. - М., 2007. -С.139-140
[5] Дмитрієв Ю.А. Муніципальне право РФ. / Ю.О. Дмитрієв. - М.: Видавництво МАУП, 2005. - С. 118.
[6] Кутафін О.Є., Фадєєв В.І. Муніципальне право РФ: Підручник. / О.Є. Кутафін. - М.: Юніті, 2006. - С.135
[7] Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: Підручник. / Є.І. Козлова. - СПб., 2007. - С.211
[8] Постовий Н.В. Муніципальне право Росії: Питання і відповіді. / Н.В. Постовий. - М., 2006. - С.61
[9] Дмитрієв Ю.А. Муніципальне право Російської Федерації / Ю.О. Дмитрієв .- М.: МАУП, 2005 .- с. 118
[10] Баранчиков В.А. Муніципальне право: Навчальний посібник. / В.А. Баранчиков. - М., 2007. -С.141-142
[11] Постовий Н.В. Муніципальне право Росії: Підручник / Н.В. Постовий-М: НОРМА-ИНФРА-М, 2006-с.96
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
60.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Гарантії місцевого самоврядування 2
Гарантії місцевого самоврядування 4
Гарантії місцевого самоврядування 3
Гарантії місцевого самоврядування 5
Гарантії місцевого самоврядування
Поняття громадянського суспільства всеукраїнський референдум гарантії місцевого самоврядування
Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим повноваження місцевого самоврядування
Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування міста Єкатеринбурга
Органи місцевого самоврядування 2 Місцеве самоврядування
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru