приховати рекламу

Гарантії прав людини в США і Великобританії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І США
Рівноправність і його гарантії. Головне юридичне засіб, що гарантує рівноправність, - заборона будь-якої дискримінації. У Сполученому Королівстві діють численні акти, що забороняють дискримінацію в різних сферах і з різних мотивів: залежно від раси, статі, релігійної приналежності і т. д. У зв'язку з цим слід згадати, насамперед, Акт про расових відносинах 1976 р. і Акт про сексуальної Дискримінації 1975 Перший зі згаданих Актів расової визнає дискримінацію за ознаками кольору шкіри, раси, національності, етнічного походження. Закон забороняє як пряму, так і непряму расову дискримінацію, поширюючись на сферу трудових відносин, соціального забезпечення, освіти, забезпечення житлом, торгівлі, реклами і послуг. Органом, покликаним усунути расову дискримінацію, є комісія з расової рівності, члени якої (від 8 до 15) призначаються державним секретарем внутрішніх справ. Основні завдання комісії полягають у забезпеченні нормалізації расових відносин, а також контролю за дотриманням Акта 1976 Повноваження комісії можна підрозділити на дві групи. Це надання правової допомоги особі, потерпілому від дискримінації і звернувся до комісії, а також право проведення самостійного розслідування фактів расової дискримінації. Правова допомога надається у вигляді оформлення документів для звернення до суду або трибуналу, юридичної консультації, надання фінансової підтримки для ведення справи, представництва інтересів потерпілого в суді або трибуналі. З урахуванням сфери дії Акту про расових відносинах велика частина справ про дискримінацію даного виду розглядається промисловим трибуналом, що входять до системи органів адміністративної юстиції. Його рішення можуть бути оскаржені в Апеляційний трибунал по зайнятості і в Апеляційний суд. Оскільки факт дискримінації, особливо непрямої, встановити дуже складно, при розгляді справ про расової дискримінації в сфері трудових відносин суд або трибунал виходять з презумпції винності роботодавця відповідно до Акту про профспілки і відносини в промисловості 1974 р. З метою проведення розслідувань за фактами дискримінації комісія з расової рівності наділена повноваженнями допитувати свідків, витребувати документи. За результатами розслідування комісія може видавати попередження про те, що має місце дискримінаційна практика. Це попередження не підлягає примусовому виконанню. Але якщо протягом п'яти років в комісію надійдуть відомості про продовження дискримінаційної практики адресатом попередження, вона вправі звернутись до відповідного трибунал, який повинен підтвердити факт дискримінаційних дій. Після цього комісія має право звернутися до суду графства, з тим, щоб він видав наказ, що забороняє конкретному роботодавцю дискримінаційну практику під страхом покарання. У 2000 р. в Акт про расових відносинах 1976 р. були внесені поправки, які встановлюють особливі гарантії проти дискримінації за расовою ознакою органами поліції, розслідування злочинів, а також національної безпеки. Акт про сексуальної дискримінації 1975 регулює, насамперед, питання про рівноправність чоловіків і жінок і головним чином у сфері трудових відносин. Забороняється як пряма, так і непряма дискримінація за ознакою статі. Пряма дискримінація виражається, наприклад, в різній оплаті рівного праці, а непряма - у встановленні умов прийому на роботу, які жінкам виконати важче, наприклад вимог високого зростання або низького голосу, якщо тільки вони не випливають безпосередньо з характеру роботи. Проблеми дискримінації за цією ознакою регулюються і в деяких інших актах. Так, Акт про трудові права 1993 р. оголосив незаконним і дискримінаційним звільнення через вагітність. Неприпустимість расової та релігійної дискримінації проголошується також Актами про суспільний лад 1986 і 1987 рр.. (Останній прийнятий спеціально для Північної Ірландії), Актом про злочинність і заворушеннях 1998 р. і деякими іншими. Вони, зокрема, встановлюють кримінальну відповідальність за розпалювання релігійної та расової ненависті.
Громадянство. Цей інститут врегульовано Актом про британському громадянство 1981 р. з наступними змінами, найбільші з яких внесені Актом про громадянство, імміграцію та притулок 2002 р. для позначення громадянства названий закон використовує два терміни - «the nationality» і «the citizenship». Перший з них - ширший, узагальнюючий і характеризує правовий зв'язок особи не тільки з Великобританією, але і із Співдружністю в цілому. Як видно, саме він вжито у назві закону. Поняття ж «the citizenship» означає правовий зв'язок фізичної особи безпосередньо з Сполученим Королівством [6. с. 146].
Режим іноземців. Інститут громадянства є головний фактор, що визначає зміст імміграційного законодавства, оскільки саме від наявності британського громадянства залежить право особи на вільний в'їзд в Сполучене Королівство та можливість примусового видворення з країни. Однак основною тенденцією імміграційної політики Сполученого Королівства в минулому столітті стало її постійне посилення, що знайшло відображення в законодавстві. Основні акти, що діють у даній сфері, - це Акт про імміграцію 1971 р., Акт про британському громадянство 1981 р., Акт про притулок та імміграції 1996 р., Акт про імміграцію і Притулок 1999 р., Акт про громадянство, імміграцію та притулок 2002
Особисті права і свободи. На відміну від більшості держав права, свободи та обов'язки людини і громадянина у Великобританії не поділяються на конституційні (основні, загальні) і галузеві, мають спеціалізований характер (трудові, земельні та ін.). Зміст прав і свобод до того ж нерідко визначається не законом, а звичаями. Основоположне значення має правило, згідно з яким можна робити все, що прямо не заборонено законом. «Громадянин може піти або поїхати, куди він захоче, за умови, що він не порушує заборон і велінь кримінального права або прав інших осіб». Такий підхід зумовлює переважання негативного способу формулювання прав і свобод людини в статутному регулюванні. За висловом А.В. Дайсі, класика британського конституціоналізму, права і свободи приватних осіб є не наслідком, а джерелом законів. Тому при використанні позитивної регламентації прав і свобод сама собою є думка, що право може бути призупинено або зовсім відібране з такою ж легкістю, з якою воно було проголошено. Для цього досить усього лише змінити текст закону. Британська ж доктрина таку можливість повністю відкидає: права і свободи мають природний характер, вони не залежать від проголошення їх в законі. Саме тому англійці завжди «звертали, набагато більше уваги на підшукання засобів, якими можна змусити визнавати права приватних осіб ... ніж на проголошення прав людини »2. Традиція регулювати права і свободи за допомогою негативного способу їх формулювання, а також звичаю кілька похитнулася в останні роки у зв'язку з поглибленням інтеграції Великобританії до європейського правового простору.
Політичні права і свободи. Найважливіші політичні права і свободи - це свобода слова, інформації, асоціацій, зборів, маніфестацій, а також виборчі права. Розглянемо деякі з них.
Свобода слова являє собою багатоаспектне поняття, що включає, на думку англійської, дослідниці Хілларі Барнет, свободу вираження будь-яких думок, у тому числі публічно, свободу преси, свободу творчості у будь-якій формі. Регулюючи свободу слова, національне законодавство не виходить за рамки негативного підходу до формулювання цієї свободи, встановлюючи обмеження, за межами яких дана свобода є абсолютною. До таких обмежень відноситься неприпустимість наклепу, підбурювання до заколоту, пропаганди расової ненависті, непристойних виразів і порнографії, богохульства, неповаги до суду, порушення таємниці приватного життя.
Грунтовному регулювання в останні роки піддаються в законодавстві Сполученого Королівства інформаційні волі. При цьому важливим елементом даних свобод справедливо вважається право на отримання інформації від органів публічної влади. Воно регламентується в Акті про свободу інформації 2000 р., який встановлює, що кожна людина має право отримати в органах публічної влади інформацію, що стосується особисто його. Закон регламентує процедуру звернення до державних та місцевих органів, їхні обов'язки і обмеження права людини на отримання інформації про себе. Крім того, Акт визначає перелік відомостей, які також повинні бути доступні населенню та на вимогу будь-якої особи надаватися (безкоштовно або за плату) органами публічної влади. Перелік таких відомостей вельми значний, він зачіпає різні сфери діяльності органів публічної влади. Дотримання інформаційних прав населення у взаєминах з органами публічної влади контролюється Комісаром з питань інформації. Обмеження права на інформацію встановлює Акт про захист інформації 1992
Свобода асоціацій означає право утворювати будь-які об'єднання і вступати в них, виключаючи воєнізовані і фашистські об'єднання, а також допускають для досягнення своїх цілей насильницькі методи. Деякі об'єднання заборонені законодавством особливо. Наприклад, Актом про попередження тероризму 1989 заборонені Ірландська республіканська армія і Ірландська національна визвольна армія. Членство в даних організаціях, так само як і фінансова й інша їхня підтримка, розглядаються як злочин.
Свобода асамблей, тобто зборів, мітингів, походів, демонстрацій також не піддається позитивному регулювання в національному законодавстві і здійснюється в тій мірі, в якій вона спеціально не обмежена законом. Обмеження встановлені Актами про суспільний лад 1936, 1986 і 1994 рр.. Так, відповідно до Акту 1994 проведення зборів повинно бути узгоджено з власником земельної ділянки, на території якого воно проводиться. Для проведення зборів на Трафальгарській площі або в Гайд-парку потрібен дозвіл державного секретаря у справах охорони навколишнього середовища. Існує і ряд обмежень проведення публічних мітингів, наприклад вимога їх мирного характеру, а також неприпустимість перешкоджання діяльності поліції і нормальному дорожньому руху.
Економічні, соціальні і культурні права і свободи. Ця група прав значно розширена після Другої світової війни. Введені такі соціальні інститути, як страхування від безробіття, безкоштовна шкільна освіта, медичне обслуговування, пенсійне забезпечення, права на страйк, на працю, на здорове навколишнє середовище. У середині 1960-х рр.. в судових рішеннях з'являється формулювання: «право на працю» як право, «визнане століттями». Воно трактується як право домагатися ліцензії на професію, яка повинна бути видана, якщо будуть підтверджені необхідні для цього дані, право на державну підтримку безробітних громадян, на захист від необгрунтованого звільнення шляхом звернення до промисловий трибунал (Акт про захист у галузі найму 1975 р. з поправками 1978 р.), на безпечні умови праці, на відсутність дискримінації, зокрема на рівну плату за виконання ідентичних видів робіт. В актах 1990-х рр.. традиційно значна увага приділяється неприпустимість необгрунтованого звільнення, а також заборони дискримінації окремих категорій працівників (Акт про права у сфері зайнятості 1996 р., Акт про відносини в сфері зайнятості 1999р.). Акти про національний мінімумі заробітної плати 1998 і 2003 рр.. зобов'язують державного секретаря з питань праці і пенсій встановлювати такий мінімум відносно погодинної оплати праці робітників і час від часу змінювати його.
Право на відпочинок майже не піддається статутному регулюванню. У колективних договорах більшості галузей промисловості встановлено 40-годинний робочий тиждень при п'яти робочих днях і обов'язок надання оплачуваної щорічної відпустки, становить в середньому три тижні.
Право на соціальне забезпечення визнається у Великобританії з XIX ст. У 1897 р. був прийнятий Акт про компенсацію працівникам за каліцтво, а в 1911 р. - перший Акт про пенсії по старості. Але особливо бурхливий розвиток система соціального забезпечення отримала після Другої світової війни, коли була створена мережа установ, через які здійснюється управління системою охорони здоров'я країни та фінансування відповідних програм. Це, перш за все Національна служба охорони здоров'я, утворена в 1948 р. Фінансується охорону здоров'я в Сполученому Королівстві переважно державою: в даний час 82% всіх коштів на охорону здоров'я надходить з державного бюджету, 2% оплачуються безпосередньо пацієнтами, а 14% - за рахунок страхових внесків працівників і підприємців. В даний час найбільш важливі акти у даній сфері - це Акти про пенсії 1971 і 1995 рр.., Про соціальне забезпечення 1985 р., про реформу соціального забезпечення і пенсіях 1999 р. Відповідно до норм Акта 1985 пенсійний вік для жінок становить 60 , а для чоловіків - 65 років. Акти про пенсії доручають державному секретарю з праці і пенсій встановлювати і періодично переглядати мінімальний розмір державних пенсій. Починаючи з 2000р. він становить 67,48 фунта стерлінгів на тиждень для тих, хто до досягнення пенсійного віку пропрацював, як мінімум, 45 років і всі ці роки з його доходів проводилися відрахування в пенсійний фонд. Для тих же, хто пропрацював менше, але не менше дев'яти років, мінімум становить 1 / 4 від зазначеної суми.
Американська правова доктрина базується на концепції природного походження прав і свобод людини. Даний принцип послужив свого роду національною ідеєю, під гаслом якої була завойована незалежність і утворено державу. Саме в Британській Північній Америці вперше в історії основні права і свободи отримали комплексне закріплення в документі конституційного значення - Декларації прав штату Віргінія, прийнятої 12 червня 1776 Парадокс полягав у тому, що, будучи ідеологічно спрямованим проти Великобританії, зміст Декларації, як і більш пізнього північноамериканського законодавства, базувалося на ідеях, розроблених і затвердилися на той час саме в цій країні - історичній батьківщині, проти якої повстали колоністи. Через 22 дні після Віргінською декларації приймається Декларація незалежності США, камертоном змісту якої також є ідея невідчужуваності прав людини, які повинні бути гарантовані державою: «Усі люди створені рівними, і всі вони обдаровані Творцем деякими невід'ємними правами, до числа яких належать життя, свобода і прагнення до щастя. Для забезпечення цих прав людьми засновуються уряду ». Прийняті в ході визвольної боротьби конституції штатів також визнавали ключовою ідеєю свого змісту права людини. Наступним кроком на шляху «забезпечення благ свободи» з'явилася Конституція США 1787 р. Проте безпосереднє словесне відображення в ній отримали лише окремі, дуже нечисленні права і свободи. Конституція наказує всі справи про злочини розглядати судами присяжних. Вона заборонила прийняття законів про опалі (призначення покарання без судового розгляду) і законів, що мають зворотну силу (розд. 9 ст. I). Конституція заборонила позбавляти громадянських прав членів сімей тих осіб, які засуджені за державну зраду (розд. 3 ст. III), і встановила рівність прав громадян різних штатів (розд. 2 ст. IV). Стаття VI Конституції забороняє перевірку релігійної приналежності в якості умови для заняття якою-небудь посади на службі США. Такий перелік прав і свобод людини, який спочатку проголошувався вищим законом США. Неважко помітити, що він обійшов мовчанням питання про рабство, який існував у ряді штатів, не згадав про невід'ємне характер прав людини, не містив цілісного регулювання прав людини і громадянина. «Батьки-засновники» обгрунтовували цей факт різними аргументами. Одні вважали, що Конституція сама по собі є Біллем про права, оскільки містить головні гарантії таких прав у вигляді поділу влади, сильних і незалежних судів, виборності парламентаріїв і Президента і т. д. Тому вербальне утвердження прав і свобод вони вважали конституційним надмірністю: будучи природними, права, мовляв, не потребують в позитивному формулюванні. Важливим аргументом на користь відсутності в Конституції переліку найважливіших прав і свобод служило і те, що вони вже були записані в конституціях штатів. Однако в некоторых штатах такой подход не нашел поддержки. Они требовали дополнить Конституцию Биллем о правах под угрозой отказа от ее ратификации. Их позиция мотивировалась тем, что сильная власть центрального правительства представляет собой наибольшую угрозу правам человека. Поэтому именно федеральная Конституция (а не только конституции штатов) должна взять на себя обязательства по соблюдению прав и свобод человека. А для этого важнейшие из них должны быть провозглашены и стать тем самым ограничителями власти центрального правительства. В конце концов, такая позиция возобладала. В 1789 г. Конгресс принял 10 поправок к Конституции, касающиеся прав и свобод человека. Они были ратифицированы необходимым числом штатов к 15 декабря 1791 г. и получили, как мы упомянули выше, наименование Билль о правах. Билль о правах весьма своеобразно гарантирует права и свободы, используя негативный способ их формулирования. Тем самым его создатели подтвердили свою приверженность идеям естественного права: главный акцент в конституционной регламентации прав и свобод сделан не на их провозглашении, а на механизме их гарантированности, прежде всего стремлении не допустить произвола государственной власти, установить ее пределы по отношению к человеку. В связи с этим и появилась формула «Конгресс не должен...». На естественно-правовой концепции основывается и IX поправка, установившая, что «перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом». Нормы о правах и свободах содержатся и в ряде других поправок к Конституции, внесенных в нее после принятия Билля о правах. Девять из них непосредственно касаются прав и свобод. Наибольшее внимание в Конституции США и поправках к ней уделяется политическим и гражданским правам и свободам, а среди экономических прав конституционное оформление получило лишь право частной собственности (поправки V и XIV). Помимо самой Конституции, источниками регулирования прав и свобод человека и гражданина являются акты Конгресса и Президента, судебные прецеденты, конституционные обычаи, а также конституции и законодательство штатов. Указанные источники существенно развивают, дополняют и интерпретируют конституционные положения о правах и свободах. При этом права и свободы, прямо зафиксированные в Конституции (включая поправки), или те, которые признаны судами подразумеваемыми, вытекающими из ее духа, относятся доктриной и судебной практикой к числу фундаментальных, т. е. пользующихся конституционной защитой. К подразумеваемым Конституцией правам Верховный суд отнес, например, в 1958 г. свободу ассоциаций, а в 1981 г. — «право вступать в брак, производить потомство, право ездить в другие штаты». Юридическое значение разделения всех прав на фундаментальные и иные состоит в том, что неконституционным может быть признан только тот закон, который нарушает фундаментальные права. Как уже отмечалось, в отличие от большинства современных государств в США до сих пор не признается конституционного, основополагающего значения за большинством прав социального, экономического и культурного характера. Но и фундаментальные права неоднородны. Среди них особо выделяются права предпочтительные, к числу которых относятся права и свободы, провозглашенные I поправкой к Конституции. Субъекты прав и свобод обозначаются в тексте Конституции США терминами «народ» и «граждане». При этом понятие «народ» используется в различных значениях. Чаще всего оно употребляется, когда речь идет о правах физических лиц, находящихся на территории США, независимо от их расы, пола, возраста и других особенностей (поправки I, II, IV, IX, X). Если же речь идет о вопросах, связанных с осуществлением публичной власти, народного суверенитета, то слово «народ», по мнению одних авторов, обозначает совокупность всех граждан, т. е. «людей, образующих государство»[1], а по утверждению других — избирательный корпус, т.е. совокупность «граждан, которым предоставлено избирательное право». Важнейшим элементом правового статуса человека и гражданина, основой личной свободы является принцип равноправия. Он вытекает из смысла ст. IV (разд. 2) Конституции и XIV поправки к ней, устанавливающих право граждан любого штата на льготы и привилегии граждан другого штата, недопустимость законодательной и правоприменительной практики, нарушающей такие привилегии, а также «равную защиту закона». Данный принцип по-разному трактовался законодательством и судами в различные исторические периоды. При этом если на начальном этапе существования американского государства первостепенное значение имел региональный аспект принципа равноправия, а сам он распространялся только на белых американцев, то в XIX, а особенно в XX в. громко зазвучала проблема гарантированности прав меньшинств, прежде всего этнических. К числу таковых принято относить испаноязычное население — выходцев из латиноамериканских государств, афроамериканцев (27 млн., т. е. чуть менее 10%), коренное население североамериканского континента — индейцев, эскимосов, алеутов (1,5 млн., т. е. немного более 0,5%), а также представителей азиатских этнических групп (немногим более 4 млн., т. е. чуть меньше 2%). Традиционно наиболее остра в США проблема дискриминации афроамериканцев. Первые шаги на пути ее преодоления были предприняты еще в XIX в., однако понадобилось много времени и целый ряд законов и судебных решений, позволивших добиться ощутимого прогресса, хотя в полной мере решить проблему не удается доныне. Проблема равноправия по этническому фактору затрагивает и комплекс вопросов, связанных с положением индейцев. Из полутора миллионов индейцев более половины проживает в резервациях. Этот институт был учрежден Актом о перемещении индейцев 1830 г., принятым под давлением плантаторов Юга, которые добивались расширения своих земельных угодий. Акт предписывал всем индейцам переселиться на специально отведенные для них территории к западу от реки Миссисипи (138 млн. акров), выделив 500 тыс. долларов на цели компенсации индейцам потери земли и расходов, связанных с перемещением. Перемещение производилось под контролем армии. Только в 20-е гг. XX ст. были сделаны первые шаги на пути признания за индейцами статуса полноправных граждан. С 1924 г. родившиеся в США индейцы считаются американскими гражданами, а согласно решению Верховного суда 1935 г. они подлежат налогообложению и включению в списки избирателей. Исключение составляют индейцы, проживающие в резервациях, поскольку эти территории не входят в состав штатов. Жители резерваций освобождены и от уплаты налогов. Акт о реорганизации индейских поселений 1934 г. впервые признал за индейцами право на самоуправление. Это дало им возможность объединиться в корпорации во главе с племенными советами и их должностными лицами. Самоуправление индейцев было существенно расширено Актом о самоопределении индейцев и помощи их просвещению 1975 г., который передал в ведение племенных корпораций вопросы организации почтовой службы, здравоохранения, введения собственных налогов, учреждения племенных судов. Организация резерваций и регулирование их статуса подлежат ведению Союза, ибо резервации считаются федеральными территориями, упомянутыми в разд. 3 ст. IV Конституции. В рамках федерального департамента внутренних дел с 1832 г. действует комиссар по делам индейцев, назначаемый Президентом США по совету и с согласия Сената. Комиссар вправе разрешать все вопросы, касающиеся индейцев, в соответствии с актами Конгресса, Президента и секретаря (министра) внутренних дел. Эти полномочия, кроме изменения границ резерваций, комиссар осуществляет, как правило, путем субделегирования. Территория же резерваций может изменяться только решением секретаря внутренних дел, а в штатах Аризона и Нью-Мексико — только актом Конгресса. При комиссаре действует управление, состоящее из управляющих, которые консультируют комиссара и ведают отраслевыми проблемами (школьное дело, мелиорация и др.). В отношении индейцев на федеральном уровне и в штатах реализуются наиболее многочисленные программы социальной, образовательной и иной помощи. С начала 1980-х гг. федеральная политика в отношении индейцев перестала сводиться к расширению благотворительности и дотаций, а сделала упор также на поощрение предпринимательства. На территории штата Аляска наряду с индейцами проживают также алеуты и эскимосы, составляющие около 1/10 населения. В отношении этих народов также действуют соответствующие программы. В частности, в штате функционируют две системы начального и среднего образования: одна для коренных народов, находящаяся в ведении управления по делам индейцев, а другая, организованная по школьным округам, — для прочего населения [4. с. 98].
Несмотря на все меры, фактическое положение расовых меньшинств все еще заметно хуже положения белых. Так, детская смертность у чернокожих американцев вдвое выше, чем у белых. Средняя продолжительность жизни афроамериканцев на 6 лет, а испаноязычных — на 9 лет ниже, чем у евроамериканцев, а у индейцев вообще составляет всего 44 года. Проблема равноправия имеет в США, помимо этнического, и другие аспекты. Законодательство особо запрещает дискриминацию таких групп населения, как инвалиды, женщины, лица старшего возраста. Так, Акт о реабилитации 1973 г. обязывает работодателей проявлять «разумную приспособляемость» по отношению к инвалидам. Дискриминировать их при приеме на работу и продвижении по службе запрещает и Акт об инвалидах 1990 г. В 1967 г. Акт о дискриминации по возрасту запретил увольнять по причине старости лиц, не достигших 65 лет; в 1978 г. этот возрастной порог был повышен до 70 лет, а в 1986 г. вообще устранен. Так что на основании возраста увольнять вообще нельзя. Судебная практика твердо занимает позицию недопустимости дискриминации по признаку пола. Например, в октябре 1996 г. Верховный суд США обязал администрацию Военного института штата Виргиния отменить запрет на прием женщин, расценив его как антиконституционный. Никаких обязанностей человека и гражданина Конституция США прямо не устанавливает. Из смысла поправки XVI следует обязанность платить налоги, поправки V — обязанность давать свидетельские показания (если они не направлены против себя самого). Статус Президента как Главнокомандующего армией и флотом США, вытекающее из него право объявлять всеобщую мобилизацию во время военного положения подразумевает обязанность граждан защищать отечество. Не акцентируется внимание на обязанностях и в конституциях штатов. Все они содержат лишь обязанность по уплате налогов. Экзотической является до сих пор содержащаяся в Конституции Массачусетса 1780 г. обязанность «каждого члена общества публично совершать в установленное время молитвы Господу Богу».
В текущем законодательстве штатов прямое провозглашение обязанностей, которые по значению можно считать конституционными, тоже не распространено. Исключением можно считать разве что требование обязательного школьного образования. Интересно, что такая обязанность содержит указание не на количественные параметры обязательного образования, а лишь на возраст, в рамках которого ребенок должен посещать школу: в большинстве штатов — с 6 до 16, а в четырех — с 6 до 18 лет. Обязанность обеспечить образование ребенку в этом возрасте лежит на родителях. В случае уклонения от нее им грозит штраф.
Гражданство США. Некоторые принципы гражданства установлены в Конституции США, согласно которой при приобретении американского гражданства по рождению приоритет имеет право почвы, наряду с федеральным гражданством существует гражданство штатов, а все граждане США равноправны (ст. IV, поправка XIV). Подробнее же институт гражданства регламентируется Актом об иммиграции и гражданстве 1952 г. (с последующими изменениями, наиболее крупные из которых внесены в 1990, 1996 и в 2001 гг.).
Гражданские (личные) права и свободы. Права и свободы этой группы по-прежнему остаются в центре внимания и законодательства и судебной практики. Например, право на жизнь как само собой разумеющееся, подразумеваемое право, прямо нигде не зафиксировано. Общепризнано, что в Конституции содержатся важнейшие его гарантии: запреты лишать, кого бы то ни было жизни без «надлежащей правовой процедуры», а также применять «жестокие и необычные» наказания (поправки V, VIII, XIV). Именно в связи с необходимостью гарантировать право на жизнь в США ведутся давние споры по вопросам запрещения искусственного прерывания беременности и смертной казни. Принятые в 1960—1970-е гг. некоторыми штатами законы о запрещении абортов признаны Верховным судом США в 1973 г. неконституционными. Смертная казнь с самого начала существования США как государства предусматривалась федеральными законами и законодательством штатов за наиболее опасные преступления против жизни и государства.
Политические права и свободы. Приходится еще раз напомнить читателю, что принятая в настоящем учебнике, как и во многих других, классификация прав, свобод и обязанностей весьма условна и применяется в целях удобства. Особенно трудно, если не невозможно точно разграничить личные и политические права, ибо последняя категория прав находит применение не только в политической сфере. К «предпочтительным» правам в данной группе прав и свобод относится свобода слова (поправка I). «Предпочтительность» данного права вытекает из того, что оно не только обеспечивает «рынок идей», необходимых для нормального функционирования демократического общества и государства, но и представляет собой важнейшую форму индивидуального самовыражения, необходимого человеку как социальному существу [5. с. 87].
Свобода слова — это первичное, основополагающее право, а важнейшими, наиболее эффективными формами ее существования выступают также сформулированные в I поправке свободы печати, собраний, петиций. Современное понимание свободы слова и печати предполагает свободное выступление не только в печатных, но и в электронных средствах массовой информации.
Важнейшая гарантия свободы слова и печати — отсутствие предварительной цензуры. У 1931 р . в решении по делу Ниар против Миннесоты Верховный суд постановил, что свобода печати (включая радиовещание) не должна ограничиваться никакой предварительной цензурой. Суд сделал исключение, допустив предварительную цензуру лишь в отношении материалов, в которых сообщаются сведения, составляющие государственную тайну, публикуются «непристойности», содержится подстрекательство к насилию или свержению правительства, нарушается неприкосновенность частной жизни, а также содержится информация о деле, по которому не закончено судебное разбирательство. В указанных случаях предварительная цензура может осуществляться только путем обращения соответствующих должностных лиц в суд с ходатайством об издании запретительного приказа на публикацию соответствующих материалов. Последующая цензура осуществляется также в судебном порядке путем предъявления гражданского иска или возбуждения уголовного дела. Это оказывается возможным, если нарушены правила об ограничении свободы слова и печати, разработанные законодательством и судебными решениями. Со свободой слова тесно связаны иные информационные свободы, получившие в последние десятилетия развитие в законодательстве США. Акт о свободе информации 1996 р . установил правило, согласно которому все лица, желающие получить информацию из федеральных государственных учреждений, могут официально ее затребовать. Данному праву соответствует обязанность должностных лиц беспрепятственно предоставить гражданину интересующие его сведения, если они не входят в число установленных законом исключений: персональных, медицинских и иных личных досье, сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну, информации о еще не принятых решениях и т. д.
Економічні, соціальні і культурні права і свободи. Эта группа прав и свобод получила в Конституции США значительно более скромное отражение, чем гражданские и политические права и свободы. Фактически только одно из них — право частной собственности — имеет конституционное оформление в виде запрета ее изъятия без законного судебного разбирательства, а для общественно полезных целей — также без справедливого вознаграждения. Конституция, следовательно, допускает лишь два основания принудительного прекращения права собственности: в качестве санкции за совершение правонарушения и для общественных нужд (с соблюдением упомянутых условий). Такое понимание права собственности в принципе сохраняется и сегодня.
Проведя исследование на тему «гарантии прав человека в Великобритании и США», подведем итоги.
Главное юридическое средство, гарантирующее равноправие, — запрет любой дискриминации. В Соединенном Королевстве действуют многочисленные акты, запрещающие дискриминацию в различных сферах и по различным мотивам: в зависимости от расы, пола, религиозной принадлежности и т. д. В этой связи следует упомянуть, прежде всего, Акт о расовых отношениях 1976 г. и Акт о сексуальной Дискриминации 1975 г. Институт гражданства урегулирован Актом о британском гражданстве 1981 г. с последующими изменениями, наиболее крупные из которых внесены Актом о гражданстве, иммиграции и убежище 2002 г. В отличие от большинства государств права, свободы и обязанности человека и гражданина в Великобритании не разделяются на конституционные (основные, общие) и отраслевые, имеющие специализированный характер (трудовые, земельные и проч.). Важнейшие политические права и свободы — это свобода слова, информации, ассоциаций, собраний, манифестаций, а также избирательные права. Розглянемо деякі з них. Группа экономических, социальных и культурных прав и свобод значительно расширена после Второй мировой войны. Введены такие социальные институты, как страхование от безработицы, бесплатное школьное образование, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, права на забастовку, на труд, на здоровую окружающую среду.
Американская правовая доктрина базируется на концепции естественного происхождения прав и свобод человека. Данный принцип послужил своего рода национальной идеей, под лозунгом которой была завоевана независимость и образовано государство. Именно в Британской Северной Америке впервые в истории основные права и свободы получили комплексное закрепление в документе конституционного значения — Декларации прав штата Виргиния, принятой 12 июня 1776 г. Парадокс заключался в том, что, будучи идеологически направленным против Великобритании, содержание Декларации, как и более позднего североамериканского законодательства, базировалось на идеях, разработанных и утвердившихся к тому времени именно в этой стране — исторической родине, против которой восстали колонисты. Спустя 22 дня после Виргинской декларации принимается Декларация независимости США, камертоном содержания которой также является идея неотчуждаемости прав человека, которые должны быть гарантированы государством: «Все люди сотворены равными, и все они одарены Создателем некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституция США. - М.: Юрист, 1995.
2. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина. Відповідальний редактор Б.А. Страшун. М., Бек, 2000.
3. А.А. Мішин. Конституційне право зарубіжних країн. М., 2000.
4. А.В. Якушев. Конституційне право зарубіжних країн. Курс лекцій. М., “Приор”, 2000.
5. Конституційне право зарубіжних країн. Під загальною ред. члена - кор. РАН, профессора, М. В. Баглая, доктора юридических наук, профессора Ю.И. Лейбо и доктора юридических наук, профессора Л. М. Энтина. М., “Норма”, 2000.
6. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особенная часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. доктор юридических наука, профессор Б.А. Страшун. - 2-е видання. – М.: Норма, 2006 – 1104с.
7. Ягур Н.Н. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. - Мн. Тесей 2004 - 92с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
72.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Гарантії прав людини в Євросоюзі
Конституційні гарантії основних прав і свобод людини і громадянина в РФ
Конституційні гарантії основних прав і свобод людини і громадяни
Гарантії дотримання прав і свобод людини і громадянина при здійсненні
Гарантії дотримання прав і свобод людини і громадянина при здійсненні оперативно-розшукових
Захист прав і свобод людини в США
Охорона і гарантії прав землекористувачів
Глава держави США і Великобританії
Гарантії і захист прав місцевого самоврядування

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru