Впровадження в навчальний процес передових методів педагогів-новаторів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати
РЕФЕРАТ

Тема:

«Впровадження в навчальний процес передових методів педагогів-новаторів»


Виконала: Любимова Л.Л
2010
Зміст


Введення

Системний підхід до навчання учнів передового виробничого досвіду

Організація і проведення екскурсій

Організація в училищі роботи з вивчення, і впровадження передового виробничого досвіду

Висновок

Список використаної літератури
Введення


Будь-який досвід, особливо педагогічний несе в собі ознаки, властиві конкретній людині. Проявляється це в індивідуальних рисах особистості вчителя, і його здібності. Тому, пропагуючи досвід В.Ф. Шаталова, не можна знімати з рахунків його особистісні особливості. Сила будь-якого творчого людини не в наслідуванні, а знаходженні свого підходу е справі.

Виховання має бути гармонійним.

Виховання гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість - наше головне завдання.

Створення цілеспрямованої системи безперервної освіти і виховання підлітка на уроці і в позаурочний час сприяє максимальному досягненню. Цього завдання. Першочерговим завданням навчання учнів досвіду передовиків і новаторів виробництва є виховання у них прагнення до новаторської діяльності, постійного пошуку засобів підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, що випускається, формування у майбутніх робітників професійної майстерності.
Системний підхід до навчання учнів передового виробничого досвіду


Успішне вивчення передової технології і прийомів праці новаторів виробництва в процесі професійного навчання можливе при виконанні наступних умов:

-Змістовні і процесуальні аспекти навчання передовим методам праці повинні бути тісно взаємопов'язані з системою професійної підготовки.

-Навчання передовим методам праці слід проводити з урахуванням принципів доступності і систематичності, зв'язку теорії з практикою, поєднуючи навчання продуктивною працею.

-Навчання передовим методам праці необхідно здійснювати протягом усього терміну навчання учнів.

-Навчання учнів досвіду передовиків і новаторів повинно проводитися з науково-обгрунтованою методикою.

-Учні повинні систематично використовувати передові методи праці у своїй практичній діяльності.

Большов значення для формування в учнів трудових навичок має навчання їх на виготовлення складної продукції за замовленнями базових підприємств і інших організацій. Таке навчання дає найбільшою ефекту, коли воно тісно пов'язане з розвитком технічної творчості учнів, вивченням сучасної техніки і технології виробництва, виробничого досвіду передовиків і новаторів виробництва, прогресивних інструментів і пристосувань. Ця робота в училищі повинна проводитися планово і поетапно.

На першому етапі майстру виробничого навчання доцільно запланувати проведення з учнями роботи по ознайомленню з передовими прийомами і методами праці передовиків і новаторів виробництва, особливостями, застосовуваними ними інструментами і пристосувань. Краще всього, якщо ці передові робітники працюють на базових підприємствах, в цехах і бригадах, де в подальшому будуть проходити виробничу практику учні. Вже на першому етапі треба показати інструменти і пристосування, якими користуються передовики і новатори виробництва базового підприємства, і детально розповісти про них.

Необхідно познайомити учнів з характеристикою виробництва, де працювати новатор; з описом його робочого місця; характеристикою обладнання. Інструменту; виробничими показниками (виконання норм виробітку, якість виконуваних робіт); методами і прийомами роботи новатора виробництва; нововведеннями, що застосовуються в роботі (креслення, схеми, розрахунки).

На другому етапі доцільно провести зустрічі учнів з передовиками і новаторами виробництва. Перед учнями виступають передові робітники базового підприємства: розповідають про нові методи і прийоми роботи. Демонструють високопродуктивні інструменти, пристосування.

Велике значення в роботі з формування професійної майстерності має залучення учнів до шкіл раціоналізаторства, де вони разом з передовими робітниками базового підприємства знайомитися раціоналізаторської роботою, беруть участь в розробці документації, виготовленні нових пристосувань. Інструментів, удосконалення обладнання. Учні залучають і в. Доцільно проводити виставки виготовлених учнями інструментів, пристосувань, обладнання. Великий ефект у цій роботі дають випуски раціоналізаторів, які знайомлять учнів з роботами новаторів. Передовиків виробництва.

При вивченні кожної теми майстру виробничого навчання необхідно знайомити учнів з передовими методами праці, новими інструментами, пристосуваннями, розробленими передовиками і новаторами, показувати в дії їх застосування, пояснити пристрій, порівнювати результати роботи традиційним та новим методам, звертати увагу учнів на перевазі нових інструментів, економічний ефект від їх використання.

В якості основних форм і методів навчання пропоную виділити наступні:

- Вивчення передового виробничого досвіду при проходженні навчальної програми з вправами учнів в оволодінні прийомами праці, використання інструментів і пристосувань, розроблених новаторами;

- Зустріч з передовиками виробництва, заслуженими раціоналізаторами з демонстрацією ними передових прийомів праці, інструментом, пристосувань у дії;

- Організація шефства передовиків і новаторів виробництва раціоналізаторами над навчальними групами і наставництво над учнями в період виробничої практики;

- Встановлення постійних контактів з органами науково-технічної конференції, порадами новаторів базових підприємств, проведення спільно з ними конференцій, вікторин, днів техніки, розробка творчих завдань для учнів, залучення їх до роботи технічного прогресу;

- Постійний зв'язок з будинками техніки, використання виставок технічної творчості для показу учням високопродуктивних інструментів, технічних пристроїв та інших виробничих нововведень;

- Проведення серед учнів конкурсів на звання кращого за професією, на кращий виріб, пристосування, раціоналізаторську пропозицію; організація вставок кращих виробів, зразків, еталонів, виготовлених переможцями конкурсів.

Велику роль в організації роботи з формування професійної майстерності відводитися методичним працівникам училищ, у планах, роботи яких вказуються конкретні заходи з вивчення майстрами та викладачами досвіду передовиків і новаторів виробництва. Вивчення передових методів праці, новітньої технології, обладнання. Інструментів, матеріалів періодичної преси про передовий виробничий досвід необхідно включати в плани самоосвіти.

Завдання виробничого навчання - не тільки формування професійної майстерності, а й виховання особистості сучасного робітника. Формування трудових умінь і навичок, залучення учнів до раціоналізаторської роботи, все це повинно сприяти вихованню робітників почуття обов'язку, відповідальності, гордості за звання «робочий«. Зростають вимоги індустрії до кваліфікації та якості підготовки фахівців.

Проблемами сьогоднішнього дня у підготовці кваліфікованих фахівців, вважаю:

1. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; (для якісної підготовки необхідно складне технологічне обладнання нового покоління)

2. Кадровий «голод»; (нестача педагогічних кадрів з інноваційним мисленням)

3. Мотивація учнів; (низька соціальна планка робочих спеціальностей)

Так як підходи до вирішення даних проблем різні, умовно, партнерські відносини можна розділити на дві категорії:

- Партнери на ринку праці;

- Партнери на ринку освітніх послуг;

Надання робочих місць з високотехнологічним устаткуванням, участь у технологічному процесі підприємства під час виробничої практики підвищує в учнів ступінь відповідальності, передбачає більш високий якісний рівень підготовки, підвищує конкурентоспроможність нашого

Початок роботи - урок. Визначаючи цілі уроку, викладач ставить основне завдання: не тільки донести до підлітка головне світоглядне зміст теми, але й приділити велику увагу моральному вихованню майбутнього молодого робітника. Урок обов'язково ув'язується зі своєчасністю, що дозволяє учням визначити особисте ставлення до досліджуваних подій, людям, фактів. Нікого не залишити байдужим на уроці - завдання вчителя. Ось, наприклад, в яку систему активізації розумової діяльності, морального виховання залучаються учні під час вивчення теми.

Для організації самостійної роботи учнів на уроці новатор виробництва спільно з майстром виробничого навчання проводить поточний індивідуальне та групове інструктування, допомагає учням опановувати передовими методами праці.

На заключному інструктажі необхідно правильну роботу учнів, зупинитися на найбільш типових помилках, які зустрілися у роботі учнів.

Виробнича практика - особливо відповідальний етап у подальшому вдосконаленні професійної майстерності майбутніх робітників, зміцненні їх інтересу до обраної професії. Саме в цей період учні отримують можливість працювати на сучасному обладнанні, освоювати досвід новаторів і передовиків виробництва, по-справжньому долучатися до життя трудових колективів.

Науково-технічний прогрес призводить до появи нових засобів і предметів праці, нових виробничих і інформаційних технологій. Використання інноваційних методик у педагогічній практиці дозволяє вивести на новий рівень якість підготовки фахівця.

Перед початком практики викладач спеціальної технології та майстер виробничого навчання встановити, які нові передові методи праці та прогресивна технологія застосовується на ділянці і в цехах, і які спрямовані на практику учнів, ретельно вивчити їх і після цього ознайомити з ними учнів. Бажано до початку практики провести екскурсію, щоб дати можливість учням спостерігати за діями новатора виробництва.

Освоєння учнями передових методів праці має зайняти важливе місце при розробці та складанні детальної програми виробничої практики: у програмі слід чітко вказати конкретні методи праці передовиків підприємства, які будуть освоювати учні, а також визначити організаційні форми навчання цим методам.

Для успішного проведення практики її треба організувати в кращих трудових колективах, обов'язково прикріпити до кожного практиканту наставника з числа передових робітників. Однак провідну роль при цьому зберігається за майстром виробничого навчання в цілому.


Організація і проведення екскурсій


Однією з простих, дохідливих форм ознайомлення учнів з досягненнями науки, техніки, передових методів праці новаторів виробництва на уроках теоретичного і виробничого навчання є екскурсії.

Виробничі екскурсії проводитися на підприємствах, які мають безпосереднє відношення до майбутньої професії учнів. Виробничі екскурсії організують як на початку професійного навчання для попереднього ознайомлення з підприємством. Професією, внутрішньому розпорядком, правилами безпеки праці, так і в ході навчального процесу для ознайомлення з новітніми типами устаткування і сучасною технологією виробництва, з прийомами роботи і методами організації праці, застосовуваними передовиками виробництва.

Найбільше значення мають екскурсії, організовуються в початковій період виробничого навчання: вони залишають в учнів яскраві враження, на основі яких майстер і викладач проводять з ними виховну роботу. Формуючи у них інтерес до професії, до праці, розширюючи їх кругозір, допомагаючи їм подати загальну схему виробництва і своє майбутнє місце в ньому, закладаючи основи трудової дисципліни.


Організація в училищі роботи з вивчення, і впровадження передового виробничого досвіду


Велику роль в оволодінні учнями досвідом передовиків і новаторів виробництва відводитися викладачам спецдисциплін і майстрам виробничого навчання. Від рівня їх знань, досвіду і творчого ставлення до роботи залежить ефективність формування в учнів основ професійної майстерності. Тому майстрам виробничого навчання і викладачам спецдисциплін необхідно звертатися до газет, журналів, телебачення, інтернету.

Організація передового досвіду виробництва можливе в наступних етапах.

- Організація праці виробничого навчання з вивчення передового виробничого досвіду (у навчально-виробничої майстерний, в умовах виробництва).

-Досвід залишення особистого плану майстра виробничого навчання (викладача) з вивчення передових методів праці новаторів виробництва базового підприємства.

-Ознайомлення учнів з прийомами праці новаторів виробництва на уроках спеціальних дисциплін.

-Розробка та виготовлення прогресивних інструментів і пристосувань

-Система роботи викладача спеціальної технології та майстри виробничого навчання з навчання учнів передового виробничого досвіду.

-Підготовка організації та проведення шкіл передових методів праці в училищі.

-Досвід накопичення і використання на уроках виробничого (теоретичного) навчання, інформації про передовий досвід.

-Підготовка та проведення конференцій учнів з виробничого досвіду;
Висновок


Система освіти, яка стала джерелом підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, має більші можливості у справі виховання та навчання учнів і підготовки їх до праці. Підняти її роботу на новий якісний рівень. Відповідною сучасним умовам і потребам - таке завдання намічена професійної школи у відповідності сучасності.

Вивчаючи передовий виробничий досвід, накопичений на базовому підприємстві, інженерно - педагогічними працівниками слід відбирати та використовувати у професійній підготовці робітничих, той, який з найбільшими успіхом буде сприяти вихованню сучасного робітника, формувати у випускників училищ прагнення до постійного вдосконалення професійної майстерності, пошуку шляхів подальшого поліпшення технології виробництва.
Список використаної літератури


  1. Федорова О.Ф. Деякі питання активації учнів у процесі теоретичного та виробничого навчання 2007р.

  2. Чахоянц В.Є. Формування професійної майстерності в учнів профтехучилищ. 1987

  3. Щепотін А.Ф. Навчання учнів профтехучилищ на досвіді новаторів виробництва, 1984 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
37.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок економічної ефективності впровадження нової техніки і передових методів обслуговування
Навчальний процес
Система методів роботи соціальних педагогів
Впровадження інтерактивних методів навчання на уроці історії
Процес впровадження концепції бенчмаркінгу на підприємстві
Болонський процес Перспективи впровадження в Україні
Теоретичні аспекти особливостей впровадження інформаційних технологій у виробничий процес
Впровадження нових комп`ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховний процес
Розрахунок економічної ефективності від впровадження в ремонтний процес пристосування для відновлення
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru