додати матеріал


Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей у дитячому оздоровчому таборі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Text

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Департамент освіти Вологодської області

Державна освітня установа

середньої професійної освіти

"Тотемський педагогічний коледж"

Випускна кваліфікаційна робота

Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей у дитячому оздоровчому таборі

спеціальність 050720 «Фізична культура»

Тотьма

2008

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ГРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ УМОВА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

  1. Історичні передумови виникнення гри

  2. Поняття, сутність і особливості гри

  3. Вплив гри на фізичний розвиток дитини

РОЗДІЛ 2 рухливі ігри в Дитячому оздоровчому таборі

2.1 Застосування рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі

2.2 Організація педагогічного експерименту

2.3 Результат педагогічного дослідження з виявлення ролі рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

Введення

Шкільний вік є відповідальним етапом дитинства. Висока сензитивность цього вікового періоду визначає великі потенційні можливості різнобічного розвитку дитини ...

Гра в дитинстві має високу розвиваюче значення. Самі по собі ігри стають новими. Великий інтерес для школярів представляють рухливі ігри. Це ігри, які змушують думати, надають можливість дитині перевірити і розвинути свої здібності, які включають їх у змагання з іншими однолітками. Участь школярів у таких іграх сприяє їх самоствердження, розвиває наполегливість, прагнення до успіху і різні мотиваційні якості. У таких іграх вдосконалюється мислення, включаючи дії з планування, прогнозування, зважуванню шансів на успіх, вибору альтернатив.

Питання про природу і суть гри хвилювало і дотепер продовжує привертати увагу багатьох дослідників, таких як Гальперін П.Я., Данилова В.Л., Запорожець А.В., Ельконін Д.Б.

Різні підходи до дитячої гри відображені в багатьох роботах. Серед цих підходів можна виділити пояснення природи сутності дитячої гри, як форми спілкування (Лісіна М.І.), або як форми діяльності, у тому числі засвоєння діяльності дорослих (Ельконін Д.Б.), або як прояв і умова розумового розвитку (Піаже Ж.). Кожен з цих підходів, виділяючи якусь сторону ігри, в кінцевому підсумку, виявляється недостатнім для пояснення сутності, специфіки дитячої гри в цілому [1, c .4].

Ігрова діяльність є провідною. Л.С. Виготський зазначав, що в дитячому віці гра і заняття, гра і праця утворюють дві основні русла, по яких протікає діяльність. Він бачив у грі невичерпне джерело розвитку особистості, сферу визначальну «зону найближчого розвитку».

На підставі вищевикладеного проблема дослідження полягає у впливі рухливих ігор на фізичний розвиток дітей.

Фізичний розвиток-процес зміни, а також сукупність морфологічних і функціональних властивостей організму.

Гра створює позитивний емоційний фон, на якому всі психічні процеси протікають найбільш активно. Використання ігрових прийомів і методів, їх послідовність і взаємозв'язок будуть сприяти у вирішенні даної проблеми.

Актуальність піднятої проблеми викликана також і потребою психологів, педагогів, батьків у удосконалюються методи психолого-педагогічного впливу на що формується особистість дитини з метою розвитку інтелектуальних, комунікативних та творчих здібностей.

Визначення проблеми та актуальності теми дозволяє сформулювати досить конкретно мета дослідження: розробити та довести ефективність рухливих ігор для фізичного розвитку дітей.

Об'єкт дослідження - процес фізичного розвитку дітей засобами ігрової діяльності.

Предмет дослідження - вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей у дитячому оздоровчому таборі.

З поставленої мети дослідження випливають наступні завдання:

 1. Вивчити наукову, науково-методичну та спеціальну літературу з даної проблеми;

 2. Дати характеристику сучасного стану застосування ігрової діяльності в розвитку дітей в дитячому оздоровчому таборі;

 3. Розробити комплекс рухливих ігор для ДОТ, що сприяють процесу активного розвитку дітей;

 4. Виявити значимість рухливих ігор у розвитку дітей;

Гіпотеза дослідження: Якщо розробити спеціальний комплекс рухливих ігор для дитячого оздоровчого табору, то можна буде більш ефективно організувати процес розвитку дітей.

Практична значимість дослідження полягає в тому, що дана характеристика сучасного стану застосування ігрової діяльності в розвитку дітей в дитячому оздоровчому таборі, розроблено комплекс рухливих ігор для ДОТ, що сприяють процесу активного розвитку дітей, виявлено значимість рухливих ігор у розвитку дітей.

Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. У першому розділі гра розглядається як ефективний умова фізичного розвитку дітей, розповідається про історію її виникнення, поняття і сутності і вплив гри на формування і розвиток особистості дитини. У другому розділі розглядається безпосереднє практичне застосування рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі, наведені приклади класифікацій ігор. Також описується організація та результати педагогічного дослідження з виявлення ролі рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі. У висновку йдеться про важливість гри у розвитку особистості дитини і суспільства в цілому. Список літератури складається з 20 джерел.

РОЗДІЛ 1 Гра, як ефективний умова фізичного розвитку дітей

  1. Історичні передумови виникнення гри

Гра - великий винахід людини; вона має для його біологічного, соціального і духовного розвитку не менше, а, може бути, навіть і більше значення, ніж вогонь і колесо. ... У ній, як у дзеркалі відображалася історія людства з усіма його трагедіями і комедіями , сильними і слабкими сторонами. Ще в первісному суспільстві існували ігри, що зображували війну, полювання, землеробські роботи, переживання дикунів з приводу смерті пораненого товариша. Гра була пов'язана з різними видами мистецтва. Дикуни грали як діти, в гру входили танці, пісні, елементи драматичного та образотворчого мистецтва. Іноді ігор приписували магічні дії. Таким чином, людська гра виникає як діяльність, яка відокремилася від продуктивної трудової діяльності та представляє собою відтворення відносин між людьми. Так з'являється гра дорослих, гра як основа майбутньої естетичної, образотворчої діяльності [1, с.57].

Дитинство існувало не завжди. Про виникнення дитинства можна говорити лише тоді, коли зникає можливість безпосереднього включення дітей у виробничий працю дорослих. До людському дитинству, як до особливого етапу підготовки дитини до майбутнього дорослого життя пред'являлися все більші й більші вимоги. Чим вищий розвиток суспільства, тим складніше стає період підготовки дитини до дорослого життя. Гра виникає в ході історичного розвитку суспільства в результаті зміни місця дитини в системі суспільних відносин. Вона соціальна за своїм походженням, за своєю природою.

Гра не виникає стихійно, а складається в процесі виховання. Будучи потужним стимулом розвитку дитини, вона сама формується під впливом дорослих. У процесі взаємодії дитини з предметним світом, обов'язково за участю дорослого, не відразу, а на певному етапі розвитку цієї взаємодії і виникає справді людська дитяча гра.

За свідченням Платона [17, c .10], ще жерці Древнього Єгипту славилися конструюванням спеціальних навчальних і виховують ігор. Арсенал таких ігор поповнювався. Платон у своєму «Державі» етимологічно зблизив два слова: «виховання» і «гра». Він справедливо стверджував, що навчання ремеслам і військовому мистецтву немислимо без гри.

Спробу систематичного вивчення гри першим зробив в кінці XIX століття німецький учений К. Гросс [9, c .42], який вважав, що в грі відбувається предупражненіе інстинктів до майбутніх умов боротьби за існування ("теорія попередження"). К. Гросс називає гри початкової школою поведінки. Для нього, хоч би зовнішніми чи внутрішніми факторами гри не мотивувалися, сенс їх саме в тому, щоб стати для дітей школою життя. Позицію К. Гросса продовжив польський педагог, терапевт і письменник Януш Корчак [9, c .44], який вважав, що гра - це можливість відшукати себе в суспільстві, себе в людстві, себе у Всесвіті. В іграх закладена генетика минулого, як і в народній дозвіллі - піснях, танцях, фольклорі.

Гра в будь-яку історичну епоху привертала до себе увагу педагогів. У ній міститься реальна можливість, виховувати і навчати дитину в радості. Ж.Ж. Руссо, І. Г. Песталоцці [8, c .29] намагалися розвинути здібності дітей відповідно до законів природи і на основі діяльності, прагнення якій притаманне всім дітям. Центром педагогічної системи Ф. Фребеля є теорія гри. За Фребеля, дитяча гра - «дзеркало життя» і «вільний вияв внутрішнього світу. Гра - місток від внутрішнього світу до природи ». Природа представлялася Фребеля у вигляді єдиної і різноманітною сфери.

К.Д. Ушинський [6, c .58] схилявся до розуміння неосяжних творчих можливостей людини. Він відділяв вчення від гри і вважав його неодмінною обов'язком школяра. «Вчення, засноване тільки на інтересі, не дає зміцніти самовладанню і волі учня, так як не всі у вченні цікаво і прийде багато чого, що треба буде взяти силою волі». Однак, погоджуючись з необхідністю вольових зусиль під час навчання, не будемо знижувати і значення гри та інтересу.

Значення гри у розвитку та вихованні особистості унікально, тому що гра дозволяє кожній дитині відчути себе суб'єктом, проявити і розвинути свою особистість. Є підстави говорити про вплив гри на життєве самовизначення школярів, на становлення комунікативної неповторності особистості, емоційної стабільності, здатності включатися в підвищений рольової динамізм сучасного суспільства. Гра завжди виступає як би в двох часових вимірах: у сьогоденні і майбутньому. З одного боку, вона надає особистості миттєву радість, служить задоволенню актуальних потреб. З іншого боку, гра спрямована в майбутнє, так як у ній, або прогнозуються або моделюються життєві ситуації, або закріплюються властивості, якості, вміння, здібності, необхідні особистості для виконання соціальних, професійних, творчих функцій. В. В. Сухомлинський писав: «Придивімося уважно, яке місце займає гра у житті дитини ... Для нього гра - це саме серйозна справа. У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі здібності особистості. Без них немає, і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості і допитливості »[2, c .132]. Сухомлинський як і зазначав, що «... духовне життя дитини повноцінна буде лише тоді, коли він живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості» [15, c .79].

Тим часом, гра з роками займає все менш значиме місце в житті колективів, де переважають діти шкільного віку. Одна з причин цього - недостатня увага до розробки теорії ігри школярів. Найяскравіший зразок ігрової позиції педагога нам діяльність А.С. Макаренко. Він писав: «Одним з найважливіших шляхів виховання я вважаю гру. У житті дитячого колективу серйозна відповідальна і ділова гра повинна займати велике місце. І ви, педагоги, зобов'язані вміти грати »[7, c .30].

Сутність гри полягає в тому, що в ній важливим є не результат, а сам процес, процес переживань, пов'язаних з ігровими діями. Хоча ситуації програються дитиною, уявні, але почуття, пережиті їм, реальні. У грі немає людей серйозніше, ніж маленькі діти. Граючи, вони не тільки сміються, а й глибоко переживають, іноді страждають. Ця специфічна особливість гри несе в собі великі виховні можливості, так як, керуючи змістом гри, педагог може програмувати певні позитивні почуття граючих дітей. У грі вдосконалюються лише дії, цілі яких значущі для індивіда за їх власним внутрішнім змістом. У цьому основна особливість ігрової діяльності і в цьому її основна чарівність і лише з чарівністю вищих форм творчості порівнянна принадність.

Таким чином, якщо ігрові дії за своїм змістом не значимі для дитини, то він може і не увійти в гру, в ігрове стан, а буде лише механічно виконувати роль, не переживаючи пов'язаних з нею почуттів. Не можна людину насильно включити в гру, крім його волі, як і в процесі творчості.

Гра, як об'єкт вивчення, завжди привертала до себе увагу вчених. Великий внесок у теорію гри внесли Є. А. Покровський, П. В. Іванова, В. Ф. Кудрявцева, В. М. Харузіна, А. Н. Соболєва, О. І. Капіца, Г. С. Виноградова. Всі ці дослідження відносяться до Х I Х - першої третини ХХ ст., Цінні, перш за все, первозданністю своїх матеріалів, витягнутих з самих глибин народного життя, включали в себе опису тільки тих ігор, які потрапили в поле зору спостерігачів [10, c. 9].

1.2 Поняття, сутність і особливості гри

Гра - одне з чудових явищ життя, діяльність, як ніби даремна і разом з тим необхідна. Мимоволі чару і привертаючи до себе як життєве явище, гра виявилася досить серйозною і важкою проблемою для наукової думки.

Словом "гра" позначаються самі різні, часом мало схожі між собою явища. У чотиритомному словнику російської мови відзначається 7 основних значень цього слова. Це діяльність, заняття дітей і заняття, обумовлене сукупністю певних правил, прийомів, що служить для заповнення дозвілля, для розваги, що є видом спорту (спортивні ігри, військова гра). Це і властиве деяким винам і шипучим напоїв рух бульбашок газу ("грає вино"), і швидка зміна плям світла, фарб і т. п., блиск, переливи, виразна мінливість. Це виконання музичних творів (гра на скрипці) і виконання сценічної ролі (акторська гра). Це навмисний ряд дій, що переслідують певну мету, інтриги, таємні задуми. Ми говоримо про гру уяви, грі природи, грі слів, грі випадку, грі долі ... Перш за все, гра, оскільки мова йде про ігри людини і дитини, - це осмислена діяльність, тобто сукупність осмислених дій, об'єднаних єдністю мотиву [1, c .20].

Гра це діяльність, вона є вираженням певного відношення особистості до навколишньої дійсності. Гра людини - породження діяльності, за допомогою якої людина перетворює дійсність та змінює світ. Суть людської гри - у здатності, відображаючи, перетворювати дійсність. У грі вперше формується і виявляється потреба дитини впливати на світ у цьому основна, центральне і саме загальне значення гри [11, c .25].

Значення ігри і полягає в тому, що в процесі її виробляються і удосконалюються різні здібності, у тому числі здатність психічної регуляції своєї діяльності. Тренувальний характер ігрової діяльності безсумнівний. Почуття задоволення, викликуване нею, - основний її стимулятор.

По суті, те, що людина не може не пройти стадію дитинства, пояснює і значення гри в його розвитку. Не випадково гра є, за словами Л. С. Виготського, "у відомому сенсі провідною лінією розвитку в дошкільному віці" [2, c .34]. На одностайну думку психологів, гра - провідна діяльність дитини і основа всього подальшого його розвитку, бо саме в грі він спочатку набуває досвіду для життя в суспільстві і розвиває всі ті фізичні та духовні сили і здібності, які йому для цього необхідні.

Гра - історично склалося суспільне явище, самостійний вид діяльності, властивої людині. Гра може бути засобом самопізнання, розваги, відпочинку, засобом фізичного та загального соціального виховання, засобом спорту. Ігри є скарбницею людської культури. Величезна їх різноманітність. Вони відображають усі галузі матеріального і духовного творчості людей.

Дитяча гра - це і є модель гри як такої. Тут її сутність виражена в найбільшою мірою. Гра не з'являється разом із народженням дитини. Зачатки ігрової діяльності з'являються тоді, коли дитина, не без впливу дорослих, бере на себе ту або іншу роль, коли один предмет виступає як позначення іншого предмета чи істоти [14, c .45].

Гра сприяє формуванню фізичних і духовних здібностей зростаючого чоловічка, його пізнавальної діяльності, уяви, волі, владарювання собою. Гра - це школа спілкування. Дитина навчається в грі свого "я", але він у грі, опановуючи роллю, вчиться розуміти іншого, входити в його становище, що надзвичайно важливо для життя в суспільстві. Тому гра - дієвий засіб морального виховання. Гра - модель "дорослому" житті, і тут дитина не тільки знайомиться з різними професіями, але вчиться цінувати працю і вперше відчуває гордість бути трудівником, ще не працюючи. І поряд з усім цим гра, завдяки доставляється нею задоволення, - це відпочинок, розрядка психічної напруженості. Що важливо відзначити, всі ці функціональні значення гри виступають разом, дані в комплексі, пронизуючи один одного і посилюючи одне через інше [4, c .5].

Слово «гра», «грати» в російській мові надзвичайно багатозначні. Слово «гра» вживається у значенні розваги, в переносному значенні. Е.А. Поправскій [10, c .15] говорить, що поняття про «грі» взагалі має деяку різницю у різних народів. Так у давніх греків слово «гра» означало собою дії, властиві дітям, висловлюючи головним чином те, що у нас називається «придаваться дитячість». У євреїв слово «гра» відповідало поняття про жарт та сміх. Надалі на всіх європейських мовах словом «гра» стали позначати велике коло дій людських, з одного боку не претендують на важку роботу, з іншого - доставляють людям радість і задоволення. Таким чином, в це коло понять стало входити всі, починаючи від дитячої гри в солдатики до трагічного відтворення героїв на сцені театру.

Слово «гра» не є науковим поняттям в строгому сенсі цього слова. Може бути саме тому, що цілий ряд дослідників намагалися знайти щось спільне між найрізноманітнішими і різноякісні діями, позначеними словом «гра», ми, і не маємо до цього часу задовільного розмежування цих діяльностей та задовільного пояснення різних форм гри.

Дослідження мандрівників і етнографів, що містять матеріал про становище дитини в суспільстві, що знаходиться на відносно низькому рівні історії розвитку, дають достатньо підстав для гіпотези про виникнення і розвитку дитячої гри. На різних стадіях розвитку суспільства, коли основним способом добування їжі було збиральництво із застосуванням найпростіших знарядь, гри не існувало. Діти рано включалися в життя дорослих. Ускладнення знарядь праці, перехід до полювання, скотарства, мотичного землеробства призвели до істотної зміни положення дитини в суспільстві. Виникла потреба у спеціальній підготовці майбутнього мисливця, скотаря і тому подібних. У зв'язку з цим дорослі почали виготовляти знаряддя, які є точною копією знарядь дорослих, але меншого розміру, спеціально пристосованих для дітей. Виникли ігри - вправи. Дитячі знаряддя збільшувалися разом з ростом дитини, поступово набуваючи все властивості знарядь праці дорослих. Суспільство в цілому надзвичайно зацікавлений у підготовці дітей до участі в майбутньому в найбільш відповідальних і важливих галузях праці, і дорослі всіляко сприяють ігор-вправ дітей, над якими надбудовуються ігри-змагання, що є своєрідним іспитом і громадським оглядом досягнення дітей. У подальшому з'являються сюжетно-рольова (чи сюжетна) гра. Гра в якій дитина приймає на себе і виконує роль, відповідно будь-яких дій дорослих. Діти, надані самим собі об'єднуються і організують свою особливу ігрову життя, відтворюючу в основних рисах суспільних відносин та трудову діяльність дорослих.

Історичний розвиток гри не повторюється. У онтогенезі хронологічно першою є рольова гра, що служить найголовнішим джерелом формування соціальної свідомості дитини в дошкільному віці. Таким чином, дитинство невіддільно від гри. Чим більше дитинства в культурі, тим важливіше гра для суспільства [5, c .28].

Перше положення, що визначає сутність гри, полягає в тому, що мотиви гри полягають в різноманітних переживаннях, значущих для грає сторін дійсності. Гра, як і всяка неігрова людська діяльність, мотивується ставленням до значущих для індивіда цілям.

У грі відбуваються лише дії, цілі яких значущі для індивіда за їх власним внутрішнім змістом. У цьому основна особливість ігрової діяльності і в цьому її основна чарівність.

Друга - характерна - особливість гри полягає в тому, що ігрова дія реалізує різноманітні мотиви людської діяльності, не будучи зв'язаним, у здійсненні випливають з них цілей тими засобами або способами дії, якими ці дії здійснюються в неігровому практичному плані.

Гра є діяльністю, в якій дозволяється протиріччя між швидким зростанням потреб і запитів дитини, визначальним мотивацію його діяльності, і обмеженістю його оперативних можливостей. Гра - спосіб реалізації потреб і запитів дитини в межах його можливостей.

Наступна, зовні найбільш кидається в очі відмінна особливість гри, в дійсності похідна від вищевказаних внутрішніх особливостей ігрової діяльності, - можливість, що є для дитини та необхідністю, заміщати в межах, визначених змістом гри, предмети, що функціонують у відповідному неігровому практичній дії, іншими, здатними служити для виконання ігрового дії (палиця - кінь, стілець - автомобіль і т.д.). Здатність до творчого перетворення дійсності вперше формується в грі [13, c .15]. У цієї здатності полягає основне значення гри.

Класифікація рухливих ігор. Рухливі ігри ділять на елементарні і складні. Елементарні у свою чергу ділять на сюжетні і безсюжетні, ігри-забави, атракціони. Сюжетні ігри мають готовий сюжет і твердо зафіксовані правила. Сюжет відображає явища навколишнього життя (трудові дії людей, рух транспорту, руху і звички тварин, птахів і т. д.), ігрові дії пов'язані з розвитком сюжету і з роллю, яку виконує дитина. Правила обумовлюють початок і припинення руху, визначають поведінку і взаємини грають, уточнюють хід гри. Підпорядкування правилам обов'язково для всіх. Сюжетні рухливі ігри переважно колективні (невеликими групами і всією групою). Ігри цього виду використовуються у всіх вікових групах, але особливо вони популярні в молодшому дошкільному віці. Безсюжетні рухливі ігри типу ловішек, перебіжок («ловишка», «перебіжки») не мають сюжету, образів, але схожі з сюжетними наявністю правил, ролей, взаємозумовленість ігрових дій всіх учасників. Ці ігри пов'язані з виконанням конкретного рухового завдання і дребуют від дітей великий самостійності, швидкості, спритності, орієнтирів у кіпространстве. У дошкільному віці використовуються рухливі ігри з елементами змагання (індивідуального і групового), наприклад: «Чиє ланка швидше збереться», «Хто перший через обруч до прапорця» і ін Елементи змагання спонукають до більшої активності у виконанні рухових завдань. У деяких іграх («Зміну предмет», «Хто швидше до прапорця») кожна дитина грає сам за себе і намагається виконати завдання якомога краще. Якщо ці ігри проводяться з поділом на команди (ігри-естафети), то дитина прагне виконати завдання, щоб поліпшити результат команди. До безсюжетні відносяться також ігри з використанням предметів (кеглі, серсо, кольцеброси, бабки, «Школа м'яча» та ін.) Рухові завдання в цих іграх вимагають певних умов, тому вони проводяться з невеликими групами дітей (двоє, троє і т. д.). Правила в таких іграх спрямовані на порядок розстановки предметів, користування ними, черговість дій гравців. У цих іграх спостерігаються елементи змагання з метою досягнення кращих результатів. В іграх-забавах, атракціонах рухові завдання виконуються в незвичайних умовах і часто включають елемент змагання, при цьому кілька дітей виконують рухові завдання (біг в мішках і ін), решта дітей є глядачами. Ігри-забави, атракціони доставляють глядачам багато радості.
До складних ігор відносяться спортивні ігри (городки, бадмінтон, настільний теніс, баскетбол, волейбол, футбол, хокей). У дошкільному віці використовуються елементи цих ігор і діти грають за спрощеними правилами.

Рухливі ігри розрізняються і за їх руховому змісту: ігри з бігом, стрибками, метанням і ін За ступенем фізичного навантаження, яку отримує кожен грає, розрізняють ігри великої, середньої і малої рухливості. До ігор великої рухливості належать ті, в яких одночасно бере участь вся група дітей і побудовані вони в основному на таких рухах, як біг і стрибки. Іграми середньої рухливості називають такі, в яких теж активно бере участь вся група, але характер рухів грають відносно спокійний (ходьба, передача предметів) або рух виконується підгрупами. В іграх малої рухливості рухи виконуються в повільному темпі, до того ж інтенсивність їх незначна [1, c .43].

Оздоровчі завдання рухливих ігор. При правильній організації занять з урахуванням вікових особливостей і фізичної підготовленості займаються рухливі ігри впливають на зростання, розвиток і зміцнення кістково-зв'язкового апарату, м'язової системи, на формування правильної постави у дітей, а також підвищують функціональну діяльність організму.

Виховні завдання рухливих ігор. Рухливі ігри у великій мірі сприяють вихованню фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості, і, що важливо, ці фізичні якості розвиваються в комплексі.

Більшість рухливих ігор вимагає від учасників швидкості. Це ігри, побудовані на необхідності миттєвих відповідей на звукові, зорові, тактильні сигнали, ігри з раптовими зупинками, затримками і відновленням рухів, з подоланням невеликих відстаней за найкоротший час.

Постійно зміни, що відбувалися в грі, швидкий перехід учасників від одних рухів до інших сприяють розвитку спритності.

Для виховання сили добре використовувати ігри, що вимагають прояви помірних за навантаженням, короткочасних швидкісно-силових напружень.

Ігри з багаторазовими повтореннями напружених рухів, з постійною руховою активністю, що викликає значні затрати сил і енергії, сприяють розвитку витривалості.

Удосконалення гнучкості відбувається в іграх, пов'язаних з частою зміною напрямку рухів.

  1. Вплив рухомий гри на фізичний розвиток дитини

Фізичний розвиток-процес зміни, а також сукупність морфологічних і функціональних властивостей організму. Ф. р.. людини обумовлено чинниками біологічними (спадковість, взаємозв'язок функціональних і структурних, поступовість кількісних і якісних змін в організмі та ін) і соціальними (матеріальний і культурний рівень життя, розподіл і використання матеріальних і духовних благ, виховання, трудова діяльність, побут і т. д .), рухова активність. Як сукупність ознак, що характеризують стан організму на різних вікових етапах, рівень Ф. р. (Поряд з народжуваністю, захворюваністю, смертністю) є одним з найважливіших показників соціального здоров'я населення. Основним засобом спрямованого впливу на Ф. р.. є фізичні вправи. У соціалістичному суспільстві всебічне Ф. р. всіх груп населення, досягнення фізичної досконалості - соціальна мета фізичного виховання.

Основні параметри. В основі оцінки фізичного розвитку лежать параметри росту, маси тіла, пропорції розвитку окремих частин тіла, а також ступінь розвитку функціональних здібностей його організму (життєва ємність легень, м'язова сила кистей рук та ін; розвиток мускулатури і м'язовий тонус, стан постави, опорно-рухового апарату, розвиток підшкірного жирового шару, тургор тканин), які залежать від диференціювання і зрілості клітинних елементів органів і тканин, функціональних здібностей нервової системи та ендокринного апарату http://ru.wikipedia.org/wiki/% D0% A4% D0% B8% D0% B7% D0% B8% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D0% BA% D0% BE% D0% B5_% D1% 80% D0% B0% D0% B7% D0% B2% D0% B8% D1% 82% D0% B8% D0% B5 - cite_note-0. Історично склалося, що про фізичний розвиток судять головним чином за зовнішніми морфологічними характеристиками. Проте, цінність таких даних незмірно зростає в поєднанні з даними про функціональні параметри організму. Саме тому для об'єктивної оцінки фізичного розвитку, морфологічні параметри слід розглядати спільно з показниками функціонального стану:

 1. Аеробна витривалість - здатність тривало виконувати роботу середньої потужності і протистояти стомленню. Аеробна система використовує кисень для перетворення вуглеводів в джерела енергії. При тривалих заняттях в цей процес залучаються також жири і, частково, білки, що робить тренування аероба майже ідеальною для втрати жиру.

 2. Швидкісна витривалість - здатність протистояти стомленню в субмаксимальних за швидкістю навантаженнях.

 3. Силова витривалість - здатність протистояти стомленню при достатньо тривалих навантаженнях силового характеру. Силова витривалість показує наскільки м'язи можуть створювати повторні зусилля і протягом якого часу підтримувати таку активність.

 4. Швидкісно-силова витривалість - здатність до виконання досить тривалих за часом вправ силового характеру з максимальною швидкістю.

 5. Гнучкість - здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок еластичності м'язів, сухожиль і зв'язок. Хороша гнучкість знижує ризик травми під час виконання вправ.

 6. Швидкість - здатність максимально швидко чергувати скорочення м'язів і їх розслаблення.

 7. Динамічна м'язова сила - здатність до максимально швидкого (вибухового) прояву зусиль з великим обтяжило або власною вагою тіла. При цьому відбувається короткочасний викид енергії, що не вимагає кисню, як такого. Зростання м'язової сили часто супроводжується збільшенням об'єму і щільності м'язів - «будівництвом» м'язів. Крім естетичного значення збільшені м'язи менш схильні до пошкоджень і сприяють контролю ваги, так як м'язова тканина вимагає калорій більше, ніж жирова, навіть під час відпочинку.

 8. Спритність - здатність виконувати координаційно-складні рухові дії.

 9. Склад тіла - співвідношення жирової, кісткової і м'язової тканин тіла. Це співвідношення, почасти, показує стан здоров'я та фізичної підготовки в залежності від ваги і віку. Надлишковий вміст жирової тканини підвищує ризик розвитку хвороб серця, діабету, підвищення артеріального тиску і т. д.

 10. Росто-вагові характеристики і пропорції тіла - ці параметри характеризують розміри, масу тіла, розподіл центрів мас тіла, статура. Ці параметри визначають ефективність певних рухових дій і «придатність» використання тіла спортсмена для певних спортивних досягнень.

 11. Важливим показником фізичного розвитку людини є постава - комплексна морфо-функціональна характеристика опорно-рухової системи, а також його здоров'я об'єктивним показником якого є позитивні тенденції у вище перерахованих показниках.

 12. Здоров'я

Коли дитина грає ту чи іншу роль, він не просто фіктивно переноситься в чужу особистість; приймаючи на себе роль і входячи в неї, він розширює, збагачує, поглиблює свою власну особистість. На цьому відношенні особистості дитини до її ролі грунтується значення гри для розвитку не тільки уяви, мислення, волі, але й особистості дитини в цілому.

Як відомо, саме слово "особистість" (по-латині persona), запозичене римлянами у етрусків, спочатку означало "роль" (і до того - маску актора); римлянами воно вживалося для позначення суспільної функції особи (persona patris, regis, accusatoris) .

Особистість та її роль у житті найтіснішим чином взаємопов'язані, і в грі через ролі, які дитина на себе бере, формується і розвивається його особистість, він сам [3, c .28].

Гра найтіснішим чином пов'язана з розвитком особистості, і саме в період її особливо інтенсивного розвитку - в дитинстві - вона набуває особливого значення.

У ранні роки життя дитини гра є тим видом діяльності, в якій формується його особистість. Гра - перша діяльність, якій належить особливо значна роль у розвитку особистості, у формуванні її властивостей і збагачення його внутрішнього змісту, морально-вольових якостей.

У процесі розвитку зазвичай особисту значимість і привабливість набувають, перш за все, ті дії і ті прояви особистості, які, ставши доступними, ще не стали повсякденними. Саме нові, тільки що народилися, і ще не зміцнілі як щось звичне придбання розвитку переважно входять в гру.

Увійшовши в гру і раз по раз роблячи в ній, відповідні дії закріплюються; граючи, дитина все краще оволодіває ними: гра стає для нього своєрідною школою життя.

У результаті він у процесі гри розвивається і отримує підготовку до подальшої діяльності. Він грає тому, що розвивається, і розвивається тому, що грає. Гра - практика розвитку.

У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в його психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку.

Різні форми серйозної діяльності дорослих служать зразками, які відтворюються в ігровій діяльності дітей. Ігри органічно пов'язані з усією культурою народу; своє утримання вони черпають з праці та побуту оточуючих.

Гра підготовляє підростаюче покоління до продовження справи старшого покоління, формуючи, розвиваючи в ньому здатності та якості, необхідні для тієї діяльності, яку їм у майбутньому доведеться виконувати.

У грі виявляються і задовольняються перші людські потреби та інтереси дитини; проявляючись, вони в ній разом з тим і формуються. У грі формуються всі сторони психіки дитини [18, c .57].

У грі у дитини формується уява, що містить в собі відліт від дійсності, і проникнення в неї. Здібності до перетворення дійсності в образі і перетворення її в дії, її зміни закладають і підготовляють в ігровому дії; в грі прокладається шлях від почуття до організованого дії і від дії до почуття; словом, в грі, як у фокусі, збираються, у ній виявляються і через неї формуються всі сторони психічного життя особистості; в ролях, які дитина, граючи, на себе бере, розширюється, збагачується, поглиблюється сама особистість дитини. У грі в тій чи іншій мірі формуються властивості, необхідні для навчання в школі, що зумовлюють готовність до навчання. [20, с.106]

Гра є особливо спонтанним якістю дитини, і разом з тим вся вона будується на взаєминах дитини з дорослими.

Зі спілкування з дорослими дитина черпає і мотиви своїх ігор. При цьому особливо спочатку, істотна роль у розвитку ігор належить наслідуванню діям дорослих, що оточують дитину.

Згодом гра, особливо у дорослих, відокремившись від неігровий діяльності та ускладнилася у своєму сюжетному змісті, взагалі йде на підмостки, в театр, на естраду, на сцену, відділяючись від життя рампою, і приймає нові специфічні форми і риси.

Гра стає мистецтвом. Це мистецтво вимагає великої особливої ​​роботи над собою. Мистецтво стає спеціальністю, професією. Гра тут перетворюється на працю.

Внутрішній характер і результати відбувається в процесі гри розвитку залежать від того, який зміст набуває гра, відображаючи навколишнє дитини життя дорослих.

Грає, як відомо, і дорослий (шахи, різні спортивні та інші ігри). Гра і у нього виходить з потреб та інтересів і служить розвитку певних здібностей чи сторін його особистості. Але в житті дорослого гра займає вже інше місце і набуває інших форм.

Завдання рухливих ігор. Гра має великий вплив на формування особистості: і це така свідома діяльність, у якій проявляється і розвивається вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати і робити висновки. Заняття іграми сприяють розвитку у дітей здібностей до дій, які мають значення у повсякденній практичній діяльності. Правила і рухові дії рухомий ігри створюють у граючих вірні уявлення про поведінку в реальному житті, закріплюють у їх свідомості уявлення про існуючі в суспільстві відносинах між людьми.

Рухливі ігри, таким чином, можуть позитивно впливати на розумовий розвиток. Однак не можна переоцінювати подібний вплив, оскільки при проведенні рухливих ігор в силу їх специфіки насамперед вирішуються завдання власного фізичного виховання.

Освітнє значення мають ігри, за структурою і характером рухів подібні руховим діям, які вивчаються під час занять гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми, лижною підготовкою, плаванням і іншими видами спорту. Елементарні рухові навички, що здобуваються в іграх, легко перебудовуються подальшому, більш поглиблений, вивченні техніки рухів і полегшують оволодіння нею. Ігровий метод особливо рекомендується використовувати на етапі початкового освоєння рухів.

Рухливі ігри розвивають здатність адекватно оцінювати просторові і тимчасові відносини, одночасно сприймати багато що і реагувати на сприйняте.

Рухливі ігри у великій мірі сприяють вихованню фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості, і, що важливо, ці фізичні якості розвиваються в комплексі. Більшість рухливих ігор вимагає від учасників швидкості. Це ігри, побудовані на необхідності миттєвих відповідей на звукові, зорові, тактильні сигнали та ігри з раптовими зупинками, затримками і відновленням рухів, з подоланням невеликих відстаней за найкоротший час.

Постійно зміни, що відбувалися в грі, швидкий перехід учасників від одних рухів до інших сприяє розвитку спритності.

Для виховання сили добре використовувати ігри, що вимагають прояви помірних за навантаженням, короткочасних швидкісно-силових напружень.

Ігри з багаторазовим повторенням напружених рухів, з постійною руховою активністю, що викликають значні витрати сили та енергії, сприяють розвитку витривалості. Удосконалення гнучкості відбувається в іграх, пов'язаних з частою зміною напрямку рухів. Рухлива гра, що вимагає творчого підходу, завжди буде цікавою і привабливою для її учасників.

Змагальний характер колективних рухливих ігор також може активізувати дії гравців, викликати появу рішучості, мужності і завзятості для досягнення мети. Однак необхідно враховувати, що гострота змагань не повинна розділити граючих. У колективній рухливій грі кожен учасник наочно переконується в перевагах загальних, дружних зусиль, спрямованих на подолання перешкод та досягнення спільної мети. Добровільне поняття обмежень дій правилами, прийнятими в колективній рухливій грі, при одночасному захоплення грою дисциплінує учнів. [15, с.98]

Рухлива гра, в більшості своїй, носить колективний характер. Думка однолітків, як відомо, має великий вплив на поведінку кожного гравця. Залежно від якості виконання ролі, той чи інший учасник рухомий гри може заслужити заохочення чи, навпаки, несхвалення товаришів; так діти привчаються до діяльності в колективі.

Грі властиві протидії одного гравця іншому, однієї команди-другий, коли перед граючими виникають найрізноманітніші завдання, що вимагають миттєвого рішення. Для цього необхідно в найкоротший термін оцінити навколишнє оточення, вибрати найбільш правильне дію і виконати його. Так рухливі ігри сприяють самопізнання.

Крім того, заняття іграми виробляють координовані і узгоджені руху; гравці набувають вміння швидко входити в потрібний темп і ритм роботи, вправно і швидко виконувати різноманітні рухові завдання, проявляючи при цьому необхідні зусилля і наполегливість, що важливо в житті [19, c .67] .

Дозування навантаження в процесі гри. Обов'язок керівника - не тільки правильно вибрати і почати рухливу гру, але й розумно її дозувати і вчасно закінчити. Навантаження в грі дозується зменшенням або збільшенням загальної рухливості учасників.

Для регулювання фізичного та емоційного навантаження можна використовувати такі прийоми:

1. Змінювати тривалість і кількість повторень чи елементів гри.

2. Збільшити або зменшити розміри майданчика.

3. Ускладнити або спростити правила гри.

4. Використовувати інвентар більшого чи меншого розміру.

5. Ввести короткі перерви, організувати "будинки відпочинку" для дітей в іграх з безперервними діями і т. д.

Звичайно ж, при проведенні рухливих ігор керівникові складно враховувати індивідуальні можливість і фізичний стан кожного учасника в даний час. Керівник повинен пам'ятати, що надмірні м'язові напруги, які викликають швидке стомлення, не можна пропонувати учасникам на початку гри. Інтенсивні вправи чергуються з відпочинком.

Важливий фактор при виборі дозування рухомий гри - це характер попередньої діяльності та настрій дітей. Якщо гра проводиться після великих фізичних чи розумових зусиль, треба запропонувати гру малорухливу, виключивши прийоми, що вимагають великих напруг.

Інтенсивні гри слід чергувати з малоінтенсивного. З підвищенням емоційного стану грають зростає і навантаження. Захоплені грою, діти втрачають почуття міри, бажаючи перевершити один одного, не розраховують своїх можливостей і перевтомлюються. Вони можуть не відчути настав стомлення. Тому керівник не повинен покладатися на їх самопочуття. Необхідно враховувати вікові особливості займаються, їх підготовленість і стан здоров'я. Іноді доцільно припиняти гру, хоча грають ще не відчули потребу у відпочинку. Бажано, щоб всі гравці отримували приблизно однакову навантаження. Тому не можна допускати, щоб водячи довгий час перебували в русі без відпочинку. Водить рекомендується час від часу міняти, навіть у тому випадку, якщо йому не вдалося "відігратися". Видаляти з гри програли (якщо це вимагається правилами гри) можна тільки на дуже короткий час, а краще за все просто записувати їм штрафні очки.

Особлива увага повинна приділятися фізично слабким дітям. Їм необхідна індивідуальна дозування: скорочені дистанції, полегшені завдання, менший час перебування в грі.

Якщо гра проводиться на відкритому повітрі, слід звертати увагу на стан погоди. Фізіологічний вплив рухів на організм збільшується під час занять на повітрі. У зимових іграх на відкритому повітрі займаються повинні виконувати рухи інтенсивно, без перерв. Не можна давати граючим великі короткочасні навантаження з подальшим відпочинком, щоб викликати піт, а потім швидке охолодження. Зимові ігри на повітрі повинні бути короткочасними. Якщо учасники легко одягнені, гру треба проводити у швидкому темпі, якщо вони в теплих костюмах, - інтенсивність повинна бути менше, щоб не застудити дітей [15, c .30].

Таким чином, рухливі ігри впливають не тільки на фізичний розвиток, але і на розумовий, розвиваючи уяву, мислення, волю і особистість дитини, але не можна забувати про те, що рухлива гра повинна оптимально відповідати обсягу й інтенсивності навантаження заняття в цілому.

РОЗДІЛ 2 рухливі ігри в Дитячому оздоровчому таборі

2.1 Застосування рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі

Ще не у всіх оздоровчих таборах відпочинок школярів організований цікаво і змістовно. Багато батьків і навіть працівники табору вважають, що діти в період шкільних канікул повинні тільки відпочивати від всякого роду діяльності. Однак це не завжди правильно. Діти, які проводять багато часу за партами, потребують фізичного навантаження, щоб відпочити від занять. Таку необхідне навантаження діти отримують в процесі занять рухливими іграми.

У дитячих оздоровчих таборах проводяться рухливі ігри, які сприяють оздоровленню школярів та їх відпочинку. Вони також сприяють зміцненню дружніх відносин між дітьми, що приїжджають у табір з різних шкіл.

Умови в таборі особливо сприятливі для самодіяльного застосування улюблених рухливих ігор, а також ігор під керівництвом дорослих.

Форми організації рухливих ігор в оздоровчому таборі різноманітні. Ігри плануються з урахуванням розпорядку табірного дня в поєднанні з іншими заняттями з фізичної культури. Вони можуть проводиться як окремими заходами між кількома загонами. Рухливі ігри входять в програми спортивних змагань, проводяться як самодіяльні зустрічі між командами на святах, прогулянках.

Однак керівникові необхідно дотримуватися правил безпеки при проведенні ігор на місцевості. Він зобов'язаний перевіряти майданчик на наявність колючих та ріжучих предметів.

Дуже популярні серед школярів різноманітні індивідуальні та групові ігри з довгою і короткою скакалками, з малими м'ячами, з обручами, з кільцями та іншими предметами. Можна організувати також ігри-атракціони, бажано організувати в таборі команди з волейболу, баскетболу, футболу, а також за окремими рухливим іграм і проводити зустрічі між командами [10, c .23].

З-за величезного розмаїття рухливих ігор існує їх велика класифікація. Найбільш часто в практиці застосовуються:

1.Групповие гри:

«П'ятнашки». Квачі - одна з найпопулярніших ігор. Гравці розбігаються по майданчику, а Квачі - ведучий їх ловить. Той, кого він заплямує, стає ведучим. У цю гру можна ввести ряд додаткових правил і ускладнень, тоді вона стане ще цікавіше. Якщо Пятнашка женеться за ким-небудь із граючих, а йому перетинає дорогу інший грає, то він зобов'язаний погнатися за тим, хто перетнув дорогу. Пятнашка може заплямувати тільки біжить гравця. Варто тікає сісти - він вже в безпеці. Пятнашка не може заплямувати того гравця, який у хвилину небезпеки візьметься за руки з іншим граючим.

«Салки у два кола». Учасники гри утворюють два кола: один - внутрішній, другий - зовнішній. Обидва кола рухаються в протилежних напрямках. За сигналом керівника вони зупиняються, і всі гравці внутрішнього кола намагаються осалить гравців із зовнішнього кола. (Тобто доторкнутися до кого-небудь рукою) раніше, ніж ті встигнуть присісти. Спіймані стають до про внутрішнє коло, і гра починається спочатку. Гра закінчується, коли у зовнішньому колі залишиться мало гравців.

«Шалунішка». На двох протилежних сторонах площадки креслять лінії, збоку ставлять кілька стільців. Це - будинок ведучого. Гравці збираються за лінією на одному боці майданчика і вимовляють:

Ми малюки-Шалунішка,

Любимо бігати і стрибати.

Ну, спробуй нас впіймати!

Раз, два, три - лови!

Після слова «лови» всі перебігають на протилежний бік майданчика. Ведучий повинен піймати кого-небудь з біжать перш, ніж він переступить другу лінію. Спійманий сідає на стілець в будинку ведучого. Потім діти знову читають вірші і перебігають майданчик у зворотному напрямку. Після двох - трьох разів підраховують, скільки дітей спіймано, вибирають нового ведучого і гра повторюється.

2.Командние гри:

«Збий м'яч». Гравці шикуються в дві шеренги і стають обличчям один до одного на відстані 10-15 метрів. Обидві команди розраховуються по порядку номерів. Перед носками граючих кожної шеренги проводяться лінії. Між шеренгами на рівній відстані від них ставлять стілець і кладуть на нього м'яч. Керівник називає який-небудь номер. Гравці, які мають цей номер, вибігають. Вони повинні добігти до протилежної шеренги, наступити ногою на лінію і на зворотному шляху збити зі стільця м'яч. Команді, представник якої це виконає, випередивши суперника, зараховується очко. Перемагає команда, яка набрала більше очок.

3. Ігри-естафети:

«Біг по купинах». Перед кожною командою від лінії старту до лінії фінішу на відстані 1-1,5 м один від одного креслять кружки діаметром 30-40 см (по прямій або звивистій лінії). За сигналом керівника перші номери, перестрибуючи з гуртка в гурток, добігають до кінцевої риси, після чого по найкоротшому шляху повертаються назад і передають естафетні палички наступним гравцям. Вручивши естафетну паличку чергового номеру, кожен гравець стає в кінець колони. Виграє команда, раніше закінчила гру [10, c .37].

Таким чином, величезна різновид рухливих ігор дає організатору можливість правильно регулювати навантаження в процесі гри, а дитині - бути зацікавленим в участі.

2.2 Організація педагогічного експерименту

Для визначення впливу рухливих ігор на розвиток фізичних якостей були проведені контрольні вправи, що включають:

 1. Біг 60 метрів

 2. Стрибки у довжину з розбігу

 3. Стрибки у висоту

 4. Метання м'яча 150 р.

 5. Підтягування

-Хлопчики на високій перекладині з вису.

-Дівчата на низькій перекладині з вису лежачи.

Ці контрольні вправи були проведені двічі, на початку табірної зміни і в кінці.

Приймали участь в експерименті дві групи:

1) Діти, які відвідують табір (експериментальна група)

2) Діти, які відвідують табір (контрольна група)

У перший день зміни були запрошені 9 хлопців, які не відвідують табір, і з ними були проведені контрольні вправи, які вказані вище. У цей же час були проведені ці ж вправи з іншою групою дітей, що відвідують табір, теж 9 осіб.

В кінці табірної зміни проводилися ці ж контрольні вправи, аби визначити вплив рухливих ігор, які були проведені в процесі табірної зміни.

Під час зміни проводилися рухливі ігри для підвищення результатів у контрольних вправах за якими відстежується вплив ігор на фізичний розвиток:

Для підвищення результатів зі стрибків у довжину і висоту використовувалися ігри:

1) "ОТРИМАТИ ЯЧИК".

Інвентар - м `ячик, шнурок.

Основна мета - засвоєння ритму виконання останніх трьох кроків і відштовхування.

Організація. Підвісити на шнурку м'ячик на доступній учням висоті. Установити по черговість виконання вправи.

Проведення. Учень виконує три кроки розбігу, відштовхується одною

ногою і намагається торкнутися рукою підвішеного на шнурку м'ячика. Висота, на якій підвішений м'ячик, поступово збільшується. Для того, щоб знати, на скільки сантиметрів піднімається м'ячик, потрібно на шнурку кожних п'ять сантиметрів зав'язувати вузлик. Для визначення особистої або командної першості за кожний вдалий стрибок нараховується одне очко. Вдалим вважається стрибок, коли учень торкнувся рукою м'ячика. На кожній висоті виконується одна спроба.

2) "ВІДШТОВХУВАННЯ І ПРИЗЕМЛЕННЯ В ЗОНАХ".

Місце проведення - сектор для стрибків у висоту.

Інвентар - гумовий бинт або планка для стрибків у висоту.

Основна мета - навчитися відштовхуватися і приземлятися.

Організація. Провести з обох боків від планки, в ямі для приземлення і на секторі, на всю ширину ями по три - чотири лінії. Відстань між лініями 20-30 см. Лінії пронумерувати. Перша від планки лінія, з обох боків, проводиться на відстані 40-50 см, і має найбільший порядковий номер, друга - на одиницю менший і т.д.

Наприклад,: перша від планки лінія має номер 3, друга № 2, третя № 1 і т.д. Учнів поділити на дві команди і вишикувати з обох боків від ями в колону по одному. Будують учнів через одного: один учень з однієї команди, другий - з іншої. Стрибають спочатку всі учні з одного боку, а потім з другого. Викладач спостерігає за місцем відштовхування і приземлення, одразу підраховує очки, які набрав кожний учень. Підрахунок очок проводиться так: учень відштовхується з другої лінії, яка має порядковий номер 2 - отримує два очки, приземляється той же учень на лінію, яка має номер 3, - отримує три очки. Плюсуються очки за відштовхування і приземлення. У прикладі учень набрав п'ять очок.

Командна першість визначається шляхом підрахунку всіх очок, які набрали учасники команд.

3) "ХТО ВИЩЕ".

Місце проведення - сектор для стрибків у висоту.

Інвентар - гумовий бинт або планка для стрибків у висоту, крейда двох кольорів.

Основна мета - вироблення досвіду змагань і звички йти на ризик.

Організація. Беруть участь дві команди. Учасники мають порядкові номери, стрибають по черзі. Кожен учасник вибирає для себе висоту, яку буде долати, і заявляє про це тренеру. Тим часом, кожний учасник долає тільки одну висоту. Кожній команді присвоюється колір.

Хід командної боротьби відображається на стійках для стрибків кольоровою крейдою (по кольору команди). Відмітки одного кольору робляться на одній стійці, а другий - на другій.

Проведення. До початку змагань помітки крейдою знаходяться на одній висоті. На кожну заявлену учасником висоту дається три спроби. За кожну взяту учасником висоту команді нараховуються очки, які відповідають взятій висоті.

Наприклад: мінімальна висота 100 см оцінюється в одне очко, 105 см оцінюється в два очки, 110 см оцінюється в три очки і т.д. Таким чином, кожна наступна висота, яка піднімається через п'ять сантиметрів, оцінюється на одне очко більше від попередньої.

Та команда, яка набрала більше очок, виграє перше місце.

Для підвищення результатів у бігу використовувалися ігри:

1) "БІГ З М'ЯЧЕМ".

Місце проведення - ігровий майданчик, футбольне поле.

Основна мета - навчити бігу по дистанції.

Інвентар - великий або маленький м'ячик.

Організація. Накреслити дугу, позаду якої розміщені дві і більші команди гравців, які вишикувані в колону по одному. Двоє ведучих, призначаються з учнів, один із них знаходиться за дугою посередині між командами, тримаючи в руках м'ячик, а другий стоїть попереду на певній відстані від першого, відстань між двома ведучими може бути довільною і залежить від віку, статі й підготовки учнів.

Проведення. За сигналом тренера ведучий, що знаходиться за дугою, передає м'ячик другому ведучому, котячи його по землі. Учасники по одному з кожної команди біжать за м'язом.

Команда, представник якої першим торкнеться м'ячика, отримує очко. Гра продовжується до тих пір, поки всі гравці не візьмуть участі в грі.

Виграє команда, яка в сумі набрала більше очок.

2) "ЧОВНИКОВИЙ БІГ".

Місце проведення - бігова доріжка стадіону.

Основна мета - виховання вміння володіти собою, засвоєння техніки старту й розвиток швидкості.

Організація. Розмітити дві стартові лінії на відстані 20-30 метрів одна від одної. Дві команди, поділившись на дві половини (у кожній половині повинна бути однакова кількість гравців), вишиковуються за лінію старту в колону по одному. Одна половина команди вишиковується одна за однією, а друга за другою стартовою лінією. Гравці команди мають однакові номери .. В одній команді - парні, у другій - непарні.

Проведення. Гравці приймають низький або високий старт.

За сигналом стартують перші номери, які біжать до других номерів і стосуються їх рукою. Торкання рукою є командою для бігу другим номерами, які біжать до третіх номерів, треті до четвертих і т.д.

Виграє команда, яка першою зайняла свої початкові місця.

Для підвищення результатів у метанні використовувалися ігри:

1) "МЕТАННЯ У РУХЛИВУ МЕТА".

Місце проведення - рівний майданчик, футбольне поле.

Інвентар - три прапорці для розмітки майданчика, м'ячик для гри в ручний м'яч.

Основна мета - навчитись влучно метати м'ячик.

Організація. Розмітити трикутник із довжиною сторін 10-15 метрів. Біля кожної з вершин трикутника гравці вишикувані по одному. Всі гравці мають порядкові номери. М'ячик знаходиться в руках у гравця під першим номером. За сигналом ведучого, гравець, у котрого м'ячик у руках, починає бігти першим. Як тільки він зробив 2-3 кроки, починає бігти гравець під першим номером із групи, що вишикувана біля наступної вершини трикутника. Гравець, у котрого м'ячик, передає в русі гравцю, який почав бігти другим. Якщо другий гравець отримав м'ячик, біг починає гравець під першим номером із групи. що вишикувана біля третьої вершини трикутника. Коли він пробіг кілька кроків йому передають м'ячик. Бігають гравці по сторонах трикутника.

Гра проводиться до того часу, поки всі гравці не повернуться на свої похідні місця.

2) "ШТОВХАННЯ М'ЯЧА У ОБРУЧ".

Місце проведення - невеликий майданчик.

Інвентар - гімнастичний обруч, набивний м'яч.

Основна мета - навчитись штовхати м'яч під правильним кутом.

Організація. Підвісити обруч на висоту 2,5-3 метри над землею. На відстані 3-4 метрів від місця, над яким підвішений обруч, провести лінію, від якої будуть штовхати м'яч. Одна команда стає за цією лінією, а друга займає місце на другому боці від обруча на відстані 3-4 метри від нього.

Проведення. Учні однієї команди почергово штовхають м'ячик, так, щоб він пролетів через обруч. Учні другої команди в цей час, подають м'яч учням, які його штовхають. Після того як усі учні зробили по одній спробі, команди міняються місцями. Кожне попадання в обруч оцінюється в одне очко. Учень, який не потрапив в обруч, або задів ободок, штрафується одним очком.

Виграє команда, яка набрала більшу кількість очок.

Така різноманітність рухливих ігор дає можливість спрямовано розвивати певні фізичні якості.

2.3 Результат педагогічного дослідження з виявлення ролі рухливих ігор у дитячому оздоровчому таборі

Кожна гра - маленький внесок у велику скарбничку придбаних дітьми навичок і вмінь. Цінність рухливих ігор в тому, що вони грунтуються на різних видах життєво необхідних рухів, і в тому, що ці рухи виконуються в найрізноманітніших умовах. Велика кількість рухів супроводжується хімічними процесами, які активізують дихання, кровообіг і обмін речовин в організмі, що значною мірою сприяє розвитку м'язів, кісток, сполучних тканин, підвищує рухливість суглобів, особливо хребта. Так як організм функціональне єдине ціле, підвищена діяльність однієї системи органів впливає на підвищення діяльності інших органів. При швидких рухах під час гри поліпшується процес дихання, в результаті чого відбувається більш швидке насичення крові киснем, більш рясний обмін речовин, підвищений кровообіг. Підвищена діяльність серця і легенів покращує координацію рухів і реакції нервових центрів, прискорює всі біологічні процеси в організмі, впливає і на психічну діяльність.

Рухова діяльність ігрового характеру і викликані нею позитивні емоції посилюють фізіологічні процеси в організмі і покращують роботу всіх органів і систем. Емоційний підйом (радість, задоволення, піднесеність, наснагу) створює у дітей підвищений тонус усього організму. Прагнення дітей до досягнення спільної для всіх мети виражається в чіткому усвідомленні завдання, в кращій координації рухів, більш точної орієнтуванні в просторі та ігрових умовах, в прискореному темпі виконання завдань. При такій захопленості дітей і захопила їх радісною спрямованості до досягнення мети підвищується роль волі, допомагає долати різні перешкоди. Активна рухова діяльність, до того ж, тренує нервову систему дитини. На тлі недостатньої кількості годин фізичної культури в школі протягом навчального року, в літньому оздоровчому таборі рухливим іграм приділяється велика увага.

Мета роботи полягала в тому, щоб виявити, чи впливає збільшення обсягу рухливих ігор на результати і темпи приросту показників фізичної підготовленості. Щоб судити про ефективність досвіду, був проведений педагогічний експеримент. У педагогічному досвіді рухливим іграм відводилося 50% часу.

Під час експерименту здійснювалося спостереження за учнями, які відвідують оздоровчий табір, і учнями, не відвідують табір.

З метою виявлення відмінності рівня фізичної підготовленості учнів, які беруть участь в експерименті, проводилося тестування на початку і в кінці зміни. Використовувалися наступні тести-вправи:

- Біг 60 метрів (для визначення швидкісних якостей);

- Стрибки в довжину з розбігу (для визначення швидкісно-силових якостей);

- Метання м'яча

- Підтягування (для визначення силових здібностей);

- Стрибки у висоту

На основі результатів тестування проведені порівняльні характеристики рівня рухових здібностей контрольної (діти, які відвідують оздоровчий табір) і експериментальної (діти, які відвідують оздоровчий табір) груп за середнім результату.

За всіма результатами фізичної підготовки найбільші темпи приросту за час зміни (21 день) спостерігалися в експериментальній групі, (див. Додаток 1) де проводилося цілеспрямоване розвиток рухових якостей. У контрольній групі, результати фізичної підготовки змінилися не суттєво. (Див. Додаток 2)

Таким чином, це дозволяє стверджувати, що:

- Цілеспрямоване застосування рухливих ігор позитивно впливає на формування всіх рухових якостей;

- Використання розширеного обсягу рухливих ігор сприяє більш високому приросту рухових якостей;

- Діти експериментальної групи (відвідують оздоровчий табір) зі збільшеним об'ємом рухливих ігор перевершують дітей контрольної групи (не відвідують оздоровчий табір) за темпами приросту показників фізичної підготовленості. (Див. Додатки 3,4)

ВИСНОВОК

На закінчення можна сказати, що гра - це життєво важливий і необхідний елемент в розвитку, як індивідуума, так і суспільства в цілому. За складністю характеру ігор можна судити про побут, звичаї і навичках даного суспільства.

Для дитини у грі надається можливість представити себе в ролі дорослого, копіювати побачені коли-небудь дії і тим самим, набуваючи певні навички, які можуть стати в нагоді йому в майбутньому. Діти аналізують певні ситуації в іграх, роблять висновки, зумовлюючи свої дії у схожих ситуаціях в майбутньому.

В уяві дитини палиця легко перетворюється на коня, стілець в автомобіль, таким чином, гра - абстрактне мислення дитини. Більш того, гра для дитини - величезний світ, причому, світ власне особистий, суверенний, де дитина може все, що захоче.

Гра зберігає і передає у спадок величезну гаму духовних, емоційних цінностей людських проявів [16, c .45].

Гра - прерогатива дитинства. Діти грають, як дихають. Саме дитячі ігри окупаються золотом найвищої проби, виховуючи щедрі, чесні, високоморальні особистості. Гра - особлива, суверенна сфера життя дитини, яка компенсує йому всі обмеження і заборони, стаючи педагогічним полігоном підготовки до дорослого життя і універсальним засобом розвитку, забезпечує моральне здоров'я, різнобічність виховання дитини.

Гра одночасно - розвиваюча діяльність, принцип, метод і форма життєдіяльності, зона соціалізації, захищеності, самореабілітації, співпраці, співдружності, співтворчості з дорослими, посередник між світом дитини і світом дорослого.

Разом з тим, як вважав колись А. С. Макаренко, створити якийсь ідеальний комплекс ігор, ідеальну модель гри, які можна було б рекомендувати всім дитячим установам, дитячим колективам різного типу, дітям різних віків і на всі часи, неможливо. Гра стихійна. Вона вічно оновлюється, змінюється, модернізується. Кожна пора породжує свої ігри на сучасні та актуальні сюжети, які цікаві дітям по-різному.

Ігри вчать дітей філософії осмислення труднощів, протиріч, трагедій життя, вчать, не поступаючись їм, бачити світле і радісне, підніматися над негараздами, жити з користю і святково, "граючи".

Гра - реальна і вічна цінність культури дозвілля, соціальної практики людей в цілому. Вона на рівних стоїть поряд з працею, пізнанням, спілкуванням, творчістю, будучи їх кореспондентом [20, c .60].

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Анікєєва Н.П. Виховання грою: кн. Для вчителя. - М.: Просвещение, 1987.-144с.

 2. Бородай Ю.М. Уява й теорія пізнання. - М.: Просвещение, 1966.-287 с.

 3. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. - М.: Просвещение, 1968 .- 258 с.

 4. Відякін Н.Я. Фізкультура позакласного заходу в школі .- М.: Просвещение, 2006 .- 153 с.

 5. Виноградова М.Д., Первін І.Б. Колективна діяльність та виховання школярів .- М.: Просвещение, 1977 .- 155 с.

 6. Волокітіна М.М. Нариси психології молодших школярів .- М.: Академія, 1955 - 183 с.

 7. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження .- М.: Прогрес, 1956 .- 519 с.

 8. Виготський Л.С. Розвиток вищих психічних функцій .- М.: Прогрес, 1960 .- 500 с.

 9. Доналдсон М. Мисленнєва діяльність дітей .- М.: Просвещение, 1985 .- 190 с.

 10. Жуков М.Н. Рухливі ігри .- М.: Академія, 2000 .- 160 с.

 11. Запорожець А.В., Маркова Т. А. Гра і її роль у розвитку дитини дошкільного віку. - М.: Академія, 1978 .- 176 с.

 12. Литвинова М.Ф. Російські народні рухливі ігри .- М.: Академія, 2004 .- 198 с.

 13. Менджеріцкая Н.В. Вихователю про дитячу гру М.: Просвещение, 1982 .- 256 с.

 14. Наймінова Е. Фізкультура. Методика проведення. Спортивні ігри .- Ростов-на-Дону.: Фенікс, 2003 .- 342 с.

 15. Рояк А.А. Психологічний конфлікт та особливості індивідуального розвитку особистості дитини .- М.: Просвещение, 1988 .- 113 с.

 16. Рубінштейн С.Я. Методики експериментальної патопсихології .- М.: Академія, 1970 .- 247 с.

 17. Рубцов В.В. Організація та розвиток спільних дій у дітей в процесі навчання .- М.: Просвещение, 1987 .- 160 с.

 18. Сапогова Є.Є. Психологічні особливості перехідного періоду в розвитку дітей 6-7 років .- М.: Академія, 1986 .- 146 с.

 19. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку .- М.: Академія, 1971 .- 256 с.

 20. Ельконін Д.Б. Психологія гри. М.: Педагогіка. 1978, - 324 с.

  Додаток 1

  Таблиця 1

  Діти, що відвідують табір (експериментальна група)


  У почав зміни

  У кінці зміни

  Учні

  Бег60 м.с.

  Стрибки у довжину, див.

  Метання м'яча, м.

  Підтем

  гивание, р.

  Стрибки у висот див.

  Біг 60 м.с.

  Стрибки у довжину, см

  Метання м'яча, м

  Підтем

  гивание, р.

  Стрибки у висот див.

  Учень 1

  11.5

  260

  28

  4

  110

  10.6

  259

  29

  6

  115

  Учень 2

  11.2

  265

  25

  4

  100

  10.7

  270

  27

  5

  110

  Учень 3

  10.6

  289

  27

  6

  100

  10.2

  295

  28

  6

  105

  Учень 4

  10.4

  335

  36

  7

  115

  10.0

  334

  35

  7

  120

  Учениця 5

  11.5

  211

  12

  10

  90

  11.1

  218

  12

  12

  95

  Учениця 6

  10.6

  281

  20

  18

  105

  10.2

  282

  22

  18

  110

  Учениця 7

  10.9

  278

  21

  15

  100

  10.2

  280

  25

  17

  105

  Учениця 8

  10.4

  295

  23

  19

  110

  10.1

  305

  23

  19

  110

  Учениця 9

  10.3

  298

  21

  20

  105

  9.8

  300

  26

  23

  110

  У середньому по групі

  10.8

  279

  23.6

  11

  105

  10.4

  283

  25

  13

  110

  Додаток 2

  Таблиця 2

  Діти, які відвідують табір (контрольна група)


  У почав зміни

  У кінці зміни

  Учні

  Бег60 м.с.

  Стрибки у довжину, див.

  Метання м'яча, м.

  Підтем

  гивание, р.

  Стрибки у висот див.

  Біг 60 м.с.

  Стрибки у довжину, см

  Метання м'яча, м

  Підтем

  гивание, р.

  Стрибки у висот див.

  Учень 1

  11.0

  257

  26

  6

  115

  11.2

  259

  25

  7

  115

  Учень 2

  11.7

  267

  23

  5

  100

  11.8

  265

  25

  5

  100

  Учень 3

  10.5

  289

  28

  6

  105

  11.0

  288

  29

  6

  110

  Учень 4

  10.4

  331

  37

  8

  115

  10.5

  332

  36

  8

  115

  Учениця 5

  11.5

  213

  12

  11

  100

  11.4

  214

  13

  12

  100

  Учениця 6

  10.2

  281

  23

  20

  115

  10.3

  282

  24

  21

  115

  Учениця 7

  10.7

  280

  20

  18

  105

  11.0

  282

  20

  19

  105

  Учениця 8

  10.2

  289

  24

  16

  110

  10.0

  289

  25

  15

  110

  Учениця 9

  10.3

  295

  25

  17

  115

  10.5

  297

  24

  16

  120

  У середньому по групі

  10.7

  278

  24

  12

  110

  10.9

  279

  24

  12

  110

  Додаток 3

  Додаток 4


  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Text

  Graphics

  Graphics

  Graphics

  Graphics

  Graphics

  - Цілеспрямоване застосування рухливих ігор позитивно впливає на формування всіх рухових якостей;

  • - Цілеспрямоване застосування рухливих ігор позитивно впливає на формування всіх рухових якостей;

  • - Використання розширеного обсягу рухливих ігор сприяє більш високому приросту рухових якостей;

  • - Діти експериментальної групи (відвідують оздоровчий табір) зі збільшеним об'ємом рухливих ігор перевершують дітей контрольної групи (не відвідують оздоровчий табір) за темпами приросту показників фізичної підготовленості.

  Graphics

  Проблема дослідження полягає у впливі рухливих ігор на розвиток дітей та їх особистісних якостей.

  • Проблема дослідження полягає у впливі рухливих ігор на розвиток дітей та їх особистісних якостей.

  Graphics

  Мета дослідження:

  • Мета дослідження:

  • Розробити і довести ефективність рухливих ігор для розвитку дітей.

  Graphics

  Об'єкт дослідження - процес розвитку особистості засобами ігрової діяльності.

  • Об'єкт дослідження - процес розвитку особистості засобами ігрової діяльності.

  Graphics

  Предмет дослідження - вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей у дитячому оздоровчому таборі.

  • Предмет дослідження - вплив рухливих ігор на фізичний розвиток дітей у дитячому оздоровчому таборі.

  Graphics

  Вивчити наукову, науково-методичну та спеціальну літературу з даної проблеми;

  • Вивчити наукову, науково-методичну та спеціальну літературу з даної проблеми;

  • Дати характеристику сучасного стану застосування ігрової діяльності в розвитку дітей в дитячому оздоровчому таборі;

  • Розробити комплекс рухливих ігор для ДОТ, що сприяють процесу активного розвитку дітей;

  • Виявити значимість рухливих ігор у розвитку дітей;

  Graphics

  Гіпотеза дослідження:

  • Гіпотеза дослідження:

  • Якщо розробити спеціальний комплекс рухливих ігор для дитячого оздоровчого табору, то можна буде більш ефективно організувати процес розвитку дітей.

  Graphics

  Біг 60 метрів

  • Біг 60 метрів

  • Стрибки у довжину з розбігу

  • Стрибки у висоту

  • Метання м'яча 150 р.

  • Підтягування:

  • -Хлопчики на високій перекладині з вису.

  • -Дівчата на низькій перекладині з вису лежачи.

  Graphics

  1) Діти, які відвідують табір (контрольна група)

  • 1) Діти, які відвідують табір (контрольна група)

  • 2) Діти, які відвідують табір. (Експериментальна група)

  Graphics

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Спорт і туризм | Диплом
  187.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Вплив рухливих ігор на розвиток швидкості і спритності у дітей 6-7 років
  Вплив фізичних вправ ігор розваг на фізичний розвиток дітей
  Інноваційна діяльність педагога в дитячому оздоровчому таборі
  Дослідження форм організації фізкультурно-масової роботи в дитячому оздоровчому таборі на
  Вплив рухливих ігор для розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку
  Розвиток фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку за допомогою рухливих ігор
  Розвиток фізичних якостей учнів за допомогою рухливих ігор
  Можливості використання рухливих ігор як засобу реалізації творчої активності дітей молодшого
  Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом
  © Усі права захищені
  написати до нас
  Рейтинг@Mail.ru