Водний транспорт лісу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення

Водний транспорт лісу до теперішнього часу був добре організованою і оснащеної галуззю лісової промисловості. Головний напрям підвищення ефективності виро-

бництва роботи лісової промисловості полягає в повному освоєнні і раціональне

ном використанні деревної сировини.

Метою роботи є закріплення теоретичних знань з дисципліни "Водний транспорт лісу", розвиток уміння самостійно застосовувати теорію при вирішенні завдань. З-тримання курсової роботи передбачає комплексне рішення для окремої тимчасово-судноплавної річки всіх основних питань організації початкового лісосплаву. Техно-логічний процес лісосплаву в курсовій роботі закінчується в гирлі річки.

1.Гідрологіческая і лесотранспортная характеристика

лісосплавного шляху на трасі проектування

первісного лісосплаву

1.1.Гідрологіческіе розрахунки в створі річки водомірного поста

Лесотранспортную здатність тимчасово-судноплавних річок розраховують для маловоддя-них років 90%-ної забезпеченості. Обсяг лесохраніліща і довжину пижа розраховують для середньої забезпеченості 50% і маловодних 90%. Сили, действвующіе на опори запаней, розраховують при максимальних витратах води 10%-ної забезпеченості в створі запаней.

У курсовій роботі площа водозбору річки F визначається:

F = Fп3 + Fбу4 + Fп2 + Fбу3 + Fп1 + Fбу2 + Fбу1,

де Fп3, Fп2, Fп1-площа водозбору приток, км2;

Fбу4, Fбу3, Fбу2, Fбу1-площа водозбору беспріточних ділянок, км2.

F = 170 +520 +230 +555 +300 +565 +660 = 2800 км2

Таблиця 1.1

Гідрологічні характеристики в створі

водомірного поста.

Характеристика

Показники

Площа водозбору річки F, км2 Середні витрати: річний Qср, м3 / с

річний Qmax, м3 / с

Коефіцієнти варіації:

для середньорічних витрат води, Сv ср

для среднемаксімальних витрат, Сv max

Коефіцієнти асиметрії:

для середньорічних витрат води, Сs рік

для среднемаксімальних витрат, Сs max

5. Розрахунковий відсоток забезпеченості гідрологічних

характеристик Р,%

2800

30.4

335.8

0.044

0.206

0.088

0.412

Параметр Фостера-Рибкіна:

на середньорічного витрати, ФСР / 3 /

для среднемаксімального витрати, фmax

Модульні коефіцієнти К:

для середньої витрати

для среднемаксімального витрати

Середньорічна витрата води Q%,

м3 / с

Максимальна витрата води Q%,

м3 / с

50

90

10

-0.013

-

0.998

-

30.3

-

-1.27

-

0.944

-

28.7

-

-

1.32

-

-

-

427.14

Середня річна витрата води Qср, визначають діленням суми всіх витрат за період спостереження на кількість років:

, (1.1)

Q = 547.4/18 = 30.4м3 / с

Аналогічно визначається середній максимальний витрата Qмax:

Qmax == 335.8 м3 / с,

де å Qг, å Qmax-сума спостережень середньорічних і максимальних витрат води в створі

водомірного поста, м3 / с;

n-число років спостережень.

Коефіцієнт варіації Сv, середніх і максимальних витрат води за період спостережень визначають по залежності / 3, стор.26 /:

(1.2)

де ki-модульний коефіцієнт річного стоку, що обчислюється для кожного члена ряду по

формулою / 3, стор.25 /:

, (1.3)

n-число членів досліджуваного ряду.

У курсовій роботі коефіцієнти варіації середніх річних витрат визначається:

де 0.0324; 0.72-прийняті за підсумками розрахунків (табл.1.2).

Коефіцієнти асиметрії Cs приймаються / 2, стор.8 /:

Cs = 2Cv (1.4)

У курсовій роботі вони визначаються:

-Для середніх річних витрат

Сs, сер = 2Сv, ср = 2 * 0.044 = 0.088

-Для максимальних витрат

Cs, max = 2Сv, max = 2 * 0.206 = 0.412

Середньорічні витрати води 50,90 і 10%-ної забезпеченості визначають у наступ-

щем порядку / 2, стор.8 /:

Qp% = Kp% * Qср, (1.5)

де Kp%-модульний коефіцієнт, визначається за формулою / 2, стор.8 /:

Kp% = Cv * Фp% +1, (1.6)

де Фр%-параметр Фостера-Рибкіна для відповідних значень Сs і P%.

Таблиця 1.2

Розрахунок вихідних даних для визначення коефіцієнтів варіації

середніх і максимальних річних витрат води в створі водомірного поста.

Рік

Для середніх річних витрат

Для середніх максимальних витрат

Qгi

Модуль-

ний к-т

КСР-1

(КСР-1) 2

Qmax, м

Модуль-

ний к-т

Кмах

Kmax-1

(Kmax-1) 2

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

29.6

28.2

29.8

28.8

28.0

29.1

31.2

29.7

31.2

31.3

31.8

31.4

32.2

31.7

29.2

31.3

31.5

31.4

0.97

0.93

0.98

0.95

0.92

0.96

1.03

0.98

1.03

1.03

1.04

1.03

1.06

1.04

0.96

1.03

1.04

1.03

-0.03

-0.07

-0.02

-0.05

-0.08

-0.04

0.03

-0.02

0.03

0.03

0.04

0.03

0.06

0.04

-0.04

0.03

0.04

0.03

0.0009

0.0049

0.0004

0.0025

0.0064

0.0016

0.0009

0.0004

0.0009

0.0009

0.0016

0.0009

0.0036

0.0016

0.0016

0.0009

0.0016

0.0009

250

270

260

275

280

290

320

310

330

340

450

350

500

420

300

340

400

360

0.74

0.80

0.77

0.82

0.83

0.86

0.95

0.92

0.98

1.01

1.34

1.04

1.49

1.25

0.89

1.01

1.19

1.07

-0.26

-0.20

-0.23

-0.18

-0.17

-0.14

-0.05

-0.08

-0.02

0.01

0.34

0.04

0.49

0.25

-0.11

0.01

0.19

0.07

0.0676

0.0400

0.0529

0.0324

0.0289

0.0196

0.0025

0.0064

0.0004

0.0001

0.1156

0.0016

0.2401

0.0625

0.0121

0.0001

0.0361

0.0049

å Qгi = 547.4 å = 18 å = 0 å = 0.0324 å Qmax = 6045 å = 18 å = 0 å = 0.72

Модульні коефіцієнти різної забезпеченості КР%, в курсовій роботі

-Для забезпеченості:

P50%, К50% = Сv50 * Ф50 +1 = 0.044 * (-0.013) +1 = 0.998

P90%, К90% = 0.044 * (-1.27) +1 = 0.944

P10%, К10% = 0.206 * 1.32 +1 = 1.272

Тоді, середньорічні витрати води в створі водомірного поста при різній забезпеченості приймають значення:

-Для забезпеченості:

P10%, Q10% = K10% * Qmax = 1.272 * 335.8 = 427.14

P50%, Q50% = K50% * Qср = 0.998 * 30.4 = 30.3

P90%, Q90% = K90% * Qср = 0.944 * 30.4 = 28.7

Розрахункові дані заносяться в таблицю 1.1

Максимальна витрата води 10%-ної забезпеченості в створі запаней визначається за

формулою / 2, стор.8 /:

(1.7)

У курсовій роботі:

де Fзап-площа водозбору річки в створі запаней, м2

приймається з графіка, (рис.1.1) Fзап = 2360 км2;

F-загальна площа в створі водомірного поста, F = 2800 км2

1.2. Гідрологічні розрахунки річки в лімітуючих створах та визначення

можливої ​​тривалості лісосплаву

Річка розбита на дві ділянки, на кожному з них лімітуючий створ. Для організації початкового лісосплаву необхідно визначити в цих створах і створі запаней тривалістю

жительность лісосплаву, середні значення поверхневих швидкостей течії, ширину рус-ла, глибин і витрат. З цією метою, за даними пункту 2.4 завдання потрібно викреслити попе-

річковий профіль для кожного розрахункового створу річки. У кожному створі (на поперечному про-

філе річки) задатися 4-5 розрахунковими оцінками рівнів води і за формулою Шезі, обчислю-лити для різних значень глибин величин витрат середньої швидкості течії і ширини русла.

Для кожного створу визначається середня відмітка дна меженного русла Zср по залеж-

мости / 2, стор.10 /:

, (1.8)

де å Z-сума всіх відміток дна меженного русла в промірних точках (із завдання 2.4);

n-число промірних точок.

У курсовій роботі:

для створу 1:

для створу 2:

для створу запаней:

Нижній розрахунковий рівень води повинен підніматися над середньою оцінкою межень-ного русла на 0.5 м, всі наступні рівні призначаються через кожні 0.6-0.7 м на ліміту-

ючий створах і через 1.0-1.2 м у створі запаней. Ширина річки В при розрахункових рівнях встановлюється відповідно до масштабу за поперечним профілем.

Площа живого перерізу W для кожного розрахункового рівня визначається за такими-щим залежностям / 2, стор.10 /.

Для першого рівня:

W1 = B1 (Z1-Zср), (1.9)

Для другого рівня:

W2 = W1 +0.5 (B1 + B2) (Z2-Z1), (1.10)

Для третього рівня:

W3 = W2 +0.5 (B2 + B3) (Z3-Z2), (1.11)

Для четвертого рівня:

W4 = W3 +0.5 (B3 + B4) (Z4-Z3), (1.12

Для п'ятого рівня:

W5 = W4 +0.5 (B4 + B5) (Z5-Z4), (1.13)

Середня глибина річки для кожного розрахункового рівня визначається по відношенню / 2, стор.11 /:

(1.14)

де W, B-площа живого перерізу і ширина, відповідні розрахунковому рівню.

Витрата води визначається за висловом / 2, стор.11 /:

Q = W * V (1.15)

де V-середня швидкість потоку, м / с

(1.16)

де С-коефіцієнт Шезі (іноді називають швидкісний множник);

R-гідравлічний радіус. Приймається рівним середній глибині річки в розрахунковому

створі;

j-ухил вільної поверхні, із завдання (табл.2.5).

У свою чергу, коефіцієнт Шезі "C" можна визначати за формулами Базена, Пав-

ловського, Маннінга. У курсовій роботі він визначається по відношенню / 5, стор.57 /:

(1.17)

де n-коефіцієнт шорсткості, із завдання (табл.2.5).

У курсовій роботі, площа живого перетину W визначається:

Для першого рівня:

створ 1, W1 = 57.5 * (29.9-29.4) = 28.8 м2;

створ 2, W1 = 33.5 * (54.5-53.9) = 20.1 м2;

створ 3, W1 = 54.0 * (39.5-38.5) = 54.0 м2;

Для другого рівня:

створ 1, W2 = 28.8 +0.5 (57.5 +62.5) * (30.5-29.9) = 64.8 м2;

створ 2, W2 = 20.1 +0.5 (35.5 +35.0) * (55.1-54.5) = 40.0 м2;

створ 3, W2 = 54.0 +0.5 (54.0 +60.0) * (40.5-39.5) = 111.0 м2;

За аналогічним розрахунками, використовуючи формули (1.11; 1.12; 1.13), маємо дані:

Для третього рівня:

створ 1, W3 = 103.8 м2;

створ 2, W3 = 62.0 м2;

створ 3, W3 = 174.5 м2;

Для четвертого рівня:

створ 1, W4 = 145.8 м2;

створ 2, W4 = 84.1 м2;

створ 3, W4 = 245.0 м2;

Для п'ятого рівня:

створ 1, W5 = 190.4 м2;

створ 2, W5 = 106.9 м2;

Використовуючи формули (1.14; 1.15; 1.16; 1.17), а також значення коефіцієнта шероховатос-ти n і ухилу вільної поверхні j з табл.2.5 завдання, визначаємо для трьох створів та

для всіх рівнів значення середньої глибини hср, середньої швидкості потоку V коефіцієнта Шезі С і витрати води Q. Значення ширини річки В при різних рівнях заміряються з профілів створів, з урахуванням масштабу. Як приклад, виконаємо розрахунок на позначці

рівня Z = 29.9 м створу 1, на позначці Z = 54.4 м створу 2 і на позначці Z = 39.5 м створу запаней:

Відмітка рівня Z = 29.9 м створу 1:

-Середня глибина річки:

-Коефіцієнт Шезі:

-Середня швидкість течії:

-Витрата води: Q = W * V = 28.8 * 0.32 = 9.2 м3 / с

Відмітка рівня Z = 54.5 м створу 2:

-Середня глибина річки:

-Коефіцієнт Шезі:

-Середня швидкість течії:

-Витрата води: Q = W * V = 20.1 * 0.47 = 9.4 м3 / с

Відмітка рівня Z = 39.5 м створу запаней:

-Середня глибина річки:

-Коефіцієнт Шезі:

-Середня швидкість течії:

-Витрата води: Q = W * V = 54.0 * 0.43 = 23.1 м3 / с

Методика розрахунків на всіх рівнях аналогічна. Результати розрахунків зведені в табл. 1.3.

Таблиця 1.3.

Розрахункові гідрологічні характеристики лімітуючих створів

при різних відмітках рівнів.

Відмітки

розрахункових

рівнів

Z, м

Ширина

ріки по

урізу води В, м

Площа

живого се-

чення річки

W, м

Середня глибина річки

hср, м

Коефіцієнт-

ент Шезі

З, м 0.5 / с

Середня

швидкість

потоку

V, м / с

Витрата

води

Q, м3 / с

Створ № 1 Zср = 29.4 м

29.9

30.5

31.1

34.7

32.3

57.5

62.5

67.5

72.5

76.0

28.8

64.8

103.8

145.8

190.4

0.5

1.03

1.54

2.01

2.5

33.6

40.4

44.5

47.6

50.3

0.32

0.55

0.74

0.91

1.07

9.2

35.65

76.8

132.0

203.2

Створ № 2 Zср = 53.9 м

54.5

55.1

55.7

56.3

56.9

33.5

35.0

36.0

37.5

38.5

20.1

40.7

62.0

84.1

106.9

0.6

1.16

1.72

2.24

2.78

26.6

31.5

34.7

37.1

39.1

0.47

0.77

1.04

1.27

1.48

9.4

31.5

64.3

106.5

158.2

Створ № 3 (запаней) Zср = 38.5 м

39.5

40.5

41.5

42.5

54.0

60.0

67.0

74.0

54.0

111.0

174.5

245.0

1.0

1.85

2.60

3.3

30.3

35.3

38.5

40.9

0.43

0.68

0.88

1.05

23.1

75.4

153.2

257.4

За даними обчислень наведених в табл.1.3 на рис.1.2; 1.3; 1.4 на попе Ѐ них профілях лімітуючих створів будуються графіки залежностей Q = f (z), V = f (z), hср = ​​f (z)

Для розрахунку можливої ​​тривалості періоду лісосплаву необхідно визначити мінімально допустимі глибини для молевого і плотового лісосплаву / 2, стор.11 /:

(1.18)

де dmax-максимальний діаметр круглих лісоматеріалів, dmax = 0.55 (із завдання 1.9);

-Відносний об'ємний вага лісоматеріалів, = 0.85;

-Донний запас при молевой сплаві, = 0.1м

У курсовій роботі:

hмол = 0.55 * 0.8 +0.1 = 0.57 м

для плотового сплаву:

hпл = Т +, (1.19)

де Т-осідання з'єднувальних одиниць, із завдання (п.3.1), Т = 1.2;

-Донний запас при плотового лісосплаві, = 0.2 м

hпл = 1.2 +0.2 = 1.4 м

На поперечному профілі (рис.1.2) від позначки Zср слід відкласти допустимі глибини для молевого (hмол) і плотового (hпл) лісосплаву, провести горизонтальні лінії до Перес-чення з графіком залежності Q = f (z) і визначити мінімальні сплавні витрати Qмол і

Qпл.

У курсовій роботі:

Zмол = 29.4 +0.57 = 29.97 м; Zпл = 29.4 +1.4 = 30.8 м

Потім ці витрати переносять на гідрографи відповідних створів. Для побудови гідрографів необхідно визначити среднедекадние витрати води 50 і 90% ної забезпечений-

ності в розрахункових створах.

Мінімальні витрати води:

У створі № 1, с (рис.1.2) Qмол.1 = 12.5 м3 / с

Qпл.1 = 55.0 м3 / с

У створі № 2, с (рис.1.3) Qмол.2 = 8 м3 / с

Qпл.2 = 42 м3 / с

Надалі будуємо гідрографи лімітуючих створів Q = f (z). З цією метою визна-чає среднедекадние витрати води року заданого відсотка забезпеченості в розрахункових

створах / 2, стор.12 /:

Qдек = Qрв * Kдек, (1.20)

де Kдек-модульний коефіцієнт декадного стоку за даними водомірного поста (п.2.2 заду-

ня);

Qрс-середньорічний витрата води року заданого відсотка забезпеченості в розрахунковому

створі / 2, стор.12 /:

(1.21)

де Qp% ВП-середньорічний витрата води року заданої забезпеченості в створі водомірного

посту (табл.1.1.);

Fрс, F-відповідно площі водозбору річки в створах розрахунковому та водомірного поста

Fрс, F приймаються за графіком, рис.1.1.

Розрахунки среднедекадних витрат води в лімітуючих створах виробляють на третину-їй декади квітня, трьох декад травня і трьох декад червня. Среднедекадние витрат витрати в ли-мітірующіх створах № 1 і 2 визначають для років 90%-ної забезпеченості, а в створі запа-ні-для 50%-ної і 90%-ною.

На гідрографії в створах № 1 і 2 відзначають середню дату початку лісосплаву (п.1.10 завдання)

У курсовій роботі, середньорічний витрата води 90%-ної забезпеченості лімітірующе-

го створу № 1, визначається:

Среднедекадний витрата води 90%-ної забезпеченості для третьої декади квітня в створі

№ 1, визначається за формуле/1.22 /:

Qдек = Qр.с. * Кдек, (1.22)

У курсовій роботі:

Qапр.ств.! = 26.75 * 2.2 = 58.7 м3 / с

де Кдек-модульний коефіцієнт декадного стоку в третій декаді квітня, 90%-ної забезпе-

ченности, за даними водомірного поста (п.2.2 завдання, К = 2.2).

Решта розрахунків аналогічні, їх результати зведені в табл.1.4. для побудови гідрогра-

фов.

У курсовій роботі:

Створ запаней-Р = 50%:

P = 90%:

За розрахунковими даними табл.1.4. будуються гідрографи створів, (рис.1.5; 1.6; 1.7).

Плотового лісосплав можна проводити від дати початку лісосплаву до дати відповідних

щей точці перетину Qпл з гидрографом. Цей період на річках первісного лесоспла-

ва приймають у межах 6-15 діб, але не більш вірогідною тривалості плотового лісосплаву Тпл отриманої розрахунком.

Молевой лісосплав в створі № 1 починається відразу після закінчення плотового і можл-жная тривалість його обмежується датою, відповідній точці перетину мі-

мінімальної витрати Qмол з гидрографом.

У лімітуючим створі № 2 молевой лісосплав починається з першого дня лісосплаву

(П.1.10 завдання). Якщо горизонтальна лінія Qмол розташована нижче гідрографа і не Перес-кається з ним, дата можливого закінчення молевого лісосплаву буде відповідати пос-Ледней дня червня. Значення розрахункових параметрів у лімітірущіх створах, встановлені

за графіками на рис.1.2. та 1.3, заносяться в табл. 1.5.

Ширина річки на початку періоду плотового лісосплаву ВНП вимірюється на поперечному про-філе по витраті Qнп, отриманому на гідрограф рис.1.5. і перенесеного на криву зави-ності Q = f (Z) на рис.1.2.

Ширина річки в кінці періоду плотового лісосплаву знаходиться аналогічно по витраті

відповідному датою фактичного закінчення плотового лісосплаву.

Ширина річки при молевой лісосплаві, а також середнє по живому перерізу швидкості ре-

ки як для плотового, так і молевого лісосплаву в створі № 1, визначаються за цим же

способу.

Розрахункові параметри для молевого лісосплаву в створі № 2 визначаються по гідрогра-фу, поперечним профілем і кривим, пострения для цього створу.

Таблиця 1.5.

Значення розрахункових параметрів у створах № 1,2 за даними прикладу.

Розрахункові параметри

Одиниці

Виміри

Створ № 1

Створ № 2

Молевой

лесоплав

Плотового

лісосплав

Молевой

лісосплав

1.Мінімальние глибини, hмін

2.Мінімальна рівні, Zмін

3.Початок періоду

4.Окончаніе періоду

5.Возможная тривалість

ність лісосплаву

6.Шіріна річки:

на початку періоду, Вн

в кінці періоду, Вк

середня для періоду, ВСР

7.Средняя по живому січі-

нію швидкість течії:

на початку періоду, Vн

в кінці періоду, Vк

середня для періоду, Vср

м

м

число,

місяць

число,

місяць

діб

м

м

м

м / с

м / с

м / с

1.4

30.8

6.05

20.05

15

72.0

72.0

72.0

0.87

0.87

0.87

0.57

30.0

21.05

30.06

40

72.5

61.0

66.7

0.87

0.49

0.68

0.57

54.5

6.05

30.06

55

36.5

34.0

35.25

0.9

0.5

0.7

Таблиця 1.4.

Среднедекадние витрати води Q, м3 / с в розрахункових стврах.

Місяць

Декада

Середньорічна витрата води Qр.с., м3 / с в створі

водомірного поста з табл.2.2 завдання

Модульні коефіцієнтів декадного сто-ка за даними водо-мірних постів (табл.2.2 завдання)

Середньорічна витрата

води року заданого

відсотка забезпечений-ності в розрахунковому створі Qр.с.

м3 / с

Среднедекадние витрати в

розрахункових створах, м3 / с

Qдек = Qр.с. * Кдек,

50%

90%

50%

90%

створ

№ 1

Р = 50%

створ

№ 2

Р = 90%

Створ запаней

створ

№ 1

Р = 50%

створ № 1

Р = 90%

Створ запаней

Р = 50%

Р = 90%

Р = 50%

Р = 90%

Квітень

III

30.3

28.7

2.35

2.2

26.75

10.45

25.54

24.2

58.7

23.0

60.00

53.24

Травень

I

II

III

4.8

6.35

4.15

4.6

6.1

4.0

123.05

163.2

107.0

48.1

63.6

41.8

122.6

162.2

106.0

111.3

147.6

96.8

Червень

I

II

III

2.9

1.75

1.23

2.8

1.7

1.2

74.9

45.5

32.4

29.3

17.8

12.54

73.5

44.7

31.4

67.8

41.1

29.0

1.3. Розрахунок гарантованих водос'емних рівнів на береговому Плотбище

Завданням передбачено формування плотів з пучків берегової Споювання на складі № 1.Що-

б вивести плоти у весняний повноводний період маловодні роки 90%-ної забезпеченості

протягом 6-15 діб, необхідно мати на Плотбище гарантовані водос'емние рівні по-

ди. Розрахунки гарантованих рівнів води ведуться за даними (п.2.3. Завдання) для періоду

виведення плотів берегової Споювання тривалість Тп -6-9-12-15 доби. Відмітки гарантована

ванних рівнів води вичсляют для кожного періоду окремо, по залежності / 2, стор.15 /:

Z90 = Hпл90 + Z, (1.23)

де Hпл90-гарантований рівень води маловодні роки 90%-ної забезпеченості;

Z-відмітка нуля водомірного поста на Плотбище (п. 3.6. Завдання).

У свою чергу, гарантований рівень води на береговому Плотбище для кожного періоду спостереження Тп визначається (2, стор 15):

Нпл90 = К90 * Нпл.ср., (1.24)

де К90-модульний коефіцієнт, який визначається:

К90 = Сv90 * Ф90 +1;

Нпл.ср-середнє арифметичне значення гарантованого рівня на Плотбище для кожного

періоду.

Значення среднеарифметических гарантованих рівнів Нпл.ср., коефіцієнтів варіації Сv,

коефіцієнтів асиметрії Сs для всіх періодів виведення плотів визначають по залежностях

(1.1, 1.2, 1.3). Всі розрахунки зводяться до таблиці 1.6.

У другу графу таблиці 1.6 виписують гарантовані рівні води на водомірному посту

НВП, для кожного періоду виведення плотів Тп для кожного року (п.2.3 завдання).

Гарантовані рівні води на Плотбище НПЛ вносять у графу 3 таблиці 1.6 з кривою зв'язку рівнів водомірного поста і плотбіщах, (рис. 1.8). Графік залежності НПЛ = f (НВП) будують за

даними п. 3.10 завдання.

У курсовій роботі для Тп = 6 діб маємо з таблиці 1.6:

середньоарифметичне значення гарантованого рівня на Плотбище:

-Коефіцієнт варіації:

-Коефіцієнт асиметрії Сs = 2Сv = 2 * 0.139 = 0.277

-Показник Фостера-Рибкіна, за значенням Сs:

P = 90%; Ф =- 1.24

-Модульний коефіцієнт К90%:

К90% = Сv * Ф90 +1 = 0.139 * (-1.24) +1 = 0.83

-Гарантований рівень води 90%-ної забезпеченості, Нпл90%:

Нпл90% = К90% * Нпл.ср = 0.83 * 563.89 = 466.7 см = 4.667 м

-Відмітка гарантованого рівня плотбіщах 90%-ної забезпеченості:

Z90% = Нпл90% + Z = 4.667 +30.7 = 35.36 м

Методика розрахунків для Тп-9, 12-15 діб аналогічна.

Результати розрахунків за даними таблиці 1.6 для Тп-9-12-15 діб зведені в таблицю 1.7.

Таблиця 1.6

Гарантовані рівні води Тп-9, 12-15 діб періоду виведення плотів.

Гідрологічні показники

Тп-9 діб

Тп-12суток

Тп-15 діб

Середньоарифметичне значення гаран-

роектованого рівня плотбіщах Нпл.ср., см

2. Коефіцієнт варіації, Сv

3. Коефіцієнт варіації, Сs

Модульний коефіцієнт, К90 Гарантований рівень води 90%

забезпеченості Нпл90, см

Відмітка гарантованого рівня 90%

забезпеченості на Плотбище Z90, м

479.44

0.18

0.36

0.78

374.0

34.44

434.17

0.215

0.43

0.74

321.0

33.91

386.39

0.215

0.43

0.74

286.0

33.56

За обчисленими позначок рівнів води на Плотбище будується графік залежності їх від про-

тривалості виведення плотів (рис. 1.9) Z90 = f (Тп)

Таблиця 1.7

Розрахунок коефіцієнтів варіації для середніх гарантованих рівнів на Плотбище.

Рік

НВП

НПЛ

К-1

(До-1) 2

1

2

3

4

5

6

Тп = 6 діб

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

425

435

520

545

370

330

460

500

410

395

450

355

280

315

480

295

330

495

595

600

660

680

545

495

520

650

580

570

615

525

420

475

635

445

495

645

1.06

1.06

1.17

1.21

0.97

0.88

0.92

1.15

1., 03

1.01

1.09

0.93

0.74

0.84

1.13

0.79

0.88

1.14

0.06

0.06

0.17

0.21

-0.03

-0.12

-0.08

0.15

0.03

0.01

0.09

-0.07

-0.26

-0.16

0.13

-0.21

-0.12

0.14

0.0036

0.0036

0.0289

0.0441

0.0009

0.0144

0.0064

0.0225

0.0009

0.0001

0.0081

0.0049

0.0676

0.0256

0.0169

0.0441

0.0144

0.0196

å = 10150

å = 18

å = 0

å = 0.3226

Тп = 9 діб

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

345

355

425

450

300

270

370

405

330

315

360

285

235

270

220

255

285

400

515

525

595

615

455

405

545

575

495

475

530

430

350

405

330

380

430

575

1.07

1.09

1.24

1.28

0.95

0.84

1.14

1.20

1.03

0.99

1.1

0.89

0.73

0.84

0.69

0.79

0.89

1.2

0.07

0.09

0.24

0.28

-0.05

-0.16

0.14

0.2

0.03

-0.01

0.1

-0.11

-0.27

-0.16

-0.31

-0.21

-0.11

0.2

0.0049

0.0081

0.0576

0.0784

0.0025

0.0256

0.0187

0.04

0.0009

0.0001

0.01

0.0121

0.0729

0.0241

0.0972

0.0430

0.0121

0.04

å = 8630

å = 18

å = 0

å = 0.5482

Тп = 12 діб

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

310

320

385

395

255

235

315

365

295

280

335

245

185

215

345

200

230

360

465

480

555

570

385

350

475

530

445

420

500

365

270

320

515

295

345

530

1.07

1.11

1.28

1.31

0.89

0.81

1.09

1.22

1.02

0.97

1.15

0.84

0.62

0.74

1.19

0.68

0.79

1.22

-0.07

0.11

0.28

0.31

-0.11

-0.19

0.09

0.22

0.02

-0.03

0.15

-0.16

-0.38

-0.26

0.19

-0.32

-0.21

0.22

0.0049

0.0121

0.0775

0.0979

0.0121

0.0376

0.0081

0.0484

0.0004

0.0009

0.0230

0.0254

0.143

0.069

0.035

0.103

0.0422

0.0484

å = 7815

å = 18

å = 0

å = 0.7889

Тп = 15 діб

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

270

280

325

325

220

205

305

320

255

235

295

215

175

190

315

190

205

330

405

420

485

485

325

305

460

480

380

350

445

320

255

285

470

285

305

495

1.05

1.09

1.26

1.26

0.84

0.79

1.19

1.24

0.98

0.91

1.15

0.83

0.66

0.74

1.22

0.74

0.79

1.28

0.05

0.09

0.26

0.26

-0.16

-0.21

0.19

0.24

-0.02

-0.09

0.15

-0.17

-0.34

-0.26

0.22

-0.26

-0.21

0.28

0.0025

0.0081

0.0651

0.0651

0.0241

0.0430

0.0376

0.0587

0.0004

0.0081

0.0230

0.0295

0.1156

0.0676

0.0468

0.0576

0.0444

0.0790

å = 6955

å = 18

å = 0

å = 0.7862

2. Розробка технологічного процесу плотового лісосплаву.

2.1. Визначення розмірів плотів і потреби формувального такелажу.

Розміри плота залежать від габаритів лісосплавного ходу змінюються в часі. Всі плоти повинні буксируватися з плотбіщах через лімітуючий створ № 1, таким чином габа-ріти плоту будуть залежати від габаритів лісосплавного ходу в цьому створі.

На поперечному профілі лімітує створу наноситься відмітка горизонту води, чи від-

ходиться середній ширині річки "bср" по поверхні води за весь період плотового лісо-

сплаву / 2, стор.17 /:

(2.1)

де ВНП, ВКП - відповідно ширина річки по поверхні води на початку і наприкінці періоду плоті-вого лісосплаву прийнятого за гафікам 1.2 та 1.3.

По витраті води Q, першого і останнього дня плотового лісосплаву, знятого з гідрографа

створу № 1 (рис. 1.5) на поперечному профілі (рис. 1.2) визначаємо значення ВНП і ВКП.

У курсовій роботі:

ВНП = 72 м, ВКП = 72 м

Від поверхні води при ВСР відкладається величина мінімальної допустимої глибини плоті-вого лісосплаву hпл = 1.4 м. Відстань між берегами на цій глибині відповідає експлуатаційної ширині річки Ве = 61 м при плотового лісосплаві. Ширину плоту при односторонньому

русі рекомендується приймати ВПЛ £ 0.5 Ве. У курсовій роботі ширина плоту:

ВПЛ = 0.5 Ве = 0.5 * 61 = 30.5 @ 30 м

Довжина плоту (за завданням, табл. 3.3), L = 240 м.

Для визначення кількості і обєм плотів, розглядаємо сортиментної складу лесоматеріа-лов на складі № 1 (табл. 4 завдання). У першу чергу берегової Споювання підлягають листяні

сортименти і тонкомірная колоди хвойних порід. При недостатності цих сортиментів, пло-

ти формуються з пучків хвойних порід. Сума обємів сортиментів у відсотках і всього, дол-винні відповідати завданням (п. 1.8 та табл. 4).

За завданням, завантаження складу № 1-350 тис.м3, в тому числі берегової Споювання 160 тис.м3, молевого

лісосплаву 350-160 = 190 тис.м3. Розрахунок сортиментно складу та обсягу берегової Споювання ви-

повніше в табл. 2.1.

Висоту пучка Нп, ширину пучка вп, обсяги пучків Vп для кожного сортименту визначаємо

за даними завдання (п. 3.1, 3.2) та формулами / 3, стор.127 /.

Висота пучка:

(2.2)

Ширина пучка:

(2.3)

Обсяг пучка:

(2.4)

де Т-осідання пучка (табл.3.1 завдання);

-Відносна щільність деревини, приймається 0.8 м;

-Досвідчений коефіцієнт, приймається 0.93;

с-коефіцієнт форми пучка (п.3.2 завдання);

-Середня довжина сортименту (п. 4 завдання);

до0-коефіцієнт полнодревесності пучка, що залежить від середнього діаметра сортиментів, при-

приймається за даними табл.2.2

Таблиця 2.1

Сортиментної склад і обсяги берегової Споювання.

Сортименти

Довжина, м

Середній

діа-метр, м

Обсяг Споювання, тис. м3

% Від обсягу складу 350.0

Розрахунок-

ний

обсяг

Прийнято до слотке

Пиловочник листяний будівельних ліс змішаний Дрова паливні листяні Балансове довготі хвойне Спеціальні сортименти

6.5

4.5

6.5

6.5

7.5

26

20

30

18

26

15

12

12

10

5

52.5

42

42

35

17.5

52

42

42

35

18

Таблиця 2.2

Значення коефіцієнта полнодревесності пучка, до0.

Середній діаметр, см

16

18

26

30

до0

0.58

0.60

0.66

0.70

У курсовій роботі:

Висота пучка: Нп =- для всіх сортиментів;

Ширина пучка: вп = 1.5 * 1.61 = 2.415 м

Обсяг пучка пиловочника листяного:

Vп = p * 2.415 * 1.61 * 6.5 * 0.66 / 4 = 13.1 м3

Обсяг пучків інших сортиментів визначається аналогічно, за своїми параметрами. Дані розрахунків зводяться в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Параметри сортиментних пучків берегової Споювання.

Сортименти

Висота пучка

Нп, м

Ширина

пучка

вп, м

Довжина пучка

Коефіцієнт-ент повно-

древеснос-ти, до0

Обсяг пучка Vп, м

1. Пиловочник листяний

Будівельних ліс

змішаний

Дрова паливні листяні Балансове довготі хвойне Спеціальні сортименти

1.61

для всіх

2.415

для всіх

6.5

4.5

6.5

6.5

7.5

0.66

0.615

0.7

0.6

0.66

13.1

8.4

13.9

11.9

15.1

Для малих річок доцільно формувати гнучкі плоти з поперечним розташуванням пучків.

Інтервали між рядами для забезпечення гнучкості i, визначаються по залежності / 2, стор.19 /:

(2.5)

де к-коефіцієнт пропорційності, що враховує ступінь жорсткості рядів при вигині

плоту на повороті. Для плотів із сортиментних плотів к = 0.15;

L1-довжина частини увігнутого борту плота, що знаходиться на повороті річки з радіусом закруглення

R і кутом повороту b (п.2.5 завдання), визначається по залежності / 2, стор.19 /:

(2.6)

де ВПЛ-ширина плоту;

вп-ширина пучка;

l-показник гнучкості плота, визначається за формулою:

(2.7)

У курсовій роботі:

-Прі пучка 4.5 м

-Прі пучка 6.5 м

- При пучка 7.5 м

Число пучків по ширині плота, при = 7.5 м nш =

Число пучків по ширині плота, при = 6.5 м nш =

Число пучків по ширині плота, при = 4.5 м nш =

Плоти мають передній і задній бруствери з граничним розташуванням пучків.

Число пучків у двох брустверах:

-Прі пучка 4.5 м 22

-Прі пучка 6.5 м 22

-Прі пучка 7.5 м 22

Число пучків в одному бортовому ряду при довжині плоту 240 м (п. 3.3 завдання), довжині пучка 4.5 м

без брустверів, визначиться:

пучків

-При довжині пучка 6.5 м без брустверів:

пучка

-При довжині пучка 7.5 м без брустверів:

пучка

Число пучків в плоту всього:

-При довжині пучка = 7.5 м; Nпл = 84 * 4 +22 = 358 пучків

-При довжині пучка = 6.5 м; Nпл = 84 * 5 +22 = 442 пучка

-При довжині пучка = 4.5 м; Nпл = 84 * 7 +22 = 610 пучків

Розрахунок кількості плотів проводиться у формі таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Відомості про берегову Споювання.

Сортименти

Обсяг

згуртував-

ки, тис. м3

Обсяг

пучка,

м3

Кількість

пучків все-

го, штук

Кіль-

під пучків

в плоту,

штук

Кіль-

під плотів,

штук

Середній об'єк-ем лесомате-ріалів на пло-ту, м3

Пиловочник

листяний

2.Стоітельний ліс

змішаний

3.Дрова паливні

листяні

4.Балансовое дол-

Готьє хвойне

5.Спеціальние

сортименти

52

42

42

35

18

13.1

8.4

13.9

11.9

15.1

3969

5000

3022

2941

1192

442

610

442

442

358

5

7

5

5

4

5790

5124

6144

5260

5406

Витрата такелажу на пліт обсягом лісоматеріалів 5790 м3 на укрупнених показниках визначається за формою таблиці 2.5

Таблиця 2.5

Витрата формувального такелажу на пліт.

Найменування такелажу

Питома

витрата, кг/м3

Обсяг плота,

м3

Потреба

такелажу, кг

Троси

Ланцюги

Кування

У тому числі за видами поковок:

коуши

важільні замки

з'єднувальні скоби

замки дугові

стиски пластинчасті

0.55

0.32

0.21

0.026

0.079

0.007

0.006

0.092

5790

3184.5

1852.8

1215.9

150.5

457.4

40.5

34.7

532.7

Троси

Ланцюги

Кування

У тому числі за видами поковок:

коуши

важільні замки

з'єднувальні скоби

замки дугові

стиски пластинчасті

0.55

0.32

0.21

0.026

0.079

0.007

0.006

0.092

5124

2818.2

1639.7

1076.0

133.2

404.8

35.7

30.7

471.4

Продовження таблиці 2.5

Найменування такелажу

Питома

витрата, кг/м3

Обсяг плота,

м3

Потреба

такелажу, кг

Троси

Ланцюги

Кування

У тому числі за видами поковок:

коуши

важільні замки

з'єднувальні скоби

замки дугові

стиски пластинчасті

0.55

0.32

0.21

0.026

0.079

0.007

0.006

0.092

6144

3379.2

1966.1

1290.2

159.7

485.4

43.0

36.7

565.2

Троси

Ланцюги

Кування

У тому числі за видами поковок:

коуши

важільні замки

з'єднувальні скоби

замки дугові

стиски пластинчасті

0.55

0.32

0.21

0.026

0.079

0.007

0.006

0.092

5260

2893.0

1683.2

1104.6

136.8

415.5

36.8

31.6

483.9

Троси

Ланцюги

Кування

У тому числі за видами поковок:

коуши

важільні замки

з'єднувальні скоби

замки дугові

стиски пластинчасті

0.55

0.32

0.21

0.026

0.079

0.007

0.006

0.092

5406

2973.3

1729.9

1135.3

140.6

427.1

37.8

32.4

497.4

2.2. Визначення потрібної площі плотбіщах та обсягу земляних робіт

Площа плотбіщах Fп, необхідна для розміщення плотів з прийнятих для Споювання сор-тіментов, визначається із залежності / 2, стор.21 /:

(2.8)

де Wi-обсяг плоту з i-го сортименту;

ni-число плотів із i-го сортименту;

Нi-висота пучка з i-го сортименту, (Нi = hп);

-Коефіцієнт, який враховує проїзди і нерівномірність розміщення плотів, приймає-

ся = 1.5

Довжина плотбіщах, Lплотб визначається як частка від ділення знайденої площі Fп на середовищ-

нюю ширину плотбіщах Вплотб (п. 3.4 завдання):

Для визначення обсягу земляних робіт на Плотбище, за графіком залежності Z90 = f (Tп) на рис.1.9 визначається мінімальна позначка гарантованого рівня води Z90 для прийнятого ви-

вода плотів Тп. У курсовій роботі Z90 = 33.56 м. Потім обчислюється проектна відмітка Zпр берего-

вого плотбіщах, при якій можливе виведення плотів, по залежності / 2, стор.21 /:

Zпр = Z90-hпл, (2.9)

Якщо середня відмітка поверхні плотбіщах Zпл (п. 3.5 завдання) менше Zпр, то виробництво

земляних робіт не вимагається. Якщо Zпл> Zпр, то обсяг земляних робіт визначається / 2, стор.2 /:

Wзр = Fплотб * (Zпл-Zпр), (2.10)

У курсовій роботі:

Zпр = 33.56-1.4 = 32.16 м

Zпл = 32-32.16 =- 0.16 м

Земляних робіт у цьому випадку не потрібно.

2.3. Розрахунок необхідної кількості агрегатів для берегової Споювання.

За середня відстань транспортування з'єднувальних одиниць приймається половина довжини плотбіщах:

Для роботи з берегової Споювання рекомендуються універсальні сплоточного-транспортно-шта-белевочние агрегати.

У курсовій роботі прийнятий ЛТ-84А з технічною характеристикою: базовий трактор К-703, гру-

зопод'емность 12.5 т (максимальний обсяг пучка 15 м3).

Агрегат призначений для захоплення пачок круглих лісоматеріалів з лесонакопітелей або штабі-

лей, Споювання в щелепно захопленні, транспортуванні пачок і пучків, укладання їх в пліт, в шта-бель або сброскі на воду.

Швидкість переміщення км / год - без вантажу 3-30 км / год, Vср = 12 км / год

- З вантажем до 18 км / год, Vср = 10 км / год

Змінна продуктивність агрегату визначена по залежності / 2, стор.22 /:

(2.11)

де Тс-тривалість зміни;

Vср-середній обсяг з'єднувальних одиниць;

t1, t2-відповідно час на переміщення агрегату з вантажем та порожньому;

t3-час на розворот агрегату, подачу його до накопичувачів, паркан пучка, Споювання, укладання в

пліт;

к1-коефіцієнт використання робочого часу на зміну, к1 = 0.9;

к2-коефіцієнт використання потужності агрегату, к2 = 0.9.

У курсовій роботі Тс = 470 хв.

Середньозважений обсяг берегової Споювання:

де 60-хвилин у годині; 0.4455 км-середня відстань транспортування;

10 - швидкість ЛТ-84 з вантажем, км / год;

-За аналогією:

; Водний транспорт лісу (2, стор.23);

-Змінна продуктивність агрегату ЛТ-84 визначається:

Кількість агрегатів m для берегової Споювання, W = 160 тис. руб., Тривалості роботи

(П.3.8 завдання) і розрахункової продуктивності агрегату, визначається / 2, стор.22 /:

(2.12)

де W-обсяг берегової спдлткі, W = 160 тис.м3;

nсм-кількість робочих змін за період Споювання, nсм = 240 м / см;

За завданням з 20.11 по 10.04-120 робочих днів. При 2-х змінній роботі, машиносмен 240;

кГ-коефіцієнт технічної готовності, кГ = 0.85

агрегату

2.4. Розрахунок кількості буксирного флоту.

Буксирування плотів починають у перший день лісосплаву відразу ж після льодоходу. Прий-ється у розрахунку буксирний теплохід ЛЗ-56А. Його технічна характеристика:

-Клас річкового регістра-0 (лід)

-Потужність двигуна, кВт-220

-Швидкість, км/ч-20, 4

-Сила тяги на гаку, кН-31.4

-Осідання -0.83 м.

Тривалість рейсу діб з плотом визначається Vгр по залежності / 2, стор.25 /:

(2.13)

де-відстань від гирла до плотбіщах № 1, км (п.1.5 завдання), = 90 км;

Vгр-швидкість буксирування плоту відносно берега, км / год,

Vгр = V + Vб = 3.13 +4 = 7.13 км / год;

де V-середня швидкість течії ріки на ділянці № 1, км / год

Vств.1 = 0.87 м / с = 3.13 км / год

Vб-швидкість буксирування плоту щодо води, Vб = 4 км / год / 2, стор 21,25 /

діб

За аналогією, тривалість рейсу в порожньому, проти течії річки:

діб

Тривалість повного обороту буксирувальника в добі:

Т0 = ТГР + Тпор = 0.6 +0.32 = 0.92 діб

Число оборотів за добу становитиме:

nо = 1/Т0 = 1/0.92 = 1.09

За одну добу судно може відбуксирувати обсяг лісоматеріалів у плотах Wсут, м3/сут. Рівний

Wсут = Wпл.ср * n0 = 5518 * 1.09 = 6015 м3

де Wпл.ср-середній обсяг плоту берегової Споювання (расчет. табл.2.4)

n0-число обертів за добу

Загальний час у добі, необхідний на виводку і буксирування всіх плотів при одному судні оп-

чається:

діб

де W-обсяг берегової Споювання, м3

З урахуванням можливого періоду плотового лісосплаву Тпл = 15 діб (за завданням), для буксирування

всіх плотів потрібно судів:

Приймаються 2 буксирувальника ЛЗ-56А.

3. Організація молевого лісосплаву.

Основним документом організації лісосплаву є графік лісосплаву, який регламентує обсяги сплаву, терміни початку і закінчення плотового і молевого сплаву, сброскі лісу у воду з кожного складу випуску лісоматеріалів з приток, потреба в механізмах і

робітників на всіх фазах сплавного періоду.

3.1. Лесопропускная здатність розрахункових лімітуючих створів річки.

Добова лесопропускная здатність при молевой лісосплаві в лімітуючим створі

(М3/сут) на кожній ділянці, визначається по залежності / 2, стор.26 /:

, (3.1)

де 3600-секунд на годину;

t-час руху лісоматеріалів через створ. Приймається двозмінна робота на проп-

лаві, t = 14 год;

кс-коефіцієнт переходу від середньої поверхневої швидкості Vпов до технічної скорос-

ти руху лісоматеріалів через стислий перетин "НД" лісосплавного ходу;

-Коефіцієнт заповнення лісосплавного ходу (відношення площі, зайнятої пливуть-

ми колодами на ділянці сплавного ходу, до загальної площі цієї ділянки) гранично

допустимий за умов беззаторного руху.

Для практичних розрахунків зручніше користуватися твором, який змінюється в більш вузьких межах:

при V ≤ 1.5 м / с = 0.175 / 2, стор.26 /

при V ≥ 1.5 м / с = 0.155

V-поверхнева швидкість течії / середня /, м / с;

НД-стисла ширина лісосплавного ходу, м.

Величину "НД" стиснутої перерізу потоку обчислюють за заданою розрахункової ширині ділянок річки,

ВСР (розрахункова табл. 1.5) користуючись емпіричної залежністю / 2, стор 27 /:

(3.2)

де-коефіцієнт використання для лісосплаву ширини річки в стислому перерізі.

Таблиця 3.1.

ВСР, м

10

20

40

60

80

100

0.7

0.6

0.5

0.42

0.37

0.33

У курсовій роботі:

Ділянка 1 - = 66.7 * 0.40325 = 26.9 м

Ділянка 2 - = 35.25 * 0.52375 = 18.5 м

q-обсяг лісоматеріалів, щільно розміщуються на 1 м2 водної акваторії, м3/м2

де d-середній діаметр сплавляємось лісоматеріалів, м. Середній діаметр сплавляємось лісо-

матеріалів слід приймати, як середньозважений (п.4 завдання-сортиментної складу

круглих лісоматеріалів на складі № 1).

см

Результати розрахунку лесопропускной здатності річки при молевой лісосплаві заносяться в

табл. 3.2

Таблиця 3.2

Розрахунок лесопропускной здатності річки.

Розрахункові характеристики

Значення характеристик для

ділянок

1

2

Поверхневі швидкості-середня за сплавний період Vср,

м / с (з табл.1.5)

на початку сплавного періоду Vн, м / с

в кінці сплавного періоду Vк, м / с

Середня за сплавний період ширина річки, м (з табл.1.5) Коефіцієнт використання для лісосплаву ширини річки

в стиснутому перерізі,

Стисла ширина сплавного ходу, м Твір коефіцієнтів Параметр q, м3/м2 Кількість годин роботи на добу, t Модуль створу = 3600 * 14 * 0.175 * 0.174 Добова лесопропускная здатність річки, N сут.м3

Nсут = М * нд * Vср.уч.

Можлива тривалість періоду молевого

лісосплаву на ділянці (табл.1.5) Тв, діб

Відстань від вишерасположенного берегового складу до

розрахункового створу, км

12. Відстань від розрахункового створу до нижньої межі

ділянки, км

13. Швидкість руху "голови" сплаву Vc, км / добу

14. Швидкість руху "хвоста" сплаву Vх, км / добу

15. Розрахункова тривалість сплавного періоду Тр, діб.

16. Сезонна лесопропускная здатність річки, тис. м3

0.68

0.87

0.49

66.7

0.40

26.9

0.175

0.174

14 годин

1534.7

28072.4

40

45

45

34.3

25.7

37

1 038.7

0.7

0.9

0.5

35.25

0.52

18.5

0.175

0.174

14 годин

1534.7

19874.1

55

40

50

35.3

26.5

52

1033.5

Сезонна лесопропускная здатність (м3) лімітуючих створів на кожній ділянці визначається за формулою:

Nс = nсут * Тр,

де Тр-розрахункова тривалість молевого лісосплаву на ділянці / 2, стор 27 /:

, (3.3)

де Тв-можлива тривалість періоду молевого лісосплаву на ділянці (табл. 1.5);

-Відстань від складу або перетримують запаней до розрахункового створу, км;

-Відстань від розрахункового створу до межі ділянки, км;

діб

діб

Vг, Vх-відповідно швидкість руху "голови" та "хвоста" сплаву. Визначається за залеж-

мости / 2, стор.27 /:

Vг, х = 3.6 * к * Vпов * t, (3.4)

де к-коефіцієнт переходу від середньої поверхневої швидкості течії до швидкості руху

колод:

для "хвоста" сплаву кх = 0.6;

для "голови" сплаву кг = 0.8;

Vпов-поверхнева швидкість течії:

Vпов = 1.25 * V, (3.5)

V-середня по живому перерізу швидкість потоку (табл.1.5)

Швидкість руху "голови" сплаву першої ділянки:

Vг1 = 3.6 * 0.8 * 1.25 * 0.68 * 14 = 34.3 км на добу

Швидкість руху "хвоста" сплаву першої ділянки:

Vх1 = 3.6 * 0.6 * 1.25 * 0.68 * 14 = 25.7 км на добу

За аналогією знаходимо параметри по другому ділянці:

Vг2 = 3.6 * 0.8 * 1.25 * 0.7 * 14 = 35.3 км на добу

Vх2 = 3.6 * 0.6 * 1.25 * 0.7 * 14 = 26.5 км на добу

Сезонна лесопропускная здатність річки, по ділянках, визначається по залежності:

Nс = nсут * Тр, (3.6)

Сезонна лесопропускная здатність першого ділянки:

Nсез1 = 28072.7 * 37 = 1 038 689.9 м3

Nсез2 = 19874.7 * 52 = 1 033 484.4 м3

Розрахункові дані заносяться в табл. 3.2.

3.2. Організація робіт на сброске і проплавили лісоматеріалів.

Можливе число днів для сброскі "ТСБ" лісоматеріалів з штабелів у воду на складах визна-ляется з розроблюваного графіка лісосплаву як різниця між датою проходження "хвоста"

сплаву в створі складу та датою початку сброскі лісоматеріалів у воду. Пуск лісоматеріалів у молевой лісосплав з першого складу можна починати тільки після відправлення останнього плоту берегової Споювання. У уникнення обсушки лісоматеріалів у припливі слід проводити в пер-

ші дні сплаву в мінімальні терміни вкладаючись у лімітовані дні, встановлені заду-ням (п.1.7 завдання). Пуск лісоматеріалів у молевой лісосплав зі складу № 2 слід починати в першу чергу тому що тривалість стояння сплавних горизонтів у верхів'ях річок як правило найменша.

У той же час, не допускається перевищення розрахункової лесопропускной здатності річки по ділянках. З урахуванням викладених обставин добовий обсяг сброскі лісоматеріалів (ін-

тенсивність пуску лісоматеріалів у сплав), визначається за формулою / 2, стор.28 /:

(3.7)

де Wск-обсяг сброскі лісоматеріалів на ділянці;

ТСБ-можливу кількість днів сброскі. Приймається з графіка сплаву.

Інтенсивність сброскі на складі № 1 (на першій ділянці)

На складі № 2 (на другій ділянці)

Інтенсивність пуску плотів зі складу № 1 (на першій ділянці)

Одночасно будується і графік лісосплаву (рис.3.2), послідовність і методика роз-ки його викладається в розділі 3.3. Розрахунок потреби механізмів і робітників на сброскі лесомате-ріалів доцільно викласти за формою табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Розрахунок потреби механізмів і робітників на сброску лісоматеріалів.

Характеристика

Значення характеристик для складу

№ 1

№ 2

Добовий обсяг лісоматеріалів, Wсут., М3 / с

Тип і марка механізму для сброскі лісу на воду

Змінна продуктивність механізму ПСМ, м3/смену

Кількість прийнятих змін nсм, добу

Кількість механізмів "m", необхідне для сброскі лісо-матеріалів:

на складі № 1

на складі № 2

Число робочих обслуговуючих механізм

Щоденна потреба робочих m * nсм

9000

ТСА

900

2

5

-

1

1

4400

ЛТ-84

900

2

-

2

1

1

В організації початкового лісосплаву передбачається дистанційно патрульний метод як найбільш прогресивний. Тип патрульного судна приймається КС-100А, з технічни-

кою характеристикою:

-Швидкість ходу порожньому-22 км / год;

-Норма часу (Nв) у машино-годинах для обслуговування 1 км дистанції лісосплаву, у залежності-

ти від влаштованості річки / 2, стор.30 /.

Для групи влаштованості I (В)-Nв = 0.17 ч / км;

Для групи влаштованості II (Б)-Nв = 0.28 ч / км;

Для групи влаштованості III (А)-Nв = 0.49

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
104.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Водний транспорт лісосплав рибне господарство як учасники водогосподарського комплексу
Тварини лісу Охорона лісу
Хлорний транспорт Транспорт нейромедіаторів
Морський транспорт Транспорт як
Водний податок 2
Водний кодекс РФ
Водний туризм
Водний податок
Водний кодекс України
© Усі права захищені
написати до нас