Водний кодекс РФ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

3 червня 2006 N 74-ФЗ


ВОДНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державною Думою

12 квітня 2006

Схвалений

Радою Федерації

26 травня 2006

(В ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 19.06.2007 N 102-ФЗ,

від 14.07.2008 N 118-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 24.07.2009 N 209-ФЗ,

від 27.12.2009 N 365-ФЗ)

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі

З метою цього Кодексу вживаються в такому значенні:

1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів;

2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідації негативного впливу вод;

3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться у водних об'єктах і використовуються або можуть бути використані;

4) водний об'єкт - природний або штучна водойма, водотік або інший об'єкт, постійне або тимчасове зосередження вод в якому має характерні форми і ознаки водного режиму;

5) водний режим - зміна в часі рівнів, витрат та обсягу води у водному об'єкті;

6) водний фонд - сукупність водних об'єктів у межах території Російської Федерації;

7) водовідведення - будь-яке скидання вод, у тому числі стічних вод і (або) дренажних вод, у водні об'єкти;

8) водокористувач - фізична особа або юридична особа, яким надано право користування водним об'єктом;

9) водоспоживання - споживання води із систем водопостачання;

10) водопостачання - подача поверхневих або підземних вод водоспоживачам в необхідній кількості та у відповідності з цільовими показниками якості води у водних об'єктах;

11) водогосподарська система - комплекс водних об'єктів і призначених для забезпечення раціонального використання та охорони водних ресурсів гідротехнічних споруд;

12) водогосподарський ділянка - частина річкового басейну, що має характеристики, що дозволяють встановити ліміти забору (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта та інші параметри використання водного об'єкта (водокористування);

13) дренажні води - води, відведення яких здійснюється дренажними спорудами для скидання у водні об'єкти;

14) використання водних об'єктів (водокористування) - використання різними способами водних об'єктів для задоволення потреб Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних осіб, юридичних осіб;

15) виснаження вод - постійне скорочення запасів і погіршення якості поверхневих і підземних вод;

16) негативний вплив вод - затоплення, підтоплення, руйнування берегів водних об'єктів, заболочування й інше негативний вплив на певні території та об'єкти;

17) охорона водних об'єктів - система заходів, спрямованих на збереження та відновлення водних об'єктів;

18) річковий басейн - територія, поверхневий стік вод з якою через пов'язані водойми і водотоки здійснюється в море або озеро;

19) стічні води - води, скидання яких у водні об'єкти здійснюється після їх використання або сток яких здійснюється із забрудненої території.

Стаття 2. Водне законодавство

1. Водне законодавство складається з цього Кодексу, інших законів і прийнятих відповідно до них законів суб'єктів Російської Федерації.

2. Норми, які регулюють відносини щодо використання та охорони водних об'єктів (водні відносини) і містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу.

3. Водні відносини можуть регулюватися також указами Президента Російської Федерації, які не повинні суперечити цьому Кодексу, іншим федеральним законам.

4. Уряд Російської Федерації видає нормативні правові акти, що регулюють водні відносини, в межах повноважень, визначених цим Кодексом, іншими федеральними законами, а також указами Президента Російської Федерації.

5. Уповноважені Урядом Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади видають нормативні правові акти, що регулюють водні відносини, у випадках і в межах, що передбачені цим Кодексом, іншими федеральними законами, а також указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

6. На підставі та на виконання цього Кодексу, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в межах своїх повноважень можуть видавати нормативні правові акти, що регулюють водні відносини.

7. На підставі та на виконання цього Кодексу, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень можуть видавати нормативні правові акти, що регулюють водні відносини.

Стаття 3. Основні принципи водного законодавства

Водне законодавство і видані відповідно до нього нормативно-правові акти грунтуються на наступних принципах:

1) значущість водних об'єктів як основи життя і діяльності людини. Регулювання водних відносин здійснюється виходячи з уявлення про водному об'єкті як про найважливішу складову частину навколишнього середовища, середовища проживання об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі водних біологічних ресурсів, як про природний ресурс, що використовується людиною для особистих і побутових потреб, здійснення господарської та іншої діяльності, і одночасно як про об'єкт права власності та інших прав;

2) пріоритет охорони водних об'єктів перед їх використанням. Використання водних об'єктів не повинно чинити негативний вплив на навколишнє середовище;

3) збереження особливо охоронюваних водних об'єктів, обмеження або заборону використання яких встановлюється федеральними законами;

4) цільове використання водних об'єктів. Водні об'єкти можуть використовуватися для однієї або кількох цілей;

5) пріоритет використання водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання перед іншими цілями їх використання. Надання їх у користування для інших цілей допускається лише за наявності достатніх водних ресурсів;

6) участь громадян, громадських об'єднань у вирішенні питань, що стосуються прав на водні об'єкти, а також їх обов'язків з охорони водних об'єктів. Громадяни, громадські об'єднання мають право брати участь у підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на водні об'єкти при їх використанні і охороні. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані забезпечити можливість такої участі в порядку і у формах, які встановлені законодавством Російської Федерації;

7) рівний доступ фізичних осіб, юридичних осіб до придбання права користування водними об'єктами, за винятком випадків, передбачених водним законодавством;

8) рівний доступ фізичних осіб, юридичних осіб до придбання у власність водних об'єктів, які відповідно до цього Кодексу можуть перебувати у власності фізичних осіб або юридичних осіб;

9) регулювання водних відносин у межах басейнових округів (басейновий підхід);

10) регулювання водних відносин у залежності від особливостей режиму водних об'єктів, їх фізико-географічних, морфометричних та інших особливостей;

11) регулювання водних відносин виходячи з взаємозв'язку водних об'єктів і гідротехнічних споруд, які утворюють водогосподарську систему;

12) гласність здійснення водокористування. Рішення про надання водних об'єктів у користування та договори водокористування повинні бути доступні будь-якій особі, за винятком інформації, віднесеної законодавством Російської Федерації до категорії обмеженого доступу;

13) комплексне використання водних об'єктів. Використання водних об'єктів може здійснюватися одним або кількома водокористувачами;

14) платність використання водних об'єктів. Користування водними об'єктами здійснюється за плату, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації;

15) економічне стимулювання охорони водних об'єктів. При визначенні плати за користування водними об'єктами враховуються витрати водокористувачів на заходи з охорони водних об'єктів;

16) використання водних об'єктів у місцях традиційного проживання корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації для здійснення традиційного природокористування.

Стаття 4. Відносини, що регулюються водним законодавством

1. Водне законодавство регулює водні відносини.

2. Майнові відносини, пов'язані з обігом водних об'єктів, визначаються цивільним законодавством у тій мірі, в якій вони не врегульовані цим Кодексом.

Стаття 5. Поверхневі водні об'єкти та підземні водні об'єкти

1. Водні об'єкти залежно від особливостей їх режиму, фізико-географічних, морфометричних та інших особливостей поділяються на:

1) поверхневі водні об'єкти;

2) підземні водні об'єкти.

2. До поверхневих водних об'єктів належать:

1) моря або їх окремі частини (протоки, затоки, у тому числі бухти, лимани та інші);

2) водотоки (річки, струмки, канали);

3) водойми (озера, ставки, обводнені кар'єри, водосховища);

4) болота;

5) природні виходи підземних вод (джерела, гейзери);

6) льодовики, снежники.

3. Поверхневі водні об'єкти складаються з поверхневих вод і покритих ними земель в межах берегової лінії.

4. Берегова лінія (кордон водного об'єкта) визначається для:

1) моря - по постійному рівню води, а в разі періодичної зміни рівня води - по лінії максимального відпливу;

2) річки, струмка, каналу, озера, обводненого кар'єра - по среднемноголетнем рівнем вод в період, коли вони не покриті льодом;

3) ставка, водосховища - по нормальному підпірної рівню води;

4) болота - по межі поклади торфу на нульовій глибині.

5. До підземних водних об'єктів належать:

1) басейни підземних вод;

2) водоносні горизонти.

6. Межі підземних водних об'єктів визначаються відповідно до законодавства про надра.

Стаття 6. Водні об'єкти загального користування

1. Поверхневі водні об'єкти, що знаходяться в державній або муніципальній власності, є водними об'єктами загального користування, тобто загальнодоступними водними об'єктами, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Кожен громадянин має право мати доступ до водних об'єктів загального користування і безкоштовно використовувати їх для особистих і побутових потреб, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими федеральними законами.

КонсультантПлюс: примітка.

З питання, що стосується порядку затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах, див Постанова Уряду РФ від 14.12.2006 N 769.

3. Використання водних об'єктів загального користування здійснюється відповідно до правил охорони життя людей на водних об'єктах, які затверджуються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, а також виходячи з встановлюваних органами місцевого самоврядування правил використання водних об'єктів для особистих і побутових потреб.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)

4. На водних об'єктах загального користування можуть бути заборонені паркан (вилучення) водних ресурсів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, купання, використання маломірних суден, водних мотоциклів та інших технічних засобів, призначених для відпочинку на водних об'єктах, водопій, а також встановлено інші заборони у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації.

5. Інформація про обмеження водокористування на водних об'єктах загального користування надається громадянам органами місцевого самоврядування через засоби масової інформації і за допомогою спеціальних інформаційних знаків, що встановлюються уздовж берегів водних об'єктів. Можуть бути також використані інші способи надання такої інформації.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

6. Смуга землі уздовж берегової лінії водного об'єкта загального користування (берегова смуга) призначається для загального користування. Ширина берегової смуги водних об'єктів загального користування становить двадцять метрів, за винятком берегової смуги каналів, а також річок і струмків, довжина яких від витоку до гирла не більше ніж десять кілометрів. Ширина берегової смуги каналів, а також річок і струмків, довжина яких від витоку до гирла не більше ніж десять кілометрів, складає п'ять метрів.

7. Берегова смуга боліт, льодовиків, сніжників, природних виходів підземних вод (джерел, гейзерів) та інших передбачених федеральними законами водних об'єктів не визначається.

8. Кожен громадянин має право користуватися (без використання механічних транспортних засобів) береговою смугою водних об'єктів загального користування для пересування і перебування біля них, у тому числі для здійснення любительського і спортивного рибальства та причалювання плавучих засобів.

Стаття 7. Учасники водних відносин

1. Учасниками водних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні утворення, фізичні особи, юридичні особи.

2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у водних відносинах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, встановлених нормативними правовими актами.

Стаття 7.1. Водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів

(Введена Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

1. Водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу або особами, які використовують водні об'єкти відповідно до цього Кодексу.

2. Розміщення замовлення на виконання водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів, що перебувають у державній або муніципальній власності, для державних і муніципальних потреб здійснюється відповідно до Федерального закону від 21 липня 2005 року N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт , надання послуг для державних і муніципальних потреб ".

Глава 2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ ПРАВА НА ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 8. Право власності на водні об'єкти

1. Водні об'єкти знаходяться у власності Російської Федерації (федеральної власності), за винятком випадків, встановлених частиною 2 цієї статті.

2. Ставок, обводнених кар'єр, розташовані в межах земельної ділянки, що належить на праві власності суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, фізичній особі, юридичній особі, знаходяться відповідно у власності суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, фізичної особи, юридичної особи, якщо інше не встановлено федеральними законами.

3. Право власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти, фізичної особи, юридичної особи на ставок, обводнених кар'єр припиняється одночасно з припиненням права власності на відповідну земельну ділянку, в межах якого розташовані такі водні об'єкти.

4. Ставок, обводнених кар'єр, зазначені в частині 3 цієї статті, можуть відчужуватися відповідно до цивільного законодавства та земельним законодавством. Не допускається відчуження таких водних об'єктів без відчуження земельних ділянок, у межах яких вони розташовані. Дані земельні ділянки поділу не підлягають, якщо в результаті такого розділу потрібно розділ ставка, обводненого кар'єра.

5. Природний зміна русла річки не тягне за собою припинення права власності Російської Федерації на цей водний об'єкт.

6. Форми власності на підземні водні об'єкти визначаються законодавством про надра.

Стаття 9. Право користування водними об'єктами

1. Фізичні особи, юридичні особи набувають право користування поверхневими водними об'єктами на підставах та в порядку, що встановлені главою 3 цього Кодексу.

2. Природний зміна русла річки не тягне за собою зміну або припинення права користування цим водним об'єктом, якщо із суті правовідносин і цього Кодексу не визначає інше.

3. Фізичні особи, юридичні особи набувають право користування підземними водними об'єктами на підставах та в порядку, що встановлені законодавством про надра.

Стаття 10. Припинення права користування водними об'єктами

1. Право користування поверхневими водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені цивільним законодавством та цим Кодексом, а також з підстав, встановлених законодавством Російської Федерації про концесійні угоди.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2. Право користування підземними водними об'єктами припиняється на підставах та в порядку, що встановлені законодавством про надра.

3. Підставою примусового припинення права користування водним об'єктом за рішенням суду є:

1) нецільове використання водного об'єкта;

2) використання водного об'єкта з порушенням законодавства Російської Федерації;

3) невикористання водного об'єкта у встановлені договором водокористування або рішенням про надання водного об'єкта в користування терміни.

4. Примусове припинення права користування водними об'єктами у випадках виникнення необхідності їх використання для державних або муніципальних потреб здійснюється виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до федеральних законів.

5. Пред'явлення вимоги про припинення права користування водним об'єктом на підставах, передбачених частиною 3 цієї статті, має передувати винесення попередження виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, передбаченими частиною 4 статті 11 цього Кодексу. Форма попередження встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

6. При припиненні права користування водним об'єктом водокористувач зобов'язаний:

1) припинити у встановлений термін використання водного об'єкта;

2) забезпечити консервацію або ліквідацію гідротехнічних та інших споруд, розташованих на водних об'єктах, здійснити природоохоронні заходи, пов'язані з припиненням використання водного об'єкта.

Глава 3. ДОГОВІР ВОДОКОРИСТУВАННЯ. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ

Водний об'єкт у користування

Водокористувачі, які здійснюють використання водних об'єктів на підставі рішень Уряду РФ або рішень органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами, відповідно прийнятих, виданих та ув'язнених до введення в дію Водного кодексу РФ, зберігають права довгострокового або короткострокового користування водними об'єктами на підставі ліцензій на водокористування і договорів користування водними об'єктами до закінчення терміну дії таких ліцензій та договорів (Федеральний закон від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Надання водних об'єктів у користування, щодо яких до дня введення в дію Водного кодексу РФ не були прийняті рішення Уряду РФ або рішення органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, не були видані ліцензії на водокористування і не були укладені договори користування водними об'єктами, здійснюється в порядку , передбаченому Водним кодексом РФ (Федеральний закон від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Стаття 11. Надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування або рішення про надання водного об'єкта в користування

1. На підставі договорів водокористування, якщо інше не передбачено частинами 2 і 3 цієї статті, водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, надаються у користування для:

1) паркану (вилучення) водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів;

2) використання акваторії водних об'єктів, у тому числі для рекреаційних цілей;

3) використання водних об'єктів без паркану (вилучення) водних ресурсів для цілей виробництва електричної енергії.

2. На підставі рішень про надання водних об'єктів у користування, якщо інше не передбачено частиною 3 цієї статті, водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, надаються у користування для:

1) забезпечення оборони країни і безпеки держави;

2) скидання стічних вод і (або) дренажних вод;

3) будівництва причалів, суднопідіймальних та судноремонтних споруд;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

4) створення стаціонарних і (або) плавучих платформ, штучних островів, штучних земельних ділянок на землях, покритих поверхневими водами;

(П. 4 в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

5) будівництва гідротехнічних споруд, мостів, а також підводних і підземних переходів, трубопроводів, підводних ліній зв'язку, інших лінійних об'єктів, якщо таке будівництво пов'язане зі зміною дна і берегів водних об'єктів;

(П. 5 ст ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

6) розвідки і видобутку корисних копалин;

7) проведення днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних зі зміною дна і берегів водних об'єктів;

8) підйому затонулих суден;

9) сплаву деревини в плотах і з застосуванням Кошелев;

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

10) паркану (вилучення) водних ресурсів для зрошення земель сільськогосподарського призначення (у тому числі луків і пасовищ);

11) організованого відпочинку дітей, а також організованого відпочинку ветеранів, громадян похилого віку, інвалідів.

3. Не потрібно укладення договору водокористування або прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування у разі, якщо водний об'єкт використовується для:

1) судноплавства (у тому числі морського судноплавства), плавання маломірних суден;

2) здійснення разового зльоту, разової посадки повітряних суден;

3) паркану (вилучення) з підземного водного об'єкта водних ресурсів, у тому числі водних ресурсів, що містять корисні копалини та (або) є природними лікувальними ресурсами, а також термальних вод;

4) паркану (вилучення) водних ресурсів з метою забезпечення пожежної безпеки, а також запобігання надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;

5) паркану (вилучення) водних ресурсів для санітарних, екологічних та (або) судноплавних попусків (скидів води);

6) паркану (вилучення) водних ресурсів судами з метою забезпечення роботи суднових механізмів, пристроїв і технічних засобів;

7) відтворення водних біологічних ресурсів;

8) проведення державного моніторингу водних об'єктів та інших природних ресурсів;

9) проведення геологічного вивчення, а також геофізичних, геодезичних, картографічних, топографічних, гідрографічних, водолазних робіт;

10) рибальства, рибництва, полювання;

11) здійснення традиційного природокористування в місцях традиційного проживання корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації;

12) санітарного, карантинного та іншого контролю;

13) охорони навколишнього середовища, у тому числі водних об'єктів;

14) наукових, навчальних цілей;

15) розвідки і видобутку корисних копалин, будівництва трубопроводів, доріг і ліній електропередачі на болотах, за винятком боліт, віднесених до водно-болотних угідь, а також боліт, розташованих в заплавах річок;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

16) поливу садових, городніх, дачних земельних ділянок, ведення особистого підсобного господарства, а також водопою, проведення робіт по догляду за сільськогосподарськими тваринами;

17) купання і задоволення інших особистих і побутових потреб громадян відповідно до статті 6 цього Кодексу;

18) проведення днопоглиблювальних та інших робіт в акваторії морського або річкового порту, а також робіт з утримання внутрішніх водних шляхів Російської Федерації;

(П. 18 введений Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

19) створення штучних земельних ділянок у морському чи річковому порту.

(П. 19 введений Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

4. Надання водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, або частин таких водних об'єктів у користування на підставі договорів водокористування чи рішень про надання водних об'єктів у користування здійснюється відповідно виконавчими органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу.

Стаття 12. Договір водокористування

1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачу водний об'єкт або його частину в користування за плату.

2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не суперечить суті договору водокористування.

3. Договір водокористування визнається укладеним з моменту його державної реєстрації в державному водному реєстрі.

Стаття 13. Зміст договору водокористування

1. Договір водокористування повинен містити:

1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається здійснювати водокористування;

2) мету, види і умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ресурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;

3) строк дії договору водокористування;

4) розмір плати за користування водним об'єктом або його частиною, умови і строки внесення цієї плати;

5) порядок припинення користування водним об'єктом або його частиною;

6) відповідальність сторін договору водокористування за порушення його умов.

2. Договір водокористування поряд з умовами, зазначеними в частині 1 цієї статті, може містити інші умови за згодою сторін цього договору.

3. До договору водокористування додаються матеріали в графічній формі (у тому числі схеми розміщення гідротехнічних та інших споруд, розташованих на водному об'єкті, а також зон з особливими умовами їх використання) і пояснювальна записка до них.

Стаття 14. Термін договору водокористування

1. Граничний термін надання водних об'єктів в користування на підставі договору водокористування не може становити більш ніж двадцять років.

2. Договір водокористування, укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору водокористування.

Стаття 15. Переважне право водокористувача на укладення договору водокористування на новий термін

1. Водокористувач, належним чином виконував свої обов'язки за договором водокористування, після закінчення терміну дії договору водокористування має переважне перед іншими особами право на укладення договору водокористування на новий термін, за винятком випадку, якщо договір водокористування було укладено за результатами аукціону. Водокористувач зобов'язаний повідомити у письмовій формі виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, про бажання укласти договір водокористування на новий термін не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цього договору.

2. При укладанні договору водокористування на новий строк умови договору можуть бути змінені за угодою сторін цього договору.

3. У випадку, якщо водокористувач отримав від виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, відмова в укладенні договору водокористування на новий строк, але протягом року з дня закінчення терміну дії договору водокористування такий договір був укладений з іншим особою, водокористувач за своїм вибором вправі вимагати в суді переведення на себе прав і обов'язків за укладеним договором водокористування та відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір водокористування, або тільки відшкодування таких збитків.

Стаття 16. Укладення договору водокористування

1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у випадку, якщо є кілька претендентів на право укладення такого договору.

3. Порядок підготовки та укладення договору водокористування щодо водного об'єкта, що перебуває у державній або муніципальній власності, форма примірного договору водокористування та порядок проведення аукціону на право укласти договір водокористування затверджуються Кабінетом Міністрів України.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 19.06.2007 N 102-ФЗ)

4. При укладанні договору водокористування за результатами аукціону не допускається зміна умов аукціону на підставі угоди сторін цього договору або в односторонньому порядку.

Стаття 17. Зміна і розірвання договору водокористування

Зміна і розірвання договору водокористування здійснюються відповідно до цивільного законодавства.

Стаття 18. Відповідальність сторін договору водокористування

1. Сторони договору водокористування несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором водокористування відповідно до цивільного законодавства.

2. Несвоєчасне внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом тягне за собою сплату пені в розмірі однієї стопятідесятой діючої на день сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації, але не більше ніж в розмірі двох десятих відсотка за кожен день прострочення. Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення виконання обов'язку щодо внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом починаючи з наступного за визначеним у договорі водокористування днем внесення плати за користування водним об'єктом.

3. За паркан (вилучення) водних ресурсів в обсязі, що перевищує встановлений договором водокористування обсяг забору (вилучення) водних ресурсів, водокористувач зобов'язаний сплатити штраф за таке перевищення у розмірі п'ятикратної плати за користування водним об'єктом.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Стаття 19. Передача прав та обов'язків за договором водокористування іншій особі

1. Водокористувач за згодою виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, вправі передавати свої права та обов'язки за договором водокористування іншій особі, за винятком прав і обов'язків за договором водокористування в частині забору (вилучення) водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання. Передача прав та обов'язків за договором водокористування іншій особі здійснюється відповідно до цивільного законодавства.

(В ред. Федерального закону від 19.06.2007 N 102-ФЗ)

2. Заява водокористувача про надання згоди на передачу прав і обов'язків за договором водокористування іншій особі повинно бути розглянуто виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, передбаченими частиною 4 статті 11 цього Кодексу, не пізніше ніж через тридцять днів з дня отримання такої заяви.

3. Відмова виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, у дачі згоди на передачу прав і обов'язків за договором водокористування іншій особі може бути оскаржена в судовому порядку.

4. Права та обов'язки за договором водокористування вважаються переданими після реєстрації в державному водному реєстрі.

Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом

1. Договором водокористування передбачається плата за користування водним об'єктом або його частиною.

2. Плата за користування водними об'єктами встановлюється на основі наступних принципів:

1) стимулювання економного використання водних ресурсів, а також охорони водних об'єктів;

2) диференціація ставок плати за користування водними об'єктами в залежності від річкового басейну;

3) рівномірність надходження плати за користування водними об'єктами протягом календарного року.

3. Ставки плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, порядок розрахунку і стягування такої плати встановлюються відповідно Урядом Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування.

Стаття 21. Надання водного об'єкта в користування на підставі рішення про надання водного об'єкта в користування

1. Надання водного об'єкта, що перебуває у федеральній власності, у користування для забезпечення оборони країни і безпеки держави здійснюється на підставі рішення Уряду Російської Федерації.

2. В інших випадках, крім передбачених частиною 1 цієї статті випадків, надання водних об'єктів у користування здійснюється на підставі рішень виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу.

Стаття 22. Зміст рішення про надання водного об'єкта в користування

1. Рішення про надання водного об'єкта в користування має містити:

1) відомості про водокористувачів;

2) мету, види і умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ресурсів) у випадках, передбачених частиною 2 статті 11 цього Кодексу;

3) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається здійснювати водокористування;

4) термін водокористування.

2. До рішення про надання водного об'єкта в користування додаються матеріали в графічній формі (у тому числі схеми розміщення гідротехнічних та інших споруд, розташованих на водному об'єкті, а також зон з особливими умовами їх використання) і пояснювальна записка до них.

3. Рішення про надання водного об'єкта в користування з метою скидання стічних вод і (або) дренажних вод додатково повинна містити:

1) зазначення місця скидання стічних вод і (або) дренажних вод;

2) обсяг допустимих скидів стічних вод і (або) дренажних вод;

3) вимоги до якості води у водних об'єктах у місцях скидання стічних вод і (або) дренажних вод.

Стаття 23. Порядок прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування

1. Фізична особа, юридична особа, зацікавлені в отриманні водного об'єкта або його частини, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єкта Російської Федерації, власності муніципального освіти, в користування у випадках, передбачених частиною 2 статті 11 цього Кодексу, звертаються до виконавчого органу державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, із заявою про надання такого водного об'єкта або такої його частини в користування із обгрунтуванням мети, виду і терміну водокористування.

2. Протягом тридцяти днів з дня одержання заяви про надання водного об'єкта або його частини, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єкта Російської Федерації, власності муніципального освіти, в користування виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, приймає рішення про надання такого водного об'єкта або такої його частини в користування або відмовляє в наданні такого водного об'єкта або такої його частини в користування.

3. У разі відмови в наданні водного об'єкту або його частини, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єкта Російської Федерації, власності муніципального освіти, в користування виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, надсилає заявнику мотивовану відмову.

4. Відмова в наданні водного об'єкту або його частини відповідно до частини 1 цієї статті в користування може бути оскаржена в судовому порядку.

5. Рішення про надання водного об'єкта або його частини відповідно до частини 1 цієї статті в користування набирає чинності з моменту реєстрації цього рішення в державному водному реєстрі.

6. Порядок підготовки та прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Глава 4. УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ

І ОХОРОНИ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин

До повноважень органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться:

1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності;

2) розробка, затвердження та реалізація схем комплексного використання і охорони водних об'єктів і внесення змін в ці схеми;

3) здійснення федерального державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

4) організація та здійснення державного моніторингу водних об'єктів;

5) встановлення порядку ведення державного водного реєстру та його ведення;

6) затвердження порядку підготовки та прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування, порядку підготовки та укладання договору водокористування;

7) визначення порядку створення та здійснення діяльності басейнових рад;

8) гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації;

9) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності, порядку розрахунку і справляння такої плати;

10) встановлення порядку затвердження нормативів припустимого впливу на водні об'єкти і цільових показників якості води у водних об'єктах;

11) територіальний перерозподіл стоку поверхневих вод, поповнення водних ресурсів підземних водних об'єктів;

12) затвердження правил використання водосховищ;

(П. 12 ст ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

13) встановлення режимів пропуску паводків, спеціальних попусків, наповнення та спрацювання (випуску води) водосховищ;

14) визначення порядку здійснення державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

15) визначення порядку резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

16) встановлення порядку використання водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден;

17) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності і розташованих на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації;

18) затвердження методики обчислення шкоди, заподіяної водних об'єктів;

19) визначення критеріїв віднесення об'єктів до об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів, регіональному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

20) затвердження переліків об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

21) встановлення переліку посадових осіб, які здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів;

22) інші встановлені цим Кодексом повноваження.

Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин

До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться:

1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації;

2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації, порядку розрахунку і справляння такої плати;

3) участь у діяльності басейнових рад;

4) розробка, затвердження та реалізація програм суб'єктів Російської Федерації щодо використання та охорони водних об'єктів або їх частин, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації;

5) резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

6) здійснення регіонального державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів, за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду;

7) затвердження правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних суднах;

8) затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах;

9) участь в організації та здійсненні державного моніторингу водних об'єктів;

10) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єктів, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації;

11) здійснення заходів з охорони водних об'єктів, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації;

12) затвердження переліків об'єктів, що підлягають регіональному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

13) встановлення переліку посадових осіб, які здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів.

Стаття 26. Передача здійснення окремих повноважень Російської Федерації в галузі водних відносин органам державної влади суб'єктів Російської Федерації

1. Російська Федерація передає органам державної влади суб'єктів Російської Федерації такі повноваження:

1) надання водних об'єктів або їх частин, що знаходяться у федеральній власності і розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації, у користування на підставі договорів водокористування, рішень про надання водних об'єктів у користування, за винятком випадків, зазначених у частині 1 статті 21 цього Кодексу;

2) здійснення заходів з охорони водних об'єктів або їх частин, що знаходяться у федеральній власності і розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації;

3) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності і повністю розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації.

2. Дія частини 1 цієї статті не поширюється на водойми, які повністю розташовані на територіях відповідних суб'єктів Російської Федерації і використання водних ресурсів яких здійснюється для забезпечення питного та господарсько-побутового водопостачання двох і більше суб'єктів Російської Федерації. Перелік таких водойм встановлюється Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

3. Кошти на здійснення переданих відповідно до частини 1 цієї статті повноважень надаються у вигляді субвенцій з федерального бюджету.

4. Загальний обсяг субвенцій з федерального бюджету, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації для здійснення переданих відповідно до частини 1 цієї статті повноважень, визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з квоти паркану (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів, виділеної певному суб'єкту Російської Федерації, кількості мешканців, що проживають на територіях, схильних до негативної дії вод, протяжності берегової лінії водних об'єктів у межах поселення.

5. Порядок витрачання та обліку зазначених у частині 3 цієї статті коштів на надання субвенцій встановлюється Урядом Російської Федерації.

6. Кошти на здійснення зазначених у частині 1 цієї статті повноважень носять цільовий характер і не можуть бути використані на інші цілі.

7. У разі використання зазначених у частині 3 цієї статті коштів не за цільовим призначенням федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції з контролю та нагляду у фінансово-бюджетній сфері, має право здійснити стягнення вказаних коштів у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

8. Уповноважений федеральний орган виконавчої влади має право приймати нормативні правові акти з питань переданих повноважень, у тому числі адміністративні регламенти надання державних послуг та виконання державних функцій у сфері переданих повноважень, а також видавати обов'язкові для виконання методичні вказівки та інструктивні матеріали щодо здійснення переданих повноважень органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

(В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 365-ФЗ)

9. Уповноважений федеральний орган виконавчої влади:

1) здійснює погодження структури уповноважених органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;

2) здійснює нагляд за правовим регулюванням, здійснюваним органами державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань переданих повноважень, з правом напрямки обов'язкових для виконання приписів про скасування нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації або про внесення в них змін;

3) здійснює контроль і нагляд за виконанням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації переданих повноважень з правом напрямки приписів про усунення виявлених порушень, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, які виконують обов'язки щодо здійснення переданих повноважень;

4) готує пропозиції про вилучення відповідних повноважень в органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і вносить ці пропозиції при необхідності в Уряд Російської Федерації для прийняття відповідного рішення;

5) встановлює зміст та форми подання звітності про здійснення переданих повноважень і в разі необхідності цільові прогнозні показники.

10. Вищі посадові особи суб'єктів Російської Федерації (керівники вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації):

1) призначають на посаду і звільняють з посади керівників органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;

2) затверджують за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади структуру уповноважених органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

3) організовують діяльність щодо здійснення переданих повноважень відповідно до федеральних законів і передбаченими частиною 8 цієї статті нормативними правовими актами;

3.1) має право до затвердження регламентів, зазначених у частині 8 цієї статті, стверджувати адміністративні регламенти надання державних послуг та виконання державних функцій у сфері переданих повноважень, які не можуть суперечити нормативним правовим актам Російської Федерації, в тому числі не можуть містити не передбачені такими актами додаткові вимоги і обмеження в частині реалізації прав і свобод громадян, прав і законних інтересів організацій, і розробляються з урахуванням вимог до регламентів надання федеральними органами виконавчої влади державних послуг та виконання державних функцій;

(П. 3.1 введений Федеральним законом від 27.12.2009 N 365-ФЗ)

4) забезпечують своєчасне подання до центрального органу виконавчої влади щоквартального звіту про витрачання наданих субвенцій, про досягнення цільових прогнозних показників у випадку їх встановлення, а також про нормативних правових актах, що приймаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань переданих повноважень.

11. Контроль за витрачанням коштів на здійснення переданих повноважень проводиться уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, Рахунковою палатою Російської Федерації.

Стаття 27. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі водних відносин

1. До повноважень органів місцевого самоврядування щодо водних об'єктів, що перебувають у власності муніципальних утворень, відносяться:

1) володіння, користування, розпорядження такими водними об'єктами;

2) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків;

3) здійснення заходів з охорони таких водних об'єктів;

4) встановлення ставок плати за користування такими водними об'єктами, порядку розрахунку і справляння цієї плати.

2. До повноважень органів місцевого самоврядування муніципальних районів, міських округів в галузі водних відносин, крім повноважень власника, передбачених частиною 1 цієї статті, належить встановлення правил використання водних об'єктів загального користування, розташованих на територіях муніципальних утворень, для особистих і побутових потреб.

3. До повноважень органів місцевого самоврядування міських, сільських поселень, міських округів в галузі водних відносин, крім повноважень власника, передбачених частиною 1 цієї статті, належить надання громадянам інформації про обмеження водокористування на водних об'єктах загального користування, розташованих на територіях муніципальних утворень.

Стаття 28. Басейнові округу

1. Басейнові округу є основною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів і складаються з річкових басейнів і пов'язаних з ними підземних водних об'єктів і морів.

2. У Російській Федерації встановлюються двадцять басейнових округів:

1) Балтійський;

2) Баренцове-Біломорський;

3) Двинско-Печорський;

4) Дніпровський;

5) Донський;

6) Кубанський;

7) Західно-Каспійський;

8) Верхневолжскій;

9) Окський;

10) Камський;

11) Ніжневолжскій;

12) Уральський;

13) Верхнеобскій;

14) Іртишський;

15) Ніжнеобскій;

16) Ангаро-Байкальський;

17) Єнісейський;

18) Ленський;

19) Анадир-Колимський;

20) Амурський.

3. Межі басейнових округів затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 29. Басейнові ради

1. З метою забезпечення раціонального використання та охорони водних об'єктів створюються басейнові ради, здійснюють розробку рекомендацій у галузі використання і охорони водних об'єктів у межах басейнового округу.

2. Рекомендації басейнових рад враховуються при розробці схем комплексного використання і охорони водних об'єктів.

3. До складу басейнових рад входять представники уповноважених Урядом Російської Федерації федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники водокористувачів, громадських об'єднань, громад корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації.

4. Порядок створення та діяльності басейнових рад встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів

1. Державний моніторинг водних об'єктів являє собою систему спостережень, оцінки і прогнозу змін стану водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, власності фізичних осіб, юридичних осіб.

2. Державний моніторинг водних об'єктів є частиною державного моніторингу навколишнього середовища.

3. Державний моніторинг водних об'єктів здійснюється з метою:

1) своєчасного виявлення та прогнозування розвитку негативних процесів, що впливають на якість води у водних об'єктах і їх стан, розробки та реалізації заходів щодо запобігання негативних наслідків цих процесів;

2) оцінки ефективності здійснюваних заходів щодо охорони водних об'єктів;

3) інформаційного забезпечення управління в галузі використання і охорони водних об'єктів, у тому числі для державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів.

4. Державний моніторинг водних об'єктів включає в себе:

1) регулярні спостереження за станом водних об'єктів, кількісними та якісними показниками стану водних ресурсів, а також за режимом використання водоохоронних зон;

2) збір, обробку та зберігання відомостей, отриманих в результаті спостережень;

3) внесення відомостей, отриманих в результаті спостережень, до державного водний реєстру;

4) оцінку і прогнозування змін стану водних об'єктів, кількісних і якісних показників стану водних ресурсів.

5. Державний моніторинг водних об'єктів складається з:

1) моніторингу поверхневих водних об'єктів з урахуванням даних моніторингу, здійснюваного при проведенні робіт у галузі гідрометеорології та суміжних з нею галузях;

2) моніторингу стану дна і берегів водних об'єктів, а також стану водоохоронних зон;

3) моніторингу підземних вод з урахуванням даних державного моніторингу стану надр;

4) спостережень за водогосподарськими системами, у тому числі за гідротехнічними спорудами, а також за обсягом вод при водоспоживання і водовідведення.

6. Державний моніторинг водних об'єктів здійснюється в межах басейнових округів з урахуванням особливостей режиму водних об'єктів, їх фізико-географічних, морфометричних та інших особливостей.

7. Організація та здійснення державного моніторингу водних об'єктів проводяться уповноваженими Урядом Російської Федерації федеральними органами виконавчої влади за участю уповноважених органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

8. Порядок здійснення державного моніторингу водних об'єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Державний водний реєстр

1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах.

2. У державному водному реєстрі здійснюється державна реєстрація договорів водокористування, рішень про надання водних об'єктів у користування, переходу прав та обов'язків за договорами водокористування, а також припинення договору водокористування.

3. Державний водний реєстр створюється з метою інформаційного забезпечення комплексного використання водних об'єктів, цільового використання водних об'єктів, їх охорони, а також з метою планування та розробки заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків.

4. До державного водний реєстру включаються документовані відомості:

1) про басейнових округах;

2) про річкових басейнах;

3) про водогосподарських ділянках;

4) про водні об'єкти, розташовані в межах річкових басейнів, в тому числі про особливості режиму водних об'єктів, їх фізико-географічних, морфометричних та інші особливості;

5) про водогосподарських системах;

6) про використання водних об'єктів, у тому числі про водоспоживання та водовідведення;

7) про гідротехнічних та інших спорудах, розташованих на водних об'єктах;

8) про водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах, інших зонах з особливими умовами їх використання;

9) про рішення про надання водних об'єктів у користування;

10) про договори водокористування;

11) про інших документах, на підставі яких виникає право власності на водні об'єкти або право користування водними об'єктами.

5. Збір і зберігання документованих відомостей про підземні водних об'єктах здійснюються відповідно до законодавства про надра.

6. Документовані відомості державного водного реєстру належать до державних інформаційних ресурсів. Документовані відомості державного водного реєстру носять відкритий характер, за винятком інформації, віднесеної законодавством Російської Федерації до категорії обмеженого доступу.

7. Протягом п'яти робочих днів уповноважений Урядом Російської Федерації федеральний орган виконавчої влади надає зацікавленій особі відомості з державного водного реєстру або в письмовій формі направляє йому вмотивовану відмову у наданні таких відомостей. Відмова може бути оскаржена зацікавленою особою в судовому порядку.

8. За надання копій документів, зазначених у частині 4 цієї статті, справляється плата. Розмір зазначеної плати, порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

9. Інформація про надання водних об'єктів у користування розміщується на офіційному сайті уповноваженого Урядом Російської Федерації федерального органу виконавчої влади в інформаційно-телекомунікаційній мережі "Інтернет".

10. Ведення державного водного реєстру здійснюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації

1. Для розробки схем комплексного використання і охорони водних об'єктів здійснюється гідрографічне районування території Російської Федерації.

2. Гідрографічними одиницями є річковий басейн і подбассейн річки, яка впадає в головну річку річкового басейну. Кількість гідрографічних одиниць та їх межі затверджуються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

3. Для розробки водогосподарських балансів здійснюється водогосподарське районування території Російської Федерації - розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки. Кількість водогосподарських ділянок та їх межі затверджуються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

4. Порядок встановлення меж гідрографічних одиниць і водогосподарських ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України.

До затвердження відповідно до статті 33 Водного кодексу Російської Федерації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів, але не пізніше ніж до 1 січня 2015 року ліміти забору (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта і ліміти скидання стічних вод, а також квоти паркану (вилучення ) водних ресурсів з водного об'єкта і скидання стічних вод для кожного суб'єкта Російської Федерації встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації (стаття 6.1 Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Стаття 33. Схеми комплексного використання та охорони водних об'єктів

1. Схеми комплексного використання та охорони водних об'єктів включають в себе систематизовані матеріали про стан водних об'єктів і про їх використання і є основою здійснення водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів, розташованих у межах річкових басейнів.

2. Схеми комплексного використання та охорони водних об'єктів розробляються з метою:

1) визначення допустимого антропогенного навантаження на водні об'єкти;

2) визначення потреб у водних ресурсах в перспективі;

3) забезпечення охорони водних об'єктів;

4) визначення основних напрямів діяльності щодо запобігання негативного впливу вод.

3. Схемами комплексного використання і охорони водних об'єктів встановлюються:

1) цільові показники якості води у водних об'єктах на період дії цих схем;

2) перелік водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів;

3) водогосподарські баланси, призначені для оцінки кількості і ступеня освоєння доступних для використання водних ресурсів у межах річкових басейнів і які становлять розрахунки потреб водокористувачів у водних ресурсах в порівнянні з доступними для використання водними ресурсами в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності (з урахуванням нерівномірного розподілу поверхневого і підземного стоків вод у різні періоди, територіального перерозподілу стоків поверхневих вод, поповнення водних ресурсів підземних водних об'єктів);

4) ліміти забору (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта і ліміти скидання стічних вод, що відповідають нормативам якості, в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності;

5) квоти паркану (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта і скидання стічних вод, що відповідають нормативам якості, в межах річкових басейнів, подбассейнов, водогосподарських ділянок при різних умовах водності щодо кожного суб'єкта Російської Федерації;

6) основні цільові показники зменшення негативних наслідків повеней та інших видів негативного впливу вод, перелік заходів, спрямованих на досягнення цих показників;

7) передбачуваний обсяг необхідних фінансових ресурсів для реалізації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів.

4. Схеми комплексного використання та охорони водних об'єктів розробляються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, розглядаються басейновими радами та затверджуються для кожного річкового басейну уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

5. Схеми комплексного використання та охорони водних об'єктів є обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

6. Порядок розробки, затвердження та реалізації схем комплексного використання і охорони водних об'єктів, внесення змін до цих схем встановлюється Урядом Російської Федерації.

Стаття 34. Резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

1. З метою забезпечення громадян питною водою у разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання на основі захищених від забруднення і засмічення підземних водних об'єктів. Для таких джерел встановлюються зони спеціальної охорони, режим яких відповідає режиму зон санітарної охорони підземних джерел питного та господарсько-побутового водопостачання.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2. Резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

До затвердження відповідно до статті 35 Водного кодексу Російської Федерації нормативів припустимого впливу на водні об'єкти, але не пізніше ніж до 1 січня 2015 нормування містяться в скиди стічних вод і (або) дренажних вод речовин і мікроорганізмів здійснюється на підставі гранично допустимих концентрацій хімічних речовин , радіоактивних речовин і мікроорганізмів та інших показників якості води у водних об'єктах (стаття 6.2 Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Стаття 35. Розробка та встановлення нормативів припустимого впливу на водні об'єкти і цільових показників якості води у водних об'єктах

1. Підтримання поверхневих і підземних вод у стані, відповідному вимогам законодавства, забезпечується шляхом встановлення і дотримання нормативів припустимого впливу на водні об'єкти.

2. Нормативи допустимого впливу на водні об'єкти розробляються на підставі гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, радіоактивних речовин, мікроорганізмів та інших показників якості води у водних об'єктах.

3. Затвердження нормативів припустимого впливу на водні об'єкти здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Кількість речовин і мікроорганізмів, що містяться в скиди стічних вод і (або) дренажних вод у водні об'єкти, не має перевищувати встановлені нормативи допустимого впливу на водні об'єкти.

5. Цільові показники якості води у водних об'єктах розробляються уповноваженими Урядом Російської Федерації федеральними органами виконавчої влади для кожного річкового басейну або його частини з урахуванням природних особливостей річкового басейну, а також з урахуванням умов цільового використання водних об'єктів, розташованих у межах річкового басейну.

6. Цільові показники якості води у водних об'єктах затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36. Державний контроль та нагляд за використанням та охороною водних об'єктів

1. Завданням державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів є забезпечення дотримання:

1) вимог до використання і охорони водних об'єктів;

2) особливого правового режиму використання земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості, розташованих в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

3) інших вимог водного законодавства.

2. Державний контроль та нагляд за використанням та охороною водних об'єктів здійснюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади (федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів) та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації (регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів).

3. Критерії віднесення об'єктів до об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів і регіональному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів, визначаються Кабінетом Міністрів України. На підставі зазначених критеріїв федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації затверджуються переліки об'єктів, що підлягають відповідно до федерального державного контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів і регіональному державному контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів.

4. Перелік посадових осіб федеральних органів виконавчої влади, посадових осіб органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів (державних інспекторів з контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів), встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

5. При здійсненні державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів державні інспектори мають право:

1) здійснювати перевірки об'єктів, що підлягають контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів;

2) перевіряти дотримання вимог до використання і охорони водних об'єктів;

3) складати за результатами перевірок акти і представляти їх для ознайомлення водокористувачам;

4) давати обов'язкові для виконання приписи про усунення виявлених в результаті перевірок порушень умов використання водних об'єктів і контролювати виконання зазначених приписів у встановлені терміни;

5) оглядати в установленому порядку і за необхідності затримувати судна (у тому числі іноземні) та інші плавучі засоби, які допустили забруднення із суден нафтою, шкідливими речовинами, стічними водами або сміттям або не прийняли необхідних заходів щодо запобігання такого забруднення водних об'єктів;

6) повідомляти у письмовій формі сторони, які уклали договір водокористування, про результати перевірок, виявлених порушеннях умов використання водних об'єктів;

7) пред'являти фізичним особам, юридичним особам вимоги щодо проведення необхідних заходів щодо охорони водних об'єктів і по організації контролю за відповідністю стічних вод нормативам допустимого впливу на водні об'єкти і впливом стічних вод на них;

8) пред'являти позови в суд, арбітражний суд в межах своєї компетенції;

9) залучати в установленому порядку науково-дослідні, проектно-вишукувальні та інші організації для проведення відповідних аналізів, проб, оглядів та видачі висновків у випадках аварій на водних об'єктах.

6. Державному інспектору з контролю і нагляду за використанням та охороною водних об'єктів видаються службове посвідчення і форма встановленого зразка.

7. Рішення органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, є обов'язковими для виконання всіма учасниками водних відносин. Зазначені рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку.

8. Порядок здійснення державного контролю та нагляду за використанням та охороною водних об'єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Глава 5. ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Стаття 37. Цілі водокористування

Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренажних вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей.

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Стаття 38. Види водокористування

1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування підрозділяється на:

1) спільне водокористування;

2) відокремлений водокористування.

2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізичних осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній власності та наданих для забезпечення оборони країни і безпеки держави, інших державних або муніципальних потреб, забезпечення яких виключає використання водних об'єктів або їх частин іншими фізичними особами, юридичними особами, а також для здійснення рибництва.

3. За способом використання водних об'єктів водокористування підрозділяється на:

1) водокористування з парканом (вилученням) водних ресурсів з водних об'єктів за умови повернення води у водні об'єкти;

2) водокористування з парканом (вилученням) водних ресурсів з водних об'єктів без повернення води у водні об'єкти;

3) водокористування без паркану (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів.

Стаття 39. Права і обов'язки власників водних об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів

1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право:

1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів;

2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах;

3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами.

2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів зобов'язані:

1) не допускати порушення прав інших власників водних об'єктів, водокористувачів, а також заподіяння шкоди довкіллю;

2) утримувати в справному стані експлуатовані ними очисні споруди і розташовані на водних об'єктах гідротехнічні та інші споруди;

3) інформувати уповноважені виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування про аварії та інших надзвичайних ситуаціях на водних об'єктах;

4) своєчасно здійснювати заходи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

5) вести в установленому порядку облік обсягу забору (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів і обсягу скидання стічних вод і (або) дренажних вод, їх якості, регулярні спостереження за водними об'єктами і їх водоохоронними зонами, а також безкоштовно і у встановлені терміни представляти результати такого обліку та таких регулярних спостережень в уповноважений Урядом Російської Федерації федеральний орган виконавчої влади;

6) виконувати інші передбачені цим Кодексом, іншими федеральними законами обов'язки.

Стаття 40. Захист конкуренції в галузі використання водних об'єктів

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

1. Забороняються монополістична діяльність і несумлінна конкуренція в галузі використання водних об'єктів.

2. Федеральним органам виконавчої влади, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам місцевого самоврядування, іншим здійснює функції зазначених органів органам або організаціям забороняється приймати акти та (або) здійснювати дії (бездіяльність), а також укладати угоди або здійснювати узгоджені дії в галузі використання водних об'єктів , які призводять або можуть призвести до недопущення, обмеження, усунення конкуренції.

3. Порядок здійснення державного контролю за економічною концентрацією в галузі використання водних об'єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 41. Призупинення або обмеження водокористування

1. Водокористування може бути припинене або обмежене в разі:

1) загрози заподіяння шкоди життю або здоров'ю людини;

2) виникнення радіаційної аварії або інших надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру;

3) заподіяння шкоди довкіллю;

4) в інших передбачених федеральними законами випадках.

2. Призупинення водокористування у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, провадиться в судовому порядку. В інших випадках призупинення водокористування здійснюється виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до федеральних законів.

3. Обмеження водокористування встановлюється нормативними правовими актами виконавчих органів державної влади, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування або рішенням суду.

Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів

1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів тваринного і рослинного світу.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські системи, не допускається зміна водного режиму цих водних об'єктів, що може призвести до порушення прав третіх осіб.

3. Роботи щодо зміни або облаштування природної водойми або водотоку проводяться за умови збереження його природного походження.

Стаття 43. Використання водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання

1. Для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання повинні використовуватися захищені від забруднення і засмічення поверхневі водні об'єкти та підземні водні об'єкти, придатність яких для зазначених цілей визначається на підставі санітарно-епідеміологічних висновків.

2. Для водних об'єктів, використовуваних для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, встановлюються зони санітарної охорони відповідно до законодавства про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення. У зонах санітарної охорони джерел питного водопостачання здійснення діяльності та відведення території для житлового будівництва, будівництва промислових об'єктів та об'єктів сільськогосподарського призначення забороняються або обмежуються у випадках і в порядку, що встановлені санітарними правилами і нормами відповідно до законодавства про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

3. Порядок використання підземних водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання встановлюється законодавством про надра.

4. На територіях, на яких відсутні поверхневі водні об'єкти, але є достатні ресурси підземних вод, придатних для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, відповідно до законодавства про надра допускається у виняткових випадках використання підземних вод для цілей, не пов'язаних з питним та господарсько- побутовим водопостачанням.

Скидання стічних і (або) дренажних вод у водні об'єкти, розташовані в межах другого та третього поясів зон санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, господарськими та іншими об'єктами, які введені в експлуатацію або дозвіл на будівництво яких видано до введення в дію Водного кодексу Російської Федерації, допускається лише з дотриманням санітарних правил і норм відповідно до Федерального закону від 30 березня 1999 року N 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" (стаття 6.4 Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Стаття 44. Використання водних об'єктів для цілей скидання стічних вод і (або) дренажних вод

1. Використання водних об'єктів для цілей скидання стічних вод і (або) дренажних вод здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом та законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.

2. Забороняється скидання стічних вод і (або) дренажних вод у водні об'єкти:

1) містять природні лікувальні ресурси;

2) віднесені до особливо охоронюваним водним об'єктам.

3. Забороняється скидання стічних вод і (або) дренажних вод у водні об'єкти, розташовані в межах:

1) зон санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2) першої, другої зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів;

3) рибоохоронних зон, рибогосподарських заповідних зон.

4. Скидання стічних вод і (або) дренажних вод може бути обмежений, призупинений або заборонений на підставах та в порядку, що встановлені федеральними законами.

До затвердження відповідно до статті 45 Водного кодексу Російської Федерації правил використання водосховищ, у тому числі типових правил використання водосховищ, але не пізніше ніж до 1 січня 2015 року допускається застосовувати розроблені і затверджені до введення в дію Водного кодексу Російської Федерації правила експлуатації водосховищ (стаття 6.3 Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ).

Стаття 45. Використання водосховищ

1. Використання водосховищ здійснюється відповідно до правил використання водосховищ, що включають в себе правила використання водних ресурсів водосховищ та правила технічної експлуатації та благоустрою водосховищ.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2. Правилами використання водних ресурсів водосховищ визначається режим їх використання, в тому числі режим наповнення та спрацювання водосховищ. Правилами технічної експлуатації та благоустрою водосховищ визначається порядок використання їхнього дна і берегів. Встановлення режимів пропуску паводків, спеціальних попусків, наповнення та спрацювання водосховищ здійснюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади відповідно до положень цієї статті.

3. Перелік водосховищ (у тому числі водосховищ з ємністю більше десяти мільйонів кубічних метрів), щодо яких розробка правил використання водосховищ здійснюється для кожного водосховища (кількох водосховищ, каскаду водосховищ або водогосподарської системи у випадку, якщо режими їх використання виключають роздільне функціонування), встановлюється Урядом Російської Федерації.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

4. Втратив силу. - Федеральний закон від 14.07.2008 N 118-ФЗ.

5. Використання водосховищ, не зазначених у частині 3 цієї статті, здійснюється відповідно до типових правил використання водосховищ, затвердженими уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

6. Правила використання водних ресурсів водосховища повинні містити:

1) характеристики гідровузла, водосховища або кількох водосховищ або каскаду водосховищ та їх можливостей, що дозволяють регулювати рівень води у водосховищах;

2) основні параметри та характеристики водосховища, в тому числі нормальний водопідпірних рівень, морфометричні, гідравлічні, гідрологічні та термічні характеристики;

3) склад та короткий опис гідротехнічних споруд основного гідровузла (гребель, водоскидів, водозабірних, водовипускних та інших гідротехнічних споруд), судопропускних споруд, рибозахисних та рибопропускних споруд, а також споруд, розташованих в акваторії водосховища та на спеціально відведеній території водосховища (водозабірних, водовипускних споруд, насосних станцій, дамб, берегозахисних споруд, об'єктів водного транспорту та інших споруд, функціонування яких впливає на водний режим водосховища);

4) основні характеристики водотоку (режим надходження вод і режим стоку вод, відомості про водозбірної площі, межі водосховища, що регулює водний режим, координати гідротехнічних споруд і величини втрат стоку вод);

5) вимоги про безпеку водопідпірних споруд, що утворюють водосховище, про безпеку мешканців та безпеки господарських об'єктів у прибережній зоні водосховища і на нижчележачому ділянці водотоку;

6) обсяг водоспоживання;

7) порядок регулювання режиму функціонування водосховища, в тому числі для попередження аварій та інших надзвичайних ситуацій в Єдиній енергетичній системі Росії і при ліквідації їх наслідків;

8) порядок оповіщення органів виконавчої влади, водокористувачів, жителів про зміни водного режиму водосховища, в тому числі про режим функціонування водосховища при виникненні аварій та інших надзвичайних ситуацій;

9) порядок проведення робіт і надання інформації в галузі гідрометеорології;

10) відомості про дії, що здійснюються при виникненні аварій та інших надзвичайних ситуацій, та перелік відповідних заходів.

7. Правила використання водних ресурсів водосховищ можуть включати в себе необхідні матеріали в графічній формі та форми необхідних документів.

8. Правила технічної експлуатації та благоустрою водоймища повинні містити:

1) короткий опис водосховища і гідротехнічних споруд, їх основні параметри;

2) відомості про зони впливу водосховища (зоні постійного затоплення, зоні періодичного або тимчасового затоплення, зоні підвищення рівня грунтових вод, зоні можливої ​​зміни берегів водосховища, зоні кліматичного впливу водосховища, зоні впливу багаторічного, сезонного, тижневого, добового регулювання поверхневого стоку вод у водний об'єкт нижче гідровузлів);

3) перелік заходів, здійснюваних при експлуатації водосховища в зимовий період і в період пропуску паводків;

4) перелік заходів, здійснюваних при експлуатації водосховища у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій (зливовий паводок, штормовий вітер, складна льодова обстановка, пропуск вод в катастрофічно великій кількості, землетрус та інші);

5) обмеження експлуатації водосховища та перелік заходів з підтримання належного санітарного та технічного стану водосховища, перелік заходів, здійснюваних в акваторії водосховища, його водоохоронній зоні і в зоні водного об'єкта нижче греблі в зв'язку з використанням водосховища для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, рибальства та полювання, рекреаційних цілей, для цілей водного транспорту, сплаву деревини та інших цілей, а також перелік заходів щодо попередження замулення (у тому числі очищення від наносів, заростання, заходи по боротьбі з цвітінням води), щодо запобігання надходження забруднюючих речовин і мікроорганізмів в водосховище, з облаштування берегів водосховища, зони водного об'єкта нижче греблі відповідно до вимог їх господарського використання і вимог охорони навколишнього середовища;

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

6) порядок організації ремонтно-експлуатаційних робіт;

7) порядок здійснення спостережень за станом водосховища (зміною стоку вод, температурою води, випаровуванням, фільтрацією, хімічних і біологічних складами води, товщиною льоду, рухом наносів, замулення, зміною берегів та іншими явищами);

8) облік використання водних ресурсів водосховища;

9) перелік способів спостережень за технічним станом водосховища і входять до його складу споруд, порядок здійснення таких спостережень.

9. Правила технічної експлуатації та благоустрою водосховищ можуть включати в себе матеріали в графічній формі.

10. Розробка, узгодження і затвердження правил використання водосховищ, у тому числі типових правил використання водосховищ, здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Частина десята введена Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Стаття 46. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії

1. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії здійснюється з урахуванням інтересів інших водокористувачів та з дотриманням вимог раціонального використання і охорони водних об'єктів.

2. Водокористувачі, що експлуатують гідроенергетичні споруди, зобов'язані забезпечити режим спрацювання та наповнення водосховищ з урахуванням пріоритету цілей питного та господарсько-побутового водопостачання.

Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту

1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхів сполучення здійснюється відповідно до законодавства про водному транспорті.

2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини.

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються.

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Стаття 49. Використання водних об'єктів для лікувальних та оздоровчих цілей

Водні об'єкти, що містять природні лікувальні ресурси, використовуються для лікувальних і оздоровчих цілей у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах.

Стаття 50. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей

1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил використання водних об'єктів, встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу.

2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, будівель, споруд для рекреаційних цілей, у тому числі для облаштування пляжів, здійснюються відповідно до водним законодавством і законодавством про містобудівної діяльності.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Стаття 51. Використання водних об'єктів для цілей рибальства та полювання

1. Для цілей рибальства відповідно до законодавства про водних біологічних ресурсах здійснюється використання водних об'єктів рибогосподарського значення.

2. Водні об'єкти або їх частини, які є середовищем існування об'єктів тваринного світу, віднесених до мисливських ресурсів, можуть використовуватися для цілей полювання та ведення мисливського господарства.

(В ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3. Використання водних об'єктів для цілей полювання та ведення мисливського господарства здійснюється відповідно до водним законодавством і законодавством в області полювання та збереження мисливських ресурсів.

(В ред. Федерального закону від 24.07.2009 N 209-ФЗ)

Стаття 52. Використання водних об'єктів для розвідки і видобутку корисних копалин

1. Використання водних об'єктів для розвідки і видобутку корисних копалин здійснюється відповідно до цього Кодексу та законодавством про надра.

2. При видобутку торфу та інших корисних копалин болото або її частина може втрачати режим водного об'єкта в результаті повної або часткової вироблення торфу, повної або часткової заміни його матеріалами природного або техногенного походження, в тому числі подстилающими болото відкладеннями. Після закінчення використання болота або його частини проводиться їх рекультивація переважно шляхом обводнення і штучного заболочування.

Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки

1. Паркан (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідному для ліквідації пожеж кількості.

2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей забороняється.

Стаття 54. Використання водних об'єктів в місцях традиційного проживання і традиційної господарської діяльності корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації

1. У місцях традиційного проживання і традиційної господарської діяльності корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації встановлюється порядок використання водних об'єктів з метою забезпечення захисту споконвічній довкілля і традиційного способу життя цих народів.

2. Особи, пов'язані з корінним малочисельним народам Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації, і їх громади в місцях їх традиційного проживання і традиційної господарської діяльності мають право використовувати водні об'єкти для традиційного природокористування.

Глава 6. ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктів

1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засмічення і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ. Охорона водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюється виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу.

2. При використанні водних об'єктів фізичні особи, юридичні особи зобов'язані здійснювати водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами.

Стаття 56. Охорона водних об'єктів від забруднення і засмічення

1. Скидання у водні об'єкти і поховання в них відходів виробництва та споживання, в тому числі виведених з експлуатації суден та інших плавучих засобів (їх частин і механізмів), забороняються.

2. Проведення на водному об'єкті робіт, внаслідок яких утворюються тверді зважені частинки, допускається тільки відповідно до вимог законодавства Російської Федерації.

3. Заходи щодо запобігання забруднення водних об'єктів внаслідок аварій та інших надзвичайних ситуацій та у ліквідації їх наслідків визначаються законодавством Російської Федерації.

4. Вміст радіоактивних речовин, пестицидів, агрохімікатів та інших небезпечних для здоров'я людини речовин та сполук у водних об'єктах не повинно перевищувати відповідно гранично допустимі рівні природного радіаційного фону, характерні для окремих водних об'єктів, і інші встановлені відповідно до законодавства Російської Федерації нормативи.

5. Поховання у водних об'єктах ядерних матеріалів, радіоактивних речовин забороняється.

6. Скидання у водні об'єкти стічних вод, утримання в яких радіоактивних речовин, пестицидів, агрохімікатів та інших небезпечних для здоров'я людини речовин і з'єднань перевищує нормативи допустимого впливу на водні об'єкти, забороняється.

7. Проведення на основі ядерних та інших видів промислових технологій вибухових робіт, при яких виділяються радіоактивні та (або) токсичні речовини, на водних об'єктах забороняється.

Стаття 57. Охорона боліт від забруднення і засмічення

1. Забруднення і засмічення боліт відходами виробництва та споживання, забруднення їх нафтопродуктами, отрутохімікатами та іншими шкідливими речовинами забороняються.

2. Осушення або інше використання боліт або їх частин не повинно призводити до погіршення стану невикористовуваних частин цих боліт, інших водних об'єктів і до виснаження вод.

Стаття 58. Охорона льодовиків і сніжників від забруднення і засмічення

1. Несанкціоноване скидання стічних вод на льодовики, снежники, а також засмічення льодовиків, сніжників відходами виробництва та споживання, забруднення їх нафтопродуктами, отрутохімікатами та іншими шкідливими речовинами забороняються.

2. Паркан (вилучення) льоду з льодовиків не повинен чинити негативний вплив на стан водних об'єктів і приводити до виснаження вод.

Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів

1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких справляє чи може справити негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів і виснаження вод, а також дотримувати встановлених нормативів припустимого впливу на підземні водні об'єкти.

2. На водозбірних площах підземних водних об'єктів, які використовуються або можуть бути використані для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, не допускається розміщувати місця поховань відходів виробництва та споживання, кладовища, скотомогильники та інші об'єкти, що роблять негативний вплив на стан підземних вод.

КонсультантПлюс: примітка.

Постановою Госкомсанепіднадзора РФ від 31.10.1996 N 46 затверджені Гігієнічні вимоги до використання стічних вод і їх осадів для зрошення і добрива. Санітарні правила та норми. СанПиН 2.1.7.573-96.

3. Використання стічних вод для зрошення і добрива земель може здійснюватися відповідно до санітарним законодавством.

4. У випадку, якщо при використанні надр розкриті водоносні горизонти, необхідно вжити заходів щодо охорони підземних водних об'єктів.

5. При проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації водозабірних споруд, пов'язаних з використанням підземних водних об'єктів, повинні бути передбачені заходи щодо запобігання негативного впливу таких споруд на поверхневі водні об'єкти та інші об'єкти навколишнього середовища.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

1. При проектуванні, будівництві, реконструкції, введенні в експлуатацію, експлуатації гідротехнічних споруд та при впровадженні нових технологічних процесів повинно враховуватися їх вплив на стан водних об'єктів, повинні дотримуватися нормативи допустимого впливу на водні об'єкти, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

2. Для будівництва гідротехнічних споруд нового водосховища здійснюється вилучення земельних ділянок, розташованих у межах зони затоплення, відповідно до земельного законодавства та цивільним законодавством.

3. Не допускається введення в експлуатацію об'єктів, призначених для зрошення і добрива земель стічними водами, без створення пунктів спостереження за водним режимом і якістю води у водних об'єктах.

4. Проектування прямоточних систем технічного водопостачання не допускається.

5. Введення в експлуатацію об'єктів, призначених для транспортування, зберігання нафти і (або) продуктів її переробки, без обладнання таких об'єктів засобами запобігання забруднення водних об'єктів та контрольно-вимірювальною апаратурою для виявлення витоку зазначених речовин забороняється.

6. При експлуатації водогосподарської системи забороняється:

1) здійснювати скидання у водні об'єкти стічних вод, не піддалися санітарного очищення, знешкодження (виходячи з неприпустимість перевищення нормативів припустимого впливу на водні об'єкти та нормативів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у водних об'єктах), а також стічних вод, які не відповідають вимогам технічних регламентів;

2) проводити забір (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта в обсязі, що надає негативний вплив на водний об'єкт;

3) здійснювати скидання у водні об'єкти стічних вод, в яких містяться збудники інфекційних захворювань, а також шкідливі речовини, для яких не встановлені нормативи гранично допустимих концентрацій.

7. Порушення вимог до використання і охорони водних об'єктів тягне за собою обмеження, призупинення або заборона експлуатації об'єктів водогосподарських систем в порядку, передбаченому цим Кодексом, іншими федеральними законами.

Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт

1. Проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних зі зміною дна і берегів водних об'єктів, в їх водоохоронних зонах, у межах особливо цінних водно-болотних угідь здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та законодавства про містобудівну діяльність .

2. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забору (вилучення) водних ресурсів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання потрапляння риб та інших водних біологічних ресурсів в водозабірні споруди, здійснювати заходи щодо запобігання забруднення грунтових вод і піднесення їх рівня.

3. Зрошення, в тому числі з використанням стічних вод, якість яких відповідає вимогам нормативів припустимого впливу на водні об'єкти, осушення та інші меліоративні роботи повинні проводитися одночасно із здійсненням заходів щодо охорони навколишнього середовища, із захисту водних об'єктів та їх водозбірних площ.

Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх використанні для цілей виробництва електричної енергії

1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енергетики, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів.

2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами здійснюється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони водних об'єктів, вимог до збереження водних біологічних ресурсів та інших об'єктів тваринного і рослинного світу, вимог щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків .

Стаття 63. Використання, охорона, захист, відтворення лісів, розташованих в водоохоронних зонах

(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Використання, охорона, захист, відтворення лісів, розташованих в водоохоронних зонах, здійснюються відповідно до лісовим законодавством.

Стаття 64. Зони, округу санітарної охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними лікувальними ресурсами

З метою охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними лікувальними ресурсами, встановлюються зони, округи санітарної охорони відповідно до законодавства Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах.

Стаття 65. Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги

1. Водоохоронними зонами є території, які прилягають до берегової лінії морів, річок, струмків, каналів, озер, водосховищ та на яких встановлюється спеціальний режим здійснення господарської та іншої діяльності з метою запобігання забруднення, засмічення, замулення зазначених водних об'єктів і виснаження їх вод, а також збереження довкілля водних біологічних ресурсів та інших об'єктів тваринного і рослинного світу.

2. У межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги, на територіях яких вводяться додаткові обмеження господарської та іншої діяльності.

3. За межами територій міст та інших населених пунктів ширина водоохоронної зони річок, струмків, каналів, озер, водосховищ і ширина їх прибережної захисної смуги встановлюються від відповідної берегової лінії, а ширина водоохоронної зони морів і ширина їх прибережної захисної смуги - від лінії максимального припливу. При наявності зливової каналізації і набережних межі прибережних захисних смуг цих водних об'єктів збігаються з парапетами набережних, ширина водоохоронної зони на таких територіях встановлюється від парапету набережної.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

4. Ширина водоохоронної зони річок або струмків встановлюється від їх витоку для річок або струмків довжиною:

1) до десяти кілометрів - у розмірі п'ятдесяти метрів;

2) від десяти до п'ятдесяти кілометрів - у розмірі ста метрів;

3) від п'ятдесяти кілометрів і більше - у розмірі двохсот метрів.

5. Для річки, струмка протяжністю менше десяти кілометрів від витоку до гирла водоохоронна зона збігається з прибережною захисною смугою. Радіус водоохоронної зони для витоків річки, струмка встановлюється в розмірі п'ятдесяти метрів.

6. Ширина водоохоронної зони озера, водосховища, за винятком озера, розташованого усередині болота, або озера, водосховища з акваторією менше 0,5 квадратного кілометра, встановлюється в розмірі п'ятдесяти метрів. Ширина водоохоронної зони водосховища, розташованого на водотоці, встановлюється рівній ширині водоохоронної зони цього водотоку.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

7. Ширина водоохоронної зони озера Байкал встановлюється Федеральним законом від 1 травня 1999 року N 94-ФЗ "Про охорону озера Байкал".

8. Ширина водоохоронної зони моря становить п'ятсот метрів.

9. Водоохоронні зони магістральних чи міжгосподарських каналів збігаються по ширині з смугами відводів таких каналів.

10. Водоохоронні зони річок, їх частин, поміщених в закриті колектори, не встановлюються.

11. Ширина прибережної захисної смуги встановлюється в залежності від ухилу берега водного об'єкта і складає тридцять метрів для зворотного або нульового ухилу, сорок метрів для ухилу до трьох градусів і п'ятдесят метрів для ухилу три і більше градусів.

12. Для розташованих в межах боліт проточних і стічних озер та відповідних видатків ширина прибережної захисної смуги встановлюється в розмірі п'ятдесяти метрів.

13. Ширина прибережної захисної смуги озера, водосховища, що мають особливо цінне рибогосподарське значення (місця нересту, нагулу, зимівлі риб та інших водних біологічних ресурсів), встановлюється в розмірі двохсот метрів незалежно від ухилу прилеглих земель.

14. На територіях населених пунктів при наявності зливової каналізації і набережних межі прибережних захисних смуг збігаються з парапетами набережних. Ширина водоохоронної зони на таких територіях встановлюється від парапету набережної. При відсутності набережній ширина водоохоронної зони, прибережної захисної смуги вимірюється від берегової лінії.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

15. У межах водоохоронних зон забороняються:

1) використання стічних вод для удобрення грунтів;

2) розміщення кладовищ, скотомогильників, місць захоронення відходів виробництва та споживання, радіоактивних, хімічних, вибухових, токсичних, отруйних і отруйних речовин;

3) здійснення авіаційних заходів по боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин;

4) рух і стоянка транспортних засобів (крім спеціальних транспортних засобів), за винятком їх руху по дорогах і стоянки на дорогах і в спеціально обладнаних місцях, що мають тверде покриття.

16. У межах водоохоронних зон допускаються проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація господарських та інших об'єктів за умови обладнання таких об'єктів спорудами, що забезпечують охорону водних об'єктів від забруднення, засмічення і виснаження вод відповідно до водним законодавством і законодавством в області охорони навколишнього середовища .

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

17. У межах прибережних захисних смуг поряд з встановленими частиною 15 цієї статті обмеженнями забороняються:

1) розорювання земель;

2) розміщення відвалів розмивних грунтів;

3) випас сільськогосподарських тварин і організація для них літніх таборів, ванн.

18. Встановлення на місцевості меж водоохоронних зон та меж прибережних захисних смуг водних об'єктів, у тому числі за допомогою спеціальних інформаційних знаків, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Частини вісімнадцятої в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Стаття 66. Особливо охоронювані водні об'єкти

1. Водні об'єкти або їх частини, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення, можуть бути визнані особливо охоронюваними водними об'єктами.

2. Статус, режим особливої ​​охорони і межі територій, в межах яких розташовані водні об'єкти, зазначені в частині 1 цієї статті, встановлюються відповідно до законодавства про особливо охоронюваних природних територіях.

Стаття 67. Зони екологічного лиха, зони надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, запобігання негативного впливу вод і ліквідація її наслідків

1. Відповідно до законодавства в галузі охорони навколишнього середовища і законодавством щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру зонами екологічного лиха, зонами надзвичайних ситуацій можуть оголошуватися водні об'єкти та річкові басейни, в яких у результаті техногенних і природних явищ відбуваються зміни, що представляють загрозу здоров'ю або життю людини, об'єктів тваринного і рослинного світу, інших об'єктів навколишнього середовища.

2. Власник водного об'єкту зобов'язаний здійснювати заходи щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків. Заходи щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єктів, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюються виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу.

3. Межі територій, схильних до затоплення і підтоплення, і режим здійснення господарської та іншої діяльності на цих територіях в залежності від частоти їх затоплення та підтоплення встановлюються відповідно до законодавства про містобудівну діяльність.

4. На територіях, схильних до затоплення, розміщення нових населених пунктів, кладовищ, скотомогильників і будівництво капітальних будинків, будівель, споруд без проведення спеціальних захисних заходів щодо запобігання негативного впливу вод забороняються.

(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)

Глава 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 68. Адміністративна, кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства

1. Особи, винні у порушенні водного законодавства, несуть адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

2. Притягнення до відповідальності за порушення водного законодавства не звільняє винних осіб від обов'язку усунути допущене порушення і відшкодувати заподіяну ними шкоду.

Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної водних об'єктів внаслідок порушення водного законодавства

1. Особи, які заподіяли шкоду водних об'єктів, відшкодовують її добровільно або в судовому порядку.

2. Методика обчислення розміру шкоди, заподіяної водних об'єктів внаслідок порушення водного законодавства, затверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Президент

Російської Федерації

В. ПУТІН

Москва, Кремль

3 червня 2006

N 74-ФЗ

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Кодекс
321.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Водний кодекс України
Французький цивільний кодекс 1804 року - класичний кодекс буржуазії
Водний туризм
Водний податок 2
Водний податок
Водний транспорт лісу
Водний транспорт лісосплав рибне господарство як учасники водогосподарського комплексу
Митний Кодекс РФ
Земельний Кодекс РФ
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru