Власний капітал і його значення в діяльності банку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
1.1. Поняття власного капіталу банку
1.2 Структура власного капіталу банку та характеристика його
окремих елементів
1.3. Розрахунок величини власного капіталу банку
1.4. Достатність власного капіталу банку
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОСІЙСКA БАНК ЗАОЩАДЖЕНЬ»
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
2.2. Організаційна структура комерційного банку
2.3. Характеристика послуг, що надаються юридичним і фізичним
особам
3. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
ДОДАТОК

ВСТУП
Основою діяльності будь-якого господарського суб'єкта є капітал, певна сума грошових коштів. На початку діяльності організація формує свій капітал, надалі вона повинна постійно стежити за його достатністю, вживати заходів для підтримки і нарощування його величини. Можливості становлення господарської діяльності та його подальше розвитку можуть бути реалізовані лише в тому разі, якщо власники розумно управляють капіталом, вкладеним в організацію. Результати в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів забезпечує життєдіяльність організації. Сформований на початку заснування банку власний капітал дозволяє організувати виробничий процес і можливість отримання прибутку. Зростання прибутку, а відповідно і зростання власного капіталу комерційної організації при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику, дозволяє забезпечити фінансову стійкість кредитної організації.
Метою курсової роботи є вивчення особливостей ТОВ «Російський Банк Заощаджень».
Завдання курсової роботи:
- Вивчити теоретичні основи визначення та формування власного капіталу кредитної організації;
- Ознайомитися з діяльністю ТОВ «Російський Банк Заощаджень»;
- Вивчити організаційну структуру комерційного банку;
- Ознайомитися з характеристикою послуг, що надаються кредитною організацією фізичним та юридичним особам;
- Проаналізувати склад, структуру активів і пасивів ТОВ «Російський Банк Заощаджень».
1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
1.1. Поняття власного капіталу банку
Власний капітал представляє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну визначеність, є обов'язковою умовою утворення і функціонування будь-якого комерційного банку, тобто служить стрижнем, на який спирається вся діяльність банку з першого дня його існування.
Незважаючи на незначну частку в ресурсах комерційного банку (у середньому близько 17%), власний капітал виконує життєво важливі функції, які в свою чергу, необхідні для нормального функціонування банку і подальшого його розвитку.
Винятки становлять новостворені комерційні банки, чия діяльність по залученню депозитів знаходиться на початковій стадії, а також більшість середніх і дрібних банків, частка власного капіталу в загальній сумі ресурсів яких значно перевищує рівень, що складається в цілому по регіону. Підтримання невеликими банками частки власного капіталу на більш високому рівні пов'язано, перш за все, з більшою ймовірністю виникнення у них кризових ситуацій та їх наслідками.
Власний капітал виконує наступні функції:
- Захисну функцію, яка виражається в тому, що завдяки постійному характером власний капітал виступає в якості «головного засобу захисту» інтересів вкладників і кредиторів, за рахунок коштів яких фінансується значна частка активів банку. У банківській практиці власний капітал розглядається як величина, в межах якої банк гарантує відповідальність за своїми зобов'язаннями.
Одночасно власний капітал служить для захисту самого банку від банкрутства. Маючи безповоротний характер, він дозволяє банку здійснювати операції, не дивлячись на виникнення великих непередбачених збитків, компенсуючи поточні втрати до дозволу керівництвом банку, що виникли.
- Оперативну функцію. Протягом усього періоду функціонування банку його власний капітал є основним джерелом формування та розвитку матеріальної бази банку, що забезпечує умови для його організаційного зростання. Так, новому банку для початку його роботи необхідні кошти для здійснення таких першочергових витрат, як придбання або оренда приміщення, закупівля необхідної техніки, обладнання тощо У ролі стартових коштів для відшкодування подібних витрат виступає утворений на етапі створення комерційного банку його власний капітал. У період зростання кожен працюючий банк зацікавлений як у встановленні довгострокових відносин зі своєю клієнтурою, так і в залученні нових платоспроможних клієнтів. Це змушує банк працювати у напрямку розширення спектру банківських послуг, підвищення їх якості, збільшення числа розробок, впровадження передових банківських технологій, нових програмних продуктів, оновлення обладнання, а також проводити заходи структурного характеру (зокрема, створювати філіальну мережу як усередині регіону, так і за його межами). Фінансовою базою банку, а також засобом захисту його від ризику, пов'язаного з організаційним ростом і розгортанням операцій, служить його власний капітал.
- Регулюючу функцію, яка пов'язана, з одного боку, з особливою зацікавленістю суспільства в нормальному функціонуванні комерційних банків і збереженням стабільності всієї банківської системи, а з іншого - до норм економічної поведінки, що дозволяють контролювати діяльність кредитної організації. У ній, так само як і в попередніх, втілено захисна властивість власного капіталу, що оберігає банк від фінансової нестійкості та надмірних ризиків, виступаючи в якості регулятора його діяльності.
1.2. Структура власного капіталу банку та характеристика його окремих елементів
Власний капітал банку являє собою сукупність різних за призначенням повністю оплачених елементів, що забезпечують економічну самостійність, стабільність і стійку роботу банку. Обов'язковою умовою для включення до складу власного капіталу тих чи інших засобів є їх здатність виконувати роль страхового фонду для покриття непередбачених збитків, що виникають у процесі діяльності банку, дозволяючи тим самим продовжувати проведення поточних операцій у разі їх появи. Проте не всі елементи власного капіталу в однаковій мірі володіють такими захисними властивостями. Багато з них мають свої, притаманні лише їм особливості, які впливають на здатність елемента відшкодовувати надзвичайні непередбачені витрати. Це обставина зумовила необхідність виділення в структурі власного капіталу банку двох рівнів: основного (базового) капіталу, представляє капітал першого рівня, і додаткового капіталу, або капіталу другого рівня.
Відповідно до положення Банку Росії від 26 листопада 2001р. «Про методику розрахунку власних коштів (капіталів) кредитних організацій» № 159 - П до джерел, що входять до складу основного капіталу, належать засоби, що мають найбільш постійний характер, які комерційний банк може за будь-яких обставин безперешкодно використовувати для покриття непередбачених збитків. Ці елементи відображаються у публікованих банком звітах, складаючи основу, на якій базуються багато оцінки якості банківської роботи роботи, і, нарешті, впливають на його дохідність і ступінь конкурентоспроможності. До складу додаткового капіталу з певними обмеженнями включають кошти, які носять менш постійний характер і можуть тільки за деяких обставин бути спрямовані на зазначені вище цілі. Вартість таких грошей здатна протягом певного часу змінюватися.
Зокрема, у складі джерел основного капіталу банку виділяються:
- Статутний капітал акціонерного комерційного банку в частині звичайних акцій, а також акцій, що не відносяться до кумулятивних;
- Статутний капітал комерційного банку, створеного у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
- Фонди комерційного банку (резервний та інші), сформовані за рахунок прибутку минулих років і поточного року (на підставі даних, підтверджених аудиторською організацією);
- Емісійний дохід банку, створеного у формі акціонерного товариства;
- Емісійний дохід банку, створеного у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
- Прибуток минулих років і поточного року, зменшена на величину розподілених коштів за відповідний період, дані про які підтверджені аудиторським висновком, тобто нерозподілений прибуток;
- Частина резерву під знецінення вкладень у цінні папери, акцій і часток участі.
До складу основного капіталу включаються фонди, використання яких не зменшує величини майна банку.
Джерелами додаткового капіталу банку є:
- Приріст вартості майна за рахунок переоцінки;
- Частина резерву на можливі втрати по позиках;
- Фонди, сформовані в поточному році, прибуток поточного року;
- Субординовані кредити;
- Привілейовані акції з кумуятівним елементом.
Може бути включена до складу додаткового капіталу прибуток минулого року до аудиторського підтвердження.
Спочатку на етапі створення комерційного банку єдиним джерелом його власного капіталу є статутний капітал. Інші джерела утворюються у процесі діяльності банку. У міру їх створення статутний капітал стає частиною власного капіталу банку, але продовжує залишатися його основним елементом. Статутний капітал, утворюючи ядро ​​власного капіталу, відіграє значну роль у діяльності комерційного банку. Саме він визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси вкладників і кредиторів банку, і служить забезпеченням його зобов'язань; дозволяє продовжувати операції у разі виникнення великих непередбачених витрат і використовується для їх покриття, якщо є в банку резервних фондів виявиться недостатньо. Банківські аналітики виходять з того, що банк на відміну від інших комерційних підприємств зберігає свою платоспроможність до тих пір, поки залишається недоторканим його статутний капітал.
Комерційні банки в ході своєї діяльності в міру накопичення прибутку створюють за рахунок неї інше джерело власного капіталу комерційного банку - різні фонди: резервний фонд, фонди спеціального призначення, фонди накопичення та ін Зазначені фонди включаються до складу основного капіталу на підставі даних річного бухгалтерського звіту банку, завіреного аудиторською організацією .
Створюваний в обов'язковому порядку резервний фонд призначений для покриття збитків і відшкодування втрат, що виникають у результаті поточної діяльності банку, і служить, таким чином, забезпеченням стабільної його роботи. Резервний фонд кредитної організації не може становити менше 15% величини її статутного капіталу.
Фонди спеціального призначення і фонди нагромадження покликані забезпечити виробничий і соціальний розвиток самого банку. Відповідно до цільового призначення вони використовуються на придбання нових потужностей (обладнання, обчислювальної техніки, комп'ютерів тощо) у період зростання банку, тобто виконують оперативну функцію власного капіталу банку, а також направляються на соціальний розвиток колективу, матеріальне заохочення працівників банку, виплату допомоги та інші цілі.
Особливу складову частину власного капіталу банку являють собою страхові резерви, утворені банком для підтримки стійкого функціонування комерційного банку в ході здійснення конкретних операцій. Це резерв під знецінення вкладень у цінні папери і резерв на можливі втрати по позиках. Формування таких резервів носить обов'язковий характер і знаходиться під жорстким контролем Банку Росії.
Призначення резерву під знецінення вкладень в цінні папери складається в усуненні негативних наслідків, пов'язаних з падінням курсу придбаних банком цінних паперів, у той час як резерв на можливі втрати з позик використовується для покриття не погашеної клієнтами позичкової заборгованості за основним боргом. При цьому перший має більш постійний характер (щомісячно банком проводиться переоцінка вкладень у цінні папери за їх ринковою ціною) і включається на відміну від другого до складу основного капіталу банку.
У ролі капіталу другого рівня (додаткового капіталу) може виступати такий гібридний інструмент, як субординований кредит. Він надається комерційному банку на термін не менше п'яти років і може бути затребуваний кредитором тільки після закінчення терміну дії договору, а в разі ліквідації банку - після повного задоволення вимог інших кредиторів. Незважаючи на те, що субординований кредит не підлягає погашенню за ініціативою його власника, він продовжує залишатися терміновим борговим зобов'язанням з фіксованим терміном повернення і, як правило, не може бути повністю використаний для покриття збитків банку, що служить підставою для введення додаткових обмежень на його величину . Зокрема, субординований кредит використовується як елемент додаткового капіталу, не може перевищувати 50% вартості основного капіталу і повинен піддаватися амортизації.
1.3. Розрахунок величини власного капіталу банку
Власний капітал як сукупність усіх джерел основного і додаткового капіталів, що значаться на балансі банку, представляє валовий власний капітал банку (капітал-брутто). Однак у російській банківській практиці для розрахунку економічних нормативів, лімітів відкритої валютної позиції і в інших випадках, коли для визначення значення пруденційних банківських норм задіяні власні кошти (капітал) банку, використовується показник чистого власного капіталу (капітал-нетто), який являє собою величину фактично наявних у банку власних засобів і може бути використаний у якості кредитних ресурсів. Визначається чистий власний капітал шляхом зменшення величини валового власного капіталу на абстрактну, іммобілізованих частину власних коштів.
Характерною особливістю дворівневої структури власного капіталу банку є встановлення граничних співвідношень між різними його частинами. Зокрема, основний капітал банку повинен становити щонайменше 50% від загальної величини власного капіталу банку, а додатковий капітал відповідно не може бути за своїм розміром більше величини основного капіталу. Крім того, наявність елементів капіталу другого рівня допустимо лише у розмірі, що становить певну частину основного капіталу (як, наприклад, за субординованим кредитом).
Зазначена обставина обумовлює необхідність розрахунку чистого власного капіталу банку послідовно, в три етапи.
Перший етап - це визначення величини чистого основного капіталу. Із суми всіх наявних у банку джерел основного капіталу, складових, як уже зазначалося, перший рівень валового власного капіталу банку, виключаються нематеріальні активи; власні акції, викуплені комерційним банком у акціонерів; непокриті збитки попередніх років; збиток поточного року.
Другий етап - визначення реальної величини додаткового капіталу (тобто з урахуванням обмежень), яка буде включена в розрахунок чистого власного капіталу банку. Сума джерел додаткового капіталу банку порівнюється з отриманою величиною чистого основного капіталу. Якщо ця сума виявиться менше або дорівнює величині чистого основного капіталу, то вся вона буде включена в розрахунок додаткового капіталу. В іншому випадку вона повинна бути зменшена до розміру, рівного величині чистого основного капіталу, розрахунок якої зроблений на першому етапі. Якщо отримана величина чистого основного капіталу буде мати нульове або негативне значення, то джерела додаткового капіталу взагалі не будуть включатися в розрахунок власного капіталу банку.
Таким чином, досягається граничне співвідношення між різними частинами власного капіталу банку: сума елементів додаткового капіталу не повинна перевищувати 100% величини чистого основного капіталу.
Третій етап - розрахунок величини чистого власного капіталу. Із загальної суми отриманих у результаті двох попередніх етапів величин чистого основного і додаткового капіталів віднімають величину недосозданного резерву під можливі втрати з позик під 2 - 4-у групи ризику і під знецінення цінних паперів, прострочену дебіторську заборгованість тривалістю понад 30 днів, вкладення банку в акції (частка участі), придбані для інвестування, надані субординовані кредити та інші абстрактні власні кошти.
Величина чистого власного капіталу банку повинна бути позитивною. Негативна його величина свідчить про те, що комерційний банк фактично не має вільних власних коштів, а на покриття непередбачених витрат банку використовуються виключно залучені кошти. У результаті значно знижується фінансова стійкість комерційного банку, що веде в разі виникнення кризової ситуації до серйозних ускладнень і додаткових труднощів.
1.4. Достатність власного капіталу банку
Термін «достатність капіталу» визначає надійність банку. Завдяки тій захисту, яку власний капітал протиставляє надзвичайних витрат, підтримка його на достатньому рівні є найчастіше основним способом забезпечення довіри населення до комерційних банків і переконання кредиторів у його фінансовій стійкості. Невипадково тому питання достатності власного капіталу належить до числа найбільш гострих питань банківської практики і є для комерційних банків і для Банку Росії одним з актуальних.
Будь-який комерційний банк, який орієнтується на певне коло клієнтів та обсяг наданих їм послуг, повинен мати власний капітал такої величини, щоб бути в змозі задовольняти всі обгрунтовані потреби своїх клієнтів у позикових коштах і своєчасно виконувати всі взяті на себе зобов'язання, не порушуючи при цьому встановлених нормативів і не піддаючи себе підвищеному ризику.
Прийнятий у російській банківській практиці для контролю за підтриманням комерційними банками власного капіталу на достатньому для відшкодування втрат у критичних ситуаціях метод розрахунку нормативу достатності банківського капіталу багато в чому відповідає міжнародним стандартам.
Відповідно до інструкції Банку Росії «Про порядок регулювання діяльності кредитної організації» № 1 в основу методики визначення достатньої величини власного капіталу банку покладено принцип зважування активів на ризик. Це означає, що при розрахунку нормативу достатності капіталу банку його активи групуються в залежності від ступеня ризику вкладень та можливої ​​втрати частини їх вартості. Зважування активів за ступенем ризику провадиться шляхом множення залишку коштів на відповідному балансовому рахунку або їх частини на коефіцієнт ризику. Активи російських банків поділяються на п'ять груп з ваговими коефіцієнтами 0 - 2, 10, 20, 70 і 100%. Нульовий ризик присвоюється засобам на кореспондентському та депозитному рахунках в Банку Росії, обов'язкових резервах, перерахованим в Банк Росії, засобам банків, депонованим для розрахунків чеками, засобам на накопичувальних рахунках при випуску акцій, вкладень в облігації Банку Росії, не обтяженим зобов'язаннями, і іншим засобам . Навпаки, найбільш високий ступінь ризику (70 - 100%) Банк Росії встановив для коштів на рахунках у банках - резидентах РФ і в банках - нерезидентах країн, що не входять до числа групи розвинених країн, для цінних паперів для перепродажу та інших активів.
Норматив достатності капіталу комерційного банку визначається як відношення власного капіталу банку до сумарного обсягу активів, зважених з урахуванням ризику, а його мінімально допустиме значення встановлюється в залежності від розміру власного капіталу банку. Мінімально допустиме значення нормативу достатності власних коштів (капіталу) банку, так само як і мінімальний розмір капіталу створюваного банку, змінювалося зі зміною умови роботи банків. Так, до 1996р. норматив становив 4%, потім був підвищений до 5% і потім, щорічно зростаючи, досяг до лютого 1999р. 8%. З 1 січня 2000р. значення даного нормативу було встановлено для банків з капіталом, еквівалентним 5 млн. євро і вище, в розмірі 10%, а з капіталом менше 5 млн. євро - 11%.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «РОСІЙСКA БАНК ЗАОЩАДЖЕНЬ»
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
Об'єктом дослідження є ТОВ «Російський Банк Заощаджень». Фактична адреса: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, станиця Ессентукская, вул. Гагаріна, 148. Кредитна організація зареєстрована Центральним банком Російської Федерації 14 листопада 1990. 11 листопада 2004р. Банк включено до реєстру банків-учасників системи страхування вкладів. 12 вересня 2006р. відкрито додатковий офіс за адресою м. Єсентуки, вул. Гагаріна, 13. У листопаді 2006р. укладено Генеральний договір з Пенсійним Фондом про виплату допомог і пенсій, введені нові види внесків Пенсійний «До запитання» і Пенсійного «Накопичувальний».
14 лютого 2007 змінилося повну назву з «Комерційний Банк« Передгір'я »товариство з обмеженою відповідальністю» на «Російський Банк Заощаджень (товариство з обмеженою відповідальністю)».
У липні-серпні 2007р. відкрилися два додаткових офісу Банку за адресами: м. Єсентуки, вул. Вокзальна, 8 та м. Єсентуки, вул. Вокзальна, 35а, у яких будуть здійснюватися операції по прийому платежів населення, операції за вкладами громадян, у тому числі зарахування та видача пенсій, а також термінові перекази по Росії та СНД.
На основі фінансових результатів діяльності ТОВ «Російський Банк Заощаджень» можна доцільно оцінити динаміку банківських активів і пасивів за 2005-2007рр.
На малюнку 2.1 показано щомісячне зміна валюти балансу кредитної організації.

Рис. 2.1. Зміна валюти балансу за 2005-2007рр.
З малюнка видно, що валюта балансу на 01.01.2005р. становила 58278 тис. руб. У 2006р. вона продовжує рости, але більш швидкими темпами, ніж у минулому році. Так, її розмір на 01.01.2007р. виріс на 7878 тис. руб., склавши 171052 тис. руб. у порівнянні з 2005р.
Відбулися суттєві зміни і в активах банку. Динаміка зміни активів кредитної організації наводиться в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Динаміка активів ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
Статті
Сума. млн. руб.
Зміна. +, -, Млн.руб.
Темп росту,%
01.01.2005
01.01.2006.
01.01.2007
01.01.2006.
01.01.2007
01.01.2006.
01.01.2007
Чисті активи
47848
62516
164185
14668
101669
130,7
262,6
Ліквідні активи
9436
22771
58106
13335
35335
241,3
255,3
Працюючі активи
44062
55226
104035
11164
48806
125,3
188,4
Валюта балансу
58278
83174
171052
20896
87878
142,7
205,7
За даними таблиці видно, що обсяг чистих активів стабільно зростає. Якщо на 01.01.2005р. їх сума склала 47847 тис. руб., то на 01.01.2007она зросла до 164185 тис. руб.
Обсяг ліквідних активів також значно збільшився. На 01.01.2005р. їх сума склала 9436 тис.руб., потім зросла на 13335 тис. руб. і 01.01.2007р. склала 58106 тис. руб. Це означає, що в касах банку знаходиться достатньо коштів, аби щодня безперебійно виконувати вимоги клієнтів за безготівковим перерахуванню коштів та по видачі готівкових грошей з їхніх рахунків.
Сума працюючих активів стабільно зростає. Так, на 01.01.2005р. їх обсяг дорівнює 44062 тис. руб., на 01.01.2006р. темп росту склав 125,3%, а 01.01.2007р. - 188,4%.
На малюнку 2.2 представлена ​​динаміка активів банку.


Рис. 2.2. Динаміка активів банку за 2005-2007рр.
Динаміка змін пасивів банку наводиться в таблиці 2.2, за якою можна зробити ряд висновків. Величина власного капіталу склала на 01.01.2006р. 17570 тис. руб., Що на 27326 тис. руб. більше, ніж на 01.01.2005р. і на 27326 менше, ніж на 01.01.2007р., що свідчить про стабільно збільшення коштів його акціонерів.
Сума депозитів фізичних і юридичних осіб, а також кредитних організацій з кожним роком збільшується, тобто банк виправдовує своє ощадне назву.

Таблиця 2.2. Динаміка змін пасивів кредитної організації
Статті
Сума. млн. руб.
Зміна. +, -, Млн.руб.
Темп росту,%
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2006.
01.01.2007
Власний капітал
15003
17570
44896
2567
27326
117,1
255,5
Кошти юридичних осіб
19379
20276
44657
897
24381
104,6
220,2
Кошти фізичних осіб
8148
10252
53316
2104
43064
125,8
520,1
Кошти кредитних організацій
5000
14000
20000
9000
6000
280,0
142,9
Валюта балансу
58278
83174
171052
24896
87878
142,7
205,7
На малюнку 2.3 показана динаміка пасивів ТОВ «Російський Банк Заощаджень» за 2005 - 2007рр.

Рис. 2.3. Динаміка пасивів ТОВ «Російський Банк Заощаджень» за 2005 - 2007рр.
В даний час Російська Банк Заощаджень - це сучасний, динамічно розвивається універсальний банк, що надає своїм клієнтам повний перелік основних банківський послуг.
2.2. Організаційна структура комерційного банку
Організаційна структура банку є важливою складовою успішного досягнення цілей обраної стратегії менеджменту. Дуже часто недоліки в організаційних структурах призводили навіть досить потужні банки до кризових ситуацій. Тому вибір організаційної структури повинен найкращим чином відповідати внутрішнім і зовнішнім чинникам, що визначає діяльність банку.
Банки в ринкових умовах спеціалізуються на наданні різних видів послуг, ставлять перед собою різні цілі, а, отже, їхні організаційні структури можуть варіюватися в широких межах. Організаційна структура банку покликана забезпечити раціональну організацію роботи банківських службовців, успішне здійснення всіх функцій управління, максимальне задоволення потреб клієнтів і, в кінцевому рахунку, досягнення цілей, що стоять перед банківським менеджментом.
Організаційна структура комерційного банку, як і будь-якого підприємства, залежить від безлічі факторів, головним з яких виступає забезпечення економічної ефективності. Тому цілком природно, що в невеликому місті банк має одну структуру, а у великому фінансовому центрі, такому, як Москва, - зовсім іншу. Структура банку з великим числом відділень має мало спільного зі структурою банку без відділень. Неможливо знайти два банки, які мали б однакову структуру, крім того, з плином часу відбувається зміна структури банку, яка також може значно відрізнятися від тієї, яка, наприклад, була років десять тому. Так як рух - це життя, а банк можна представити таким собі складним організмом, то тут постійно відбувається зміна набору відділів і комітетів, складу керівних органів відповідно до вимог роботи банку, новими завданнями і цілями банку і т.д. У той же час, незважаючи на постійні зміни, структура банку повинна орієнтуватися на деякі основні принципи, які дозволяють досягти стійкості та стабільності роботи.
Організаційна структура банку визначається двома основними моментами - структурою управління банком і структурою його функціональних підрозділів і служб.
Головне призначення органів управління - забезпечити ефективне керівництво комерційною діяльністю банку з метою реалізації його основних функцій.
На структуру управління банком вирішальний вплив мають правова форма мобілізації власного капіталу банку (акціонерна, пайова тощо) та організаційну побудову банку (ступінь розвитку його мережі і його самостійність). Незалежно від форми організації власного капіталу банку право керування банком повинні мати його засновники.
Організаційна структура банку представлена ​​наступним чином: вищим органом акціонерного комерційного банку є Загальні збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу на рік. Питання, віднесені до виключної компетенції зборів:
- Визначення кількісного складу директорів;
- Збільшення статутного капіталу;
- Утворення виконавчого органу;
- Затвердження аудитора та ін
Зборів акціонерів скликаються щорічно, не пізніше ніж через місяць після складання балансу банку за звітний рік. Для загального керівництва роботою банку, а також спостереження та контролю за роботою правління та ревізійної комісії банку збори акціонерів обирає Раду банку звичайно з терміном повноважень до 5 років. Члени ради зі свого складу обирають голову ради банку та його заступників. Рада банку вирішує стратегічні завдання управління і розвитку діяльності банку, її засідання проводяться не рідше одного разу на рік. Рада банку:
-Визначає пріоритетні напрямки діяльності банку;
- Розглядає проекти кредитних і інших планів банку;
- Затверджує плани доходів і витрат і прибутку банку;
- Розглядає питання про відкриття і закриття філій банку;
- Формує склад Правління банку.
Керівництво поточною діяльністю комерційного банку здійснює Правління. Воно несе відповідальність перед Загальними зборами акціонерів і радою банку. Правління складається з Голови правління, його заступників та інших членів. Засідання Правління банку проводяться регулярно. Рішення приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови є вирішальним.
Правління банку на своїх засіданнях має право, зокрема:
- Визначати чисельність співробітників банку, форми і розміри оплати праці;
- Розглядати і затверджувати проекти положень про структурні підрозділи;
- Розглядати і затверджувати звіти про роботу підрозділів банку;
- Визначати порядок ведення діловодства.
Голова правління банку:
- Представляє банк;
- Виконує рішення вищого органу управління банку;
- Вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності банку.
Поточна діяльність ТОВ «Російський Банк Заощаджень» здійснюється наступними відділами кількома відділами. Кредитний комітет не є самостійним підрозділом банку, до його складу входять посадові особи інших відділів банку.
Функції Кредитного комітету:
- Розробка кредитної політики банку, структури залучених засобів і їхнього розміщення;
- Підготовка висновків з надання позик;
- Розгляд питань, пов'язаних з інвестуванням і трастовими операціями.
Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів, а зі свого складу обирає голову і заступника. Ревізійна комісія перевіряє дотримання банком законодавчих та інших актів, що регулюють їх діяльність; кредитні, розрахункові, валютні та інші операції, проведені банком протягом операційного року; стан каси і майна. Ревізійна комісія подає Раді банку, Зборам акціонерів і Центральному банку звіт про проведені ревізії, супроводжуваний рекомендаціями щодо усунення недоліків.
Структурний підрозділ загальних питань управління - планування і прогнозування - покликане реалізувати управлінські функції банку з метою забезпечення основних принципів його діяльності - ліквідності, рентабельності і надійності.
Комерційна діяльність - центральна ланка, яка заробляє доходи. У рамках даного блоку вирішуються такі питання як призначення і характер забезпечення видаваних кредитів, механізм надання і терміни кредитування, сфера використання та інші фактори.
Фінансовий блок - бухгалтерія, каса. Бухгалтерія - структурний підрозділ, що здійснює бухгалтерський облік, в якому безперервно відбиваються всі операції банку у грошовій формі. При цьому використовується бухгалтерський баланс, документація, рахунки. За даними бухгалтерського обліку бухгалтерія складає бухгалтерську звітність в системі показників, що характеризують стан засобів і фінансової діяльності банку за певний період.
Відділ автоматизації:
- Організовує комп'ютерні системи банку;
- Здійснює виконання електронних розрахунків і платежів;
- Розробляє програми перспективного і поточного оснащення
банку електронно-обчислювальної та оргтехнікою.
Комплекс заходів щодо забезпечення безпеки фінансово-комерційної діяльності, надійного функціонування підрозділів банку та його філій здійснюється спеціальним управлінням безпеки банку.
Адміністративний блок - відділ кадрів, охорона, юридичне управління, господарський блок.
Відділ кадрів:
- Планує чисельність і використання персоналу;
- Здійснює набір персоналу та його розстановку.
В умовах міжбанківської конкуренції формування персоналу високого рівня є невід'ємною частиною стратегії банку як комерційного підприємства.
Юридичний відділ:
- Розробляє нормативні документи та зміни в статуті банку;
- Контролює правильність оформлення банківських операцій;
- Укладає договори, акти застави та інші ділові папери;
- Веде всі справи банку в судових та адміністративних установах.
Організаційна структура ТОВ «Російський Банк Заощаджень» представлена ​​на малюнку 2.4.2.3. Характеристика послуг, що надаються юридичним та фізичним особам
Основними напрямками діяльності ТОВ «Російський Банк Заощаджень» є кредитування фізичних осіб. Банк видає населенню споживчий кредит під заставу нерухомості - найпоширеніша і затребувана форма кредитування. Види кредитів під заставу:  
- Кредит під заставу нерухомості;
- Кредит під заставу квартири;
- Кредит під заставу автомобіля;
- Кредит під заставу майна;
- Кредит під заставу землі;
- Кредит під заставу житла;
- Кредит під заставу дачі;
Кредитна організація здійснює розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб, а також валютно-обмінні операції з 9-ма видами іноземних валют і працює з пошкодженими грошовими знаками іноземних держав, у тому числі бере їх для направлення на інкасо.
ТОВ «Російський Банк Заощаджень» здійснює перекази коштів в рублях і іноземній валюті з рахунків і без їх відкриття. У разі необхідності, за додаткову плату можна оформити терміновий переклад. Переклад рублевих коштів без відкриття рахунку в інші кредитні організації, що знаходяться на території Російської Федерації становить 1,5% від суми, переказ грошових коштів з рахунку фізичної особи в іншу кредитну організацію - 0,5% (не менше 5 руб.).
Залучення грошових коштів у внески також є одним з основних напрямів діяльності комерційного банку. Умови вкладів, а також їх характеристика представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Характеристика вкладів
Термін
Мін. сума
Процентна ставка (% річних)
Мін. сума
Процентна ставка (% річних)
Умови за вкладом
Рублі
Долари / Євро
Вклад «До запитання»
«До запитання»
10
0,5
10
0,2
Щомісячне нарахування%; капіталізація; видаткові операції; додаткові внески
Вклад «До запитання Пенсійний»
«До запитання»
10
5


Щомісячне нарахування%; капіталізація; видаткові операції; додаткові внески
Вклад «Строковий» для фізичних осіб
Від 1 до 3 місяців
1000
5,5
500
4 / 3,5
Щомісячне нарахування%; зняття%; відсутність штрафних санкцій при достроковому запитання суми вкладу
Від 3 до 6 місяців
1000
6,5
500
5 / 4,5
Від 6 місяців до 1 року
1000
8,5
500
6 / 5, 5
Від 1 року до 2 років
1000
9
500
6,5 / 6
Понад 100000
10


Вклад «Накопичувальний»
1 рік
1000
8
500
6 / 5, 5
Щомісячне нарахування%; зняття%; додаткові внески, відсутність штрафних санкцій при достроковому запитання суми вкладу
Понад 100000
9


Вклад «Пенсійний накопичувальний»
1 рік
1000
9


Щомісячне нарахування%; зняття%; додаткові внески, відсутність штрафних санкцій при достроковому запитання суми вкладу
Вклад «Індивідуальний»
1 рік
300000
9,5


Щомісячне нарахування%; зняття%; додаткові внески, відсутність штрафних санкцій при достроковому запитання суми вкладу
Кредитна організація пропонує скористатися послугою з оренди індивідуальних сейфів, встановлених в спеціальних, добре захищених і охоронюваних сховищах. Можна орендувати індивідуальні сейфи на будь-які терміни з подальшою пролонгацією. У залежності від термінів оренди і кількості орендованих сейфів діє гнучка система знижок. Банк дає можливість надати право користування орендованим сейфом довіреній особі і забезпечує конфіденційність роботи з орендованими індивідуальними сейфами.
Міжнародні грошові перекази «Юністрім» - система термінових грошових переказів фізичним особам без відкриття банківського рахунку. Переваги: ​​комісія від 1% (в залежності від регіону одержувача); доставка від 10 хвилин; ніяких витрат для одержувача; простота в оформленні; широка географія.

3. ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку являє собою систему спеціальних знань, пов'язаних з вивченням фінансово-економічних результатів діяльності банку, виявленням факторів, тенденцій і пропорцій господарських процесів, обгрунтуванням напрямків розвитку банку. Дослідження структури балансу ТОВ «Російський Банк Заощаджень» доцільно почати з пасиву, що відображає джерела власних і залучених коштів, оскільки склад і структура пасивів в значній частині визначають обсяг, структуру активів.
Склад і структура пасиву кредитної організації представлені в таблиці 3.1, за даними якої можна зробити ряд наступних висновків. За 2006р. обсяг зобов'язань банку збільшився на 58291 тис. руб. і склав 121323 тис. руб. Найбільшу питому вагу у пасивах банку займають кошти клієнтів (не кредитних організацій) і становлять 60,69% на 01.01.2006р. і 60,92 на 01.01.2007р., що в абсолютному вираженні одно 48918 тис. руб. і 101181 тис. руб. відповідно на 01.01.2006р. і 01.01.2007р. Причому депозити юридичних осіб - основне джерело залучених коштів кредитної організації. Їх приріст дорівнює 13067 тис. руб., Склавши на 01.01.2007р. 101181 тис. руб. Сума коштів фізичних осіб збільшилася більш ніж у 5 разів. Якщо за 2005р. було залучено 9095 тис. руб., то вже в 2006р. цей показник збільшився на 39196 тис. крб., склавши на 01.01.2007р. 48291 тис. руб., Що в питомих вагах одно 11,28% і 29,08% відповідно за 2005р. і 2006р. Це може означати, що банк став приділяти більше уваги вкладах населення в 2006р. Частка коштів кредитних організацій також зросла у 2006р., Склавши 20000 тис. руб., У порівнянні з 14000 тис. руб. у 2005р.
Друге місце в структурі пасиву займають кошти акціонерів, сума яких в 2006р. збільшилася на 25000 тис. крб., склавши 35000 тис. руб. Як правило, у банку тепер є більше можливостей відповісти за своїми зобов'язаннями перед вкладниками. Сума фондів і невикористаної прибутку минулих років у розпорядженні кредитної організації в 2005р. склала 5007 тис. руб. або 6,21%, а в 2006р. збільшилася на 2400 тис. руб. і стала рівною 7407 тис. руб. або 4,46%.
У 2006р. прибуток банку трохи знизилася, склавши 2468 тис. руб. в порівнянні з 2527 тис. руб. у 2005р.
Таблиця 3.1. Склад і структура пасиву ТОВ «Російський Банк Заощаджень»

Статті
Дані на 01.01.06р., Тис.руб.
%
Дані на01.01.07г.,
тис.руб.
%
Зміна +, -, тис.руб.
Темп росту,%
1
2
3
4
5
6
7
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
0
0


Кошти кредитних організацій
14 000
17,37
20000
12,04
6000
142,86
Кошти клієнтів (не кредитних організацій)
48 918
60,69
101181
60,92
52263
206,84
Вклади фізичних осіб
9 095
11,28
48291
29,08
39196
530,96
Випущені боргові зобов'язання
0
0
0
0


Зобов'язання зі сплати відсотків
0
0
0
0


Інші зобов'язання
114
0,14
142
0,09
28
124,56
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
0
0
0
0


Усього зобов'язань
63 032
78,20
121323
73,1
59291
192,48
Кошти акціонерів (учасників)
10 000
12,40
35000
21,07
25000
350
Зареєстровані звичайні акції та частки
10 000
12,40
35000
21,07
25000
350
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
0
0


Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
0
0


Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
0
0


Емісійний дохід
0
0
0
0


Переоцінка основних засобів
14
0,02
14
0,01
0
0
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
22
0,03
135
0,08
113
613,64
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
5 007
6,21
7407
4,46
2400
147,93
Прибуток (збиток) за звітний період
2 527
3,14
2468
1,49
- 59
97,67
Всього джерел власних коштів
17 570
21,80
44754
26,9
27184
254,72
Всього пасивів
80 602
100
166077
100
85475
206,05
Структура пасивів представлена ​​у вигляді кругової діаграми на рис. 3.1.


Рис. 3.1. Структура пасиву ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
ТОВ «Російський Банк Заощаджень» став ще більш сильним і надійним, і, як наслідок, зміг розширити свою кредитну діяльність. Про це свідчить також і структура активів банку, представлена ​​в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2. Склад і структура активів кредитної організації

Статті
Дані на 01.01.06р., Тис.руб.
%
Дані на01.01.07г.,
тис.руб.
%
Зміна +, -, тис.руб.
Темп росту,%
1
2
3
4
5
6
7
Грошові кошти
14 735
18,28
11319
6,81
- 3416
76,82
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
9 901
12,28
48828
29,4
38927
493,16
Обов'язкові резерви
1 865
2,31
2041
1,23
176
109,44
Кошти в кредитних організаціях
0
0
587
0,36
587

Чисті вкладення в торгові цінні папери
0
0
0
0


Чистий позичкова заборгованість
54 687
67,85
102398
61,66
47711
187,24
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
0
0
0
0


Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
0
0
0
0


Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
1 112
1,38
2523
1,52
1411
266,89
Вимоги щодо отримання відсотків
167
0,21
422
0,25
255
252,69
Інші активи
0
0
0
0


Усього активів
80 602
100
166077
100
85475
206,05
Проаналізувавши цю таблицю можна помітити, що найбільшу питому вагу в структурі активів банку займає чиста позичкова заборгованість, яка склала 54687 тис. руб. (67,85%) і 102398 тис. руб. (61,66%) відповідно на 01.01.2006р. і 01.01.2007р. Обсяг коштів кредитної організації в ЦБ РФ збільшився майже в 5 разів (на 38927 тис. крб.), Склавши в 2006р. 48828 тис. руб. за рахунок збільшення суми обов'язкових резервів на 176 тис. руб.
Значну частку в структурі активу балансу займають грошові кошти. Те, що в банку є ліквідні кошти є позитивним, але це не працюючі активи, тобто це кошти, що не приносять організації доходу. Так, на 01.01.2006р. їх розмір склав 18,28%, на 01.01.2007р. 6,81%, що в абсолютному вираженні одно 14735 тис. руб. і 11319 тис. руб. відповідно. Виходячи з цього, можна сказати, що залишки касової готівки в банку знизилися.
Незначну частку в структурі активів займають капіталізовані активи, що свідчить про раціональну структурі активу банку і пов'язане з високим рівнем прибутковості та ліквідності. У 2005р. обсяг таких активів склав 1112 тис. руб. (1,38%), але в 2006р. збільшився на 1411 тис. руб. Це може бути пов'язане зокрема з відкриттям філій, оцінкою іміджу, зміною устаткування і т.д. Структура банківських активів представлена ​​на малюнку 3.2.
Рис. 3.2. Структура активів ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
Після аналізу активів і пасивів доцільно оцінити обсяг доходів і витрат банку, який в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3. Обсяг доходів і витрат ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
Найменування
Дані на 01.01.06р., Тис.руб.
Дані на 01.01.07р., Тис.руб.
Зміна, +, -, тис.руб.
Темп росту,%
Процентні доходи
12306
14315
2009
116,3
Процентні витрати
2821
4138
1317
146,7
Чистий процентний дохід
9485
10177
692
107,3
Комісійні доходи
4200
9961
5761
237,2
Комісійні витрати
238
632
394
265,5
Чистий комісійний дохід
3962
9329
5367
235,5
Адміністративно-управлінські витрати
9802
14172
4370
144,6
Прибуток (збиток)
2527
2468
-59
97,7
За даними таблиці видно, що процентні доходи кредитної організації на 01.0102006г. становили 12306 тис. руб., а до 01.01.2007р. вони досягли величини 14315 тис. руб., тобто їх збільшення склало 2009 тис. руб. Зі зростанням процентних доходів зросли і процентні витрати. Якщо в 2005р. вони становили 2821 тис. крб., то в 2006р. темп зростання дорівнює 146,7%, склавши 4138 тис. руб. Виходячи з цього, чистий процентний дохід склав 9485 тис. руб. і 10177 тис. руб., відповідно на 01.01.2006р і 01.01.2007р.
Зміна обсягу доходів та витрат кредитної організації за 2005-2006рр. представлено на малюнку 3.3.

Рис. 3.3. Зміна доходів і витрат комерційного банку
З представленого малюнка можна побачити, що комісійні доходи і витрати також збільшувалися, і в результаті чистий комісійний дохід склав у 2006р. 9329 тис. руб., Що на 5367 тис. руб. більше, ніж у попередньому році.
Адміністративно-управлінські витрати протягом аналізованого періоду збільшилися. Якщо в 2005р. їх розмір склав 9802 тис. руб., то вже в 2006р. вони зросли до 14172 тис. руб.
Зате прибуток у звітному році зменшилася. Так, на 01.01.2006р. вона дорівнювала 2527 тис. крб., що на 59 тис. руб. більше, ніж на 01.01.2007р.

ВИСНОВОК
Перша частина курсової роботи присвячена вивченню теоретичних засад визначення та формування власного капіталу кредитної організації. Власний капітал представляє собою особливу форму банківських ресурсів. Він, на відміну від інших джерел, носить постійний безповоротний характер, має чітко виражену правову основу і функціональну визначеність, є обов'язковою умовою утворення і функціонування будь-якого комерційного банку, тобто служить стрижнем, на який спирається вся діяльність банку з першого дня його існування.
Незважаючи на незначну частку в ресурсах комерційного банку (у середньому близько 17%), власний капітал виконує життєво важливі функції, які необхідні для нормального функціонування банку і подальшого його розвитку: захисну, оперативну і регулюючу.
Друга частина роботи присвячена організаційної діяльності комерційного банку. Об'єктом дослідження є ТОВ «Російський Банк Заощаджень», фактична адреса якого: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, станиця Ессентукская, вул. Гагаріна, 148. Основними напрямками діяльності кредитної організації є: кредитування фізичних осіб; розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб, залучення грошових коштів у внески; валютно-обмінні операції; перекази без відкриття банківського рахунку; здача в оренду індивідуальних сейфових осередків; міжнародні грошові перекази «Юністрім» .
Виходячи з фінансових результатів діяльності ТОВ «Російський Банк Заощаджень» можна помітити, що валюта балансу на 01.01.2005р. становила 58278 тис. руб. У 2006р. вона продовжує рости, але більш швидкими темпами, ніж у минулому році. Так, її розмір на 01.01.2007р. виріс на 7878 тис. руб., склавши 171052 тис. руб. у порівнянні з 2005р.
У третьому розділі розглядається оцінка особливостей розвитку кредитної організації. Найбільшу питому вагу у пасивах банку займають кошти клієнтів (не кредитних організацій) і становлять 60,69% на 01.01.2006р. і 60,92 на 01.01.2007р., що в абсолютному вираженні одно 48918 тис. руб. і 101181 тис. руб. відповідно на 01.01.2006р. і 01.01.2007р. Причому депозити юридичних осіб - основне джерело залучених коштів кредитної організації. Їх приріст дорівнює 13067 тис. руб., Склавши на 01.01.2007р. 101181 тис. руб. Сума коштів фізичних осіб збільшилася більш ніж у 5 разів. Якщо за 2005р. було залучено 9095 тис. руб., то вже в 2006р. цей показник збільшився на 39196 тис. крб., склавши на 01.01.2007р. 48291 тис. руб., Що в питомих вагах одно 11,28% і 29,08% відповідно за 2005р. і 2006р. Частка коштів кредитних організацій також зросла у 2006р., Склавши 20000 тис. руб., У порівнянні з 14000 тис. руб. у 2005р. Таким чином, можна сказати, що банк виправдовує своє ощадне назву.
Друге місце в структурі пасиву займають кошти акціонерів, сума яких в 2006р. збільшилася на 25000 тис. крб., склавши 35000 тис. руб. Як правило, у банку тепер є більше можливостей відповісти за своїми зобов'язаннями перед вкладниками.
ТОВ «Російський Банк Заощаджень» став ще більш сильним і надійним, і, як наслідок, зміг розширити свою кредитну діяльність. Про це свідчить також і структура активів банку. Найбільшу питому вагу в структурі активів банку займає чиста позичкова заборгованість, яка склала 54687 тис. руб. (67,85%) і 102398 тис. руб. (61,66%) відповідно на 01.01.2006р. і 01.01.2007р. Обсяг коштів кредитної організації в ЦБ РФ збільшився майже в 5 разів (на 38927 тис. крб.), Склавши в 2006р. 48828 тис. руб. за рахунок збільшення суми обов'язкових резервів на 176 тис. руб.
Значну частку в структурі активу балансу займають грошові кошти, отже, в банку є ліквідні кошти, що є позитивним і в касах знаходиться достатньо коштів, аби щодня безперебійно виконувати вимоги клієнтів за безготівковим перерахуванню коштів та по видачі готівкових грошей з їхніх рахунків. Так, на 01.01.2006р. їх розмір склав 18,28%, на 01.01.2007р. 6,81%, що в абсолютному вираженні одно 14735 тис. руб. і 11319 тис. руб. відповідно.
Незначну частку в структурі активів займають капіталізовані активи, що свідчить про раціональну структурі активу банку і пов'язане з високим рівнем прибутковості та ліквідності. У 2005р. обсяг таких активів склав 1112 тис. руб. (1,38%), але в 2006р. збільшився на 1411 тис. руб. Це може бути пов'язане зокрема з відкриттям філій, оцінкою іміджу, зміною устаткування і т.д.
Після аналізу активів і пасивів доцільно оцінити обсяг доходів і витрат банку. Процентні доходи кредитної організації на 01.0102006г. становили 12306 тис. руб., а до 01.01.2007р. вони досягли величини 14315 тис. руб., тобто їх збільшення склало 2009 тис. руб. Зі зростанням процентних доходів зросли і процентні витрати. Якщо в 2005р. вони становили 2821 тис. крб., то в 2006р. темп зростання дорівнює 146,7%, склавши 4138 тис. руб. Виходячи з цього, чистий процентний дохід дорівнює 9485 тис. руб. і 10177 тис. руб., відповідно на 01.01.2006р і 01.01.2007р. Комісійні доходи і витрати також збільшувалися, і в результаті чистий комісійний дохід склав у 2006р. 9329 тис. руб., Що на 5367 тис. руб. більше, ніж у попередньому році.
Зате прибуток у звітному році зменшилася. Так, на 01.01.2006р. вона дорівнювала 2527 тис. крб., що на 59 тис. руб. більше, ніж на 01.01.2007р.
В даний час Російська Банк Заощаджень - це сучасний, динамічно розвивається універсальний банк, що надає своїм клієнтам повний перелік основних банківський послуг.
Список використаної літератури
1. Банківська справа. / Під ред. проф. О.І. Лаврушина /. -М.: Фінанси і статистика, 2005. -672с
2. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банківська справа. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 608с.
3. Гроші, кредит, банки. Підручник / під ред.проф. В. В. Іванова, Б.І. Соколова. - М.: ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2004р. - 624с.
4. В. Є. Леонтьєв, Н.П. Радковська. Фінанси, гроші, кредит, банки. С.-П.: 2002, - 384с.
5. Банки та банківська справа. Під ред. І. Т. Балабанова. С.-П.: Пітер, 2002, - 904с.
6. Банківська справа: Підручник / За ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л.П. Кроливецкой. - 5 - е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 592 с
7. Банк Росії: організація діяльності. У 2-х книгах. - М.: декан, 2000.
8. Банківська справа: Підручник / За ред. В. І. Колесникова - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 497 с.
9. Банківська справа: управління і технології: Навчальний посібник для вузів / За редакцією проф. А.М. Тавасіева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 863 с.
10. Батракова Л.Г. Аналіз процентної політики комерційного банку: Навчальний посібник. - М.: Логос, 2002. 152 с.: Іл.
11. Банківська справа: Підручник / За ред. О.І. Лаврушина. - М.: Изд-во РОСТО, 2001. - 576 с.
12. Гроші, кредит. Банки Цінні папери. Практикум. Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 310 с.
13. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузов. / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова та ін; Під ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999. - 622с.
14. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: Підручник / За ред. Л.М. Красавиной, 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 608с.
15. Основи міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин: Підручник / За ред. проф. В.В. Круглова. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 432 с.
16. Пещанская І.В. Організація діяльності комерційного банку: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2001.-320 с.
17. Реорганізація комерційних банків: Навчальний посібник / За ред. І.В. Ларіонової. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 374 с.
18. Статистика фінансів: Підручник / За ред. проф. В.Н. Саліна. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 816 с.
19. Закон РФ «Про банки і банківську діяльність» № 395-11 (зі змінами та доповненнями)
20. Закон РФ «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» № 86-ФЗ (зі змінами та доповненнями від 10 липня 2002 року)
21. www.rusbs.ru
22. www.banks-rate.ru

ДОДАТОК

ДОДАТОК 1
Комерційний Банк Передгір'я товариство з обмеженою відповідальністю
Бухгалтерський баланс на 1 січня 2006
Реєстраційний номер: 779
БИК-код: 40724712
Адреса: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, ст. Ессентукская, вул. Гагаріна 148
тис. рублів

NN
Найменування статей бухгалтерського балансу
Дані на звітну дату
Дані на початок звітного року
I Активи
1
Грошові кошти
14 735
6 004
2
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
9 901
5 106
2.1
Обов'язкові резерви
1 865
1 674
3
Кошти в кредитних організаціях
0
0
4
Чисті вкладення в торгові цінні папери
0
0
5
Чистий позичкова заборгованість
54 687
43 662
6
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
0
0
7
Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
0
0
8
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
1 112
1 201
9
Вимоги щодо отримання відсотків
167
155
10
Інші активи
0
0
11
Усього активів
80 602
56 128
II Пасиви
12
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
13
Кошти кредитних організацій
14 000
5 000
14
Кошти клієнтів (некредитних організацій)
48 918
35 960
14.1
Вклади фізичних осіб
9 095
7 482
15
Випущені боргові зобов'язання
0
0
16
Зобов'язання зі сплати відсотків
0
0
17
Інші зобов'язання
114
165
18
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
0
0
19
Усього зобов'язань
63 032
41 125
III Джерела власних коштів
20
Кошти акціонерів (учасників)
10 000
10 000
20.1
Зареєстровані звичайні акції та частки
10 000
10 000
20.2
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
20.3
Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
21
Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
22
Емісійний дохід
0
0
23
Переоцінка основних засобів
14
14
24
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
-22
38
25
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
5 007
3 307
26
Прибуток (збиток) за звітний період
2 527
1 720
27
Всього джерел власних коштів
17 570
15 003
28
Всього пасивів
80 602
56 128
IV Позабалансові зобов'язання
29
Безвідкличні зобов'язання кредитної організації
0
0
30
Гарантії, видані кредитною організацією
0
0
Голова Правління: Арзіманова В. С. Головний бухгалтер: Шилова Л.І.

ДОДАТОК 2
Комерційний Банк Передгір'я товариство з обмеженою відповідальністю
Звіт про прибутки та збитки за 2005 рік
Реєстраційний номер: 779
БИК-код: 40724712
Адреса: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, ст. Ессентукская, вул. Гагаріна 148
тис. рублів

NN
Найменування статей
Дані за звітний період
Дані за відповідний період минулого року
Відсотки отримані та аналогічні доходи від:
1
Розміщення коштів в кредитних організаціях
85
26
2
Позик, наданих клієнтам (некредитні організації)
12 221
11 257
3
Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)
0
0
4
Цінних паперів з фіксованим доходом
0
0
5
Інших джерел
0
0
6
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів
12 306
11 283
Відсотки сплачені та аналогічні витрати з:
7
Залучених коштів кредитних організацій
805
63
8
Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)
2 016
1 177
9
Випущеним борговими зобов'язаннями
0
715
10
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат
2 821
1 955
11
Чисті процентні та аналогічні доходи
9 485
9 328
12
Чисті доходи від операцій з цінними паперами
0
0
13
Чисті доходи від операцій з іноземною валютою
0
0
14
Чисті доходи від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами
0
0
15
Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти
0
0
16
Комісійні доходи
4 200
3 084
17
Комісійні витрати
238
108
18
Чисті доходи від разових операцій
-25
-7
19
Інші чисті операційні доходи
-3
-43
20
Адміністративно-управлінські витрати
9 820
9 750
21
Резерви на можливі втрати
-140
-54
22
Прибуток до оподаткування
3 459
2 450
23
Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)
932
790
24
Прибуток (збиток) за звітний період
2 527
1 660
Голова Правління: Арзіманова В.С.
Головний бухгалтер: Шилова Л.І.

ДОДАТОК 3
Комерційний Банк Передгір'я товариство з обмеженою відповідальністю
Бухгалтерський баланс на 1 січня 2007
Реєстраційний номер: 779
БИК-код: 40724712
Адреса: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, ст. Ессентукская, вул. Гагаріна 148
тис. рублів

NN
Найменування статей бухгалтерського балансу
Дані на звітну дату
Дані на початок звітного року
I Активи
1
Грошові кошти
11319
14 735
2
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
48828
9 901
2.1
Обов'язкові резерви
2041
1 865
3
Кошти в кредитних організаціях
587
0
4
Чисті вкладення в торгові цінні папери
0
0
5
Чистий позичкова заборгованість
102398
54 687
6
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
0
0
7
Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
0
0
8
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
2523
1 112
9
Вимоги щодо отримання відсотків
422
167
10
Інші активи
0
0
11
Усього активів
166077
80 602
II Пасиви
12
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
13
Кошти кредитних організацій
20000
14 000
14
Кошти клієнтів (некредитних організацій)
101181
48 918
14.1
Вклади фізичних осіб
48291
9 095
15
Випущені боргові зобов'язання
0
0
16
Зобов'язання зі сплати відсотків
0
0
17
Інші зобов'язання
142
114
18
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
0
0
19
Усього зобов'язань
121323
63 032
III Джерела власних коштів
20
Кошти акціонерів (учасників)
35000
10 000
20.1
Зареєстровані звичайні акції та частки
35000
10 000
20.2
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
20.3
Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
21
Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
22
Емісійний дохід
0
0
23
Переоцінка основних засобів
14
14
24
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
135
-22
25
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
7407
5 007
26
Прибуток (збиток) за звітний період
2468
2 527
27
Всього джерел власних коштів
44754
17 570
28
Всього пасивів
166077
80 602
IV Позабалансові зобов'язання
29
Безвідкличні зобов'язання кредитної організації
0
0
30
Гарантії, видані кредитною організацією
0
0
Голова Правління: Арзіманова В. С. Головний бухгалтер: Шилова Л.І.

ДОДАТОК 4
Комерційний Банк Передгір'я товариство з обмеженою відповідальністю
Звіт про прибутки та збитки за 2006 рік
Реєстраційний номер: 779
БИК-код: 40724712
Адреса: 357350, Ставропольський край, Передгірний район, ст. Ессентукская, вул. Гагаріна 148
тис. рублів

NN
Найменування статей
Дані за звітний період
Дані за відповідний період минулого року
Відсотки отримані та аналогічні доходи від:
1
Розміщення коштів в кредитних організаціях
64
85
2
Позик, наданих клієнтам (некредитні організації)
14251
12221
3
Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)
0
0
4
Цінних паперів з фіксованим доходом
0
0
5
Інших джерел
0
0
6
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів
14315
12306
Відсотки сплачені та аналогічні витрати з:
7
Залучених коштів кредитних організацій
1955
805
8
Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)
2183
2016
9
Випущеним борговими зобов'язаннями
0
0
10
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат
4138
2821
11
Чисті процентні та аналогічні доходи
10177
9485
12
Чисті доходи від операцій з цінними паперами
65
0
13
Чисті доходи від операцій з іноземною валютою
103
0
14
Чисті доходи від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами
0
0
15
Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти
-24
0
16
Комісійні доходи
9961
4200
17
Комісійні витрати
632
238
18
Чисті доходи від разових операцій
0
-25
19
Інші чисті операційні доходи
-584
-3
20
Адміністративно-управлінські витрати
14172
9820
21
Резерви на можливі втрати
-1098
-140
22
Прибуток до оподаткування
3796
3459
23
Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)
1328
932
24
Прибуток (збиток) за звітний період
2468
2527
Голова Правління: Арзіманова В.С.
Головний бухгалтер: Шилова Л.І.

ДОДАТОК 5
Фінансові показники діяльності ТОВ «Російський Банк Заощаджень»
місяць
валюта балансу
чисті активи
ліквідні активи
працюючі активи
кредити, видані комерційним організаціям
власний капітал
сумарні зобов'язання
зобов'язання до запитання
фактичний прибуток
кошти юридичних осіб
кошти приватних осіб
кор. рахунок в ЦБ РФ
статутний фонд
залучені кошти інших банків
видані МБК
отримані МБК
рублеві рахунки бюджетних організацій
2007-04
239211
235217
109641
119848
106388
95492
131379
59943
699
51682
68647
17345
85000
10000
0
10000
1043
2007-03
216035
209491
97821
107765
95050
60390
149516
70874
3059
63553
63407
55453
50000
20000
0
20000
2175
2007-02
185498
178818
66133
108414
96150
45248
134605
47896
2878
41945
69846
10585
35000
20000
0
20000
2449
2007-01
171052
164185
58106
104035
91700
44896
121078
45402
2468
44657
53316
46787
35000
20000
0
20000
3042
2006-12
174222
164070
52920
113389
101800
44024
125303
59023
1701
55819
32595
8955
35000
30000
0
30000
6497
2006-11
175752
166218
78046
89651
78600
43853
127891
71194
1610
62782
33864
37364
35000
25000
0
25000
5691
2006-10
150241
141399
47217
95854
84800
43534
102832
51476
1416
44961
32177
13283
35000
20000
0
20000
5621
2006-09
141843
134011
55494
79568
70450
43688
94864
57237
1491
53970
28081
18876
35000
8000
0
8000
4522
2006-08
87667
79132
17790
63280
54600
23378
61231
33065
1436
36863
15595
6937
15000
3000
0
3000
5490
2006-07
93733
84881
16540
70966
59450
23377
67316
32100
1416
32992
14098
12031
15000
14000
0
14000
6226
2006-06
103901
95643
30569
66797
51600
23095
78338
37876
643
39262
12868
4977
15000
20000
0
20000
5917
2006-05
96257
89570
24895
65937
51050
23216
70909
31747
558
33954
11958
11501
15000
20000
0
20000
4997
2006-04
96667
89724
43446
47870
32350
23008
70843
40723
2907
38140
11295
15267
15000
17000
0
17000
4371
2006-03
87531
80601
23448
58796
44650
22919
61917
31091
2786
25219
11137
9475
15000
21000
0
21000
4415
2006-02
67815
62437
14641
47220
36523
17877
47377
15207
2718
11231
10107
5336
10000
23000
0
23000
2914
2006-01
83174
62516
22771
55226
44142
17570
62918
35185
2527
20276
10252
8036
10000
14000
0
14000
18390
2005-12
94996
54493
24391
65702
51555
17011
74909
52800
2010
22311
10280
10487
10000
4000
4000
4000
38207
2005-11
91837
52999
27027
60030
45905
16780
72280
49811
1796
27334
8152
17927
10000
0
4000
0
36663
2005-10
98800
61237
40592
53723
44077
16565
79561
52804
1546
31439
8524
15894
10000
4000
0
4000
35598
2005-09
90263
59272
26032
59852
50135
16263
71384
39647
1241
29491
8779
3815
10000
4000
0
4000
28976
2005-08
94239
62284
28588
61292
51248
16041
75654
42898
1021
31069
9418
17153
10000
5000
0
5000
29990
2005-07
90281
60480
29360
56752
46580
15882
71974
39195
875
26235
8836
7443
10000
8800
0
5000
27917
2005-06
93291
58986
24855
64292
53910
15727
75228
42955
710
20626
8182
4030
10000
13800
0
10000
32432
2005-05
87202
51740
20510
62980
52360
15526
69511
43939
517
15408
8319
2935
10000
11800
0
8000
33984
2005-04
93388
49531
30992
57848
47250
15473
75105
63391
2163
21615
8048
16259
10000
3800
0
0
41456
2005-03
76376
43221
17613
54493
44280
15385
58431
43328
2095
12508
8124
5674
10000
6800
0
3000
30859
2005-02
64547
34808
10936
49213
39548
15305
46790
34342
2011
10578
8559
2508
10000
0
0
0
27469
2005-01
58278
47848
9436
44062
34608
15003
40965
22112
1720
19379
8148
3432
10000
5000
0
5000
8433
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
517.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Власний капітал банку
Власний капітал комерційного банку склад і порядок формування
Власний капітал комерційного банку склад і порядок формуванні
Власний капітал і його роль у формуванні капіталу
Власний капітал підприємства та порядок його формування
Власний капітал корпорації управління капіталом та оптимізація його структури
Власний капітал
Власний капітал підприємства
Поняття про власний капітал
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru