додати матеріал


Власний капітал забезпечення і резерви

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Кафедра «Облік і аудит»

Курсова робота

З дисципліни

Бухгалтерський облік

Тема: Власний капітал: забезпечення і резерви

Виконала студентка

Групи З-05-ФК

Клафас Н. С.

Перевірила викладач

Балашова О.В.

Маріуполь, 2008

Зміст

Введення

 1. Формування та облік статутного капіталу

  1. Економічний зміст власного капіталу

  2. Облік статутного капіталу

 1. Облік і формування резервного капіталу

 2. Облік і формування додаткового капіталу і прибутку підприємства

  1. Сутність додаткового капіталу

  2. Облік нерозподіленого прибутку

 3. Цільове фінансування

  1. Облік цільового фінансування та цільових надходжень

5 Практична частина

Висновок

Список використаних джерел літератури

ВСТУП

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль бухгалтерського обліку та економічного аналізу господарської діяльності підприємств усіх форм власності як складової частини системи економічної інформації й управління. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характері й обсязі, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використанні, власному капіталі, зобов'язаннях і фінансових результатах діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані бухгалтерського обліку, що встановлено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів облікової та звітної інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємництвом, але і зовнішні користувачі інформації, що мають прямий фінансовий інтерес: банки - при ухваленні рішення про надання кредитів; постачальники - при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес обліково-звітна інформація представляє також для працівників податкових служб, органів державної статистики та управління.

Користуючись показниками поточного обліку і звітності, керівництво підприємства контролює раціональність використання господарських ресурсів, рентабельність (тобто одержання прибутку, достатнього для залучення й утримання вкладеного капіталу), ліквідність (достатності коштів для погашення заборгованості за зобов'язаннями), отримує іншу ділову інформацію, а також здійснює планування і прогнозування діяльності підприємства.

Мета використання практичних завдань - освоєння обліку руху статутного, резервного капіталу; обліку розподілу прибутку, розрахунків з засновниками та акціонерами.

Використовуються такі законодавчі інструменти та матеріали:

1. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ (зі змінами та доповненнями);

2. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ (зі змінами та доповненнями);

3. Закон України «Про плату за землю» № 2535-ХII від 3 липня 1992 р. (із змінами та доповненнями);

4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями);

5. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11 грудня 1991 р. № 1963-XII;

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 01.03.1999 р. № 87.

Застосовуються рахунки: 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Рахунки 4 класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидів власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподіленого прибутку (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

 1. ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

1.1 Економічний зміст власного капіталу

Кожне підприємство, організація чи установа для реалізації поставлених цілей має у своєму розпорядженні як засобу (будівництва, машини, обладнання тощо), так і предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо), які в сукупності складають господарські способи, то є власність підприємства. У свою чергу власність асоціюється з поняттям «Капітал».

Разом з цим, господарські засоби мають різні джерела своєї освіти. Одні господарські кошти стали власністю підприємства внаслідок внеску до статутного капіталу його засновниками, інші були придбані за рахунок або власних коштів, або позика інших юридичних або фізичних осіб. Враховуючи поділ джерел формування господарських засобів на власні та залучені, капітал також ділиться на власний і залучений.

При створенні підприємства (за умови відсутності боргів перед кредиторами) активи підприємства дорівнюють його капіталу (А = К).

У процесі здійснення господарської діяльності на підприємстві виникає різного роду кредиторська заборгованість (перед працівниками - з оплати праці, перед постачальниками - за поставку сировини і матеріалів, перед банками - на суми отриманих кредитів). Наслідком такої заборгованості є зростання активів підприємства. За цих умов активи підприємства дорівнюють сумі власного капіталу і зобов'язань підприємства (А = Капітал + Зобов'язання).

Виходячи з означеної формули (Капітал = А - Зобов'язання), можна ствердити, що власний капітал - це частина в активах підприємства, яка залишається після врахування всіх його зобов'язань.

Складові власного капіталу поміщені в розділі І пасиву балансу "Власний капітал", до якого належать:

- Статутний капітал;

- Пайовий капітал;

- Додатковий капітал;

- Інший додатковий капітал;

- Резервний капітал;

- Нерозподілений прибуток (непокриті збитки);

- Неоплачений капітал;

- Вилучений капітал.

Основною складовою власного капіталу є статутний капітал, який являє собою загальну вартість активів, внесених засновниками при його створенні.

Статутний капітал - це частина капіталу, яка утворюється за рахунок сукупності внесків у вигляді матеріальних, нематеріальних або фінансових ресурсів засновників в майно підприємства для забезпечення діяльності господарюючого суб'єкта згідно меж, які визначені установчими документами. Розмір статутного капіталу підлягає обов'язковій реєстрації в Державному реєстрі суб'єкта господарювання.

Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-XII визначено, що вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит і під заставу.

Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою).

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій).

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Пайовий капітал узагальнює інформацію про суми пайових внесків членів споживчого товариства, сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, які передбачені установчими документами.

Додатковий капітал - сума, на якій вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів на вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал являє собою суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-XII визначено, що в суспільстві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного фонду, а також інших фондів, передбачених законодавством Україна або установчими документами товариства.

Розмір щорічних відрахувань до резервного (страховий) фонд передбачається установчими документами, але не може бути менше 5 відсотків суми чистого прибутку.

Нерозподілений прибуток являє собою частину чистого прибутку, яка не була розподілена між акціонерами.

Неоплачений капітал - заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства.

Вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників.

1.2 Облік статутного капіталу

Відповідно до п. 1 ст. 144 і п. 1 ст. 155 Цивільного кодексу України статутний капітал визначається мінімальним розміром майна, яке гарантує інтереси його кредиторів. При цьому розмір статутного капіталу не може бути менше, ніж встановлено законодавством.

Починаючи з 1 січня 2004 року необхідно також враховувати вимоги щодо величини статутного капіталу, викладені в п. 4 ст. 144, та п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу. Згідно з цими статтями, якщо при завершенні другого і кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, то товариство зобов'язане оголосити про його зменшення, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових внесків. Якщо ж вартість чистих активів стає меншою від визначеного законом мінімального розміру, то підприємство підлягає ліквідації.

Поняття "чисті активи" наведено у п. 4 П (с) БО 19 "Об'єднання підприємств", а саме: чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють у собі економічні вигоди (Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ст. 1).

Поняття зобов'язання і підстави його виникнення визначено також статтею 509 Цивільного кодексу України. Згідно з Цивільним кодексом "зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків ". Аналогічні вимоги щодо акціонерних товариств викладені у ст .. 155.

Щоб не допустити ліквідації підприємства та зменшення величини статутного капіталу необхідно, щоб на кожну дату заключного балансу було дотримано наступне рівняння: статутний капітал більше або дорівнює чистими активами.

Рядок 300> = рядкам (380 - 430 - 480 - 620).

При недотриманні цього рівняння підприємство може бути ліквідовано в примусовому порядку.

Слід також зауважити, що відповідно до частини 3 статті 158 Цивільного кодексу України акціонерне товариство не має права оголошувати та сплачувати дивіденди до повної сплати всього статутного капіталу, при зменшенні чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду і в ряді інших випадків, які передбачені законодавством.

Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства призначено рахунок 40 "Статутний капітал". За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо.

На підприємствах статутний капітал формується за рахунок внесків учасників (акціонерів) у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі і є їх власністю. Розмір статутного капіталу недержавних підприємств є величиною фіксованою, яка визначається їх статутом. Власники можуть змінити розмір статутного капіталу, після реєстрації нової його величини державним органом, в якому зареєстрований статут. Тому, в цих підприємствах у бухгалтерському обліку відображається фактична величина статутного капіталу, яка дорівнює його зареєстрованому розміром.

Однак слід зазначити, що в ряді підприємств державної та комунальної форми власності, які створені до 2004 року, розмір статутного капіталу в установчих документах не визначена, а тому на його величину можуть впливати окремі господарські операції. Наприклад, державному підприємству перерахована сума на поповнення власних обігових коштів, або передані основні засоби. Безумовно, така операція повинна супроводжуватися нормативним документом вищестоящої організації (установи).

У зв'язку з тим, що при створенні підприємства зареєстрований статутний капітал формується певний період, то для визначення фактичної величини сплати внесків до статутного фонду призначений рахунок 46 "Неоплачений капітал». За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом - погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та по кожному засновнику (учаснику) підприємства.

В акціонерних товариствах до рахунку 40 можуть бути відкриті субрахунки 401.1 "Прості акції" і 401.2 "Привілейовані акції".

Підприємства можуть приймати рішення щодо збільшення або зменшення (але не нижче величини визначеної законом) величини статутного капіталу.

У разі відсутності в обліку емісійного доходу, при викупі акцій за ціною щен номінал а дебетуються рахунки 43,441 або 442.

Власники підприємства можуть прийняти рішення про реінвестування всіх або частини нарахованих дивідендів. Відповідно до закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (п. 4.3.17), не є об'єктом оподаткування "дивіденди, які на число ються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови і, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів ".

Можливе збільшення статутного капіталу також за рахунок індексації балансової вартості основних засобів. При цьому акціонерам можуть бути видані додаткові акції, або здійснено обмін попередніх акцій на акції з новою номінальною вартістю. Така операція відображається в обліку проводкою по дебет у субрахунка 423 "Дооцінка активів" і кредитом рахунка 40 "Статутний капітал".

Зменшення статутного капіталу може відбуватися за рахунок виходу учасників з товариства. У цьому випадку учасник повертається його внесок до статутного капіталу, а також належна доля прибутку, придбаної в процесі діяльності підприємства, як правило, у грошовій формі. Виплата належної долі прибутку проводиться після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов з товариства, протягом 12 місяців з моменту виходу. За згодою всіх учасників внесок до статутного капіталу може бути повернуто в натуральній формі. Не заборонено також і розрахунок майном за належну учаснику прибуток.

Кооперативні організації і кредитні спілки, окрім або замість статутного фонду, створюють пайовий фонд (капітал). Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Для обліку та узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, які передбачені установчими документами призначений рахунок 41 "Пайовий капітал".

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна в протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

Синтетичний облік формування, збільшення та зменшення пайового капіталу аналогічний обліку статутного фонду.

 1. ОБЛІК І ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ

Резервний капітал - це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Створюється Резервний капітал в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не більше 25% щодо Статутного капіталу. Щорічні відрахування на поповнення Резервного капіталу передбачаються установчими документами та здійснюються за рахунок чистого прибутку, але не можуть бути менше 5% його загальної вартості.

Призначається Резервний капітал на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів Резервного капіталу переходять на наступний рік.

Резервний капітал обліковується на пасивному рахунку № 43 "Резервний капітал", призначеному для узагальнення інформації про стан і рух Резервного капіталу підприємства, створеному відповідно до чинного законодавства та установчих документів.

За кредит у рахунку № 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Кредитове сальдо цього рахунку відображає залишок невикористаного Резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік Резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Рахунок 43 «Резервний капітал» кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків

За кредитом з дебетом рахунків

40

«Статутний капітал»

42

«Додатковий капітал»

44

«Нерозподілений прибуток»

44

«Нерозподілений прибуток»

3 ОБЛІК І ФОРМУВАННЯ ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ ТА ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Сутність додаткового капіталу

Додатковий капітал - це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Додатковий капітал збільшується на суму емісійного доходу.

Додатковий капітал (інший додатковий капітал) збільшується на суму дооцінки необоротних активів, на суму безкоштовно отриманих підприємством від інших фізичних або юридичних осіб.

Для узагальнення інформації про додатковому капіталі призначений однойменний рахунок 42. За кредитом рахунка 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається прибуток від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунка 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, який перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

На субрахунку 424 "Безоплатно отримані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків. Зокрема, на цьому субрахунку акціонерні товариства враховують суми, які надійшли по підписці за акції до внесення змін у величину статутного капіталу.

Слід зазначити, що ряд підприємств враховують на рахунку 42 вартість майна, яке їм не належить. Наприклад, ЖЕКи враховують вартість житлового фонду, дорожні організації - доріг, ряд підприємств - вартість майна соціальної сфери (дитячі садки, клуби, фельдшерсько-акушерські пункти тощо). Зазвичай таке майно їм передається тимчасово для обслуговування або використання за призначенням. Щоб виділити таке не власне майно в обліку, в більшості випадків застосовують субрахунок 426 "невласне майно", або таке майно враховують окремо на субрахунку 425.

Якщо підприємство у звітності відобразило не власне майно, то інформацію про такий майні необхідно розкрити в примітках до фінансової звітності.

3.2 Облік нерозподіленого прибутку

Нерозподілений прибуток поточного і минулих років є власним джерелом активів підприємства, і мають всі ознаки фондів. На суму збитків загальна сума власного капіталу підприємства зменшується. Облік нерозподіленого прибутку ведеться на рахунку 44.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність і рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки, їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулі звітні періоди (роки), які виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Постановами Кабінету Міністрів України щорічно затверджується норматив відрахування господарськими організаціями, у статутному капіталі яких є частка держави, до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної та річної фінансово-господарської діяльності. На 2004 рік норматив був встановлений на рівні 15% від чистого прибутку, яка припадає на державну частку в статутному капіталі. У 2005 році державним (у тому числі казенним) підприємствам та їх об'єднанням і дочірнім підприємствам встановлений норматив у розмірі 50%, а для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких є частка держави, - 30% від чистого прибутку , що припадає на державну частку в статутному капіталі. Прибуток, що береться для розрахунків, визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Перерахування частини прибутку до бюджету проводяться щокварталу в терміни сплати податку на прибуток (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу). Такі нарахування і перерахування частини прибутку до бюджету прирівнюються до виплати дивідендів.

 1. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

4.1 Облік цільового фінансування та цільових надходжень

До цільового фінансування і цільових надходжень відносяться виділяються цільовим призначенням у розпорядження підприємства кошти на здійснення відповідних заходів, не пов'язані з формуванням власних оборотних коштів.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень підприємства можуть отримувати як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб (на фінансування капітальних інвестицій, науково-дослідні роботи, соціальний захист громадян, на державне регулювання цін на продовольчі товари, медикаменти, паливо для населення, послуги житлово-комунального господарства і пасажирського транспорту тощо).

Джерела цільового фінансування і цільових надходжень та їх використання регламентуються відповідними урядовими постановами і нормативними документами, зокрема, Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", листом Міністерства фінансів України від 27.08.91 № 04-503 " Про облік виплат, пов'язаних із соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи "та від 28.01.92 № 18-412" Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій ", наказом Мінфіну України від 14.12.99 № 298" Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги " та ін

Облік операцій по цільовому фінансуванню здійснюється на пасивному рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". За кредитом цього рахунка відображається надходження коштів цільового призначення, а за дебетом - їх використання за певними напрямками, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум.

Надходження коштів на цільові заходи відображається записом по кредиту рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" у кореспонденції з дебетом рахунків:

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" (на суму коштів, що надійшли на цільові заходи з бюджету, позабюджетних фондів, цільових внесків юридичних і фізичних осіб);

20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" (на вартість одержаних товарно-матеріальних цінностей).

Використання коштів, отриманих у порядку цільового фінансування, відображається на відповідних рахунках обліку виробничих затрат або рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" (на утримання дошкільних дитячих установ, оздоровчі, соціально-культурні заходи та ін.)

Відповідно до п. 16 П (с) БО 15 цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отже, отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Одночасно використані у звітному періоді кошти цільового призначення визнаються доходами і зараховуються в операційні доходи підприємства записом:

Дт рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

Кт рах. 718 "Одержані гранти та субсидії".

Цільове фінансування, отримане підприємством у вигляді виконаних робіт некапітального характеру, відображається записом:

Дт рах. 23 "Виробництво", 949 "Інші витрати операційної діяльності" тощо;

Кт рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Одночасно вартість цих робіт зараховується в доходи операційної діяльності підприємства записом:

Дт рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

Кт рах. 718 "Одержані гранти та субсидії".

Якщо виконані цільовим призначенням роботи мають капітальний характер (будівництво, модернізація основних засобів тощо), то їх вартість відображається за дебетом рахунка 15 "Капітальні інвестиції" (відповідний субрахунок) і кредиту рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Зведені за рахунок цільового фінансування об'єкти основних засобів, введені в експлуатацію, приймаються на баланс записом за дебетом рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунку 15 "Капітальні інвестиції". Щомісяця в сумі нарахованої амортизації по таких об'єктах робиться запис на зарахування використаного фінансування в операційні доходи підприємства:

Дт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

Кт рах. 718 "Одержані гранти та субсидії".

У випадку фінансування капітальних вкладень сальдо рахунка 48 підлягає списанню на кредит рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" з подальшим включенням (одночасно з нарахуванням амортизації) в доход відповідних періодів.

При будівництві об'єктів основних засобів у порядку пайової участі грошові кошти, отримані підприємством-забудовником від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються записом за дебетом рахунка 31 "Рахунки в банках" і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Після оформлення документів на право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта (квартиру, нежитлове приміщення) забудовник на вартість цієї частини об'єкта робить запис:

Дт рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження";

Кт рах. 15 "Капітальні інвестиції".

Пайовик передані підприємству-забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта відображає записом:

Дт рах. 37 "Розрахунки з різними дебіторами";

Кт рах. 31 "Рахунки в банках".

Після одержання оформлених документів прав власності на відповідну частку збудованого об'єкта пайовик робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

Зарахування на баланс власної частини побудованого на пайових засадах об'єкта пайовик відображає записом:

Дт рах. 10 "Основні засоби" (якщо об'єкт призначений для використання для власних потреб за прямим призначенням);

Дт рах. 28 'Товари "(якщо об'єкт призначений для продажу);

Кт рах. 15 "Капітальні інвестиції".

5 Практична частина

 1. Відкрити рахунки на початок місяця, відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 2. Визначити обороти і залишки по рахунках на кінець місяця.

 3. Скласти Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати.

Вихідні дані

Таблиця 1

Залишки по рахунках на 01 січня поточного року

Активні рахунки

Пасивні рахунки

Найменування

Сума, тис. грн

Найменування

Сума, тис. грн

10

Основні засоби

7620,0

40

Статутний капітал

6000,0

12

Нематеріальні активи

520,0

425

Інший додатковий капітал

320,0

131

Знос основних засобів

1080,0

43

Резервний капітал

400,0

133

Знос нематеріальних активів

120,0

44

Нерозподілений прибуток

810,0

14

Довгострокові фінансові інвестиції

580,0

601

Короткострокові кредити банків

900,0

15

Капітальні інвестиції

70,0

631

Розрахунки з постачальниками

2100,0

201

Сировина і матеріали

270,0

641

Розрахунки по податках

894,0

23

Виробництво

600,0

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

700,0

26

Готова продукція

800,0

652

За соціальним страхуванням

100,0

301

Каса

320,0

653

По страхуванню на випадок безробіття

100,0

311

Поточний рахунок

2610,0

654

За індивідуальним страхуванням

100,0

341

Векселі отримані

400,0

661

Розрахунки по заробітній платі

1000,0

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

1120,0

681

Розрахунки за авансами одержаними

300,0

371

Розрахунки за виданими авансами

400,0

69

Доходи майбутніх періодів

766,0

372

Розрахунки з підзвітними особами

180,0
39

Витрати майбутніх періодів

200,0

разом

15690,0


разом

15690,0

Таблиця 2

Господарські операції за січень поточного року

п / п

Дата

Зміст операції

Сума, тис. грн

1

05.01.

Надійшли сировину і матеріали контрактна вартість (у т.ч. ПДВ)

1800,0

2

06.01.

Постачальнику матеріалів видано вексель на суму

1800,0

3

07.01.

Відпущені у виробництво матеріали

1460,0

4

09.01.

Нараховано заробітну плату виробничому персоналу

532,0

5

09.01.

Нарахована заробітна плата апарату управління

30,0

6

09.01.

Зроблено відрахування в:

-Пенсійний фонд

- Фонди соціального страхування


7

09.01.

Утримано прибутковий податок

118,2

8

10.01.

Утримано авансові звіти, визнані адміністративними витрати на відрядження заст. директора Сидорова

0,6

9

10.01.

Придбана ліцензія (НМА) на здійснення діяльності

2,8

10

15.01.

Отримано безоплатно автомобіль, справедлива вартість

32,0

11

20.01.

Нараховано амортизацію:

- Основних засобів

- Основних засобів адміністративного призначення

- Нематеріальних активів


650,0

160,0

80,0

12

20.01.

Списані витрати по підписці

15,0

13

21.01.

Отримано з поточного рахунку в касу

600,0

14

21.01.

Виплачено заробітну плату

590,0

15

21.01.

Депонована заробітна плата

10,0

16

23.01.

Передано на склад готова продукція

2772,3

17

24.01.

Відвантажено продукція:

- За ціною реалізації (в т.ч. ПДВ)

- За собівартістю

5340,0


3072,3

18

25.01.

Отримано грошові кошти від покупців

5340,0

19

26.01.

Погашено зобов'язання за виданим векселем

1800,0

20

26.01.

Виділена з бюджету сума цільового фінансування, нарахована до отримання

120000,0

21

26.01.

Частина виділених коштів надійшла на спеціальний рахунок у банку

90000,0

22

26.01.

Оприбутковано об'єкти основних засобів, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати

Відображено податковий кредит

75000,015000,0

23

26.01.

На спеціальний рахунок надійшла відсутня сума коштів цільового фінансування

30000,0

24

26.01.

Рахунок постачальника оплачено повністю, в т.ч. за ще не одержані об'єкти

120000,0

25

26.01.

Оприбутковано відсутні основні засоби

Нараховано податковий кредит

25000,0

Розрахувати

26

26.01.

Нараховано витрати з доставки обладнання згідно з рахунком і договором транспортної організації

Відображено податковий кредит

2000,0


400,0

27

26.01.

Оплачено рахунок транспортної організації

2400,0

28

26.01.

Закупівельні об'єкти ОЗ введені в експлуатацію

Розрахувати

29

26.01.

Нараховано амортизацію закуплених за рахунок коштів цільового фінансування і введених в експлуатацію об'єктів

5000,0

30

28.01.

Кошти цільового фінансування зараховуються до складу доходів звітного періоду

8571,0

31

29.01.

Дохід від цільового фінансування відображається на рахунку фінансових результатів

8571,0

32

31.01.

Визначено фінансовий результат роботи за місяць

Розрахувати

33

31.01.

Нараховано податок на прибуток

25% від балансового прибутку

34

31.01.

25% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів

Розрахувати

На підставі таблиці 2 складаємо журнал запису господарських операцій (таблиця 3).

Таблиця 3

Журнал запису господарських операцій

п / п

Зміст

Дт

Кт

Сума, тис. грн.

1

1.1

1.2

Надійшли сировину і матеріали в т.ч.:

-Контрактна вартість

-ПДВ


201

641


631

631


1500,00

300,0

2

Постачальнику матеріалів видано вексель

631

621

1800,0

3

Відпущені у виробництво матеріали

23

201

1460,0

4

Нараховано заробітну плату виробничому персоналу

23

661

532,0

5

Нарахована заробітна плата апарату управління

92

661

30,0

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Зроблено відрахування в:

-Пенсійний фонд

- Фонд соціального страхування

-Фонду страхування на випадок безробіття

-Фонду страхування від нещасного випадку

-Пенсійний фонд

- Фонд соціального страхування

-Фонду страхування на випадок безробіття

-Фонду страхування від нещасного випадку


23
92


651

652

653

654

651

652

653

654


176,62

7,98

6,9

6,4

9,9

0,45

0,39

0,36

7

Утримано прибутковий податок

661

641

118,2

8

Утримано авансові звіти, визнані адміністративними витрати на відрядження заст. директора Сидорова

92

372

0,6

9

Придбана ліцензія (НМА) на здійснення діяльності

127

311

2,8

10

Отримано безоплатно автомобіль, справедлива вартість

105

424

32,0

11

11.1

11.2

11.3

Нараховано амортизацію

-Основних засобів

-Основних засобів адміністративного призначення

-Нематеріальних активів


831

23

92

833

92


131

831

131

133

833


650,0


160,0

80

12

Списані витрати по підписці

92

39

15,0

13

Отримано з поточного рахунку в касу

301

311

600,0

14

Виплачено заробітну плату

661

301

590,0

15

Депонована заробітна плата

661

662

10,0

16

Передано на склад готова продукція

26

23

2772,3

17

17.1

17.2

17.3

Відвантажено продукція

За ціною реалізації

(У т.ч. ПДВ)

За собівартістю


361

701

901


701

641

26


5340,0

890,0

3072,3

18

Отримано грошові кошти від покупців

311

361

5340,0

19

Погашено зобов'язання за виданим векселем

621

311

1800,0

20

Виділена з бюджету сума цільового фінансування, нарахована до отримання

311

48

120000,0

21

Частина виділених коштів надійшла на спеціальний рахунок у банку

313

48

90000,0

22.122.2

Оприбутковано об'єкти основних засобів, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати

Відображено податковий кредит

15644

631631

75000,015000,0

23

На спеціальний рахунок надійшла відсутня сума коштів цільового фінансування

313

48

30000,0

24

Рахунок постачальника оплачено повністю, в т.ч. за ще не одержані об'єкти

631

311

120000,0

25.1

25.2

Оприбутковано відсутні основні засоби

Нараховано податковий кредит

15

644

631

631

25000,0

5000,0

26.1


26.2

Нараховано витрати з доставки обладнання згідно з рахунком і договором транспортної організації

Відображено податковий кредит

152


644

685


685

2000,0


1100,0

27

Оплачено рахунок транспортної організації

685

311

2400,0

28

Закупівельні об'єкти ОЗ введені в експлуатацію

10

15

102000,0

29

Нараховано амортизацію закуплених за рахунок коштів цільового фінансування і введених в експлуатацію об'єктів

48

131

5000,0

30

Кошти цільового фінансування зараховуються до складу доходів звітного періоду

48

746

8571,0

31

Дохід від цільового фінансування відображається на рахунку фінансових результатів

746

79

8571,0

32


32.1

32.2

Визначено фінансовий результат роботи за місяць:


-Закриті рахунки 7 класу

-Закриті рахунки 9 класу701

79

7979

901

924450,0

3072,3

296,7

33

Нараховано податок на прибуток

981

79

641

981

2413,0

34

25% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів

44

671

671

311

1809,75

На підставі шахової відомості складається оборотна відомість

Зворотний відомість за січень поточного року

рахунку

Сальдо на початок місяця

Обороти

Сальдо на кінець місяця


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

7620,0


102032,0

-

109652,0


12

520,0


2,8

-

522,8


131


1080,0

-

5810,0


6890,0

133


120,0

-

80,0


200,0

14

580,0


-


580,0


15

70,0


102000,0

102000,0

70,0


201

270,0


1500,0

1460,0

310,0


23

600,0


2839,9

2772,3

667,6


26

800,0


2772,3

3072,3

500,0


301

320,0


600,0

590,0

330,0


311

2610,0


125340,0

126612,55

1337,45


313

0


120000,0

-

120000,0


341

400,0


-

-

400,0


361

1120,0


5340,0

5340,0

1120,0


371

400,0


-

-

400,0


372

180,0


-

0,6

179,4


39

200,0


-

15,0

185,0


40


6000,0

-

-


6000,0

424


0

-

32,0


32,0

425


320,0

-

-


320,0

43


400,0

-

-


400,0

44


810,0

-

7239,0


6239,25

48


0

13571,0

240000,0


226429,0

601


900,0

-

-


900,0

621


0

1800,0

1800,0


0

631


2100,0

121800,0

121800,0


2100,0

641


894,0

300,0

3421,2


4015,2

644


0

21100,0

-

21100,0


651


700,0

-

186,52


886,52

652


100,0

-

8,43


108,43

653


100,0

-

7,29


107,29

654


100,0

-

6,76


106,76

661


1000,0

718,2

562,0


843,8

662


0

-

10,0


10,0

671


0

1809,75

1809,75


0

681


300,0

-

-


300,0

685


0

2400,0

3100,0


700,0

69


766,0

-

-


766,0

701


0

5340,0

5340,0


0

746


0

8571,0

8571,0


0

79


0

13021,0

13021,0


0

831

0


650,0

650,0

0


833

0


80,0

80,0

0


901

0


3072,3

3072,3

0


92

0


296,7

296,7

0


981

0


2413,0

2413,0

0


сума

15690,0

15690,0

661179,7

661179,7

257354,25

257354,25

ВИСНОВОК

На закінчення курсової роботи зробимо й узагальнимо висновки. Ми розглянули структуру, формування та використання власного капіталу організації, охарактеризували форми власного капіталу та їх облік. Власні фінансові ресурси для кожної організації, хай і вкладені у вільному стані, є тією життєво необхідною частиною, без якої неможлива ні робота, ні подальше існування підприємства. Наявні в наявності власні засоби дозволяють підприємству використовувати їх як за своїм розсудом, так і в окремих випадках по законодавчо встановлених напрямів. Все залежить від джерела такого фінансування за рахунок елементів власного капіталу.

За рахунок статутного капіталу можна формувати ряд необоротних засобів, тобто він повинен завжди знаходитися в розпорядженні організації. Його збільшення і зменшення жорстко закріплено законодавчо. Як джерело фінансування статутний капітал працює в двох випадках:

- При установі підприємства;

- При додатковій емісії акцій чи залучення додаткових паїв. Це означає, що як джерело фінансування статутний капітал працює досить рідко. Якщо при заснуванні підприємства він є основою для його організації і початку господарської діяльності, то залучення коштів на вже працюючому підприємстві переслідує певні цілі:

- Залучення додаткового капіталу (у випадку, якщо ціна залучення коштів з інших джерел, робить їх недоступними, або потрібно залучити значну кількість коштів для фінансування інвестиційного проекту);

- Зміна структури капіталу.

В останньому випадку перед керівництвом може виникнути проблема, яка полягає в тому, що при новому випуску акцій (паїв) можуть відбутися істотні зміни в структурі власників, і не завжди ці зміни можуть позитивно відбитися на подальшому становище підприємства.

1. Додатковий капітал. Утворюється в основному за рахунок майна, придбаного підприємством за рахунок прибутку або його переоцінки, а також інших надходжень. В основному додатковий капітал додає різницю вартості вже наявного майна і статутним капіталом.

2. Резервний капітал. Напрями його використання для окремих організацій законодавчо закріплені, для всіх інших - закріплюються установчими документами. В основному, резервний капітал використовується на покриття непередбачених збитків, втрат і виконання своїх зобов'язань, у разі, якщо їх виконання за рахунок інших джерел неможливо.

3. Фонди спеціального призначення в основному спрямовані на акумулювання грошових коштів за рахунок чистого прибутку для фінансування цільових заходів. Вони утворюються за нормами і видам, затверджуваним власниками, вони ж затверджують і напрямки використання.

4. Нерозподілений прибуток, як видно, є самим великим і ефективним джерелом власних засобів на підприємстві, яким воно може оперувати у своїй господарській діяльності. Проте її розмір також залежить від ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.

Список використаних джерел літератури

 1. Бухгалтерський облік за редакцією І.І. Сахарцевої, - К., Кондор 2005

 2. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика В.С. Лінь, В.В. Глівенко, видавництво «Учбової літератури», - К., 2006

 3. Бухгалтерський облік О.В. Лишиленко, - К., Центр Навчальної Літератури, 2005

 4. Бухгалтерський фінансовий облік оподаткування І звітність Н.М. Ткаченко, - К., - Алерта, 2007

 5. Бухгалтерський облік у виробничих і торгових підприємствах Грабова Н.Н., Добровольський В.М., - К., «А.С.К.» 2005

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  193.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Власний капітал
  Власний капітал підприємства
  Власний капітал банку
  Поняття про власний капітал
  Власний капітал і необоротні активи
  Аналіз звіту про власний капітал
  Власний капітал підприємства та порядок його формування
  Власний капітал і його роль у формуванні капіталу
  Власний капітал і його значення в діяльності банку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru