додати матеріал


Виховання працьовитості у дітей дошкільного віку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Методологічні та теоретичні основи трудової діяльності як засобу морального виховання

1.1 Соціально-педагогічні передумови необхідності виховання працьовитості у дітей дошкільного віку

1.2 Особливості морального розвитку в дошкільному віці

Глава 2. Організація спільної трудової діяльності вихователя і дітей

2.1 Умови організації праці

2.2 Спільна діяльність вихователя і дітей в зеленій зоні ДОП

2.2.1 Спільна діяльність з дітьми молодшого дошкільного віку

2.2.2 Організація і методика проведення трудової діяльності з дітьми старшого дошкільного віку

Висновок

Бібліографічний список


ВСТУП


Актуальність теми дослідження. Розглядаючи дошкільний вік як базову щабель формування особистісних якостей, концепція безперервної освіти визначає сутність нового підходу до дошкільного виховання, заснованого на принципах варіативного змісту, педагогіки розвитку, пізнання дошкільням світу через цікавлять його види діяльності. Розроблено механізм, що регулює якість дошкільного виховання, державний стандарт - критерії оцінки діяльності дошкільних установ; концептуальні основи дошкільної освіти. При цьому в концепції звертається увага на розвиток особистісних якостей, необхідних для подальшого становлення особистості: допитливість, ініціативність, комунікативність, творчу уяву, довільність. Проте завдання виховання працьовитості в концепції не висувається. Тим часом ряд показників працьовитості (усвідомлення мети діяльності і наполегливість у її досягненні; готовність доводити почату справу до кінця; прояв емоційно-позитивного ставлення до праці; адекватна оцінка результатів діяльності; акуратність, старанність, дбайливе ставлення до засобів і продуктів праці) найбільш успішно формуються в дошкільному і молодшому шкільному віці (Р. С. Буре, Г. М. Годіна, М. В. Крулехт, В. І. Логінова, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаєва, Д. В. Сергєєва та ін .). Несформованість їх на даному віковому етапі стає перешкодою у навчально-пізнавальної діяльності і подальшої адаптації в самостійної трудової діяльності.

Значення праці як чинника розвитку особистості дитини знайшло відображення в історії вітчизняної педагогіки: праці П.П. Блонського, Н.К. Крупської, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинського, С.Т. Шацького та ін

Теоретичне обгрунтування трудового виховання молоді з виходом на практичні рекомендації висвітлені в роботах П.Р. Атутова, А.А. Ахматова, С.Я. Батишева, К.Н. Катханова, В.А. Полякова та ін

Важливе значення мають дослідження Я.З. Неверович, Т.А. Маркової, показали, що основним мотивом, що спонукає дітей до трудової діяльності, є їх бажання допомагати дорослим. У дошкільній педагогіці виділені три способи наближення дітей до праці дорослих: спостереження за працею, часткова допомога дітей дорослим і організація спільної діяльності дорослих і дітей (В. І. Глотова, Л. В. Загік, С. М. Котлярова, Г.Н. Лєскова, Є. І. Радіна, Д. В. Сергєєва та інші). На думку Є.І. Радін, у спільній праці дорослий може виступити як зразок для наслідування не тільки своїми вміннями, а й ставленням до роботи.

Таким чином, вчені зробили значний внесок у розробку проблеми виявлення ознак і компонентів працьовитості дітей дошкільного віку. Однак, проблема виховання працьовитості дошкільників як основної якості особистості ще недостатньо розроблена.

Працьовитість дошкільнят органічно пов'язане з іншими якостями особистості. Так, інтерес до діяльності дорослих, відношення між дітьми та дорослими, дбайливе ставлення до продуктів праці є не що інше, як гуманізм; усвідомлене виконання своїх обов'язків - відповідальність, а співпраця між хлопців, дорослих і дітей - колективізм, вміння доводити справу до кінця відображає ступінь сформованості старанності, наполегливості, цілеспрямованості. Отже, працьовитість є якістю, яка відображає розвиток особистості в цілому.

Аналіз досвіду трудового виховання виявив позитивні тенденції: розроблені форми і методи організації різних трудових справ та ігор, створюються умови для розвитку розумових та творчих здібностей. Разом з тим, далеко не в усіх дошкільних закладах здійснюється взаємодія дорослого і дитини на рівні співтворчості, сприяння в ігровій, трудової і пізнавальної діяльності. Праця є епізодичним і другорядним компонентом життя у ДОП. Зустрічаються труднощі в підборі об'єктів трудової діяльності, обмежена сфера праці дошкільнят. Досить повного уявлення про сутність працьовитості немає як у вихователів, вчителів, так і у батьків. Трудове виховання дітей дошкільного віку ще не стало провідним напрямком в освітньому процесі ДОП.

Мета дослідження: визначити теоретико-педагогічні основи спільної трудової діяльності вихователя з дітьми як засобу морального виховання в сучасних соціально-економічних умовах.

Об'єкт дослідження: виховний процес у дошкільному закладі.

Предмет дослідження: педагогічні основи трудової діяльності як засобу морального виховання у дітей дошкільного віку.

Виходячи з мети дослідження, сформульовані наступні завдання:

 • Вивчити літературу з теми дослідження;

 • Розглянути соціально-педагогічні передумови необхідності виховання працьовитості у дітей дошкільного віку;

 • Розкрити особливості морального розвитку в дошкільному віці;

 • Визначити умови організації трудової діяльності;

 • Проаналізувати спільну діяльність вихователя з дітьми на прикладі зеленої зони ДОП.

Структура дослідження: дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку.


РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ЗАСОБИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ


1.1 Соціально-педагогічні передумови необхідності виховання працьовитості у дітей дошкільного віку


Програмні завдання трудового виховання дітей дошкільного віку можна об'єднати в кілька груп.

Перша група включає завдання виховання позитивного ставлення до праці дорослих, прагнення надавати їм посильну допомогу, зацікавленість у результатах праці.

При цьому у дітей формуються уявлення про необхідність праці в житті, про ставлення дорослих до праці.

Другу групу складають завдання, спрямовані на формування трудових навичок та їх подальше вдосконалення, поступове розширення змісту трудової діяльності, а також оволодіння вміннями працювати акуратно, спритно, у досить швидкому темпі.

Третя група завдань спрямована на виховання у дітей деяких особистісних якостей: звички до трудового зусиллю, відповідальності, дбайливості, ощадливості, готовність взяти участь у праці.

Четверту групу складають завдання виховання навичок організації своєї та загальної роботи - вміння готувати заздалегідь все необхідне, прибирати на місце інструменти.

До п'ятої групи відносять завдання формування позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі праці - вміння працювати узгоджено.

Слід мати на увазі, що всі намічені завдання здійснюються не ізольовано один від одного, а в тісному взаємозв'язку. Комплекс цих завдань в педагогічному процесі здійснюються одночасно.

Головне завдання трудового виховання дошкільників - формування правильного ставлення до праці. Вона може бути успішно вирішена тільки на основі врахування особливостей цієї діяльності у порівнянні з грою, заняттями, на основі врахування вікових особливостей дитини.

Формуючи у дітей працьовитість, необхідно вчити їх ставити цілі, знаходити шляхи для її досягнення, отримувати результат, відповідний мети.

Мета перед дитиною спочатку ставиться педагогом. У вихованні дітей молодшого дошкільного віку педагог зазвичай стикається з характерними для цього віку процесуальними діями, в окремих випадках вони можуть мати місце і у дітей 4-5 років.

Прагнення дитини зробити щось самостійно і є важливим чинником у становленні його особистості.

Мета, поставлена ​​перед дитиною педагогом, повинна бути розрахована на можливість її здійснення. Тому, формуючи цілеспрямовану діяльність дітей, слід уникати непосильною для них роботи.

У праці маленьких дітей повинні мати місце і більш віддалені цілі. Не слід йти шляхом залучення до праці тільки тих дітей, які вже вміють працювати, необхідно залучати до працю і тих дітей, які ще не вміють працювати, їх треба навчити тому, що вони ще не вміють робити.

У формуванні цілеспрямованої діяльності у розвитку вміння і бажання працювати важливе значення мають мотиви, що обумовлюють трудову активність дітей, їх прагнення досягти високого результату роботи.

У трудовій діяльності дитини велике значення має його власна творча активність: обдумування майбутньої діяльності, підбір необхідних матеріалів, інструментів, подолання відомих труднощі при досягненні наміченого результату.

Попереднє планування роботи найчастіше здійснюється педагогом. При цьому слід мати на увазі, що воно не повинне займати більше часу, ніж сам трудовий процес.

Елементарне планування можуть виконувати і діти 5 - 7 років. Уміння планувати роботу найбільш успішно формується в трудовому процесі. На заняттях план найчастіше пропонується педагогом, так як тут основним завданням є навчити дитину тому, чого він ще не вміє робити.

Для того, щоб навчити дитину планувати свою діяльність, треба дати йому приклад. Важливо вправляти дитину в попередньому обмірковуванні своєї діяльності. Дітям пропонують питання: «Подумай, як ти будеш робити, з чого ти почнеш? Яким інструментом спочатку будеш працювати? Скільки матеріалу тобі знадобиться? ».

Дітей слід ставити в умови необхідності попередньо обдумати процес діяльності.

Певний вплив на дітей надає підведення результатів по закінченні роботи. «Подивіться, діти, як ми чисто вимили іграшки, працювали всі разом, дружно, швидко все зробили», - каже вихователь.

Здатність правильно оцінювати результат праці, порівнювати свої досягнення з досягненнями інших розвивається в дітей у ході накопичення досвіду порівняння та аналізу результатів діяльності

Виховуючи у дітей інтерес до праці, дуже важливо пам'ятати про те, що добиватися від дітей результату високої якості слід поступово, по силам і що формуються у них навичок.

Формування у дітей навичок, необхідних у житті, пов'язане з діяльністю, в значній мірі спрямованої на задоволення повсякденних особистих потреб. Самообслуговування є основним видом праці маленької дитини. Правильне виховання дітей у процесі самообслуговування немислимо, якщо вихователі не цікавляться результатами їх роботи.

Праця з самообслуговування вимагає нескладної, але чіткої організації. Сам процес праці диктує тут таку організаційну форму, як повсякденне тривалий систематичне участь дітей у виконанні своїх обов'язків, пов'язаних із задоволенням особистих потреб.

Господарсько - побутовий праця створює великі можливості для виховання у дітей елементарних навичок культури праці: раціональної організації індивідуальної та колективної роботи, попереднього її планування і т.д.

Таким чином, можна виділити завдання трудового виховання, спрямовані на формування позитивного ставлення до праці дорослих; завдання, спрямовані на формування трудових навичок та їх подальше вдосконалення; завдання, спрямовані на виховання у дітей деяких особистісних якостей; завдання виховання навичок організації своєї та загальної роботи; завдання формування позитивних взаємовідносин між дітьми в процесі праці. Усі завдання здійснюються взаємопов'язано. Головне завдання трудового виховання дошкільників - формування правильного ставлення до праці. Мотиви, які обумовлюють трудову активність дітей, мають важливе значення.


1.2 Особливості морального розвитку в дошкільному віці


Невідповідність між засвоєнням моральної норми і реальною поведінкою зумовлює зміну стратегії розвитку морально-етичної сфери дошкільника. Ця стратегія повинна бути спрямована не тільки на усвідомлення своїх якостей і переживань, засвоєння правил і норм поведінки, але в першу чергу на розвиток причетності, почуття спільності з іншими, в цілому на формування доброзичливого ставлення до людей.

Альтруїстичне поведінка пов'язана не з повнотою розуміння і прийняття моральної норми як правила поведінки, а з особливим ставленням до іншого, яке забезпечує співчуття і сприяння йому в різних ситуаціях міжособистісної взаємодії. Таке відношення передбачає емпатію: переживання іншої сприймаються через безпосереднє емоційне зараження, через прийняття чужих переживань. Суть ставлення до іншого зводиться, перш за все до емоційної чуйності, і саме почуття є первинними по відношенню до розуміння і дії. Основою морального ставлення до іншого є здатність побачити і почути саме іншу людину, а не тільки себе в ньому.

Потужним фактором розвиток гуманних почуттів є сюжетно-рольова гра. Рольові дії і взаємини допомагають дошкільнику зрозуміти іншого, врахувати його положення, настрій, бажання. Коли діти переходять від простого відтворення дії і зовнішнього характеру взаємовідносин до передачі їх емоційно-виразного змісту, вони вчаться поділяти переживання інших.

Симпатія і співчуття спонукають дитину до скоєння перший моральних вчинків. Навіть 4-5 річна дитина виконує моральні норми, проявляючи почуття обов'язку, перш за все, по відношенню до тих, до того симпатизує і співчуває. Дорослий організовує спільну діяльність з дошкільником і в грі йде накопичення первинних моральних уявлень: «можна», «не можна», «погано», «добре». Дитина співвідносить їх зі своїми діями і вчинками [18].

Механізмом засвоєння моральних норм виступає ідентифікація - як у формі співчуття, так і формі співвіднесення себе з етичними еталонами. Р.С. Буре своїх дослідженнях підкреслює роль етичного еталону в морально-трудовому розвитку особистості дитини. "Джерелом становлення моральної регуляції є особливі відносини з дорослими, який формує у дитини її образ себе як відповідного позитивного еталона і одночасно будує дії співвіднесення деяких форм його поведінки з негативним еталоном" [6, с. 116-117]. В. С. Мухіна вказує, що «норми людських взаємин стають через гру одним із джерел формування моралі самої дитини» [22, с. 228].

В. С. Мухіна підкреслює, що прагнення дошкільника слідувати моральному еталону опосередковано домаганням на визнання з боку інших людей. Таким чином, вже в дошкільному дитинстві світ соціальних відносин «вимагає від дитини морального розвитку, яке визначається таким чином: знанням норм, звичками поведінки, емоційним ставленням до моральних норм і внутрішньою позицією самої дитини» [22, с. 230]. В. С. Мухіна вказує на те, що «норми людських взаємин стають через гру одним із джерел формування моралі самої дитини» [22, с. 228].

Динаміка та зміст уявлень про моральні якості в дошкільному віці [18]:

 • 3-4 роки. Складаються елементарні уявлення про те, що «таке добре, а що таке погано». Формується негативне ставлення до грубості і жадібність. На основі прикладів з досвіду дитини, його конкретних вчинків, розвиваються уявлення про доброту, взаємодопомогу, дружбу, правдивості.

 • 4-5 років. Розвиваються уявлення про справедливість, доброту, дружбу, чуйності на основі аналізу повсякденних ситуацій та літературних творів.

 • 5-6 років. Розвиваються узагальнені уявлення про правдивість, справедливості і, сміливості, скромності, ввічливості, працьовитість, чуйності, дбайливості на конкретних прикладах.

 • 6-7 років. Продовжують розвиватися узагальнені уявлення про доброту, чесність, справедливість, дружбу. Складається негативне ставлення до таких аморальним якостям, як хитрість, брехливість, жорстокість, себелюбство, боягузтво і т.д.

Таким чином, у дошкільному віці у дітей складаються перші моральні судження і оцінки, початкове розуміння суспільного сенсу моральної норми, формуються не тільки моральні якості, а й почуття. Проте психологічні дослідження морального розвитку дошкільників показали, що знання моральної норми далеко не завжди забезпечує її виконання в реальній життєвій ситуації. Частина дітей, добре знаючи норму справедливості, в реальній взаємодії не дотримуються її. Разом з тим більшість дітей в реальній ситуації поводяться відповідно до норми.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ вихователів і дітей


2.1 Умови організації праці


Планомірне і послідовне формування необхідних трудових навичок, здійснення завдань трудового виховання можливе за умови систематичного включення дитини в трудову діяльність.

У залежності від віку дітей педагог віддає перевагу різним формам діяльності.

Для того щоб до участі у праці залучалися всі діти, слід по можливості заздалегідь намічати в календарному плані, хто які буде виконувати доручення, враховувати черговість участі дітей в чергуваннях; а якщо необхідність попрацювати виникає раптом, відображати в обліку, хто з дітей був притягнутий до роботі.

Планомірне і послідовне формування необхідних трудових навичок, здійснення завдань трудового виховання можливе за умови систематичного включення дитини в трудову діяльність.

У залежності від віку дітей педагог віддає перевагу різним формам діяльності.

Для того, щоб до участі у праці залучалися всі діти, слід по можливості заздалегідь намічати в календарному плані, хто які буде виконувати доручення, враховувати черговість участі дітей в чергуваннях; а якщо необхідність попрацювати виникає раптом, відображати в обліку, хто з дітей був притягнутий до роботи.

Трудові доручення - найбільш проста форма організації трудової діяльності дітей. Особливе виховне значення вони мають у роботі з дітьми молодшого віку, коли праця для них поки що не став планомірної і систематичної діяльністю.

Доручення різноманітні за труднощі (прості, складні); характером виконання (індивідуальні або спільні); часу виконання (короткочасні, епізодичні, тривалі).

Доручення особливо важливі в період від 3 до 5 років.

З огляду на деякі особливості доручень їх можна згрупувати:

 • 1 група - доручення, пов'язані з виконанням одного способу дії: подати, принести, віднести. Вони короткочасні, епізодичні, викликані тимчасовою необхідністю.

 • 2 група - Доручення, які містять кілька способів дії, кілька трудових операцій. Сюди можна віднести доручення такого змісту: погодувати тварин, полити кімнатні рослини і т.д.

 • 3 група - доручення, пов'язані з результатами, яких діти досягають не відразу: посіяти, посадити, принести з дому листівку, гребінець і т.д.

Таким чином, за умови систематичного включення дитини в трудову діяльність можливо планомірне і послідовне формування необхідних трудових навичок, здійснення завдань трудового виховання. Форми трудової діяльності залежать від віку дітей. Найбільш простою формою організації трудової діяльності дітей є трудові доручення, які діляться на кілька груп.


2.2 Спільна діяльність вихователя і дітей в зеленій зоні ДОП


Спільна організаційно-господарська, трудова діяльність в зеленій зоні дитячого саду, вирощування рослин, турбота про дорослих тварин та їх потомство можуть приймати різні форми і проходити з різним ступенем включеності і участі як дорослих, так і дітей. Дошкільнята можуть стати учасниками такої діяльності трьома способами: через розповідь вихователя про різні справи і події в ДОУ; через спостереження діяльності дорослих; за допомогою свого практичного участі. Наприклад, створюється зимовий сад. Великомасштабні роботи по його благоустрою, заповнення об'єктами природи виробляються одними дорослими без участі дітей. Тим не менш, старші дошкільники можуть стати учасниками цього процесу, якщо вихователь розповідає про те, що будується в дитячому саду, яким чудовим буде зимовий сад, хто в ньому оселиться і що в ньому буде рости; час від часу показує, як просуваються справи, пояснює, навіщо зроблені великі вікна, навіщо електрики повісили багато памп, чому поставлені високі вольєри, а не маленькі клітки і т.д. Діти ще практично ні в що не долучилися, але вже є учасниками процесу: вони в курсі подій і переживають за них. На останньому етапі обладнання зимового саду дорослі знайдуть справи, доступні для дітей 5-7 років, і вони стануть дійсними учасниками серйозного заходу.

У спільній діяльності, у всіх її формах найбільше значення має відношення вихователя до об'єкта діяльності, що проявляється в його зацікавленій оповіданні, переживаннях, оцінках, поясненнях і правильних діях. Дорослий своєю поведінкою створює зразок взаємодії з природою, небайдужого ставлення до неї, демонструє необхідність і значущість всього того, що відбувається на очах у дітей. Спільна діяльність дорослих та дошкільнят може здійснюватися в будь-якому "екологічному просторі" в приміщенні і на ділянці дитячого саду. Найпоширеніша форма спільної діяльності - створення і підтримка умов, необхідних для мешканців групового куточка природи.


2.2.1 Спільна діяльність з дітьми молодшого дошкільного віку

У молодшому дошкільному віці діти у спільній діяльності є більше спостерігачами, ніж виконавцями, і тим не менш саме в цьому віці зразок взаємодії з природою має вирішальне значення: діти чують і вбирають ласкавий розмова дорослого з тваринами і рослинами, спокійні і ясні пояснення про те, що і як треба робити, бачать дії вихователя і охоче беруть в них участь. Наприклад, запросивши двох-трьох хлопців брати участь в поливі кімнатних рослин, вихователь говорить приблизно наступне: "Ходімо зі мною до вікна, подивимося на наші рослини, поговоримо з ними і поллємо їх. (Підходять до вікна.) Здравствуйте, квіточки! Як ви себе відчуваєте? Не замерзли, не засохли? Ні, все гаразд - ви зелені, красиві. Подивіться, які гарні у нас рослини, як приємно на них дивитися! (Зворушує землю в горщику.) Суха земля, але ж їм потрібна вода - вони живі, без води засохнуть! Поллємо їх ". Вихователь дає кожній дитині в руки леечки, в якій налито трохи води, поливає все сам, примовляючи: "Вогник, ми наллємо в твій горщик води, пий, скільки хочеш і рости далі - ми будемо тобою любуватися!" Участь дітей в цій спільній діяльності полягає в тому, що вони слухають мову вихователя, спостерігають його дії, тримають лійки, подають і приймають їх, разом наповнюють їх водою і ставлять на місце. Вихователь на очах у дітей і разом з ними піклується про рослини - це і є зразок взаємодії з природою. Навчання малят як дидактична завдання не стоїть на першому плані, воно виходить само собою, природно в процесі спільної практичної діяльності.

З віком дітей змінюються функція вихователя і ступінь самостійності дошкільників, але діяльність залишається спільною. У середній групі вихователь і діти виступають в парі, але пріоритет залишається за дорослим, що виражається у формулі: "Я роблю - ви мені допомагаєте, ви мої помічники. Ми разом дбаємо про наших вихованців!" У старшому дошкільному віці самостійність дітей інтенсивно наростає, стає можливою чергування дітей у куточку природи. Дорослий і діти міняються ролями: діти роблять все необхідне самі, а вихователь їм допомагає (при цьому неважливо, що допомога на перших порах може бути дуже великий). Навчання дошкільників у спільній діяльності щодо створення необхідних умов для рослин і тварин відбувається опосередковано - як допомога дорослого дитині. Формула цього віку інша: "Ви робите самі, а я вам допомагаю. Я ваш помічник, я допоможу зробити те, що поки у вас не виходить". Вихователь обов'язково зазначає всі досягнення і самостійність дітей, хвалить їх за впевненість та ініціативу.


2.2.2 Організація і методика проведення трудової діяльності з дітьми старшого дошкільного віку

Методика проведення чергувань у куточку природи з дітьми старшої групи полягає в наступному:

1. Огляд мешканців куточка природи і виявлення: а) їх самопочуття і стану, б) відсутніх компонентів життєво важливих умов (корм, вода, чиста підстилка та ін.)

2. Практичне виконання всіх операцій по створенню потрібних умов (наприклад, просіювання піску, що лежить на дні пташиної клітки, зміна води в поїлки, приготування корму і його розкладання в чисті годівниці та ін.)

3. Заключне короткочасне спостереження за тваринами - їх поведінкою у новостворених сприятливих умов зовнішнього середовища.

Попередній огляд акваріума з рибами, птахів у клітці, рослин - дуже важливий момент методики. По-перше, він дозволяє виховувати в дітях істинно гуманне ставлення до всього живого: під час огляду можна виявити, як виглядають і як себе почувають вихованці куточка природи, чи не трапилося з ними будь ПП, не захворіли вони. По-друге, саме огляд умов, в яких знаходяться живі об'єкти в даний момент, дозволяє визначити набір трудових операцій, які необхідно виконати під час чергування. Початковий огляд містить в собі екологічну сутність праці в природі, він робить його осмисленим і усвідомленим як для дорослого, так і для дитини. "Екологічна формула" взаємозв'язки живого об'єкта із середовищем проживання полягає в наступному: "Які умови зараз є - чого не вистачає - що треба додати і змінити". На першому етапі організації чергувань вихователь сам показує дітям, як треба робити цей огляд. Наприклад: "Спочатку давайте подивимося на нашу канарку - не захворіла вона, чи не сталося чого-небудь поганого з нею за вихідні дні. Все може статися - фрамуга відкриється від сильного вітру взимку, і в приміщенні стане холодно. Що буде тоді? Правильно , птиця захворіє застудою або запалення легенів, може померти. (Оглядає і примовляє.) Канарка добре себе почуває: не настовбурчився, скаче по жердинці - все в порядку. Тепер ми з вами подивимося, що у неї в клітині - що треба змінити, що вимити, чого їй не вистачає. Ми її любимо і зробимо все, щоб було їй добре ".

Вихователь оглядає клітку і пояснює: "Пісок на дні весь у смітті - просеем його, щоб було чисто. Вода в поїлки брудна і її мало - наллємо свіжою. Зерна в годівниці зовсім не залишилося - насиплем нового, ще потріть їй морквини: вона давно не їла вітамінів ". І тільки після цього вихователь разом з дітьми починає виконувати трудові операції.

Другий момент методики традиційний - це реальні трудові операції з поліпшення умов життя тварин і рослин. Вони повинні містити в собі життєву і педагогічну доцільність: їх виконання проходить з максимальною увагою до живої істоти, заради якого вони робляться, і максимальною зручністю для дитини, їх виконуючого. Саме тому необхідно відповідне обладнання: столик для приготування кормів, щітки і совочки невеликого розміру, щоб маленькій дитині було зручно і не важко, що не б'ються миски, банки, відерця, невеликі безпечні ножі і т.д. Вихователь вчить дітей виконувати всі дії спокійно, не поспішаючи, обережно, щоб не налякати птаха, риб, не зламати стебла або листя рослин. У всіх трудових операціях головним залишається живий об'єкт, а самі операції мають підпорядковане значення. "Діти, тепер ми дістанемо з клітки поїлку, годівницю. Дивіться, як я роблю це - обережно, спокійно і повільно, щоб не налякати пташку, щоб їй не було страшно від наших різких рухів ... Тепер висунемо піддон, поставимо його на столик і будемо просівати пісок: зберемо його совком в купу, поруч поставимо сито, перекладемо совком в нього всю купку і легко просеем. Дивіться, чистий пісок опинився на піддоні, а все сміття в ситі. Розрівняти пісок і знову обережно вдвінем піддон в клітку ". І т.д.

Третій момент методики (заключний огляд) дозволяє побачити доцільність трудових зусиль. Діти спостерігають, як птах клює зерно, купається в чистій воді, як риби поїдають корм і т.д. - Всім мешканцям стало краще від того, що потрудилися чергові. Це емоційне завершення спільної діяльності вихователя і дітей-чергових. Воно вселяє в них впевненість, народжує розуміння важливості реальної практичної турботи про вихованців куточка природи, викликає бажання знову брати участь у цій діяльності.

Організація чергування в куточку природи передбачає спільну діяльність одних і тих же дітей з вихователем протягом декількох днів (від 2 до 5). Оптимальним варіантом є чергування трьох дітей три дні підряд. За цей час 5-6-річні дошкільнята здатні зрозуміти зміст і значення обов'язкового догляду за живими об'єктами природи, придбати початкові практичні навички.

Процес організації чергувань з дітьми старшої групи протягом навчального року можна умовно поділити на три періоди: початковий - осінні місяці, середній - розтягується приблизно на чотири місяці (грудень-березень) і завершальний (квітень і травень). У ці періоди по-різному здійснюється спільна діяльність вихователя з черговими, відбувається інтенсифікація самостійності хлопців.

Початковий період - діти вперше беруть участь у чергуванні, і вихователь навчає їх всьому процесу. У спільній діяльності пріоритет у вихователя - він повністю включений в трудові операції, все робить разом з дітьми, показує і коректує. На цьому етапі прибирання відбувається повільно, тому вихователь полегшує процес - приносить відро для сміття і відро з водою, в якому можна все швидко помити.

Наступний етап - це коли діти чергують по другому і третьому разу. Вони починають все робити самостійно, вихователь стоїть поруч і допомагає їм - словом і ділом, показом і схваленням. Індивідуальні відмінності між дітьми дуже великі, тому й ступінь включеності вихователя в їх практичні дії різна: з одними доводиться все заново робити разом, а іншим - лише підказувати і трохи допомагати. В одну команду краще об'єднувати дітей з однаковими вміннями і схожим темпом роботи. Швидких хлопців можна привчати мити обладнання під умивальником, а не у відрі. На цьому етапі важлива позитивна оцінка всіх досягнень і зусиль дітей, похвала за складаються практичні вміння, підтримка тих, у кого ще не все виходить.

На останньому етапі, коли діти чергують по четвертому і навіть п'ятому разу, вихователь у спільній діяльності віддає пріоритет дошкільнятам. Він знаходиться не поруч, але близько, здійснює візуальний контроль і як і раніше готовий нагадати, підказати і допомогти практично черговим виконувати їх обов'язки. Вихователь хвалить дітей за правильність виконання пасмових операцій, хороше їх якість (наприклад, робили все обережно, акуратно і т.д.), за самостійність, впевненість та ініціативу; за те, що не забули спочатку оглянути вихованців і умови, в яких вони перебувають , і лише потім приступили до практичних дій. В кінці чергування нагадує: треба поспостерігати секунду-другу за поведінкою тварин в покращених умовах, порадіти за них. Коли вже все зроблено, вихователь підводить підсумок: "Як чудово в нас все вийшло! Ви майже все зробили самі, без моєї допомоги, самостійно. Я переживала, але у вас все вийшло. Молодці!" Чергування дітей - навіть при високому рівні їх самостійності - залишається спільною діяльністю: вихователь спостерігає за черговими, підказує і при необхідності приходить на допомогу - це і є його участь у цій діяльності.

У число обов'язкових операцій на другому етапі організації чергування необхідно ввести посів вівса (або насіння інших злакових культур) у 2-3 маленькі коробочки. Кожна трійка чергових один раз на три дні робить такий посів - зелену підгодівлю для птахів та інших мешканців живого куточка, кімнати природи. Виходить безперервне пророщування зелені в холодну пору року, діти набувають впевнені навички вирощування рослин з насіння.

Таким же чином (за такою ж схемою) здійснюється організація спільної трудової діяльності дітей і дорослих у всіх інших "екологічних просторах". При наявності кімнати природи зі старшими дошкільниками час від часу організується колективна праця - після того, як діти отримають перші вміння і навички і будуть добре знати об'єкти праці (як і за ким слід доглядати). У цьому випадку дорослий бере підгрупу дітей (5-10 чоловік) і організовує з ними спільну діяльність - "генеральне прибирання" в кімнаті природи. Вихователь розподіляє дітей, просить їх спочатку оглянути своїх підопічних, з'ясувати, що треба робити, потім вже приступати до збирання, а сам допомагає їм. Колективна праця старших дошкільників у кімнаті природи - це реальна допомога дорослим в забезпеченні порядку в зеленій зоні дитячого саду, яка особливо важлива, якщо чому-небудь відсутні дорослі, відповідальні за кімнату природи.

Аналогічним чином організується спільна діяльність з вирощування рослин на ділянці дошкільного закладу (у городі, квітниках) - кожного разу діти оглядають зелених вихованців, з'ясовують, чого їм не вистачає або що заважає, а потім поливають, роблять прополювання.

Праця дітей, якого б обсягу він не був, щоразу стає осмисленим, екологічно доцільним, якщо простежується залежність життя і стану рослин і тварин від умов, в яких вони знаходяться, якщо у дітей зміцнюється розуміння того, що ці умови створюються працею людей.

Таким чином, турбота дорослих та дошкільнят про рослини і тварин, створення і підтримання необхідних умов для всіх живих істот, що знаходяться в їхньому життєвому просторі, є головним методом морального виховання - методом, яким забезпечується розвиток почав екологічної свідомості, перших практичних умінь належної взаємодії з природою найближчого оточення.


ВИСНОВОК


Педагогічні та психологічні дослідження останніх років в нашій країні свідчать про те, що суттєві зміни в моральному та розумовому розвитку дітей дошкільного віку відбуваються за умови, якщо діти отримують знання у певній послідовності, коли в доступній формі перед ними розкриваються основні закономірності тих чи інших явищ у дійсності.

Знайомство дошкільнят з працею дорослих, відкриває можливості для розширення змісту дитячих ігор, у яких відбиваються уявлення про різноманітний праці дорослих. Підвищується морально-інтелектуальний рівень цих ігор: у дітей виникає бажання взяти участь у праці разом з дорослими, вони більш відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків і доручень (збиранні іграшок, чергувань і т.д.).

Дослідження, проведені з трудового виховання, показують, що найважливішою умовою для переходу до більш високого ступеня діяльності - до вчення - є виховання у дошкільнят здатності систематично виконувати посильні обов'язки незалежно від особистого бажання дитини, від випадковостей його настрою. Коли дитина до кінця дошкільного віку добре справляється зі своїми досить нескладними справами, можна вважати, що він підготовлений до виконання більш складних обов'язків, які покладе на нього школа.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування особистості дошкільника у трудовій діяльності, дозволив встановити, що дана проблема є актуальною у педагогічній теорії та практиці і потребує подальшого теоретичного осмислення.

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень, на наш погляд, можуть стати наступні: поглиблення вивчення проблеми, пов'язане з подальшою розробкою організації трудової діяльності в природі дітей різних вікових груп, формування соціально-екологічної спрямованості особистості з опорою на інші її критерії, а також наступність ДОП і початкової школи з питання формування особистості.


СПИСОК


 1. Белобрикіна О.А. Психологічна діагностика самооцінки дітей старшого дошкільного віку. - К.: ГЦРО, 2000.

 2. Бернс Р. Розвиток Я-концепції і виховання. - М.: Прогрес, 1986.

 3. Божович Л.І. Особистість і її формування в дитячому віці. - М.: Просвещение, 1968.

 4. Божович Л.І. До розвитку афективно-потребової сфери людини / / Проблеми загальної, вікової та педагогічної психології / За ред. В. В. Давидова. - М.: Педагогіка, 1978. - № 4. - С. 168-179.

 5. Буре Р.С., Загік Л. В. та ін Виховання дітей дошкільного віку у праці .- 3-е изд., Испр., Доп .- М., 1983.

 6. Буре Р.С. Організація праці дітей та методика керівництва / / Морально-трудове виховання дітей у дитячому садку. - М.: Просвещение, 1987.

 7. Волоків В.С., Волкова Н.В. Дитяча психологія: Логічні схеми. - М.: Гуманит. вид. центр Владом, 2003. - 256 с.

 8. Вікова та педагогічна психологія: Підручник для студентів пед. ін-тів / В. В. Давидов, Т. В. Драгунова, Л. Б. Ітельсон та ін; Під ред. А.В. Петровського. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Просвещение, 1979. -288с

 9. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. Т. 6. -М.: Педагогіка, 1986.

 10. Гарбузов В. І. Нервові діти: Поради лікаря. - Л.: Медицина, 1990. -176с.

 11. Годіна Г.М. Виховання позитивного ставлення до праці / / Виховання моральних почуттів у старших дошкільників / Под ред. А.М. Виноградової. М.: Просвещение, 1998.

 12. Дитяча психологія: Учеб. посібник / Під. Ред. Я. Л. Коломинского, Є. А. Панько - Мн.: Університетське, 1988. - 399с.

 13. Іващенко Ф.І. Психологія трудового виховання. - Мінськ, 1988.

 14. Изард Емоції людини: [Пер. з анг.] / За ред. Л. Я. Гозмана, М. С. Єгорової; Вступна стаття А. Є. Ольшанникова. - М.: Изд-во МГУ, 1980.

 15. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Діагностика та корекція психічного розвитку дошкільників. - Мінськ, 'Унiверсiтецкае', 1997.

 16. Костіна Л.М. Ігрова терапія з тривожними дітьми. - СПб.: Мова, 2001. - 160 с.

 17. Котова О.В. У світі друзів: Програма емоційно-особистісного розвитку дітей. - М.: ТЦ СФЕРА, 2007. - 80 с.

 18. Куцакова Л.В. Морально-трудове виховання дитини-дошкільника: Посібник для педагогів дошк. установ: Програм.-метод. посібник. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 143 с.

 19. Лебеденко О. М. Розвиток самосвідомості та індивідуальності. Випуск 1. Який Я? Методичне керівництво. - М.: Прометей; Книголюб, 2003. - 64с.

 20. Лисина М.І., Сильвестру А.І. Психологія самопізнання у дошкільнят. - Кишинів: Штіінца, 1983.

 21. Мінаєва В. М. Розвиток емоцій дошкільнят. Заняття. Ігри. Посібник для практичних працівників дошкільних установ. - М.: аркто, 2001. - 48с.

 22. Мухіна В.С. Дитяча психологія: (Учеб. Для пед. Ін-тів) / Под ред. Л. А. Венгера - М.: Просвещение, 1985.

 23. Нечаєва В.Г. Виховання дошкільника в праці .- М., 1990.

 24. Ніфонтова О.В. Психологічні особливості формування готовності дітей дошкільного віку до позитивного вирішення конфліктних ситуацій: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. - Курськ. 1999. - 16с.

 25. Моральне й трудове виховання дошкільників: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / С. А. Козлова, М. К. дідівських, В. Д. Калішенко та ін; Під ред. С. А. Козлової. - М.: Видавничий центр «Академія», 2002.

 26. Пазухіна І. А.. Давай познайомимося! Тренінгове розвиток і корекція емоційного світу дошкільнят 4 - 6 років: Посібник практичних працівників дитячих садів. - СПб.: Дитинство - Пресс, 2004. - 272с.

 27. Панфілова М. А. Игротерапия спілкування: Тести та корекційні гри. Практичний посібник для психологів, педагогів та батьків. - М.: Видавництво ГНОМ і Д, 2000. - 160с. 26.

 28. Папір О. О. Особливості спілкування і взаємодії дітей-лідерів у сюжетно-рольовій грі: Автореф. канд. дис. - М., 1993.

 29. Педагогічна психологія / За ред. Клюєвої Н.В. - М., 2003.

 30. Практична психологія: Навчально-методичний посібник / Під. Ред. доктора психологічних наук, професора С.В. Кондратьєвої. - Мн.: Ред. Журн. «Адукация i вихаванне», 1997. -212с.

 31. Практичні заняття з психології / За ред. А. В. Петровського. - М.: Просвещение, 1972.

 32. Психолог у дитячому дошкільному закладі: Методичні рекомендації до практичної діяльності / За ред. Т. В. Лаврентьєвої .- М.: Нова школа, 1996. - 144с.

 33. Рєпіна Т.А. Соціально-психологічна характеристика групи дитячого саду. - М.: Педагогіка, 1988.

 34. Рубінштейн С.Я. Експериментальні методики патопсихології. - М., 1970.

 35. Сергєєва, Д.В. Виховання дітей дошкільного віку в процесі трудової діяльності. / Д.В. Сергєєва. М.: Просвещение, 1987. - 96с.

 36. Скрипкіна Т.П., Гульянц Е.К. Психологічна служба в дитячих дошкільних установах різних типів. - Ростов-н / Д.: Вид-во РГПУ, 1993.

 37. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Міжособистісні відносини дошкільнят: Діагностика, проблеми, корекція. - М.: Владос, 2003. -160с.

 38. Степанова Г. Соціальний розвиток дошкільника і його педагогічна оцінка в умовах дитячого саду. / / Дошкільне виховання. - 1999. - № 10. - С. 29-33.

 39. Суботіна Л.Ю. Розвиток уяви дітей. Ярославль: «Академія розвитку», 1996 .- 240 с.

 40. Толмачова, В.В. Педагогічна діагностика соціально-екологічної спрямованості особистості старших дошкільників у трудовій діяльності / В.В. Толмачова / / Освіта в період дитинства: традиції, реальність, інновації: міжнародна науково-практична конференція. - Шадринськ, 2007.

 41. Толмачова, В.В. Формування соціально-екологічної спрямованості особистості як актуальна проблема сучасної дошкільної освіти / В.В. Толмачова / / Дошкільна освіта: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез всеросійської науково-практичної конференції. - Ішим, 2007.

 42. Точін, А.Є. Трудове виховання дітей в сім'ї / А. Є. Точін. - Мінськ: Нар. аствета, 1982. - 96 с. - (Батькам про дітей).

 43. Праця і спостереження в природі .- М., 1987.

 44. Тулегенова А.Г. Педагогічні умови формування позитивного ставлення до праці у дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук.М., 1978. - 24с.

 45. Урунтаева Г.А. Дошкільна психологія: Учеб. посібник для студ. пед. закладів. - 4-е вид., Стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 336с.

 46. Ушинський, К.Д. Зібрання творів / К.Д. Ушинський - М.: Прогрес, 1985.

 47. Фопель К. Як навчити дітей співпрацювати? Психологічні ігри та вправи: Практичний посібник / Пер. з нім.; в 4-х томах. Т.4, 2-е вид., Стер. - М.: Генеза, 2001. - 160 с.

 48. Цукерман Г.А., Єлізаров Н.В. Про дитячу самостійності / / Питання психології. - М., 1990. - № 6. - С. 10-21.

 49. Черепанова, І.Б. Діти дорослішають у праці / І.Б. Черепанова. - М.: Педагогіка, 1990, - 174, [1] с. - (Педагогіка - батькам).

 50. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. Обнінськ, 1993.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
107.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Художньо естетичне виховання дітей дошкільного віку на матеріалі навчання дітей ручному
Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку на матеріалі навчання дітей ручному
Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
Статеве виховання дітей дошкільного віку
Закономірності виховання дітей дошкільного віку
Фізичне виховання дітей дошкільного віку 2
Фізичне виховання дітей дошкільного віку
Екологічна освіта та виховання дітей дошкільного віку
Культура поведінки дітей дошкільного віку та її виховання
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru