приховати рекламу

Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру н

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ГОУ ВПО «Ростовський державний педагогічний університет»
Лінгвістичний інститут
Відділення іноземних мов
Кафедра англійської філології
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА) РОБОТА
Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру (на прикладі творчості Агати Крісті)
Спеціальність: 031 201 Теорія і методика викладання іноземних мов і культур
Виконавець:
Студент (ка) 5 курсу
відділення іноземних мов
Лінгвістичного інституту
Іванова Ганна Євгенівна
Науковий керівник:
Канд. філол. наук, доцент
Крюкова Є.І.
Рецензент:
Канд. філол. наук, доцент
Степанова О.М.
Ростов-на-Дону
2006
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
С. 3 - 6
Глава I. Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
С. 7 - 28
1.1
Фразеологія, як об'єкт лінгвістичного дослідження ..
С. 7 - 10
1.2
Визначення фразеологічної одиниці; фразеологічні одиниці як явища вторинної номінації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
С. 11 - 14
1.3
Проблема співвідношення «фразеологічна одиниця - слово» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
С. 15 - 16
1.4
Класифікації фразеологічних одиниць вітчизняними та зарубіжними лінгвістами ... ... ... ... ....

С. 17 - 25
Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
С. 26 - 28
Глава II. Аналіз та особливості використання ФЕ у детективних творах Агати Крісті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
С. 29 - 56
2.1
Структурна класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті .... ... ... ... ... ... ...
С. 29 - 38
2.2
Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, за принципом неподільності компонентів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..............
С. 39 - 44
2.3
Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, заснована на їх тематичної угрупованню ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
С. 45 - 52
Висновки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
С. 53 - 56
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
С. 57 - 59
Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
С. 60 - 52
Список довідкової літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
С. 53
Список електронних ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
С. 54
Список цитованої літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
С. 55
Введення
Мова, як явище соціальне, тісно пов'язаний з реаліями та традиціями народу - його носія. Можна без сумніву стверджувати, що всі культурні та побутові події в житті суспільства знаходять своє відображення в мові. Одним із заслуговують уваги аспектом науки про мову є фразеологія.
Дослідженню фразеологічних виразів присвячено безліч праць вітчизняних і зарубіжних авторів (Ш. Баллі, Л. Блумфілд, А. В. Кунін, А. С. Хорнбі, Н. М. Шанський, М. М. Амосова, А. І. Смирницький, акад . В. В. Виноградов, В. Н. Телія). У даній роботі ми досліджуємо одну зі сторін великого складу стійких висловів у мові - власне фразеологічні одиниці. Ідіомою (чи фразеологічної одиницею, тж. ФЕ) можна визначити один із найбільш образних і безпрограшних способів зробити мова емоційної і лаконічною. Спектр ідіом широкий: ми можемо зустріти цитати історичних персонажів, неоднозначні обивательські висловлювання та грубі гостроти, так як фразеологія є не тільки самої великої, але і найбільш демократичною областю словникового запасу мови, запозичає одиниці з різних областей людського буття. Склад фразеологічних одиниць різнобічний, наприклад, «Fine kettle of fish» при перекладі не асоціюється з виразом «Ну й діла!», А «Mickey Finn» з міцним спиртним напоєм, змішаним зі снодійним препаратом, що використовується для того, щоб пограбувати випив людини.
Будучи включеними в систему мови, фразеологічні одиниці піддаються класифікації. Проблема класифікації фразеологічних одиниць широко висвітлена у вітчизняній і зарубіжній літературі (Н. А. Азарх, Н. М. Амосова, О. С. Ахманова, Ш. Баллі, І. О. Бодуен де Куртене, акад. В. В. Виноградов, А. В. Кунін, Л. П. Сміт, В. Н. Телія, А.Дж.Уорелл, U. Weinreich). Існує безліч ознак, на основі яких можуть базуватися класифікації фразеологічних одиниць: частина мови як ключовий компонент поєднання слів, наявність або відсутність синоніма і т.д. Таким чином, актуальність нашої роботи визначається тим, що фіксована класифікації фразеологічних одиниць на даний момент відсутня.
Існує думка, що мова детектива не потребує додаткових коштів для надання творам емоційності. Враховуючи актуальність нашої роботи і прагнучи спростувати укорінена думка про неемоційність мови детектива, ми визначили предмет дослідження як корпус фразеологічних одиниць у детективному жанрі на прикладах творів Агати Крісті.
Відповідно, метою нашої роботи є дослідження випадків використання фразеологічних одиниць в детективних романах та їх класифікація на основі виділених ознак.
Дана мета визначає постановку наступних завдань:
§ проаналізувати теоретичні праці вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем визначення та класифікації фразеологічних одиниць;
§ виявити ознаки для складання класифікації фразеологічних одиниць мови детективів з творів Агати Крісті;
§ провести аналіз фразеологічних одиниць, побудований за принципом неподільності їх компонентів, а також структурний аналіз фразеологічних одиниць у творах Агати Крісті;
§ класифікувати фразеологічні одиниці, використані в детективних романах Агати Крісті, за принципом тематичної угруповання.
Наукова новизна нашої роботи визначається тим, що мова детективного жанру найчастіше вважається позбавленим емоційних елементів. У даній роботі робиться спроба оскаржити цю точку зору. Як матеріал для аналізу було взято твори безспірного автора детективних романів - Агати Крісті.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані для проведення досліджень в областях фразеології і стилістики, послужити основою для написання наукових праць: курсових і дипломних робіт, дисертацій. Також, дане дослідження може бути застосовано в процесі викладання англійської мови, лексикології, стилістики, літератури, на семінарських і практичних заняттях, в курсах лекцій зі стилістики, лексикології, літературі.
У нашій роботі використовуються наступні методи: метод опису, зіставлення, стилістичного аналізу, компонентного і контекстологіческого аналізів і метод словникової дефініції.
Матеріал дослідження представлений творами Агати Крісті - англійської письменниці детективного жанру - загальним обсягом у 890 сторінок, на основі яких проведена суцільна вибірка в кількості 209 фразеологічних одиниць.
Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографії, що складається з найменувань літератури російською та англійською мовами, посилань на Інтернет-ресурси, а також списків довідкової та цитованої літератури.
У вступі позначається проблема, обгрунтовується актуальність її дослідження, визначаються цілі, завдання і методи її дослідження, а також визначається наукова новизна і практична цінність результатів дослідження.
У першому розділі визначаються базові поняття дослідної роботи і розкриваються проблеми класифікації фразеологічних одиниць, а також проводиться аналіз точок зору вітчизняних та зарубіжних авторів.
У другому розділі досліджується корпус фразеологічних одиниць в оригінальних творах Агати Крісті «Ten Little Niggers», «The Seven Dials Mystery», «The Mysterious Affair at Styles», «Why didn't they Ask Evans?», Виявляються їх структурно-семантичні характеристики , особливості їх застосування в контексті і проводиться їх класифікація.
У висновку надаються результати теоретичного і практичного досліджень фразеологічних одиниць, використаних у мові детективного жанру на прикладі прози Агати Крісті.
Бібліографія включає в себе назви робіт вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, матеріал яких використовується в ході дослідницької роботи, а також списки довідкової та цитованої літератури.
Глава I. Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці.

1.1 Фразеологія, як об'єкт лінгвістичного дослідження.
Англійська мова зазнала великі історичні зміни. За довгий час у ньому накопичилися вираження, які виявилися ємними, лаконічними і влучними. Дані висловлювання згодом утворили особливий шар мови - фразеологію, яка в даний час являє собою сукупність стійких виразів, що мають самостійне, цілісне значення.
Знання одиниць фразеології полегшує розуміння публіцистичних і художніх текстів. Грамотне використання фразеологічних одиниць робить мову повніше і жвавіше. За допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя (Анічков І.Є., 1997, 15).
Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія оформилася відносно недавно (Н. М. Шанський, М. М. Амосова, А. І. Смирницький, акад. В. В. Виноградов, В. Н. Телія). Її предмет і завдання, обсяг і методи вивчення ще недостатньо чітко визначені, не отримали повного висвітлення (Пастушенко Л.П., 1982, 37). Ще менше досліджені проблеми, що стосуються основних особливостей фразеологізмів у порівнянні з вільними словосполученнями, класифікації фразеологічних одиниць, їхньої сумісності з частинами мови і т. д. Деякі дослідники (Л. П. Сміт, В. П. Жуков, В. М. Телія, М. М. Шанський тощо) включають стійкі поєднання до складу фразеології, інші (М. М. Амосова, А. М. Бабкін, А. І. Смирницький тощо) включають до її складу лише певні групи. Одні лінгвісти, як і акад. В.В. Виноградов, не включають прислів'я, приказки та крилаті слова в систему фразеологізмів, вважаючи, що за своєю семантикою та синтаксичною структурою вони відмінні від фразеологічних одиниць. Акад. В.В. Виноградов стверджував, що прислів'я і приказки мають структуру пропозиції і не є семантичними еквівалентами слів (Виноградов В.В., 1986, 24).
Фразеологія займається питаннями, що стосуються принципів виділення фразеологічних одиниць, методів їх вивчення, класифікації та фразеографии - їх опису в словниках. На основі існуючих методів дослідження в мовознавстві розробляються власне фразеологічні прийоми аналізу та опису (Копиленко М.М., 1990, 40):
1. метод ідентифікації - встановлення тотожностей слів і синтаксичних конструкцій, які утворюють фразеологізми, з їх вільними аналогами;
2. метод аплікації, що є різновидом методу ідентифікації, метод обмежений у виборі змінних, що встановлює відмінні структурно-семантичні організації фразеологізму від сполучень, утворених відповідно до регулярними закономірностями вибору і комбінації і т.п.
Фразеологічні одиниці досліджуються богатоаспектно: з точки зору визначення критеріїв виділення фразеологічних одиниць, їхніх меж, особливостей, відмінностей, використання з точки зору стилістики, способів адекватного перекладу. Фразеологія ставить одним зі своїх завдань створити типи класифікацій фразеологізмів, заснованих на різних принципах.
Перш за все, варто звернути увагу на основну особливість, що представляє відмінність між звичайним словосполученням і фразеологічної одиницею очевидним. У випадку з фразеологічними одиницями, має місце вказівка ​​на їх семантичну злитість (цілісність). Звичайні словосполучення, відповідно, зводиться до суми значень їх компонентів (Азарх Н.А., 1956, 22).
Існують, однак, фразеологічні одиниці з різним ступенем зв'язку між компонентами. Наприклад, при досить широкому корпусі словосполучень як breach of faith (promise, arrestment, trust, justice, contrast, prison, privilege), значення одного з компонентів може бути розглянуто і як вільне, самостійне. Таким чином, межа між фразеологічними одиницями даного виду є розмитою. На противагу таким сполученням, фразеологічні одиниці, що володіють високим ступенем ідіоматичності, мають синтаксичну цілісність. Відповідно, компоненти даних одиниць не можуть приймати інші слова (фразеологічна одиниця good sport - «славний хлопець» втратить сенс, якщо ми додамо до нього наріччя very). Тим не менше, в англійській мові існує ряд фразеологічних одиниць, представлений в декількох варіантах. Так, поєднання «при повному параді» в англійській мові представлено трьома варіантами: in full feather, in fine feather, in high feather. Слід зазначити, що в англійській літературі зустрічаються фразеологічні словосполучення, навмисно поширені або перетворені авторами для досягнення максимального ефекту. Наприклад, Теодор Драйзер у своєму творі «Титан» поширює фразеологічну одиницю the cast of the die до наступного виразу "He had built so much on the cast of this single die. Чарльз Діккенс у своєму творі "M. Chuzz "порушує порядок компонентів фразеологічної одиниці ups and downs наступним чином: ... But as a man private prosperity does not always keep pace with his Patriotic devotion to public affairs; and as fraudulent transactions have their downs as well as ups. Бернард Шоу в своєму творі S. Joan змінює граматичну форму одного з компонентів фразеологічної одиниці a hard nut to crack: ... But the Bastard of Orleans is a harder nut to crack (Азарх Н.А., 1956, 23).
Таким чином, ми можемо виділити критерії відмінності фразеологічних одиниць від простих словосполучень:
ü Фразеологічні одиниці мають ідіоматічностью (пов'язаністю) значення;
ü У фразеологічних одиниць відсутня здатність синтаксичного поширення та варіювання компонентів;
ü Фразеологічні одиниці мають досить вузьке коло граматичних форм вхідних в них компонентів.
1.2 Визначення фразеологічної одиниці; фразеологічні одиниці як явища вторинної номінації.
При дослідженні фразеологічного складу сучасної англійської мови ми вважаємо за необхідне ознайомитися з поняттями ідіоми (чи фразеологічної одиниці), представленими в різних лінгвістичних джерелах. Визначення загального характеру фразеологизму дав Ш. Баллі: «поєднання, що міцно ввійшли в мову, називаються фразеологічними зворотами» (Баллі Ш., 2001, 21).
Ахманова О.С. наводить визначення ідіоми та фразеологічної одиниці в Словнику лінгвістичних термінів: «Ідіома: 1. Словосполучення, виявляє в своєму синтаксичному та семантичному будову специфічні і неповторні властивості цієї мови. 2. Те ж, що і фразеологічна одиниця »,« Власне ідіома - фразеологічна одиниця, що володіє яскраво вираженими стилістичними особливостями, завдяки яким її вживання вносить в мову елемент гри, жарти, нарочитості »(Ахманова О.С., 1969, 165). А «фразеологічна одиниця» пояснюється як «словосполучення, в якому семантична монолітність (цілісність номінації) тяжіє над структурної раздельностью складових її елементів (виділення ознак предмета підпорядковано його цілісного позначенню), внаслідок чого воно функціонує у складі пропозиції як еквівалент окремого слова» (Ахманова Про . С., 1969, 503).
Гальперін І.Р. дає наступне позначення фразеологічних одиниць: «У кожній мові є поєднання слів, в яких значення цілого домінує над значенням складових частин або, іншими словами, значення цілого поєднання не зовсім точно, а іноді і зовсім не виводиться із суми складових це поєднання частин. Такого роду поєднання носять назву фразеологічних одиниць. Однією з найбільш характерних рис фразеологічних сполучень є їх стійкість, тобто стійкість місця розташування складових частин поєднання і семантична єдність всього поєднання. Фразеологічні сполучення є надбанням мови і входять поряд з окремими словами в лексичний інвентар цієї мови. Вони використовуються в мовленні як готові одиниці мови, тобто відтворюються в мові, але не організуються знову, як це має місце у випадках так званих вільних сполучень »(Гальперін І.Р., 1958, 169).
У Великому енциклопедичному словнику ми виділимо наступне: фразеологізм (фразеологічна одиниця - ідіома), що виконує функцію окремого слова стійке словосполучення, значення якого невиведені з значень складових його компонентів (напр., «to pay back in kind» - «to exchange blows») ( http://www.portalus.ru).
Таким чином, виникає питання стосовно чіткого позначенні визначення досліджуваних нами одиниць. Беручи до уваги погляди професора А.Я Загоруйко на питання про визначення стійких виразів як ідіом або фразеологічних одиниць, ми відзначаємо, що ідіоматичні стійкі вирази, як правило, позначаються ідіомами у сфері зарубіжної лінгвістики. А термін «фразеологічні одиниці», що позначає стійкі вирази або конкретні групи стійких виразів, був представлений вітчизняними мовознавцями для розмежування між вільними словосполученнями та сталими виразами (Загоруйко А.Я., 2005, 54). У своїй роботі ми дотримуємося цієї точки зору. Отже, згідно з визначенням А.Я. Загоруйко, і у відповідності з поглядами І.В. Арнольд, ми будемо використовувати термін «стійкі вирази» для позначення всіх видів готових виразів на відміну від вільних словосполучень, а термін «фразеологічні одиниці» ми залишимо для особливої ​​групи стійких виразів, що характеризуються ідіоматичним значенням (Arnold IV, 1986, 19; Загоруйко А. Я., 2005, 55).
Розглядаючи таке явище, як фразеологічна одиниця і з огляду на таку її семантичну особливість, як образність, ми можемо зіставити її з таким стилістичним прийомом, як метафора. Метафора є продуктом природного розвитку мови, сформованим у ході соціальної практики людини у відповідності з його потребами. Дана соціальна практика призводить до зміни і перетворення інформації, що міститься в мовному знаку. Таким чином, мовною знаку присвоюється конотація.
Роботи, що висвітлюють питання вторинної номінації, можна знайти у В. М. Русаковской, В. М. Телія, А. А. Уфімцева, В. Г. Гака, Н. Д. Арутюнова. У даних роботах розглядаються проблеми виникнення і значення вторинної номінації, її семантичної ролі в ході словотвору.
До мало дослідженим питань відноситься процес формування метафоричних фразеологічних одиниць.
Сутність мовної номінації (первинної та вторинної) полягає в здатності мовних знаків втілювати поняття. Таким чином, поняття матеріалізовані в лексиці. Відображення поняття за допомогою слова є первинною номінацією (нейтральної). Наступний етап - вторинна номінація, при якій вже функціонує мовна форма переноситься на нове поняття, яке, як правило, вже має своє первинне вираз. Частина первинного логіко-понятійного змісту, закріпленого історично, все ж залишається.
Отже, в процесі вторинної номінації завжди має місце взаємодія чотирьох компонентів: дійсність - понятійно-мовна форма її відображення - переосмислює значення мовної форми, опосредующее отнесенность нового сенсу до дійсності - мовна форма її вторинної функції наречення (Телія В.М., 1996, 159 ).
Зміст поняття «метафора», так само, як і поняття «фразеологічна одиниця», можна розкрити наступним чином: метафора і фразеологічна одиниця - різновиду вторинної лексичної номінації, за яких значення здійснюються на підставі зіставлення двох понять за спільною ознакою, виникнення якого обумовлюється єдністю процесів , що здійснюються в свідомості людини.
Фразеологічна одиниця, як і метафора, є ефективним стилістичним прийомом. Вона вживається в різних сферах мови, але найбільш часто зустрічається в повсякденному, побутовому мовленні людей.
1.3 Проблема співвідношення «фразеологічна одиниця - слово».
Багато лінгвісти вказують на той факт, що фразеологічні одиниці слід вважати такими тільки за наявності відповідного окремого слова, що є синонімом по відношенню до всього поєднанню. Серед них Ш. Баллі, який говорив про фразеологичности поєднання в разі наявності синоніма до нього, так званої «словом-ідентифікатором» (Баллі Ш., 2001, 60). Слід враховувати, що фразеологізми зі структурою речення, тобто прислів'я та приказки, можуть ідентифікуватися лише за допомогою пропозицій, наприклад, birds of a feather flock together - people who have the same interests, ideas; the blind leading the blind - when a person who is leading others knows as little as they do (Longman Dictionary of English Idioms, 1981).
Професор Шанський М.М. вказує на те, що слова, які входять в структуру фразеологічного зрощення, перетворюються у компоненти складної лексичної одиниці, яка наближається за значенням до окремого слова. Отже, багато фразеологічні зрощення синонімічні словами: kick the bucket - to die; to send smb. to Coventry - to ignore і т.д. (Шанський М.М., 1985, 73).
Деякі прихильники теорії повної еквівалентності (Н. М. Амосова, А. І. Смирницький та ін) розглядають фразеологізми як лексичні одиниці, що не потребують специфічної класифікації, властивої тільки їм. Тому їх слід класифікувати таким же чином, як класифікуються слова. Тому А. І. Смирницький, включає фразеологію до складу лексикології (Смирницький А.І., 1996,15).
Тим не менш, фразеологізм не тотожний речі повністю. Він являє собою лексичну одиницю більш складного типу, так як смислове значення, яке надається фразеологічним зворотом, виражається не одним словом, а поєднанням двох і більше слів (Кунин А.В., 1996, 12). Відмінною рисою фразеологізму, на відміну від слова, є той факт, що слово складається з морфем, а фразеологізм - це поєднання слів, об'єднаних за законами граматики мови. Головну еквівалентність фразеологічної одиниці слову можна визнати тільки в плані їх ставлення до мови й мови: і фразеологізм, і слово є одиницями мови, нормально використовувані в мові як одиниці номінації (Альохіна А.І., 1991, 8).
Заслуговує на увагу питання про відмежування складних слів від фразеологічних одиниць. Варто відзначити, що багато мовознавці прали відмінності між ними, покладаючись на такий критерій складного слова, як идиоматичность, і нехтуючи його структурними особливостями. Але складне слово, як і просте, має цельнооформленностью, що чуже фразеологічної одиниці (Азарх Н.А., 1956, 21).


1.4 Класифікації фразеологічних одиниць вітчизняними і зарубіжними лінгвістами.
Шарль Баллі (1865 - 1947) вважається родоначальником теорії фразеології, тому що він вперше провів систематизацію сполучень слів у своїй роботі «Французька стилістика». У своїх працях він виділив чотири типи словосполучень: 1. Вільні словосполучення (les groupements libres), тобто поєднання, які позбавлені стійкості і розпадаються після утворення; 2. звичні поєднання (les groupments usuels) - словосполучення з відносно вільної зв'язком між компонентами, допускають деякі зміни; 3. фразеологічні ряди (les series phraseologiques) - групи слів, де два рядоположнимі поняття зливаються в одне. Дані поєднання допускають перегрупування компонентів; 4. Фразеологічні єдності (les unites phraseologiques) - сполучення, в яких слова втратили властиву їм значення і виражають цілісне поняття. У подібних сполученнях не допускається перегрупування компонентів (Баллі Ш., 2001, 8). Стає очевидним, що концепція будується на відмінності сполучень слів за ступенем стійкості: поєднання, в яких є свобода угруповання компонентів, і поєднання, позбавлені такої свободи (Амосова М.М., 1989, 69).
Згодом лінгвіст переглянув цю концепцію і прийшов до висновку, що звичні поєднання і фразеологічні ряди є проміжними типами поєднань. Таким чином Ш. Баллі зупинився тільки на двох основних груп сполучень: 1. вільні сполучення і 2. фразеологічні єдності - словосполучення, компоненти яких втратили всяке самостійне значення внаслідок постійного вживання в даних поєднаннях. У цілому всі поєднання набуває нового значення, яке не дорівнює сумі значень його складових частин. Ш. Баллі вказує, що такий оборот можна порівняти з хімічною сполукою, і підкреслює, що якщо єдність є досить вживаною, то, очевидно, в цьому випадку сполучення дорівнює простому слову (Баллі Ш., 2001, 60).
Академіку В.В. Виноградову належить класифікація фразеологізмів з точки зору семантичної злитості їх компонентів. Відомо, що фразеологізми з'являються в результаті вільного поєднання слів, яке використовується в переносному значенні. Поступово таке значення відходить на задній план, і поєднання стає стійким. У залежності від того, наскільки сильно переносне значення компонентів фразеологізму, акад. В. В. Виноградов ділить їх на три типи: «фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення» (Виноградов В.В., 1986, 89). Ми розглядаємо дані типи фразеологічних одиниць стосовно сучасній англійській мові:
· Фразеологічні зрощення це абсолютно неподільні, нерозкладних стійкі поєднання, загальне значення яких не залежить від значення складових їх слів: to kick the bucket (розм.) - загнутися, померти; to rain cats and dogs - лити як з відра (про дощ); to be all thumbs - бути незграбним, незграбним. Фразеологічні зрощення з'явилися на базі переносних значень їх компонентів, пізніше дані переносні значення перестали бути зрозумілими в сучасній англійській мові. Образність фразеологічних зрощень розкривається тільки історично (Прокольева С.М., 1996, 35). Наприклад, вираз to be all thumbs є вираз one 's fingers are all thumbs, яке зазнало історичні зміни. Фразеологізм Kilkenny cats мабуть, сходить до легенди про запеклу боротьбу між містами Kilkenny і Irishtown в XVII столітті, що призвело до їх руйнування (Кунин А.В., 1984, 42).
Таким чином, для фразеологічних зрощень переносне значення стало основним.
Фразеологічні зрощення мають ряд характерних ознак:
1. вони можуть включати некротізми - слова, які ніде, окрім даного зрощення, не вживаються;
2. архаїзми також можуть входити до складу зрощень;
3. фразеологічні зрощення синтаксично нерозкладних;
4. в більшості випадків в них неможлива перестановка компонентів;
5. вони не допускають до свого складу додаткових слів.
· Фразеологічні єдності - це такі стійкі поєднання слів, в яких за наявності загального переносного значення чітко зберігаються ознаки семантичної роздільності компонентів: to spill the beans - видати секрет; to burn bridges - Спалювати мости; to throw dust into smb. 's eyes - Заговорювати зуби; to throw mud at smb. - поливати брудом;   to be narrow in the shoulders - не розуміти жартів; to paint the devil blacker than he is - Згущувати фарби; to paint the lily - Підфарбувати колір лілії, намагатися поліпшити або прикрасити що-небудь не потребує покращення.
Фразеологічні єдності кілька зближуються з фразеологічними сращениями своєю образністю, метафоричністю. Але, на відміну від фразеологічних зрощень, де зміст розкривається тільки діахронічному, у фразеологічних єдностях образність зрозуміла з точки зору сучасної мови (Телія В.М., 1996, 50).
Зв'язок між компонентами фразеологічного єдності мотивована, виразно відчувається метафоризації (Телія В.М., 1996, 50). Для того, щоб зрозуміти фразеологічну одиницю, слід сприймати його компоненти в переносному значенні. Наприклад, зміст виразу make a mountain out of a molehill - робити з мухи слона, тобто сильно перебільшувати що-небудь (буквально, робити гору з горбка норки крота), розкривається тільки в тому випадку, якщо слово molehill розглядати в значенні "Щось незначне, маленьке", а слово mountain - "Щось дуже велике". У складі фразеологічних єдностей відсутні слова, незрозумілі з точки зору сучасної мови.
Характерні ознаки фразеологічних єдностей:
1. можливість збігу з існуючими словосполученнями (пор.: to throw dust into smb. 's eyes, to be narrow in the shoulders, to burn one's fingers, to burn bridges);
2. збереження значення окремих компонентів (to put a spoke in smb. 's wheel);
3. неможливість заміни одних компонентів іншими (to hold one's cards close to one's chest);
4. емоційно-експресивна забарвленість (to throw dust into smb. 's eyes, to paint the devil blacker than he is);
5. наявність синонімів зі словами або іншими фразеологізмами (to gild refined gold = to paint the lily).
· Фразеологічні сполучення - це усталені звороти, до складу яких входять слова і з вільним, і з фразеологічні пов'язаним значенням: a bosom friend - щирий друг, a pitched battle - запекла сутичка, Adam 's apple - адамове яблуко, a Sisyfean labor - Сізіфову працю, rack one 's brains - ламати голову (посилено думати, згадувати), to pay attention to smb. - Звернути на кого-небудь увагу, і т.д.
На відміну від двох попередніх типів, які володіють цілісним нерозкладним значенням, фразеологічні сполучення характеризуються смислової разложимости (Шанський М.М., 1985, 75). У цьому відношенні вони зближуються з вільними словосполученнями.
Характерними ознаками фразеологічних сполучень є наступні:
1. допущення варіантності одного з компонентів (a bosom friend - щирий друг, a bosom buddy - щирий приятель);
2. можливість синонімічної заміни стрижневого слова (a pitched battle - запекла сутичка, a fierce battle - люта сутичка);
3. можливість включення визначень (he frowned his thick eyebrows, він насупив густі брови);
4. можливість перестановки компонентів (a Sisyfean labor - Сізіфову працю, a labor of Sisyphus - праця Сізіфа);
5. обов'язковість вільного вживання одного з компонентів та зв'язаність вживання іншого (a bosom friend - щирий друг: нерозлучним не може бути ворог чи хто-небудь інший).
Професор Н.М. Шанський розвинув класифікацію академіка В.В. Виноградова і виділив четвертий тип фразеологічних одиниць - так звані «фразеологічні висловлювання» - такі стійкі в своєму складі і вживанні фразеологічні звороти, які цілком складаються із слів з вільним номінативним значенням і семантично членімого (Шанський М.М., 1985, 76). Їх єдина особливість - відтворюваність: вони використовуються як готові мовні одиниці з постійним лексичним складом і певною семантикою.
Фразеологічні вирази - це обороти з буквальним значенням компонентів. Вони включають в себе англійські прислів'я та приказки, що вживаються в прямому значенні, що не мають образного сенсу: live and learn - вік живи, вік учись; better untaught than ill taught - краще бути неученим, ніж неправильно вченим; many men, many mind - скільки голів, стільки й умів; easier said then done - легше сказати, ніж зробити; nothing is impossible to a willing heart - хто хоче, той доб'ється (Кунин А.В., 1984, 44).
Однією з характерних особливостей фразеологічного звороту є сталість його складу. З огляду на характер складу фразеологізмів (специфічні особливості утворюють їх слів) виділяються дві групи фразеологічних зворотів:
· Фразеологічні звороти, утворені з слів вільного вживання, що належать до активної лексики мови (to throw dust into smb. 'S eyes);
· Фразеологічні звороти з лексико-семантичними особливостями, тобто такі, в яких є слова пов'язаного вживання, слова застарілі або з діалектним значенням (to send smb. To Coventry).
Як воcпроізводімих мовних одиниць фразеологічні звороти завжди виступають як структурне ціле складеного характеру, що складається з різних за своїми морфологічними властивостями слів, що знаходяться між собою в різних синтаксичних відношеннях. За структурою фразеологізми діляться на дві групи:
· Відповідні пропозиції
· Відповідні поєднанню слів
Серед фразеологізмів, за структурою відповідних пропозицією виділяються дві групи:
· Номінативні - фразеологізми, що називають те чи інше явище дійсності, що виступають у функції будь-якого члена речення (to go to the dogs, Aladdin's lamp);
· Комунікативні - фразеологізми, що передають цілі речення, що їх вживають або самостійно, або в якості частини структурно більш складного речення (no man can serve two masters).
Серед фразеологічних зворотів, по структурі відповідних поєднанню слів, виділяються наступні типові групи сполучень:
· Прикметник + іменник, які можуть бути семантично рівноправні і обидва є сенсоутворювальним компонентами (daily bread).
· Іменник + форма родового відмінка іменника (a crown of glory).
· Іменник + прийменниково-відмінкова форма іменника (By the sweat of one's brow).
· Прийменник + прикметник + іменник (рос. біля розбитого корита).
· Відмінкової-прийменникова форма іменника + форма родового відмінка іменника (рос. на віки віків, до глибини душі, в костюмі Адама, в обіймах Морфея, у розквіті років, на вагу золота).
· Прийменниково-відмінкова форма іменника + прийменниково-відмінкова форма іменника (рос. від зорі до зорі, від початку до кінця, з року в рік, з корабля на бал, від малого до великого).
· Дієслово + іменник (рос. закинути вудку, пустити коріння, заливатися сміхом, зберігати мовчання, навострить вуха).
· Дієслово + прислівник (рос. бачити наскрізь, потрапити в халепу, розбитися вщент, пропасти дарма).
· Дієприслівник + іменник (рос. стрімголов, згнітивши серце, склавши руки, як-небудь.
· Конструкції з сурядними сполучниками (рос. цілком і повністю, без керма і без вітрил, тут і там, і так і навскіс, охи та зітхання).
· Конструкції з підрядним спілками (рос. як сніг на голову, хоч кіл на голові теши, хоч трава не рости, як дві краплі води, як корові сідло).
· Конструкції із запереченням «не» (рос. не шкодуючи живота, піймавши облизня, не боязкого десятка, не в своїй тарілці, не від світу цього) (Шанський М.М., 1985, 51).
При розгляді класифікації фразеологічних зворотів з точки зору їх експресивно-стилістичних властивостей можна виділити наступні групи фразеологічних зворотів:
· Міжстильова
· Розмовно-побутові
· Книжкові
· Архаїзми та історизм
Стилістична диференціація фразеологічних одиниць включає оціночно-емоційно-експресивні особливості, які купуються ними (фразеологізмами) внаслідок їх кращого і навіть виключного вживання в тих, а не інших сферах і галузях людського спілкування.
· Міжстильова фразеологічні звороти - це стійкі поєднання слів відомі та вживані в усіх стилях мови.
· Розмовні побутові фразеологічні звороти - це стійкі поєднання слів, переважно або виключно вживаються в усному мовленні.
· Книжкові фразеологічні звороти - це стійкі поєднання слів, переважно або виключно вживаються в писемній мові.
· Фразеологічні історизм - це фразеологічні звороти, що вийшли з активного вжитку у зв'язку із зникненням відповідного явища дійсності.
А. В. Кумачева на відміну від акад. В. В. Виноградова виділяє не три групи фразеологічних одиниць, а дві:
§ Фразеологічні дуже тісно пов'язані вираження, куди входять такі фразеологічні одиниці, як a divtty kettle of fish, to set one's heart on.
§ Щодо вільні фразеологічні сполучення, що акад. В. В. Виноградов відносить до фразеологічним сполученням, типу a bosom friend.
Поширеною є класифікація вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, яка заснована на етимології фразеологічних одиниць. Таким чином, виділяються:
Ø Фразеологічні одиниці, пов'язані з вийшли з ужитку предметами, застарілими поняттями, колись існували звичаями (to win one's spurs, baker's dozen)
Ø Фразеологічні одиниці, що раніше належали будь-якої професійному середовищі, а потім вийшли за її межі і стали загальновживаними (to open fire, to stick to one's guns - воєн., To sail under false colours - мор., To take the ball before the bound - спорт.)
Ø Фразеологічні одиниці, що прийшли з фольклору, міфології, біблії чи творів будь-яких загальновідомих авторів (to bell the cat - фольк., To lift the lid of Pandora's box - міфол., Fatted calf - бібл., What will Mrs. Grundy say ? - произв. Т. Мортона Speed ​​the Plough) (Азарх Н.А., 1956, 30).
Висновки
У першому розділі нами були проведені дослідження відповідно до завдань, визначених у вступі, а саме: проаналізувати теоретичні праці вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем визначення та класифікації фразеологічних одиниць, і виявити ознаки для складання класифікації фразеологічних одиниць мови детективів з творів Агати Крісті.
Аналіз лінгвістичної літератури показує, що існує безліч концепцій і поглядів на природу та класифікацію фразеологічних одиниць, таких, як: включення стійких сполучень до складу фразеології (Л. П. Сміт, В. П. Жуков, В. Н. Телія, Н.М . Шанський та ін) або, навпаки, включення до її складу лише певні групи словосполучень (Н. М. Амосова, А. М. Бабкін, А. І. Смирницький та ін.) Деякі лінгвісти не включають прислів'я, приказки та крилаті слова в систему фразеологізмів, вважаючи, що за своєю семантикою та синтаксичною структурою вони відмінні від фразеологічних одиниць. Так, акад. В.В. Виноградов стверджував, що прислів'я і приказки мають структуру пропозиції і не є семантичними еквівалентами слів (Виноградов В.В., 1986, 24).
Природа фразеологічних одиниць полягає в тому, що з плином часу деякі висловлювання на мові набувають додаткове, ситуативне значення під впливом політичних, соціально-побутових та інших суспільних явищ. Новий контекст надає усталеним виразам нове значення. Причому, цей вислів може повністю втратити своє первинне значення. Отже, фразеологічна одиниця є різновидом вторинної номінації. Таким чином і народжуються одиниці мови, що мають особливе становище в мовній системі: з одного боку, фразеологічні одиниці не є еквівалентами слів, оскільки не володіють цельнооформленностью, з іншого боку, елементи фразеологічних словосполучень настільки пов'язані між собою семантично, що це дозволяє вносити їх у тлумачні словники як окремі самостійні одиниці мови.
Фразеологічні одиниці досліджуються багатоаспектне. Дослідження включають в себе визначення критеріїв виділення фразеологічних одиниць, їхніх меж, особливостей, використання з точки зору стилістики, способів адекватного перекладу.
Беручи до уваги таку властивість фразеологічних одиниць, як образність, можна порівняти їх з таким явищем у мові, як метафора. Дане порівняння проводиться на тій підставі, що і ФЕ, і метафори утворилися за допомогою єдиного способу - вторинної лексичної номінації. Таким чином, і фразеологічна одиниця, і метафора є ефективними стилістичними прийомами.
У першому розділі нами розглянуті основні класифікації, запропоновані як вітчизняними, так і зарубіжними вченими (акад. В. В. Виноградов, Ш. Баллі, Н. М. Шанський). Спектр класифікацій різноманітний: одні будуються на систематизації фразеологічних одиниць за ступенем стійкості і виділяють вільні словосполучення, звичні словосполучення, фразеологічні ряди і фразеологічні єдності; інші систематизують ФЕ за принципом неподільності компонентів і поділяють їх на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення; треті розглядають фразеологічні одиниці з точки зору особливостей їх структури і виділяють: ім'я прикметник + іменник, іменник + форма родового відмінка іменника, іменник + прийменниково-відмінкова форма іменника, прийменник + прикметник + іменник, падежное-прийменникова форма іменника + форма родового відмінка іменника, прийменниково-відмінкова форма іменника + прийменниково-відмінкова форма іменника, дієслово + іменник, дієслово + прислівник, дієприслівник + іменник, конструкції з сочінітельнимі спілками, конструкції з підрядним спілками, конструкції із запереченням «не».
Також досить поширеною серед вітчизняних і зарубіжних вчених є класифікація фразеологічних одиниць, заснована на їх етимології.
Таким чином, можна зробити висновок, що фразеологія - надзвичайно складне явище, вивчення якого потребує свого методу дослідження, а також використання даних інших наук - лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки і країнознавства.
Як справедливо зауважив А.В. Кунин, «фразеологія - це скарбниця мови» (Кунин А.В., 1996, 3), та фразеологічні одиниці в мові є багатством. Вони не тільки відображають культуру і побут того чи іншої мови, але і допомагають зробити мову найбільш виразною і емоційною.
Глава II. Аналіз та особливості використання ФЕ у детективних творах Агати Крісті.
2.1. Структурна класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті.
Корпус фразеологічних одиниць, відібраних методом суцільної вибірки з детективних романів Агати Крісті, склав 209 одиниць з 890 сторінок загального обсягу досліджених оригінальних текстів. Аналіз проводився на матеріалі наступних творів Агати Крісті: «Ten Little Niggers», «The Mysterious Affair at Styles», «The Seven Dials Mystery», «Why didn't they Ask Evans?». При виявленні достовірності фразеологічних одиниць і при їх перекладі ми використовували перероблене і доповнене четверте видання англо-російського фразеологічного словника Куніна А.В. 1984 року і інші лексикографічні джерела.
На основі класифікації професора Н.М. Шанського ми систематизували корпус фразеологічних одиниць, відібраних з творів Агати Крісті. У результаті ми отримали наступні групи ФЕ:
1. Конструкції, де ключовим елементом фразеологічної одиниці є ім'я власне. Наприклад:
Paul Pry - людина, сунуть носа в чужі справи.
"Lot of Paul Prys," grunted Miss Howard. (The Mysterious Affair at Styles, p. 131).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 1 одиниці, що складає 0,47% від загальної вибірки.
2. Конструкції із спілками.
- З сочінітельнимі союз ами. Наприклад:
Take it or leave it - робіть, що хочете.
"Take it or leave it, Captain Lombard." (Ten Little Niggers, p. 10);
Here and there - тут і там.
"I've knocked about here and there, sir." (Ten Little Niggers, p. 26);
Part and parcel - невід'ємна частина чого-л.
"It's part and parcel of the whole business." (Ten Little Niggers, p. 100);
- З підрядної спілками. Наприклад:
Plain as a pikestaff - ясно як день, очевидно.
"Plain as a pikestaff to me," said Miss Howard shortly (The Mysterious Affair at Styles, p. 88);
As the devil - надзвичайно, жахливо, до біса.
"Oh, clever as the devil!" (The Mysterious Affair at Styles, p. 106);
As mad as a hatter - остаточно збожеволів, божевільний, як капелюшник.
"Sometimes, I feel sure he is as mad as a hatter ... (The Mysterious Affair at Styles, p. 140);
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 18 одиниць, що складає 8,61% від загальної вибірки.
3. Конструкції з запереченням "no", "not". Наприклад:
Not to mince matters - говорити навпростець, без натяків, насправді.
"Look here - not to mince matters - you didn't give her an overdose, did you?" (Ten Little Niggers, p. 136);
Not to know smb. from Adam - не мати ні найменшого уявлення.
"... My dear child, do you remember that Bassington-ffrench knows you. He doesn't know me from Adam. "(Why didn't they Ask Evans?, P. 54).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 2 одиниць, що складає 0,96% від загальної вибірки.
4. Конструкції, структура яких складається з імені іменника + of - phrase. Наприклад:
Jack of all trades - майстер на всі руки.
"Oh, I suppose she was after your time. She's the mater's factotum, companion, Jack of all trades! (The Mysterious Affair at Styles, p. 6);
Ghost of a ... (smth.) - трохи помітний (-а,-е)
"What a white, bloodless ghost of a woman!" (Ten Little Niggers, p.33);
The devil of it - найнеприємніше в тому, що
"The devil of it is that that's all probably been provided for." (Ten Little Niggers, p. 122);
A beast of divy - хижий звір.
Like a beast of divy, heavy weather fell upon him ... (The Mysterious Affair at Styles, p. 156).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 14 одиниць, що складає 6,69% ​​від загальної вибірки.
5. Конструкції, структура яких складається з імені прикметника + іменника (компоненти можуть бути семантично рівноправні). Наприклад:
A bad lot - шахрай, недолугий, нікчема.
"He's a bad lot." (The Mysterious Affair at Styles, p. 15);
Foul play - брудна гра.
"Yes, time is an advantage if - if - there has been foul play." (The Mysterious Affair at Styles, p. 32);
Double Dutch - тарабарщина.
"It's double Dutch to me." (The Mysterious Affair at Styles, p. 121).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 29 одиниць, що складає 13,87% від загальної вибірки.
6. Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника. Наприклад:
To speak one 's mind - висловити свою точку зору.
"At any rate," she burst out, "I've spoken my mind!" (The Mysterious Affair at Styles, p. 14);
To pull smb. 'S leg - морочити голову.
"Poirot, you're pulling my leg!" (The Mysterious Affair at Styles, p. 79);
To have carte blanche - мати повну свободу дій.
"You know, Monsieur Poirot, that you have carte blanche in every way." (The Mysterious Affair at Styles, p. 167).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 36 одиниць, що складає 17,22% від загальної вибірки.
7. Конструкції, структура яких складається з прийменника + іменника. Наприклад:
At hand - близький, що наближається.
"The day of judgment is very close at hand." (Ten Little Niggers, p.20);
In a minute - цю хвилину.
"It's nothing. She's fainted, that's all. She'll be round in a minute. "(Ten Little Niggers, p. 48);
Under the strain - в напрузі.
"Inequalities of temper were easily accounted for out there, where men's nerves were continually snapping under the strain." (Ten Little Niggers, p. 82).
Конструкції такого типу нами виявлені в кількості 33 одиниць, що складає 15,78% від загальної вибірки.
8. Конструкції, структура яких складається з імені іменника + прийменника + іменника / займенника. Наприклад:
To have a bee in one's bonnet - примха, "пунктик".
But, like all specialists, Bauerstein's got a bee in his bonnet. (The Mysterious Affair at Styles, p. 32);
To be hand in glove with smb. - Заодно.
"Anyone could see with half an eye that the woman was as pious as could be - the kind that was hand in glove with parsons." (Ten Little Niggers, p. 85);
A red herring across the track - навмисне збивання зі шляху.
"You may say what you like - Armstrong's on the island still. His disappearance is just a red herring across the track ... "(Ten Little Niggers, p. 238).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 13 одиниць, що складає 6,22% від загальної вибірки.
9. Конструкції, структура яких складається з дієслова + імені прикметника + іменника. Наприклад:
To have the whip hand - тримати в повному підпорядкуванні.
Mrs. Cavendish, however, was a lady who liked to make her own plans, and expected other people to fall in with them, and in this case she certainly had the whip hand. (The Mysterious Affair at Styles, p. 6);
To keep a stiff upper lip - зберігати присутність духу.
"Had he dealt with it all right? Kept a stiff upper lip? "(Ten Little Niggers, p. 84).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 18 одиниць, що складає 8,61% від загальної вибірки.
10. Конструкції, структура яких складається з дієслова + прийменника + іменника. Наприклад:
To knock smb. down with a feather - приголомшити кого-л.
But you could have knocked us all down with a feather when, three months ago, she suddenly announced that she and Alfred were engaged! (The Mysterious Affair at Styles, p. 7);
A goose is walking over smb. 'S grave - пробирає дрож, мурашки по спині.
"It makes me feel as if a goose were walking over my grave." (The Mysterious Affair at Styles, p. 12);
To be in smb. 'S black books - бути в чиїйсь л. немилості.
"But I am in her black books, since I cleared Mr. Inglethorp. "(The Mysterious Affair at Styles, p. 116);
To roll in money - купатися в грошах.
"These Owens must be rolling in money." (Ten Little Niggers, p. 16);
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 9 одиниць, що складає 4,31% від загальної вибірки.
11. Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника. Наприклад:
To put one's finger on smth. - Вказати, потрапити в точку.
"You ought to try Armstrong - quite a young man - but so clever - Pam had been to all sorts of people for years and he put his finger on the trouble at once!" (Ten Little Niggers, p. 16);
To make one's mind up for smb. - Вирішити за кого-л., Змусити прийняти рішення.
Had great power with a jury - it was said he could make their minds up for them any day of the week. (Ten Little Niggers, p. 38);
To make rings round smb. - Заткнути за пояс, обігнати.
"A criminal of the imagination of UNOwen can make rings round you any time he - or she - wants to." (Ten Little Niggers, p. 184).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 13 одиниць, що складає 6,22% від загальної вибірки.
12. Конструкції, структура яких складається з прийменника + імені прикметника + іменника. Наприклад:
With a fine tooth-comb - дуже ретельно.
"We went over the place with a fine tooth-comb." (Ten Little Niggers, p. 246);
In a brown study - у похмурому роздумі, в глибокому роздумі /
"Standing there, he fell into a brown study." (Why didn't they Ask Evans, p. 23);
At any rate - у всякому разі, по меншій мірі.
"I shall be getting a free holiday at any rate." (Ten Little Niggers, p. 14).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 8 одиниць, що складає 3,82% від загальної вибірки.
13. Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника + іменника. Наприклад:
To have got something up one's sleeve - приховувати що-л. до пори, до часу.
"If I'm not greatly mistaken, he's got something up his sleeve." (The Mysterious Affair at Styles, p. 94);
To keep one's nose to the grindstone - змушувати працювати без передиху.
"No, now that he had arrived, he must keep his nose to the grindstone." (Ten Little Niggers, p. 37);
To take smb. 'S words out of smb.' S mouth - передбачити чиї-л. слова.
"Vera took the words out of his mouth." (Ten Little Niggers, p. 161).
Конструкції такого типу нами виявлено у кількості 13 одиниць, що складає 6,22% від загальної вибірки.

Так, в результаті дослідження і систематизації ФЕ детективних романів Агати Крісті за структурною ознакою, виявилося, що в системі використаних Агатою Крісті одиниць превалюють 3 наступних типу:
· Конструкції, структура яких складається з імені прикметника + іменника. Наприклад: a bad lot - шахрай; недолугий, нікчема;
· Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника. Наприклад: to speak one's mind - висловлювати свою точку зору;
· Конструкції, структура яких складається з прийменника + іменника. Наприклад: at hand - близький, що наближається.
Дані конструкції складають 46,87% всієї вибірки.
Наступні ФЕ в даній класифікації представлені рівномірно:
· Конструкції із спілками. Наприклад: As mad as a hatter - остаточно збожеволів, божевільний, як капелюшник.
· Конструкції, структура яких складається з імені іменника + of - phrase. Наприклад: Jack of all trades - Майстер на всі руки.
· Конструкції, структура яких складається з імені іменника + прийменника + іменника / займенника. Наприклад: To have a bee in one's bonnet - примха, "пунктик".
· Конструкції, структура яких складається з дієслова + імені прикметника + іменника. Наприклад: To have the whip hand - тримати в повному підпорядкуванні.
· Конструкції, структура яких складається з дієслова + прийменника + іменника. Наприклад: To knock smb. down with a feather - приголомшити кого-л.
· Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника. Наприклад: To put one 's finger on smth. - вказати, потрапити в точку.
· Конструкції, структура яких складається з прийменника + імені прикметника + іменника. Наприклад: With a fine tooth - comb - дуже ретельно.
· Конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника + іменника. Наприклад: To have got something up one 's sleeve - приховувати що-л. до пори, до часу.
Дані конструкції становлять 48,3% всієї вибірки.
Наступні конструкції в даній класифікації представлені в меншій кількості:
· Конструкції, де ключовим елементом фразеологічної одиниці є ім'я власне. Наприклад: Paul Pry - людина, сунуть носа в чужі справи.
· Конструкції з запереченням "no", "not". Наприклад: Not to mince matters - говорити навпростець, без натяків, насправді.
Дані конструкції складають 1,43% всієї вибірки.
Дані висновки говорять про те, що автор не мислить одноманітно. Подібні структури зустрічаються, як правило, у мові героїв, тобто вживаються Агатою Крісті опосередковано.
Спектр застосування автором у детективних творах фразеологічних одиниць з різною структурою представлений у діаграмі "Частки груп у системі структурної класифікації ФЕ".
Частки груп у системі структурної класифікації ФЕ:
\ S  

2.2. Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, за принципом неподільності компонентів.
Даний аналіз будувався на основі класифікації акад. В. В. Виноградова, яка передбачає поділ всього корпусу існуючих фразеологічних одиниць на три групи: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення. Провівши аналіз корпусу ФЕ, відібраних з детективної прози Агати Крісті, ми прийшли до наступних висновків:
У результаті аналізу фразеологічних зрощень - абсолютно неподільних, нерозкладних стійких сполучень, загальне значення яких не залежить від значення складових їх слів - були виявлені особливості їх вживання автором у вигляді наступних ФЕ, представлених у автора в кількості 84 одиниць:
1. Mare 's nest - ілюзія, щось неіснуюче.
In my opinion the whole thing is a mare's nest of Bauerstein's! (The Mysterious Affair at Styles, p. 32);
2. To be caught red-handed -   бути спійманим на місці злочину.
The man's caught red-handed. (The Mysterious Affair at Styles, p. 93);
3. The house that Jack built - розповідь з повтореннями.
Photo No. 3 redivsents the highly magnified surface of a tiny bottle in the top poison cupboard of the dispensary in the Red Cross Hospital at Tadminster - which sounds like the house that Jack built! (The Mysterious Affair at Styles, p. 146);
4. Tooth and nail - з усіх сил.
She ranged herself passionately on her husband's side, scorning the mere idea of ​​his guilt, and fought for him tooth and nail. (The Mysterious Affair at Styles, p. 149);
5. To put two and two together - співставити факти.
Did you not put two and two together, and reflect that if it was not Alfred Inglethorp who was quarrelling with his wife - and you remember, he strenuously denied it at the inquest - it must be either Lawrence or John. (The Mysterious Affair at Styles, p. 151);
6. To make up a cock and bull story - придумувати небилиці.
Miss Howard has divviously made up a cock and bull story about him and Mrs. Raikes to account for his holding his tongue afterwards. (The Mysterious Affair at Styles, p. 181);
7. To sail divtty near the wind - бути на крок від порушення закону, поступати ризиковано.
By jove, he'd sailed divtty near the wind once or twice! (Ten Little Niggers, p. 12);
8. As the crow flies - найкоротшим шляхом.
This place, Nigger Island, was really no distance at all as the crow flies. (Ten Little Niggers, p. 14);
9. To pay one's respects - висловити співчуття.
"I must go and pay my respects to my host and hostess." (Ten Little Niggers, p. 39);
10. To be my (his, her, ...) pigeon - це вже моє (його, її, ...) справа.
"Armstrong - eh? So he's our pigeon!" (Ten Little Niggers, p. 227).
Таким чином, частка фразеологічних зрощень в загальній кількості ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, склала 40%.
У результаті аналізу фразеологічних єдностей - таких стійких сполучень слів, в яких за наявності загального переносного значення чітко зберігаються ознаки семантичної роздільності компонентів - були виявлені особливості їх вживання автором у вигляді наступних ФЕ, представлених у автора в кількості 69 одиниць:
1. To take smth. With a grain of salt - Ставитися до кого-л. або чого-л. скептично.
"One might take that with a grain of salt," I remarked sceptically. (The Mysterious Affair at Styles, p. 73);
2. To be in the dark - бути в невіданні.
Perhaps you don't realize that I am still in the dark. (The Mysterious Affair at Styles, p. 119);
3. To smell a rat - чути недобре.
If I had told you my ideas, the very first time you saw Mr. Alfred Inglethorp that astute gentleman would have - in your so exdivssive idiom - "smelt a rat"! (The Mysterious Affair at Styles, p. 178);
4. To loose one's nerve - злякатись.
"Old Macarthur lost his nerve a bit, made some colossal blunders, sacrificed some of his best men." (Ten Little Niggers, p. 83);
5. To talk about smb. behind his (her) back - говорити про кого-л. позаочі
Later, he'd had an uneasy feeling that people were talking about him behind his back. (Ten Little Niggers, p. 84);
6. To spill the beans - видати секрет.
Then, last night, some unknown lunatic spills the beans. (Ten Little Niggers, p. 98);
7. On the tip of one's tongue - "крутитися на мові".
"Why make me say it? When it's on the tip of your own tongue. Anthony Marston was murdered, of course. "(Ten Little Niggers, p. 114);
8. To trust smb. a yard - абсолютно не довіряти.
"I don't know - exactly. But I wouldn't trust him a yard. "(Ten Little Niggers, p. 129);
9. To feel it in one 's bones - відчувати що-л. всією істотою.
"Let's get finished. I feel it in my bones we're not going to find anything. "(Ten Little Niggers, p. 133);
10. Old bird - стріляний горобець.
"I couldn't let the old bird down, could I?" (Why didn't they Ask Evans?, P. 30).
Так, частка фразеологічних єдностей в загальній кількості ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, склала 33%.
Піддавши аналізу фразеологічні сполучення - стійкі звороти, до складу яких входять слова і з вільним, і з фразеологічні пов'язаним значенням - нами були виявлені особливості їх вживання автором у вигляді наступних ФЕ, представлених у автора в кількості 56 одиниць. Наприклад:
1. Bare-faced fortune hunting - безсоромна полювання за багатством.
It's simply bare-faced fortune hunting; but there you are - she is her own mistress, and she's married him. (The Mysterious Affair at Styles, p. 12);
2. Herculean task - подвиг Геракла.
It occurred to me very forcibly at that moment that to harbour Miss Howard and Alfred Inglethorp under the same roof, and keep the peace between them, was likely to prove a Herculean task, and I did not envy John. (The Mysterious Affair at Styles, p. 67);
3. As sure as eggs is eggs - вірно, як двічі два - чотири.
And, if it hadn't been for Mr. Poirot here, arrested you would have been, as sure as eggs is eggs! (The Mysterious Affair at Styles, p. 105);
4. To run an eye over (through) smth. - Побіжно переглядати що-л.
In the corner of a first-class smoking carriage, Mr. Justice Wargrave, lately retired from the bench, puffed at a cigar and ran an interested eye through the political news in The Times. (Ten Little Niggers, p. 6);
5. Go to pieces - збанкрутувати.
And if she goes to pieces, his neck's in danger! (Ten Little Niggers, p. 99);
6. Neck is in danger - бути в небезпеці.
And if she goes to pieces, his neck's in danger! (Ten Little Niggers, p. 99);
7. To keep cool - Зберігати незворушність.
"You must keep cool. This isn't like you. You've always had excellent nerves. "(Ten Little Niggers, p. 105);
8. To put smb. out of the way - вбити.
I can believe that Rogers put his wife out of the way - if it were not for the unexpected death of Anthony Marston. (Ten Little Niggers, p. 114);
9. To do a bunk - втекти.
"He's done a bunk, he has," he said to himself. (Why didn't they Ask Evans?, P. 146);
10. To go wrong - не вдатися, провалитися.
The best-laid plans go wrong, as my divsent divdicament shows. "(Why didn't they Ask Evans?, P. 163).
Фразеологічні сполучення, які являють собою найбільш слабкий зв'язок між елементами, представляють собою 27% від загального числа ФЕ, відібраних з детективної прози Агати Крісті.
Отже, частка фразеологічних зрощень, таких, як Tooth and nail, що в російській еквіваленті означає "з усіх сил", у загальній кількості ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, склала 40%; частка фразеологічних єдностей, таких, як To smell a rat, що перекладається, як "чути недобре", склала 33%; частка фразеологічних сполучень, таких, як As sure as eggs is eggs, що еквівалентно російській висловом "вірно, як двічі два - чотири", склала 27%. Таким чином, при вживанні в художньому мовленні, а в нашому випадку - в детективних романах Агати Крісті, автор вдається до використання вже усталених у мові фразеологічних зрощень і фразеологічних єдностей. Фразеологічні сполучення, які, в більшості випадків, винаходяться самим автором, склали найменшу частину вибірки із романів Агати Крісті.
Типи використаних автором у детективних творах фразеологічних одиниць з різним ступенем злитості компонентів представлені у діаграмі "Частки груп у системі класифікації, побудованої за принципом неподільності компонентів ФЕ".
Частки груп у системі класифікації, побудованої за принципом неподільності компонентів ФЕ:
\ S
 

2.3. Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, заснована на їх тематичної угрупованню.
При спробі скласти власну класифікацію, ми досліджували фразеологічні одиниці, звертаючи увагу на зміст основних компонентів фразеологічних одиниць. Зроблений аналіз виявив те, що приблизно Ѕ фразеологічних одиниць може бути піддана даного аналізу. Інша частина являє собою фразеологічні битви, які, за визначенням акад. В. В. Виноградова, є абсолютно неподільними, нерозкладними стійкими поєднаннями, загальне значення яких не залежить від значення складових їхніх слів. Серед фразеологічних зрощень, як відомо, є архаїзми та некротізми. Саме тому є неможливим розкласти фразеологічні одиниці для виявлення ключового тематичного компонента.
Таким чином, ми отримали наступні результати:
1. Фразеологічні одиниці, в основі яких згадуються опису частин тіла, системи або функції організму. Дана група класифікації ФЕ, відібраних з детективних романів Агати Крісті, становить 28 одиниць. Наприклад:
To play into smb. ' hands - грати на руку.
"However, your young naval friend played into my hands very nicely." (Why didn't they Ask Evans?, P. 183);
To throw smth. into smb. 's teeth. - "Кинути" докір в обличчя.
"Or throw your poverty in your teeth, or anything like that ...." (Why didn't they Ask Evans?, P. 91);
To be at smb. 'S feet - "лежати біля ніг".
"The world was at his feet." (Why didn't they Ask Evans?, P. 33).

Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу залишає 13,39% загального числа вибірки.
2. Фразеологічні одиниці, в яких згадуються опису погодних явищ. Дана група налічує 9 одиниць. Наприклад:
To get the wind up - злякатись.
"Moria and I began to get the wind up - I sometimes think unnecessarily" (Why didn't they Ask Evans?, P. 183);
To sail divtty near the wind - бути на крок від порушення закону, поступати ризиковано.
"By jove, he'd sailed divtty near the wind once or twice!" (Ten Little Niggers, p. 12);
Let not the sun go down on one's wrath - не тримати довго образу, з'ясовувати всі відразу.
"Bill really is rather nice," thought Bundle to herself. "He is one of those kids who never let the sun go down on their wrath." (The Seven Dials Mystery, p. 66).
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 4,31% загальної кількості вибірки.
3. Фразеологічні одиниці, в яких згадуються назви тварин, риб, птахів. Дана група представлена ​​26 одиницями. Наприклад:
Red herring - відволікаючий маневр.
"We spotted the right man at the beginning and then, like idiots, we went astray after red herrings." (Why didn't they Ask Evans?, P. 157);
To be my (his, her, ...) pigeon - це вже моє (його, її, ...) справа.
"Armstrong - eh? So he's our pigeon!" (Ten Little Niggers, p. 227);
To weep crocodile tears - проливати крокодилячі сльози.
"Down goes Mrs. Cayman, weeping crocodile tears and recognizing body as that of a convenient brother. "(Why didn't they Ask Evans?, P. 115);
Old bird - стріляний горобець.
"I couldn't let the old bird down, could I?" (Why didn't they Ask Evans?, P. 30);
To smell a rat - чути недобре, підозрювати.
"And you're telling me that those people didn't smell a rat? Not even then? "(Ten Little Niggers, p. 261).
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу складає 12,44% загального числа вибірки.
4. Фразеологічні одиниці, в яких використовуються слова, пов'язані із звуками. Дана група представлена ​​10 одиницями. Наприклад:
To go (off) with a bang - "бабахнути".
"The whole thing went with a bang. Moira cleared the money and went off ostensibly abroad - in reality back to Staverley and the Grange. "(Why didn't they Ask Evans?, P. 182);
To face the music - зустрічати критику не здригнувшись, тримати відповідь.
"This is a tragic business," he said. "Poor fellow. So he felt he couldn't face the music. Too bad. Too bad. "(Why didn't they Ask Evans?, P. 121).
At smb. 's whistle - варто тільки свиснути, за першим покликом кого-л.
"Am I right in thinking, Sir Oswald, that all your followers are ready at your whistle to array themselves round you?" (The Seven Dials Mystery, p. 147)
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 4,78% загальної кількості вибірки.
5. Фразеологічні одиниці, в яких згадуються біблійні, міфологічні, казкові або історичні події та персоналії. Дана група представлена ​​8 одиницями. Наприклад:
The brand of Cain - Каїнова друк.
"The third is symbolical. The manner of my death marking me on the forehead. The brand of Cain. "(Ten Little Niggers, p. 285);
Judgment Day - судний день.
"Why don't we wake up? Wake up - Judgment Day - no, not that! "(Ten Little Niggers, p. 206);
As mad as a hatter - остаточно збожеволів, божевільний, як капелюшник.
"Sometimes, I feel sure he is as mad as a hatter; and then, just as he is at his maddest, I find there is method in his madness." (The Mysterious Affair at Styles, p. 140);
God Almighty - Боже всемогутній.
"That is to say, he's played God Almighty for a good many months every year." (Ten Little Niggers, p. 163).
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 3,83% загальної кількості вибірки.
6. Фразеологічні одиниці, у яких вживаються слова, пов'язані з кольором. Дана група представлена ​​12 одиницями. Наприклад:
Brown study - похмуре роздумі, глибоке міркування.
"Standing there, he fell into a brown study." (Why didn't they Ask Evans?, P. 23);
A red herring across the track - помилковий слід.
"You may say what you like - Armstrong's on the island still. His disappearance is just a red herring across the track ... "(Ten Little Niggers, p. 238).
Do you see any green in my eyes? - Невже я здаюся таким вірним, таким простаком?
"Well, look here, I haven't got time to explain everything - in fact, I can't through the telephone. See any green in my eye? "(The Seven Dials Mystery, p. 193)
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 5,74% загальної кількості вибірки.
7. Фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються назви предметів одягу, догляду за собою. Дана група представлена ​​9 одиницями. Наприклад:
A bad hat - шахрай; недолугий, нікчема.
"Blore," said the Assistant Commissioner forcibly, "was a bad hat!" (Ten Little Niggers, p. 265);
With a fine tooth-comb - дуже ретельно.
"We went over the place with a fine tooth-comb." (Ten Little Niggers, p. 264);
To put on the black cap - виносити обвинувальний вирок.
"No more putting on of the black cap!" (Ten Little Niggers, p. 215);
To be hand in glove with smb. - Бути разом із ким-л.
"Anyone could see with half an eye that the woman was as pious as could be - the kind that was hand in glove with parsons." (Ten Little Niggers, p. 85).
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 4,31% загальної кількості вибірки.
8. Фразеологічні одиниці, в яких згадуються назви продуктів харчування. Дана група представлена ​​5 одиницями. Наприклад:
Good egg - молодчина!, відмінна штука!
"Oh, good egg, Miss Claythorne! That will be a lark! "(Ten Little Niggers, p. 221);
To take smth. with a grain of salt - ставитися до кого-л. або чого-л. скептично.
"One might take that with a grain of salt," I remarked sceptically. "(The Mysterious Affair at Styles, p. 73).
The milk is spilled - справи вже не виправиш.
"The milk is spilled. The whole theatrical world's rotten with it. "(The Seven Dials Mystery, p. 68)
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 2,39% загальної кількості вибірки.
9. В окрему групу ми віднесли ФЕ, які не відрізняються яскраво вираженою тематичної спільністю. Дана група представлена ​​102 одиницями. Наприклад:
Live up to expectation - жити згідно з принципами.
"An exciting house - a house that lived up to expectation!" (Ten Little Niggers, p. 31);
To take smth. in turns - робити що-л. по черзі.
They spent the morning on the cliffs, taking it in turns to flash a mirror at the mainland. (Ten Little Niggers, p. 239)
In a pinch - у разі потреби.
"He'll be a good man in a pinch." (Ten Little Niggers, p. 116).
Таким чином, частка фразеологічних одиниць даного типу становить 48,8% загального числа вибірки.
Так, проаналізувавши отримані дані, ми приходимо до висновку про те, що автор вживає досить різноманітні ФЕ у своїх творах. Але, так як близько Ѕ всієї вибірки не можуть бути піддані даної класифікації, можна зробити висновок, що принцип тематичної класифікації не може бути застосований до всього корпусу досліджуваних фразеологічних одиниць. Це пов'язано з семантикою компонентів ФЕ і повністю підтверджує теорію про неразложимости компонентів фразеологічних одиниць. Ті ж фразеологічні одиниці, які були класифіковані за цією ознакою, є не зрощення, а являють собою фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення, до яких, згідно з визначенням, яке акад. В. В. Виноградовим, чітко зберігаються ознаки семантичної роздільності компонентів.
Класифікація, побудована за тематичним ознакою, і систематизує використані Агатою Крісті в детективних творах фразеологічні одиниці, представлена ​​в діаграмі "Частки груп у системі класифікації, побудованої за принципом тематичної угруповання ФЕ".
Частки груп у системі класифікації, побудованої за принципом тематичної угруповання ФЕ:
\ S
 

Висновки
У другому розділі дипломної роботи був класифікований наявний корпус фразеологічних одиниць, отриманих методом суцільної вибірки з детективних творів Агати Крісті.
Перший спосіб класифікації грунтувався на особливостях структури фразеологічного поєднання. Таким чином, нами були виділені групи фразеологічних одиниць, які потім були об'єднані в групи з подібною часткою одиниць у загальній вибірці. У першу групу увійшли 3 підгрупи з превалюючим кількістю одиниць: наприклад, конструкції, структура яких складається з імені прикметника + іменника (a bad lot - шахрай; недолугий, нікчема); конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника (to speak one 's mind - висловлювати свою точку зору); конструкції, структура яких складається з прийменника + іменника (at hand - близький, що наближається). Дана група є 48,3% від усієї вибірки. У другу групу увійшли 8 видів конструкцій із середньою кількістю фразеологічних одиниць у групі. Наприклад, конструкції з спілками. (As mad as a hatter - остаточно збожеволів, божевільний, як капелюшник); конструкції, структура яких складається з імені іменника + of - phrase (Jack of all trades - Майстер на всі руки); конструкції, структура яких складається з імені іменника + прийменника + іменника / займенника (to have a bee in one 's bonnet - примха, "пунктик"). Дана група є 46,87% від всієї вибірки. До третьої групи увійшли 2 підгрупи з найменшою кількістю одиниць: наприклад, конструкції, де ключовим елементом фразеологічної одиниці є ім'я власне (Paul Pry - людина, сунуть носа в чужі справи); конструкції з запереченням "no", "not" (not to mince matters - говорити навпростець, без натяків, на самом деле). Дані конструкції складають 1,43% всієї вибірки.
Другий спосіб класифікації грунтувався на принципі обліку сили переносного значення компонентів ФЕ. Таким чином, нами були виділені наступні групи фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, загальна кількість яких склала 40% вибірки. До фразеологічні зрощення ми відносимо абсолютно неподільні, нерозкладних стійкі поєднання, загальне значення яких не залежить від значення складових їх слів, як, наприклад, tooth and nail - з усіх сил. Кількість ф разеологіческіх єдностей, якими ми називаємо стійкі поєднання слів, в яких за наявності загального переносного значення чітко зберігаються ознаки семантичної роздільності компонентів, склала 33% вибірки. Прикладом фразеологічного єдності може бути наступна фразеологічна одиниця: to feel it in one 's bones - відчувати що-л. всією істотою. До фразеологічним сполученням, загальна кількість яких склала 27% вибірки, ми відносимо усталені звороти, до складу яких входять слова і з вільним, і з фразеологічні пов'язаним значенням. Прикладом фразеологічного поєднання може служить наступна фразеологічна одиниця: to keep cool - зберігати незворушність.
В якості експерименту нами була зроблена спроба класифікувати ФЕ, підібрані з детективних романів Агати Крісті, за принципом єдності сенсу їх основних компонентів. Таким чином, нами були виділені наступні групи фразеологічних одиниць: фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються частини тіла, системи або функції організму (t o play into smb. 'hands - грати на руку), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються погодні явища (to get the wind up - злякатись), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються назви тварин, риб, птахів (red herring - відволікаючий маневр), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються слова, пов'язані зі звуками (to face the music - зустрічати критику не здригнувшись, тримати відповідь), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються біблійні, міфологічні, казкові або історичні події та персоналії (as mad as a hatter - остаточно збожеволів, божевільний, як капелюшник), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються слова, пов'язані з кольором (a red herring across the track - помилковий слід), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються назви предметів одягу, догляду за собою (a bad hat - шахрай; недолугий, нікчема), фразеологічні одиниці, в основі яких вживаються назви продуктів харчування (good egg - молодчина!, відмінна штука!).
Не всі фразеологічні одиниці вдалося піддати даній класифікації. Фразеологічні одиниці, звані в класифікації акад. В. В. Виноградова фразеологічними зрощення, є настільки неподільними семантично, що виокремлення сенсу окремого компоненту не представляється можливим. Наприклад: "First of all, I came back just now to find Nicholson holding both Sylvia Bassington-ffrench's hands - and didn't he look daggers at me!" (Злобно дивитися, кидати гнівні погляди) (Why didn't they Ask Evans ?, p. 108), "People go days on end with nothing sometimes when they're on a diet" (підряд, безперервно) (Ten Little Niggers, p. 240).
Значну частку фразеологічних одиниць складають ФЕ, пов'язані з частинами тіла, систем та функцій організму. Наприклад: "Lots of good fellows that Leslie would turn her nose up at and pronounce dull." (Задирати ніс) (Ten Little Niggers, p. 81), "Old Macarthur lost his nerve a bit, made some colossal blunders, sacrificed some of his best men. "(злякатись) (Ten Little Niggers, p. 83)," Later, he'd had an uneasy feeling that people were talking about him behind his back. "(за очі) (Ten Little Niggers, p . 84), "Had he dealt with it all right? Kept a stiff upper lip? "(Зберігати присутність духу) (Ten Little Niggers, p.84)," No, now that he had arrived, he must keep his nose to the grindstone. "(Змушувати працювати без передиху) (Ten Little Niggers, p. 37), "She ranged herself passionately on her husband's side, scorning the mere idea of ​​his guilt, and fought for him tooth and nail." (з усіх сил) (The Mysterious Affair at Styles, p. 149) та ін Фразеологічні одиниці такого типу склали 13,39% всієї вибірки.
Також велику частину всієї вибірки склали фразеологічні вирази, основний елемент яких пов'язаний з назви тварин, риб, птахів. Наприклад: "Miss Howard has divviously made up a cock and bull story about him and Mrs. Raikes to account for his holding his tongue afterwards. "(Небилиці) (The Mysterious Affair at Styles, p. 181)," He was like a cat on hot bricks. "(Як на голках) (Ten Little Niggers, p. 98 ), "A divtty mare's nest arresting him would have been" (ілюзія, щось неіснуюче) (The Mysterious Affair at Styles, p. 104). Фразеологічні одиниці такого типу склали 12,44% всієї вибірки.
Також ми відзначили, що фразеологічні одиниці вживаються в основному в діалогічного мовлення, в роздумах героїв, і, як правило, в напружені моменти сюжету. Це говорить про прагнення автора надати діалогам персонажів натуральність і емоційність, що є показником стилістичної забарвленості мови детектива.

Висновок
         Проблема визначення фразеології, фразеологічної одиниці та класифікації фразеологічних одиниць цікавила вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (Ш. Баллі, Л. Блумфілд, А. В. Кунін, А. С. Хорнбі, Н. М. Шанський, М. М. Амосова, А. І. Смирницький, акад. В. В. Виноградов, В. Н. Телія). У даній роботі ми розглядаємо найбільш загальновживані та повні поняття фразеології, фразеологічної одиниці та аналізуємо класифікації ФЕ, запропоновані вітчизняними і зарубіжними лінгвістами, з метою створення власної класифікації, побудованої за ознакою тематичної схожості компонентів фразеологічних одиниць.
Дослідження, проведені в першому розділі підтвердили припущення про існування безлічі гіпотез, що стосуються походження, визначення і класифікації фразеологічної одиниці, Ключовими в нашому дослідженні можна назвати визначення фразеологічної одиниці, дані Ш. Баллі, який "фразеологічними зворотами" називає поєднання, що міцно ввійшли в мову. (Баллі Ш., 2001, 21); визначення "фразеологічної одиниці", дане О. С. Ахманова звучить, як "словосполучення, в якому семантична монолітність (цілісність номінації) тяжіє над структурної раздельностью складових її елементів (виділення ознак предмета підпорядковано його цілісного позначенню), внаслідок чого воно функціонує у складі пропозиції як еквівалент окремого слова ". У Великому енциклопедичному словнику ми знаходимо таке визначення фразеологізму: "фразеологічна одиниця - ідіома" - виконує функцію окремого слова стійке словосполучення, значення якого невиведені з значень складових його компонентів (напр., «to pay back in kind» - «to exchange blows») (http://www.portalus.ru). У нашій роботі під терміном "фразеологічна одиниця" ми розуміємо особливу групу стійких виразів, що характеризуються ідіоматичним значенням. Дане визначення було дано А.Я. Загоруйко, і у відповідності з поглядами І.В. Арнольд.
Міркуючи про стиль детектива, в рамках якого нами були досліджені чотири твори популярного автора детективних романів - англійської письменниці Агати Крісті - ми намагалися спростувати сформовану думку про те, що детективного жанру чуже прояв зайвої емоційності, метафоричності. У даному контексті ми порівнюємо фразеологічних одиниць із метафорою і приходимо до думки, що дані стилістичні одиниці є результатом вторинної номінації, що говорить про їх схожості, і, відповідно, емоційності.
У другому розділі ми піддали корпус наявних фразеологічних одиниць, підібраних за допомогою суцільної вибірки, двох різних типів класифікацій: заснованих на структурних характеристиках і характеристиках злитості елементів фразеологічних одиниць. Також ми склали класифікацію, що базується на тематичній спільності ключових елементів ФЕ.
У результаті систематизації наявного корпусу фразеологічних одиниць, відібраних з детективних творів Агати Крісті, були виявлені 13 типів конструкцій, серед яких в кількісному відношенні превалювали 3 типу. Це конструкції, структура яких складається з імені прикметника + іменника, з дієслова + іменника і з прийменника + іменника. Дана підгрупа конструкцій представляє собою 48,3% від загальної вибірки ФЕ. Конструкції, які були виявлені в найменшій кількості, складаються з наступних типів: конструкція, де ключовим елементом є власна назва і конструкція, де ключовим елементів є заперечення "no", "not". Дана підгрупа складає 1,43% від загальної вибірки. Підгрупа з 8 типами конструкцій, в яких приклади представлені у відносно рівній кількості, склала 46,8% від загальної вибірки. До цієї підгрупу увійшли конструкції з наступними ключовими елементами: конструкції із спілками, конструкції, структура яких складається з імені іменника + of - phrase; конструкції, структура яких складається з імені іменника + прийменника + іменника / займенника; конструкції, структура яких складається з дієслова + імені прикметника + іменника; конструкції, структура яких складається з дієслова + прийменника + іменника; конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника; конструкції, структура яких складається з прийменника + імені прикметника + іменника і конструкції, структура яких складається з дієслова + іменника + прийменника + іменника. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що автор не мислить одноманітно.
Після проведення класифікації, що базується на принципі неподільності компонентів, були виявлені наступні види фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, частка яких склала 40% від загальної вибірки, фразеологічні єдності, які склали 33% від загальної вибірки і фразеологічні сполучення, частка яких склала 27% від загальної вибірки. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що Агата Крісті використовує переважно усталені в мові і культурі людей фразеологічні зрощення, рідше вдаючись до перетвореним і винайденим фразеологічним єдностям і фразеологічним сполученням.
Також у результаті дослідження було виявлено, що не всі фразеологічні одиниці можна піддати класифікації, що базується на тематичній спільності ключових елементів фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці, звані фразеологічними зрощення, є настільки неподільними семантично, що виокремлення сенсу окремого компоненту не представляється можливим. Таким чином, класифікація, що базується на тематичній спільності ключових елементів, не підходить для систематизації всього корпусу фразеологічних одиниць, і може послужити лише доповненням до вже існуючих фундаментальних класифікаціям акад. В. В. Виноградова, Ш. Баллі, Н. М. Шанського та інших лінгвістів.
Проаналізувавши випадки вживання Агатою Крісті ФЕ у детективних творах, ми відзначили, що фразеологічні одиниці вживаються в основному в діалогічного мовлення, у внутрішній мові героїв, і в гострі моменти сюжету. Це говорить про прагнення автора надати діалогам персонажів природність і експресивність, що є одним з найважливіших показників стилістичної забарвленості мови детектива.
Бібліографія
1.
Азарх Н.А. Фразеологічні одиниці в сучасній англійській мові / / Іноземні мови в школі, 1956, № 6.
2.
Альохіна А.І. Фразеологічна одиниця і слово. Мінськ, 1991.
3.
Амосова М.М. Основи англійської фразеології. Л., 1989.
4.
Амосова М.М. Фраземи як різновид фразеологічних одиниць англійської мови / / Проблеми фразеології: дослідження та матеріали / Под ред. А.М. Бабкіна. М.-Л., 1964. С. 139.
5.
Анічков І.Є. Праці з мовознавства. С-Петербург, 1997.
6.
Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. М. Лексикологія англійської мови. М., 1999. - 288с.
7.
Арнольд І.В. Стилістика сучасної англійської мови. Л., 1990, 131 с.
8.
Ахманова О.С. Нарис із загальної та російської лексикології. М., 1957. - 298с.
9.
Ахманова О.С., Меднікова Е.М., Григор'єва С.А. До питання про фразеологічної сполучуваності та шляхи її вивчення / / Проблеми фразеології і завдання її вивчення у вищій і середній школі. - Вологда, 1978.
10.
Баллі Ш. Французька стилістика. М., 2001.
11.
Бєльчик Ю.А. Мова: система і функціонування: збірник наукових праць. М., 1988.
12.
Біляївський Є.Г. Семантика слова. М., 1987.
13.
Берлізон С.Б. Специфіка семантики фразеологічних одиниць і роль структурних компонентів у її визначенні / / Семантична структура слова і фразеологізму: [Сб.] - Рязань, 1980.
14.
Блумфілд Л. Мова. М., 1968.
15.
Бодуен де Куртене І.А. Лекції про введення до мовознавства. - Казань, 1917.
16.
Бодуен де Куртене І.А. Про загальні причини мовних змін / / Вибрані праці з загального мовознавства: У 2-х т.-Т.1 - М., 1963.
17.
Бородянський І.А., Степанова І.С. Про значення компонентів фразеологічних одиниць / / Романо-германська філологія. Вип. 19. Київ, 1985. С.17-20.
18.
Вежбицкая А. Мова. Культура. Пізнання. М., 1996.
19.
Виноградов В.В. Основні поняття російської фразеології як лінгвістичної дисципліни / / Лексикологія і лексикографія: вибрані праці. М.: «Наука», 1977. 312 з.
20.
Виноградов В.В. Про основні типи фразеологічних одиниць у російській мові / / Лексикологія і лексикографія: вибрані праці. М.: «Наука», 1977. 312 з.
21.
Виноградов В.В. Основні типи лексичних значень слова / / Лексикологія і лексикографія: вибрані праці. М.: «Наука», 1977. 312 з.
22.
Ворнов Є. Ф., Кащеєва М. А. та ін Лексикологія англійської мови. Л.: Учпедгиз, 1955.
23.
Гальперін І.Р. Інформативність одиниць мови .- М., 1974.
24.
Гальперін І.Р. Нариси з стилістиці англійської мови. - М.: Изд. Літератури іноземними мовами, 1958. - 457 с.
25.
Гальперін І.Р. і Черкаська. Є. В. Лексикологія англійської мови. М., 1955.
26.
Гаврін С.Г. Фразеологія сучасної російської мови. - Перм, 1974.
27.
Гаспаров Б. М. Мова, пам'ять, образ. Лінгвістика мовного існування. М.: "Новий літературний огляд", 1996 .- 352 с.
28.
Гіруцький А.А. Загальне мовознавство. Мінськ, 2001.
29.
Дерягин В.Я. Бесіди про стилістику. - М., 1978. - 96 с.
30.
Жуков В.П. Семантика фразеологічних зворотів. М., 1990. - 159с.
31.
Загоруйко А.Я. Лекції з лексикології сучасної англійської мови: Навчальний посібник для студентів. - Ростов н / ДЖ Вид-во РГПУ, 2005. - 128 с.
32.
Захарова М.А. Стратегія мовного використання образних фразеологізмів англійської мови. М., 1999.
33.
Золотова Л.М. До проблеми регулярності у сфері фразеологічної номінації / / Фразеологічна система німецької та англійської мов. Челябінськ, 1979. С. 38-47.
34.
Каменецкайте Н.Л. Синоніми в англійській фразеології. М.: «Міжнародні відносини», 1971.
35.
Каплуненко А.М. Історико-функціональний аспект англійської ідіоматики. Ташкент, 1991.
36.
Копиленко М.М., Попова З.Д. Нариси з загальної фразеології. - Воронеж, 1990.
37.
Коробка П.Л. Ідіоматична фразеологія як лінгвістична і культурологічна проблема. М., 1999.
38.
Кунин А.В. Англійська фразеологія. Теоретичний курс. М., 1981.
39.
Кунин А.В. Теорія фразеології Шарля Баллі / / ИЯШ. - 1966. - № 3.
40.
Кунин А.В. Фразеологія сучасної англійської мови. М., 1996.
41.
Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Л.: «Просвещение», 1979.
42.
Ларін Б.А. Історія російської мови і загальне мовознавство. - М., 1977. - С. 125-149.
43.
Ларін Б.А. Нариси з фразеології / / Нариси з лексикології, фразеології і стилістики: Навч. зап. / ЛДУ. - Л., 1956. - № 198.
44.
Литвинов П.П. Фразеологія. М., 2001.
45.
Мелеровіч А.М. проблема семантичного аналізу фразеологічних одиниць сучасної російської мови. - Ярославль, 1979.
46.
Мельчук І.А.. Про термінах "стійкість" і "идиоматичность". - Питання мовознавства, 1960, № 4.
47.
Назарян А.Г. Фразеологія сучасної французької мови. М., 1976.
48.
Нікітін М.В. Основи лінгвістичної теорії значення. М., 1988.
49.
Нікітін М.В. Курс лінгвістичної семантики. СПб., 1996.
50.
Одінцов В.В. Стілітіка тексту. М., 1980. - 263 с.
51.
Павленко Т.Л. Семантичне співвідношення компонентів фразеологічної одиниці зі словами / / Фразеологічна номінація: Особливості семантики фразеологізмів: Міжвузівський збірник наукових праць. Ростов н / Д: РГПІ, 1989. - С. 37-46.
52.
Пастушенко Л.П. Англійські фразеологічні одиниці в складі фразеологічного поля. Дис. канд. філол. наук. - Київ, 1982.
53.
Петрова Є.І. Мовна поведінка і мовна діяльність носіїв німецької мови (на матеріалі ідіом в мовному жанрі детектива). Автореферат. дис ... канд. філіл. наук. - П'ятигорськ, 2004.
54.
Попов Р.Н. Методи дослідження фразеологічного складу мови. М., 1996.
55.
Прокольева С.М. Механізми створення фразеологічної образності. М., 1996.
56.
Савицький В.М. Англійська фразеологія: Проблеми моделювання. Самара, 1993.
57.
Скребнев Ю.М. Нарис теорії стилістики. Горький, 1975.
58.
Смирницький А.І. Лексикологія англійської мови. М., 1996. - 260 с.
59.
Смирницький А.І. До питання про слово (проблема окремо слова) / / Питання теорії та історії мови / Редкол.: Г.Ф. Александров та ін М., 1952. С.202-204.
60.
Сміт Л.П. Фразеологія англійської мови. М., 1998.
61.
Соколов Б.В. Про одномовною семантизації фразеологічних одиниць. (У кн. «Методика навчання іноземних мов". Мінськ: «Вища школа», 1981.)
62.
Солодуб Ю.П. Образність фразеологізмів і фразеологічна номінація / / Фразеологічна номінація: Особливості семантики фразеологізмів: Міжвузівський збірник наукових праць. Ростов н / Д: РГПІ, 1989. - С. 4-19.
63.
Сушков І.М., Крюкова Є.І., Блакитних І.І. Культура мови і культура спілкування. Ростов н / Д: Вид-во РГПУ, 1999. - 214 с.
64.
Телія В.М. Вторинна номінація та її види / / Мовна номінація: Види найменувань. М., 1977.
65.
Телія В.М. Конотативний аспект семантики номінативних одиниць мови. М., 1986.
66.
Телія В.М. Російська фразеологія. Семантичний, прагматичний і лінгвокультурологічний аспекти. М.: Школа «Мови російської культури», 1996. 288 с.
67.
Уорелл А.Дж. Англійські ідіоматичні вирази. М., 1999.
68.
Федуленкова Т.М. Деякі особливості семантики соматичних в сучасних германських мовах / / Питання фразеології і фразеоматікі. М., 1983. С. 67-74.
69.
Фразеологічна номінація: Особливості семантики фразеологізмів: Міжвузівський збірник наукових праць. Ростов н / Д: РГПІ, 1989. - 92 с.
70.
Хорнбі А.С. Конструкції і обороти англійської мови / / Хронбі А.С. - М.: Буклет, 1994.
71.
Черданцева Т.З. Мова і його образи. М., 1977
72.
Чернишова І.І. Фразеологічна система і її семантичні категорії / / ИЯШ, 1973. № 2.
73.
Чернишова І.І. Актуальні проблем фразеології / / Питання мовознавства, 1977. № 5.
74.
Чиненова Л.А. Англійська фразеологія в мові та мовленні. - М., 1986.
75.
Шанський М.М. Фразеологія сучасної російської мови. М., 1985. - 160с.
76.
Шахматов А.А. Синтаксис російської мови. М,: Видавництво: УРСС, 2001. 624 с.
77.
Шмельов Д.М. Слово і образ. М.: «Наука», 1964.
78.
Шрайбер В.І. Актуалізація фразеологічних одиниць у літературно-художніх текстах: автореф. дис. канд філол. наук .- М., 1981.
79.
Arnold IV The English Word. 3 rd ed., Rev. and enl. M., 1986. - 295 p.
80.
Chitra, F. Idioms and Idiomaticity. Oxford University Press. - 1996.
81.
Gibbs, RW The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge. - 1994.
82.
Kay, P., Berlin, B., Maffi, L. & Merrifield, WR The World Color Survey. Centre for the Study of Language and Information, 2003.
83.
Weinreich, U. Problems in the Analysis of Idioms: Substance and Structure of Language. - University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1984.
Список довідкової літератури
84.
Longman Dictionary of Contemporary English. London, 1997.
85.
Longman Dictionary of English Idioms. L., 1981.
86.
Richard A. Spears. American Idioms Dictionary, Lincolnwood, Illinois, USA, 1991.
87.
Ахманова О.С. Словник лінгвістичних термінів. М., 1969.
88.
Бушуй А.М. Бібліографічний покажчик з фразеології. Основні питання теорії фразеології. - Самарканд, 1987. - Вип. 6.
89.
Кунин А. В. Англо-російський фразеологічний словник .- 4-е вид., Перероблене і доповнене. М., 1984.
90.
Литвинов П.П. Англо-російський фразеологічний словник з тематичною класифікацією. М., 2000.
91.
Лубенська С.І. Російсько-англійський фразеологічний словник. - М.: «Мови російської культури», 1997. - 1056 с.
92.
Мовознавство: Великий енциклопедичний словник / під ред. В.Н. Ярцевої. М., 1998.
Список електронних ресурсів
93.
http://216.239.59.104/search?q=cache:GY_ROl3DYaQJ:www.essenglish.org/zaragoza/s15word.doc+types+of+phraseological+units&hl=en
94.
http://2001.vernadsky.info/h4/w01358.htm
95.
http://accoona.ru/referat/ref9357.html
96.
http://www.anarchygolfballs.com/index.php?content=/phraseology.html
97.
http://www.bestreferat.ru/referat-64527.html
98.
http://www.bestreferat.ru/referat-64648.html
99.
http://www.bestreferat.ru/referat-64649.html
100.
http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue% 202000-1/25.htm
101.
http://www.english-zone.com/idioms/idioms.php
102.
http://www.euralex.org/euralex/bibweb/
103.
http://www.idiomsite.com/
104.
http://www.infoplease.com/ipd/A0485393.html
105.
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v2/a04.html
106.
http://www.ncstu.ru/content/_docs/pdf/_trudi/_hs/13/58.pdf
107.
http://www.termitnik.org/poem/34787/comm=0
108.
http://www.portalus.ru/modules/philosophy/print.php?subaction=showfull&id=1108488802&archive=0211&start_from=&ucat=1 &
109.
http://www.ranez.ru/article/id/392/divvious
110.
http://www.red.by/redban/banner?place=473&cpy=1
111.
http://www.refine.com.ru/pageid-1106-7.html
112.
http://www.usingenglish.com/reference/idioms/
113.
http://www.utas.edu.au/docs/flonta/PHRASEOLOGY/
114.
http://vif2ne.ru/nvz/forum/arhprint/54745
Список цитованої літератури
115.
Agatha Christie. Ten Little Niggers. - М.: Видавництво «Менеджер», 2002. - 288 с.
116.
Agatha Christie. The Mysterious Affair at Styles. - «Triad Panther Books», 1978. - 192 p.
117.
Agatha Christie. The Seven Dials Mystery. - «Bantam Book», 1981. - 218 p.
118.
Agatha Christie. Why didn't they Ask Evans? - «Pan Books», - 1968. - 192 p.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
201.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру на прикладі творчості Агати
Про основні типи фразеологічних одиниць у російській мові
Виникнення нових фразеологічних одиниць
Функціонування фразеологічних одиниць у газетних статтях
Семантичні особливості фразеологічних одиниць сучасної ан
Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць семантичного по
Функції різних фразеологічних одиниць у творах ВМ Шукшина
Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць анг
Особливості перекладу власних назв у складі фразеологічних одиниць

Нажми чтобы узнать.
© Усі права захищені
написати до нас