Використання майнових прав на товарні знаки іноземних юридичних осіб бухгалтерський

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Використання майнових прав на товарні знаки іноземних юридичних осіб:

бухгалтерський облік та оподаткування

В умовах, коли ринок товарів (робіт, послуг) насичений пропозиціями від різних виробників і продавців, для залучення уваги споживачів до конкретного товару (роботи, послуги) кожен продавець (виробник) прагне будь-яким доступним йому способом виділити свій товар (роботу, послугу ) з ряду пропонованих його конкурентами. Індивідуалізація конкретних товарів (робіт, послуг) може здійснюватися шляхом використання різних засобів, одним з яких є товарні знаки і знаки обслуговування (далі - товарні знаки).

Товарні знаки згідно зі ст. 980 Цивільного кодексу Республіки Білорусь від 07.12.1998 № 218-З (зі змінами та доповненнями) (далі - ГК) включаються до складу об'єктів інтелектуальної власності, виключне право на які належить їхньому власникові (володільцеві) (ст. 983 ЦК).

Власник 1 товарного знака в силу свого виключного права на нього може відповідно до п. 1 ст. 3 Закону Республіки Білорусь від 05.02.1993 № 2181-XII "Про товарні знаки і знаки обслуговування" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон № 2181-XII) користуватися і розпоряджатися ним, а також забороняти його використання іншим юридичним і фізичним особам .

Товарним знаком, як зазначено у п. 1 ст. 1017 ЦК, визнається позначення, що сприяє відмінності товарів або послуг однієї особи від однорідних товарів або послуг інших осіб.

В якості товарного знака згідно з п. 2 ст. 1017 ЦК можуть бути зареєстровані словесні позначення, включаючи власні імена, поєднання кольорів, літерні, цифрові, образотворчі, об'ємні позначення, включаючи форму товару або його упаковку, а також комбінації таких позначень.

Пунктом 3 ст. 1017 ЦК також обумовлено, що товарний знак може бути зареєстрований в будь-якому кольорі або колірному сполученні.

Зазначені вище положення ст. 1017 ЦК додатково закріплені і в ст. 1 Закону № 2181-XII.

У більшості випадків товарні знаки поміщаються на товари та (або) їх упаковку, етикетки та опису товарів, наносяться на фірмовий одяг обслуговуючого персоналу, екземпляри рекламної продукції, фірмові бланки, канцелярські товари, вказуються в назвах або використовуються при оформленні інтернет-сайтів, на рекламних щитах, вивісках і стендах.

Створення та популяризація товарного знака до стану, коли він буде легко впізнати споживачами, а позначені їм товари (роботи, послуги) будуть широко затребувані ними, вимагає значних капіталовкладень і займає тривалий час. У зв'язку з цим досить поширеною практикою є використання чужих товарних знаків для отримання прибутку від реалізації своїх товарів (робіт, послуг), у тому числі добре відомих вітчизняному споживачу або поки ще не дуже відомих іноземних компаній.

Передача прав на використання товарного знака іноземною організацією 2, ​​його власником (ліцензіаром), іншій особі (ліцензіату) здійснюється на підставі укладеного ліцензійного договору, який у більшості випадків є оплатним.

Винагородою за ліцензійним договором, одержуваним іноземною організацією за використання її майнових прав на товарний знак, виступають ліцензійні платежі, які бувають двох видів: паушальний платіж і роялті.

Паушальний платіж - твердо зафіксована сума винагороди за надані за ліцензійним договором права на використання об'єктів інтелектуальної власності незалежно від фактичних розмірів реалізованої ліцензійної продукції (послуг). Паушальний платіж може здійснюватися як одноразово, так і в розстрочку.

Роялті - поточні (періодичні) відрахування у вигляді фіксованих ставок від обсягу реалізованої за ліцензійним договором продукції (послуг) через певні проміжки часу 3.

Слід зазначити, що величина роялті або паушального платежу встановлюється в ліцензійному договорі за згодою сторін і не обмежується законодавством у сфері ціноутворення.

Для забезпечення належної законодавчої захисту прав споживачів ст. 1023 ЦК встановлено, що ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів ліцензіата буде не нижчою від якості товарів ліцензіара, і що ліцензіар здійснюватиме контроль за дотриманням цієї умови.

Відповідно до вимог ст. 24 Закону № 2181-XII ліцензійний договір між іноземною організацією і організацією - резидентом Республіки Білорусь повинен бути зареєстрований у патентному органі в порядку, встановленому Правилами розгляду і реєстрації договорів поступки товарного знаку та ліцензійних договорів про надання права використання товарного знака, затвердженими наказом Державного патентного комітету Республіки Білорусь від 30.12.1998 № 52 (зі змінами та доповненнями) (далі - Правила № 52).

Реєстрація ліцензійного договору згідно з п. 3.1 Правил 52 здійснюється власником товарного знака або його представником 4 в державній установі "Національний центр інтелектуальної власності" Комітету з науки і технологій при Раді Міністрів Республіки Білорусь, що є патентним органом, шляхом подачі таких документів:

-Заяви про реєстрацію ліцензійного договору;

-Ліцензійного договору у трьох примірниках (два примірники - оригінали, третій примірник - завірена копія);

-Копії свідоцтва на товарний знак;

-Документа, що підтверджує факт сплати мита за реєстрацію ліцензійного договору 5;

-Довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства Республіки Білорусь, у разі, якщо реєстрація ліцензійного договору здійснюється не самим власником товарного знака, а його повноважним представником.

Заява про реєстрацію ліцензійного договору подається іноземною організацією або її представником протягом шести місяців після підписання ліцензійного договору (п. 3.2 Правил № 52).

Всі документи, необхідні для реєстрації ліцензійного договору, згідно з п. 3.3 Правил № 52 представляються іноземною організацією або її представником у патентний орган російською чи білоруською мовою. Причому в заяві про реєстрацію ліцензійного договору офіційне найменування іноземної організації та її адреса вказуються без перекладу літерами російського або білоруської мови.

Ліцензійний договір, не зареєстрований у встановленому законодавством Республіки Білорусь порядку, вважається недійсним.

У разі прийняття патентним органом рішення про реєстрацію представленого іноземною організацією ліцензійного договору на всіх його примірниках проставляється штамп відділу реєстрації патентного органу, а на останньому листі за підписом начальника відділу реєстрації робиться запис про те, що даний договір зареєстровано в Національному центрі інтелектуальної власності.

Відмова у державній реєстрації ліцензійного договору на право використання товарного знака може мати місце, якщо дія охоронного документа припинено достроково або його визнано недійсним, а також, якщо положення відповідного договору суперечать чинному законодавству Республіки Білорусь або міжнародним договорам, учасницею яких є Республіка Білорусь (п. 4.5.2 Правил № 52).

Минулий державну реєстрацію ліцензійний договір є дійсним для третіх осіб, починаючи з дати його державної реєстрації.

При необхідності протягом терміну дії пройшло державну реєстрацію ліцензійного договору можуть бути внесені відповідні зміни та (або) доповнення, які відповідно до вимог Правил № 52 підлягають державній реєстрації в патентному органі кожен раз, коли вони будуть мати місце, в порядку, встановленому п. 4.7 і 4.8 Правил № 52.

Отримані організацією - резидентом Республіки Білорусь права на використання товарного знака іноземної організації згідно з п. 3 Положення з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затвердженого постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 12.12.2001 № 118 (у редакції постанови від 31.03.2003 № 48) (далі - Положення № 118), для цілей бухгалтерського обліку належать до нематеріальних активів.

Дана норма закріплена і в п. 17.5 Інструкції про порядок нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів у редакції постанови Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства статистики та аналізу і Міністерства будівництва та архітектури Республіки Білорусь від 30.03.2004 № 87/55/33/5 (далі - Інструкція № 87/55/33/5).

Надіслані іноземною організацією майнові права на використання її товарного знаку відображаються в бухгалтерському обліку ліцензіата згідно з вимогами п. 30 Інструкції з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 20.12.2001 № 128 (у редакції постанови від 09.07.2003 № 1472) (далі - Інструкція № 128), за дебетом рахунка 04 "Нематеріальні активи" в оцінці, яка визначається відповідно до положень глави 2 Інструкції № 128.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів у формі отриманих від іноземних організацій майнових прав на використання їхніх товарних знаків ведеться за первісною вартістю, яка відповідно до п. 11 Положення № 118 складається з фактичних витрат з придбання даних об'єктів нематеріальних активів і включає в себе:

-Вартість самого нематеріального активу, включаючи паушальний платіж;

-Послуги сторонніх організацій, пов'язані з придбанням і оцінкою даного об'єкту нематеріальних активів;

-Митні платежі, реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, здійснені у зв'язку з отриманням прав на даний об'єкт нематеріальних активів;

-Податки та інші платежі до бюджету відповідно до законодавства;

-Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням даного об'єкта нематеріальних активів.

При цьому оцінка нематеріальних активів, вартість яких виражена в іноземній валюті, відповідно до вимог п. 11 Положення № 118 проводиться в білоруських рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку Республіки Білорусь, що діє на дату здійснення господарської операції.

Датою здійснення операції згідно з п. 4 Положення з бухгалтерського обліку майна і зобов'язань організації, вартість яких виражена в іноземній валюті, затвердженого постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17.07.2000 № 78 (далі - Положення № 78), вважається дата виникнення у організації права в відповідно до законодавства Республіки Білорусь або договором прийняття до бухгалтерського обліку майна і зобов'язань, які є результатом цієї операції.

Часто момент виникнення зобов'язання зі сплати ліцензійних платежів не збігається з моментом фактичного погашення виниклого зобов'язання. У зв'язку із зміною за період між цими датами курсу Нацбанку Республіки Білорусь іноземної валюти, в якій виражено зобов'язання і проводяться розрахунки, організації-ліцензіати повинні здійснювати переоцінку зобов'язання, вираженого в іноземній валюті, в порядку і строк, встановлених Положенням № 78.

Згідно з п. 9 Положення № 78, з Типовим планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30.05.2003 № 89 (зі змінами та доповненнями) (далі - Інструкція № 89), курсові різниці, що виникають з переоцінки кредиторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, відображаються на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів".

Списання курсових різниць, що виникли при переоцінці кредиторської заборгованості зі сплати ліцензійних платежів, з віднесенням їх на фінансові результати звітного періоду здійснюється згідно з п. 12.1.1 Положення № 78 у розмірі не більше 10% від фактичної собівартості реалізованих товарів (продукції, робіт, послуг) .

Враховуючи вимоги п. 34 Інструкції № 128, сума нарахованого та згодом сплаченого іноземної організації паушального платежу відображається у бухгалтерському обліку записом Дебет 08-6 - Кредит 60 (76) і підлягає списанню в дебет рахунку 04 записом Дебет 04 - Кредит 08-6.

Нарахування періодичних ліцензійних платежів (роялті) згідно з п. 34 Інструкції № 128 відображається у бухгалтерському обліку записом Дебет 20 (23, 25, 26, 44) - Кредит 60 (76).

Перерахування нарахованих ліцензіатом ліцензійних платежів (одноразових (паушальних) або періодичних (роялті)) відображається відповідно до п. 34 Інструкції № 128 записом Дебет 60 (76) - Кредит 51 (52).

Отримані майнові права на використання товарного знака іноземної організації включаються до складу майна, що амортизується ліцензіата. Амортизаційні відрахування за даними об'єктах згідно з п. 33 і 37 Інструкції № 87/55/33/5 проводяться виходячи з обраного терміну корисного використання, який встановлюється в межах міститься в додатку 3 до Інструкції № 87/55/33/5 діапазону, або в Відповідно до нормативним терміном служби, лінійним, нелінійним і продуктивним способами від їх вартості, яка амортизується.

Нараховані на користь іноземної організації-ліцензіара періодичні ліцензійні платежі згідно з п. 2.2.5 Основних положень по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених Міністерством економіки Республіки Білорусь 26.01.1998 № 19-12/397, Міністерством фінансів Республіки Білорусь 30.01.1998 № 3, Міністерством статісктікі та аналізу Республіки Білорусь 30.01.1998 р. № 01-21/8 та Міністерством праці Республіки Білорусь 30.01.1998 № 03-02-07/300 (зі змінами та доповненнями) (далі - Основні положення), включаються до собівартості відповідно продукції (робіт, послуг) для цілей бухгалтерського обліку.

Також на підставі змісту п. 2.2.25 Основних положень організації-ліцензіати мають право для цілей бухгалтерського обліку включати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) вироблені ними амортизаційні відрахування відповідно до законодавства від вартості врахованих у складі нематеріальних активів майнових прав на товарні знаки іноземних організацій-ліцензіарів.

Пунктом 3 ст. 14 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь від 19.12.2002 № 166-З (зі змінами та доповненнями) (далі - ПК) встановлено, що іноземні організації не є податковими резидентами Республіки Білорусь і несуть податкову обов'язок тільки за доходами від джерел у Республіці Білорусь та по майну, розташованому на її території.

Якщо організація - резидент Республіки Білорусь уклала договір з іноземною організацією на використання її майнових прав на товарні знаки, то відповідно до п. 1 ст. 23 НК дана білоруська організація визнається податковим агентом по відношенню до іноземного партнера. Як податковий агент вона має ті ж права, що й інші платники податків і зборів, якщо нормами НК не встановлений інший порядок. Обов'язки податкового агента обумовлені в п. 3 ст. 23 НК.

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону Республіки Білорусь від 19.12.1991 № 1319-XII "Про податок на додану вартість" (зі змінами та доповненнями) (далі - Закон № 1319-XII) платниками ПДВ визнаються та іноземні організації.

Для цілей обчислення ПДВ надання іноземною організацією майнових прав на товарні знаки організаціям - резидентам Республіки Білорусь прирівнюється до реалізації майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності на території Республіки Білорусь та відповідно до п. 1.1 ст. 2 Закону № 1319-XII є об'єктом обкладення ПДВ.

Республіка Білорусь визнається місцем реалізації майнових прав на товарні знаки стосовно здійснюваного відповідно до ліцензійним договором передачі цих прав у тимчасове користування організації - резиденту Республіки Білорусь тільки в тому випадку, якщо згідно з п. 1.4 ст. 33 НК набувач майнових прав на товарні знаки здійснює свою діяльність на території Республіки Білорусь і (або) місцем його знаходження є Республіка Білорусь.

У разі реалізації іноземними організаціями майнових прав на товарні знаки обов'язок з обчислення і перерахування до бюджету Республіки Білорусь ПДВ згідно зі ст. 1-2 Закону № 1319-XII покладається на їх податкових агентів - на організації - резиденти Республіки Білорусь, що є ліцензіатами.

Як випливає з п. 11 ст. 7 Закону № 1319-XII, податкова база по реалізації майнових прав на товарні знаки іноземними організаціями визначається як вартість цих об'єктів інтелектуальної власності.

Вартістю одержуваних від іноземних організацій майнових прав на товарні знаки є сплачуються організаціями - резидентами Республіки Білорусь ліцензійні платежі. Отже, податковою базою при одержанні у користування майнових прав на товарні знаки іноземних організацій є суми нарахованих на користь цих організацій ліцензійних платежів (періодичних або одноразових).

Приклад 1

Відповідно до умов ліцензійного договору плата за використання товарного знаку організації - резидента Польщі складає 5% від величини виручки від реалізації товарів з нанесенням на їх упаковку даного товарного знака. За звітний місяць ліцензіатом отримана виручка від реалізації зазначених вище товарів на загальну суму 38 560 тис. руб. Величина ліцензійної винагороди (роялті) - 1928 тис. руб. (38 560 х 5 / 100).

Таким чином, податковою базою щодо реалізації майнових прав на товарний знак резидентом Польщі на території Республіки Білорусь складе 1928 тис. руб., А сума податку буде дорівнює 347 040 руб. (1928 000 х 18 / 100).

Згідно зі ст. 7 Закону № 1319-XII обов'язок з визначення податкової бази по реалізованих іноземними організаціями прав на товарні знаки, розрахунку суми ПДВ за відповідною ставкою і сплаті його до бюджету Республіки Білорусь покладається на податкових агентів, які виконують її незалежно від того, чи є вони самі платниками ПДВ чи ні.

При реалізації на території Республіки Білорусь товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності іноземними організаціями податкова база дорівнює нулю, якщо при ввезенні товарів (робіт, послуг), майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності на митну територію Республіки Білорусь сплачено ПДВ, за винятком ПДВ, сплаченого у митному режимі тимчасового ввезення.

Моментом фактичної реалізації майнових прав на товарні знаки іноземними організаціями згідно з п. 3 ст. 10 Закону № 1319-XII визнається день оплати цих прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Приклад 2

За ліцензійним договором організацією-ліцензіатом 30 березня 2007 було нараховано ліцензійну винагороду за використання майнових прав на товарний знак іноземної організації. Оплата нарахованої суми ліцензійної винагороди здійснена 4 квітня 2007 Отже, організація-ліцензіат має обчислити ПДВ від суми нарахованого нею ліцензійного винагороди 4 квітня 2007 і сплатити його не пізніше 22 травня 2007

Зі змісту п. 1.3.1 ст. 11 Закону № 1319-XII випливає, що реалізація майнових прав на товарні знаки іноземними організаціями на території Республіки Білорусь обкладається ПДВ за ставкою 18%. Обчислення ПДВ згідно з п. 2 ст. 12 Закону № 1319-XII здійснюється шляхом перемноження податкової бази та ставки податку.

Необхідно відзначити, що, як випливає з положень п. 2.3 ст. 16 Закону № 1319-XII, сплачені до бюджету Республіки Білорусь суми ПДВ при придбанні у іноземній організації майнових прав на товарні знаки від сум сплачених іноземним організаціям-ліцензіарам ліцензійних платежів (одноразових або періодичних) підлягають відрахуванню.

Розглянуті нами іноземні організації, які отримують дохід від джерел у Республіці Білорусь, сплачують відповідно до ст. 10 Закону Республіки Білорусь від 22.12.1991 № 1330-XII "Про податки на доходи і прибуток" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон № 1330-XII) податок на доходи за роялті у розмірі 15%.

Поняття "роялті" згідно цієї ж статті Закону № 1330-XII включає винагороду за використання майнових прав або за надання права користування майновими правами на об'єкти авторського права, включаючи твори літератури, мистецтва, науки, комп'ютерні програми, інші твори, що відносяться до об'єкта авторського права , на об'єкти суміжних прав, включаючи виконання фонограми, передачі організацій ефірного та кабельного мовлення, а також плату за патент, товарний знак, знак обслуговування, фірмове найменування, креслення, корисну модель, схему, формулу, промисловий зразок або процес або за інформацію щодо промислового , комерційного або наукового досвіду (у тому числі ноу-хау), за використання майна або надання права користування майном, крім платежів по оренді міжнародних (континентальних і міжконтинентальних) каналів і мереж електрозв'язку.

Таким чином, організації-ліцензіати, виконуючи обов'язки податкових агентів, повинні обчислити податок на доходи іноземних організацій від величини їхнього доходу у вигляді ліцензійних платежів за використання наданих їм майнових прав на товарні знаки.

Податок з доходів іноземних організацій з джерел в Республіці Білорусь утримується юридичними особами та індивідуальними підприємцями, які виплачують дохід іноземної організації, з повної суми доходу. У разі виплати доходу у негрошовій формі податок сплачується з грошового еквівалента доходу. Податок перераховується до бюджету не пізніше 22-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування платежу іноземної організації.

Дохід обчислюється як загальна сума доходів за вирахуванням понесених витрат у випадках і порядку, встановлюваних Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Податкова декларація (розрахунок) з податку на доходи іноземної організації представляється юридичною особою або індивідуальним підприємцем у податкові органи щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування платежу іноземної організації.

Необхідно зазначити, що відповідно до п. 3 ст. 10 Закону № 1330-XII іноземна організація, що має відповідно до міжнародного договору Республіки Білорусь право на повне або часткове звільнення від податку доходів з джерел в Республіці Білорусь, подає заяву про зниження або скасування податку в порядку, встановленому Міністерством з податків і зборів Республіки Білорусь .

До складу витрат, що враховуються при обчисленні оподатковуваного прибутку у платників - резидентів Республіки Білорусь, згідно з п. 4 ст. 3 Закону № 1330-XII відносяться витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються у підприємницькій діяльності, у формі сум амортизаційних відрахувань по основних засобах і нематеріальних активів, що використовуються у підприємницькій діяльності, вироблені в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до п. 2.13 ст. 3 Закону № 1330-XII до складу матеріальних витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток, також включаються витрати, пов'язані з виплатою винагород за створення і використання об'єктів промислової власності та раціоналізаторські пропозиції, та інші аналогічні витрати.

Таким чином, до складу витрат, що враховуються при оподаткуванні прибутку, ліцензіати можуть включити ліцензійні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності (у ситуації, що розглядається - за використання майнових прав на товарні знаки іноземних організацій).

Відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування операцій з використання майнових прав на товарні знаки іноземних організацій розглянемо на наступному прикладі.

Приклад 3

Організація - резидент Республіки Білорусь відповідно до укладеного ліцензійним договором з резидентом США отримала строком на два роки майнові права на використання товарного знака даної іноземної організації. За надане право організація - резидент Республіки Білорусь згідно з умовами договору зобов'язана заплатити 48 000 дол США в розстрочку: рівними частинами протягом першого року дії договору. За угодою даний ліцензійний договір набуває чинності з дати перерахування першій частині паушального платежу. Перша частина паушального платежу складає 4000 дол США і була перерахована ліцензіатом 17.01.2007. Курс дол США Нацбанку Республіки Білорусь на 17.01.2007 склав 2140 руб. У бухгалтерському обліку організації - резидента Республіки Білорусь будуть складені такі бухгалтерські записи:

п / п

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1.

17.01.2007 Нараховано ПДВ від суми доходу іноземної організації від надання в тимчасове користування майнових прав на товарні знаки (4000 х 2140 х 18 / 100)

18-2

68

1 540 800

2.

17.01.2007 Нараховано податок на доходи іноземних організацій від джерел у Республіці Білорусь (4000 х 2140 х 15 / 100)

60

68

1 284 000

3.

17.01.2007 Перераховано перша частина ліцензійної винагороди ((4000 - 4000 х 15 / 100) х 2140)

60

52

3400долл.США

(7 276 000)

4.

17.01.2007 Відображається нарахування паушального платежу за використання майнових прав

на товарний знак

(48 000 х 2140)

08-6

60

102 720 000

5.

17.01.2007 Введено в дії майнові права на товарний знак на підставі акту про прийом-передачу

04

08-6

102 720 000

6.

19.02.2007 Перераховано ПДВ по придбаних на території Республіки Білорусь в іноземної організації майнових прав на товарні знаки за строком сплати 22.02.2007

68

51

1 540 800

7.

19.02.2007 Перераховано податок на доходи іноземних організацій по терміну сплати 22.02.2007

68

51

1 284 000

8.

28.02.2007 Нараховано амортизацію майнових прав на товарні знаки (102 720 000 / 24)

20, 23, 25, 26, 44

05

4 280 000

У разі якщо отримані за ліцензійним договором майнові права на товарний знак використовуються ліцензіатом не для здійснення підприємницької діяльності, то відповідно до п. 1.1.1 ст. 2 Закону № 1319-XII це кваліфікується як власне споживання невиробничого характеру і є об'єктом обкладення ПДВ.

Нормами Закону № 1319-XII конкретно не встановлено, що є податковою базою при невиробничому використанні отриманих за ліцензійним договором прав на товарні знаки. На думку автора, в цьому випадку податкова база по ПДВ дорівнює сумі нарахованих на користь іноземної організації-ліцензіара ліцензійних винагород згідно з ліцензійним договором.

Моментом фактичної реалізації при власному споживанні невиробничого характеру майнових прав на товарні знаки згідно з п. 5 ст. 10 Закону № 1319-XII визнається день їх списання за рахунок відповідних джерел.

Іншими словами, обов'язок по обчисленню та сплаті ПДВ при невиробничому використанні майнових прав на товарні знаки виникає в тому місяці, в якому відбулося віднесення їх вартості в дебет рахунку 92 "Позареалізаційні доходи і витрати".

Обчислення ПДВ у разі власного споживання невиробничого характеру майнових прав на товарні знаки на підставі п. 1.3.1 ст. 11 Закону № 1319-XII здійснюється за ставкою 18%.

У випадку невиробничого використання ліцензіатом майнових прав на товарні знаки іноземних організацій суми нарахованої амортизації за даними нематеріальних активів, як невживаним у підприємницькій діяльності, згідно з п. 4 ст. 3 Закону № 1330-XII не підлягають врахуванню при визначенні оподатковуваного прибутку.

Крім того, як випливає з положень п. 7.20 ст. 3 Закону № 1330-XII, витрати у вигляді оплати винагород ліцензіару - нерезиденту Республіки Білорусь за використання майнових прав на товарні знаки не будуть прийматися до уваги при обчисленні оподатковуваного прибутку, якщо їх використання носило невиробничий характер.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. Та 17 жовтня 2004р.) Мінськ «Білорусь» 2004р.

  2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 19 листопада 1998р.: З коментарями до розділів / Коммент. В. Ф. Чигир / / Мн.: Амалфея, 1999.

  3. Декрет Президента Республіки Білорусь, 28 вересня 2000р. № 20 «Про вдосконалення регулювання страхової діяльності в Республіці Білорусь» (із змінами і доповненнями станом на 04 квітня 2002р. № 10) / / НРПА. - 2000. - № 95. - Ст. 1 / 1659.

  4. Цивільне право: Підручник, за ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого, М.: Проспект. - Т. 2. - 2000.

  5. Цивільне право. Частина друга Підручник / За ред. А.Г. Калпин, А.І. Масляєва. - М.: МАУП, 1997. - 354с.

  6. Цивільне право. Підручник. Частина 2. Видання третє, перероблене і доповнене. / Под ред. А. П. Сергєєва, - М., ПРОСПЕКТ, 1998. - 642с.

  7. Колбасін Д. А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина. Мн.: Громадське об'єднання «Молодіжне наукове товариство». - 2000.

  8. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь. У 2 книгах. Кн. 2. / Відп. ред. В. Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 1999. - 624с.

  9. Мурадьян Е. М. Зразки цивільно-правових документів / / М.: Юрист. - 2000.

  10. Господарське право Республіки Білорусь. Особлива частина. Практичний посібник - Мн.: «МНО», 2001. - 318с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
74.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Визначення та ознаки іноземних юридичних осіб
Податковий статус іноземних юридичних осіб на території РФ
Правове становище іноземних юридичних осіб в Республіці Білорусь
Товарні знаки і бренди
Захист прав юридичних осіб при проведенні перевірок
Реорганізація юридичних осіб проблеми захисту прав кредиторів
Різні класифікації юридичних осіб Поняття і види речових прав
Нотаріат і його роль у захисті прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб
Адміністративно правовий статус іноземних осіб та осіб без гражданст 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru