додати матеріал


Види інструктажів з охорони праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
з навчальної дисципліни:
«Охорона праці та промислова безпека».
2008 рік.

ЗМІСТ:
1. Види інструктажів з охорони праці.
· Вступний інструктаж;
· Первинний інструктаж;
· Повторний інструктаж;
· Позачерговий інструктаж;
· Цільовий інструктаж;
2. Порядок відсторонення працівника від виконання професійних обов'язків відповідальною особою (начальник цеху, майстер, бригадир, виконроб).
3. План локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС):
· Блок-схема технологічного блоку;
· Схема аналізу можливих аварійних ситуацій на небезпечному об'єкті;
· Інструкція з локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій;
· Перелік розподілу обов'язків між посадовими особами, що беруть участь локалізації аварійних ситуацій і аварій і порядок їх дії;
· Перелік засобів індивідуального захисту і їх місце знаходження;
· Список посадових осіб, органів нагляду, повідомляє у випадку аварії;
· Схема оповіщення про аварію.

1. Види інструктажів з охорони праці.
1. Вступний інструктаж.
2. Первинний інструктаж.
3. Повторний інструктаж.
4. Позачерговий інструктаж.
5. Цільовий інструктаж.
Вступний інструктаж.
Вступний інструктаж з безпеки праці проводять з усіма, хто приймається на роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими рамками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.
Вступний інструктаж на підприємстві проводить інженер з охорони праці або особа, на яку наказом по підприємству покладено ці обов'язки.
Вступний інструктаж проводять в кабінеті охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні з використанням технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, макетів, діафільмів, відеофільмів тощо).
Вступний інструктаж проводять за програмою, розробленою інженером з охорони праці з урахуванням вимог стандартів ССБТ, правил, норм та інструкцій з охорони праці, а також всіх особливостей виробництва, затвердженої керівником (головним інженером підприємства).
Про проведення вступного інструктажу робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували, а також у документі про прийом на роботу (форма Т-1) або контрольному листі.
Після проходження вступного інструктажу працівник проходить інструктаж з протипожежної безпеки. Текст інструктажу затверджується головним інженером підприємства.
Про проведення інструктажу робиться запис у журналі з обов'язковими розписами інструктує, та інструктували.
Дані про проходження вступного протипожежного інструктажу заносяться до наказу.
Первинний інструктаж.
Після проходження вступного інструктажу працівник зобов'язаний пройти Первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.
Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:
- З усіма працівниками, знову прийнятими на підприємство і перекладними з одного підрозділу в інший;
- З працівниками, виконуваними нову для них роботу, відрядженими, тимчасовими працівниками;
- З будівельниками, виконуваними будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;
- Зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт.
Примітка. Особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж не проходять. Перелік професій і посад працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, стверджує керівник підприємства за погодженням з профспілковим комітетом та службою охорони праці.
Первинний інструктаж на робочому місці проводять за програмами, розробленими та затвердженими керівниками виробничих і структурних підрозділів підприємства, навчального закладу для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ, відповідних правил, норм та інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій та іншої методичної та технічної документації.
Первинний інструктаж на робочому місці проводять з кожним працівником індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці.
Первинний інструктаж можливий з групою осіб, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця.
Працівники комплексних бригад повинні проходити інструктаж з усіх видів робіт, виконуваних ними.
Проведення первинного інструктажу покладається на безпосереднього керівника робіт (керівника підрозділу, бригадира, майстра) або досвідченого фахівця.
Результати первинного інструктажу заносяться до журналу реєстрації інструктажів на робочому місці.
Усі працівники, в тому числі випускники профтехучилищ, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перших 2-14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування на робочому місці під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству.
Учні і практиканти прикріплюються до кваліфікованих фахівців на весь час практики.
Примітка. Керівник цеху, дільниці за погодженням з інженером з охорони праці та профспілковим комітетом може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше 3 років, переходить з одного цеху в інший, якщо характер його роботи та тип обладнання, на якому він працював раніше , не змінюється.
Робітники допускаються до самостійної роботи після стажування, перевірки теоретичних знань та набутих навичок безпечних методів, способів роботи їх безпосереднім керівництвом.
Список осіб, які дозволяють допускати до самостійної роботи, стверджує керівник підприємства, установи, організації.
Повторний інструктаж.
У процесі трудової діяльності працівники проходять повторний інструктаж.
Повторний інструктаж проходять всі працівники незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваних робіт, не рідше
Одного разу на квартал.
Повторний інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця за програмою первинного інструктажу на робочому місці в повному обсязі.
Проведення повторного інструктажу здійснюється оформленням в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці.
Позачерговий інструктаж.
Позачерговий інструктаж проводять:
- При введенні в дію нових або стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін до них;
- При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації обладнання, пристроїв та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці;
- При порушенні працюючими і учнями вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху, або пожежі, отруєння;
- На вимогу органів нагляду;
- При перервах в роботі - для робіт, до яких висувають додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці більш ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт - 60 днів.
Позачерговий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин викликали його проведення.
Позачерговий інструктаж відзначається в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з зазначенням його проведення.
Цільовий інструктаж.
Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи за межами підприємства, цеху і т. п.); ліквідації наслідків аварії, стихійних лих, виробничих робіт, на яке оформляється наряд- допуск, дозвіл та інші документи; проведенні екскурсії на підприємстві.
Цільовий інструктаж проводиться керівниками підрозділів і фіксується в журналі інструктажів і в необхідних випадках у наряді-допуску.
Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, дозволу і т. п., фіксується в наряді-допуску або іншої документації, що дозволяють виробництво робіт
Перед допуском до самостійної роботи працівник повинен отримати під розпис посадову інструкцію, ознайомитися з її змістом і виконувати всі вимоги викладені в ній.
Крім цього для виконання кожного виду робіт, кожного технологічного процесу на підприємстві є інструкції з охорони праці і безпечного виконання робіт. Ці інструкції узгоджуються з профспілковим комітетом, затверджуються головним інженером, розробляються керівником підрозділу та узгоджуються з відділом охорони праці. При зміні технологічних процесів, заміни обладнання і т. д. ці інструкції переробляються і заново затверджуються.
Термін дії інструкцій - 5 років.
Зміст цих інструкцій:
- Вступна (загальна частина);
- Вимоги безпеки перед роботою;
- Вимоги безпеки під час роботи;
- Вимоги безпеки в екстрених випадках;
- Вимоги безпеки після закінчення робіт.
Порушення вимог посадової інструкцій з охорони праці і безпечного виробництва робіт тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. Порядок відсторонення працівника від виконання професійних обов'язків відповідальною особою (начальник цеху, майстер, бригадир, виконроб).
У процесі трудової діяльності, як працівник, так і роботодавець мають свої права і обов'язки. Працівник зобов'язаний сумлінно виконувати свою роботу, дотримуватися техніки безпеки, не порушувати статут підприємства, на якому він працює. Також працівник має право на безпечну працю, відпочинок, і оплату за свою працю. Роботодавець у свою чергу зобов'язаний надати працівникові роботу, забезпечити умови праці, своєчасно і повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату.
Роботодавець має право заохотити або покарати працівника, відсторонити від займаної посади або підвищити на посаді, звільнити працівника за недотримання працівником вимог трудової угоди.
Розглянемо відсторонення працівника від виконання професійних обов'язків відповідальною особою (начальником цеху, майстром, бригадиром, виконробом).
Роботодавець має право не допустити до роботи або усунути від неї працівника:
· При появі працівника на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
· Не пройшов у встановленому порядку навчання і перевірку знань і навичок у сфері охорони праці;
· Не минулий установленому порядку обов'язковий медичний огляд (обстеження);
· При виявленні відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання працівником роботи, обумовленої трудовим договором;
· У випадку призупинення дії на строк до двох місяців права працівника (ліцензії, права на управління транспортним засобом, права на носіння зброї, іншого спеціального права), якщо це тягне за собою неможливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором;
· На вимогу органів або посадових осіб, уповноважених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ;
Роботодавець усуває від роботи (не допускає до роботи) працівника на весь період часу до усунення обставин, що були підставою для відсторонення від роботи або недопущення до роботи.
У період відсторонення від роботи (недопущення до роботи) заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами. У разі відсторонення від роботи працівника, який не пройшов навчання та перевірку знань і навичок у сфері охорони праці або обов'язковий попередній або періодичний медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини, йому проводиться оплата за весь час відсторонення від роботи.

3. План локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС)
План локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС) складається з:
- БЛОК-КАРТА технологічного блоку,
- Схема аналізу можливих аварійних ситуацій на небезпечному об'єкті,
- Інструкція з локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій,
- Перелік розподілу обов'язків між посадовими особами, які беруть участь у локалізації аварійних ситуацій і аварій і порядок їх дій.
- Перелік засобів індивідуального захисту і місце їх знаходження,
- Список посадових осіб підприємств, органів нагляду, повідомляє у випадку аварії,
- Схема оповіщення про аварію.
Загальні положення.
Мета плану локалізації аварійних ситуацій - визначення можливих сценаріїв їх виникнення та розвитку. Конкретизація технічних засобів і дій виробничого персоналу та спецпідрозділів щодо локалізації і ліквідації аварій на відповідних стадіях їх розвитку.
Дії персоналу щодо локалізації виниклих аварійних ситуацій з метою запобігання їх подальшого розвитку приведені блок-карті, що включає в себе принципову технологічну схему блоку їх, інструкцію по локалізації аварійних ситуацій розвитку.
Дії персоналу щодо попередження розвитку аварій при відключенні енергоносіїв і інших позаштатних ситуацій відображені в інструкції щодо безпечної зупинки технологічного блоку.
Знання плану локалізації аварійних ситуацій обов'язково всьому підрозділу, що проводить роботу на небезпечному об'єкті, фахівцям підприємства, особовому складу пожежної частини. Позачергова перевірка знань проводиться при внесенні змін до ПЛАС, при переведенні працівника на інше робоче місце і за пропозиціями органів державного нагляду.
Протягом року в кожній зміні по можливим аварійним ситуаціям, передбаченими ПЛАС, повинні проводитись навчально-тренувальні заняття згідно з графіком, затвердженим головним інженером. При незадовільних результатах навчальної тривоги вона проводиться повторно протягом 10 днів, після детального вивчення допущених помилок.
БЛОК-КАРТА технологічного блоку
Блок-карта включає в себе опис характеристики небезпечного об'єкта;
Наприклад, розглянемо секцію прийому та зберігання лугу - NaOH.
Їдкий натр
- Хімічна формула - NaOH
- Їдка рідина без кольору і запаху, негорюча і невибухонебезпечна
- Клас небезпеки 2
- ГДК в повітрі робочої зони 0,5 мг / мі
- Щільність 1478 р / смі
- Концентрація 45%
- Температура плавлення 328 єС (для твердих гранул)
- Температура кипіння 1388 єС (для твердих гранул)
При попаданні на шкіру викликає хімічні опіки, негайно змити великою кількістю води, 5% розчином лимонної кислоти, при необхідності звернутися до лікаря.
При попаданні в очі промити великою кількістю води протягом 15 хвилин і звернутися до лікаря.

Схема аналізу розвитку можливих аварійних ситуацій.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Вихід параметрів за критичні значення
Виникнення пожежі
Розгерметизація ємності з лугом NaOH (45%) поз. 582 Na
Помилка ремонтного або обслуговуючого персоналу
Витік лугу
Освіта отруйного паровоздушного хмари
Директор підприємства
Відключення електроенергії

Інструкція по локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій
Інструкція по локалізації та ліквідації можливих аварійних ситуацій включає в себе наступне:
· Найменування сценаріїв і стадій розвитку можливих аварійних ситуацій,
· Передумови і розпізнавальні ознаки аварій,
· Оптимальні способи протиаварійного захисту (ПАЗ), кошти з локалізації аварійної ситуації,
· Технічні засоби (системи) ПАЗ,
· Порядок дії персоналу з локалізації аварій,

Порядок розподілу обов'язків між посадовими особами
Також одним з основних параметрів ПЛАС є РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ між посадовими особами, які беруть участь у локалізації аварійних ситуацій і аварій;
Порядок їх дій. Загальні положення.
1. Відповідальним керівником по локалізації аварійних ситуацій і ліквідації наслідків можливих аварій в масштабі одного цеху є начальник цеху, а до його прибуття - змінний майстер.
При локалізації аварійних ситуацій у масштабі кількох цехів або об'єктів відповідальним керівником є ​​- головний інженер.
Втручатися в дії відповідального керівника - заборонено.
2. При явно неправильних діях відповідального керівника по локалізації аварії прямий вищестоящий начальник має право відсторонити його та прийняти керівництво по локалізації аварій на себе або призначити для цього інша відповідальна особа.
3. Безпосереднім керівником робіт з гасіння пожежі є начальник пожежної частини ПЧ, а до його прибуття - командир чергової зміни. Керівник з локалізації аварійної ситуації дає письмове розпорядження черговому електрику на знеструмлення електроліній і електроустановок, після відключення дає письмове розпорядження керівнику підрозділу ПЧ на застосування вогнегасних речовин.
4. Особи, викликані для порятунку людей і локалізації аварій, повідомляють про своє прибуття відповідального керівника робіт і за його вказівкою приступають до виконання своїх обов'язків.
5. При направленні робітників ан виконання аварійних робіт в газонебезпечних місцях в кожній бригаді повинен бути відповідальний з числа ІТП і член НГСФ.
При направленні робітників на газонебезпечні відновлювальні роботи одного з ІТП призначають старшим - відповідальним виконавцем. Йому видають наряд-допуск, у якому вказують прізвища працюючих і відповідального керівника робіт, дату, місце роботи і її характер, заходи з підготовки об'єкта до проведення газонебезпечних робіт, результати аналізу повітряного середовища, заходи, що забезпечують безпеку проведення робіт, засоби індивідуального захисту та режим роботи.
Обов'язки посадових осіб, які беруть участь у локалізації аварійних ситуацій, порядок їх дій.
1. Обов'язки відповідального керівника робіт з локалізації аварійних ситуацій:
· Ознайомившись з обстановкою, негайно приступити до виконання заходів, передбачених оперативною частиною плану локалізації аварійних ситуації і керувати роботами з порятунку людей та ліквідації аварій;
· Організовує командний пункт, повідомляє про місце його розташування і постійно знаходиться на ньому;
· Перевіряє використання виклику спеціалізованих частин та посадових осіб згідно списку оповіщення;
· Контролює виконання своїх розпоряджень і завдань;
· Виявляє захоплених аварією людей і їх місцезнаходження;
· Дає відповідні розпорядження керівникам взаємопов'язаних з комунікацій підрозділів;
· При аваріях тривалістю більше однієї години спільно з начальником пожежної частини розробляють оперативний план з порятунку людей та ліквідації аварій. Дає начальнику пожежної частини та іншим особам письмові завдання з виконання передбачених заходів;
· Дає вказівки з виставлення постів на підступах до аварійній ділянці;
· Доповідає безпосередньому керівнику про обстановку на аварійній ділянці;
· По закінченні аварії дає дозвіл на проведення відновлювально-ремонтних робіт та пуск виробництва.
2. Обов'язки керівника підприємства (головного інженера).
Керівник підприємства, дізнавшись про аварію:
· Негайно є на підприємство і повідомляє про це відповідального керівника робіт з ліквідації аварії;
· Організовує роботу матеріальних складів і доставку матеріалів та інструментів для аварійних ситуацій та відновлювальних робіт;
· При аварійних роботах тривалістю більше 6 годин організовує забезпечення харчуванням і виділенням приміщень для відпочинку аварійних бригад;
· Інформує відповідні організації про хід аварійних робіт;
· Організовує медичну допомогу постраждалим від аварій.
3. Обов'язки начальників механічної та енергетичної служб.
Керівник служби, дізнавшись про аварію:
· Забезпечує організацію бригад слюсарів, електромонтерів і встановлює їх постійне чергування для виконання робіт з ліквідації аварії та відновлення нормальної роботи цеху;
· Забезпечує за вказівкою відповідального керівника робіт вмикання і вимикання електроенергії, нормальну роботу електро-і механічного устаткування, дію зв'язку, справний стан водопровідної магістралі.
4. Обов'язки інших осіб, які беруть участь у ліквідації аварії.
· Обслуговуючий персонал (апаратник):
· Перший помітив повідомляє змінному майстру про аварії;
· Вживає заходів з ліквідації аварійної ситуації відповідно до інструкції.
Змінний майстер:
· Керує роботами з ліквідації аварії;
· Повідомляє керівництву підприємства про аварію.
Представник медичної служби:
· Негайно викликає за викликом, організовує надання першої медичної допомоги постраждалим, керує відправкою постраждалих в медичний заклад, забезпечує безперервне чергування медичного персоналу на весь час аварії та відновлювальних робіт.
Начальник пожежної частини:
· Керує роботами з гасіння пожежі згідно з завданням відповідального керівника робіт з ліквідації аварії;
· Перевіряє відповідність протипожежного режиму на сусідніх з аварійним приміщенням виробничих ділянках;
· При необхідності організовує своєчасний виклик резервної і вільної змін пожежної частини на місце аварії;
· Забезпечує доставку необхідного запасу засобів пожежогасіння;
· Підтримує постійний зв'язок з відповідальним керівником робіт з ліквідації аварії та інформує його про хід робіт з гасіння пожежі.
Виробничий і ремонтний персонал суміжних цехів:
· При знаходженні на території підприємства за сигналом аварії проводять необхідні заходи згідно плану ліквідації аварії;
· Перебуваючи поза підприємства, за викликом є ​​до відповідального керівника робіт для виконання завдань.
Перелік засобів індивідуального захисту
До ПЛАС також відноситься «Перелік засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та місце їх знаходження».
Розглянемо перелік ЗІЗ, на прикладі цеху КОМ.
Рукавички гумові кислотолугостійкі 2 пари
Чоботи гумові 1 пара
Костюм х / б з кислотозахисним просоченням 1 комплект
Аварійний шафа
Аптечка 1 комплект цеху КОМ
Сигнально-рятувальна мотузка 1 штука
Пояс рятувальний 1 штука
Рукавиці х / б 2 пари
Протигаз з фільтрувальної коробкою марки В. 1 комплект
Окуляри захисні 1 штука
Аварійний комплект ЗІЗ 1 комплект
Засоби пожежогасіння.
1. Вогнегасники порошкові ОП10 2 штуки
Пожежні щити
2. Вогнегасники вуглекислотні ОУ
Список посадових осіб, підприємства
ПЛАС включає в себе СПИСОК посадових осіб, підприємства, органів нагляду, повідомляє у випадку аварії.
Розглянемо на прикладі ВАТ «ЕФКО».
Установи та посадові особи
П.І.Б.
№ № телефонів
Адреса
службовий
домашній
Міська пожежна частина
01
Начальник ПЧ
Зюбан А.А.
5-19,3-16-05,
3-23-84,3-26-53
Вул. Маяковського д.123, кв. 108
Генеральний директор
Артищів О.С.
5-20, 4-50-73
3-49-51
Вул. Ольмінського, 165
Головний інженер
Романов Е.І.
6-01, 3-26-80
8-910-320-88-09
Вул. Л. Толстого, 88 / 9
Технічний директор
Савченко В.В.
5-32, 4-49-80
4-43-41
Вул.Фрунзе, 7 / 61
Начальник цеху КОМ
Некравцев А.М.
3-23, 5-23
4-57-29
Вул. Ст. Разіна д. 50, кв. 101
Головний механік
Трегубенко В.А.
3-13, 4-49-13
3-17-74
Вул. Фрунзе, 1 / 63
Начальник служби автоматики
Варнавський Ю.А.
5-37, 3-25-69
Вул. Маяковського, д.96/60
Начальник елекро цеху
Шуть Р.М.
3-84, 3-32-42
8-960-623-54-85
Вул. Л. Толстого, 88/26
Заст. Гол. інженера з ОТіПК «УК-ЕФКО»
Хохлов І.А.
5-54,4-48-79
7-23-02
с.Іловка, вул. Калініна, 1
Здоровпункт
Гетьманський В.А.
3-51-48
Вул. Фрунзе 3 / 61
Поч. відділу ОТіПК
Ярмонов В.А.
3-16-02,5-13
3-47-04
Вул. Маяковського, 76/51
Штаб Гоичс г.Алексеевка
Кучмісти А.І.
3-24-07
Пл. перемоги 73
Адміністрація г.Алексеевка
Сулім Ф.Є.
3-12-22
3-47-90
Пл.Перемоги 73
Прокуратура г.Алексеевка
Сорокаріччя Ю.І.
3-54-26, 3-50-22,3-31-54
Вул. Лермонтова, 57
Гос.інспекція праці в Білгородській обл.
Рижков О.М.
32-68-64
27-98-96
Г. Білгород, вул. Чумічова, 124
Інспекція хімнадзора Ростехнагляду РФ
Сарафанніков Н.В.
34-15-35
51-81-69
Г. Білгород, вул. Студентська, 18
Члени НГСФ


СХЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО АВАРІЮ
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Директор підприємства
Змінний майстер
Найближчі організації
Ростехнагляд поБелгородской області
ШТАБ гої НС
ПРОКУРАТУРА
Начальник відділу
Пожежна частина
Головний інженер
Аварійно-рятувальне формування

План локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС) розробляється начальником підрозділу.
ПЛАС погоджується з:
· Головним механіком
· Головним енергетиком
· Начальником служби автоматики
· Начальником відділу ВІД і ПК
· Начальником пожежної частини
Стверджується ПЛАС Головним інженером підприємства.
Оперативний журнал
з ліквідації аварій в цеху КОМ.
Підприємство ВАТ «ЕФКО»
Цех (об'єкт) цех КОМ
Місце аварії
Характер аварії
Час виникнення аварії
(Рік, місяць, число, час, хв.,)
Відповідальний керівник робіт з ліквідації аварії
______________________________________________________
(Посада, прізвище та ініціали).
Дата
Година, хв.,
Зміст завдання з ліквідації аварії та термін виконання
Відповідальні особи за виконання
Відмітка про виконання завдання (число, час, хв.)
Примітка
1
2
3
4
5
6
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Безпека життєдіяльності та охорона праці | Реферат
87кб. | скачати


Схожі роботи:
Види інструктажів з техніки безпеки
Види інструктажу з охорони праці та порядок їх проведення на підприємст
Види інструктажу з охорони праці та порядок їх проведення на підприємствах України
Види інструктажів вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого ви
Види інструктажів вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
Визначення ефективності заходів з охорони праці та розрахунки компенсації за шкідливі умови праці
Законодавство про охорону праці та правила охорони праці
Державне управління охороною праці та організація охорони праці
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru