Види цивільного судочинства та стадії цивільного процесу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1. Види цивільного судочинства та стадії цивільного процесу

Вид цивільного судочинства є визначається характером і специфікою підлягає захисту матеріального права чи охоронюваного законом інтересу процесуальний порядок порушення, розгляду і вирішення певних груп цивільних справ у суді першої інстанції.

Цивільний процесуальний кодекс поділяє всі цивільні справи, що підлягають веденню суду загальної юрисдикції, на шість видів:

позовні справи;

справи наказного провадження;

справи, що виникають з публічних правовідносин;

справи окремого провадження;

справи, що виникають з рішень третейських судів;

справи, що виникають з рішень іноземних судів та іноземних арбітражів.

Тим не менш, це ще не означає наявності шести видів цивільного судочинства в судах загальної юрисдикції. Вид цивільного судочинства характеризується не тільки наявністю особливих правил розгляду і дозволу певних груп цивільних справ. Необхідна певна сукупність загальних властивостей, при наявності яких можна було б говорити про окремий вид цивільного судочинства в рамках єдиної громадянської процесуальної форми. Найважливішими такими властивостями представляються, по-перше, однорідність предмета судового розгляду - загальні матеріально-правові особливості справ (наявність у них деяких загальних властивостей), по-друге, наявність однорідної групи цивільно-процесуальних норм, спеціально пристосованих для розгляду та вирішення таких справ; по-третє, обмеження сфери дії даних процесуальних норм діяльністю суду першої інстанції.

Для позовного провадження головною умовою є наявність спору про право цивільному, що надійшов на розгляд суду. Воно було і залишається основним і найбільш поширеним видом судочинства, в порядку якого розглядаються справи по спорах, що виникають із цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних, екологічних та інших правовідносин. Позовна виробництво в даний момент має два різновиди: повне судовий розгляд у судовому засіданні і спрощене - заочне виробництво.

В даний час є всі підстави говорити про наказовому виробництві як про окремий вид цивільного судочинства, хоча характер справ, що розглядаються за правилами цього судочинства (ст.122 ЦПК), незначно відрізняється від справ позовного провадження і по суті являє їх різновид, так як стан спору про право аж ніяк не вичерпується запереченнями проти законності та обгрунтованості пред'явленого позову, але передбачає також і невиконання пред'явленої вимоги.

Поряд зі справами по спорах про громадянське право (у широкому сенсі цього слова), які розглядаються в порядку позовного судочинства, до відання суду віднесені деякі справи, що виникають з публічних правовідносин (ст. 245 ЦПК).

Суд також розглядає справи, в яких немає спору про право.

Розглядаючи такі справи, суд захищає охоронювані законом інтереси громадян і організацій, встановлюючи наявність чи відсутність безперечних прав, для підтвердження яких потрібно судове рішення. Ці справи в силу істотної специфіки виділені в особливу виробництво (ст. 262 ЦПК).

Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, а також справи окремого провадження розглядаються за загальними правилами судочинства за окремими винятками, встановленими ЦПК і іншим законодавством.

Не утворюють самостійних видів цивільного судочинства правила розгляду та вирішення справ, що виникають з рішень третейських судів (розділ 6 ЦПК), іноземних судів і міжнародних арбітражів (гл. 45 ЦПК). У цих випадках суд не розглядає і не дозволяє цивільні справи по суті. У першому випадку можна говорити про судовий нагляд за діяльністю третейських судів (судової стадії третейського розгляду). У другому випадку мова йде про правила легалізації актів іноземних судів та міжнародних судів на території Російської Федерації (національної стадії міжнародного цивільного процесу).

Цивільне судочинство являє собою рух цивільної справи в суді, деяку взаємозв'язану сукупність етапів і (або) стадій його розгляду і вирішення. Стадією цивільного процесу називається визначена в процесуальному законі сукупність процесуальних дій, об'єднаних або спрямованих до однієї найближчій процесуальної мети: порушення справи, підготовка справи до судового розгляду, розгляд і вирішення справи по суті і т.д.

Стадії цивільного судочинства пов'язані одна з одною в суворо визначеній послідовності, так що одна стадія стає можливою тільки після створення умов для переходу до неї на попередній стадії. Хоча далеко не всі стадії обов'язкові для кожного з цивільних справ, розглянутих судами.

Перша стадія - порушення справи. Воно здійснюється шляхом подання позовної заяви, просто заяви. Справа порушується прийняттям суддею заяви до свого провадження.

Після порушення справи слід друга стадія - підготовка справи до судового розгляду. Мета цієї стадії полягає в тому, щоб забезпечити своєчасне і правильне вирішення справи, як правило, в одному судовому засіданні.

Третя стадія процесу - розгляд справи в суді першої інстанції. У цій стадії справа розглядається і вирішується по суті, закінчуючись, як правило, винесенням рішення. У деяких випадках справа закінчується без винесення судового рішення.

Четверта стадія - оскарження рішень і ухвал мирового судді, що не вступили в законну силу (апеляційне провадження).

П'ята стадія - оскарження рішень і ухвал судів, що не вступили в законну силу (касаційне провадження).

Цивільне судочинство закінчується, як правило, виконанням рішення суду. Тому шоста стадія - виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов (виконавче провадження). Ця стадія виникає в тих випадках, коли для виконання судової постанови необхідно забезпечити застосування спеціальних заходів примусового виконання. При нормальному розвитку процесу дана стадія є завершальною.

Однак іноді особи, які беруть участь у справі, вважають постанови суду з тих чи інших причин неправильними і після вступу в законну силу і тому просять про їх перевірці та перегляді. У цих випадках виникає сьома стадія цивільного процесу - перегляд рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, в порядку нагляду.

Як виняток виникає і восьма стадія процесу - перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що вступили в законну силу. Цю стадію справа проходить тільки в тих випадках, коли воно було розглянуто без урахування істотних обставин, які мали місце і в момент розгляду справи, але не були і не могли бути відомі на той час заявнику або суду, а також у разі скасування вироку або рішення , який став підставою прийняття судового акта.

Кожна з цих стадій, переслідуючи свою особливу мету, служить разом з тим рішенням загальних завдань та досягнення загальних цілей цивільного судочинства.

2. Передача справи з одного суду до іншого юрисдикційний орган

Справа, прийняте судом до свого провадження з дотриманням правил підсудності, має бути дозволено цим судом по суті, незважаючи на те, що надалі вона стала підсудним іншому суду (ч.1 ст. 33 ГПК). Передача цивільної справи з одного суду до іншого, таким чином, може допускатися з якихось причин виключного характеру.

Суду, тим не менш, надана можливість прийняти рішення про передачу вже порушеної справи до іншого суду для розгляду. Це можливо у випадках, якщо:

1) відповідач, місце проживання або місце знаходження якого не було раніше відомо, заявить клопотання про передачу справи до іншого суду за місцем його проживання чи місцем його знаходження;

2) обидві сторони заявили клопотання про розгляд справи за місцем знаходження більшості доказів;

3) при розгляді справи в даному суді виявилося, що воно було прийнято до виробництва з порушенням правил підсудності;

4) після відводу одного або кількох суддів або з інших причин заміна суддів або розгляд справи в даному суді стає неможливими.

У перших трьох випадках справа передається судом, на розгляді якого воно перебуває, а в останньому - вищестоящим судом.

Якщо розгляд справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено законом, неможливо (наприклад, у зв'язку з неприпустимістю повторної участі судді в розгляді справи, наявністю обставин, що усувають суддю від участі у розгляді справи або створюють неможливість розгляду справи в даному суді ), голова вищестоящого суду може передати справу для розгляду в інший найближчий суд того ж рівня (ланки) з обов'язковим повідомленням сторін про причини передачі справи.

Про передачу справи до іншого суду або про відмову в передачі справи до іншого суду виноситься ухвала суду, на яке може бути подана скарга. Передача справи до іншого суду здійснюється після закінчення строку оскарження цього визначення, а в разі подання скарги - після винесення ухвали суду про залишення скарги без задоволення.

Справа, спрямоване з одного суду до іншого, має бути прийнято до розгляду судом, до якого воно направлено. Спори про підсудність між судами в Російській Федерації не допускаються.

Від передачі справи на розгляд по першій інстанції в порядку зміни правил територіальної підсудності необхідно відрізняти передачу справи з одного суду до іншого відповідно до родової підсудністю або в порядку перегляду справи. Так, світовий суддя зобов'язаний передавати справу до районного суду у випадках, передбачених ч.3 ст.23 ЦПК. Касаційна або наглядова інстанція має право направити справу на новий розгляд в інший суд (але в цьому випадку мова не йде про те, щоб вилучити і передати до іншого суду прийняте до розгляду справу)

3. Роль громадянського процесуального права у зміцненні законності

Принцип законності в цивільному процесі, перш за все, означає, що при розгляді та вирішенні судом віднесених до його відання справ повинна суворо дотримуватися встановлена ​​законодавством процесуальна форма діяльності, тобто порядок визначення осіб, які беруть участь у справі, порушення процесу, сповіщення і викликів учасників процесу, підготовки справи до судового розгляду, ведення судового засідання, оскарження рішення або ухвали, а також виконання рішення суду.

При розгляді та вирішенні спорів суди керуються законодавством про судочинство в судах загальної юрисдикції. Це законодавство знаходиться у веденні Російської Федерації. Суб'єкти РФ не мають права приймати норми, що регламентують процес відправлення правосуддя у федеральних судах.

У цивільному процесі можна здійснювати тільки ті процесуальні дії, які передбачені Конституцією РФ, Законом «Про судову систему Російської Федерації», ЦПК та прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами, при розгляді справи у світового судді - також Законом «про мирових суддів в Російській Федерації ». У разі відсутності норми процесуального права, що регулює відносини, що виникли в ході цивільного судочинства, федеральні суди загальної юрисдикції і мирові судді застосовують норму, що регулює подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності такої норми діють виходячи з принципів здійснення правосуддя в Російській Федерації.

4. Складіть позовну заяву про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. Зміст, позивач і відповідач умовні

В___________ районний (міський) суд

____________області (краю, республіки)

Позивач :______________________________

(П.І.Б.)

(Адреса)

Відповідач :___________________________

(Найменування, адреса)

Позовна заява

про поновлення на роботі

і оплату за час вимушеного прогулу

С__________ г на підставі наказу Я працював (а) ________ __________________________________________________________

(Посада, виконувана робота)

на (в )______________________________________________________

Пріказом__________ від _________________я звільнений (а )______

(Номер) (число, місяць, рік)

__________________________________________________________

(Підстави звільнення)

Звільнення вважаю незаконним: _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(Вказати обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним)

С________________ я не працюю

(Число, місяць, рік)

Відповідно до ст. 394,395 Трудового кодексу Р.

Прошу:

1. Поновити мене на работе_______________________________

(Посада, виконувана робота)

_____________________________________________________________________________________________ На (в)

__________________________________________________________

(Найменування підприємства, організації, установи)

2. Стягнути з ______________________________________________

__________________________________________________________

(Найменування організації, підприємства, установи)

На мою користь, середній заробіток за час вимушеного прогулу з ______________ по день поновлення на роботі.

(Число, місяць, рік)

Додаток:

  1. копія наказу про зарахування на роботу.

  2. копія наказу про звільнення.

  3. виписка з протоколу засідання профспілкового комітету.

  4. довідка про розмір заробітної плати за останні два календарні місяці роботи.

  5. копія позовної заяви.

Підпис

Дата

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
35.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Стадії цивільного процесу
Поняття та види цивільного судочинства
Підходи до визначення поняття стадії цивільного процесу в Україні та РФ
Психологія цивільного судочинства
Принципи цивільного судочинства
Психологічні проблеми цивільного судочинства
Питання касації в основах цивільного судочинства
Виконавче виробництво як вид цивільного судочинства
Учасники цивільного процесу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru