додати матеріал


Вивчення та оцінка роботи ВАТ Молоко

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Красноярський державний торговельно-економічний інститут

Кафедра бухгалтерського обліку

ЗВІТ

Про ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

на матеріалах ВАТ «Молоко»
Виконав студент 5 курсу Науковий керівник:
спеціальності 060500
«Бухгалтерський облік і аудит»
спеціалізація____________
форма навчання заочна
Мінусинськ 2002

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .3
1. Облікова політика організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.1. Формування облікової політики організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.2. Організація бухгалтерського обліку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.3. Способи погашення вартості основних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.4. Способи погашення вартості нематеріальних та інших активів ... ... .. 4
1.5. Способи оцінки виробничих запасів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. 5
1.6. Способи оцінки товарів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.7. Способи оцінки незавершеного виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .5
1.8. Способи оцінки готової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5
1.9. Способи визнання прибутку від продажу продукції ... ... ... ... ... ... ... .... 6
1.10. Інвентаризація майна і зобов'язань ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 6
1.11. Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.12. Порядок контролю за виконанням господарських операцій ... ... ... ... .. 7
2. Облік основних засобів і нематеріальних активів ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 7
2.1. Облік основних засобів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... 7
2.2. Облік нематеріальних активів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 11
3. Облік розрахункових і кредитних операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
3.1. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
3.2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3.3. Облік розрахунків за отриманими і виданими авансами ... ... ... ... ... .... ... ... 15
3.4. Облік розрахунків за претензіями ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... 15
3.5. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами ... ... ... ... ... ... ... .16
3.6. Облік розрахунків по кредитах і позиках ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 17
4. Облік розрахунків з персоналом і розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
4.1. Облік розрахунків з персоналом ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
4.2. Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню ... ... .... ... .22
5. Облік витрат на виробництво ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
5.1. Облік основних витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
5.2. Облік загальновиробничих і загальногосподарських витрат ... ... ... ... 27
6. Калькулювання собівартості продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... .28
7. Облік фінансових результатів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .29
7.1. Порядок формування та облік фінансового результату від продажу ... .29
7.2. Облік інших доходів і витрат організації ... ... ... ... ... ... ... ... .... .31
7.3. Порядок формування та облік чистого прибутку (збитку) організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 32
8. Бухгалтерська звітність організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 33
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 38
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40

ВСТУП

Даний звіт про виробничу практику написаний по ВАТ «Молоко» виробничого профілю, основним видом діяльності якого є виробництво молочної продукції, казеїну технічного.

Дата державної реєстрації організації 12 серпня 1992 року. Реєстраційний номер 1057. До цього підприємство називалося «Гормолзавод Минусинский», який існував з 1964 р. і утворився у свою чергу після реорганізації маслопромбази.
Юридична адреса: 662 603 Красноярський край, м. Минусинск, вул. Лютнева 20.
Сировинний зоною для ВАТ «Молоко» є господарства півдня Красноярського краю: Минусинский, Курагінський, Каратузький, Єрмаковський райони.
Статут товариства затверджений загальними зборами акціонерів 9.04.96 р., зареєстрований відділом правової роботи адміністрації м. Мінусінська 29.01.99 р.
Статутний капітал організації становить 1815000 крб. Випускає звичайні акції, номінальна вартість яких 1000 руб. за штуку.
Метою даного звіту про виробничу практику є вивчення та оцінка роботи даної організації, правильності ведення бухгалтерського обліку, виявлення недоліків і порушень у веденні бухгалтерського обліку і розробка рекомендацій спрямованих на усунення цих порушень та недоліків.

1.УЧЕТНАЯ ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
1.1.Формірованіе облікової політики організації

При формуванні облікової політики організації керуються ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організації» від 9.12.98 р. № 60н.

Облікова політика являє собою сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, обраних організацією в якості відповідних умов господарювання.
1.2.Організація бухгалтерського обліку
Відповідно до ФЗ від 21.11.96 р. «Про бухгалтерський облік» зі змінами та доповненнями від 23.07.98 і 28.03.2002 р. бухгалтерський облік в організації ведеться бухгалтерською службою як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером.
1.3.Способи погашення вартості основних засобів
Вартість основних засобів погашається шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання.
У ВАТ «Молоко» амортизація основних засобів нараховується лінійним способом (ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів») виходячи з первісної вартості або поточної (відновної) вартості (у разі проведення переоцінки) і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання об'єкта основних коштів. Розрахунок амортизації:
Річна сума амортизаційних відрахувань = Первісна (поточна) вартість об'єкта * Норма амортизації
Для синтетичного обліку суми амортизаційних відрахувань використовується рахунок 02 «Амортизація основних засобів».
1.4.Способи погашення вартості нематеріальних та інших активів
Амортизація нематеріальних активів нараховується лінійним способом, виходячи з норм, розрахованих на основі строку корисного використання та початкової вартості нематеріальних активів:
Сума амортизації = Первісна вартість * Норма амортизації
Для обліку суми амортизації використовувати рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів».
1.5.Способи оцінки виробничих запасів
Придбання та підготовка матеріально-виробничих запасів відображають за фактичною собівартістю (п.5 ПБУ 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів»). Фактична собівартість придбання-це сума фактичних витрат на придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків.
При відпуску запасів (крім товарів, які обліковуються за продажної вартості) у виробництво оцінка проводиться по середній собівартості по кожній групі запасів, шляхом ділення загальної собівартості групи запасів на їх кількість.
Оцінка на кінець звітного періоду проводиться по середній собівартості. По кожній групі запасів протягом звітного періоду застосовується один спосіб оцінки.

1.6.Способи оцінки товарів
Вартість товарів, придбаних для продажу, враховується у ВАТ «Молоко» за продажними цінами з використанням рахунків 41 «Товари» і 42 «Торгова націнка». Витрати по заготівлі і доставці товарів включаються до складу витрат на продаж з використанням рахунку 44 «Витрати на продаж» (фактично списуються повністю).
1.7.Способи оцінки незавершеного виробництва
Оцінка незавершеного виробництва відображається в обліку за фактичною собівартістю.
1.8.Способи оцінки готової продукції
Відповідно до ПБО 5 / 01 готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу.
У ВАТ «Молоко» готова продукція оцінюється за обліковими цінами.
1.9.Способи визнання прибутку від продажу продукції
Виручку від реалізації продукції для цілей оподаткування визначати в міру відвантаження товарів і пред'явлення покупцю розрахункових документів.
1.10.Інвентарізація майна і зобов'язань
Інвентаризація - це перевірка фактичної наявності майна і зобов'язань організації з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності. Інвентаризація майна і зобов'язань визначена Федеральним законом «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань.
У ВАТ «Молоко» інвентаризації підлягають: - основні засоби, товарно-матеріальні цінності, витрати майбутніх періодів, грошові кошти, грошові документи і бланки документів суворої звітності, готова продукція, товари.
Кількість інвентаризацій у звітному році, дата їх проведення, перелік майна і фінансових зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, встановлюються керівником організації, крім випадків обов'язкового проведення інвентаризації.
На проведення інвентаризації видається наказ про проведення інвентаризації, який затверджується керівником організації. У ВАТ «Молоко» встановлені такі строки перевірок майна, яке належить підприємству:
- Основні засоби - не менше одного разу на рік перед складанням річного звіту та балансу, але не раніше 1 листопада звітного року;
- Товарно-матеріальних цінностей підприємства - 1 раз на рік;
- Грошових коштів що у касі - не рідше одного разу на місяць;
У ВАТ «Молоко» керівництво і контроль за проведенням інвентаризації, а так само підбір членів інвентаризаційної комісії та їх інструктаж здійснюються головним бухгалтером підприємства.

1.11.Правіла документообігу і технологія обробки облікової інформації

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а так само зберігання первинних документів регламентується Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку.

У ВАТ «Молоко» документообіг регламентується графіком. Роботу зі складання графіка організовує головний бухгалтер. За встановленими правилами в бухгалтерії документи повинні зберігатися ще рік після закінчення поточного року, потім вони здаються в архів організації.
Первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність підлягають обов'язковому зберіганню. Терміни зберігання документів в архіві організації визначаються правилами, встановленими Головним архівним управлінням (головні книги і звіти, первинні документи-5 років, особові рахунки працівників організації-75 років). Відповідальність за забезпечення схоронності в період роботи з документами та своєчасну передачу їх в архів несе головний бухгалтер.
У ВАТ «Молоко» регістри бухгалтерського обліку ведуться в електронному вигляді з використанням програми «1-С Бухгалтерія» та на паперових носіях у спеціальних книгах (журналах, журналах-ордерах і т.д.) у вигляді машинограм.
1.12.Порядок контролю за виконанням господарських операцій
Основними завданнями контролю за виконанням господарських операцій є: запобігання непродуктивних витрат і втрат, неефективне витрачання коштів, підвищення ефективності роботи структурних підрозділів і працівників.

2.Учет ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
2.1.Учет основних засобів
Поняття, порядок обліку та руху основних засобів затверджено Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01), затвердженим
Наказом Мінфіну РФ від 30.03.2001 р. № 26н, Методичними вказівками з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених від 27.07.98 р. № 33н зі змінами та доповненнями.
Відповідно до ПБО 6 / 01 після ухвалення до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:
- Використання у виробництві продукції при виконанні робіт (наданні послуг) або для управлінських потреб організації;
- Використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
- Організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;
- Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
У ВАТ «Молоко» використовуються такі види основних засобів:
- Земельні ділянки;
- Будівлі, споруди;
- Машини та обладнання;
- Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої;
- Обчислювальна техніка, транспортні засоби;
- Інструмент, виробничий і господарський інвентар;
- Багаторічні насадження;
- Капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів;
Згідно з «ЄДРПОУ основних засобів», затвердженим Держкомстатом РФ від 26.12.94 р. № 359 аналітичний облік основних засобів організується пооб'єктно в розрізі сфер експлуатації (виробнича, невиробнича), в розрізі галузей економіки (промисловість і т.д.), за видами (будівлі, споруди), по групах і підгрупах.
Основні засоби надходять в організацію в наступних випадках: в якості внеску до статутного капіталу, за договором дарування (безоплатно), придбання, оприбуткування неврахованих об'єктів та ін У всіх випадках надходження основних засобів оформляється актом приймання-передачі основних засобів форми № ОЗ-1.
При надходженні основних засобів як внеску в статутний капітал організації їх вартість визначається за узгодженою оцінкою засновників. Вклади в статутний капітал ПДВ не обкладаються. В обліку їх надходження відбивається записами: Д рах. 08 К рах. 75 і Д рах. 01 До рах. 08.
Надходження основних засобів за договором дарування відображається за поточною ринковою вартістю на рахунку доходів майбутніх періодів: Д рах. 08 К рах. 98. При введення об'єкта в експлуатацію (Д рах. 01 До рах. 08) і початку нарахування амортизації по об'єкту з наступного місяця після введення в експлуатацію частини вартості даного об'єкта, що дорівнює сумі нарахованої амортизації, списується на рахунок інших доходів і витрат (Д рах. 98 До рах. 91).
Витрати на придбання основних засобів враховуються на підставі сплачених або прийнятих до оплати рахунків продавців: Д рах. 08 К рах. 60 - вартість окремих об'єктів основних засобів; Д рах. 19 До рах. 60 - ПДВ, включений до рахунків продавців; Д рах. 68 До рах. 19 - віднесена на розрахунки з бюджетом сума ПДВ, сплачена при придбанні основних засобів. Інвентарна вартість основних засобів, придбаних організацією складається з фактичних витрат з придбання і витрат за їх доведення до стану, в якому вони придатні до використання. На рах. 01 ці об'єкти приймаються в розмірі інвентарної вартості.
Основні засоби вибувають в результаті: фінансових вкладень до статутного капітали інших організацій, безоплатної передачі, продажу, ліквідації через фізичний або моральний знос, передачі у спільну діяльність, втрати і псування об'єктів, виявлених під час інвентаризації. Вибуття основних засобів внаслідок продажу або передачі стороннім організаціям оформляється актом форми ОЗ-1, на підставі якого в бухгалтерії робиться запис в інвентарній картці форми ОЗ-6.
Фінансові вкладення у статутний капітал інших організацій: Д сч.01 «Вибуття» До сч.01-списання балансової вартості; Д сч.02 До сч.01-списання нарахованої амортизації; Д сч.91 До сч.01-списана залишкова вартість основних коштів; Д сч.58 До сч.91-передача основних засобів у рахунок вкладу до статутного капіталу; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91) - різниця між залишковою вартістю і оцінкою внеску до статутного капіталу .
Безоплатна передача: Д сч.01 «Вибуття» До сч.01-списання балансової вартості; Д сч.02 До сч.01-списання нарахованої амортизації; Д сч.91 До рах. 01 - списана залишкова вартість; Д сч.91 До сч.68-сума ПДВ підлягає до сплати (якщо угода обкладається ПДВ). Платник ПДВ - сторона, яка передає; Д сч.91 До сч.60 та ін - сума витрат пов'язана з безоплатною передачею (без урахування ПДВ); Д сч.91 До сч.19 - списання ПДВ; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91) - прибуток (збиток) від безоплатної передачі.
Продаж: Д рах. 60 До сч.91-договірна вартість реалізованих основних засобів; Д сч.91 До сч.68-сума ПДВ підлягає отриманню від покупців; Д сч.51 До сч.62-надійшла оплата основних засобів; Д сч.91 До сч.60 - сума витрат, пов'язаних з реалізацією (без ПДВ), Д сч.01 «Вибуття» До сч.01-списання балансової вартості; Д сч.02 До сч.01-списання нарахованої амортизації; Д сч.91 До сч.01-списання залишкової вартості; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91) - фінансовий результат від реалізації.
Ліквідація через фізичний або моральний знос: Д сч.01 «Вибуття» До сч.01-списання балансової вартості; Д сч.02 До сч.01-списання нарахованої амортизації; Д сч.91 До сч.69, 70,23 - відображено витрати з ліквідації; Д сч.10 До сч.91-оприбутковано матеріальні цінності від ліквідації; Д сч.91 До сч.01-списана залишкова вартість; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91 ) - прибуток (збиток) від ліквідації.
Передача у спільну діяльність: Д сч.91 До сч.01-передача основних засобів по залишковій вартості (в сумі фактичних витрат на придбання);
Д сч.58 До сч.91-передача основних засобів в оцінці згідно з договором простого товариства.
Втрата і псування об'єктів виявлених при інвентаризації: Д сч.01 «Вибуття» До сч.01; Д сч.02 До сч.01; Д сч.94 До сч.01 «Вибуття» - списання залишкової вартості; Д сч.73 До сч.94-недостача віднесена на винну особу; Д сч.99 До сч.94-списання недостачі на фінансовий результат.
Регістрами аналітичного обліку основних засобів є інвентарні картки форми ОЗ-6, які заповнюються на основі первинних документів (актів приймання-передачі, технічних паспортів тощо).
Регістрами синтетичного обліку є журнали-ордери № 13,10,10 / 1.Так ж у ВАТ «Молоко» ведеться звіт за основними засобами по місяцях (додаток 1).

2.2.Учет нематеріальних активів
Визначення нематеріальних активів дано в ПБО 14/2000. При прийнятті до бухгалтерського обліку активів як нематеріальних необхідно одноразове виконання наступних умов:
- Відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
- Можливість виділення, відділення організацією від іншого майна;
- Використання у виробництві продукції, при виконанні робіт (наданні послуг) або для управлінських потреб організації;
- Використання протягом тривалого часу (терміну корисного використання), понад 12 місяців;
- Організацією не передбачається подальший перепродаж даного майна;
- Здатність приносити дохід;
- Наявність документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності і т.п.
У ВАТ «Молоко» використовуються такі види нематеріальних активів:
- Виключне право на промисловий зразок;
- Виключне право на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів;
- Ділова репутація організації.
Облік нематеріальних активів ведеться на активному рахунку 04 «Нематеріальні активи» за первинною та / або залишкової вартості.
Нематеріальні активи надходять в організацію у вигляді внеску в статутний капітал, за договором дарування, шляхом придбання та розробки своїми силами.
Внесок до статутного капіталу здійснюється за узгодженою оцінкою засновників. В обліку це відображається: Д сч.08 До сч.75; Д сч.04 До сч.08.
Безоплатно отримані нематеріальні активи відображаються в обліку в складі доходів майбутніх періодів: Д сч.08 До сч.98 за ринковою ціною (не нижче їх залишкової вартості, яка значиться у передавальної сторони).
Облік придбаних нематеріальних активів ведеться за первісною вартістю: Д сч.08 / 5 До сч.60; Д сч.19 / 2 «ПДВ по придбаних нематеріальних активів» К сч.60-ПДВ сплачений при купівлі неоподатковуваних нематеріальних активів; Д рах. 68 ПДВ До сч.19/2- списання ПДВ. При використанні нематеріальних активів для невиробничих потреб сума податку списується на сч.29 «Обслуговуючі виробництва та господарства».
У разі придбання нематеріальних активів для використання при реалізації товарів, звільнених від ПДВ, податок відноситься на сч.08 (Д сч.08 До сч.60).
При розробці нематеріальних активів своїми силами: Д сч.08 / 5 До сч.10 ,69,70-на суму витрат на створення нематеріального активу.
При введенні в експлуатацію придбаного або створеного нематеріального активу виробничого призначення витрати списуються на сч.04 (Д сч.04 До сч.08 / 5).
Нематеріальні активи можуть вибувати у випадках: при передачі в статутні капітали інших організацій, у спільну діяльність, за договором дарування (безоплатно), ліквідації та реалізації.
Облік доходів і витрат по списанню нематеріальних активів ведеться на рахунку
91 «Інші доходи і витрати».
Передача в статутні капітали інших організацій: Д сч.05 До сч.04-списання накопиченої за час використання амортизації; Д сч.91 До сч.04-списана залишкова вартість; Д сч.58 До сч.91-передача нематеріального активу в рахунок внеску в статутний капітал; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91) - різниця між залишковою вартістю і оцінкою внеску в статутний капітал.
Вибуття в якості внеску у спільну діяльність: Д сч.91 До сч.04-передачі в рахунок внеску за залишковою вартістю; Д сч.58 до сч.91-передача в рахунок внеску в оцінці за договором простого товариства.
Безоплатна передача: Д сч.05 До сч.04-списання амортизації; Д сч.91 До сч.04-списана залишкова вартість; Д сч.91 До сч.68-відображена сума ПДВ підлягає до сплати (платник сторона, яка передає); Д сч.91 До сч.60 та ін
-Сума витрат (без ПДВ), пов'язана з безоплатною передачею; Д сч.91 До сч.19-списання ПДВ; Д сч.91 До сч.99 (Д сч.99 До сч.91)-прибуток (збиток) від безоплатної передачі.
Реалізація: проводки аналогічні проведенням з продажу основних засобів.
Регістрами аналітичного обліку нематеріальних активів є картки обліку форми НМА-1, акти приймання, передачі нематеріальних активів. Підставою для складання акту приймання є патенти, свідоцтва і т.п.

3.УЧЕТ РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
3.1.Учет розрахунків з постачальниками і підрядниками
Для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками призначений рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Розрахунки здійснюються після відвантаження постачальниками ТМЦ, виконання робіт, надання послуг або одночасно з ними. Постачальникам і підрядчикам може бути виданий у відповідності з господарським договором аванс.
Без згоди організації в безакцептному порядку оплачуються вимоги за відпущений газ, воду, електроенергію, за каналізацію, користування телефоном, поштово-телеграфні послуги.
На сч.60 заборгованість відбивається у межах сум акцепту.
При виявленні нестач за що надійшли ТМЦ, невідповідності цін, обумовлених договором робиться проводка: Д сч.76 (субрахунок «Розрахунки по претензіях») До сч.60-на відповідну суму.
Основні проведення за рахунком 60: Д сч.07, 08,10,20,23,25,26,29,44 До сч.60-прихід отриманого від постачальника обладнання до установки; витрати організації, пов'язані з будівництвом і придбанням основних засобів; прихід отриманих від постачальників матеріалів; вартість продукції, робіт, послуг, отриманих від постачальників, що входить до складу витрат основного, допоміжного, виробництва і т.д.; транспортні витрати по заготівлі товарів; Д сч.19 До сч.60-нарахований ПДВ; Д сч.60 До сч.50 ,51-оплачені рахунки постачальників і підрядників, видані аванси постачальниками підрядникам.
Аналітичний облік за сч.60 ведеться за кожним пред'явленим рахунком, а розрахунків у порядку планових платежів - за кожним постачальником та підряднику у відомості № 5. Побудова обліку має забезпечувати можливість отримання необхідних даних по: постачальникам по акцептованим і ін розрахунковими документами, термін оплати яких не настав; постачальникам по неоплаченим вчасно розрахунковими документами; постачальникам за невідфактурованих постачання; авансами виданими та ін
Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 6, оборотно-сальдової відомості по сч.60 (додаток 3).
3.2.Учет розрахунків з покупцями і замовниками
Облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на активному рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Рахунок 62 дебетується в кореспонденції з рахунками 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» на суми, на які пред'явлені розрахункові документи. Рахунок 62 кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів (включаючи суми одержаних авансів) і т.п. Аналітичний облік за сч.62 ведеться за кожним пред'явленим покупцям (замовником) рахунку, при розрахунках плановими платежами - по кожному покупцю і замовнику. У ВАТ «Молоко» складається оборотно-сальдова відомість за рахунком 62 (додаток 4).
3.3.Учет розрахунків за отриманими і виданими авансами
Відповідно до укладених договорів організація може отримувати аванси під поставку матеріальних цінностей, під виконання робіт або при оплаті продукції і робіт з частковою їх готовності.
Суми отриманих авансів (попередньої плати) враховуються окремо на сч.62 / 2 «Розрахунки за авансами одержаними».
Суми отриманих організацією авансів відображаються на сч.62 / 2 у вигляді кредиторської заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів (Д сч.51 До сч.62 / 2). Одночасно проводиться нарахування ПДВ. На суму нарахованого податку зменшується сума авансу і збільшується заборгованість бюджету (Д сч.62 / 2 До сч.68 ПДВ).
При відвантаженні продукції, здачі виконаних робіт, за якими було отримано аванс, на суму нарахованого ПДВ спочатку робиться зворотний запис (Д сч.68 До сч.62 / 2) на відновлення його в сумі авансу, а потім відбиваються всі операції, пов'язані з продажем продукції, робіт, послуг.
Залік одержаних авансів: Д сч.62 / 2 До сч.62 / 1 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
3.4. Облік розрахунків за претензіями
Облік розрахунків за претензіями ведеться на рахунку 76 / 2 «Розрахунки за претензіями».
При виявленні невідповідності цін і тарифів, якості, кількості поставлених матеріальних цінностей договірним зобов'язанням пред'являються претензії постачальникам на суму недостачі або не прийнятих матеріальних цінностей. Сума нестачі розраховується разом з ПДВ.
При невідповідності якості стандартам, яке виявилося після того, як записи в обліку були зроблені, претензія пред'являється з рахунків обліку матеріалів або витрат постачальнику (Д сч.76 / 2 До сч.10 ,20-нарахування претензії).
При виявленні нестач вантажу в дорозі понад передбачених у договорі величин претензія пред'являється перевізнику (Д сч.76 / 2 До сч.60).
За шлюб і простої, що виникли з вини постачальників і підрядників, претензія пред'являється в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (Д сч.76 / 2 До сч.25, 26,28).
За штрафів, пені, неустойками, що стягуються з постачальників, підрядчиків, покупців: Д сч.76 / 2 До сч.91.
При відшкодуванні претензії: Д сч.51, 10,41 До сч.76 / 2.
Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором і окремим претензіями.
3.5.Учет розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами ведеться на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», на якому враховуються розрахунки по майновому і особистому страхуванню, за претензіями, з працівниками організації по депонованим сумам заробітної плати, премій та інших виплат, за утриманим з заробітної плати сумам на користь різних організацій і осіб за виконавчими документами.
До рахунку 76 відкриті такі субрахунки:
- 76 / 1 «Розрахунки по майновому і особистому страхуванню»;
- 76 / 2 «Розрахунки за претензіями»;
- 76 / 3 «Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків»;
- 76 / 4 «Розрахунки по депонованим сумам»;
- 76 / 5 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (додаток 5).
Нарахування сум страхових платежів проводиться за рахунок відповідних джерел фінансування: Д сч.26, 91,97 До сч.76 / 1.
Перерахування страхових платежів: Д сч.76 / 1 До сч.51.
При виникненні страхового випадку суми страхового відшкодування, одержувані від страхових компаній, відображаються: Д сч.51, 52 К сч.76 / 1. Втрати від знищення і псування майна організації в результаті страхового випадку: Д сч.76 / 1 До сч.01, 04,07,10,41,43 і т.д.
Не компенсовані страховими відшкодуваннями втрати від страхових випадків: Д сч.91, 99 До сч.76 / 1.
Аналітичний облік по рахунку 76 / 1 ведеться по страховиках і окремими договорами страхування.
На субрахунку 76 / 3 враховуються розрахунки: за дивідендами, що належать організації, прибутки та збитки за договором простого товариства, доходами за договорами довірчого управління та ін Нарахування даних доходів здійснюється: Д сч.76 / 3 До сч.91; отримання нарахованих доходів: Д сч.51 До сч.76 / 3.
Депонована заробітна плата переказується на рахунок 76 / 4 з рахунку 70 (Д сч.70 До сч.76 / 4). Видача депонованої заробітної плати: Д сч.76 / 4 До сч.50.
3.6.Учет розрахунків за кредитами і позиками
3.6.1.Учет розрахунків за кредитами
Порядок обліку заборгованості організації за отриманими кредитами банків визначено ПБО 15/01. Порядок кредитування, оформлення і погашення кредитів регулюється правилами банків та кредитними договорами.
Для отримання кредиту організація представляє в обслуговуючий її банк заяву на отримання кредиту, в якому вказуються розмір, термін і мета, забезпечення кредиту з додатком наступних документів: баланси (річний і на останню звітну дату), техніко-економічне обгрунтування потреби в кредиті; кредитний договір ; договір застави, договір гарантії або договір страхування відповідальності; термінове зобов'язання-доручення на погашення кредиту у встановлені терміни.
При надходженні заявки на отримання кредиту банк перевіряє кредитоспроможність і платоспроможність позичальника. Потім між банком і організацією полягає кредитний договір, в якому відображаються вид, сума, строки кредиту, розрахунки відсотків і комісійних витрат, забезпечення кредиту, форма передачі кредиту.
Кредити банку обліковуються на пасивних рахунках 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» і 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками».
Отримання кредиту відображається: Д сч.51 До сч.66 (67). Отримання кредиту шляхом відкриття спеціального позичкового рахунку: Д сч.55 До сч.66 (67). Отримання кредиту шляхом оплати займодавцем (банком) рахунків організації: Д сч.60 До сч.66 ,67-за розрахунками з постачальниками та підрядниками; Д сч.68 До сч.66 ,67-за розрахунками з бюджетом; Д сч.76 До сч.66 ,67-за розрахунками з іншими кредиторами.
Плата за кредит стягується за ставками. При нарахуванні та стягнення відсотків за користування кредитом з 1.01.99 р. в розрахунок приймається фактична кількість календарних днів у місяці та році. Відсотки нараховуються в розмірі і в строки згідно договору, але не рідше одного разу на квартал.
Нараховані відсотки відображаються: Д сч.91 / 2 «Операційні витрати» К сч.66, 67.
Розмір пені за прострочення платежу встановлюється банком у вигляді певного відсотка на день від суми простроченої заборгованості, або за подвоєною кредитної ставки по основній сумі.
Аналітичний облік кредитів банку організується за їх видами, банкам, що надали кредити, окремим кредитам. На окремому рахунку ведеться облік прострочених позичок, що дозволяє оперативно контролювати їх освіта та покриття.
Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері № 4.
3.6.2.Учет розрахунків за позиками
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші, речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей, кількість речей того ж роду і якості (п.1 ст.807 ГК РФ).
Договір позики між організаціями укладається у письмовій формі незалежно від суми.
Якщо договором позики було передбачено нарахування відсотків, то відсотки включаються у позареалізаційні доходи займодавца і обкладаються податком на прибуток.
Аналітичний облік за рахунками 66,67 ведеться за позикодавцям та строками погашення позик.
Отримання позик у позичальника: Д сч.51 До сч.66, 67.
Відповідно до договору позичальник нараховує (Д сч.91 До сч.66, 67) і сплачує (Д сч.66, 67 До сч.51) відсотки. Після закінчення договору позики позичальник повертає суму позики: Д сч.66, 67 До сч.51.

4.УЧЕТ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ І РОЗРАХУНКІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1.Учет розрахунків з персоналом
Облік розрахунків з оплати праці з кожним з працюючих ведеться в аналітичних рахунках (особових рахунках), що відкриваються на кожного працівника.
Для ідентифікації персоналу працівникам присвоюється табельний номер, який вказується у всіх документах, пов'язаних з розрахунками з оплати праці.
Для обліку податку на доходи фізичних осіб на кожного працівника відкривається податкова картка форми № 1-ПДФО, затвердженої МНС РФ.
Облік нарахування і видачі заробітної плати ведеться на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
У ВАТ «Молоко» застосовується погодинно-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці. Почасово-преміальна оплата праці проводиться за годинними тарифними ставками або окладами плюс премії за високу якість робіт, за перевиконання плану тощо Відрядно-преміальна оплата праці проводиться за розцінками (кількість виробленої продукції, виконаних робіт певного виду * розцінку за продукцію (роботу) даного виду) плюс премії за перевиконання норм виробітку, економію, якість і т.п. за встановленим відсотку до прямої заробітної плати.
Федеральним законом від 19.06.2000 р. № 82-ФЗ мінімальна місячна оплата праці встановлена ​​з 1.07.2001 р. в сумі 300 руб. Закон зобов'язує виплачувати заробітну плату найманим працівникам не нижче мінімальної.
Оплата праці працівника за не відпрацьований час здійснюється за середнім заробітком, порядок розрахунку якого визначається Міністерством праці та соціального розвитку.
Для обчислення середнього заробітку конкретного працівника використовується середній денний заробіток. Він визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на кількість робочих днів у цьому періоді за календарем 5-ти денного робочого тижня.
Аналогічно розраховується середній денний заробіток, коли працівникам встановлена ​​не повний робочий тиждень, неповний робочий день.
Середній заробіток конкретного працівника визначається шляхом множення середнього денного заробітку на кількість днів, що підлягають сплаті.
Середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористану відпустку визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів у цьому періоді.
У ВАТ «Молоко» створюється резерв на оплату відпусток для рівномірного включення до собівартості відпускних сум, що враховується на рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат», субрахунок "Резерв на оплату відпусток».
Для його створення розраховується відсоток відрахувань в резерв (П рез.):
Про год.пл. 1 + Р сс
                                       100
П рез = * 100,
З год.осн.
Де Про год.пл. - плановий розмір відпускних на рік; РСС-відсоток відрахувань до соціальних фондів; З год.осн .- планована заробітна плата працівників за рік.
Щомісяця розраховується розмір відрахувань у резерв на оплату відпусток (Р міс), який входить у витрати виробництва та обігу.
Р міс = З мес.осн .* П рез,
100
де З мес.осн .- сума заробітної плати, нарахована за місяць.
Після закінчення року проводиться інвентаризація нарахованого резерву. У разі перевищення фактично нарахованого резерву над сумою підтвердженого інвентаризацією розрахунку в грудні звітного року проводиться сторнування витрат виробництва та обігу, а в разі недонарахування робиться додатковий запис по включенню додаткових відрахувань до витрати виробництва та обігу.
Проведення за сч.96 субрахунок "Резерв на оплату відпусток»: Д сч.20, 23,25,26,44 До сч.96-нарахування резерву; Д сч.96 До сч.69-нарахування відрахувань на соціальні потреби на суму відпускних ; Після закінчення року: Д сч.20, 23,25,26,44 До сч.96-донарахування резерву (звичайної записом), або сторнування резерву (червоної записом).
Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення допомогою по державному страхуванню. Нарахування проводиться за фактичного заробітку працівника. До нього включаються всі види заробітної плати, на які нараховуються внески на соціальне страхування.
Працівникам з погодинною оплатою праці для отримання середнього денного заробітку: місячний оклад, денна тарифна або годинна ставка з урахуванням постійних доплат і надбавок, одержуваних на день настання непрацездатності, ділиться на кількість усіх робочих днів місяця непрацездатності. Потім обчислюється денний посібник: перемножується отриманий середньоденний заробіток на розмір призначеної допомоги у відсотках до заробітку. Загальна сума допомоги: денне посібник множиться на число робочих днів, пропущених у даному місяці внаслідок непрацездатності.
Розмір призначуваного допомоги з тимчасової непрацездатності встановлений залежно від безперервного стажу роботи та інших чинників: при безперервному стажі до 5 років - 60% (круглим сиротам 80%), від 5 до 8 років - 80%, понад 8 років - 100%; внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - 100%.
Працівникам з відрядною оплатою праці, які отримують щомісяця премії разом із заробітною платою даного місяця допомога обчислюється з їх середнього заробітку за 2 останні календарні місяці, що передують першому числу місяця, в якому настала непрацездатність, з додаванням до заробітку кожного місяця середньомісячної суми премій.
Середньоденний заробіток цих працівників обчислюється шляхом ділення заробітку на число робочих днів у розрахунковому періоді (не включаючи дні тимчасової непрацездатності). Денне посібник: середньоденний заробіток множиться на розмір призначеної допомоги у відсотках до заробітку. Загальна сума допомоги: денне посібник множиться на число робочих днів, пропущених у періоді непрацездатності.
Відповідно до Указу Президента от.15.03.2000 р. № 508 допомога не може перевищувати за місяць суму, рівну 85-кратному мінімальному розміру оплати праці.
Основні проведення за рахунком 70: Д сч.20, 23,25,26,44,29 До сч.70-нарахування заробітної плати робітникам основного, допоміжного виробництва; обслуговуючому і управлінському персоналу цехів, організації; зайнятим навантаженням і реалізацією готової продукції; невиробничому персоналу; Д сч.20, 23,25,26,44,29 До сч.70-відпускні; Д сч.96 До сч.70-нарахування відпускних за рахунок резерву; Д сч.96 / 1 До сч.70-нарахування допомоги по соціальному страхуванню; Д сч.70 До сч.68, 76,71,73 / 2,73 / 1,28-утримання податку на доходи фізичних осіб; за виконавчими документами; не повернутих підзвітних сум; за заподіяну матеріальну шкоду; по отриманими позиками; за допущений брак; Д сч.70 До сч.50-виплата заробітної плати, відпускних, соціальних допомог; Д сч.70 До сч.51-перерахування оплати в банк; Д сч.70 До сч.76/4- депонування заробітної плати.
Синтетичний облік ведеться в журналах-ордерах № 10,10 / 1.
4.2.Учет розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню
Розрахунки організації з бюджетом по єдиному соціальному податку здійснюються відповідно до главою 24 ч.2 Податкового кодексу РФ.
Об'єктом оподаткування виступають виплати та винагороди, що нараховуються на користь фізичних осіб за трудовими договорами.
Ставка ЄСП 35,6%, з них: 28%-у пенсійний фонд (14%-у федеральний бюджет; 14%-в пенсійний фонд); 4%-у фонд соціального страхування; 3,6%-у фонд медичного страхування ( 0,2%-у федеральний бюджет; 3,4%-до територіального бюджет).
ВАТ «Молоко» авансові платежі по ЕСН сплачує протягом звітного періоду за підсумками кожного місяця не пізніше 15-го числа наступного місяця Розрахунки за авансовими платежами ЕСН представляються до податкового органу не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом (квартал, півріччя , 9 місяців) (додаток 13).
Форма авансового звіту затверджується наказом МНС РФ.
Сплата податку здійснюється окремими платіжними дорученнями у Федеральний бюджет, Фонд соціального, Фонд медичного страхування.
Після закінчення податкового періоду (року) організація надає податкову декларацію з податку не пізніше 30 березня року, що настає після закінчення, за формою, затвердженою наказом МНС РФ від 29.12.2000 р. № БГ-3-07/468. Копію податкової декларації з відміткою податкового органу не пізніше 1июля року, наступного за минулим податковим періодом, надають до територіального органу Пенсійного фонду РФ.
Облік розрахунків по ЕСН організація веде на рахунках: 69 / 1 «Розрахунки по соціальному страхуванню», 69 / 2 «Розрахунки з пенсійного забезпечення», 69 / 3 «Розрахунки з обов'язкового медичного страхування».
Основні бухгалтерські проводки за розрахунками по ЕСН:
Д сч.08, 20,23,25,26,29,44 До сч.69 / 1,69 / 2,69 / 3-нарахований ЄСП; Д сч.69 / 2 До сч.69/4-начіслени страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування; Д сч.69 / 1 До сч.70 ,73,50-здійснені видатки по фонду соціального страхування; Д сч.69 / 1,69 / 2,69 / 3 До сч.51-перераховані податки до соціальних фонди і у Федеральний бюджет.

5.УЧЕТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
5.1.Учет основних витрат
У ВАТ «Молоко» облік витрат на виробництво проводиться на підставі Положення про склад витрат зі змінами та доповненнями № 661 від 1.06.95г., А так само Інструкції з калькулювання собівартості продукції на підприємствах молочної промисловості, затвердженої Міністерством сільського господарства і продовольства РФ від 19.03 .96 р.
Для калькулювання собівартості продукції застосовується наступна угруповання витрат за статтями:
- Сировина (молоко базисної жирності);
- Основні матеріали;
- Зворотні відходи (віднімаються);
- Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій;
- Транспортно-заготівельні витрати;
- Допоміжні матеріали на технологічні цілі;
- Тара і пакувальні матеріали;
- Паливо і енергія на технологічні цілі;
- Витрати на оплату праці виробничих робітників;
- Відрахування на соціальні потреби;
- Плата за відсотками за користування кредитом;
- Загальновиробничі витрати;
- Загальногосподарські витрати;
- Інші виробничі витрати;
виробнича собівартість
- Комерційні витрати;
повна собівартість.
До статті «Основні матеріали» включаються витрати на основні матеріали, які безпосередньо входять до складу продукції або є необхідним компонентами її виготовлення.
Зворотні відходи оцінюються за договірними цінами. З вартості сировини поворотні відходи виключаються за розрахунковими цінами підприємства. Вартість даних відходів визначають, множачи вартість одиниці відходу на то їх кількість, яка виходить при виробництві одиниці готового продута.
До статті «Покупні напівфабрикати» включаються витрати на покупні вироби і напівфабрикати, що використовуються на виробництво готової продукції.
Транспортно-заготівельні витрати включаються до складу витрат на продаж з використанням рахунку 44 «Витрати на продаж» і розподіляються пропорційно до витрат за статтею «Сировина» за видами продукції.
До статті «Допоміжні матеріали» включаються витрати на матеріали, які, не будучи складовою частиною вироблюваної продукції, використовуються як необхідні компоненти при виготовленні продукції для забезпечення нормального технологічного процесу і для пакування готової продукції.
У молочній промисловості до них відносять матеріали (марля, ватяні фільтри, фланель), хімікати виробничі, ферменти, миючі засоби, пакувальні матеріали.
Вартість хімікатів враховується у складі загальногосподарських витрат. Вартість мастил враховується в складі витрат на утримання та експлуатацію устаткування за статтею «Загальновиробничі витрати». Дерев'яна, картонна тара включаються до собівартості готової продукції в розмірі 100% вартості цієї тари.
До статті «Паливо і енергія» включаються витрати на паливо, гарячу і холодну воду, пар, стиснене повітря, холод. Розподіл енергії на окремі види продукції здійснюється пропорційно вартості сировини.
Витрати на оплату праці виробничих робітників прямо включаються до собівартості окремих видів продукції відповідно до трудомісткістю її виробництва і діючих розцінок (тарифних ставок) і розрядності робіт.
Для обліку витрат на виробництво продукції використовуються рахунки: 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 28 «Брак у виробництві», 40 «Випуск готової продукції (робіт, послуг) », 97« Витрати майбутніх періодів », 96« Резерви майбутніх витрат ».
Рахунки 20,23 калькуляційні, на них обчислюється фактична собівартість продукції основного і допоміжного виробництв. Протягом місяця прямі, елементні витрати обліковуються на рахунках 20,23 на підставі первинних документів в собівартості конкретних видів продукції.
Непрямі, комплексні витрати включаються до собівартості продукції на дані рахунку після закінчення місяця шляхом розподілу.
Аналітичний облік витрат на виробництво по рахунках 20,23 ведеться у відомостях (картках) по кожному виду продукції в розрізі статей калькуляції та місць виконання робіт (цехів).
У ВАТ «Молоко» складається зведений кошторис витрат на виробництво (додаток 2). У неї включаються витрати всіх структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві продукції; витрати на освоєння виробництва нових видів продукції, що відшкодовуються за рахунок оборотних коштів організації.
Зведений кошторис складається з розбивкою по кварталах на основі розрахунків витрат на сировину, кошторису транспортно-заготівельних витрат, кошторису витрат цехів допоміжного виробництва та ін
Основні проведення за рахунком 20: нарахування витрат-Д сч.20 До сч.10 ,60,70,69,28-вартість матеріалів, палива, вартість енергії на технологічні цілі, основна заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальні потреби; Д рах .40 До сч.20-списана фактична виробнича собівартість готової продукції; Д сч.10 До сч.20-списана вартість зворотних відходів; Д сч.28 До сч.20-списана фактична собівартість остаточного браку.
Основні проведення за рахунком 23: нарахування витрат-Д сч.23 До сч.02 ,10,60,69,70-амортизація основних засобів, вартість матеріалів, палива; послуги постачальників, відрахування на соціальні потреби, заробітна плата; Д сч.26 ,90,25-списання витрат допоміжного виробництва при відпуску продукції управління, для реалізації на сторону, основним виробничим підрозділам.
5.2.Учет загальновиробничих і загальногосподарських витрат
До загальногосподарських витрат відносять витрати, пов'язані з управлінням підприємством і організацією виробництва в цілому. Вони включаються до собівартості продукції основного виробництва і в собівартість тієї частини продукції допоміжного виробництва, яка виконується на сторону або для потреб капітального будівництва, ремонту.
Загальногосподарські витрати між різними видами продукції розподіляються пропорційно витратам на сировину (рахунок 20).
Аналітичний облік ведеться за групами цих витрат і за статтями.
До загальновиробничих витрат відносять витрати з оплати праці апарату управління цехів з відрахуваннями, витрати по утриманню та експлуатації машин та обладнання; амортизаційні відрахування виробничого устаткування, будівель, споруд, інвентарю; витрати на досліди, на заходи з охорони праці.
Загальновиробничі витрати розподіляють між видами продукції пропорційно витратам на сировину.
Аналітичний облік загальновиробничих витрат ведеться за підрозділами підприємства та за встановленою номенклатурою цих витрат.
Проведення за рахунками 25,26: нарахування витрат-Д сч.25, 26 До сч.02 ,05,10,60,76,69,70,68-амортизація основних засобів, нематеріальних активів; вартість матеріалів, палива, інвентарю; послуги постачальників; оплата праці обслуговуючого і управлінського персоналу з відрахуваннями, податки; Д сч.20 До сч.25 ,26-списання витрат на собівартість продукції основного виробництва.
Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва відбувається на рахунку 97
«Витрати майбутніх періодів»: Д сч.20 До сч.97-нарахування витрат на підготовку і освоєння виробництва.

6. Калькулювання собівартості продукції
У ВАТ «Молоко» застосовується фактична, попередільний метод калькулювання собівартості продукції, розраховується повна собівартість.
Метою калькулювання фактичної собівартості є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, контроль за використанням матеріальних ресурсів і грошових коштів.
Завданнями визначення фактичної собівартості є контроль над збереженням сировинних і матеріальних ресурсів, здійсненням господарського розрахунку і дотриманням режиму економії і фінансової дисципліни. Дані про фактичні витрати на виробництво використовуються для оцінки й аналізу господарської діяльності підприємств (прибутку або збитку), забезпечення ринкових співвідношень попиту і пропозиції, визначення фактичної ефективності організаційно-технічних заходів з розвитку і вдосконалення виробництва.
Витрати на сировину, матеріали і заробітну плату виробничих робітників враховують за нормами і окремо враховують різницю між фактичними і нормативними витратами. У процесі виготовлення продукції виявляють відхилення фактичних витрат від діючих норм, встановлюють причини відхилень і винних осіб.
Фактичну собівартість продукції (у частині витрат на сировину, матеріали) обчислюють шляхом додавання до нормативної собівартості або відрахування з неї виявлених у звітному періоді відхилень від норм.
Основою бухгалтерського обліку витрат на виробництво служить цехової кількісний облік та звітність про рух сировини і матеріалів.
Відхилення від норм по витраті сировини і матеріалів виявляють інвентарним методом по кожному виду сировини і матеріалів.
Щодня цехи основного виробництва надають до бухгалтерії підприємства відомості про надходження і витрати сировини, основних матеріалів, випуску з виробництва та здачі на склад готової продукції за минулу добу, а так само витрата сировини і матеріалів у зіставленні з нормативами. Після перевірки бухгалтерія передає ці відомості в планово-економічний відділ і керівництву для аналізу.
Калькуляційними одиницями для обчислення собівартості на підприємствах молочної промисловості є тонна готової продукції за найменуваннями.
Так само може застосовуватися нормативний метод калькулювання собівартості - це розрахунок собівартості одиниці продукції, складеної за статтями витрат. У нормативних калькуляціях повинна наводиться вільна відпускна ціна на даний вид продукції (додаток 14).
Витрати на сировину, матеріали і паливо визначаються на основі технічно обгрунтованих норм їх витрати на виробництво даного вироби, цін та належних до них транспортно-заготівельних витрат. Сума витрат на сировину і матеріали повинна бути зменшена на вартість зворотних відходів.
Позамовний метод калькулювання застосовується в галузях, виробництво яких обробляє одночасно і паралельно безліч різних заготовок, деталей, а готова продукція створюється шляхом механічного збирання окремих частин виробу. Об'єктом обліку і калькулювання в цьому випадку є замовлення.

7.Учет ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
7.1.Порядок формування та облік фінансового результату від продажу
Фінансовим результатом від продажів є виручка від продажів-це сума коштів, яка отримана від покупців (замовників) за продані ним товари, роботи, послуги.
Виручка є доходом від звичайних видів діяльності. Доходи вважаються отриманими від звичайних видів діяльності, якщо доходи організація отримує регулярно і їх сума перевищує 5% від загальної суми виручки за звітний період.
Виручка від звичайних видів діяльності відображається в обліку після переходу права власності на товари (продукцію) до покупця. У ВАТ «Молоко» перехід права власності відбувається в момент відвантаження.
Розмір виручки визначається:
- За ціною продукції (товару, роботи, послуги), встановленої договором;
- За ціною продукції (товару, роботи, послуги), за якою у порівнянних обставин організація зазвичай визначає виручку щодо аналогічної продукції (товарів, послуг) за відсутності ціни в договорі і неможливості її відновлення за умовами договору.
Сума виручки від продажу, відображається на рахунку 90 «Продажі» до якого відкриваються субрахунки: 90 / 1 "Дохід"; 90 / 2 «Собівартість продажів»; 90 / 3 «Податок на додану вартість»; 90 / 4 «Акцизи», 90 / 5 «Податок з продажів»; 90 / 9 «Прибуток / збиток від продажу».
Протягом року записи за субрахунками рахунку 90 ведуться наростаючим підсумком. Основні проведення за рахунком 90: Д сч.62 До сч.90/1-отражается сума виручки від продажу; одночасно списується собівартість проданої продукції, товарів, робіт, послуг-Д сч.90 / 2 До сч.40, 43,41, 44,20; належний до отримання від покупця (замовника) ПДВ, акцизи, податок з продажу-Д сч.90 / 3,90 / 4,90 / 5 До сч.68 (по відвантаженню).
Після закінчення місяця розрахунковим шляхом (без закриття субрахунків) на сч.90 визначають фінансовий результат (До сч.90-Д сч.90). Отриманий результат щомісячно списується з субрахунку 90 / 9 на рахунок 99 «Прибутки та збитки» (Д сч.90 / 9 До сч.99-прибуток; Д сч.99 До сч.90/9-убиток).
Після закінчення звітного року субрахунки 90 / 1,90 / 2,90 / 3,90 / 4,90 / 5 списуються на субрахунок 90 / 9 (Д сч.90 / 1 До сч.90/9-виручка; Д сч.90 / 9 До сч.90/2-себестоіомтсь продажів; Д сч.90 / 9 До сч.90 / 3,90 / 4,90 / 5-ПДВ, акцизи, податок з продажу).
7.2.Учет інших доходів і витрат організації
Склад інших доходів і витрат визначається ПБО 9 / 99 «Доходи організації» та ПБО 10/99 «Витрати організації» від 1.01.2000 р.
Інші доходи діляться на: операційні (орендна плата, доходи від участі в статутних капіталах інших організацій, від спільної діяльності, від продажу майна, відсотки за позиковими коштами і коштами на розрахунковому рахунку), позареалізаційні (штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів; безоплатне одержання активів; прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році), надзвичайні (страхове відшкодування; вартість цінностей, що залишилися після списання внаслідок надзвичайних ситуацій).
Інші витрати діляться на: операційні (витрати по здачі активів в оренду, витрати з надання прав на нематеріальні активи, витрати по участі в статутних капіталах інших організацій; витрати, пов'язані з вибуттям активів), позареалізаційні (штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів , безоплатне отримання активів, збиток минулих років, виявлений у звітному році, кредитова і депонентних заборгованість з терміном позовної давності), надзвичайні (витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин).
Облік інших доходів і витрат (операційних, позареалізаційних), крім надзвичайних ведеться на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» за субрахунками:
91 / 1 «Інші доходи», 91 / 2 «Інші витрати», 91 / 9 «Сальдо інших доходів і витрат».
Протягом року записи за субрахунками сч.91 ведуться наростаючим підсумком.
Проведення за кредитом рахунку 91: Д сч.51, 52,76 До сч.91/1- надходження, пов'язані з наданням за плату активів організації; прав на інтелектуальну власність; участю в статутних капіталах інших організацій; Д сч.76 До рах. 91/1-проценти та інші доходи за цінними паперами; Д сч.51, 76 До сч.91/1-штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, отримані або визнані до отримання; Д сч.98 До сч.91 / 1-безоплатно отримані активи; Д сч.60, 76 До сч.91/1-прібиль минулих років, виявлена ​​у звітному році; сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув термін позовної давності.
Проведення за дебетом рахунка 91: Д сч.91 / 2 До сч.02 ,05,51-витрати, пов'язані з наданням за плату активів організації, прав на інтелектуальну власність, участю в статутних капіталах інших організацій; Д сч.91 / 2 До сч.01 ,04,10-залишкова вартість активів, що амортизуються і фактична собівартість інших активів, списаних організацією; Д сч.91 / 2 До сч.60 ,69,70-витрати, пов'язані з продажем, вибуттям, списанням основних засобів і інших активів ; Д сч.91 / 2 До сч.68-суми податків, що сплачуються за рахунок фінансових результатів; Д сч.91 / 2 До сч.51 ,76-штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів; Д сч.91 / 2 До сч.02 ,05,69,70-збитки минулих років, визнані у звітному році.
Після закінчення місяця розрахунковим шляхом (без закриття субрахунків) на рахунку 91 визначають фінансовий результат (Ксч.91-Д сч.91). Отриманий результат щомісячно списується з субрахунку 91 / 9 на рахунок 99 (Д сч.91 / 9 До сч.99-прибуток; Д сч.99 До сч.91/9-убиток).
Після закінчення звітного року субрахунки 91 / 1,91 / 2 списуються на субрахунок 91 / 9 (Д сч.91 / 1 До сч.91/9-прочіе доходи; Д сч.91 / 9 До сч.91/2-прочіе витрати ).
7.3.Порядок формування та облік чистого прибутку (збитку) організації
Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) застосовується рахунок 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».
Сума чистого прибутку звітного року списується з рахунку 99 «Прибутки та збитки» заключними оборотами грудня в кредит рахунку 84 (Д сч.99 До сч.84), а сума чистого збитку звітного року-в дебет рахунку 84 (Д сч.84 До рах .99).
Нерозподілений прибуток звітного року може бути спрямована на виплату доходів засновникам організації (Д сч.84 До сч.75/2-начіслени доходи засновникам).
Збиток звітного року може бути списаний у зменшення статутного капіталу при доведенні статутного капіталу до величини чистих активів (Д сч.80 До сч.84), покритий за рахунок резервного капіталу (Д сч.82 До сч.84), цільових внесків засновників організації ( Д сч.75 До сч.84) та інших джерел або залишений на балансі з подальшим списанням його в майбутні звітні періоди.
Аналітичний облік за сч.84 ведеться за напрямами використання коштів нерозподіленого прибутку (збитку).

8. БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Порядок складання та подання бухгалтерської звітності регламентовано Федеральним законом від 21.11.96 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ (ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» від 6.07.99 р .). Форми бухгалтерської звітності розробляються з 2000 р. з урахуванням рекомендованих Мінфіном РФ в наказі від 13.01.2000 р. № 4н зразків форм. Методичні рекомендації, затверджені наказом Мінфіну РФ від 28.06.2000 р. № 60н регламентують порядок формування показників бухгалтерської звітності організації.
Звітним роком для всіх організацій вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду.
До складу річної бухгалтерської звітності включають:
- Бухгалтерський баланс-форма № 1 (додаток 7);
- Звіт про прибутки і збитки-форма № 2 (додаток 8);
- Звіт про зміни капіталу-форма № 3 (додаток 9);
- Звіт про рух грошових коштів-форма № 4 (додаток 10);
- Додаток до бухгалтерського балансу-форма № 5 (додаток 11);
- Звіт про цільове використання отриманих коштів-форма № 6;
- Підсумкова частина аудиторського висновку;
- Пояснювальна записка (додаток 12).
Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Квартальна бухгалтерська звітність включає:
- Бухгалтерський баланс-форма № 1;
- Звіт про прибутки і збитки-форма № 2.
Бухгалтерська звітність складається у тисячах, мільйонах карбованців без десяткових знаків. Інформація, що міститься в бухгалтерській звітності, грунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку.
Перед складанням річного звіту обов'язково проводиться інвентаризація майна та зобов'язань.
Бухгалтерський баланс являє собою систему показників що характеризують фінансовий стан компанії станом на звітну дату.
В даний час баланс побудований за принципом «Нетто», тобто у валюту балансу включається майно в оцінці за залишковою (покупної) вартості, а прибуток відображається нерозподілений (за мінусом використаної).
Баланс двосторонню таблицю, складається з активу та пасиву, містить довідку про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.
Актив включає 2 розділи: необоротні активи (у ньому відбиваються об'єкти, що мають довгостроковий (більше року) характер використання); оборотні активи (відображаються об'єкти, терміни обігу яких не перевищують 12 місяців після звітної дати (за винятком дебіторської заборгованості)).
Пасив балансу включає 3 розділи: капітали і резерви; довгострокові зобов'язання; короткострокові зобов'язання. У пасиві відображаються фінансові ресурси, що згруповано за юридичною ознакою.
Звіт про прибутки та збитки характеризує фінансовий результат діяльності організації за звітний період: порядок формування та використання. У цій формі доходи і витрати організації позначаються з підрозділом на звичайні та надзвичайні.
Виручка від реалізації продукції на основі даних бухгалтерського обліку формується по рядку 10: (Д сч.62 До сч.90 / 1)-виручка від реалізації продукції мінус ПДВ (Д сч.90 / 3 До сч.68 ПДВ-з відвантаження) мінус акциз (Д сч.90 / 4 До сч.68, 76) мінус податок з продажів (Д сч.90 / 6 До сч.68).
Собівартість продукції-стор.20: (Д сч.90 / 2 До СЧ20, 43)-собівартість продукції; (Д сч.90 / 2 До сч.40-відхилення фактичної виробничої собівартості від нормативної (планової))-Ф> Н- позитивна запис, Ф <Н-негативна запис; Д сч.90 / 2 До сч.41-покупна вартість реалізованих товарів.
Прибуток від продажів (стор.50) = Валовий прибуток (стр.029 = стор.10-стор.20)-Комерційні витрати (стор.30)-Управлінські витрати (стор.40).
Прибуток до оподаткування (стор.140) = Прибуток від продажів + Сальдо операційних результатів ((стор.60 ,80,90-операційні доходи) - (стр.70 ,100-операційні витрати)) + Сальдо позареалізаційних результатів (стор.120-стор. 130).
Прибуток від звичайної діяльності (стр.160) = стр.140-стр.150 (податок на прибуток).
Чистий (нерозподілений прибуток-стр.190) = стр.160 + стр.170 (надзвичайні доходи) - стор.180 (надзвичайні витрати).
У звіті про зміни капіталу наводяться дані про наявність та рух всіх його складових, резервів, джерелах збільшення капіталу і напрямки його використання за звітний і попередній йому роки.
Звіт про рух грошових коштів характеризує наявність та рух грошових коштів по рахунках 50,51,52,55.
Додаток до бухгалтерського балансу представляє собою розшифровку інформації, що міститься в окремих статтях бухгалтерського балансу.
Взаимоувязка показників бухгалтерського балансу з показниками інших форм звітності:
Стр.160 ф.2 = стр.470 ф.1, або = стр.475 ф.1-якщо отримано збиток;
Стр.410 гр.3 ф.1 = стр.010 гр.3 ф.3 статутний капітал
Стр.410 гр.4 ф1 = стр.010 гр.6 ф.3
Стор.110 гр.3 ф.1 = стр.350 гр.3-стр.393 гр.3 Ф.5 нематеріальні активи
Стор.110 гр.4 ф.1 = стр.350 гр.6-стр.393 гр.4 Ф.5 за залишковою вартістю

ВИСНОВОК
Характеризуючи роботу організації ВАТ «Молоко» можна сказати, що облікова робота налагоджена добре, встановлена ​​доцільна і раціональна система облікових записів. Однак у веденні бухгалтерського обліку виявлені недоліки, які в даний час не призвели до викривлення бухгалтерської звітності. Однак, якщо не будуть прийняті організаційні заходи, можливі негативні наслідки в майбутньому.
Виявлено такі недоліки: у ВАТ «Молоко» нараховується амортизація основних засобів, як у бухгалтерському, так і в податковому обліку при обчисленні оподатковуваного прибутку відповідно до Постановою уряду СРСР № 1072 от.22.10.90 р., а повинна нараховуватися відповідно до ст.258, 259 НК РФ. У відповідності зі ст.322 НК РФ слід за основними засобами, введеним в експлуатацію до 1.01.02 р. як відновної прийняти залишкову вартість на 1.01.02 р., рознести основні засоби по групам амортизації і визначити термін, що залишився використання відповідно, з яким нараховувати амортизацію з метою податкового обліку.
При надходженні основних засобів не оформляються Акти приймання основних засобів (ОЗ-1), що суперечить п.5 «Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів», затвердженого Наказом Мінфіну № 33н.
При відображенні в обліку використання ПММ та нарахування заробітної плати водіїв використовується звітний період з 26 по 25 число місяця. Відповідно до п.1 ст.14 закону № 129-ФЗ звітним роком для всіх організацій є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. У результаті постійно спотворюється бухгалтерська звітність.
Відвантаження готової продукції оформляється фактурами, в яких відсутні розшифровки підписів осіб відпустив і прийняли продукцію, сумові підсумки.
Суми податків за рахунок фінансових результатів враховуються на рахунку 99 «Прибутки та збитки». Згідно ПБУ 10/99 «Витрати організації», п.73 Наказу
Мінфіну РФ № 60н ці суми слід відобразити в звіті про прибутки і збитки за стор.100 «Інші операційні витрати».
Таким чином, підприємству слід звернути увагу на нормативність і законність ведення бухгалтерського обліку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Російська Федерація. Закони. Про бухгалтерський облік: Федеральний Закон від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ (в редакції від 23.07.1998) / / Російська газета.-1998.-30 липня-С.3.
2. Про аудиторську діяльність: Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. / / Російська газета.-2001.-9 серпня.
3. Російська Федерація. М-во фінансів. Про форми бухгалтерської звітності організацій: Наказ Міністерства фінансів РФ від 13 січня 2000р. № 4н / / Нормативні Акти для бухгалтера.-2000.-2 березня.-С.62-74.
4. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування» ПБУ 15/2001: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 2 серпня 2001р. № 60н / / Нормативні Акти для бухгалтера.-2001 .- № 17.
5. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 2001: Утв. наказ Міністерства Фінансів РФ від 9 червня 2001р. № 44н / / Економіка і жізнь.-2001 .- № 30.-С.5.
6. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6 / 01: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 30 березня 2001р. № 26н / / Російська газета.-2001.-16 травня.
7. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 6 травня 1999р. № 32н в ред. наказів Мінфіну РФ від 30.12.99 № 107н; від 30.03.2001 № 27н / / Міжнародний бухгалтерський учет.-2001 .- № 7.-С.41-46.
8. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 6 травня 1999р. № 33н в ред. наказів Міністерства фінансів РФ від 30.12.99 № 107н; від 30.03.2001 № 27н / / Міжнародний бухгалтерський учет.-2001 .- № 7.-С.47-52.
9. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2000: Утв. наказом Мінфіну РФ від 16 жовтня 2000р. № 91н / / Економіка і життя .- 2000 .- № 48 .- (додаток «Ваш партнер-консультант»).
10. Російська Федерація. М-во фінансів. Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 28 липня 2000р. № 60 / / Економіка і жізнь.-2000 .- № 31.-С.7-10 ,23-24.
11. Російська Федерація. М-во фінансів. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ: Наказ Міністерства фінансів РФ від 29 липня 1998р. № 34Н (в редакції від 24.03.2000) / / Російська газета.-2000.-2 серпня.
12. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 6 липня 1999р. № 43н / / Економіка і жізнь.-1999 .- № 35.-С.10-11.
13. Російська Федерація. М-во фінансів. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 9 грудня 1998р. № 60н / / Економіка і жізнь.-1999 .- № 3.-С.24.
14. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / П.С. Безруких, В. Б. Івашкевич, Н.П. Кондраков та ін; під ред. П.С. Безруких .- 4-е вид. перераб. і доп .- М.: Бухгалтерський облік, 2001.-624 с.
15. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / І.М. Багата, М.М. Хахонова; під ред. І.М. Багатою - Ростов н / Д: Фенікс ,2001-512 с.
16. Самовчитель з бухгалтерського обліку / Н.Л. Вещунова, Л.Ф. Фоміна; під ред. Н.Л. Вещунова - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2002.-448 с.
17. Бухгалтерські проводки / К.Н. Гончаров, Т.П. Середа; під ред. К.Н. Гончарова - Ростов н / Д: Фенікс, 2002.-416 с.

ДОДАТКИ
1. Звіт за основними засобами.
2. Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг).
3. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 60.
4. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 62.
5. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 76.5.
6. Оборотно-сальдова відомість.
7. Бухгалтерський баланс.
8. Звіт про прибутки та збитки.
9. Звіт про зміни капіталу.
10. Звіт про рух грошових коштів.
11. Додаток до бухгалтерського балансу.
12. Пояснювальна записка до звіту.
13. Розрахунок по авансових платежах по єдиному соціальному податку.
14. Проектна вартість одиниці сировини для розробки нормативних калькуляцій собівартості молочної продукції.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
146.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Державне регулювання цін і його облік в ціновій політиці ВАТ Молоко
Вивчення роботи польового транзистора
Вивчення системи роботи вчителя
Оцінка кредитоспроможності ВАТ Надія
Вивчення особливостей сфери спілкування у співробітників ВАТ БКЗ
Практикум Вивчення роботи в мережі Інтернет
Оцінка інвестиційних проектів у ВАТ Мрія
Вивчення і оцінка систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контрол
Молоко за шкідливість
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru