Векселі. Коносамент

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
ГОУ ВПО "Сибірський державний технологічний університет"
Лесосибірський філія
Кафедра економіки природокористування і охорони навколишнього середовища
Контрольна робота
З ДИСЦИПЛІНИ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Векселі. Коносамент
Пояснювальна записка
(ЕПООС 000000.006)
Керівник:
__________________С.А. Євсєєва
(Підпис)
Розробив:
студент групи 83-1
________________І.С. Малихін
(Підпис)
Лесосібірск 2007

Зміст
Введення
1. Теоретична частина
1.1 Векселі
1.2 Коносамент
2. Практична частина
2.1 Рішення завдання по темі "Акції"
2.2 Рішення завдання по темі "Облігації"
2.3 Рішення завдання по темі "Векселі"
Висновок
Бібліографічний список

Введення

Цінні папери - це форма існування капіталу, відмінна від його товарної і грошової форм, яка може приносити дохід. У сучасних економічних умовах ринок цінних паперів має не менше значення, ніж товарний або валютний ринок. Грамотне вкладення коштів у цінні папери може стати надійним джерелом отримання стабільного доходу. Це обумовлено тим, що цінні папери мають низку специфічних ознак. Перш за все, цінні папери являють собою документи, що засвідчують право у формі титулу власності чи майнове право, як відношення займовладельца документа до особи, його видало. Іншими словами, цінні папери виступають як документи, що свідчать про інвестування коштів. Крім того, цінні папери мають властивість приносити дохід, мають властивості ліквідності і обращаемости, носять ринковий характер, випускаються, як правила, в серійному порядку, в той же час, цінних паперів властива ризикованість - ступінь ризикованості цінних паперів перебуває в прямій залежності від доходу, який вони приносять. Цінні папери визнаються державою як елемент ринкових відносин, і їхній обіг може піддаватися регулюванню шляхом певного комплексу заходів, встановленого в законному порядку. Говорячи про світовий ринок цінних паперів, необхідно зазначити, що участь у справжніх ринкових відносинах є невід'ємною ознакою високого ступеня економічного розвитку держави, що виступає в якості суб'єкта цих відносин.

1. Теоретична частина

1.1 Векселі

Вексель - це цінний папір суворо встановленої законом форми, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у зазначений термін певну грошову суму власнику векселя (векселедержателю).
Предметом вексельного обігу можуть бути тільки гроші. Векселі мають право випускати фізичні і юридичні особи. Вексель виписується на спеціальних бланках (гербовому папері) і має певний набір реквізитів: вексельну мітку, вексельну суму, найменування та адресу платника (для переказного), строк і місце платежу, найменування одержувача платежу, зазначення місця і дати складання, підпис векселедавця.
Залежно від умов виникнення боргу і виконуваних функцій розрізняють наступні види векселів:
комерційні векселі - грунтуються на реальній угоді купівлі-продажу товарів у кредит, видача їх тягне відстрочку платежу;
фінансові векселі - є безпосереднім наслідком договору позики, коли одна сторона отримує від іншої деяку суму грошей, видаючи натомість вексель. Різновидом служать казначейські векселі та банківські векселі, платником за яким виступає банк;
забезпечувальні векселі - використовуються в якості забезпечення своєчасності і точності виконання зобов'язання з якої-небудь іншої операції.
За типом або формі складання векселя діляться:
прості векселі (соло вексель) - просте нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку конкретну суму векселедержателю. Розглянемо схему поводження простого векселя. Підприємство А в оплату продукції (послуг), кредиту виписало підприємству Б вексель. Цей вексель може бути переданий фірмою Б в оплату боргу перед іншою організацією В. За простим векселем (соло) платником скільки б не передавався вексель, завжди є його векселедавець - підприємство А (рисунок 1.1)
5
А
У
Б
Векселетримачі
Платник вексель вексель

Товар (кредит) Товар (кредит)


Пред'явлення векселя
Малюнок 1.1 - Схема звернення простого векселя.
переказні векселі (тратта) - письмовий документ, що містить наказ векселедавця, адресований платникові - боржнику, сплатити гроші (у певний термін і в певному місці) одержувачу-власникові векселя. Це документ регулює вексельні відносини трьох сторін:
1) кредитора - видає вексель (трасант);
2) боржника - платника, якому векселетримач пропонує здійснити платіж (трасата);
3) одержувача платежу - перший набувач, одержує разом із векселем право вимагати і платіж по ньому (ремітента). Розглянемо схему поводження переказного векселя. Переказний вексель (тратта) - регулює відносини трьох сторін векселедавця (трасанта) А, платника (трасата) У, одержувача платежу (ремітента) Б. Підприємство А отримує від Б певні матеріали для виробництва продукції, яку реалізує іншому підприємству В. Для оплати боргу перед Б фірма А виписує (трасує) перекладної вексель, де вказується, що платником за нього є фірма В. У разі згоди підприємства Б прийняти такий вексель, сума боргу підприємства А вважається погашеною. Фірма Б пред'являє підприємству В вексель для акцепту. При акцепт підприємством У даного векселя воно стає прямим боржником (платником).
А
У
Б
вексель


Товар

Товар (кредит)
Пред'явлення векселя до
оплаті
Платник
Малюнок 1.2 - Схема звернення переказного векселя.
6
Акцепт - згода боржника сплатити за векселем особі, яка подала його до оплати. Акцептант за переказним векселем зобов'язаний так само, як і векселедавець за простим.
У процесі обігу вексель передається від одного власника іншому за допомогою спеціального надпису - індосаменту на зворотному боці векселя або алонжі - додатковому аркуші до векселя. Індосамент виражається словами "платіть за наказом" або "платіть замість нас". Особа, яка передає вексель, називається індосантом, що одержує - індосатом. При несплаті боржником вимога може бути пред'явлена ​​до будь-якого з індосантів. Індосаменти, що містять найменування індосанта, є іменними. На відміну від іменного, бланковий індосамент не містить вказівки отримувача векселя, тобто є представницькими. Якщо вексель передається в заставу виданого кредиту, то він супроводжується застереженням "валюта в заставу" і оформляється заставний індосамент.
Всі передавальні та інші написи на векселі оформлюються у межах встановленого терміну платежу. Існують наступні способи визначення часу платежу:
Термін на певний день (конкретну дату);
Термін за пред'явленням - підлягає оплаті в день пред'явлення векселя;
Через певний час від складання (через стільки-то днів, місяців або на початок / кінець такого-то місяця);
Через певний час від пред'явлення векселя.
Платіж за акцептованим векселем може бути додатково гарантований третьою особою (зазвичай банком) за допомогою видачі поручительства - авалю. Аваль оформляється спеціальним написом аваліста на лицьовій стороні векселя або алонжі. Аваліст несе солідарну відповідальність з платником за платіж. При оплаті векселя авалістом, до нього переходить право вимоги сплати вексельної суми до всіх попередніх индоссантам, включаючи того, за кого видано поручительство.
Часто посередниками в поведінці вексельних розрахунків між підприємствами виступають банки. Якщо банк уповноважений отримати платіж за векселем, то така операція називається инкассированием (індосамент має вигляд "на інкасо"). Якщо в завдання банку входить оплата векселів клієнтів - це доміциляція векселів.
Все більшим попитом в системі грошово-кредитних відносин користуються банківські векселі двох видів: кредитні векселі і дохідні (дисконтні) векселя, платниками за якими виступає банк.
У свою чергу і прості і перекладні векселі поділяються:
процентні - на суму векселя нараховуються відсотки;
дисконтні - виписуються або продаються з дисконтом;
Банківський вексель - однобічне, нічим не обумовлене зобов'язання банку - емітента векселя сплатити векселедержателю зазначену у векселі суму у встановлений термін. Вони діляться: процентні та дисконтні. Процентні продаються за номіналом, а при поданні векселя до погашення векселедержателю виплачується номінал, а також відсотки по ньому. Дисконтні векселі продаються нижче номіналу (зі знижкою-дисконтом). Такі векселі визначено термінові, при продажу банк обумовлює термін погашення такого векселя. Все більшим попитом в системі грошово-кредитних відносин користуються банківські векселі двох видів: кредитні векселі і дохідні (дисконтні) векселя, платниками за якими виступає банк:
7
кредитні векселя - застосовуються для надання кредиту (вексельний кредит) - процедура оформлення кредиту звичайна, але замість грошових коштів клієнт отримує вексель з певною датою погашення. Процентна ставка за даним кредитом значно нижче звичайної кредитної ставки. Сума відсотків по вексельному кредиту визначається за формулою
, (1.1)
де - Сума відсотків за вексельний кредит, руб.;
- Вексельна сума, руб.;
- Кредитна ставка,%;
- Термін обігу векселя, дні або місяці;
- Календарний фонд часу, дні або місяці.
дохідні (дисконтні) векселя - оформлення векселя схоже на депозитний внесок, відміну від депозитного вкладу полягає в тому, що вексель можна продати, перепродати, розплатитися ім. Величина дисконтної знижки визначається, виходячи з депозитної ставки банку за формулою
, (1.2)
де - Дисконтна знижка за векселем, руб.;
- Депозитна ставка,%;
Тоді ціна розміщення векселя визначається за формулою

, (1.3)
де - Ціна розміщення векселі, руб.
Максимальний термін обігу векселя - 361 день, термін обігу комерційного векселя в російській практиці - 6 місяців (не більше 180 днів). Оплата (погашення) векселів здійснюється за номінальною вартістю. Комерційні банки практикують різні операції з векселями сторонніх емітентів. Всі операції банку з векселями можна поділити на 2 класи:
8
кредитні операції - мета - отримання грошей до терміну настання платежу за векселями
комісійні операції - націлені на найбільш зручне отримання платежу за векселем за місцем знаходження банку.
Відповідно до чинного законодавства комерційні банки можуть надавати своїм клієнтам вексельні кредити у формі:
обліку векселів (дисконтування векселів) - комерційний банк перетворюється в векселедержателя;
спеціального позичкового рахунку під векселі (онкольного рахунки);
форфейтинга (кредитування зовнішньоторговельних угод).
Комісійні операції з векселями проводяться банком у формі:
інкасування векселів - отримання банком платежу за векселем;
доміциляції векселів - оплата банком векселя клієнта;
авалювання векселів - банк виступає гарантом за векселем;
акцепту векселів.
Сума дисконту векселя (процентний платіж) при обліку векселів визначається за формулою
, (1.4)

де - Сума дисконту векселя, руб.;
- Число днів з моменту дисконтування до дати погашення векселя (термін до настання платежу за векселем);
- Річна облікова ставка,%.
Термін до настання платежу за векселем визначається за формулою
, (1.5)
де - Термін платежу за векселем, дні;
- Момент здачі векселя на облік, дні.
Дисконтована величина векселя визначається за формулою
, (1.6)
9
Для портфеля векселів іноді потрібно визначити середній термін платежу, який визначається за формулою
, (1.7)
де - Сума дисконтних чисел (для всіх векселів);
- Загальна сума векселів, руб.
Облік векселя - це купівля векселя до настання терміну платежу по ньому. Оскільки грошові кошти звичайно зосереджені в банку, остільки покупцем векселів найчастіше виступають банки.
Інвестор може достроково обміняти свій вексель на гроші, як правило, у банку, але на меншу суму грошей, ніж та, яку йому має повернути емітент (тобто боржник за векселем). Оскільки вексель є форма грошей, остільки його, як і чек, не можна купити-продати. Достроковий обмін векселя на гроші зовні нагадує його купівлею-продажем, тому що остання є за формою обміном векселі на гроші. Насправді цей обмін завжди є тільки кредитні відносини, тому що той, хто "купує" вексель за гроші, через встановлений термін знову отримає їх при погашенні векселя. Покупець векселя є завжди кредитор, який дає кредит, а потім одержує його назад з відсотками від платника за векселем. Продавець векселя, який отримує гроші за вексель, наприклад від банку, насправді не продає його, а лише повертає (частково) ту позику, яку він дав емітенту. Таким чином, і покупець векселя, і його продавець в угоді купівлі-продажу векселя є сторонами кредитних відносин, але тільки не одного і того ж, а двох різних, але замикаються на емітенті векселя.
Облік векселя полягає в тому, що векселедержатель, без грошей, передає (продає) вексель банку за індосаментом до настання терміну платежу по ньому і отримує за це вексельну суму за вирахуванням, зовні як би за дострокове отримання грошей, певного відсотка від цієї суми, званого обліковим відсотком або дисконтом банку. Розмір облікового відсотка встановлюється самим банком в залежності від платоспроможності векселедержателя, який представив вексель до обліку, і розраховується за формулою
Д = N tr/100 T, (1.8)
де Д - дисконт;
N - номінал векселя;
t - час, що залишився до погашення векселя, дні;
r - облікова відсоткова ставка банку;
Т - річний період (360 днів).
10
Потреба в обліку векселя виникає у разі, якщо його держатель має потребу в грошах і не може використовувати замість них наявний у нього вексель в якості засобу платежу (платежів), а термін отримання грошей за векселем ще не настав. Дострокове пред'явлення векселя до оплати, хоча і можливо, не дає йому ніяких шансів, якщо платник не побажає достроково розплатитися за векселем (немає грошей або з інших причин). Єдине місце на ринку, де, як правило, можна позичити гроші, - це банк, призначення якого і складається в торгівлі грошима, а не товарами. Отримуючи за індосаментом вексель, банк може замість передати тільки гроші, в яких і потребує векселедержатель.
Для банку облік векселя є звичайна кредитна угода. Зовні здається, що банк дає позику векселедержателю під обліковий відсоток із прийняттям від нього в якості застави наданого ним векселя. Насправді векселедержатель шляхом індосаменту лише поступається своїми правами за векселем банку, а тому боржником по банківській позичці є платник векселя. У цьому криється економічна причина того, чому обліковий відсоток віднімається з вексельної суми, а не нараховується на неї, як це має місце при звичайному кредитуванні. Сума повертається кредиту банку вже зафіксована розміром вексельної суми, а тому банк може отримати свою плату за кредит не понад його величини, а лише шляхом вирахування з вексельної суми. При настанні строку платежу за векселем його платник, повертаючи вексельну суму банку, повертає як грошову суму, за яку банк "купив" вексель у його держателя, так і обліковий (банківський) відсоток, під який банк позичає гроші своїм клієнтам.
Продаж раніше купленого банком векселі або іншому банку, або центральному банку країни називається переобліком векселя. Такого роду операції мають місце у випадку, коли в самого банку виникає потреба в додаткових грошових коштах. Переоблік векселі здійснюється в тому ж порядку, що й облік векселя.

1.2 Коносамент

Визначення. Коносамент - це цінний папір, що засвідчує укладення договору перевезення вантажу (ст.785 ЦК України).
Коносамент є "товарну" різновид транспортної накладної за аналогією з тим, що складське свідоцтво є складська розписка у формі товару. Коносамент є товарною цінним папером.
Основні характеристики. При перевезенні товару, також як і в процесі його зберігання, має місце тимчасове відчуження товару від його власника, що означає наявність позичкового відносини, але не у формі відносини кредитування. Тому характеристики коносамента аналогічні характеристикам складського свідоцтва і відповідно відмінні від характеристик дохідних боргових цінних паперів. Коносамент є цінний папір:
11
боргова;
неемісійну;
безприбуткова;
документарна;
термінова - термін існування даного цінного паперу залежить від часу транспортування товару;
представницькою або іменна в залежності від виду складського свідоцтва;
номінована - як номіналу коносамента, як і складського свідоцтва, виступає не грошова сума, а тільки натуральне кількість перевезеного товару;
представницькою, іменна чи ордерна.
Порядок випуску. Коносамент видається вантажоперевізником. Він активно використовується під час перевезення вантажів у міжнародному сполученні та представляє собою цінний папір, який засвідчує його завантаження, перевезення та право на отримання, тобто в кінцевому рахунку право володіння вантажем.
До коносаменту обов'язково додається страховий поліс на вантаж, що перевозиться. Крім того, видача коносамента може супроводжуватися випискою якихось додаткових документів, пов'язаних з перевезенням вантажу, його зберіганням і збереженням, які в тому числі необхідні для проходження митних процедур і т.д.
Коносамент є документом, в якому не можливі ніякі зміни.
Звичайні реквізити коносамента:
найменування судна;
найменування фірми-перевізника;
місце прийому вантажу;
найменування відправника вантажу;
найменування одержувача вантажу;
найменування вантажу та його головні характеристики;
час і місце видачі коносамента;
підпис капітана судна.
Можна виділити наступні види коносаментів (табл.1.1).
Розрізняють коносаменти іменний, ордерний, на пред'явника. Іменний - коносамент, складений на ім'я певного вантажоодержувача. За іменним коносаментом вантаж передається в порту призначення тому одержувачу, якого зазначено в коносаменті. Ордерний - коносамент, за яким вантаж передається або наказом (тобто за наказом) вантажовідправника, або наказом вантажоодержувача, або наказом банку, або за передавальним написом того, чиїм наказом він складений. Коносамент на пред'явника - коносамент, який передається в обмін на вантаж шляхом простого вручення.

12
Таблиця 1.1 - Класифікація коносаментів
Класифікаційна ознака
Види коносамента
1. Порядок володіння
Іменний
На пред'явника
Ордерний
2. Місце розташування вантажу
Бортовий
Береговий
3. Наявність страхового поліса
Застрахований
Незастрахований
4. Особливість перевезення
Лінійний
Чартерний
5. Наявність застережень про пошкодження вантажу
Коносамент із застереженнями
Чистий коносамент
6. Можливість розпоряджатися товарами
Оборотні
Необоротні
Ордерні і пред'явницькі коносаменти є оборотними. Це дає право їх власникові розпоряджатися товарами, поки вони знаходяться в дорозі, або закласти коносамент в банк до прибуття товару. Необоротні коносаменти припускають, що одержувач сам прийме товари після прибуття судна.
Залежно від наявності застережень про претензії у перевізника до кількості та якості прийнятого до перевезення вантажу або його упаковки розрізняють коносаменти чисті і з застереженнями. Коносамент із застереженнями - коносамент, в якому зроблено відмітку про пошкодження вантажу або упаковки. Чистий коносамент - коносамент, який не містить будь-яких застережень чи поміток, що констатують дефектний стан вантажу або його упаковки.
У залежності від того, де знаходиться вантаж, коносаменти бувають берегові і бортові. Бортовий - коносамент, що засвідчує, що прийняті до перевезення вантажі завантажені на судно. Берег - коносамент на вантаж, прийнятий для завантаження в порту в очікуванні ще не прибув судна.
Залежно від особливостей перевезення розрізняють: лінійний і чартерний коносамент. Лінійний - коносамент, що видається судноплавною компанією і покриває перевезення на суднах, що курсують по регулярних маршрутах відповідно до встановленого і опублікованого розкладу, для якої в порту призначення є зарезервований причал. Чартерний - коносамент, який застосовується в трампових (нерегулярних) перевезеннях.
Прямий коносамент - коносамент, що покриває перевезення вантажу між безпосередніми портами вантаження і вивантаження на одному і тому ж судні. Наскрізний - коносамент, що передбачає перевалку вантажу на інше судно у проміжному пункті і покриває все перевезення вантажу від порту навантаження до місця кінцевого призначення.
13
У залежності від того, чи включає в себе коносамент страховий поліс, виділяють застрахований коносамент. Застрахований коносамент являє собою поєднання транспортного документа зі страховим полісом і служить доказом як прийому вантажу до перевезення, так і його страхування.
Звернення. Коносамент може вільно передаватися між зацікавленими учасниками ринку, оскільки він обслуговує обіг товару під час його перевезення.
Ціна коносамента. Як і у випадку зі складським свідоцтвом, ціна коносамента повністю визначається вартістю перевезеного вантажу і витратами на його перевезення.

2. Практична частина

2.1 Рішення завдання по темі "Акції"

Завдання: Інвестор придбав акції номіналом 1 руб. з ажіо 0,5 руб. Ставка дивіденду становить 10% річних. Через 3 роки акції були продані, забезпечивши їх власнику дохідність у розмірі 20%. Визначити ціну продажу акцій.
Рішення: Оскільки акції придбані з ажіо 0,5 руб., Ціна придбання акцій становитиме 1 + 0,5 = 1,5 руб. Власник акцій за 3 роки отримає дивіденд у розмірі: 1 0,1 3 = 0,3 руб. Дохід з кожного інвестованого рубля складе: 1,5 0,2 3 = 0,9 руб. - Дохід з урахуванням дивіденду. Прибуток, принесена акціями за 3 роки, складе: 0,9 - 0,3 = 0,6 руб. Тоді ціна продажу акцій дорівнює 2,1 руб.: 1,5 + 0,6 = 2,1 руб.

2.2 Рішення завдання по темі "Облігації"

Завдання: Визначити орієнтовну ринкову вартість дисконтної облігації номіналом 1000 руб., Випущеної на термін 184 дні, за умови, що ринкова ставка становить 15% річних.
Рішення: Використовуємо формулу:
, (2.1)
де p d - ціна облігації з дисконтом;
Т - число років, після закінчення яких облігація погашається;
C б - ставка банківського відсотка, в частках одиниці.
У даному випадку: N = 1000 руб.; T = 184 дні = 0,5 року; С б = 15%.
Знаходимо: p d = 1000 (1 / 1 + 0,5 0,15) = 1000 1 / 1, 075 = 1000 0,93 = 930 руб.

2.3 Рішення завдання по темі "Векселі"

Завдання: У розрахунок за поставку фірма отримала від свого клієнта перекладної вексель на суму 100 тис. руб. з датою закінчення терміну дії через 30 днів. Фірма дисконтує свій вексель у банку, який застосовує облікову ставку 4%. Визначте дисконтовану величину векселя.
15
Рішення: Визначимо суму дисконту при t = 30 днів за формулою
D = , (2.2)
де - Сума дисконту векселя, руб.;
- Вексельна сума, руб.;
- Число днів з моменту дисконтування до дати погашення векселя
(Термін до настання платежу за векселем);
- Річна облікова ставка,%.
У даному випадку: B c = 100000 крб.; T = 30 днів; r = 4%.
D = (100000 30 4) / (360 100) = 12000000/36000 = 333,33 руб.
Дисконтовану величину векселя визначимо за формулою:
K = B c - D = 100000 - 333,33 = 99666,67 руб.

Висновок

В даній контрольній роботі, в якості теоретичної частини, представлено докладний виклад питань, що стосуються таких цінних паперів, як векселі і коносамент. У практичній частині представлено рішення задач за темами "Акції", "Облігації" і "Векселі". Рішення даних завдань супроводжується поданням формул і поясненням кожного з етапів обчислення.
Виконання даної контрольної роботи дозволило закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, а також більш детально і докладно розглянути механізм звернення окремих видів цінних паперів, вивчити особливості формування їх ринкової вартості та отримання доходу за ним.
Контрольна робота представляє собою пояснювальну записку, яка містить 17 сторінок друкованого тексту, 1 таблицю, 2 малюнки. При виконанні роботи було використано 6 бібліографічних джерел.

Бібліографічний список

1. Вороніна Є.А. Цінні папери: теорія і практика [Текст]: Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи для студентів напрямів 5215, 5216 та спеціальностей 06.05, 06.08, 26.01 всіх форм навчання / Е.А. Вороніна - Красноярськ: СібГТУ, 2001. - 56с.
2. Кілячков А.А., Чалдаева Л.А. Ринок цінних паперів і біржова справа [Текст]: Навчальний посібник / А.А. Кілячков [и др.] - М.: МАУП, 2001. - 704с.
3. Колесніков В.І., Торкановскій В.С., Тарасевич Л.С. Цінні папери [Текст]: Підручник.2-е вид., Перераб. і доп. / В.І. Колесніков [и др.] - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 448с.
4. Колтинюк Б.А. Цінні папери [Текст]: Навчальний посібник. - 2-е вид. / Б.А. Колтинюк - С-Пб.: Видавництво Михайлова В.А., 2001. - 304с.
5. Новиков, Д. Б. Довідкова правова система Консультант Плюс: Вища Школа [Електронний ресурс] / Випуск 8 I Для осіннього семестру 2007 року.
6. Чернецька Г.Ф. Ринок цінних паперів і біржова справа [Текст]: Практикум / Г.Ф. Чернецька - ТГУ. - М.: Инфра-М, 2001. - 152 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
65.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Векселі
Векселі 2
Банківські векселі
Коносамент характеристика умов його здійснення
Коносамент юридична природа Види і зміст по КТМ РФ 1999р
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru