Валютний контроль за експортно-імпортними операціями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти

Філія ГОУ ВПО «Байкальський державний університет економіки і права» у м. Братську

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

Курсова робота

З дисципліни «Оподаткування учасників ЗЕД»

Валютний контроль за експортно-імпортними операціями

Виконав: студент групи Нз-05

Подгорнов Ю.С.

Перевірив: Ст. викладач

Косих А. Ю.


Братськ 2009

Зміст

Введення.

1. Основні поняття, цілі та принципи валютного контролю

1.1 Органи, що здійснюють валютний контроль

2. Сутність експортно-імпортних операцій

2.1 Валютний контроль експортних операцій

2.2 Валютний контроль імпортних операцій

2.3 Порядок оформлення паспорта угоди

2.4 Митне оформлення. Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням валютних операцій за контрактом

3. Вплив державного валютного контролю на економіку Росії

Висновок

Список літератури


Введення

У Нині багато країн, а Росія в особливості, стикаються з проблемою пристосування до складних економічних ситуацій і встановлюють державний контроль (у тому числі валютний) над зовнішньоекономічною діяльністю країни.

Система державного валютного контролю є складовою частиною набору заходів, що проводяться державою в рамках валютної політики, яка, у свою чергу, є підсистемою структури більш масштабного рівня державного контролю.

З усіх видів валютної політики найбільшого поширення набула практика валютного контролю, що застосовується практично у всіх країнах, але з різним рівнем жорсткості. Уряду, стикаючись з постійним порушенням платіжного балансу, вдаються до підтримки фіксованих валютних курсів за допомогою розвиненої системи державного контролю, що обмежує можливості резидентів купувати іноземні товари та послуги або надавати за кордон кредити й зобов'язання.

Держава може віддати перевагу систему валютного контролю іншим видам валютної політики з кількох причин. Така політика гарантує від подальшого збільшення витрат з державного бюджету на підтримку курсу національної валюти (крім витрат на організацію та забезпечення функціонування служб валютного контролю). Багато країн вирівнюють платіжний баланс шляхом використання валютного контролю. У такій ситуації валютний контроль стає гарантом того, що обсяг імпорту, а, отже, і відтік іноземної валюти з країни будуть суворо фіксовані.

Використання валютного контролю виявляється порівняно кращим і в тому плані, що надає урядом велику гнучкість і влада при здійсненні валютної політики, тоді як використання інших видів підтримки курсу національної валюти регламентується міжнародними валютними угодами.

У центрі уваги даної роботи буде знаходитися діє в даний час в Російській Федерації система валютного контролю.

Актуальність досліджуваної теми визначається сучасними економічними умовами в РФ, котрі зумовили активізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств, зростанням відповідальності за порушення законодавства, зокрема, за його порушення, або за неналежне дотримання норм валютного законодавства.

У даній роботі будуть розглянуті основні риси сучасної системи валютного контролю в РФ, дані основні поняття, визначено об'єкти та суб'єкти в даній сфері економічних відношенні. Також будуть розглянуті основні принципи, цілі валютного контролю. Особливу увагу буде приділено механізму дії валютного контролю, зокрема, буде розглянуто порядок оформлення паспортів угод.

1. Основні поняття, цілі та принципи валютного контролю

Валютний контроль - це діяльність уповноважених органів держави (органів та агентів валютного контролю), спрямована на визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству Російської Федерації, що включає в себе перевірку виконання господарюючими суб'єктами зобов'язань в іноземній валюті перед державою, перевірку обгрунтованості платежів в іноземній валюті, перевірку повноти і об'єктивності обліку і звітності по валютних операціях.

Державний валютний контроль може бути класифікований за наступними критеріями:

1. За ступенем жорсткості:

 • «Жорсткий» валютний контроль над всіма операціями резидентів з іноземними валютами, зазвичай повністю виключає вільний обіг останніх на території країни;

 • «М'який» валютний контроль, спрямований на регулювання обігу валюти всередині країни, без жорстких обмежень.

2. За направленням товаро-і валютопотоков:

 • контроль над експортною діяльністю і ввезенням валюти;

 • контроль над імпортною діяльністю і вивезенням валюти.

3. Щодо національної приналежності валют:

 • контролю піддається обіг валют певних країн;

 • контроль звернення валют не залежить від їх національної приналежності.

4. Звернення валют усередині країни:

 • обіг іноземної валюти всередині держави, забороняється;

 • звернення іноземних валют всередині країни не заборонено.

5. По тимчасовому критерію:

- Розмежування заходів валютного контролю в залежності від тимчасової тривалості угод;

- Незалежність прав і відповідальність резидентів щодо валютного контролю від тривалості угод.

6. За валютним обсягом угод:

 • диференціація вимог до резидентів з боку органів валютного контролю в залежності від сум контрактів із зовнішньоекономічної діяльності;

 • незалежність вимог до резидентів від сум експортно-імпортних контрактів та угод з іноземною валютою.

7. По продуктовому критерієм:

 • встановлення валютного контролю над експортно-імпортними валютними операціями зі стратегічно важливих товарних груп (золото, платина, ядерне паливо, новітні технології і т. п.);

 • відсутність градації вимог валютного контролю в залежності від товарної номенклатури експортно-імпортних валютних операцій 1.

Вище виділені лише основні критерії класифікації видів державного валютного контролю. Будь-який уряд може розробити додатково свої критерії і будувати систему валютного контролю за допомогою об'єднання властивостей вищезгаданих видів і властивостей нових розроблених видів.

Основні принципи здійснення валютних операцій, повноваження і функції органів валютного регулювання і валютного контролю, а також структура валютних правовідносин регулюються Законом РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 10 грудня 2003

Метою валютного контролю є забезпечення стабільності валюти РФ і стабільності внутрішнього валютного ринку РФ як факторів прогресивного розвитку національної економіки і міжнародного економічного співробітництва; забезпечення дотримання норм валютного законодавства РФ усіма резидентами та нерезидентами на території країни при операціях з валютними цінностями.

1.1 Органи, що здійснюють валютний контроль

Для розгляду системи валютного контролю необхідно виділити об'єкти і суб'єкти, пов'язані з її функціонуванням.

Відповідно до Закону «Про валютне регулювання» серед суб'єктів валютного контролю виділяють органи валютного контролю, агенти валютного контролю, резиденти і нерезиденти, діяльність яких потрапляє у сферу валютного регулювання на території РФ.

Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється Урядом РФ, органами та агентами валютного контролю у відповідності з Федеральним законом «Про валютне регулювання та валютний контроль», нормативними актами Банку Росії та інших органів влади. Органами валютного контролю є Центральний банк Російської Федерації, федеральні органи виконавчої влади , уповноважені Урядом Російської Федерації.

ЦБ РФ є основним органом валютного контролю та валютного регулювання в РФ. ЦБ РФ управляє валютними операціями, видає комерційним банкам ліцензії на здійснення валютних операцій на російській території і за кордоном, дозвіл уповноваженим підприємствам на право торгівлі валютою, дозвіл на відкриття рахунків за кордоном.

Крім того, ЦБ РФ визначає сферу і Порядок звернення до РФ іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, встановлює правила проведення операцій з іноземною валютою, видає нормативні акти, обов'язкові до виконання в РФ резидентами і нерезидентами, а також уповноважений на проведення всіх видів валютних операцій.

Агенти валютного контролю - уповноважені банки, підзвітні Центральному банку Російської Федерації, а також не є уповноваженими банками професійні учасники ринку цінних паперів, в тому числі власники реєстру (реєстратори), підзвітні федеральному органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, митні органи та територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, які є органами валютного контролю.

Уповноважені банки - кредитні організації, створені відповідно до законодавства Російської Федерації і мають право на підставі ліцензій Центрального банку РФ здійснювати банківські операції з коштами в іноземній валюті, а також діючі на території Російської Федерації у відповідності з ліцензіями Центрального банку РФ філії кредитних організацій, створених відповідно до законодавства іноземних держав, що мають право здійснювати банківські операції з коштами в іноземній валюті. Органи і агента валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї компетенції та відповідно до законодавства Російської Федерації мають право:

 • проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання;

 • проводити перевірки повноти та достовірності обліку та звітності за валютними операціями резидентів і нерезидентів;

 • запитувати і отримувати документи та інформацію, які пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків.

Обов'язковий термін для надання документів на запити органів та агентів валютного контролю не може становити менше семи робочих днів з дня подачі запиту.

Фізичні та юридичні особи, як вітчизняні, так і іноземні, які беруть участь у валютних операціях в РФ, діляться на резидентів і нерезидентів.

Відповідно до Закону «Про валютне регулювання та валютний контроль» резидентами є:

 • фізичні особи, які постійно проживають в Росії, в тому числі тимчасово перебувають за кордоном;

 • фізичні та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 • юридичні особи, створені відповідно до російських законів, з місцезнаходженням на території РФ.

До нерезидентів Закон відносить, наприклад, фізичні особи, які постійно проживають за кордоном, у тому числі тимчасово знаходяться в Росії; юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав з місцезнаходженням за межами Росії, перебувають у Росії іноземні дипломатичні та інші офіційні представництва, а також міжнародні організації.

Розрахунки між резидентами на території країни в російських рублях проводяться без обмежень, причому між юридичними особами, як правило, в безготівковій формі. Використання іноземних валют і виражених у них платіжних документів для розрахунків між юридичними особами-резидентами на території Росії забороняється, за винятком таких випадків:

 • при розрахунках між експортерами і транспортними, страховими і експедиторськими організаціями, коли послуги цих організацій з доставки, страхування та експедування вантажів входять в ціну товару і оплачуються іноземними покупцями;

 • за послуги підприємств зв'язку з оренди міжнародних каналів зв'язку для вітчизняних підприємств і організацій у випадках, коли розрахунки з іноземними власниками засобів комунікацій здійснюються підприємствами зв'язку;

 • при оплаті витрат банківських установ і посередницьких зовнішньоекономічних організацією, якщо ці організації несли витрати в іноземній валюті і т. д.

Всі розрахунки між юридичними особами-резидентами в іноземній валюті проводяться на підставі укладених між ними договорів (контрактів).

З метою забезпечення правової основи розвитку системи валютного контролю в РФ розрахунки по передбачають ввезення товарів на митну територію РФ або вивезення товарів з митної території РФ зовнішньоекономічними угодами резидентів здійснюються тільки через рахунки резидентів, якими або від імені яких укладено угоди з нерезидентами, якщо інше не дозволено Банком Росії.

При цьому розрахунки за зовнішньоекономічними угодами, за якими учасниками діяльності оформлені паспорти угод, здійснюються лише через уповноважені банки, які підписали такі паспорти.

Імпортери-резиденти, якими або від імені яких укладено угоди, що передбачають переведення з Російської Федерації іноземної валюти з метою придбання товарів, зобов'язані ввезти товари вартістю, еквівалентної сумі сплачених за них коштів в іноземній валюті, або забезпечити повернення цих коштів у сумі не менш раніше перекладеної протягом 90 календарних днів з дати оплати товарів, якщо інше не встановлено Центральним банком РФ.

Уповноважені банки за виконання ними функцій агентів валютного контролю мають право стягувати з клієнтів, що оформили в цих банках паспорта угод, плату в розмірі не більше 0,15% суми угоди, за якою уповноважений банк здійснює валютний контроль.

Об'єктами системи валютного контролю є валютні цінності, валютні операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, а також будь-які дії господарюючих суб'єктів, які порушують валютне законодавство РФ.

Відповідно до російського законодавства валютними операціями визнається:

 • придбання резидентом у резидента та відчуження резидентом на користь резидента валютних цінностей на законних підставах, а також використання валютних цінностей як засобу платежу;

 • придбання резидентом у нерезидента або нерезидентом у резидента та відчуження резидентом на користь нерезидента або нерезидентом на користь резидента валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних підставах, а також використання валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів як засобу платежу ;

 • придбання нерезидентом у нерезидента та відчуження нерезидентом на користь нерезидента валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів на законних підставах, а також використання валютних цінностей, валюти Російської Федерації і внутрішніх цінних паперів як засобу платежу;

 • ввезення на митну територію України та вивезення з митної території РФ валютних цінностей, валюти РФ і внутрішніх цінних паперів;

 • переказ іноземної валюти, валюти РФ, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів з рахунку, відкритого за межами території РФ, на рахунок тієї ж особи, відкритий на території РФ, і з рахунку, відкритого на території РФ, на рахунок тієї ж особи, відкритий за межами території РФ;

- Переклад нерезидентом валюти РФ, внутрішніх і зовнішніх цінних паперів з рахунку (з розділу рахунку), відкритого на території РФ, на рахунок (розділ рахунку) того ж особи, відкритий на території РФ.

2. Сутність експортно-імпортних операцій

2.1 Валютний контроль експортних операцій

Положення валютного законодавства РФ про контроль над надходженням виручки від експорту товарів поширюється на валютні операції між резидентом (юридичною особою і фізичною особою - індивідуальним підприємцем) (далі - резидент) і нерезидентом, які полягають у здійсненні розрахунків та переказів через банківські рахунки резидента, відкриті в уповноважених банках, а також через рахунки в банках за межами території Російської Федерації (далі - банк-нерезидент) за вивозяться з митної території Російської Федерації товари, а також виконувані роботи, надані послуги, передану інформацію та результати інтелектуальної діяльності, у тому числі виключні права на них, за зовнішньоторговельним договором (контрактом), укладеним між резидентом і нерезидентом (далі - контракт).

Дія валютного контролю за надходженням виручки від експорту товарів не поширюється на операції, здійснювані:

 • між нерезидентом і кредитною організацією - резидентом;

 • між нерезидентом і федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на здійснення валютних операцій відповідно до частини 5 статті 5 Федерального закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" Урядом Російської Федерації;

 • між нерезидентом та резидентом у випадку, якщо загальна сума контракту не перевищує в еквіваленті 5000 доларів США на дату укладення контракту.

Відповідно до Закону «Про валютне регулювання та валютний контроль» експортери зобов'язані забезпечити зарахування валютної виручки від експорту товарів на свої валютні рахунки в уповноважених банках РФ. При цьому зарахування розглянутої виручки на інший рахунок, ніж рахунок експортера в уповноваженому банку, зазначений у контракті, допускається тільки при наявності в експортера дозволу ЦБ РФ.

Основний принцип дії контрольних механізмів за надходженням валютної виручки від експорту товарів полягає в обміні інформацією між банківською системою і митними органами. Банкам, на рахунку яких підлягає зарахуванню виручка від експорту товарів, зобов'язано стежити за надходженням зазначеної виручки на рахунок експортера в повному обсязі. Всі відомості про зовнішньоекономічну операцію, необхідні для здійснення контролю, викладаються експортером у стандартизованій формі і фіксуються уповноваженими органами.

З метою здійснення контролю за виконанням зазначеної вимоги на території РФ введено наступний порядок дій експортерів, органів та агентів валютного контролю:

 1. оформлення паспорта угоди;

 2. митне оформлення експортних товарів;

 3. передача до уповноважених банків відомостей про відвантаження експортних товарів;

 4. контроль уповноваженими банками за надходженням валютної виручки від експорту товарів;

 5. передача уповноваженими банками у ФТС РФ відомостей про надходження валютної виручки від експорту товарів;

 6. кінцева перевірка відомостей про надходження валютної виручки від експорту товарів органами валютного контролю.

Введено в дію інструкція ЦБ РФ «Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій і оформлення паспортів угод».

Інструкція спрямована на обмеження і припинення спроб вітчизняних підприємців приховати експортну виручку за кордоном, на забезпечення її повного і своєчасного надходження до Росії, а також на боротьбу з незаконним вивезенням із країни матеріальних і фінансових ресурсів.

Даною інструкцією активно залучаються до механізм валютного контролю всі комерційні банки, а базовим документом стає паспорт угоди (далі ПС), що оформляється експортером в банку, де він має відкритий валютний рахунок.

2.2 Валютний контроль імпортних операцій

Поряд з «неповерненням» валютної виручки за експортними контрактами відтік валютних ресурсів відбувається найчастіше у формі авансових платежів під імпортні контракти без подальшої поставки товарів і послуг.

Деякий стримуюча дія надає введений порядок, коли умовою платежу при здійсненні міжнародних розрахунків за імпортними контрактами є обов'язкове подання російськими підприємствами в уповноважений банк товаророзпорядчих документів, що підтверджують відправлення товарів у Росію.

Механізм контролю за обгрунтованістю платежів в іноземній валюті за імпортовані товари, також як і валютний контроль за надходженням валютної виручки від експорту товарів, робить важливим ланкою валютного контролю комерційні банки і підсилює роль ЦБ РФ.

Система валютного контролю за імпортними операціями встановлює контроль за обгрунтованістю платежів в іноземній валюті за імпортовані товари і вводиться з метою забезпечення відповідності суми коштів в іноземній валюті, переведеної в оплату за імпортовані товари, вартості фактично ввезених в РФ товарів. Дія системи валютного контролю поширюється на:

а) валютні операції відносно товарів, які ввозяться в РФ відповідно до митних режимів «випуск для вільного обігу» і «реімпорт»;

б) угоди, за якими розрахунки повністю або частково передбачені в іноземній валюті.

Базовим документом валютного контролю є паспорт імпортної угоди (псі), який оформляється імпортером в банку імпортера і містить основні умови зовнішньоторговельного контракту.

З наданням в банк імпортера Псі імпортер приймає на себе відповідальність перед органами та агентами валютного контролю за повну відповідність відомостей, наведених в пси, умовам контракту, а також за надходженням до РФ товарів у повному обсязі і в строки, що не перевищують 180 днів між днем оплати і датою митного оформлення. При неможливості поставки товарів імпортер зобов'язаний повернути у встановлені контрактом терміни на вказаний в пси поточний валютний рахунок імпортера суми передоплати, яка раніше була переведена іноземній стороні. У разі невиконання умов поставок товарів або неповернення валюти вони несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі суми, еквівалентної сумі іноземної валюти, переведеної в оплату товарів. Проте штраф не накладається у випадках, коли форс-мажорні обставини документально підтверджені.

Банк імпортера після перевірки відповідності даних Псі умовами контракту підписує примірники Псі. Перший примірник повертається імпортеру, другий - служить підставою для відкриття банком імпортера досьє, в якому він міститься для зберігання разом з іншими документами.

2.3 Порядок оформлення паспорта угоди

Паспорт угоди - документ валютного контролю, що містить необхідні для його здійснення відомості з контракту (договору, угоди) між резидентом і нерезидентом, що передбачає експорт товарів з території Російської Федерації та їх оплату в іноземній валюті або валюті РФ. Паспорт угоди оформляється в уповноваженому банку або його філії резидентом, від імені якого укладено контракт, тобто експортером. Для оформлення ПС експортер пред'являє контракт (оригінал або копію з печаткою, завірену першою особою) до банку, де знаходиться його валютний рахунок, на який має надійти виручка від експорту товарів. Експортер разом із цим банком оформляє ПС, в якому наводиться короткий зміст умов контракту.

За кожним укладеним контрактом оформлюється один ПС, що підписується одним уповноваженим банком, на транзитний валютний рахунок у якому повинна надійти виручка від імпортера - нерезидента.

Одночасно з заповненням і підписанням паспорта угоди експортер представляє в банк оригінал або завірену особою, яка має право першого підпису по рахунку експортера, скріплену печаткою експортера копію контракту, на підставі якого був складений ПС. З підписанням ПС експортер приймає на себе відповідальність за:

 • повну відповідність відомостей, наведених у паспорті угоди, умовами контракту, на підставі якого був складений даний ПС;

 • зарахування в повному обсязі та у встановлені строки виручки від експорту товарів за контрактом, на підставі якого був складений даний ПС, на транзитний валютний рахунок експортера в банку, в який він представляє ПС для оформлення.

Банк розглядає подані йому документи (перевіряє відповідність даних паспорта угоди умовами контракту, відповідність підпису на паспорті угоди зразком підпису в картці зразків підписів осіб, які мають право першого підпису по рахунку експортера) та підписує представлені експортером екземпляри паспорта угоди.

Перший примірник паспорта угоди повертається експортеру, другий примірник є підставою для відкриття банком досьє. Досьє формується по кожному паспортом угоди. Являє собою добірку документів з контролю за надходженням валютної виручки від експорту товарів. Досьє формується уповноваженими банками по кожному паспортом угоди, в яке він поміщається для зберігання.

З підписанням паспорта угоди банк приймає цей контракт на розрахункове обслуговування і висловлює згоду на виконання функцій з контролю за надходженням валютної виручки від експорту товарів за цим контрактом.

Банк має право відмовити у підписанні паспорта угоди, якщо є:

 • невідповідність даних, що містяться в контракті, відомостям, внесеним в ПС;

 • невідповідність передбачених контрактом валютних операцій вимогам чинного російського законодавства;

 • відсутність у контракті умов, що передбачають зарахування виручки на рахунок експортера в уповноваженому банку;

- Відсутність у контракті жодних відомостей, необхідних для складання паспорта угоди в установленому порядку.

Після підписання паспорта угоди уповноважений банк повертає експортеру перший примірник паспорта угоди разом з оригіналом або копією контракту, другий примірник зберігається в банку.

2.4 Митне оформлення. Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням валютних операцій за контрактом

Митні органи приймають експортні товари до митного оформлення тільки при пред'явленні їм на додаток до інших документів, передбачених російським законодавством, ксерокопії ПС, завіреної відповідальною особою банку і з банківською печаткою, а також копії з вантажної митної декларації (ВМД) на оформлюваний вантаж.

Митні органи контролюють відповідність даних ПС і даних, заявлених у ВМД, і при відсутності розбіжностей запевняють ПС. На підставі ВМД складається облікова картка (далі КК) митно-банківського контролю (документ валютного контролю, що містить необхідні для здійснення валютного контролю відомості про поставляється, експортованому за контрактом товар). На основі КК в календарній послідовності оформляється реєстр очікуваного надходження па транзитні рахунки експортерів валютної виручки від експорту товарів.

Експортер після надходження на його валютний рахунок виручки від експорту товарів окремим рядком зазначає номер і дату ПС і КК, за якими надійшла експортна виручка (якщо поступив аванс, то вказуються реквізити тільки ПС).

Положенням передбачається відповідальність як експортера за несвоєчасне надання необхідної документації або фальсифікацію наведених документів та відомостей, так і банку за неналежне виконання даної інструкції.

Банк ПС в день підписання (оформлення або переоформлення) їм паспорти операції за контрактом в порядку, викладеному в додатку 3 до цього Положення, відкриває і веде в електронному вигляді відомість на підставі інформації, що міститься в:

 • паспорті угоди, порядок оформлення якого встановлений нормативним актом Банку Росії, що регулює порядок обліку валютних операцій і оформлення паспортів угод;

 • довідках про ідентифікацію за видами валютних операцій коштів в іноземній валюті, що надійшли на рахунок (списуються з рахунку) резидента при здійсненні валютної операції за контрактом, що подаються резидентом до банку ПС в порядку, встановленому нормативним актом Банку Росії, що регулює порядок обліку валютних операцій і оформлення паспортів угод;

 • розрахункових документах, оформлюваних і експонованих резидентом у банк ПС при здійсненні розрахунків з нерезидентами у валюті Російської Федерації за контрактом у порядку, встановленому нормативним актом Банку Росії, що регулює порядок обліку валютних операцій і оформлення паспортів угод;

 • довідці про підтверджуючі документи, довідці про розрахунки через рахунки за кордоном, довідці про надходження валюти Російської Федерації;

 • реєстрі внесення та повернення сум резервування по валютній операції, здійсненої за контрактом, за яким оформляється паспорт угоди, порядок ведення якого встановлено нормативним актом Банку Росії про порядок резервування та повернення суми резервування при здійсненні валютних операцій 2.

У випадках якщо нормативним актом Банку Росії встановлена ​​вимога щодо формування та ведення в електронному вигляді баз даних банк ПС самостійно встановлює порядок формування та ведення баз даних, відомість може формуватися банком ПС в автоматизованому режимі на підставі інформації, що міститься в цих базах даних.

Інформація, що міститься в документах, що подаються резидентом до банку ПС, вноситься банком ПС у відомість в термін, що не перевищує 5 робочих днів з дати подання зазначених документів.

Банк ПС формує розділ VI відомості в день внесення до неї інформації відповідно до пункту 3.3 Положення та оновлює вказаний розділ не рідше одного разу на місяць у разі встановлення вимоги про резервування відповідно до статті 7 Федерального закону "Про валютне регулювання та валютний контроль".

З метою подання резидентом відомості органам валютного контролю на підставі письмової заяви резидента, складеного в довільній формі, банк ПС передає резиденту відомість на паперовому носії не пізніше робочого дня, наступного за датою отримання зазначеного в цьому пункті заяви резидента.

Після передачі резиденту відомості на паперовому носії відповідальною особою банку ПС на зазначеній заяві резидента проставляється відмітка про отримання резидентом відомості, і заява резидента поміщається в досьє за паспортом угоди.

Передана резиденту відомість повинна бути підписана відповідальною особою банку ПС і завірена печаткою банку ПС.

Одночасно із закриттям досьє по паспорту угоди в порядку, встановленому нормативним актом Банку Росії, що регулює порядок обліку валютних операцій і оформлення паспортів угод, банк ПС формує відомість на паперовому носії, запевняє її в порядку, встановленому пунктом 3.5 Положення, і поміщає її в досьє по паспорту угоди.

3. Вплив державного валютного контролю на економіку Росії

У даній главі будуть розглянуті такі основні напрямки впливу механізму державного валютного контролю, як:

 1. вплив на макроекономічну ситуацію;

 2. вплив на поведінку господарюючих суб'єктів;

 3. соціальні наслідки застосування державної валютного контролю. Механізм впливу системи державного валютного контролю на макроекономічну ситуацію є близькою аналогією впливу на останню кількісних обмежень імпорту (квотування). Наслідки для національної економіки в цілому валютного контролю можна представити як наслідки введення імпортних квот, які поширені також і на надання кредитів за кордон. Говорити про те, що імпортна квота також негативна, як і імпортний тариф не доводиться, те ж саме і з валютним контролем: валютні обмеження мають негативний ефект, схожий на дію єдиного податку на всі міжнародні угоди.

Що стосується впливу використання державою валютного контролю на поведінку окремих господарюючих суб'єктів, то можна відзначити те, що в умовах жорсткого державного валютного контролю підприємства та організації, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, або припиняють розвивати даний напрямок, або йдуть на порушення державного валютного законодавства. Це відбувається внаслідок зниження норми прибутку через зростання витрат обігу, зниження конкурентоспроможності імпортних товарів з-за підвищення цін, відмови іноземних партнерів співпрацювати з вітчизняними фірмами з-за затримки платежів, викликаних проходженням адміністративних процедур державного валютного контролю.

Щодо соціальних наслідків можна відзначити, що на практиці різні режими валютного контролю супроводжується великими соціальними витратами. Щоб отримати право купувати іноземну валюту, господарюючі суб'єкти повинні пройти процедуру подачі заявки і тим самим довести, що покупка валюти потрапляє до статті дозволених категорій угод. Так, імпорт необхідних матеріалів для підприємств, без яких вони працювали б не на повну потужність, відноситься до розряду пріоритетних при отриманні права на купівлю іноземної валюти на відміну від імпорту додаткових предметів споживання або вкладів на депозити в іноземних приватних банках.

Зіткнення інтересів держави і підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, веде до виникнення наступних конфліктних ситуацій:

а) збільшення строків оплати і, відповідно, термінів поставки товарів і послуг, оплата за які здійснюється у валюті, через необхідність обов'язкового проходження досить великої кількості процедур оформлення валютних операцій. Це веде до збільшення термінів обороту фінансових і матеріальних коштів, що, у свою чергу, веде до зниження загального рівня економічної рентабельності зовнішньоекономічної діяльності;

б) так як вітчизняні виробники зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, то уряди не бажають втрачати можливості поповнення держбюджету за допомогою не тільки податкового оподаткування іноземних інвестицій та відсотків по них, але і за рахунок зборів при проходженні валютного контролю;

в) великий приватний бізнес, бажаючи перевести досить великі суми у валюті за кордон, часто обходить валютне законодавство, що не тільки негативно впливає на макроекономічну ситуацію в країні (падіння курсу національної валюти), але й змушує держава постійно підвищувати видатки з держбюджету на коригування нормативно -правової бази й на забезпечення дотримання останньої резидентами.

Незважаючи на збільшену ефективність митно-банківського валютного контролю складною залишається тема витоку капіталу. Через зниження надходження експортної валютної виручки відбулося значне зниження пропозиції валюти на внутрішньому валютному ринку, що призвело за собою різкі біржові коливання курсу рубля до долара, дезорганізацію механізму курсоутворюючих вання і порушення всієї платіжно-розрахункової системи у сфері зовнішньої торгівлі.

При дефіциті валютних коштів, необхідних для обслуговування зовнішніх зобов'язань та оплати інвестиційного імпорту, витік капіталу з країни може стати основним чинником, що генерує погіршення стану платіжного балансу і підриває зусилля влади щодо зміцнення російської валюти.

Найбільш значна частина капіталу йде за кордон за зовнішньоторговельними операціями у вигляді не репатріації експортної валютної виручки, не надходження товарів і послуг у рахунок погашення авансових платежів з імпорту, заниження цін з експорту та завищення цін по імпорту. Тому необхідно забезпечити повноту і своєчасність надходження на рахунки в уповноважених банках експортної валютної виручки і одночасно створити такий механізм регулювання валютного ринку, який відсікав б можливість спекулятивного тиску на курс національної валюти. Забезпечити це важливо, враховуючи перехід до політики плаваючого курсу рубля, що визначається виключно параметрами пропозиції і попиту на біржовому валютному ринку.

Точна оцінка масштабів вивозу капіталу з Росії вкрай складна через те, що багато його складових ніде не враховуються. За приблизними оцінками, чистий відтік капіталу з Росії з початку проведення економічних реформ аж до початку нинішнього століття становив у середньому не менше 18-24 млрд. дол. Ці оцінки слід визнати вельми консервативними, оскільки вони фактично враховують лише дані ЦБ РФ за офіційним вивозу капіталу. Згідно з цими даними, в 2002р. обсяги вивезення капіталу склали 8,1 млрд. дол За підсумками 2003р. цей показник скоротився до 2,3 млрд. дол Однак в 2004р. темпи вивозу капіталу знову стали рости і, за даними ЦБ РФ, склали 8 млрд. дол У 2005р., за даними ЦБ

РФ, чистий відтік капіталу з Росії склав приблизно 3 млрд. дол 3

Однак якщо врахувати, що за рамками офіційної статистики залишаються вельми значні суми від нелегальних схем вивозу капіталу, то картина видається зовсім інша.

На думку більшості російських економістів, загальний відтік капіталу з нашої країни з початку 90-х рр.. по теперішній час перевищив 250 млрд. дол Ця величина є найбільш обгрунтованою. У ній враховуються:

 • в рамках статті "Чисті помилки і пропуски" вивезення склав 50-70 млрд. дол;

 • ненадходження експортної виручки та непогашення імпортних авансів призвело до витоку 60-70 млрд. дол;

 • вкладення в готівкову іноземну валюту (заощадження російських громадян в іноземній валюті) склали 40 - 80 млрд. дол;

 • близько 70 млрд. дол було вивезено в рамках каналів, неконтрольованих офіційною статистикою

Останнім часом спостерігається тенденція до деякого зниження величини вивозиться капіталу. Пік вивезення припав на 1991-1994 рр.., Причому він не відображений в офіційній статистиці у зв'язку з відсутністю на той період ефективних механізмів валютного контролю. За цей час за оцінками експертів було вивезено не менше 100 млрд. дол, по 20-40 млрд. щорічно. У 1995-1997 рр.. обсяги вивезення знизилися до 20-30 млрд. дол, а в 1998-2000 рр.. - До 10-25 млрд. дол У 2003р. обсяг вивезення склав 17,2-21,7 млрд. дол

Найбільш небезпечні для економіки країни порушення валютного законодавства пов'язані з відтоком валютних коштів за кордон. Тому ЦБ РФ створив систему валютного контролю за здійсненням зовнішньоторговельних операцій та забезпеченням взаємодії беруть участь в ньому органів та агентів валютного контролю.

На сьогоднішній день митно-банківським валютним контролем охоплено до 80% експортних операцій і більшість імпортних (в тому числі з 1996 року зовнішньоторговельні бартерні угоди). Це єдина в країні система суцільного автоматизованого контролю, що включає 9 тис. банків, 156 митниць, 750 постів. Дієвість існуючих технологій підтверджується зниженням відсотка не надходження експортно-валютної виручки (9% в 1995 році, 7% - 1996, 6% - 1997, 5% - 1998, 3% - 2003р.).

З 1 січня 1996 року митне-банківський контроль був поширений на операції, пов'язані з імпортом товару. Це дозволило мінімізувати можливість використання учасниками зовнішньоекономічної діяльності такого каналу витоку капіталу, як авансові платежі, не підтверджені поставками товарів у строки, встановлені законодавством. За даними ЦБ РФ сума імпортних операцій, охоплених 2002 року системи контролю, склала 30, 5 млрд. доларів або 67% від загального обсягу імпорту. При цьому резидентами був авансований імпорт товарів на суму 12, 4 млрд. доларів.

У 2002 році митно-банківським контролем були охоплені операції експортерів на суму 49, 1 млрд. доларів, імпортерів - 34, 5 млрд. доларів. Досягнутий рівень валютного контролю за експортно-імпортними операціями з товарами знижує можливість витоку капіталу через цей канал, але залишаються інші канали догляду капіталу за кордон, зокрема валютні операції при угодах, реалізованих за участю компанії, зареєстрованих в офшорних зонах.

Валютний контроль зменшує економічну нестабільність допомогою підтримки постійної вартості національної валюти.

Таким чином, можна говорити про те, що інструменти валютного регулювання і валютного контролю із забезпечення стабільності внутрішнього валютного ринку і протидію витоку капіталу за кордон в РФ досить ефективні. Однак, незважаючи на позитивні зрушення, становище справ з витоком капіталу за кордон залишається складною. Протидії держави такому явищу, як витік капіталу, залежить від вдосконалення існуючої законодавчої бази.

Висновок

У сучасних умовах, коли країни змушені пристосовуватися до складних економічних ситуацій; в період активного міжнародного економічного співробітництва особливе значення набуває система валютного контролю.

Система державного валютного контролю є складовою частиною набору заходів, що проводяться державою в рамках валютної політики, яка, у свою чергу, є підсистемою структури більш масштабного рівня - державного контролю.

Державний валютний контроль - це система заходів, що вживаються урядом з метою впорядкування обігу іноземних валют усередині країни, для стабілізації макроекономічної ситуації, за допомогою встановлення контролю з боку держави над операціями з валютами та експортно-імпортними операціями резидентів. До основних цілей валютного контролю в Росії можна віднести:

 • визначення відповідності проведених валютних операцій чинному законодавству, наявності необхідних для них ліцензій і дозволів;

 • перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою;

 • перевірка обгрунтованості платежів в іноземній валюті;

 • перевірка повноти і об'єктивності обліку і звітності по валютних операціях, а також по операціях нерезидентів у валюті РФ.

Для розгляду системи валютного контролю необхідно виділити об'єкти і суб'єкти, пов'язані з її функціонуванням.

Так, до суб'єктів валютного контролю можна віднести органи валютного контролю, агенти валютного контролю, резидентів і нерезидентів.

Органами валютного контролю є Центральний банк Російської Федерації федеральні органи виконавчої влади, уповноважені Урядом Російської Федерації.

Створення ефективної системи валютного регулювання та валютного контролю, розробка комплексу заходів, що перешкоджають проведенню незаконних операцій з валютними цінностями і відтоком російських капіталів за кордон - важливі завдання, що стоять перед ЦБ.

Агенти валютного контролю - уповноважені банки, підзвітні Центральному банку Російської Федерації, а також не є уповноваженими банками професійні учасники ринку цінних паперів, митні органи та територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, які є органами валютного контролю.

Об'єктами системи валютного контролю є валютні цінності, валютні операції.

Для розуміння валютного контролю важливими є наступні документи, що формуються банком на основі інформації, отриманої від клієнта і що міститься в митних документах:

 • паспорт угоди;

 • досьє;

 • відомість банківського контролю.

Паспорт угоди - документ валютного контролю, що містить необхідні для його здійснення відомості з контракту (договору, угоди) між резидентом і нерезидентом. Паспорт угоди оформляється в уповноваженому банку або його філії резидентом, від імені якого укладено контракт.

По кожному паспортом угоди формується досьє - добірка документів для цілей валютного контролю. Формування досьє проводиться уповноваженим банком по кожному паспортом угоди.

Відомість банківського контролю - документ валютного контролю, який містить відомості про операції за контрактом та паспорту угоди.

Експортер зобов'язаний зарахувати виручку від експорту товарів на свій рублевий або валютні рахунки в банку, що підписав паспорт угоди за відповідним контрактом. В окремих випадках, дозволених Банком Росії, допускається не робити цього.

Список використаної літератури

 1. Конституція Російської Федерації.

 2. Федеральний закон від 08 грудня 2003р. № 164 - ФЗ (ред. від 02.02.2006г.) «Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності».

 3. Федеральний закон від 10 грудня 2003р. № 173 - ФЗ (ред. від 26.07.2006г.) «Про валютне регулювання та валютний контроль».

 4. Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003р. № 61 - ФЗ.

 5. Положення ЦБ РФ від 1 червня 2004р. № 258 - П «Про порядок подання резидентами уповноваженим банкам підтверджуючих документів та інформації, пов'язаних з проведенням валютних операцій з нерезидентами по зовнішньоторговельних операціях, та здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням валютних операцій».

 6. Інструкція ЦБ РФ від 15 червня 2004р. № 117 - І «Про порядок подання резидентами і нерезидентами уповноваженим банкам документів та інформації при здійсненні валютних операцій, порядок обліку уповноваженими банками валютних операцій і оформлення паспортів угод».

 7. Покровська В. В. Організація і регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. -М.: МАУП, 2006р.

 8. Платонов І. І. Валютний ринок і валютне регулювання. - М., 2006.

 9. Глобалізація економіки і зовнішньоекономічні зв'язки Росії. Під ред. І. П. Фаминский. - М.: Республіка, 2004.

 10. www. fts. ru. Сайт Федеральної митної служби РФ.

 11. www. gks. ru. Офіційний сайт Держкомстату Росії

 12. www. cbr. ru. Сайт Центрального банку РФ.

1 Покровська В. В. Організація і регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. -М.: МАУП, 2006р.

2 Глобалізація економіки і зовнішньоекономічні зв'язки Росії. Під ред. І. П. Фаминский. - М.: Республіка, 2004.

3 www. Cbr. Ru. Сайт Центрального банку РФ.

29


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
109.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Валютний контроль за експортно імпортними операціями
Акредитивна форма розрахунків за екпортно-імпортними операціями
Акредитивна форма розрахунків за екпортно-імпортними операціями
Валютний контроль
Валютний контроль в Росії
Валютне законодавство і валютний контроль
Валютне законодавство і валютний контроль 2
Валютний контроль у Російській Федерації
Валютне регулювання і валютний контроль
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru