додати матеріал


приховати рекламу

Білоруська культура як тип структура функції універсалії цінності ідеологія техніка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

УО БДУІР

кафедра гуманітарних дисциплін


РЕФЕРАТ


на тему:

«Білоруська культура як тип: структура, функції, універсалії (цінності, ідеологія, техніка)»


МІНСЬК, 2008

Перш ніж розглядати білоруську культуру як особливий тип, слід розібратися з загальними поняттями про структуру, функції, Універсал, типах, джерелах і механізмах культурної динаміки.

Світ культури являє собою систему, в якій можна виділити наступні підсистеми: матеріальну, духовну, соціальну та комунікативну.

Матеріальна культура охоплює насамперед сферу матеріального виробництва та його продукти. У матеріальну культуру входять: культура праці і матеріального виробництва, культура побуту і місця проживання (житла, будинки, села, міста), ставлення до власного тіла, фізична культура.

Функція матеріальної культури не вичерпується лише тим, що задовольняє потреби людини. Вона виступає засобом відтворення матеріальних основ духовної культури, створює умови для її розвитку, передачі соціального досвіду. Матеріальна культура містить у собі і зберігає національні елементи і може виступати як соціальний знак і як пам'ятка культури.

За збудованим в хронологічному порядку елементів матеріальної культури можна судити про її розвиток. Символами епохи можуть бути будівлі, типи суден, машини, різні види зброї. Починаючи з XIX ст. йде процес індустріалізації і технізації матеріальної культури.

В еволюції матеріальної культури простежується розвиток двох тенденцій: 1) уніфікації і 2) ускладнення і різноманітності. Розвиток матеріальної культури не тільки багато разів помножив сили і можливості людини, але й одночасно породило гострі протиріччя: екологічні проблеми, використання атомної енергії, накопичення різних видів зброї масового ураження (атомного, водневого, хімічної, бактеріологічної).

Починаючи з XIX ст. і особливо в ХХ ст., розвиток матеріальної культури призвело до уніфікації, стирання національних особливостей духовної культури, яка створювалася протягом сторіч. Одночасно широке поширення отримала масова культура. Вона стала результатом розвитку виробництва, в т.ч. предметів споживання, що в кінцевому підсумку веде до значного скорочення, а іноді і до загибелі індивідуально-національного, в т.ч. унікального національного ремісничого виробництва.

Духовна культура включає в себе сферу духовного виробництва та його результати: міфологію, релігію, науку, мистецтво та філософію. Область духовної культури відокремлюється від конкретних форм, орієнтованих на практичну регуляцію поведінки людей, тобто від соціальної, технологічної культури.

Духовна культура має деякими важливими рисами, що відрізняють її від інших галузей культури:

 1. духовна культура не утилітарна, по суті безкорислива. Вона важлива сама по собі, а не у зв'язку з рішенням будь-яких зовнішніх по відношенню до неї завдань.

 2. в духовній культурі людина отримує найбільшу свободу творчості в порівнянні з іншими галузями культури. Тут розум людини не пов'язаний жодними практичними міркуваннями. Свобода творчості проявляється вже у стародавніх міфах. Безмежні простори для творчості надає мистецтво.

 1. духовна культура - це особливий світ, створений силою людської думки. Цей світ багатшим реального: він наповнений не тільки образами реальної дійсності, а й вигадками. Він живе за своїми законами і впливає на наше життя, може бути навіть більше, ніж реальний світ.

 2. духовна культура - найбільш чутлива, чуйно реагує на зовнішні впливи область культури. Вона здатна вловлювати найменші зміни в житті людей і відгукуватися на них, тому вона є найбільш вразливою, самої ранимою областю культури. Через її непрактичності люди у важких життєвих обставинах починають бачити в ній непотрібну тягар, і тому духовна культура найбільше страждає при соціальних потрясінь. Духовна культура потребує турботи та підтримки, збереження і розвиток її вимагає від нього зусиль. Якщо люди перестають нею цікавитися, вона втрачає життєве дію і відступає на полиці бібліотек, в музейні запасники, покривається там пилом і перетворюється на забуту, мертву культуру.

Соціальна культура (культура соціальних відносин) визначається регулятивами, цінностями і ідеалами, які зумовлюють поведінку людей в суспільстві та їх соціальні взаємини. Основними формами соціальної культури є моральна, правова і політична культура. Соціальну культуру об'єднує з духовною те, що вони обидві орієнтовані на ціннісну вісь. Вони обидві потрібні не як засобу, а як цілі, самі по собі.

Але цінності соціальної культури відрізняються від цінностей духовної культури, до досягнення яких людина може прагнути поодинці, незалежно від інших людей, докладати самостійні зусилля. Ідеї, художні образи народжуються в індивідуальній свідомості, і автори іноді все життя безуспішно борються за суспільне визнання їхніх праць.

 1. Цінності ж соціальної культури не можуть досягатися в поодинці. Такі цінності, як милосердя, рівність, гуманність, правопорядок, демократія, громадянські свободи реалізуються тільки у відносинах з людьми. До них неможливо прагнути, вимикаючись із соціальних зв'язків і залишаючись на самоті.

 2. Продукти духовної культури цінні самі по собі, навіть якщо вони не втілюються в реальну дійсність (наприклад, художні твори). Навпаки, цінності та ідеали соціальної культури «призначені» для того, щоб прагнути до здійснення їх насправді.

 3. Соціальна культура включає в себе не тільки цінності, а й спрямовані на їх реалізацію та охорону регулятиви, норми, правила поведінки і взаємодії людей у ​​суспільстві. Дотримання цих норм і правил контролюється громадською думкою, правоохоронними органами, державою.

4) Соціальна культура відрізняється від духовної ще й тим, що вона не націлена на "когнітивну» вісь. Це не означає, що вона не вимагає ніяких знань. Але знання тут - лише кошти для соціально-культурної діяльності.

Мораль - це «зовнішній» регулятор дій людини. У людському суспільстві мораль існувала завжди. Моральна культура, як і вся соціальна культура, має два основних аспекти: 1) цінності (ідеали) 2) регулятиви (норми). Моральні цінності - це те, що ще стародавні греки іменували «етичними чеснотами», вважаючи головними з них розсудливість, мужність, справедливість. В іудаїзмі, християнстві, ісламі вищі етичні цінності зв'язуються з вірою в Бога. В якості моральних цінностей у всіх народів шанується чесність, вірність, повага до старших, працьовитість, патріотизм. Ці цінності, що представляються в їх досконалому виразі, виступають як етичні ідеали.

Моральні регулятиви - це правила поведінки, орієнтованого на зазначені цінності. Кожен індивід вибирає, але в культурі завжди є система загальновизнаних моральних регулятивов, які за традицією вважаються обов'язковими для всіх. Такі регулятиви є нормами моралі (наприклад, 10 заповідей Мойсея, 7 заповідей, зазначених Ісусом у Нагірній проповіді).

Будь-яка моральна цінність передбачає наявність відповідних регулятивов націленого на неї поведінки.

Мораль як форма соціальної культури виконує ціннісно-орієнтаційні та регулятивні функції.

Право, як і мораль, регулює поведінку і відносини людей. Але, на відміну від моралі, виконання правових норм контролюється суспільною владою. Право - це «зовнішній», державний регулятор. Право виникло тоді, коли відбулося класове розшарування первісно-общинного суспільства та стали створюватися держави.

Правова культура - це комплекс цінностей і регулятивів, на основі яких будується практика взаємин і дій людей, організацій в областях життя, що підпадають під норми права.

Норми права - це юридичні закони. Підкорення закону є те, що називається правопорядком. Правопорядок - це реально здійснюване проведення законів у життя. Крім норм права в правову культуру входить правосвідомість - сукупність уявлень про право. Останнє - це не зафіксовані в кодексах законів правові норми, а уявлення про те, якими ці норми повинні бути. Правова культура - це, по-перше, культура законодавства, по-друге, правова культура влади, і по-третє, правова культура населення.

Політика - це область людських відносин і взаємодій з приводу влади.

Політична культура - це сукупність регулятивов і цінностей, що визначають участь людей у політичному житті. Політична культура знаходиться в сильній залежності від політичної системи держави.

Політична культура виконує дві основні функції: 1) формує ставлення людей до існуючої влади, 2) обумовлює політичну організацію суспільства.

Комунікативна культура є умова і результат спілкування людей. Умова - тому що тільки культура дає справді людські форми спілкування і засоби спілкування - знакові системи, мови. Результат, тому що тільки завдяки спілкуванню люди можуть створювати, зберігати і розвивати культуру. Культура - це поле людського спілкування. Вона є тим, що пов'язує, об'єднує людей.

Вступаючи у спілкування, люди «настроюються» на взаємодію одне з одним. Кожен хоча б приблизно уявляє, що і як він скаже або зробить, якою буде реакція інших на це, його власна реакція на цю реакцію і т.д. Подання такого роду утворюють індивідуальний сценарій спілкування.

Індивідуальні сценарії спілкування будуються людьми не довільно, а виходячи з установок, заданих культурою. Тому в основі індивідуальних сценаріїв лежать типові культурні сценарії спілкування. Серед них є й сценарії, що визначають способи, цілі, форми спілкування, прийняті в якійсь групі або субкультурі, і сценарії більш загального типу, виражені в загальнокультурних нормах і правилах спілкування. Такого роду загальнокультурні сценарії представляють собою те, що називають культурою спілкування.

У культурі є два взаємопов'язаних аспекти: зовнішній, ритуальний, «етикетні» і внутрішній, соціально-психологічний.

Перший аспект - це те, що називають «зовнішньою формою культури». Він виражається у виконанні загальноприйнятих ритуалів спілкування, правил етикету, приписів, що і як слід під час спілкування робити. Але «етикетні» аспект культури спілкування представляє собою лише її поверхневий шар. Другий шар культури спілкування, соціально-психологічний, складає «внутрішню культуру» людини.

До основних норм «зовнішньої культури» відносяться наступні вимоги: 1) Роби по відношенню до інших так, як ти хотів би, щоб вони поступали по відношенню до тебе («Золоте правило моральності»). 2) Виконуй свої обіцянки, домовленості і зобов'язання. 3) Будь доброзичливий, старайся по можливості робити людям добро, виконувати їхні прохання.

Конкретна людина будує спілкування за сценаріями, що передбачає єдність і узгодженість зовнішньої і внутрішньої культури. Неузгодженість означає невихованість, безкультур'я.

Спілкування людей відбувається у різних формах. Зазвичай розрізняють формальне (анонімне, функціональне) і неформальне (приятельское, інтимний) спілкування.

Анонімне спілкування - це короткочасний контакт з незнайомими людьми, наприклад, на вулиці, у міському транспорті. Сценарії анонімного спілкування на вулиці вимагають дотримання правил руху: триматися правої сторони, поступатися дорогу зустрічним, переходити вулицю за сигналом світлофора і т.д. Головне в анонімному спілкуванні - доброзичливе ставлення до людей (За кордоном, у США незнайомі люди при випадковому контакті зазвичай посміхаються. Посмішка - знак доброзичливості).

Функціональне спілкування. Воно має місце тоді, коли люди вступають в контакт як виконавці певних функцій, пов'язаних з їх соціальними ролями. У цьому випадку відносини з ними визначаються правами і обов'язками, які відповідають їхньому ролям. Функціональне спілкування взагалі не повинно залежати від особистісних особливостей. Функції, права, обов'язки - це все прикріплено до соціальної позиції, а не до особистості. Функціональне спілкування не вимагає особистісної емоційної залученості. Треба робити те, що належить, а не те, що хочеться.

Функціональне спілкування - типова форма ділових відносин. На першому місці стоять інтереси справи, а не особистості співрозмовників.

Приятельское спілкування. Це неформальне спілкування досить добре знають один одного, яких пов'язують якісь спільні справи, інтереси, відносини, просто бажання зберегти сформовані у минулому (наприклад, в школі) відносини.

У приятельських відносинах нерідко присутній меркантильний мотив - з метою отримання якоїсь вигоди.

Приятельські відносини тим міцніше, чим менше вони спираються на корисливі, престижні міркування і чим більше в них особистісної духовної зацікавленості в спілкуванні.

Приятельское спілкування є неформальним, оскільки сценарії його не вимагають обов'язкового дотримання прийнятих у суспільстві правил етикету, але і тут передбачається виконання певних норм поведінки. Зазвичай в кожному колі приятелів складаються свої звичаї, форми звертання один до одного, способи проведення дозвілля.

Інтимне спілкування. Основою цього спілкування є особистісна емоційна зацікавленість один в одному і глибока душевна близькість. На інтимне спілкування руйнівно діють меркантильні чи престижні мотиви, відсутність взаємної емоційної зацікавленості або духовної спільності. У таких випадках рано чи пізно спілкування убожіє і припиняється або ж підтримується лише звичкою.

Інтимне спілкування ще менше, ніж приятельское, регламентовано формальними правилами поведінки. Однак це не означає, що його сценарії складаються незалежно від культурних установок. Загальні норми культури діють і тут. Особливу важливість набувають моральні якості партнерів, вміння їх слухати один одного, розуміти думки і почуття іншої, прощати йому випадкові промахи і помилки, долати розбіжності.

Основні типи відносин, з якими пов'язане інтимне спілкування - це дружба і любов.

Основним засобом спілкування в культурі є мова. Він являє собою код, на якому люди передають один одному інформацію. Сам же процес спілкування за допомогою мови, тобто передачі інформації в цьому коді, здійснюється за допомогою мови.

Культура ніколи не буває «нічиєї» - це завжди культура якогось конкретно-історичного об'єднання людей. Очевидно, що таке об'єднання не може існувати без системи комунікації, обміну інформацією, узгоджених уявленнях про ті чи інші явища і події.

Крім вербального мови прямого та особистісного спілкування, в якості особливих (невербальних) мов у культурі задіяні акти людської поведінки, що мають високу інформаційну значущість; художні образи в мистецтві; церемоніальні, ритуальні, обрядові ситуації, що здійснюються за особливим сценарієм; символічних рис будь-яких продуктів матеріальної діяльності людини. Ці специфічні мови володіють локальними, національними або становими особливостями.

У цих невербальних мовах є також багато інтернаціонального, спільного (в господарському або цивілізаційному аспектах). Відмінності у невербальних мовах культури мають переважно стильовий характер.

Соціальний сенс різноманіття мов культури пов'язаний з потребою людей в багаторазовому дублюванні рис своєї групової ідентичності; і звідси їх прагнення до маніфестації національної (релігійної або станової) соціальної бутності буквально в будь-якому предметі. Мовна і стилістична маркування далеко не завжди наноситься спеціально. Адже у кожного народу історично склався свій смак, своя система естетичних переваг, своя міфологія і її символічне вираження. Все це «проступає» на будь-якому культурному об'єкті, поведінковому акті, стиль комунікації і т.п. Це і є специфічний комплекс мов культури будь-якої людської спільності.

До сутнісним функцій мови у культурологічному аспекті відносяться наступні:

 1. Інформаційна - вироблений людиною спосіб символічного позначення знання про родові властивості предметів, явищ і процесів, про різні прояви чуттєвого та інтелектуального досвіду людини, залучених до громадської діяльності. Мова виражає, зберігає і відтворює таке знання.

 2. Кумулятивна - здатність мови бути не тільки зберігачем, але й накопичувачем знання про соціальний досвід людства.

 3. Координаційна - проявляється у двох іпостасях - по «горизонталі» і по «вертикалі». У першому випадку мова служить засобом узгодження спільних дій людей на основі консенсусу щодо значущих для них образів, процесів, явищ.

 4. Рефлексивна - спосіб соціального розуміння і соціального вираження людини.

Культурные универсалии – это духовные и материальные элементы присутствующие в содержании любой культурной системы. Разные авторы выделяют различные по качеству и количеству элементы. Но среди них практически всегда присутствуют важные для нашего общества такие элементы, как ценности, идеология и техника, которые мы и рассмотрим.


Ценности


В современной философии проблема ценностей решается в плане диалектики объективного и субъективного, объекта и субъекта. На сегодняшний день мы имеем целый ряд трактовок понятия «ценность». В общем виде можно выделить три основных подхода понимания ценность:

1) ценностями являются вещи и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, приятны) людям в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов. В данном случае мы имеем дело с утилитарным подходом. Ценность есть то, что полезно, она сближается с понятием благо и ничего принципиально нового не прибавляет к нему.

2) другие представляют ценности как идеалы, святыни, например: добро, истина, красота. В данном случае мы имеем дело с противоположным утилитарному подходом. Потребительская стоимость ценна не сама по себе, как таковая, но становится ценностью в определенных условиях, когда она окрашивается в тона духовного отношения к предмету, когда возникает особая близость к нему.

3) ценность есть значимость объектов, причем значимость положительная.

Ценность зависит от свойств и субъекта и объекта, но не совпадает с ними. Ценностное отношение, несмотря на всю его кажущуюся пристрастность объективно, поэтому следует подчеркнуть недопустимость смешения понятий «ценность» и «оценка». Если ценность объективна, то оценка не всегда, это суждение о ценности.

Разумеется разные люди, социальные группы оценивают одно и то же явление (например, частную собственность или демократию) по-разному, и в этом – субъективный момент ценностного отношения. Но если мы посмотрим глубже, то обнаружим, что одно и то же явление объективно находится в разном функциональном отношении к разным субъектам, объективно имеет различную: положительную или отрицательную значимость для них. Критерием, позволяющим отличить ценности мнимые от подлинных является практика, общественный прогресс. Технический, социальный, духовный прогресс объективно направлен на достижение все большей свободы человека от власти внешней необходимости природы и общества, на удовлетворение и развитие его потребностей и способностей. В качестве критерия общественного прогресса в последнее время предлагается рассматривать уровень развития потребностей и способностей человека, всесторонность и универсальность этого развития. В той мере, в какой потребности той или иной социальной группы, личности соответствуют тенденциям общественно-исторического развития, их отношения к явлениям жизни выражают общезначимое и являются объективно ценными, поэтому для определения объективной ценности социального явления или процесса необходимо знание общих тенденций общественно-исторического развития. В современную эпоху такие явления как фашизм, милитаризм, тоталитаризм представляют собой антиценности, поскольку противоречат социальному прогрессу, несут в себе угрозу человечеству.

Идеология


Идеология – это систематизированное и концептуальное знание, внутренне согласованное и логически стройное, связанное с решением встающих перед обществом задач, обосновывающее изменение общественных отношений либо защиту уже существующих отношений в обществе.

Идеология, хотя и сближается с наукой, но не совпадает с ней. Если наука дает знание о предметах и явлениях действительности, их закономерностях, то идеология не только несет знание, но и выражает отношение к предмету знания. Это отношение обусловливается интересами классов, социальных групп, с позиции которых и осуществляется отражение действительности в идеологии. А поскольку к знанию прибавляется отношение, то оно обретает иное качество – качество сознания, осознания действительности. Таким образом, идеология – это знания, пропущенные через социальные интересы.

Слово «идеология» (буквально – учение об идеях) вошло в общественную мысль в начале XIX века. Им стали пользоваться для обозначения системы идей, на основе которых строится объяснение социальной действительности, оценка событий политической, экономической культуры жизни общества.

Идеология не может быть беспристрастной. В идеологии находят выражение взгляды, обусловленные ценностями и идеалами типичными для большинства социальных групп, сообществ, классов. Разработка и систематизация этих взглядов приводит к созданию идеологических систем – теоретических концепций, представляющих видение социальной действительности с позиции определенной социальной группы, в свете господствующих в ее культуре (субкультуре) ценностей и идеалов.

Ценностные парадигмы идеологии обычно включают в себя 4 основных слоя: 1. Социальные (экономические, правовые, политические и пр.) ценности. Например, равенство, демократия, свобода, справедливость, государство, закон, просвещение и т.п. 2. Критика общества, не способного обеспечить указанные ценности. 3. Программы деятельности по совершенствованию общества. 4. Проекты идеального общества, в котором защищаемые данной идеологией ценности реализуются в максимально совершенной форме.


Техніка


Аспекты техники как социокультурной ценности. Первый аспект рассматривает технику как объект – это приборы, инструменты, машины, имеющие определенную значимость для жизнедеятельности человека, сберегающего его ресурсы. Второй аспект рассматривает технику как знание (технологическое) – умения, правила, теории, доктрины. Третий аспект рассматривает технику как процесс – изобретение, проектирование, изготовление, использование, результатом которого является увеличение предметного внешнего мира.

Под техникой понимаются предметы и процессы, которые обладают следующими существенными качествами: 1. они изготовлены искусственно людьми в результате изменения природы в процессе материализации ранее созданных идеальных моделей. 2. они утилитарны по своей природе и имеют инструментальный характер, соприкасаются с миром в процессе практической деятельности людей. 3. они рациональны, т.е. обладают «безусловной эффективностью», высокой произовдительностью, соразмерной со стоящей перед ними задачей и оптимизированы по другим факторам, входящим в понятие рациональности.

Социокультурные смыслы техники: 1. техника есть средство преобразования жизненной среды человека. 2. техника – это посредник между человеком и природой. 3. техника – это средство, изменяющее самого человека.

Типология культуры


Существуют различные основания классификации культур (Данилевский, Шпенглер, Сорокин, Маркс и др.). Мы остановимся на варианте, современном, обобщающем, перерабатывающем как теоретические достижения в данной области, так и сам конкретный исторический материал. Одним из наиболее общих понятий в культурологии является понятие цивилизации. Любая цивилизация, сколько бы их не выделялось и как бы она не определялась в самом общем виде представляет собой систему, состоящую из элементов и структур. Под элементным составом цивилизации обычно понимается культура, трактуемая как совокупность ценностей, материальных и духовных. Эти элементы структурно упорядочиваются при помощи отношений в обществе, им определяется место, они иерархизируются. В зависимости от типа взаимодействия формальной и содержательной сторон цивилизации, т.е. общественных отношений и культурных ценностей выделяются следующие культурно-исторические типы: стационарный, адаптивный и динамический.


Цивилизации стационарного типа


К цивилизациям стационарного типа могут быть отнесены первичные цивилизации, охватывающие три первых географических центра исторической жизни человечества, три первоначальных очага культуры: Египет, Индию и Китай. Историческая жизнь этих цивилизаций началась в IV тысячелетии до Новой эры, и в течении тысячелетий они сохраняли незыблемыми свои основные социально-культурные структуры.

Характерными признаками таких обществ являются:

а) глубокий традиционализм;

б) циклический характер развития, подчиненный естественному ритму сельскохозяйственных работ;

в) воспроизводство однажды заданных структур;

г) ориентация на абсолютные ценности – «начала».

Так, М.И.Сладковский пишет: «В эпоху Чжоу, когда происходило формирование китайской цивилизации и одновременно китайского народа, были заложены основы традиционной китайской техники земледелия, традиционной государственности, традиционной идеологии (конфуцианство, легизм, даосизм). На протяжении истории Китая эти основы неоднократно видоизменялись, но вплоть до нового времени продолжали сохранять значение основ общественной и государственной жизни Китая. Их влияние сказывается и в настоящее время».

Исследователи цивилизации Индии также видят ее отличие от обществ Месопотамии и Греции в сохранении и воспроизводстве традиций вплоть до наших дней (Р. Тагор, Кабир, Бэшем).

Основу цивилизаций стационарного типа составляет: сельскохозяйственная община, покоящаяся на «азиатской форме собственности». Это очень интересная, специфическая форма собственности.

Земля в данных обществах не рассматривается как собственность общины. Ее действительным собственником является высшее божественное начало. Далее, объединяющее единое начало реализуется в деспоте, как отце множества общин. А община, получив землю во владение от деспота уже предоставляет надел земли отдельному человеку - члену своей общины.При этом, естественно, происходило отчуждение власти общинных вождей в пользу верховного, «объединяющего единого начала» (фараона, императора) путем «добровольной» передачи или узурпации.

Надобщинная власть, используя свой авторитет, могла во имя всеобщего интереса «изымать прибавочный продукт из фондов потребления и направлять на иные общественные нужды: создание страховых фондов, организацию общественных (хозяйственных, строительных) работ, на развитие культуры. Но, разумеется, в условиях социального расслоения, этот всеобщий интерес преломляется через призму особого интереса его правящей верхушки.

И последнее, что хочется отметить по поводу азиатской формы собственности, она распространяется не только на землю, но и вообще на все формы общественного богатства: добытые охотником или собирателем плоды, на прибавочный продукт земледельца или скотовода и на произведения коллективного и индивидуального творчества (ритуал, песня, танец), на имя и само существование индивида.

Стационарный тип цивилизации определяет матрицу, общую «формулу развития» культуры.

Художественное творчество оценивается с точки зрения возможного содействия, поддержания устойчивости и стабильности системы в целом. Сама такая оценка приобретает регулятивное значение, оказывает непосредственное влияние на стратегию творческой деятельности.

Основной характерной чертой развития культуры в обществах стационарного типа является его традиционализм. Традиция рассматривается как абсолютный и неиссякаемый источник и генератор культуры, постоянное возвращение к которому дает ей жизнь, служит основанием ее обновления.

Отклонение от традиционных форм рассматривалось как показатель отклонения общества и правителей от правильного пути, начертанного в древних книгах.

Так, например, Конфуций – создатель традиционалистской, догматической философии в Китае и вообще первый из известных нам древнекитайских философов видел в поэзии надежный индикатор состояния общества: песни, которые поет хорошо управляемый народ, прекрасны своей веселостью и беззаботностью, в государстве же, находящемся на пути к погибели, слышатся жалобы и грустные мелодии. Поэтому, например, песни гнева должны служить серьезным предупреждением об опасности.

Стационарные цивилизации не заинтересованы в каких-либо изменениях, они выстраивают целую систему запретных, охранительных норм.

Обратной стороной установки на традиционализм является застойный характер общества, который угрожает его существованию не меньше, чем социальные противоречия и смена форм государственного устройства. Жизнь культуры не может быть ограничена нормами даже относительно прогрессивной традиции. Это означает, что наряду с господствующей традицией, на периферии официальной культуры вырастает оппозиционная ей традиция.

В Китае такой оппозицией конфуцианству был даосизм, не вошедший в официальный канон. Причем, те и другие говорят о Дао, но вкладывают в это понятие противоположный смысл.

Дао – великий путь, истина, суть всех вещей, абсолют, человек – ничтожен, это винтик, нерассуждающий исполнитель воли божества-тирана.

Даосы: человеку могут открыться тайны Дао-пути, сумевшему ускользнуть от суеты бытия. Человек может слиться с Дао и излучать его на весь мир. Государь, Художник, Поэт могут постичь Дао, т.е. извечную суть вещей.

В Индии в оппозицию ведийской традиции выступил буддизм с проповедью личного физического и нравственного освобождения и восхождения к Абсолюту, т.е. в противовес объектно-исторической традиции акцентируется субъектно-личное начало. Буддизм пробудил в искусстве интерес к духовному миру человека.

В такой двойной традиции в их оппозиции заключался мощный источник развития культуры.

Погружение в традицию позволяет художнику не только выполнить «социальный заказ», но и реализовать творческие импульсы.

Кроме оппозиции внутри самой традиции существовала и еще одна оппозиция канонизированному искусству со стороны полупрофессионального и народного творчества бродячих актеров, музыкантов. В этой роли выступают и нищенствующие монахи и торговые гости. Это массовое искусство проникает и в канон, размывая его герметичность и расширяя сферу художественной культуры общества.

Таким образом каноничность, традиция вовсе не свидетельствуют об отсутствии развития культуры и ее замкнутости в стационарных обществах, но они представляют достаточно большой внутренний резерв для развития искусства. Запреты направляли творческую мысль внутрь, заставляли совершенствовать художественный язык: слово, изображение путем углубления их символического значения, совершенствовали технику исполнения, художественную технологию, т.е. форму произведения.

Другой парадокс традиционно-канонизированного искусства заключается в актуализации, осуществлении самых глубинных творческих способностей и чувств художника. Тобто открываются возможности к самоуглублению, самопознанию, самораскрытию личности художника. Развивается содержательная сторона искусства. Оно наполняется философским смыслом.


Адаптивный тип цивилизации


Социокультурный комплекс адаптивного типа характерен для вторичных цивилизаций, возникших на почве более древних, часто более развитых культур либо на периферии, в сфере влияния «сильных» цивилизаций.

Классическим образцом такого типа считается арабо-мусульманская цивилизация в период ее возникновения и расцвета.

На завоеванных территориях арабы, как правило оставляли без особых изменений хоазяйственно-экономические отношения и социальные структуры. Они лишь насаждали сверху своих резидентов. Это определяло относительную автономию областей и сегментарную структуру арабской цивилизации с верховным началом в лице халифа.

Данный социальный строй определил адаптивный характер культуры арабо-мусульманской цивилизации. Исламская культура была продуктом космополитизма, в возникновении которого принимали участие все завоеванные культуры и народы: сирийский, персидский, арабский, испанский, берберская и турецкая. Тобто мусульманская цивилизация ассимилировала все лучшее в более древних и более высоких культурах.

Арабоязычная культура сохраняла достаточно большую независимость по отношению к господствующей религии, терпимость и даже известно любопытство к духовной культуре «неверных», как к чему-то экзотическому и объективно способствовало стабилизации «своей» цивилизации.

Арабо-мусульманский художественный стиль. Он оформляется как художественная целостность, представляющая собой мозаичную систему локальных форм и традиций, лишенных оппозиционного содержания, поскольку они не затрагивали существования данной цивилизации и ее господствующей идеологии – ислама.

Социальные условия и запрет на изображение человека Кораном предопределяли развитие арабского искусства как орнаментально-декоративного. Сама социальная действенность обусловила функции орнаменталистики по адаптации, связи в целое разнородных мотивов, образов, настроений.

Близость арабского искусства к модели цивилизации адаптивного типа проявилось и в его своеобразной эволюции и в кризисном для арабской цивилизации XV веке. Развитие художественной культуры, как мы уже отмечаем, в цивилизациях подобного типа происходили за счет постоянной адаптации и ассимиляции все новых и новых разнородных художественных систем в некую мозаичную целостность путем их стилизации. В XV веке это движение прекратилось. Мусульманский мир как бы замкнулся в себе. То же произошло и с искусством. Оно пошло по пути изощренной эстетизации и утратило жизненность. Адаптивный стиль исчерпал себя. Гетерономность мусульманской цивилизации начала перерастать ее социально-культурное единство, принимая все более мозаичный, рыхлый характер. Эта тенденция усиливала партикуляристские настроения властителей периферийных областей «великого халифата», ростом в них национального самосознания, которое стало лейтмотивом культур, освободительных движений.

В противовес этим тенденциям происходит ужесточение догматизма идеологии – ислама, а также исламизация социальных форм жизни и культуры. Арабо-мусульманская цивилизация из адаптивно-динамической стала превращаться в сегрегативно-консервативную. Это лишало ее импульсов внутри развития. К тому же к 15 веку на западной границе мусульманского мира набирала силу на почве уже капиталистических отношений европейская цивилизация, которая многому научилась у арабов, но устояла в своей самобытности.


Цивилизация динамического типа


К динамическим цивилизациям относят социальные саморегулирующиеся организмы, которые имеют возможность взаимодействовать не только с оригинальным опытом собственной культуры, но и опытом внешним, инородным, привходящим. К этому типу относят европейскую цивилизацию с характерным для нее рационализмом и техницизмом, уходящими корнями в античность.

Шпенглер, к примеру, противопоставлял античности «аполлоновскую» культуру, которой были присущи культ тела и статика, европейской, для которой характерным является культ безграничного права и динамизм как жизненный принцип. Отсюда постоянная незавершенность европейской культуры, тоска по идеалу.

Аналогичные идеи, но на более высоком уровне развивает испанский философ Ортега-и-Гассет. Он, следуя за Шпенглером, полагает, что народам древнего Греко-латинского мира были присущи предметность и конкретность мировосприятия. Европейская же цивилизация ориентировалась на скрытную сущность явлений. Хронологически Ортега фиксирует европейскую цивилизацию с 18 в.

К специфическим характеристикам динамической цивилизации кроме рационализма ряд американских исследователей относит:

а) накопление научных знаний и технологий, превышающие актуальную потребность;

б) появление новых лидеров, способных и готовых перестроить мир на новых началах;

в) постоянные экономические и социальные трансформации;

г) интеграцию индивидов и социальных групп в национальные общества.

Последняя черта европейской цивилизации понимается как плюрализм и единство, когда каждый народ выступает как 1) самостоятельная социальная общность и одновременно ощущает себя 2) представителем западного сообщества. Дух конкуренции при определенной взаимозависимости всех наций друг от друга определяет динамизм этого сообщества, его сбалансированное равновесие.

В искусстве динамического типа присутствует открытая установка на новаторство. Искусство становится механизмом не только фиксирующим и осмысляющим новое, но и генерирующим его.

Переход от традиции к подвижному эталону художественной деятельности происходит постепенно. Зарождение нового стереотипа проявляется в возникновении «рефлективного традиционализма». «Рефлективный традиционализм» предполагает сохранение традиции, но которая уже утратила абсолютное значение. Все большее значение приобретает личный опыт и свободный творческий вымысел. Поначалу это выражалось в интерпретации исходного текста. Динамизм постепенно зарождался, «прокрадывался» как искусство переакцентировки. Традиция постепенно обособляется: этот процесс в классицизме протекает как постоянный диалог современности с античностью, в романтизме – это ирония по отношению к традиции.

Рефлективный традиционализм исчерпал себя с переходом к реализму – художественному методу, ориентированному на постоянно меняющуюся действительность. Вступает в силу закон «отклонения от нормы», который был сформулирован Бахтиным: «Сначала – отклонение от нормы, затем – проблематичность самой нормы».

Этого не могло быть; в этом что-то есть; это так и должно быть. Этот стереотип движения был воспринят и лег в основу дальнейшего развития цивилизации Европы, когда субъективно-значимая позиция в любой момент могла превратиться в официально-санкционированную. Но это уже зависит от идеологической инициативы, которая лежит за рамками самого искусства и самому художнику не принадлежит.

Искусство становится саморегулирующимся, оно берет на себя функцию обновления традиции, ее критики в соответствии с изменившимися условиями быта. Например, формалистическое искусство, демонстрирует свою независимость от целого общества, (функционального искусства). Наличие противоречивых сторон в искусстве, его амбивалентность (одновременная функциональность и дисфункциональность, обеспечивает искусству в целом суверенное положение в системе цивилизации и предохраняет от истощения стереотипизированные и массовидные формы художественной деятельности.

Искусство ХХ века в основном либо открыто становилось в оппозицию (критический реализм, романтизм), либо пыталось ускользнуть от цивилизации, замыкаясь на себя (искусство для искусства, элитарное искусство).

Выделение социокультурных типов цивилизации не должно заслонять от нас взаимодействия художественных культур. Ни одна культура не может развиваться в изоляции (например, стационарный тип).

В истории взаимодействия художественных культур проявляется общая тенденция: превращение суммативно-всемирной культуры в мировую. Она в основном совпадает с развитием цивилизации, хотя имеет самостоятельную логику развития. В современной литературе (Артановский) выделяет три последовательных исторических этапа в развитии культурных контактов: 1) более или менее эпизодические контакты (на ранних стадиях цивилизации, когда она выступала еще в виде разрозненных очагов в море варварства, часто в связи с завоеваниями); 2) установление постоянных культурных отношений (образование региональных цивилизаций); 3) культурный синтез через заимствования и ассимиляцию (с образованием мировой капиталистической цивилизации).

Историческая траектория любого общества может быть описана как единство двух сменяющих друг друга состояний. Первое – это период относительно спокойного эволюционного развития и непринципиальных изменений. В такие времена содержательное многообразие процессов духовной жизни сбалансировано и определяется ее ценностно-смысловыми доминантами. В прошлом – это прежде всего религиозные ценности, в наше время – идеологии гуманистической направленности (либеральной, социал-демократической, консервативной) или антигуманные политические идеологии (большевистская, национал-социалистическая, чучхе и т.п.). Второе состояние общества характеризуется стремлением к радикальным переменам: дезинтеграции, разрывом прежних связей. Духовная жизнь утрачивает ценностно-смысловые основания и превращается в хаотизированную среду. Как свидетельствует опыт истории, именно в такие периоды возникают принципиальные инновации: формулируются и выдвигаются новые идеи, возникают новые социальные институты, закладываются основы будущих традиций. Данный процесс чаще всего протекает спонтанно и воспринимается общественным сознанием неоднозначно, нередко сквозь призму архетипов «конца света».

Из анализа отечественной истории следует, что перманентные периоды хаотизации социальной жизни, вызванные войнами, инкорпорациями, революциями, не позволили укорениться и набрать жизненно необходимый инерциальный импульс таким важнейшим субстанциональным и конститутивным началам этногенеза, как язык, религия, государственность, собственность, традиции городской жизни. Периодические, политические, социальные, демографические и культурные пертурбации и кризисы, волнами накрывавшие Беларусь на протяжении веков, сформировали в народе естественную социально-психологическую установку – выжить ценой приспособления к постоянно изменяющимся (чаще всего насильственно) условиям существования. При подобном стечении обстоятельств речь могла идти лишь о сохранении некоторых черт этнокультурной идентичности, но не о развитии творческого потенциала народа и культивировании качеств свободной и инициативной личности.

В течении двух последних столетий прослеживается действие тенденций к восстановлению целостности белорусской социокультурной синергии. Однако, проявляли они себя весьма противоречиво, часто лишь спорадически или в контексте иных, более мощных и поглощавших их течений. Естественно что координальным образом изменить структуру белорусского социального характера они не могли. Исследователями-белорусистами осуществлена большая работа по изучению различных аспектов национального самосознания. Ряд исследователей белорусской культуры называют ее «открытой», т.к. она тесно взаимодействовала с культурами других народов.

Белорусская культура отличается своеобразием, причины которого исследователи видят в следующем:

 1. особенностях ее геополитического положения (перекресток между востоком и западом – центр Европы), между двумя версиями христианства: православно-византийской и римско-католической, этим объясняется то особенное влияние которое испытывала Беларусь со стороны других культур.

 2. на территории Беларуси проживают представители различных национальностей (белорусы, литовцы, поляки, украинцы, евреи, татары, русские). Этим объясняется синтетический характер ее культуры.

 3. географическим фактором – природа средней полосы с преобладанием умеренного климата и приглушенной цветовой гаммой.

 4. аграрным образом жизни белорусов, что соответствует коллективизму, верности традициям, уважению к прошлому. Для белорусов характерно доминирование земных ценностей, склонность к естественной эволюции и перестройки изнутри.

 5. этническим фактором, который проявился в том, что ассимиляция славянскими племенами балто-литовских ятвятских и других племен осуществлялась мирным путем.

 6. ненасильственное распространение христианства и его мирное соседство с язычеством.

 7. вхождение белорусских земель в состав полиэтнических государств, что формировало у белорусского народа предпочтение общенациональных государственных интересов и ценностей.

Всеми этими обстоятельствами объясняется специфика белорусской ментальности, которая видится культурологам и социологам в:

 1. неприятии конфликтов и противоречий;

 2. стремлении к стабильности и равновесию;

 3. признанию лишь медленных и постепенных перемен;

 4. отрицании насилия миролюбия;

 5. уважению своих традиций, культуры и истории;

 6. толерантность;

 7. привязанность к родным местам;

 8. трудолюбие, бережливость, хозяйственность.

Среди доминантных черт белорусского менталитета обычно выделяются такие, как толерантность, послушание, трудолюбие, героизм, коллективизм, чинопочитание, патернализм, пассивность, приверженность традициям. Вместе с тем, высшие гражданские и личностные ценности – патриотизм, чувство национального достоинства, демократия, независимость, свобода, инициатива, конкуренция, индивидуализм в иерархии ценностных предпочтений белорусов занимают невысокие места. Хотя, естественно, существуют определенные различия в структуре ценностных ориентаций разных возрастных и социальных групп населения.

Адаптация к новым реалиям идет посредством диалектического взаимодействия объективных и субъективных факторов и сопровождается структурными переменами в социальном характере нации. Сегментизация белорусского общества по самым разным основаниям, дивергенция интересов различных социальных групп и поколений – необходимая объективная историческая предпосылка трансформации национального характера. Данный процесс является многовекторным и разноплановым. Важным фактором его оптимизации является наличие духовной жизни социума, объединяющих его целей и смыслов. Прежние «советские» на эту роль не годятся. Поэтому инициированную Президентом от имени государства задачу разработки национальной идеологии следует признать актуальной. Новая идеология, предполагается, как раз и призвана содействовать консолидации белорусского общества, его межгрупповой солидарности.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Алпеева Т.М. Введення в культурологію. Мн., 1998.

 2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура / Ред.: Чеботарева А.П.,Петропавлова О.А.- Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Полигон, 2006

 3. Вікторов В.В. Культурологія. М., 2002.

 4. Гуревич П.С. Культурологія. М., 2005.

 5. Кравченко И.С. Культурологія. М., 2007.

 6. Культура и культурология: Словарь / Под ред. А.І. Кравченко. М., 2007.

 7. Культурология для технических вузов / Под ред. М.В.Буланова-Топоркова. Ростов н/Д., 2001.

 8. Культурологія. Історія світової культури / За ред. Т.Ф.Кузнецовой. М., 2003.

 9. Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасар'ян. М., 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
93.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Білоруська культура як тип структура функції універсалії ціннісної
Ідеологія та культура Вавилону
Ідеологія і культура Вавілона
Інтереси та культура Цінності в управлінні
Фізична культура особистості і цінності фізичної культури
Духовна культура мораль моральні цінності та ідеали
Конфуціансько-даосистском тип культури Культура Китаю
Структура і техніка кримінального закону
Техніка та культура середньовіччя
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru