додати матеріал


Бізнес план інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Опис проблеми, постановка мети і визначення кола завдань
2. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту. Бізнес-проектування
Резюме
Характеристика підприємства та стратегія його розвитку
Опис продукції
Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу
План виробництва
Організаційний план
План реалізації проекту
Інвестиційний план
Прогнозування фінансово-господарської діяльності
Показники ефективності проекту
Висновок
Література
Додаток 1
Додаток 2

Введення

У Республіці Білорусь відразу після здобуття незалежності з усією гостротою постало питання про інвестиції в економіку молодої країни. Верховна Рада 29 травня 1991 прийняв Закон "Про інвестиційну діяльність в Республіці Білорусь", а 14 листопада того ж року Закон "Про іноземні інвестиції в Республіці Білорусь". Два цих закону в наступне десятиліття визначали рамки інвестиційної діяльності в республіці, здійснювали її правове регулювання. За цей час в країні відбулися серйозні і зміни політичного та економічного характеру, зачепили всі сфери діяльності нашого суспільства, в тому числі і сферу інвестиційної діяльності. У результаті був розроблений, 30 травня 2001 року прийнятий Палатою Представників, а 8 червня 2001 схвалений Радою Республіки і вступив в силу "Інвестиційний кодекс Республіки Білорусь".
Цей документ визначає загальні правові умови здійснення інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь і спрямований па її стимулювання і державну підтримку, а так само па захист прав національних і зовнішніх інвесторів па території Республіки Білорусь. Там даються основні поняття, які застосовуються у сфері інвестиційної діяльності: цілі, форми, і методи її державного регулювання; гарантії прав інвесторів та інші основні аспекти інвестиційної діяльності.
За роки економічної кризи і наступних перетворень в економіці республіки назріла необхідність модернізації та оновлення основних фондів промисловості, сільського господарства та підвищення конкурентоспроможності економіки. Разом з тим стало зрозуміло, що без внутрішніх і зовнішніх інвестицій в економіку цей процес здійснити не можна. З прийняттям "Інвестиційного кодексу" законодавство в цій області стало прозорішим. Змінам також піддалися банківська і податкова сфери економічної діяльності.
У результаті всіх цих змін постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь № 93 від 18 квітня 2003 року був затверджений "Перелік стратегічних інвестиційних проектів на період до 2010 року".
Стратегічні інвестиційні проекти розроблені для всіх сфер промислового комплексу республіки, паливно-енергетичного та агропромислового комплексів, соціально-культурного комплексу та зв'язку. Основні цілі програм:
створення нових видів продукції, що відповідають міжнародним стандартам, та забезпечення ними споживачів усередині республіки:
зниження витрат на виробництво продукції;
імпортозаміщення, розвиток експортного потенціалу;
модернізація виробництв;
стійке постачання електроенергією республіки для забезпечення життєдіяльності населення та промислового виробництва;
розвиток сучасних засобів зв'язку па території республіки;
розвиток культури і освіти;
розвиток дорожньої мережі республіки.
Фінансування програм передбачається за рахунок широкого кола джерел:
республіканський бюджет;
цільові бюджетні фонди;
власні кошти;
національні та іноземні кредити та інвестиції.
Вибір джерела інвестицій залежить від ступеня привабливості і об'єкта інвестицій для потенційних інвесторів, наявності власних коштів.
Багато інвестиційних проекти, як наприклад організація виписка газетного паперу в м. Шклов, створення субмікронного виробництва інтегральних мікросхем на НВО "Інтеграл", плануються повністю за рахунок іноземних інвестицій.
У міру проведення економічних реформ, розвитку ринкових відносин та входження Республіки Білорусь у сферу світового економічного поділу праці, все більше іноземних компаній буде звертати увагу на її економіку.
Серед основних причин потенційної привабливості Білорусі для прямих іноземних інвестицій називається висока кваліфікація місцевої робочої сили, тобто високий освітній рівень і значний досвід роботи на підприємствах з використанням складної наукомісткої виробничого обладнання.
В умовах низької привабливості інших економічних складових підтримку і підвищення якості вітчизняної робочої сили стає одним із пріоритетних завдань держави.
На відміну від країн з жорсткими регламентаціями і зобов'язаннями до іноземних інвесторів у соціальній сфері, законодавство Республіки Білорусь у зазначеній галузі створює відносно сприятливі умови. Так, відповідно до статті 97 Інвестиційного кодексу Республіки Білорусь виробничі, трудові та пов'язані з ними відносини у комерційних організаціях з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та трудовими договорами (контрактами). Умови колективного договору та трудових договорів (контрактів) не можуть погіршувати становище працівників зазначених організацій у порівнянні з умовами, передбаченими діючими законодавчими актами Республіки Білорусь. Соціальне страхування працівників організацій з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються законодавчими актами Республіки Білорусь.
Як бачимо, законодавство Республіки Білорусь не накладаємо на спільні та іноземні підприємства додаткових зобов'язань у соціальній сфері в порівнянні з державними підприємствами.
Необхідно підкреслити, що Республіка Білорусь має важливим позитивний елемент у своїй економічній системі - високоосвічену робочу силу. Це може стати сприятливим чинником для широкого залучення в республіку прямих іноземних інвестицій і збагачення білоруських менеджерів і робітників передовими зарубіжними технологіями в управлінні персоналом та виробництвом. Світовий досвід свідчить: за цілеспрямованої державної політики в галузі иностранною інвестування та при використанні наявних переваг перед іншими країнами можлива побудова стабільної, динамічно розвивається економіки.

1. Опис проблеми, постановка мети і визначення кола завдань

Дамо визначення основних понять, що застосовуються у сфері інвестиційної діяльності.
Інвестиційний проект - сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності, охоплюють, як правило, передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідаційну стадії його реалізації.
Передінвестиційна стадія - формування інвестиційного сенсу і визначення інвестиційних можливостей у рамках обгрунтування інвестицій. Інвестиційна стадія - інженерно-будівельне і технологічне проектування, будівництво, придбання устаткування, введення проектованого об'єкта в експлуатацію.
Експлуатаційна стадія - функціонування виробництва, виконання робіт з модернізації, розширенню, фінансово-економічному та екологічному оздоровленню об'єкта.
Ліквідаційна стадія - ліквідація або консервація об'єкту.
Інвестиціями є фінансові, матеріальні ресурси, майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або дорахується соціальний ефект. В інвестиційному проекті інвестиції розглядаються як відтік грошових коштів від інвестора.
Під прямими інвестиціями розуміється безпосереднє вкладення капіталу у виробництво і збут певного виду продукції, володіння контрольним пакетом акцій.
Об'єктами інвестиційної діяльності є:
нерухоме майно, в тому числі підприємство як майновий комплекс;
ланцюгові папери;
інтелектуальна власність.
Інвестиційна діяльність в Республіці Білорусь здійснюється і наступних формах:
створення юридичної особи;
придбання майна або майнових прав, а саме:
а) частки у статутному фонді юридичної особи;
б) нерухомості;
в) ланцюгових паперів;
г) прав па об'єкти інтелектуальної власності;
д) обладнання, інших основних засобів.
Інвестиційне проектування починається з вибору джерела інвестицій. Олександр Левкович в журналі "Головний бухгалтер" № 38 "1 2000р. Проводить аналіз різних схем залучення інвестицій в економіку підприємства і за його результатами робить висновок, що найбільш кращим варіантом інвестування з точки зору кількісного аналізу є покупка. Вартість позикових ресурсів надто велика, щоб вигідно використовувати їх у господарській діяльності. Сформована ситуація па ринку капіталу є стримуючим чинником для розвитку вітчизняних підприємстві.
Василь Семенов, фінансовий директор УП "Юкіп" в журналі "Будівництво" № 1 за 2001 р. у свою чергу, розглядає на умовних прикладах, які розміри виручки мінімально достатні для придбання основних засобів при різних варіантах інвестування. На думку автора найбільш доцільним способом придбання основних засобів є фінансова оренда (лізинг). Разом з тим, при придбанні основних засобів за рахунок позики банку, взятої менш ніж на рік (у той час як лізинг передбачає укладання договору не менш ніж на 12 місяців), витрати підприємства можуть виявитися менше ніж при лізингу.
В умовах економічної ситуації, що склалася в республіці, підприємства не мають власних коштів, достатніх для великих інвестицій. А в приватному бізнесі без зовнішніх запозичень просто не обійтися. Крім того процес отримання позики загальновідомий, а придбання основних засобів за допомогою лізингу поки що не одержало достатньо широкого розповсюдження і практикується звичайно придбання складних і дуже дорогих машин і обладнання.
В результаті вищевикладеного, метою розробляється в рамках даної роботи інвестиційного проекту є залучення кредиту банку "Белбізнесбанк" для придбання обладнання та обігових коштів. Планується випуск нового виду продукції. Для реалізації проекту крім кредиту банку будуть залучені й власні кошти підприємства, яке є чинним і займається виробництвом аксесуарів для забарвлення, компресорів, фарборозпилювачів. Планується придбати обладнання та оборотні кошти для організації виробництва нового виду фарборозпилювачів. Для залучення кредиту банку необхідно надати на експертизу пакет документів, який буде містити закінчений інвестиційний проект.
Основними завданнями, які потрібно вирішити при підготовці документів, що становлять інвестиційний проект, є:
Обгрунтування актуальності інвестиційного проекту та його відповідність стратегії розвитку підприємства та галузі;
Характеристика фінансового стану організації інвестора;
Обгрунтування технічної, технологічної, фінансової можливості і доцільності реалізації інвестиційного проекту в намічених умовах здійснення інвестиційної діяльності;
Обгрунтованість інвестиційних витрат за проектом;
Опис залучаються технологій;
Аналіз конкурентоспроможності планованої до виробництва продукції і перспективності ринків збуту, ефективності передбачуваної стратегії маркетингу;
Розрахунок порівняльних показників ефективності та стійкості та інвестиційного проекту.

2. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту. Бізнес-проектування

Техніко-економічне обгрунтування - це документ, що містить всю необхідну інформацію з комерційних, технічних, технологічних, фінансових, економічних, екологічних аспектів інвестиційного проекту, критично оцінену і подану у формі, що дозволяє прийняти рішення про інвестування в проект (наприклад, у формі бізнес-плану ). Рамки ТЕО - це ступінь детальності опрацювання обгрунтування, пов'язана з цілями створення відповідного документа й з інтересами замовника.
Ключовим моментом розробки будь-якого інвестиційного проект є дослідження ринку, результати якого дозволяють прийняти рішення про доцільність виробництва конкретного виду продукції плі збільшення обсягів його випуску.
Паралельно проводяться дослідження з вибору технологій та обладнання, здатних забезпечити випуск конкурентоспроможної продукції. На цьому етапі аналізуються пропозиції від постачальників устаткування, узагальнюється інформація про технічні характеристики, вартість та умови поставки виробничого обладнання та технологій.
З урахуванням результатів маркетингових досліджень та попередньої вироблення стратегії по застосуванню технологій та устаткування здійснюється розрахунок обсягів виробництва і продажів майбутньої продукції, витрат на її випуск і реалізацію, визначення обсягу інвестицій та вироблення стратегії маркетингу. Прогнозуються альтернативні варіанти реалізації інвестиційного проекту, проводиться оцінка їх ефективності і ступеня ризику із застосуванням методів імітаційного моделювання.
При проведенні розрахунків бізнес-плану інвестиційного проект у повному обсязі їх результати оформляються у вигляді паспорта інвестиційного проекту, в іншому випадку - інвестиційної пропозиції.
Бізнес-план повинен давати повне уявлення про всі аспекти проекту і складатися з таких основних розділів:
"Резюме"
"Характеристика підприємства та стратегія його розвитку"
"Опис продукції"
"Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу"
"Виробничий план"
"Організаційний план"
"План реалізації проекту"
"Інвестиційний план"
"Прогнозування фінансово-господарської діяльності"
"Показники ефективності проекту"
"Юридичний план"
"Інформація про розробника бізнес-плану".

Резюме

Підприємство "БелКолор", один з провідних виробників обладнання та пристосувань для фарбування в Республіці Білорусь, опрацьовує можливість виходу на ринок з новою продукцією - фарборозпилювачем "Веселка"-1М, які мають розширені можливості по фарбуванню стін і стель.
Для цього підприємство передбачає за рахунок власних коштів і кредиту банку "Белбізнесбанк" зробити розширення свого виробництва шляхом створення дільниці по виробництву фарборозпилювача "Веселка"-1М. Маркетингові дослідження показують великі можливості роботи на ринку подібної продукції як в Республіці Білорусь, так і за її межами.
Потрібний кредит у розмірі 530000 євро необхідний для придбання унікального обладнання англійської компанії HUMBROL - світового лідера в цій області.
Менеджерами підприємства, про кваліфікацію і результати роботи яких свідчить нинішнє стійке становище підприємства, розроблено бізнес-план впровадження у виробництво та реалізації нового перспективного продукту.
Високі характеристики нового фарборозпилювача обумовлені комплексом заходів щодо організації його виробництва, що включає новітні технології, відповідність сертифікатам якості і високі споживчі якості продукту.
Основні зведені показники інвестиційного проекту наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Зведені показники за проектом.

п / п
Показники
У цілому за проектом
ІV кв. 2005р.
I п / р 2006р.
II п / р 2006р.
I п / р 2007р.
1
Річна ставка по кредиту
15%
2
Відстрочка по виплаті основного боргу
6 міс.
3
Простий термін окупності
0,8
4
Динамічний термін окупності
0,8
5
Чиста поточна вартість (ЧДД), у. е.
304755
6
Внутрішня норма прибутковості (ВНД)
24,78%
7
Індекс прибутковості (ІД)
1,53
8
Рівень (точка) беззбитковості
25,5%
12%
9,7%
8,2%
9
Коефіцієнт покриття заборгованості
1,82
1,42
2,11
Паспорт інвестиційної пропозиції наведено у додатку 1.

Характеристика підприємства та стратегія його розвитку

Фірма "БелКолор" є приватним підприємством і займається виробництвом широкого асортименту приладдя та обладнання для фарбування. На ринку підприємство працює 9 років. Паспорт підприємства представлений в додатку 2.
За роки роботи фірма значно наростила обсяги випуску продукції, здійснює поставки клієнтам в Республіці Білорусь, вийшла на ринки ближнього зарубіжжя.
Все це стало можливим завдяки ефективному менеджменту, активному просуванню товарів па ринки, високій якості продукції, високої трудової дисципліни і грамотній політиці щодо стимулювання персоналу. Керівництво фірми становлять люди, які чітко представляють напрямок розвитку та вдосконалення підприємства, його місію і місце на ринку. На думку керівництва, місія фірми полягає в тому, щоб максимально допомогти людям втілити в життя свої фантазії і зробити їхнє життя більш барвистою в прямому сенсі цього слова.
Виробництво продукції фірми засноване па застосуванні високопродуктивного обладнання, передових технологій та контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого процесу.
Характеристика основних виробничих фондів, технологій і продукції, що випускається в частині виробництва фарборозпилювачів представлена ​​в таблиці 2.

Таблиця 2
Характеристика обладнання, технологій і продукції.
№ п / п
Найменування устаткування
Виробнича потужність
Особливості технології і використовуваних матер-лов і комплектуючих
Характеристика продукції, що випускається
1.
Лінія UDS-TW (Голландія)
10 шт / год
Штамповані та литі латунні профілі. З'єднання контактним зварюванням та різьбові підвищеної герметичності.
Фарборозпилювач КП-2с промислового призначення. Призначений для фарбування більших площ (стін будівель, ж / д вагонів, суден, літаків). Відповідає ТУ РБ 0104418.068-96
Продуктивність 170 м 2 / год
2.
Лінія HRS-I Mk.5 (Великобританія)
60 шт / год
Те ж + заміна різьбового з'єднання регулювального сопла з корпусом на пазів. Ускладнює конструкцію, але значно покращує центровку зовнішнього і внутрішнього сопів, виключаючи можливість зміни напрямку струменя при переміщенні регулювального сопла. Це значно підвищує якість робіт виконуються в галузі застосування даного вироби.
Аерограф "КраскоМастер" для виконання художньо-графічних і оформлювальних робіт в художніх майстерень, рекламних студіях. Відповідає ТУ РБ 0115801.099-99. Продуктивність 5 м 2 / год
3.
Лінія HRS-V Mk2
(Великобританія)
40 шт / год
Те ж + широкий спектр насадок і сопів виготовлених як з металу, так і з пластмаси, що застосовуються в залежності від
основи вживаної фарби
Фарборозпилювач "Веселка" -1 широкого спектру застосування. Можливо розпорошення будь-яких фарб, на будь-якій основі. Застосовується для фарбування будівель всередині і зовні, в ремонтних майстернях, фарбувальних цехах, для фарбування автотехніки, нанесення технологічних написів. Відповідає ТУ РБ 0374195.008-02. Продуктивність 50 м 2 / год
Крім цього підприємство має у своєму розпорядженні допоміжним виробництвом по випуску упаковки, яка не тільки повністю забезпечує власні потреби в коробках і пеналах, але і дозволяє відвантажувати упаковку зовнішнім споживачам. Асортимент пакувальної продукції широкий: від маленьких пластмасових пеналів для аерографів до великих коробок для упаковки компресорів.
Для виробництва продукції фірма використовує вітчизняну сировину та комплектуючі на 70%. Потреба у комплектуючих для фарборозпилювачів "Веселка" повністю забезпечується вітчизняним виробником РУП "Етон" м. Новолукомль.
Виробничі потужності підприємства завантажені на 85%. Існуючий запас використання виробничих потужностей дозволяє гнучко реагувати па зміни кон'юнктури ринку.
Висока якість продукції з маркою "БелКолор" підтверджується відсутністю рекламацій від споживачів. Це стосується не тільки продукції основного виробництва, але і упаковки.
Основні показники фінансово-господарської діяльності фірми "БелКолор" за 2002-2003 р. р., подано в таблиці 3.

Таблиця 3.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2002-2003 р.р.
№ п / п
Найменування
показників
Од. вимір.
2002р.
2003р.
1
Використання виробничих потужностей
%
81
84
2
Середньооблікова чисельність працюючих
чол.
96
108
Річний обсяг виробництва в натуральному ви-
161510
175520
вираженні - всього
У тому числі:
тис.
Фарборозпилювач КП-2с
шт.
12400
13500
Аерографи "КраскоМастер"
89600
94720
Фарборозпилювачі "Веселка" -1
59510
67300
Річний обсяг виробництва у вартісному ви-
7475,4
9291,2
вираженні - всього
У тому числі:
млн.
Фарборозпилювач КП-2с
руб.
1485,0
1889,9
Аерографи "КраскоМастер"
2687,8
3220,5
Фарборозпилювачі "Веселка" -1
3332,6
4180,8
Повні витрати на реалізовану продукцію - всього
6175,3
7391,9
У тому числі:
5
Матеріали, комплектуючі
Паливо і енергія на технологічні цілі Заробітна плата виробничих робітників
млн. руб.
3890,4 494,0 441,1
4583,0
554,4
580,8
Відрахування від коштів на оплату купа
176,4
232,3
Загальновиробничі витрати
864,8
1085,8
Загальногосподарські витрати
308,9
369,6
З повних витрат:
5.1
Постійні
%
19
19,5
Змінні
81
80,5
Виручка від реалізації продукції - усього
млн.
8870,5
10877,4
6
руб.
Темп до попереднього року
%
22,62
Питома вага в загальному обсязі виручки:
6.1
Грошових надходжень
%
94,5
97,0
Товарообмінних операцій
14,5
2,4
Взаємозаліків
1
0,6
Питома вага реалізованої продукції по ринках збуту:
6.2
Внутрішній ринок
%
63,5
63,8
Ближнє зарубіжжя
28,3
29,0
Далеке зарубіжжя
8,2
17,2
7
Рентабельність реалізованої продукції
%
14,5
16,3
Колективним договором передбачені соціальні гарантії працівникам підприємства. Практикується надання санаторно-курортних путівок.
Стратегія розвитку підприємства. Основні відомості про інвестиційний проект та джерела його фінансування.
Метою стратегічного розвитку фірми є впровадження у виробництво нового виду продукції - фарборозпилювача "Веселка" -1 М, виробництво якого буде засновано на новій технології, що базується на застосуванні сучасних матеріалів і нешкідливих для навколишнього середовища компонентів.
"Веселка" -1 М буде володіти унікальними характеристиками, що роблять його привабливим для потенційних споживачів. Головною відмінністю нового фарборозпилювача від прототипу "Веселка" -1 та інших моделей подібного призначення є унікальна система подачі фарби, яка дозволяє приєднати його безпосередньо до банку з фарбою і забезпечити повну герметичність з'єднання. Це дає можливість нахиляти фарборозпилювач під будь-яким кутом для фарбування високих стін та стель, що неможливо в моделях з відкритим резервуаром для фарби. Монтаж банки з фарбою здійснюється швидко, немає необхідності її відкривати, що виключає можливість протоки фарби та пов'язані з цим додаткові незручності. Крім цього завдяки своїй оригінальній конструкції, "Веселка" - 1М надасть користувачеві набагато більш широкі можливості з художнього оформлення стін, стель у будь-яких приміщеннях і поза них у порівнянні з іншими моделями.
Ємність потенційного ринку висока. Зараз споживачам пропонується продукція імпортного виробництва. У разі реалізації своїх цілей фірма "БелКолор" стане єдиним вітчизняним виробником даного виду продукції. Опрацювання основних етапів проекту, представлена ​​в таблиці 4.
Таблиця 4.
Стадії опрацювання основних етапів проекту.
№ п / п
Найменування етапу
Термін реалізації
1.
Аналіз ринку, маркетингові дослідження
1 квартал 2005р.
2.
Розробка проектної документації, отримання ліцензій, укладання контрактів з постачальниками комплектуючих і матеріалів
1 - 2 квартали 2005р.
3.
Впровадження міжнародної системи якості, сертифікація продукції
2 - 3 квартали 2005р.
4.
Придбання, встановлення обладнання, запуск виробництва
3 квартал 2005р.
Для реалізації проекту фірмі "БелКолор" необхідні інвестиції для придбання оборотних коштів та імпортного обладнання:
автоматизованої складальної лінії HRS-VII Mk1, комплекту обладнання з виробництва деталей з металокераміки VP-2.
Залучається кредит банку "Белбізнесбанк" і власні кошти підприємства. Кредит "Белбізнесбанка" видається в євро і використовується для придбання обладнання фірми HUMBROL з Великобританії. За рахунок власних коштів сплачується податок на додану вартість на ввезене обладнання, а також витрати на передінвестиційні дослідження, будівельно-монтажні роботи та пов'язані з придбанням початкового оборотного капіталу.
Фарборозпилювач "Веселка"-1М реалізується на внутрішньому ринку і є імпортозамінної продукцією.
Матеріали та комплектуючі вироби будуть купуватися у виробників республіки за прямими договорами і через фірм-посередників.
Вихідні дані по проекту.
Банк видасть кредит строком па 1,5 року під 15% річних, надається мораторій щодо сплати основної суми боргу на 6 місяців.
1. Фінансово-економічні розрахунки виконані в умовних одиницях з (далі у. Е). За у. е. прийнятий 1 євро. Курс євро на момент складання інвестиційного проекту 1 EURO = 2889,03 BLR.
Дата початку реалізації проекту 1 січня 2005 року.
Горизонт розрахунку проекту 1,75 року.
Крок розрахунку проекту 0,5 року (для окремих форм виділено квартал).
Ставка дисконтування 15%.
Розрахунки виконані за станом на 18 грудня 2004

Опис продукції

Планована до виробництва продукція, як вже було сказано вище, - фарборозпилювач "Веселка"-1М.
Новий фарборозпилювач є глибокою модернізацією моделі "Веселка" -1. Фактично це нова модель, що має з вихідною лини, деякі загальні деталі корпусу. Подача фарби здійснюється примусово під тиском стисненого повітря, відібраного з повітряного каналу. Важливим елементом у конструкції "Райдуги"-1М є наявність автоматичного переривника подачі фарби з регулятором інтервалу переривання, з використанням деталей з металокераміки. Дане удосконалення дає унікальну можливість використовувати фарборозпилювач для художнього оформлення стін і стель приміщень, стін будинків і будь-яких інших великих поверхонь і значно скорочує витрати часу на такі роботи.
Поряд з усіма своїми унікальними властивостями, фарборозпилювач "Веселка" - 1М, володіє всіма характеристиками та перевагами моделей-аналогів.
Високі споживчі властивості товару визначаються простотою у підготовці до роботи і нанесення фарби на поверхню, високою якістю пофарбованої поверхні.
Фарборозпилювач "Веселка"-1М буде виготовлятися в контрольованих умовах, встановлених Системою Міжнародного Якості відповідно до вимог ISO 9001 і сертифікований BVQI з видачею відповідного сертифіката. Виробництво засноване на застосуванні новітніх технологій та екологічно чистих компонентів.
На заняття виробництвом такої продукції у фірми "БелКолор" є ліцензії на термін 10 років.
Фарборозпилювач "Веселка"-1М буде випускатися в зручній, практичною і красивій упаковці-валізі, розробленої дизайнерами фірми.

Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу

У результаті обстеження розміру ринку виявлено, то він становить близько 85 - 90 тис. фарборозпилювачів на рік. Частково попит задовольняє імпортна продукція. Вітчизняних виробників такої продукції немає. У цілому ступінь задоволення попиту становить 10 - 15% і він не схильний до сезонних змін. Таке становище на ринку фарборозпилювачів з характеристиками "Райдуги"-1М, дозволяє говорити про гарантоване успіху фірми в реалізації своїх цілей.
Результати аналізу ринку збуту, представлені в таблиці 5.

Таблиця 5
Результати аналізу ринку збуту
Переваги
товару
Фактори його забезпечують
Слабкі
боку
Методи їх
подолання
У порівнянні з конкурентами:
А) Оригінальна,
зручна упаковка;
Б) Співвідношення
"Ціна-якість";
В) Наявність авто
переривника подачі фарби, можливість приєднання фарборозпилювача безпосередньо до банку з фарбою.
Оригінальність
конструкції, сертифікація продукції. Її випуск на найсучаснішому обладнанні на основі передової
екологічно чистої технології.
Можливість засихання фарби в отворі фарборозпилювача (каналі подачі фарби)
Постачання фарборозпилювача докладним описом несправності з методами їх усунення російською і білоруською мовами
Суттєвою перевагою перед імпортними аналогами є наявність докладної інструкції російською мовою, що є великою рідкістю на імпортних аналогах.
Стратегія збуту фірми спрямована на заняття своєї частки на ринку фарборозпилювачів. Тактика продажів буде заснована на непрямому збуті через торговельні організації - партнери "БелКолор", що пропонують наші фарборозпилювачі безпосереднім споживачам по всій республіці.
З торговими партнерами укладені відповідні договори. У разі успішної реалізації проекту передбачається створення ними фірмових магазинів і відкриття фірмових відділів у магазинах-партнерах.
На початковому етапі реалізації проекту передбачається виділення 5,3 млн. руб. на проведення рекламної компанії з власних коштів фірми. Рекламна компанія буде проводитися через друковані та електронні ЗМІ як місцевого, так і республіканського значення.
Прогнозовані ціни на фарборозпилювачі "Веселка"-1М в їх порівняння з ціпами конкурентів подані в таблиці 6.
Таблиця 6
Прогнозовані ціни на продукцію.
№ п / п
Ціна реалізації одиниці нової продукції
IV кв.
2005
I п / м. 2006
II п / м. 2006
I п / м. 2007
Ціна конкурентів на аналогічну продукцію
Фарборозпилювач "Веселка"-1М
22,98
24,07
25,56 *
27,74 **
30,43
* - З запасною голкою і сальниками;
** - З універсальної ручкою для зручного захоплення і утримування банки з фарбою.

План виробництва

Организуемое виробництво фарборозпилювачів "Веселка"-1М не зажадає залучення наявних виробничих потужностей. Лінія з виробництва нової продукції є відокремленим ділянкою. Буде потрібно залучення додаткових площ складських приміщень. Такі площі на підприємстві є в достатній кількості, навіть з урахуванням того, що один зі складів переобладнано для розміщення в ньому виробництва нових фарборозпилювачів.
Приміщення, де буде проводитися нова продукція, обладнане необхідними інженерними комунікаціями, є електричні кабелі та вентиляційні шахти. Тому приміщення складу може бути переобладнано під виробниче приміщення при мінімальних витратах 10600 у. тобто протягом 10 днів. Пожежна безпека приміщення забезпечується відповідно до ГОСТ 12.1 004 і ППБ РБ 1.01-96.
Передбачуване до купівлі та встановлення обладнання вибрано на підставі аналізу ринку даного устаткування (вивчення каталогів, вивчення зразків і технічної документації фахівцями фірми на виставках у Великобританії, Німеччині, Чехії).
З потенційним постачальником обладнання, англійською компанією HUMBROL, укладений передконтрактні договір, де обумовлені строки поставки (серпень 2005 р), установки, підключення, налагодження, гарантія та інші умови за договором.
Програма виробництва та реалізації продукції представлена ​​в таблиці 7.
Таблиця 7
Програма виробництва та реалізації продукції.
№ п / п
Найменування показників
Єдін.
вимір.
IV кв.
2005
I п / м.
2006
II п / м. 2006
I п / м. 2007
1.
Використання виробничих потужностей
%
30
55
75
88
2.
Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні
шт.
10770
50810
68160
80000
Річний обсяг виробництва у вартісному вираженні
у. е.
247520
1223420
1742048
2219200
4.
Виручка від реалізації
продукції
у. е.
247520
1223420
1742048
2219200
5.
Частка прибутку від реалізації нової продукції в
загальній виручці по підприємству
%
25
32
48
55
6.
Питома вага реалізованої продукції по ринках збуту: внутрішній ринок
%
100
100
100
100
Перелік найбільш значущих для підприємства постачальників матеріалів і комплектуючих представлений в таблиці 8.

Таблиця 8.
Відомості про постачальників матеріалів і комплектуючих в у. е.
№ п / п
Найменування партнера і ресурсів
Мін.
партія / термін поставки
Форма оплати
Ціна
поставки
Сформовані ціни
Внутр. ринок
Бл. зарубіжжі
1.
РУН "етоній" - деталі оздоблення корпусу
1000шт/48 год
Передоплата в
дальш.
за фактом
поставки
0,9-1,3
у. е. / шт
0,9-1,3
1,0-1,4
2.
ВАТ "Мега-плюс" латунні заготовки
100 кг/48 год
- "-
5,13 у. е. / кг
5,13
5,21
3.
ВАТ "Валрус" - матеріали для виготовлення деталей з металокераміки
10 кг / 24 год
- "-
8,93
8,93
9,71
Потреба фірми в матеріалах і комплектуючих представлена ​​в таблиці 9.
Таблиця 9.
Розрахунок потреби в сировинних ресурсах
№ п / п
Найменування ресурсів
Одиниця виміру
IV кв. 2005
I п / м. 2006
К-сть
Ціна од. у. е.
Вартість у. е.
К-сть
Ціна од. у. е.
Вартість у. е.
1.
Деталі обробки корпусу
шт
10770
1,096
11812
50830
1,146
58263
2.
Латунні заготовки
кг
5385
5,13
27640
25415
5,34
135718
3.
Металокераміка
кг
323
8,93
2883
1695
9,13
15458
Разом витрат
42335
209439
1.
Деталі обробки корпусу
шт
68160
1,178
80281
80000
1,290
103226
2.
Латунні заготовки
кг
34080
5,44
185500
40000
5,56
222315
3.
Металокераміка
кг
2240
10,47
23547
2613
11,27
29446
Разом витрат
289328
354987
Доставка матеріалів і комплектуючих здійснюється транспортом замовника. Навантаження, розвантаження і переміщення виробляються за допомогою засобів складської механізації, які є в наявності (автокари, транспортні стрічки).
Розрахунок потреби в ПЕР, трудових ресурсах і заробітної плати наведено у таблицях 10 і 11. Розрахунок амортизаційних відрахувань наведено в таблиці 12.
Таблиця 10
Розрахунок потреби в паливно-енергетичних ресурсах.
№ п / п
Найменування
ресурсів
Одиниця виміру
IV кв. 2005
I п / м. 2006
К-сть
Ціна од. у. е.
Вартість у. е.
К-сть
Ціна од. у. е.
Вартість у. е.
1.
Електроенергія:
змінні вид-ки
постійні вид-ки
кВт / год
119525
0,08
9562 7218 2344
515126
0,095
48937 36940 11997
2.
Теплоенергія:
Гкал
-
-
*
150
15,2
2280
Разом витрат
51217
1
Електроенергія:
змінні вид-ки
постійні вид-ки
кВт / год
573417
0,12
68810 51942 16868
676163
1,128
86549 65333 21216
2.
Теплоенергія:
Гкал
200
16,8
3360
150
17,5
2625
Разом витрат
72170
89174
* - Витрат на теплоенергію в IV кв. 2005 передбачаються до включення в собівартість пропорційно протягом горизонту розрахунку проекту.

Таблиця 11
Розрахунок потреби в трудових ресурсах і заробітної плати

п / п
Категорії працюючих
IV кв. 2005
I п / м. 2006
К-сть працюючих, чол.
Середня
з / пл у. е.
Витрати
на оплату праці, у. е.
К-сть працюючих, чол.
Середня
з / пл у. е.
Витрата
на оплату праці, у. е.
1
Робітники основного виробництва
16
249
11934
16
262
25194
2
Робітники допоміжного виробництва
6
232
4179
6
248
8736
3.
Керівники (адміністрація)
2
515
3090
2
536
6432
4.
Маркетинговий персонал
2
187
1122
2
198
2376
Разом витрат
26
20325
26
42738
1.
Робітники основного виробництва
16
284
27336
16
307
29478
2.
Робітники допоміжного виробництва
6
254
9156
6
273
9828
3.
Керівники (адміністрація)
2
562
6744
2
615
7380
4.
Маркетинговий персонал
2
211
2532
2
228
2736
Разом витрат
26
45768
26
49422
Довідково. Середня заробітна плата у базовому періоді по підприємству складає: робочі основного виробництва - 228 у. е., робочі допоміжного виробництва - 189 у. е., керівники (адміністрація) - 482 у. е., маркетинговий персонал - 161 у. е.
Ризики ресурсного забезпечення обумовлені в договорах поставки сировини і матеріалів. На підприємстві є дизельна підстанція мощностью150 кВт на випадок непередбаченого відключення електроенергії.

Таблиця 12
Розрахунок амортизаційних відрахувань, у. е.

п / п
Найменування
основних фондів
Норма амортизації,%
IV кв.
2005
I п / м.
2006
II п / м.
2006
I п / м.
2007
1
Порівнюючи. вартість
основних засобів - всього
У тому числі: HRS-VII Mk1 VP-2
593000
363080
229920
593000
363080
229920
593000
363080
229920
593000
363080
229920
2
Амортизаційні відрахування - всього
У тому числі:
HRS-VII Mk1
VP-2
8,8
13045
7827
5218
26090
15654
10430
26090
15654
10436
26090
15654
10436
3
Накопичена амортизація
13045
39135
65225
91315
4
Залишкова вартість основних засобів
579955
553865
527775
501685
У таблиці 13 сформовані повні витрати на реалізовану продукцію.
Таблиця 13.
Повні витрати на реалізовану продукцію, у. е.
№ п / п
Види та статті
витрат
IV кв.
2005
I п / м.
2006
II п / м. 2006
I п / м.
2007
Середньооблікова чисельність працюючих, чол.
Використання виробничих потужностей,%
26
25
26
55
26
75
1
Змінні витрати - всього
У тому числі:
Матеріали, покупні комплектуючі
Допоміжні матеріали
Запчастини
Транспортні витрати
Паливо і енергія на технологічні цілі
Заробітна плата виробничих
робочих
Відрахування від коштів на оплату праці
69437
42335
1482
424
1270
7218
11934
4774
297363
209439
7335
2094
6283
36940
25194
10078
401239
289128
10120
2893
8680
51942
27336
10934
488214
354387
12425
3550
10650
65333
29478
11791
2
Постійні витрати - всього
У тому числі:
Загальновиробничі витрати
ремонт і техобслуговування
загальнозаводські накладні витрати
зарплата допоміжного персоналу
Загальногосподарські витрати
адміністративні накладні витрати
паливо та енергія
зарплата адміністрації
Збутові витрати
маркетингові витрати
зарплата маркетингового персоналу
Відрахування від коштів на оплату праці
Відрахування в інноваційний фонд
32254
2630
3785
4179
1218
2344
3090
10210
1122
3356
320
80728
5667
6703
8736
5027
14277
6432
23212
2376
7018
1280
94802
5894
6924
9156
6552
20228
6744
27089
2532
7373
2310
103485
6081
7118
9828
4825
23841
7380
31278
2736
7978
2420
3
Амортизація
13045
26090
26090
26090
4
Повні витрати на реалізовану продукцію - всього
З них:
Змінні витрати
Постійні і вдержкі
115136
69437
32654
404181
297363
80728
548221
401239
94802
643879
488214
103485

Організаційний план

Загальне управління фірмою здійснює генеральний директор. Начальник дільниці з виробництва фарборозпилювачів "Веселка"-1М буде знаходитися в його безпосередньому підпорядкуванні.
Структура управління ділянкою по виробництву фарборозпилювачів "Веселка"-1М представлена ​​на схемі 1.
Начальник ділянки
1Фахівці
2
Провідний інженер ділянки
1
з маркетингу

Основне виробництво
16
Допоміжне виробництво
6
Бригада 1
8
Бригада 1
3
Бригада 2
8
Бригада 2
3
Схема 1. Організаційна структура дільниці з виробництва фарборозпилювачів "Веселка"-1М.
Дана структура управління є лінійною. Кожній бригадою робочих керує не звільнений бригадир.
Режим роботи встановлюється двозмінний, з чергуванням змінності для бригад щотижня.
Вимоги до кваліфікації робітників пред'являються наступні:
кваліфікація - 5-6 розряд;
досвід роботи на подібній виробництві не менше 5 років;
відсутність шкідливих звичок.
Вимоги до кваліфікації фахівців-менеджерів:
вища маркетингова освіта;
досвід роботи не менше 3-х;
відсутність шкідливих звичок.
Набір робітників і фахівців здійснюється на основі конкурсу шляхом запрошення. Запрошення на роботу проводиться через оголошення в друкованих та електронних ЗМІ області.
Юридичне та консультативне забезпечення здійснюють фахівці наявних на підприємстві відповідних служб.
Підбір керівників проводиться на основі співбесіди. Керівник повинен володіти такими даними:
досвід керівної роботи в даній галузі не менше 5 років;
вища технічна освіта;
комунікабельність;
високі організаторські здібності;
вік 30 - 45 років;
відсутність шкідливих звичок;
підходити за станом здоров'я для цієї роботи.

План реалізації проекту

Календарний графік реалізації проекту являє собою план узгоджених в часі заходів, починаючи від прийняття інвестиційного рішення і підготовчих робіт до промислового виробництва та погашення заборгованостей перед позичальниками.
Календарний термін реалізації проекту складений за макетом таблиці 14.
Таблиця 14.
Календарний графік реалізації проекту.

Етапи здійснення проекту
Од. измер
Всього по
проекту
2005
I п / р 2006р
II п / р 2006р
I п / р 2007р
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
Предінвестіці-
ційні дослід-
вання
1.1
Маркетингові
дослідження
ринку
у. е.
8200
8200
1.2
Розробка конструкторської-кою документа-ції, сертифікати ція продукції
у. е.
8500
3500
3500
1500
2
Придбання та
монтаж облад-
нання
у. е.
530000
530000
3
Мита
у. е.
20000
20000
4
Будівельно-монтажні роботи
у. е.
10600
10600
5
Освоєння виробничих-них потужностей
%
30
55
75
88
6
Разом
577300
22300
3500
551500
0
0
0
0
7
Кредит: отримання погашення
530000
265000
265000

Інвестиційний план

Інвестиційні витрати визначаються як сума основного капіталу (капітальні витрати) і чистого оборотного капіталу. При цьому основний капітал являє собою ресурси, необхідні для спорудження і оснащення підприємства, а чистий оборотний капітал відповідає ресурсів, необхідних для повної або часткової його експлуатації. У даному розділі наводиться розрахунок потреби в інвестиціях по кожному виду витрат.

Таблиця 15.
Загальні інвестиційні витрати за проектом, у. е.
№ п / п
Види
Інвестиційних витрат
I-III кв.
2005
IV кв. 2005р.
I п / м. 2006
II п / м. 2006
I п / м. 2007р.
Всього за проектом
Капітальні витрати
1
Передінвестиційні витрати
560600
560600
Кошторисна (розрахункова) вартість будівництва:
У тому числі:
будівельно-монтажні роботи
обладнання
митні збори
10600
530000
20000
10600
530000
20000
Передвиробничий
витрати
У тому числі
маркетингові дослідження, реклама
розробка конструкторської документації, сертифікація продукції
16700
8200
8500
16700
8200
8500
4
Разом капітальні витрати
577300
577300
5
Витрати під оборотні кошти
Приріст чистого оборотного капіталу
7694
766
1293
3668
31421
6
Разом потреба в інвестиціях
577300
7694
766
1293
3668
590721
7
У тому числі у ВКВ
530000
530000

Таблиця 16
Розрахунок потреби в чистому оборотному капіталі, у. е.

п /
п
Види
інвестиційних
витрат
За проектом
IV кв. 2005р.
I п / м. 2006
II п / м. 2006
I п / м. 2007р.
норма
запасу,
дні
Коеф-т оборач-ти
1.
Поточні активи
основні матеріали
допоміжні матеріали
запчастини
незавершене виробництво
готова продукція
дебіторська заборгованість (відстрочка платежу)
8
30
180
9
15
8
22,5
6
1
20
12
22,5
3763
494
848
5088
8011
7728
5308
623
1098
6214
9218
5011
7860
888
1507
8895
11327
7002
9774
1071
2562
9204
14211
8615
1.1
Разом поточні активи
25932
27472
37479
1.2
Приріст поточних активів
25932
1540
10007
8258
Короткострокові зобов'язання
Кредиторська заборгованість (відстрочка платежу)
розрахунки з бюджетом
розрахунки з персоналом
інші зобов'язання
28
30
15
30
7
6
12
6
8246
2112
846
7034
9535
3854
1780
3843
19316
5526
1907
977
21445
7511
2060
0
2.1
Разом по короткострокових зобов'язаннях
18238
19012
27726
31016
2.2
Приріс поточних пасивів
18238
774
8714
3290
3
Чистий оборотний капітал
7694
8460
9753
13421
4
Приріст чистого оборотного капіталу
7694
766
1393
3668
Таблиця 17
Джерела фінансування проекту, у. е.

п /
п
Найменування джерел
Всього
за проектом
I-III кв.
2005
IV кв.
2005
1 п / м.
2006
II п / м.
2006
1 п / р
2007
1
Власні кошти
за рахунок реалізації проекту
від основної діяльності
60721
13421
47300
47300
47300
7694
7694
766
766
1293
1293
3668
3668
2
Позикові та залучені
Засоби кредит комерційного банку
530000
530000
3
Разом за джерелами фінансування
590721
577300
7694
766
1293
3668
4
Із загального обсягу фінансування
частка власних коштів
частка позикових і залучених коштів
100%
15%
85%
9%
91%
100%
100%
100%
100%
Розрахунок погашення довгострокових зобов'язань, у. е.
Термін подання - 18 місяців
Річна ставка по кредиту - 15%
Відстрочка по виплаті основного боргу - 6 місяців
Періодичність виплат - 1 місяць
Термін погашення кредиту - 12 місяців.
Таблиця 18
Зведений розрахунок
№ п / п
Вид боргових зобов'язань
Усього зобов'язань
I-III кв. 2005
IV кв. 2005
I п / р
2006
II п / м. 2006р.
I п / р
2007р.
1
Залучені довгострокові кредити (за проектом):
заборгованість за кредитом на початок періоду
сума одержуваного кредиту
разом сума основного боргу
нараховано відсотків
погашення основного боргу
погашення основного боргу та відсотків
заборгованість за кредитом на кінець періоду
*
530000
*
*
649250
530000
530000
39750
39750
530000
530000
530000
39750
265000
304750
265000
265000
265000
39750
265000
304750

Прогнозування фінансово-господарської діяльності

До основних таблиць з прогнозування фінансово-господарської діяльності належать:
розрахунок чистого прибутку від реалізації продукції;
розрахунок потоку грошових коштів;
проектно - балансова відомість.
Таблиця 19
Розрахунок чистого прибутку від реалізації продукції, у. е.
№ п / п
Види надходжень
і витрат
IV кв. 2005
I п / р
2006
II п / м. 2006р.
I п / р
2007р.
Виручка від реалізації
247520
1223420
1742048
2219200
9
Податки з виручки (за викл. ПДВ)
51574
254918
362980
462404
Змінні витрати
69437
297363
401239
488214
4
Змінна прибуток (стр.1-стор.2-стор.3)
126509
671139
977829
1268582
5
Постійні витрати
32254
80728
94802
101485
6
Невиробничі витрати
13045
26090
I
26090
26090
7
Прибуток від реалізації продукції (стор.4-стор.5-стор.6)
81210
564321
856937
1139070
8
Прибуток балансова
81210
564321
856917
1139070
9
Оподатковуваний прибуток
Податки з прибутку - всього
У тому числі
податок на нерухомість
податок на прибуток
місцеві податки
81210 21879
1512 19127 1240
564321 57090
3240 34660 19190
856937 238499
4861 204498 29140
1139070
316829
6218
271870 38741
10
Чистий прибуток - всього
5933 1
407231
618438
822178

Таблиця 20
Розрахунок потоку грошових коштів за проектом, у. е.
№ п /
Види надходжень і витрат
I-III кв.
2005
IV кв. 2005
I п / р
2006
II п / м. 2006р.
I п / р
2007р.
Приплив грошових коштів
Виручка від реалізації продукції
власні кошти
кредити, позики - всього
У тому числі
короткострокові
довгострокові
збільшення кредиторської заборгованості
47300
530000
530000
247520
18238
1223420
774
1742048
8714
2219200
3290
1.1
Повний приплив грошових коштів
577300
265758
1224194
1750762
2222490
Відтік грошових коштів
витрати на придбання основних фондів
приріст поточних активів
витрати на виробництво і збут продукції (за вирахуванням амортизації)
податки та інші платежі з виручки
податки з прибутку
погашення основного боргу за кредитом
погашення відсотків по кредиту
інші напрями використання прибутку:
У тому числі:
фонд споживання
фонд накопичення
577300
25932
102091
51574
21789
39750
10055
12000
1540
378091
254918
157090
265000
39750
35017
50200
10007
522131
362980
238499
265000
39750
58664
100500
8258
617789
462404
316829
104214
109700
2.1
Повний відтік грошових коштів
577300
263281
1181606
1597531
1679194
3
Надлишок (дефіцит) грошових коштів
2477
42588
153231
543296
4
Накопичений залишок
2477
45065
198296
741592

Таблиця 21
Проектно-балансові відомості за проектом, у. е.

п / п
Види надходжень
і витрат
01.01.
2006р
01.07.
2006р
01.01.
2007р
01.07.
2007р
1
2
3
АКТИВИ
Довгострокові активи
первісна вартість основних засобів за прорізу
накопичена амортизація
залишкова вартість основних засобів
незавершені капітальні вкладення
інші довгострокові активи
Нематеріальні активи
Поточні активи
Запаси сировини і матеріалів
незавершене виробництво
готова продукція
дебіторська заборгованість
грошові кошти на рахунках
інші поточні активи
593000
13045
579955
5105
5088
8011
7728
2477
2874
593000
39135
553865
7029
6214
9218
5011
45065
593000
65225
527775
10255
8805
11327
7002
198296
593000
91315
501685
14407
9204
14211
8615
741592
4
Разом за активами
611238
626402
763550
1289714
5
6
7
ПАСИВИ
Власні кошти
статутний капітал
непокритий збиток минулих років
нерозподілений прибуток минулих років
резервний фонд
Довгострокові фінансові зобов'язання
довгострокові кредити за проектом
Короткострокові фінансові зобов'язання
короткострокові кредити
кредиторська заборгованість
63000
53000
18238
63000
279390
530000
19012
63000
672824
27726
63000
522874
672824
31016
8
Разом по пасивах
611238
626402
703550
1289714

Показники ефективності проекту

Оцінка інвестицій базується на зіставленні очікуваного чистого прибутку від реалізації проекту з інвестованим в проект капіталом. В основі методу лежить обчислення чистого потоку готівки., Що визначається як різниця між припливом грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності та їх відтоком, а також за мінусом відсотків за довгостроковими кредитами.
Таблиця 22.
Розрахунок чистого потоку готівки, у. е.

п / п
Види надходжень і витрат
I-III кв.
2005р.
IV кв. 2005р.
I п / р
2006р
II п / р 2006р
I п / м.
2007р
1
2
Приплив готівки
Виручка від реалізації продукції
Інші доходи, пов'язані з реалізацією проекту
247520
1223420
1742048
2219200
3
Повний приплив (стр.1 + стр.2)
247520
1223420
1742048
2219200
4
5
6
7
8
9
Відтік готівки
Витрати на придбання основних фондів
Приріст чистого оборотного капіталу
Витрати на виробництво і збут продукції (без амортизації)
Податки та інші платежі
з виручки
Податки з прибутку
Погашення основного боргу
577300
7694
102091
51574
21879
766
378091
254918
157090
265000
1293
522131
362980
238499
265000
3668
617789
462404
316829
10
Повний відтік (сума рядків з 4 по 9)
577300
183238
1055865
1389903
1400690
11
Сальдо потоку (чистий потік готівки) (стор.3-стор.10)
-577300
64282
167555
352145
818510
12
Те ж наростаючим підсумком (по стор.11)
-577300
-513018
-345463
6682
825192
Приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості
Коефіцієнт дисконтування при ставці 15%
1
1,15
1,323
1,521
1,749
13
Дисконтований приплив (по стор.3)
215235
924732
1145330
1268840
14
Дисконтований відтік (по стор.10)
577300
159338
798084
913808
800852
15
Дисконтований чистий потік готівки (ЧПН)
(Стор.13-стор.14)
-577300
55897
126648
231522
467988
16
Те ж наростаючим підсумком (по стор.15) (Чиста поточна вартість - ЧДД)
577300
521403
394755
163233
304755
17
Дисконтована вартість інвестицій
577300
6690
579
850
2098
18
Те ж наростаючим підсумком (по стор.17)
577300
583990
584569
585419
587517
Таблиця 23.
Показники ефективності проекту
№ п / п
Показники
У цілому за проектом
IV кв. 2005р.
I п / р
2006р
II п / р 2006р
I п / м.
2007р
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
З урахуванням витрат фінансування
Простий термін окупності
Динамічний термін окупності
Чиста поточна
дохід (ЧДД), у. е.
Внутрішня норма прибутковості (ВНД)
Індекс прибутковості (ІД) Рівень (точка) беззбитковості
Коефіцієнт покриття заборгованості
0,8
0,8
304755
24,78%
1,53
*
*
*
*
*
25,5%
1,82
*
*
*
*
*
12%
1,42
*
*
*
*
*
9,7%
2,11
*
*
*
*
*
8,2%

Висновок

В результаті розробки інвестиційного проекту виходу на ринок фарборозпилювачів з новою продукцією - фарборозпилювачем "Веселка"-1М можна зробити висновок про привабливість даного проекту для інвесторів через швидкої окупності і високої прибутковості.
У ході розробки проекту дано опис фірми "БелКолор", наведені техніко-економічні показники її діяльності, опис повоя продукції, її унікальних властивостей, застосовуваних технологій.
Дослідження ринку показало високу потребу в фарборозпилювача з характеристиками "Райдуги"-1М. При цьому виявлено відсутність па ринку вітчизняних виробників подібної продукції.
Фірма "БелКолор" може дати споживачам фарборозпилювачі з широким спектром застосування, унікальними можливостями і високими споживчими якостями за нижчою ціною, ніж конкуренти. У разі реалізації проекту фірма "БелКолор" стане єдиним вітчизняним виробником фарборозпилювачів, аналогічних зарубіжним зразкам і зможе гідно представити білоруську продукцію на міжнародній арені.
Інвестиції в даний проект окупляться менш ніж через рік.

Література

1. Бізнес-планування: Підручник / За ред. В.М. Попова і С.І. Ляпунова - М. Фінанси і статистика, 2001. - 672 с.
2. Колпинюк Б.А. Інвестиційні проекти: Підручник - СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 144 с.
3. Радіевскій М.В. Техніко-економічне планування та обгрунтування фінансової стратегії підприємства. Методика і практичні рекомендації. - Мі.: Белпрінт. 2000. - 264 с.
4. Наказ Міністерства економіки Республіки Білорусь № 25 від 31.03.1999 р. "Про затвердження рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів"
5. Постанова Мінекономіки Республіки Білорусь № 93 від 18 квітня 2003 р. "Про затвердження переліку стратегічних інвестиційних проектів на період до 2010 року"
6. Журнали "Головний бухгалтер", "Будівництво" за 2000-2004 р.р.

Додаток 1

Інвестиційна пропозиція.
Галузь: промислове виробництво (обладнання та приладдя для лакофарбових робіт).
Назва підприємства: "БелКолор".
Форма власності: приватна.
Назва проекту: Інноваційний проект по впровадженню у виробництво нового виду продукції - фарборозпилювача "Веселка"-1М.
Характеристика запланованій до випуску продукції: фарборозпилювач "Веселка"-1М реалізується на внутрішньому ринку і є імпортозамінної продукцією. Володіє унікальними характеристиками, розширеними можливостями по фарбуванню вертикальних і стельових поверхонь, ціна продажу нижче, ніж у фірм-конкурентів.
Передбачувана форма участі інвестора в проекті: кредитування проекту.
Вартість проекту - 577300 євро.
Потреба в інвестиціях - 577300 євро.
У тому числі за джерелами:
Власних коштів - 47300 євро.
Кредитів банків - 530000 євро.
Напрямок використання інвестицій: підготовка виробництва, закупівля обладнання і технологій, ліцензій, сертифікація продукції, поповнення оборотних коштів.
Характеристика обладнання, що купується:
автоматизована складальна лінія HRS-VII Mk;
комплект обладнання з виробництва деталей з металокераміки VP-2.
Виробництво - HUMBROL (Великобританія)
Прийнятна річна ставка по кредиту 15%. Термін повернення - 1,5 року. Термін погашення - 1 рік.
Інтегральні показники ефективності проекту:
Ставка дисконтування - 15%
Термін окупності - 0,8 року
Індекс прибутковості - 1,53
Внутрішня норма прибутковості - 24,78%
Чиста поточна вартість - 304755 євро.
Місце реалізації проекту: м. Новополоцьк, пр-т Молодіжний, 103-а
Тел.80214658542
Факс.80214658432
Дата складання інвестиційної пропозиції: 18 грудня 2004

Додаток 2

Паспорт підприємства.
Галузь: промислове виробництво (обладнання та приладдя для лакофарбових робіт).
Назва підприємства: "БелКолор".
Юридична адреса: м. Новополоцьк, пр-т Молодіжний, 103-а
Р / р 300154200084
МФО 586
Унн 615842007
Форма власності: часта.
Дата реєстрації: 7 квітня 1995
Розмір статутного фонду: 80000 євро.
Засновники підприємства: Барковський Віктор Миколайович, Самосіна Надія Миколаївна.
Директор: Скворцов Анатолій Васильович
Стаж роботи на підприємстві: з моменту заснування.
Головний бухгалтер: Тимофєєв Володимир Володимирович
Стаж роботи па підприємстві: з моменту заснування.
Контактні телефони: Тел.80214658542, факс.80214658432
Дата складання паспорта підприємства: 18 грудня 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
588.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план інвестиційного проекту 2
Бізнес план як основа інвестиційного проекту
Бізнес-план як модель інвестиційного проекту
Бізнес-план як основа інвестиційного проекту
Бізнес план інвестиційного проекту Виробництво медичної техніки
Складаємо бізнес план інвестиційного проекту на прикладі нормативних актів Республіки Білорусь
Бізнес-план інвестиційного проекту з організації міні-ферми з дорощування і відгодівлі молодняку
Бізнес план інвестиційного проекту з організації міні ферми з дорощування і відгодівлі молодняку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru