Бюджетування на підприємстві 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МОСКОВСЬКА ФІНАНСОВО-ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
Факультет: Фінансово - економічний
Кафедра: Економіки та фінансів
Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз, аудит
Курсова робота
З дисципліни Бухгалтерський Управлінський Облік
Студента Ільїної Оксани В'ячеславівни
На тему: «Бюджетування в управлінському обліку
на прикладі ЗАТ «Шовкова нитка»
Автор роботи:
Ільїна О.В. __________( Підпис)
Науковий керівник:
__________________
(Підпис)
Дата здачі:
«15» грудня 2008р.
Дата захисту:
«25» грудня 2008р.
Оцінка: __________________
Москва 2008

Зміст

Введення. 3
Висновки: 16
Розробка бюджетів продажів і виробництва. 19
Висновки: 28
Висновки: 34
Висновок. 35
Список використаної літератури .. 37
Програми. 39

Введення

Актуальність обраної теми визначається тим, що бюджетування відіграє найважливішу роль у розвиток підприємства і в отриманні найбільш високого прибутку. Управління підприємством неможливе без фінансового планування роботи підприємства, а також контролю за виконанням розроблених фінансових планів. Тому планування і контроль результату діяльності підприємства стали неможливими без формування бюджету як основного інструменту гнучкого управління і службовця для забезпечення достовірною інформацією. У ньому відбиваються результати планування і контролю у вигляді певних фінансових даних. З його допомогою розробляється стратегія ефективного розвитку підприємства в умовах конкуренції, а також невизначеності в умовах ринкової економіки і він служить важливим інструментом досягнення його цілей.
Метою курсової роботи стало дослідження бюджетування підприємства в управлінському обліку. Для досягнення поставленої мети вивчені:
1. Призначення, цілі та функції бюджетування;
2. Етапи планування бюджету та його види і форми;
3. Методика складання і організація процесу бюджетування в організації.
Об'єктом дослідження було ЗАТ «Шовкова нитка». Предметом дослідження - складання генерального бюджету підприємства.
У роботі широко використовуються методи і прийоми бухгалтерського управлінського обліку, а так само методика статистичної обробки інформації.
Інформаційну базу склали праці вітчизняних учених у галузі управлінського обліку, матеріали періодичної преси, а так само особисті спостереження автора.
Теоретичні основи побудови системи бюджетування сучасного підприємства
Призначення, цілі та функції бюджетування
Бюджетування - це процес узгодженого планування та управління діяльністю організації за допомогою бюджетів (кошторисів) і економічних показників, які дозволяють визначити внесок кожного підрозділу і кожного менеджера в досягнення загальних цілей. [6]
У найзагальнішому вигляді призначення бюджетування в організації полягає в тому, що це основа [3, с.50]:
• планування і прийняття управлінських рішень у компанії;
• оцінки всіх аспектів фінансової спроможності компанії;
• зміцнення фінансової дисципліни та підпорядкування інтересів окремих структурних підрозділів інтересам компанії в цілому і власникам її капіталу.
При цьому в кожній компанії може бути своє призначення бюджетування. Тому, необхідно пам'ятати, що в кожній компанії як управлінської технології призначення бюджетування може переслідувати свої власні цілі і використовувати свої власні кошти, свій власний інструментарій. Перш за все, бюджети розробляються для компанії в цілому і для окремих структурних підрозділів з метою прогнозування фінансових результатів, встановлення цільових показників фінансової ефективності та рентабельності, лімітів найбільш важливих (критичних) витрат, обгрунтування фінансової спроможності бізнесів, якими займається дана компанія, чи реалізованих нею інвестиційних проектів.
Бюджетування дозволяє керівництву організації з дуже сильною ймовірністю оцінити ефективність прийнятих рішень, оптимальним чином розподілити ресурси підприємства, намічати шляхи розвитку персоналу та підприємства, а також уникати кризових ситуацій.
У процесі бюджетування цілі (завдання) системи бюджетування визначають виходячи з цілей організації.
Залежно від характеру і масштабу діяльності організації визначають: загальні, головні, приватні цілі.
Отже, можна сформулювати такі загальні цілі бюджетування (рис.1):
1. Розробка концепції ведення бізнесу (місії)

2. Планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період
3. Оптимізація витрат і прибутку підприємства


8. Виявлення потреб у грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків
Загальні цілі
бюджетування

4. Координація - узгодження діяльності різних підрозділів підприємства
7. Контроль та оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичних витрат з нормативом
6. Мотивація керівників на місцях на досягнення цілей організації
5. Комунікація - доведення планів до відома керівників різних рівнів
Рис.1. Загальні цілі бюджетування.
Виходячи з цього, можна позначити головні цілі бюджетування наступним чином (рис.2) [7, с.8]:

Головні цілі бюджетування

1. Планування і контроль
2. Розподіл відповідальності
3. Оптимізація
4. Мотивація персоналу
Контроль за результатами діяльності підприємства здійснюється шляхом зіставлення планових і фактичних результатів діяльності і подальшим їх детальним аналізом причин відхилень.
Делегування відповідальності за понесені витрати, отримані доходи і прибуток.
Забезпечує найкраще використання обмежених ресурсів.
Надає співробітникам інформацію про намічених цілях у кількісному виразі і забезпечує можливість оцінити ефективність їх роботи.
Рис.2. Головні цілі бюджетування.
Таким чином загальні цілі бюджетування спрямовані на виконання стратегічних завдань підприємства, а виконання тактичних завдань сприяють головні цілі бюджетування.
До приватних цілями бюджетування відносяться (рис.3) [8, с.31]:
Максимізація виручки (доходу)
Приватні цілі бюджетування
Мінімізація витрат
Утримання та розширення ринку збуту
Досягнення та підтримання певних
темпів зростання
Економічних показників організації Максимізація ринкової вартості організації
Технологічне лідерство в галузі
Створення певного іміджу організації
Рис.3. Приватні цілі бюджетування.
Бюджетування може розглядатися як одна з цілей організації, але в, то, же час система бюджетування повинна реалізовувати кілька поставлених цілей залежно від часових меж їх функціонування, сфери застосування і ступеня деталізації.
Бюджетування виконує наступні основні функції (табл.1):
Таблиця 1. - Основні функції бюджетування
Основні функції бюджетування
Назва
Характеристика
Функція планування
Виходячи із стратегічних цілей підприємства, система бюджетування вирішує задачі розподілу фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Формується кількісна визначеність обраним перспективам розвитку підприємства, усі витрати й результати набувають грошове вираження.
Функція обліку
Формує основу управлінського обліку. Дозволяє отримувати точну інформацію: за підрозділами, видами продукції і т.п. Також дозволяє порівнювати намічені цілі з дійсними результатами роботи підприємства.
Функція контролю
Бюджет являє собою набір показників (критеріїв), які повинні використовуватися при контролі діяльності підприємства. Також, бюджетне планування дозволяє виявити відхилення від планових показників і скорегувати дії.
Бюджети повинні постійно переглядатися й корегуватися в міру необхідності для встановлення об'єктивності витрат щодо досягнення поставлених цілей.
Етапи планування, види і форми бюджетів
Розробка бюджету включає в себе основні етапи (рис. 4):
постановка проблеми і збір вихідної інформації для розробки проекту бюджету;
аналіз та узагальнення інформації, розрахунок показників економічної діяльності підприємства,
формування проекту бюджету;
оцінка проекту бюджету;
затвердження бюджету.

Рис.4. Етапи розробки бюджету.
Дане етапування проведення бюджетної політики дозволяє організації будувати щомісячні плани доходів і витрат, які обов'язкові для виконання всіма службами. Через ці плани здійснюється управління витратами в організації і забезпечується досягнення необхідного рівня економічних показників (обсяг продажів, чистий прибуток, рентабельність активів, норма прибутку), без чого неможливо гнучке розвиток підприємства.
Економічна ефективність будь-якого підприємства можлива тільки в тому випадку, якщо є чітко задані й реальні для виконання параметри витрат і результатів. За допомогою бюджету і визначаються дані параметри. Бюджет же і є інструментом процесу бюджетування.
Види бюджетів представлені на рис.5.
Допоміжні бюджети
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Основні
бюджети
1.Бюджет
Доходів і витрат
2.Бюджет руху
грошових коштів
3.Расчетний
(Прогнозний) баланс
4.Бюджет продажів
5.Бюджет запасів
готової продукції
6.Проізводственний
бюджет
Бюджет
комерційних витрат
Бюджет
управлінських витрат
Бюджет
комерційних витрат
Бюджет
комерційних витрат
Виробничий бюджет
7.Бюджет прямих
матеріальних витрат
Бюджет прямих
матеріальних витрат
8.Бюджет накладних
витрат

Рис.5. Типова класифікація бюджетів організації.
1. Бюджет доходів і витрат - визначає економічну ефективність діяльності підприємства. Даний бюджет формує основний фінансовий результат діяльності підприємства, тобто його прибутковість.
2. Бюджет руху грошових коштів носить більш очевидний характер, він безпосередньо планує і фіксує реальні потоки грошових коштів і порівняно простий для складання. Бюджет руху грошових коштів визначає "платоспроможність" підприємства як різницю надходжень і "вибуття" грошових коштів за період.
3. Розрахунковий (прогнозний) баланс - визначає економічний потенціал та фінансовий стан підприємства. Розрахунковий (прогнозний) баланс є результуючим бюджетом, при коректній моделі фінансового обліку він формується на основі бюджету доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів.
4. Бюджет продажів - зумовлює рівень і загальний характер усієї діяльності підприємства. Визначення та обгрунтування обсягу продажів і його товарної структури є ключовим у системі бюджетування будь-якого підприємства, орієнтованого на досягнення стратегічних планів.
5. Бюджет запасів готової продукції - є планом зміни вартісного і фізичного обсягу та структури запасів готової продукції підприємства за бюджетний період.
6. Виробничий бюджет - входить до складу операційного бюджету та є планом фізичного обсягу і структури випуску (виробничої програми) і виробничих витрат і собівартості випуску підприємства на бюджетний період.
7. Бюджет прямих матеріальних витрат - входить до складу бюджету виробничих витрат і є планом прямих виробничих витрат у частині витрачання матеріальних та фінансових оборотних ресурсів (сировина, матеріали, комплектуючі, субпідряд сторонніх організацій).
8. Бюджет накладних витрат - включає всі види поточних витрат підприємства, що не відносяться до прямих витрат.
У бухгалтерському управлінському обліку існує кілька форм бюджетів (табл.2):
Таблиця 2. - Форми бюджетів
Тип бюджету
Характеристика
- «Знизу вгору»
- «Зверху вниз»
-Збір і фільтрація бюджетної інформації здійснюється від виконавців до керівництва компанії;
-Забезпечує узгодженість бюджетів всіх рівнів.
На практиці застосовують змішані варіанти бюджетів.
Довгострокові
Короткострокові
- Від півроку до року;
- Квартальні.
Часто довгострокове і короткострокове бюджетування об'єднують у єдиний процес. У цьому випадку короткостроковий бюджет складається в рамках розробленого довгострокового бюджету.
Безперервний (ковзний) бюджет
У міру того, як закінчується місяць (квартал) до «старого» бюджету додається новий. Він складається в умовах невизначеності: на перший квартал - максимально детальний бюджет; на останній квартал - приблизні дані.
Постатейний бюджет
Обмеження суми кожної окремої статті витрат без перенесення в іншу статтю.
Бюджет з тимчасовим періодом
Невитрачений залишок коштів переноситься на наступний період.
Статистичний (жорсткий і гнучкий) бюджет
Статистичний - коли цифри знаходяться поза залежності від обсягів виробництва (постійні витрати);
Гнучкий - відбиває змінні витрати.
Бюджет з нульовим рівнем, спадкоємний і передбачуваний
Нульовий рівень → щоразу складається заново спадкоємний бюджет → наявні шаблони, в які вносять корективи. Кілька варіантів альтернативних подій, вибирається тільки один.
Недосяжний
Неприйнятна бюджет
- Якщо на практиці не вдається досягти цілей бюджету;
- Цілі досяжні, але неприйнятні для організації.
Генеральний (загальний)
Приватний бюджет
- Охоплює загальну діяльність підприємства;
- Об'єднує і підсумовує кошториси та плани підрозділів підприємства.
Ретельно спланований і правильно вибраний бюджет підприємства є одним з факторів успішної діяльності організації.
Методика складання і організація процесу бюджетування в організації.
Генеральний (загальний) бюджет організації складається з двох основних бюджетів - операційного та фінансового бюджетів.
Операційний бюджет показує плановані операції на майбутній рік для сегмента або окремої функції підприємства.
Операційний бюджет включає в себе бюджетний (прогнозний) звіт про прибутки і збитки, який в свою чергу формується на основі таких бюджетів, як бюджет продажів (бюджет доходів), виробничий бюджет, бюджет товарно-матеріальних запасів і бюджети комерційних та загальних і адміністративних витрат ( Рис.6).
Операційний бюджет

Бюджет продажів
Визначається вищим керівництвом на основі досліджень відділу маркетингу. Бюджет продажів і його товарна структура, надають вплив на більшість інших бюджетів.
Бюджет комерційних витрат
Деталізуються всі передбачувані витрати, пов'язані зі збутом продукції і послуг у майбутньому періоді. За розробку і виконання бюджету комерційних витрат може несе відповідальність відділ продажів.
Виробничий бюджет
Визначається кількість одиниць продукції, які необхідно зробити, щоб забезпечити заплановані продажу і необхідний рівень запасів.
Бюджет закупівлі / використання матеріалів
Визначаються строки закупівлі, види та кількості сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які необхідно придбати для задоволення виробничих планів. Множачи кількість одиниць матеріалів на оціночні закупівельні ціни на ці матеріали, отримують бюджет закупівлі матеріалів.
Бюджет трудових витрат
Визначає необхідний робочий час у годинах, необхідну для виконання запланованого обсягу виробництва, яке розраховується множенням кількості одиниць продукції або послуг на норму витрат праці в годинах на одиницю, У цьому ж документі визначаються витрати праці в грошовому вираженні множенням необхідного робочого часу на відповідні часові ставки оплати праці.
Бюджет загальновиробничих витрат
Деталізований план виробничих витрат, відмінних від прямих витрат матеріалів і прямих витрат праці.
Бюджет загальних і адміністративних витрат
Деталізований план поточних операційних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом. Цей бюджет необхідний для забезпечення інформації, необхідна для підготовки бюджету грошових коштів, а також для цілей контролю витрат. Ця інформація також необхідна для визначення фінансового результату діяльності підприємства.
Прогнозний звіт про прибутки та збитки
На основі підготовлених періодичних бюджетів необхідно розробити прогноз собівартості реалізованої продукції, використовуючи дані бюджетів використання матеріалів, витрат праці і загальновиробничих витрат. Інформація про доходи береться з бюджету продажу. Використовуючи дані про очікувані доходи і собівартості реалізованої продукції і додавши інформацію з бюджетів комерційних витрат і загальних і адміністративних витрат можна підготувати прогнозний звіт про прибутки та збитки.
Складання саме цього звіту є останнім кроком при підготовці оперативного бюджету.
Рис.6. Методика складання операційного бюджету
Фінансовий бюджет - це план, в якому відображаються передбачувані джерела фінансових коштів і напрями їх використання у майбутньому періоді.
Фінансовий бюджет включає в себе бюджет капітальних витрат, бюджет грошових коштів підприємства та підготовлені на їх основі спільно з бюджетним звітом про прибутки і збитки бюджетні бухгалтерський баланс і звіт про рух грошових коштів (рис.7):

Фінансовий бюджет
Бюджет капітальних витрат.
Інформація, яка стосується довгострокових капіталовкладень, впливає на бюджет грошових коштів, зачіпаючи питання витрат на придбання або будівництво, а також виплати відсотків за кредити, на прогнозний звіт про прибутки і збитки, на прогнозний бухгалтерський баланс. Отже, всі рішення по капітальних видатках повинні плануватися і включатися в загальний бюджет.
Бюджет руху грошових коштів
Складається з двох частин - очікувані надходження грошових коштів та очікувані платежі і виплати. Для визначення очікуваних надходжень за період використовується інформація з бюджету продажів, дані про продажі в кредит або з негайною оплатою, дані про порядок збору коштів за рахунками до отримання. Планується приплив грошових коштів і з інших джерел, таких, як продаж акцій, продаж активів, можливі позики, отримання відсотків і дивідендів. Суми очікуваних платежів беруться з різних періодичних бюджетів. Цей бюджет переслідує дві мети. По-перше, він показує кінцеве сальдо на рахунку грошових коштів у кінці бюджетного періоду, величину якого необхідно знати для завершення прогнозного бухгалтерського балансу. І, по-друге, прогнозуючи залишки грошових коштів на кінець кожного місяця всередині бюджетного періоду, виявляє періоди надлишку фінансових ресурсів або їх брак.
Прогнозований баланс
Останнім кроком у процесі підготовки загального бюджету є розробка прогнозу фінансового стану або проектного бухгалтерського балансу для підприємства в цілому. Після підготовки бюджету грошових коштів, вже знаючи прогнозне сальдо грошових коштів на кінець бюджетного періоду і, визначивши чистий прибуток і суму необхідних капітальних вкладень, стає можливим підготувати прогнозний бухгалтерський баланс, який є кінцевим продуктом всього процесу складання головного бюджету. Саме в цій точці керівництво має вирішити, чи прийняти пропонований загальний бюджет або необхідно змінити плани і переглянути окремі частини бюджету знову.
Рис.7. Методика складання фінансового бюджету.
Не існує стандартної форми оформлення результатів бюджетування. На відміну від фінансової звітності форма бюджетування не стандартизована. Його структура залежить від обсягу планованого розміру організацій і ступеня кваліфікації розробників.

Висновки:

Бюджетування - це процес узгодженого планування та управління діяльністю організації за допомогою бюджетів (кошторисів) і економічних показників, які дозволяють визначити внесок кожного підрозділу і кожного менеджера в досягнення загальних цілей.
Розрізняють загальні, головні і приватні цілі, які залежать від стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства.
Функції бюджету спрямовані на планування, облік і контроль підприємства.
Бюджет розробляється поетапно, що дозволяє будувати щомісячні плани доходів і витрат. Через ці плани здійснюється управління витратами в організації і забезпечується досягнення необхідного рівня економічних показників.
Бюджети по своїй класифікації можуть бути основними, операційними і допоміжними.
Розрізняють декілька типів бюджетів в управлінському обліку, в залежності від принципів побудови, області, яку охоплює бюджет і терміну дії бюджетів.
Генеральний (загальний) бюджет організації складається з двох основних
бюджетів - операційного та фінансового бюджетів.
Операційний бюджет показує плановані операції на майбутній рік для сегмента або окремої функції підприємства.
Фінансовий бюджет - це план, в якому відображаються передбачувані джерела фінансових коштів і напрями їх використання у майбутньому періоді.
Організація управлінського обліку бюджетування підприємства в ЗАТ «Шовкова нитка»
Загальна характеристика підприємства
Закрите Акціонерне Товариство «Шовкова нитка» було створено 14 березня 2003 року в місті Москва, з метою здійснення комерційної, фінансової та іншої діяльності, задоволення суспільних потреб та отримання прибутку.
Місцезнаходження підприємства: місто Єйськ, вул. Московська, будинок 8, будівля 1. Поштовий індекс 105423
Товариство організовує свою діяльність відповідно до Конституції Російської Федерації, Цивільним Кодексом Російської Федерації, Федеральним законом Російської Федерації від 26.12. 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" та Статутом Закритого Акціонерного товариства "Шовкова нитка".
Товариство здійснює свою діяльність у кількох напрямах (табл. 3):
Таблиця 3. - Основні види діяльності підприємства
№ п \ п
Види діяльності
Напрямки
1.
Виробництво
Виробництво товарів текстилю (жіночий одяг).
2.
Торгово-закупівельна діяльність
- Здійснення оптово-роздрібної торгівлі виробленими товарами;
- Здійснення закупівельної діяльності матеріалів на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- Організація мережі спеціалізованих підприємств і фірмових магазинів оптової та роздрібної торгівлі товарами.
3.
Навчальна діяльність
Навчання нового персоналу технології виробництва товарів.
4.
Зовні економічна діяльність
Ведення зовнішньоекономічної діяльності в різних формах відповідно до статуту в порядку, встановленому законодавством.

Величина Статутного капіталу Товариства визначена засновниками в розмірі 2113000 карбованців, який вносили чотири людини. Вищим органом управління Товариства є збори акціонерів.
Організаційна структура підприємства представлена ​​на рис.8.
Генеральний директор
Менеджер з торгівлі

Відділ кадрів
Головний бухгалтер
Оптові склади

Відділ з виробництва товарів
Бухгалтерія
Транспортний відділ
Група закупівлі товарів
Торговий відділ
Група збуту товарів
Рис.8. Організаційна структура ЗАТ «Шовкова нитка».
Як видно на схемі, генеральному директору безпосередньо підпорядковуються відділ кадрів, в якому задіяно 7 осіб, менеджер з торгівлі та головний бухгалтер. Відділ кадрів займається обліком особового складу працюючих в організації. Транспортний відділ, в якому працюють 9 чоловік, здійснює перевезення товарів. Група закупівлі товарів проводить роботи з вивчення попиту та пропозиції на товар, аналіз цін, укладає договори з постачальниками. У ній зайняті 8 осіб. Група збуту проводить рекламну діяльність. Число робітників у цій групі складає 9 людей. Оптові склади, з робітниками в кількості 11 осіб, здійснюють зберігання товару. А бухгалтерія веде бухгалтерський облік на підприємстві. У бухгалтерії працює 5 осіб. А також відділ по виробництву товарів, в якому працює 14 осіб і який безпосередньо виготовляє продукцію.

Розробка бюджетів продажів і виробництва

Швейне підприємства ЗАТ «Шовкова нитка» займається пошиттям жіночих спідниць і костюмів. Обліковою політикою підприємства для оцінки спожитих матеріалів передбачено метод ФІФО. Керівництву підприємства необхідно розробити генеральний бюджет на 2008 р.
Рішення поставленої задачі передбачало використання такої інформації (табл. 3).
Таблиця 3. - Баланс ЗАТ «Шовкова нитка» на 01.01. 2008 р., руб.
Актив
Сума
Пасив
Сума
Основні засоби
1 710 000
Статутний капітал
2 113 000
Готова продукція
64 000
Кредиторська заборгованість
150 000
Запаси матеріалів
109 000
Розрахунки з бюджетом
50 000
Дебітори
400 000
Каса, розрахунковий рахунок
30 000
РАЗОМ
2 313 000
РАЗОМ
2 113 000
Керівництво підприємства визначило його план розвитку на 2008 р. у такий спосіб (табл.4):
Таблиця 4. - План розвитку ЗАТ «Шовкова нитка»
Прогноз реалізації
Показники
Вид продукції
Спідниці
Костюми
Плановані продажу, од.
5000
1000
Ціна реалізації 1 од., Руб.
600
800
Запланований рівень запасів готової продукції на кінець періоду
Плановані запаси на кінець періоду, од.
1100
50
Планована величина прямих витрат
Показники
Сума
Вартість матеріалів, руб. / М:
Фланель
Шовк
Заробітна плата виробничих робітників, руб. / Год
7
10
20
Планована величина запасів матеріалів на кінець періоду
Матеріали
Кількість, м
Фланель
8000
Шовк
2000
Планована величина накладних витрат відображена в таблиці 5:
Таблиця 5. - Планована величина непрямих (накладних) витрат
Статті витрат
Сума
Постійні (П), змінні (Пер)
Виробничі накладні витрати - всього
змінні:
заробітна плата допоміжних робітників
премії робітникам
електроенергія
витрати на утримання та експлуатацію обладнання
постійні:
амортизація
податок на майно
заробітна плата майстрів
електроенергія
Витрати на конструювання та моделювання - всього
заробітна плата
матеріали
Витрати на маркетинг - всього
заробітна плата
реклама
витрати на відрядження
Комерційні витрати - всього
заробітна плата
оренда, податки
Робота з клієнтами - всього
заробітна плата
витрати на відрядження
Адміністративні витрати - всього
заробітна плата керуючих
утримання адміністративних приміщень
різне
1 200 000
290 000
320 000
90 000
70 000
230 000
50 000
100 000
50 000
136 000
105 000
31 000
200 000
130 000
30 000
40 000
100 000
60 000
40 000
60 000
40 000
20 000
374 000
155 000
165 000
54 000
Пер
Пер
Пер
Пер
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
Дані про наявність матеріалів та готової продукції на складі, наявні у підприємства після минулого року відображені в таблиці 6:
Таблиця 6. - Наявність матеріалів та готової продукції на складі
Дані про наявність матеріалів на складі на початок періоду
Показники
Матеріали
Фланель
Шовк
Запаси на початок періоду, м
7000
6000
Вартість запасів, руб.
49 000
60 000
Дані про наявність готової продукції на складі на початок періоду
Показники
Продукція
Спідниці
Костюми
Початкові запаси, шт.
100
50
Початкові запаси, руб.
38 000
26 000
Керівництво визначило так само і складу прямих витрат, що включаються до собівартості продукції (табл.7):
Таблиця 7. - Склад прямих витрат, що включаються до собівартості одиниці продукції
Параметри
Вид продукції
Спідниці
Костюми
Фланель, м
6
6
Шовк, м
3
4
Праця виробничих робітників, м
4
6
Розробка бюджету продажів: вище керівництво підприємства «Шовкова нитка» планує бюджет продажів на основі грошових потоків, потреб у ресурсах, виражених у натуральних одиницях виміру.
На основі прогнозу продажів складається бюджет продажів (табл.8):

Таблиця 8. - Бюджет продажів
Продукція
Кількість, шт.
Ціна за одиницю, крб.
Разом, руб.
Спідниці
5000
600
3 000 000
Костюми
1000
800
800 000
Всього
-
-
3 800 000
Для того, щоб мати можливість продати заплановану кількість швейних виробів, ЗАТ «Шовкова нитка» має їх виготовити.
Розробка бюджету виробництва визначає, скільки одиниць продукції необхідно зробити для виконання бюджету реалізації і для підтримки запасів готової продукції на рівні, запланованим керівництвом. Він розраховується за формулою:
Бюджет виробництва = Бюджет продажів + Прогнозований запас готової продукції на кінець року - Запас готової продукції на початок періоду
Бюджет виробництва підприємства має такий вигляд (табл.9):
Таблиця 9. - Бюджет виробництва
Показники
Продукція
Спідниці
Костюми
Продажі за планом
5000
1000
+ Плановані запаси на кінець періоду
1100
50
Всього необхідно
6100
1050
- Запаси на початок періоду
100
50
Плановане виробництво
6000
1000
Для розробка бюджету витрат матеріалів і бюджету закупівель матеріалів у натуральних одиницях необхідно знати кількість наявних на складі матеріалів і витрата матеріалів на одиницю продукції (табл.7). На основі цих даних визначаються витрати матеріалів (табл.10).

Таблиця 10. - Витрати матеріалів, необхідні для виробництва запланованого обсягу готової продукції, м
Матеріали
Спідниці, шт.
Костюми, шт.
Всього
1
6000
1
1000
Фланель
6
36 000
6
6000
42 000
Шовк
3
18 000
4
4000
22 000
Далі розраховується витрата матеріалів в грошових одиницях. Для оцінки запасів матеріалів застосовується метод ФІФО. Планована на 2008 р. ціна матеріалів визначена була в табл.4.
Матеріальні витрати подані в таблиці 11 (додаток 1):
Таблиця 11. - Бюджет прямих матеріальних витрат

Показники
Фланель
Шовк
Всього
1
Всього потреби в матеріалах, м
42 000
22 000
-
2
Використано із запасів, м
7000
6000
-
3
Ціна 1 м, руб.
7
10
-
4
Вартість наявних запасів матеріалів, використаних у виробництві, тис. руб.
49 000
60 000
109 000
5
Обсяг закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва, м
35 000
16 000
-
6
Ціна 1 м, руб.
7
10
-
7
Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва, руб.
245 000
160 000
-
8
Загальна вартість матеріалів, руб.
294 000
220 000
514 000
Бюджет закупівель основних матеріалів показаний в табл.12 (додаток 2):

Таблиця 12. - Бюджет закупівель основних матеріалів у натуральному та вартісному вираженні

Показники
№ таблиці
Фланель
Шовк
Всього
1
Потреби в матеріалах для виробництва, м
10
42 000
22 000
-
2
Запаси матеріалів на кінець періоду, м
4
8000
2000
-
3
Всього потреби в матеріалах, м
-
50 000
24 000
-
4
Запаси матеріалів на початок періоду, м
6
7000
00
-
5
Обсяг закупівель, м
-
43 000
18 000
-
6
Ціна 1 м, руб.
4
7
10
-
7
Обсяг закупівель матеріалів, руб.
-
301 000
180 000
481 000
Розробка бюджету прямих трудових витрат вимагає таких даних як: вартість витраченої праці, що залежить від типу та кількості (див. табл.9) виробленої продукції, її трудомісткості (див. табл.4), системи оплати праці (див. табл.4). Використовуючи ці дані можна скласти бюджет прямих трудовитрат (табл.13).
Таблиця 13. - Бюджет витрат праці в натуральному та вартісному вираженні
Показники
Кількість проізведеноой продукції, шт.
Витрати робочого часу, год
Загальні витрати робочого часу, год
Погодинна ставка, крб.
Всього, руб.
Спідниці
6000
4
24 000
20
480 000
Костюми
1000
6
6000
20
120 000
Разом
-
-
30 000
-
600 000
Розробка бюджету накладних витрат: базою розподілу накладних витрат між окремими видами продукції в Товаристві є заробітна плата основних виробничих робітників. Їх планування також здійснюється у відповідності до очікуваного фондом часу праці основних виробничих робітників. Нижче наводиться бюджет, складений виходячи з прогнозованих трудовитрат основних виробничих робітників у 30 000 год (див. табл.5).
Таблиця 14. - Бюджет накладних витрат
Накладні витрати
Сума, руб.
Змінні накладні витрати:
заробітна плата допоміжним робочим
премії робітникам
рухова електроенергія
витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Постійні накладні витрати:
амортизація
податки
заробітна плата майстрів
електроенергія на освітлення
770 000
290 000
320 000
90 000
70 000
430 000
230 000
50 000
100 000
50 000
Всього
1 200 000
Таким чином, одній годині праці виробничих робітників відповідає 40 руб. накладних витрат (1 200 000: 30 000).
Розробка бюджету запасів готової продукції на кінець звітного періоду в натуральному та вартісному вираженні проводиться, відповідно до облікової політики ЗАТ «Шовкова нитка», методом обліку і калькулювання повної собівартості, а запаси оцінюються за методом ФІФО. Це означає, що: у собівартість готової продукції включаються як прямі, так і непрямі виробничі і невиробничі витрати; до кінця звітного періоду на складі підприємства залишається готова продукція, виготовлена ​​в даному звітному періоді (табл.15).
Таблиця 15. - Розрахунок собівартості готової продукції в 2008 р.
Показники
Вартість одиниці витрат, руб.
Витрати (спідниці)
Витрати (костюми)
Натуральні одиниці
Руб.
Натуральні одиниці
Руб.
Фланель
7
6 м
42
6 м
42
Шовк
10
3 м
30
4 м
40
Робочий час
20
4 год
80
6 год
120
Накладні витрати
40
4 год
160
6 год
240
ВСЬОГО
-
-
312
-
442
Таким же чином визначається величина запасів готової продукції на кінець майбутнього періоду (табл.16).
Таблиця 16. - Бюджет запасів матеріалів і готової продукції на кінець планованого періоду
Показники
Одиниця виміру
Кількість
Вартість одиниці, грн.
Разом, руб.
Запаси матеріалів:
Фланелі
Шовку
м
м
8000
2000
7
10
56 000
20 000
76 000
Запаси готової продукції:
Спідниць
Костюмів
шт.
шт.
1100
50
312
442
343 200
22 100
365 300
РАЗОМ
-
-
-
441 300
Величина запасів в натуральній оцінці визначається керівництвом підприємства.
Розробка бюджету собівартості продажів і складання плану прибутків і збитків
Розробка бюджету собівартості продажів передбачає наступні форуми розрахунку:
Собівартості проданої продукції = Запас готової продукції на початок періоду + Собівартість виробленої за планований період продукції - запас готової продукції на кінець періоду.
Собівартість виробленої за планований період продукції = Прямі витрати матеріалів в планованому періоді + Прямі витрати праці в планованому періоді + + Накладні витрати за планований період.
Виходячи з даних бюджет собівартості продажів (табл.17, додаток 3):
Таблиця 17. - Бюджет собівартості продажів

Показники
№ таблиці
Сума, руб.
1
Запаси готової продукції на початок періоду
3
64 000
2
Витрати матеріалів
11
514 000
3
Витрати праці
13
600 000
4
Накладні витрати
5
1 200 000
5
Собівартість виробленої продукції
-
2 314 000
6
Запаси готової продукції
16
365 300
7
Собівартість реалізованої продукції
-
2 012 700

Розробка бюджету адміністративних, маркетингових, комерційних та інших періодичних витрат: інформацією для планування послужили відомості про очікувану величиною накладних витрат (див. табл.5). Всі розглянуті види витрат не залежать від обсягу виробництва.
Таблиця 18. - Бюджети адміністративних, маркетингових, комерційних та інших періодичних витрат.
Бюджет виробничих витрат,
пов'язаних з конструюванням і моделюванням, руб.
Бюджет відділу роботи з клієнтами, руб.
Заробітна плата
105 000
Заробітна плата
40 000
Матеріали
31 000
Відрядження
20 000
Разом
136 000
Разом
60 000
Бюджет витрат на маркетинг, руб.
Бюджет адміністративних витрат, руб.
Заробітна плата
130 000
Заробітна плата керуючих
155 000
Реклама
30 000
Утримання адміністративних приміщень
165 000
Відрядження
40 000
Різне
54 000
Разом
200 000
Разом
374 000
Бюджет комерційних витрат, руб.
Заробітна плата
60 000
Оренда, податки
40 000
Разом
100 000
Розробка плану прибутків і збитків є завершальним етапом складання операційного бюджету підприємства (табл. 19, додаток 4):
Таблиця 19. - Прогноз прибутків і збитків
№ рядка
Показники
№ таблиці
Сума, руб.
1
Виручка від продажів
8
3 800 000
2
Собівартість продажів
17
2 012 700
3
Валовий прибуток
-
1 787 300
4
Операційні витрати:
витрати на консультування та моделювання
витрати на маркетинг
комерційні витрати
витрати відділу роботи з клієнтами
адміністративні витрати
Разом операційних витрат
18
18
18
18
18
-
136 000
200 000
100 000
60 000
374 000
870 000
5
Прибуток від основної діяльності
-
917 300
6
Податок на прибуток
-
220 152
7
Чистий прибуток
-
697 148
Отже, прибуток організації за 2008 рік складе - 697 148 руб. Що буде відповідати цілям генерального бюджету.

Висновки:

Закрите акціонерне товариство «Шовкова нитка» здійснює свою діяльність за кількома напрямками: виробництво, торговельно-закупівельна діяльність, навчальна діяльність, зовнішньо-економічна діяльність.
Керівництво визначило план розвитку Товариства на 2008 р.: реалізувати спідниці в кількості 5000 одиниць за ціною 600 руб. за одиницю, костюми в кількості 1000 одиниць за ціною 800 руб. за одиницю.
Витрати на закупівлю матеріалів склали 481 000 руб. Прямі трудові витрати - 600 000 руб. Накладні витрати - 1 200 000.
Бюджет виробничих витрат, пов'язаних з конструюванням і моделюванням за минулий рік склав 136 000 руб. Бюджет витрат на маркетинг - 200 000 руб. Бюджет комерційних витрат - 100 000. Бюджет адміністративних витрат - 374 000 руб.
Собівартість реалізованої продукції за запланований рік склала 2012700.
Маючи дані про виручку від продажів, собівартості продажів, і про операційних витратах, керівництво склало план прибутків і збитків. операційних витратах, керівництво склало план прибутків і збитків. Прибуток від основної діяльності - 917 300 руб. Податок на прибуток складає 24%. Таким чином чистий прибуток організації склала - 697 148 руб.
Пропозиції щодо вдосконалення управлінського обліку бюджетування в ЗАТ «Шовкова нитка»
Рекомендації щодо складання операційного бюджету на підприємстві
Проаналізувавши складений план генерального бюджету підприємства, керівництво прийшло до висновку, що ЗАТ «Шовкова нитка» може мати більш високу чистий прибуток.
Враховуючи що склався в країні криза, керівництво без зусиль зможе закуповувати матеріали для свого виробництва за більш низькими цінами, ніж запланували. Тим самим складений бюджет залишається практично без змін, але прибуток зросте.
План розвитку ЗАТ залишається без зміни, внесена пара змін до плановану величину прямих витрат (табл. 20):
Таблиця 20. - Планована величина прямих витрат
Показники
Сума
Попередній бюджет
Новий бюджет
Вартість матеріалів, руб. / М:
Фланель
Шовк
7
10
5
8
Непрямі витрати так само залишаються без змін, так як виробництво не збільшилася (див. табл.5).
Показники наявності матеріалів на складі залишилися колишніми, однак їх вартість змінилася (табл.21):
Таблиця 21. - Дані про наявність матеріалів на складі
Показники
Матеріали
Попередній бюджет
Новий бюджет
Фланель
Шовк
Фланель
Шовк
Запаси на початок періоду, м
7000
6000
7000
6000
Вартість запасів, руб.
49 000
60 000
35 000
48 000
Запланований керівництвом підприємства бюджет продажів залишається без будь-яких змін, так само як бюджет виробництва.
Проте бюджет прямих матеріальних витрат понесе зміни, у зв'язку з новими даними (Табл.22, додаток 5):
Таблиця 22. - Бюджет прямих матеріальних витрат

Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
Фланель
Шовк
Всього
Фланель
Шовк
Всього
1
Всього потреби в матеріалах, м
42 000
22 000
-
42 000
22 000
-
2
Використано із запасів, м
7000
6000
-
7000
6000
-
3
Ціна 1 м, руб.
7
10
-
5
8
-
4
Вартість наявних запасів матеріалів, використаних у виробництві, тис. руб.
49 000
60 000
109 000
35 000
48 000
83 000
5
Обсяг закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва, м
35 000
16 000
-
35 000
16 000
-
6
Ціна 1 м, руб.
7
10
-
5
8
-
7
Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва, руб.
245 000
160 000
-
175 000
128 000
-
8
Загальна вартість матеріалів, руб.
294 000
220 000
514 000
210 000
176 000
386 000
Бюджет закупівель основних матеріалів показаний в табл.23 (додаток 6):
Таблиця 23. - Бюджет закупівель основних матеріалів у натуральному та вартісному вираженні

Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
Фланель
Шовк
Всього
Фланель
Шовк
Всього
1
Потреби в матеріалах для виробництва, м
42 000
22 000
-
42 000
22 000
-
2
Запаси матеріалів на кінець періоду, м
8000
2000
-
8000
2000
-
3
Всього потреби в матеріалах, м
50 000
24 000
-
50 000
24 000
-
4
Запаси матеріалів на початок періоду, м
7000
00
-
7000
6000
-
5
Обсяг закупівель, м
43 000
18 000
-
43 000
18 000
-
6
Ціна 1 м, руб.
7
10
-
5
8
-
7
Обсяг закупівель матеріалів, руб.
301 000
180 000
481 000
215 000
144 000
359 000
Як вже говорилося раніше, обсяг виробництва залишився без змін, тому і бюджет прямих трудових витрат залишився так само без змін, як і бюджет накладних витрат.
Метод обліку і калькулювання повної собівартості залишився колишнім, але дані розрахунку собівартості готової продукції змінилися (табл.24):
Таблиця 24. - Розрахунок собівартості готової продукції
Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
Вартість од. витрат, руб
Витрати (спідниці)
Витрати (костюми)
Вартість од. витрат, руб
Витрати (спідниці)
Витрати (костюми)
Натуральні од.
Руб
Натуральні од.
Руб
Руб
Руб
Фланель
7
6 м
42
6 м
42
5
30
30
Шовк
10
3 м
30
4 м
40
8
24
32
Робочий час
20
4 год
80
6 год
120
20
80
120
Накладні витрати
40
4 год
160
6 год
240
40
160
240
ВСЬОГО
-
-
312
-
442
-
294
422
Бюджет запасів матеріалів і готової продукції на кінець планованого періоду зміниться наступним чином (табл.25):
Таблиця 25. - Бюджет запасів матеріалів і готової продукції на кінець планованого періоду
Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
Од. вимірювання
Кількість
Вартість од., Руб.
Разом, руб.
Вартість од., Руб.
Разом, руб.
Запаси матеріалів:
Фланелі
Шовку
м
м
8000
2000
7
10
56 000
20 000
76 000
5
8
40 000
16 000
56 000
Запаси готової продукції:
Спідниць
Костюмів
шт.
шт.
1100
50
312
442
343 200
22 100
365 300
312
442
343 200
22 100
365 300
РАЗОМ
-
-
-
441 300
-
421 300
Величина запасів в натуральній оцінці визначається керівництвом підприємства.
Заключні етапи складання генерального бюджету підприємства з урахуванням рекомендованих змін
Бюджет собівартості продажів при обліку внесених змін буде виглядати наступним чином (табл.26, додаток 7):
.

Таблиця 26. - Бюджет собівартості продажів

Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
№ таблиці
Сума, руб.
Сума, руб.
1
Запаси готової продукції на початок періоду
3
64 000
64 000
2
Витрати матеріалів
11 (22)
514 000
386 000
3
Витрати праці
13
600 000
600 000
4
Накладні витрати
5
1 200 000
1 200 000
5
Собівартість виробленої продукції
-
2 314 000
2 186 000
6
Запаси готової продукції
16
365 300
365 300
7
Собівартість реалізованої продукції
-
2 012 700
1 884 700
Таким чином, враховуючи всі отримані дані, ми отримуємо новий прогноз прибутків і збитків підприємства (табл.27, додаток 8):
Таблиця 27. - Прогноз прибутків і збитків

Показники
Попередній бюджет
Новий бюджет
Сума, руб.
Сума, руб.
1
Виручка від продажів
3 800 000
3 800 000
2
Собівартість продажів
2 012 700
1 884 700
3
Валовий прибуток
1 787 300
1 915 300
4
Операційні витрати:
витрати на консультування та моделювання
витрати на маркетинг
комерційні витрати
витрати відділу роботи з клієнтами
адміністративні витрати
Разом операційних витрат
136 000
200 000
100 000
60 000
374 000
870 000
136 000
200 000
100 000
60 000
374 000
870 000
5
Прибуток від основної діяльності
917 300
1 045 300
6
Податок на прибуток
220 152
250 872
7
Чистий прибуток
697 148
794 428
Податок на прибуток залишається незмінним, він складає 24%. Отже, чистий прибуток організації складе - 794 428 руб., Що вище на 13,9%, ніж у попередньому плані генерального бюджету.
Таким чином, закупівля матеріалів за нижчими цінами є доцільним для підприємства, що займається виробництвом.

Висновки:

Підприємство вирішило зменшити свої витрати на закупівлю матеріалів. Тепер прямі матеріальні витрати склали 386 000 руб., Що на 25% нижчі за попередні запланованих витрат.
Бюджет закупівель основних матеріалів скоротився на 25,4% і становить 359 000 руб.
Бюджет собівартості скоротився на 6,4% з 2012700 крб. до 1844700 крб.
Виходячи з отриманих даних, виходить, що прибуток від основної діяльності зріс на 13,9%, тобто на 128 000 руб. Податок на прибуток залишився незмінним - 24%. Таким чином чистий прибуток організації склала - 794 428 руб., Що на 13,9% вище від попередньої прибутку.

Висновок

Завдання фінансового планування, формування бюджету та контролю за його виконанням є однією з найважливіших у галузі управління організацією. У залежності від стратегічних і тактичних цілей організації залежать і цілі бюджетування.
Бюджет розробляється поетапно, що дозволяє будувати щомісячні плани доходів і витрат. Через ці плани здійснюється управління витратами в організації і забезпечується досягнення необхідного рівня економічних показників.
Враховуючи принципи побудови, області, яку охоплює бюджет і терміну його дії розрізняють кілька типів бюджетів в управлінському обліку.
Генеральний (загальний) бюджет організації складається з двох основних бюджетів - операційного та фінансового бюджетів.
Закрите акціонерне товариство «Шовкова нитка» здійснює свою діяльність у кількох напрямах, головним з яких є виробництво. Досліджувана нами організація прийняла рішення планування операційного бюджету.
Керівництво визначило свій план розвитку на 2008 рік. Маючи всі дані за складеним генеральному бюджету підприємства, керівництво вичислило прибуток від основної діяльності в розмірі 917 300 руб. Податок на прибуток складає 24%. Таким чином, чистий прибуток організації склала - 697 148 руб.
Проаналізувавши складений бюджет і враховуючи стан в країні. Керівництво організації прийняло рішення, яке збільшить прибуток організації без будь-яких кардинальних змін у вже наявному бюджеті. Зміни торкнуться частково величину прямих витрат, тобто керівництво прийняло рішення закуповувати матеріали за нижчою ціною.
Завдяки прийнятому рішенню прямі матеріальні витрати зменшуватися на 25%.
Виходячи з отриманих даних, виходить, що прибуток від основної діяльності зросте на 13,9%, тобто на 128 000 руб. Податок на прибуток залишився незмінним - 24%. Таким чином, чистий прибуток організації склала - 794 428 руб., Що на 13,9% вище від попередньої прибутку.
Запропоновані керівництвом зміни принесуть підприємству більш високий прибуток без масштабних змін у вже наявному бюджеті.

Список використаної літератури

Нормативно-правові джерела
1. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" (ПБУ 1 / 98). Наказ Мінфін РФ від 09.12. 1998р., № 60н. У редакції Наказу Мінфін РФ від 30.12. 1999р., № 107
2. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99). Наказ Мінфін РФ від 06.07. 1999р., № 43н.
3. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99). Наказ Мінфін РФ від 06.07. 1999р., № 43н.
4. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" (ПБУ6/97). Наказ Мінфін РФ від 03.09. 2000р., № 31н.
5. Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9 / 99 (затв. наказом Мінфіну РФ від 6 травня 1999 р. N 32н) (зі змінами від 30 грудня 1999 р., 30 березня 2001 р)
6. Федеральним законом Російської Федерації від 26.12. 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства".
Підручники, монографії, брошури
7. Адамов Н.А., Тілов А.А. / Бюджетування в комерційній організації: коротке керівництво., 2007. - С.144.
8. Аньшін В.М., Царьков І.М., Яковлєва А.Ю. Бюджетування в компанії. Сучасні технології постановки та розвитку. -М.: Справа, 2005. - С.225.
9. Бухалков М.І. "Внутріфірмове планування: Підручник", ИНФРА-М - 2006, - с.400.
10. Бухгалтерський управлінський облік: практичне керівництво / Л.С. Васильєва, Д.І. Ряховський, М.В. Петровська. -М.: Ексмо, 2007. - С.320.
11. Бюджетування і контроль витрат на підприємстві: практ. Посібник / О.С. Красова. -М.: Омега-Л, 2007. - С.169.
12. Вахрушина М.А. Бухгалтерський Управлінський Облік: Підручник. - 6-е видання, виправлене, 2007. - С.370.
13. Віталкова А.П., Міллер, Д.П. / Бюджетування і контроль витрат в організації. - М.: Изд-во "Альфа-Прес", 2006. - С.104.
14. Волкова О.М. Бюджетування та фінансовий контроль у комерційних організаціях. -М.: Фінанси і статистика, 2005. - С.272.
15. Дугельскій А.П., Комаров В.Ф. Бюджетне управління підприємством. -М.: Справа, 2005. - С.310.
16. Зелле А. "Бізнес-план: інвестиції та фінансування", 2006, - с.240.
17. Карпов А.Є. Бюджетування як інструмент управління. -М.: "Результат і якість", 2007. - С.531.
18. Пєтухова С.В. Бізнес-планування. -М.: Омега-Л, 2006. - С. 191.
19. Поляк Г.Б. Бюджетна система Росії, ЮНИТИ - 2005, - с.540.
20. Станіславчик Є.М. Бізнес-план. -М.: Ось-89, 2006. - С.586.
21. Тілов А.А. Бюджетування як основний вид фінансового планування: тези доповідей, ГУУ, 2005. - С.23.
22. Управлінський облік. \ За редакцією Палія В. та Вандер, Віла Р. - М.: ИНФРА-М, 2007.458 с.
23. Управлінський облік: Навчальний посібник / За редакцією А.Д. Шеремета. - М. - ВД-ФБК-ПРЕС, 2006. - С.512.
24. Фінанси підприємств: теорія і практика. С.В. Большаков, - М.: Книжковий світ, 2005. - С.617.
25. Чернов В.А. Управлінський облік і аналіз комерційної діяльності. / Під редакцією М.І. Баканова. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - С.320.
26. Шим Д.К., Сігел Д.Г. "Основи комерційного бюджетування. Покрокове керівництво. ", Абетка - 2006, - с.496.

Програми

Додаток 1
Розрахунок бюджету прямих матеріальних витрат
Обсяг закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва = = Загальна потреба в матеріалах - кількість використаних матеріалів із запасів
42 000 - 7000 = 35 000 м
22 000 - 6000 = 16 000 м
Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва = Обсяг закупівель матеріалів для виробництва х ціну 1 м
35 000 х 7 = 245 000 руб.
16 000 х 10 = 160 000 руб.
Загальна вартість матеріалів = Вартість наявних запасів матеріалів, використаних у виробництві + Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва
49 000 + 245 000 = 294 000 руб.
60 000 + 160 000 = 220 000 руб.

Додаток 2
Розрахунок бюджету закупівель основних матеріалів у натуральному та вартісному вираженні
Загальні потреби у матеріалах = Потреби в матеріалах для виробництва + Запаси матеріалів на кінець періоду
42 000 + 8000 = 50 000 м
22 000 + 2000 = 24 000 м
Обсяг закупівель = Загальні потреби у матеріалах - Запаси матеріалів на початок періоду
50 000 - 7000 = 43 000 м
24 000 - 6000 = 18 000 м
Обсяг закупівель матеріалів = Обсяг закупівель х Ціну за 1 м
43 000 х 7 = 301 000 руб.
18 000 х 10 = 180 000 руб.

Додаток 3
Розрахунок бюджету собівартості продажів
Собівартість виробленої продукції = Витрати матеріалів + Витрати праці + Накладні витрати
514 000 + 600 000 + 1 200 000 = 2 314 000 руб.
Собівартість реалізованої продукції = Запаси готової продукції на початок періоду + Собівартість виробленої продукції - Запаси готової продукції
64 000 + 2 314 000 - 365 300 = 2 012 700 руб.

Додаток 4
Розрахунок прогнозу прибутків і збитків
Валовий прибуток = Виручка від продажів - Собівартість продажів
800 000 - 2 012 700 = 1 787 300 руб.
Прибуток від основної діяльності = Валовий прибуток - Операційні витрати
1787300 - 870 000 = 917 300 руб.
Податок на прибуток:
917 300 х 0,24 = 220 152 руб.
Чистий прибуток = Прибуток від основної діяльності - Податок на прибуток
917 300 - 220 152 = 697 148 руб.

Додаток 5
Розрахунок бюджету прямих матеріальних витрат
Обсяг закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва = = Загальна потреба в матеріалах - кількість використаних матеріалів із запасів
42 000 - 7000 = 35 000 м
22 000 - 6000 = 16 000 м
Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва = Обсяг закупівель матеріалів для виробництва х ціну 1 м
35 000 х 5 = 175 000 руб.
16 000 х 8 = 128 000 руб.
Загальна вартість матеріалів = Вартість наявних запасів матеріалів, використаних у виробництві + Вартість закупівель матеріалів, необхідних для виконання плану виробництва
35 000 + 175 000 = 210 000 руб.
48 000 + 128 000 = 176 000 руб.

Додаток 6
Розрахунок бюджету закупівель основних матеріалів у натуральному та вартісному вираженні
Загальні потреби у матеріалах = Потреби в матеріалах для виробництва + Запаси матеріалів на кінець періоду
42 000 + 8000 = 50 000 м
22 000 + 2000 = 24 000 м
Обсяг закупівель = Загальні потреби у матеріалах - Запаси матеріалів на початок періоду
50 000 - 7000 = 43 000 м
24 000 - 6000 = 18 000 м
Обсяг закупівель матеріалів = Обсяг закупівель х Ціну за 1 м
43 000 х 5 = 215 000 руб.
18 000 х 8 = 144 000 руб.

Додаток 7
Розрахунок бюджету собівартості продажів
Собівартість виробленої продукції = Витрати матеріалів + Витрати праці + Накладні витрати
386 000 + 600 000 + 1 200 000 = 2 186 000 руб.
Собівартість реалізованої продукції = Запаси готової продукції на початок періоду + Собівартість виробленої продукції - Запаси готової продукції
64 000 + 2 186 000 - 365 300 = 1 884 700 руб.

Додаток 8
Розрахунок прогнозу прибутків і збитків
Валовий прибуток = Виручка від продажів - Собівартість продажів
800 000 - 1 884 700 = 1 915 300 руб.
Прибуток від основної діяльності = Валовий прибуток - Операційні витрати
1915300 - 870 000 = 1 045 300 руб.
Податок на прибуток:
1045300 х 0,24 = 250 872руб.
Чистий прибуток = Прибуток від звичайної діяльності - Податок на прибуток
1045300 - 250 872 = 794 428 руб.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
382.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетування на підприємстві 2 Поняття бюджетування
Бюджетування на підприємстві
Бюджетування витрат на підприємстві
Процес бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві 2 Вивчення сутності
Сутність та основи бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві на прикладі ресторану
Бюджетування і управлінський облік на підприємстві
Організація та вдосконалення системи бюджетування на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru