Бюджетний дефіцит і державний борг 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

План
Введення. 1
Глава I: Бюджетний дефіцит і державний борг: визначення, показники і проблеми кількісної оцінки. 3
1.Поняття бюджету. Бюджетний дефіцит, його види та концепції регулювання. 3
2.Государственное борг, його види та фактори впливу. 15
3.Прічіни виникнення бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу. 23
Глава II: Бюджетний дефіцит та державний борг в України. 31
1.Аналіз динаміки бюджетного дефіциту і державного боргу в період з 2000 по 2005 р.р. 31
2. Наслідки державного боргу і макроекономічні ефекти, що впливають на дефіцит бюджету, на сучасному етапі розвитку. 38
3. Основні напрямки політики збалансування бюджетного дефіциту і державного боргу. 45
Висновки .. 59
Перелік посилань. 61
Додаток 1. 63
Додаток 2. 64
Додаток 3. 65
Додаток 4. 66


Введення

Актуальність проблеми. Основною метою бюджетного регулювання є проведення фінансово - бюджетної політики, спрямованої на економічне зростання, оскільки реальне зростання економіки - єдино надійний джерело поліпшення добробуту. Сучасне відношення до бюджетного дефіциту та державного боргу неоднозначно. Деякі економісти вважають, що використання бюджетного дефіциту та державного боргу не є найкращим стимулятором розвитку економіки і веде до прискорення інфляції, тобто виступають прихильниками бездефіцитний бюджет і висловлюють побоювання з приводу ризикованості надмірних бюджетних дефіцитів і державного боргу. Інші економісти, навпаки, вважають використання бюджетних дефіцитів і державного боргу найбільш ефективним способом пожвавлення економіки, особливо в періоди її спаду. Отже, актуальні такі питання: чи потрібен бюджетний дефіцит і державний борг взагалі; якими вони повинні бути за розміром (відсоток ВВП); яке їх кількісний вплив на інфляцію і економічне зростання; як уникнути надмірного бюджетного дефіциту і державного боргу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий пошук у сфері державного регулювання економіки традиційно зосереджується на оптимальному співвідношенні між економічною ефективністю і соціальною справедливістю. У ході пошуку визначалися такі закономірності: зростання надходжень грошових коштів у бюджет спричиняє за собою збільшення бюджетних витрат, завдяки чому потреби одержувачів бюджетних коштів у повній мірі забезпечують споживання.
І. Чугунов визначає економічну сутність бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку та досить справедливо стверджує, що основною метою бюджетного регулювання є проведення збалансованої фінансово - бюджетної політики (у сфері доходів і витрат бюджету, дефіциту бюджету, державного боргу), спрямованої на підвищення соціально - економічного розвитку країни.
Як відомо, неможливо одночасно зменшувати інфляцію і збільшувати темпи зростання реального ВВП. Використання монетарних методів придушення інфляції призведе до стагнації і створить умови для стагфляції. Ця теза підтверджується конкретними розрахунками. Безвихідь застосовуваних підходів у боротьбі з інфляцією проявляється в тому, що вони заморожують середньостроковий економічний ріст, не зменшуючи при цьому інфляцію на конкретному етапі, а також перешкоджають інвестицій та кредитної активності. Використання емісії під дефіцит бюджету тільки на виплату заробітної плати неприпустимо, і, крім того, емісії під інвестиції завжди використовується економічно розвиненими країнами для «оживлення» економіки (точка зору С. Яременко).
Проблема державного боргу розглядалася у великій кількості наукових праць. Значну увагу проблемі дослідження державного боргу та наслідків його існування приділяли Р. Барро, А. Лернер та ін Теоретичним і практичним питанням державного боргу присвячені роботи таких економістів, як А. Гальчинський і Т. Бондарчук. Особливості макроекономічного середовища трансформації, в якій розвивається державний борг, а також проблема державної заборгованості досліджені в працях Г. Башнянин, Т. Вахненко, О. Заруби, З. Луцишин. Проблему управління державним боргом розглядали А. Вавілов, Г. Трофімов, В. Козюк, О. Горська.
Метою роботи є визначення кількісної взаємозв'язку дефіциту бюджету та макроекономічних показників, зокрема, його розміру та спрямованості на економічне зростання і інфляцію на конкретній стадії економічного розвитку України в 2005 - 2006 роках, здійснення залежності між борговими показниками держави і пропорціями поділу ВВП, які знаходять відображення в системі національних рахунків, пошук оптимальних шляхів збалансування дефіциту бюджету і побудова оптимальної моделі управління динамікою державного боргу.
Основними завданнями, які необхідно виконати для здійснення поставлених цілей, є: проведення аналізу динаміки бюджетного дефіциту і державного боргу в Україні у 2000-2005 роках, вивчення видів бюджетного дефіциту та державного боргу, дослідження різних шляхів збалансування бюджетного дефіциту і управління державним боргом в зарубіжних країнах .
Дана тема пов'язана з багатьма темами макроекономіки, а саме з фіскальної, монетарної політикою, інфляційними процесами, динамікою показників ВВП і іншими.

Глава I: Бюджетний дефіцит і державний борг: визначення, показники і проблеми кількісної оцінки.

1.Поняття бюджету. Бюджетний дефіцит, його види та концепції регулювання.

Державний бюджет - це форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави місцевого самоврядування.
Витрати і доходи державного бюджету не завжди збігаються. Якщо витрати більше доходів, то уряд стикається з бюджетним дефіцитом [8, c.259, 262].
Дефіцит бюджету - такі об'єктивні економічні відносини, які виникають між учасниками суспільного виробництва щодо використання грошових коштів більше, ніж властиві закріплені джерела доходів бюджету в силу зростання граничних витрат виробництва [1, c.93].
І.В. Алексєєв, Н. Б. Ярошевич, І.Ю. Кіндрат дефіцит бюджету класифікують за такими критеріями:
- За формою прояву: відкритий (офіційно проголошений у законі про бюджет на відповідний рік) і прихований (не визначений офіційно, проявляється в підвищенні планових обсягів доходів, включених до складу доходів джерел покриття бюджетного дефіциту).
Прихований дефіцит бюджету містить в собі такі складові:
- Фінансування державними підприємствами зайвої зайнятості в державному секторі та виплати ними заробітної плати за ставками, вищими, ніж ринкові, за рахунок банківських позик або шляхом накопичення взаємної заборгованості;
- Накопичення в комерційних банках, які від'єдналися на початкових стадіях економічних реформ від Центрального банку країни, великого портфеля недіючих позичок (прострочених боргових зобов'язань держпідприємств, пільгових кредитів домашнім господарствам, фірмам і т.д.) Ці кредити виплачуються в основному за рахунок пільгових кредитів ЦБ , причому портфелі «поганих боргів» у перехідних економіках вельми значні;
- Окремі операції, пов'язані з державним боргом, а також фінансування Центральним банком збитків від заходів щодо стабілізації обміну курсу валют, безпроцентних та пільгових кредитів уряду, рефінансування Центральним банком сільськогосподарських, промислових і житлових програм уряду за пільговими ставками.
Прихований дефіцит бюджету занижує величину фактичного бюджетного дефіциту, що нерідко робиться цілеспрямовано (наприклад, перед виборами), а також у рамках «жорсткого» курсу уряду на щорічний збалансований бюджет.
Таким чином, абсолютні розміри бюджетного дефіциту не можуть служити надійними макроекономічними показниками, тим більше, що заборгованість зазвичай збільшується у міру зростання ВВП.
За причинами виникнення: вимушений (наслідок недостатності фінансових ресурсів у держави, низький рівень виробництва ВВП) і свідомий (наслідок фінансової політики держави).
За напрямками дефіцитного фінансування: активний (через спрямування грошей у розвиток економіки для зростання ВВП) і пасивний (для покриття поточних витрат).
Л.Й. Айведян відзначає, що рівень дефіциту визначається ставленням до ВВП, ВНП або до затверджених витрат бюджету, але він не може бути постійним і залежить від різних джерел, які впливають на розвиток економіки. Активний дефіцит бюджету дає можливість підштовхнути подальший розвиток економіки і зростання капіталу. Пасивний - підпорядковується законам інфляції.
Активний бюджетний дефіцит характеризується направленням грошових коштів на покриття поточних витрат.
О.Д. Василик, К.В. Павлюк розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує в довгостроковому періоді, та тимчасовий дефіцит, що викликається касовими розривами у виконанні бюджету або непередбачуваними подіями та обставинами.
За критеріями визначеності складових частин бюджетного дефіциту вони виділяють фактичний бюджетний дефіцит, структурний бюджетний дефіцит, циклічний бюджетний дефіцит.
Якщо фактичний бюджетний дефіцит є зовнішнім проявом розбалансованості дохідної та витратної частин бюджету, то структурний і циклічний дефіцити є його внутрішніми складовими. Фактичний дефіцит відображає реальні доходи, витрати бюджету і дефіцит за певний період.
Структурний дефіцит - це дефіцит за умови повної або високої зайнятості потенційний виробничих ресурсів.
Структурний дефіцит (надлишок) державного бюджету - різниця між витратами і доходами бюджету в умовах повної зайнятості. Циклічний дефіцит нерідко оцінюється як різниця між фактичною величиною бюджетного дефіциту і структурним дефіцитом.
Оцінки структурного дефіциту використовуються, в основному, в індустріальних країнах, де розміри бюджетних дефіцитів визначаються більшою мірою циклічними коливаннями, а не дискреційними заходами уряду. Складнощі визначення рівня повної зайнятості ресурсів, природного рівня безробіття та потенційного обсягу випуску ускладнюють розрахунки структурних надлишків і дефіцитів державного бюджету, хоча саме на основі динаміки цих макроекономічних індикаторів оцінюється ефективність заходів фіскальної політики в довгостроковому плані.
У перехідних економіках проблема дефіциту державного бюджету ще більше ускладнюється у зв'язку з тим, що, як правило, широко практикується маніпулювання його розмірами - штучне збільшення або, частіше, зменшення величини бюджетного дефіциту в поточному році. Це маніпулювання може, наприклад, здійснюватися за допомогою таких інструментів:
Ø "податкова амністія", яка дозволяє платникам податків, раніше ухилялися від сплати податків, внести за один раз всю суму, рівну певної частини загального податкового збору;
Ø заходи щодо збору прострочених податкових платежів;
Ø введення тимчасових або додаткових податків;
Ø відстрочка розрахунків з постачальниками;
Ø відстрочка виплати заробітної плати працівникам державного сектора;
Ø відстрочка обов'язкової індексації заробітної плати відповідно до динаміки рівня інфляції;
Ø розширена практика приватизації державної власності, включаючи розпродаж прав на дослідницькі та вишукувальні роботи.
У перехідних економіках дефіцит державного бюджету визначається більшою мірою поточними заходами державного регулювання, ніж циклічними коливаннями економіки. Тільки після коректування поточного бюджетного дефіциту з урахуванням впливу цих заходів і впливу загальних економічних коливань може бути отриманий характерний для перехідних економік аналог структурного дефіциту, який іноді визначається як корінний дефіцит бюджету.
Вимірювання його нерідко виявляється ще більш складним, ніж оцінки структурного дефіциту. Тому при розробці стратегій стабілізації та структурних реформ в перехідних економіках доводиться спиратися на звичайні оцінки бюджетного дефіциту, хоча оптимальна довгострокова фіскальна політика повинна бути в більшій мірі зорієнтована радше на корінний, ніж на фактичний дефіцит.
Циклічний дефіцит - це результат недонадходження бюджетних доходів внаслідок циклічних коливань в економіці. Він показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни витрат, надходжень, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва, а перебуває у стані зростання або спаду.
Відмінності між структурним і циклічним бюджетами тісно пов'язані з відмінностями між автоматичними і дискреційними стабілізаторами.
Циклічний дефіцит (надлишок) державного бюджету є результатом дії вбудованих стабілізаторів економіки. "Вбудований" (автоматичний) стабілізатор - економічний механізм, що дозволяє знизити амплітуду циклічних коливань рівнів зайнятості і випуску, не вдаючись до частих змін економічної політики. В якості таких стабілізаторів в індустріальних країнах зазвичай виступають прогресивна система оподаткування, система державних трансфертів (у тому числі страхування по безробіттю) і система участі у прибутках. "Вбудовані" стабілізатори економіки щодо пом'якшують проблему тривалих часових лагів дискреційної фіскальної політики так як ці механізми "включаються" без безпосереднього втручання уряду.
При дискреційної фіскальної політики з метою стимулювання сукупного попиту в період спаду економічної активності уряд приймає спеціальні рішення, спрямовані на збільшення рівнів зайнятості і випуску. У ході здійснення цих рішень внаслідок збільшень держвидатків (наприклад, на фінансування програм зі створення нових робочих місць) або зниження податків уряд цілеспрямовано створює дефіцит держбюджету. Відповідно, в період підйому з метою стримування інфляційних тенденцій цілеспрямовано створюється бюджетний надлишок.
Дискреційна політика уряду пов'язана зі значними внутрішніми часовими лагами, оскільки зміна структури держвидатків або ставок оподаткування передбачає тривале обговорення цих заходів у парламенті.
При недіскреціонной фіскальній політиці бюджетні дефіцити і надлишки виникають автоматично, в результаті дії вбудованих стабілізаторів економіки, так як ці механізми "включаються" без безпосереднього втручання уряду.
Створення ефективних систем прогресивного оподатковування і страхування зайнятості є першочерговим завданням для перехідних економік, де об'єктивні складності стабілізаційної політики поєднуються з відсутністю адекватних податкових, кредитно-грошових та інших механізмів макроекономічного управління.
Ступінь вбудованої стабільності економіки безпосередньо залежить від величин циклічних бюджетних дефіцитів, які виконують функції автоматичних "амортизаторів" коливань сукупного попиту. Він викликаний автоматичним скороченням (збільшенням) податкових надходжень і збільшенням (скороченням) державних трансфертів на тлі циклічного спаду (підйому) ділової активності (рис. 1).

Пояснення: У фазі циклічного підйому сукупний дохід збільшується (Y2> Y0), і тому податкові відрахування автоматично зростають, а трансфертні платежі автоматично знижуються. У результаті зростає циклічний бюджетний надлишок, і інфляційний бум щодо стримується. У фазі циклічного спаду сукупний доход знижується (Y1 <Y0), і тому податки автоматично падають, трансферти ростуть. У результаті збільшується циклічний бюджетний дефіцит на тлі відносного зростання сукупного попиту й обсягу виробництва, що відносно обмежує глибину спаду.
Величини циклічних дефіцитів (надлишків) визначаються ступенем "крутизни" графіків податкової та бюджетної функцій. Кут нахилу податкової функції T визначається величиною граничної податкової ставки t, а кут нахилу функції державних витрат G - величиною, яка характеризує співвідношення між зміною суми одержуваного трансферту і зміною величини доходу. Чим вище рівень доходу, тим вище внесений податок і нижче трансферт, що отримується від держави.
У той же час необхідно враховувати, що держава, намагаючись профінансувати дефіцит за рахунок залучення коштів на ринках капіталу, вступає в конкурентну боротьбу з приватним бізнесом за фонди. Внаслідок цього державні внутрішні позики розширюють попит на гроші, піднімають відсоткову ставку і таким чином витісняють значна кількість приватних капіталовкладень, що може призвести до зниження випуску продукції.
Між часткою сукупного бюджетного дефіциту, що фінансується за рахунок грошово-кредитної емісії, і темпом зростання випуску:
Одним із ключових є питання про зв'язок між емісією, інфляцією та економічним зростанням. Ряд економістів вважає, що будь-яка емісія викликає інфляцію і гальмує зростання. Практика показує, що це не так. Якщо звернутися до кількісної теорії грошей, то виявляється, що обсяг виробництва обумовлений як грошовою масою, так і іншими факторами економічного зростання. Отже, в певних умовах збільшення інфляції може виявитися позитивний вплив на економічне зростання.
Між темпом інфляції і темпом зростання валютного курсу: збільшення темпів інфляції викликає зниження курсу національної валюти.
Між часткою зовнішнього боргу, конвертованої в національну валюту, і темпами зростання випуску й інфляції. Тут маються на увазі перш за все операції конверсії борг / акції. Прихильники свопів борг-акції стверджують, що такий своп дозволяє одночасно вирішити дві проблеми: зменшити державний борг і забезпечити приплив капіталу в реальний сектор економіки.
Між часткою списання зовнішнього боргу і темпами зростання випуску й інфляції. Подібна акція полегшить становище країн - боржників зменшенням не тільки майбутніх виплат за борговими зобов'язаннями, але і витрат і штрафних виплат по частині боргу. Однак. Можлива й ситуація, коли економічна невизначеність, викликана великим об'ємом простроченого боргу, пригнічує вплив на інвестиційну діяльність і реформістську політику країни - боржника в такому ступені, що списання частини боргу насправді означатиме збільшення майбутніх виплат кредиторам.
Між сукупним бюджетним дефіцитом і темпом зростання випуску.
Між ставкою відсотка за зовнішнім боргом і темпами зростання випуску й інфляції. Чим вище ставка відсотка за зовнішнім боргом, тим важче борговий тягар і менше можливості для економічного зростання. Але зовнішні запозичення не викликають ефекту витіснення, як внутрішні.
3.Существуют взаємозв'язку між основними параметрами економіки держави і компонентами його боргу, а також щорічних запозичень. До них відносяться зв'язку:
Підстановка співвідношень (42) і (43) у сформульовані вище моделі (8) - (10), (16) робить ці моделі нелінійними.
Нелінійних систем властиві автоколивання в динаміці їх режиму з певними циклами. Представляє інтерес за допомогою відповідних моделей виявити такі цикли і знайти їх періодичності. За певних поєднаннях параметрів нелінійних систем можливий стрибкоподібний перехід типу катастрофи від одного квазістаціонарного стану в інший. У відповідних нелінійних моделях це проявляється в наявності точок біфуркації рішень. Можна вважати, що ці різкі переходи можуть відповідати кризовим точкам економічної динаміки.
Таким чином, представлена ​​багатопараметрична модель з низкою екзогенних змінних, що відображають внутрішню і зовнішню економічну політику держави. Деякі параметри моделі формально відповідають таким способам реструктуризації зовнішнього боргу, як конверсія, списання частини боргу. Запропонована модель динаміки зовнішньої і внутрішньої заборгованості дозволяє визначати діапазони ефективних значень ряду керованих параметрів, наприклад, процентні ставки, курс валюти, що формує відповідні вимоги до грошово - кредитної та бюджетної політики держави. Отримані співвідношення дозволяють аналізувати набір боргових стратегій держави, доцільність того чи іншого методу врегулювання заборгованості. Відповідно, створена модель, дозволяє будувати прогнози щодо державного боргу при різних політичних та економічних сценаріях [29, c.48-55].
У випадку України фактично існує така ситуація:
- Від початку перехідного етапу дефіцит бюджету набагато перевищує обсяг капіталовкладень держави;
-Було здійснено мало структурних реформ, які можуть оцінюватися залученням інвестицій;
-Як номінальні, так і реальні процентні ставки за державним боргом є дуже високими. [20]
У відсотковому відношенні до ВВП державний борг збільшився протягом 1991-1999 рр.. з 10 до 48%, але потім він почав зменшуватися і в 2004 р. склав 24,7% (див. додаток 1, рис. 1, табл. 1). Слід зауважити, що це зростання було б набагато вищою, якщо б до 1996 р. не відбулося помітної ревальвації національної валюти. Високі процентні ставки та постійний дефіцит бюджету мали значний вплив на загальне співвідношення між державним боргом і ВВП.
Фахівці Міністерства фінансів прогнозують, що співвідношення державного боргу до ВВП в 2007 році складе 17%. Раніше допускало, що таке співвідношення буде дещо вищим - 18%.
На кінець минулого року співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту становило 20%. Це свідчить про економічно безпечний розмір державного боргу, який послідовно скорочується у співвідношенні до розвитку економіки і відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України. У 2001-2002 рр.. таке співвідношення утримувалось нарівні близько 29-31%, у порівнянні з 48% у 1999 році. На кінець 2003 року співвідношення державного боргу до ВВП становило 25%. [27]
Україна дотримується поміркованої політики управління державним боргом, головною особливістю якого є зниження ризиків запозичень шляхом збільшення строків та зниження вартості обслуговування. Міністерство фінансів ефективно здійснює політику заміщення дорогих запозичень минулих років дешевшими.
Незважаючи на зниження темпів падіння ВВП (у 1997 р. - 3%, в 1998 р. - 1, 7%, в 1999 р. - 1, 7%, в 1999 р. - 0, 4% у порівнянні з в середньому за рік 9, 1% за 1991-1996рр.). До кінця призупинити цей процес не вдалося. Але навіть якщо це і буде досягнуто найближчим часом, то після тривалого і значного (майже втричі) зменшення обсягів ВВП цього буде явно недостатньо для досягнення макрофінансової стабільності. Для виходу з кризи в даний час необхідно забезпечити щорічні темпи економічного зростання на рівні 6-7%. [17]
Детальний аналіз чинної податкової системи свідчить, що за умов її збереження досягти зазначених темпів економічного зростання неможливо. Жорсткий податковий прес, який має місце в Україні, веде до "тінізації" економіки у досить специфічному напрямі, якщо в тінь виводиться не сама діяльність, а доходи підприємств і громадян. Визначити реальний рівень приховування від оподаткування доходів досить складно. Його можна оцінити тільки опосередковано - на основі даних податкової служби про значну кількість порушень податкового законодавства та про суму нарахованих податків.
Нестабільність політичної та економічної ситуації в Україні, а звідси і її низький кредитний рейтинг, обмежили вибір кредиторів та умов надання кошти. Таким чином, залучені України позики відрізняються своєї короткострокової і високим рівнем процентних ставок.
Навіть за умови ефективного використання залучених коштів завдання, виконання яких фінансується, в тому числі за рахунок позик, належать до категорії довгострокових, тобто слідства їх організації стануть відчутними не раніше, ніж за 15 років від початку впровадження проектів. Це означає, що такі проекти не можуть бути джерелом погашення короткострокових позик, залучених на їх фінансування. Тоді необхідні кошти знаходяться шляхом рефінансування - залучення нових кредитів для погашення старих. На жаль, ефективність використання Україні державних позик не відповідає вимогам її основних кредиторів, який значно ускладнює процес залучення додаткових фінансових ресурсів. Одночасно уряд намагається поліпшити умови надання засоби, враховуючи швидке наближення обсягів державного боргу України до межі, за якою - тільки дефолт. [14, стор 64-65]
У структурі державного боргу значно переважає зовнішня заборгованість. Подібна статистика прояснюється і динамікою самого державного боргу, і динамікою корельованих з ним макроекономічних показників. Щодо внутрішньої заборгованості, її структура та обсяги кілька разів переглядалися. Так, в 1997 р. була анульована заборгованість перед НБУ, кредитні емісії якого досить довго були мало не єдиним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету України. З іншого боку, на питому вагу внутрішньої заборгованості в загальному заліку державного боргу вплинула девальвація української грошової одиниці. Щодо вигідні тоді умови зовнішніх позик сьогодні істотно програють порівняно з внутрішніми. Обслуговування такого державного боргу для бюджету України, яка ще жодного разу не зводився без дефіциту, стає складною. Кожного року на 20 років вперед до бюджету будуть закладатися витрати з обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу.
Серед непопулярних методів полегшення тягаря державного боргу, номінованого в гривнях - кредитна і грошова емісія, що зменшує реальну суму державного боргу і водночас усуває ефект перерозподілу доходів на користь заможних громадян. Його відносять до недоліків існування ринку державних запозичень. [19]
Розрахунки свідчать про те, що співвідношення між державним боргом і ВВП ніяк не гарантує уникнення ризику невиконання боргових зобов'язань. По-перше, стрімке зростання процентних виплат вимагає скорочення всіх інших витрат, незважаючи на дефіцит бюджету. По-друге, значна частка надходжень від експорту може направлятися за межі країни. Якщо зовнішній світ втратить довіру до можливості держави здійснювати ці заходи - наприклад, в ситуації, якщо зростає співвідношення між дефіцитом зовнішніх рахунків та ВВП - можливо, виникне потреба в подальшій девальвації.
Акцентуємо увагу на дослідженні боргової політики України, метою якої є фінансування дефіциту державного бюджету і яке формується за рахунок емісії цінних паперів. Борговий метод покриття дефіциту бюджету в Україні почав використовуватися з 1995р. До цього часу бюджетний дефіцит фінансувався за рахунок емісійних коштів НБУ, що призвело до разбаллансірованію економіки та гіперінфляції. З за високих процентних ставок і коротких строків залучення коштів ринок державних позик у 1996 - 1997 р.р. був привабливий, перш за все для спекулятивного капіталу нерезидентів. На короткий термін часу була створена ілюзія фінансової стабільності, яка з-за не виваженої бюджетної політики та відсутності доскональних змін в реальній економіці довго підтримуватися не могла. Використовувати механізм, коли основна сума боргу і відсотки погашаються за рахунок нової заборгованості, держава зможе лише в короткостроковому періоді і при виняткових умовах. Обслуговування створеної піраміди державних облігацій було не під силу бюджету. Ринок державних позик з інструменту фінансування та державних витрат став використовувати роль дефіциту стримуючого джерела. Уряд провів конверсію на основі, яка була не вигідна для інвесторів. Боргова політика, яка була спрямована на вирішення короткотермінових цілей, неузгоджених із стратегічними завданнями фіскальної політики, призвела до негативних наслідків для економіки України, які значно перевищили короткострокові позитивні ефекти.
У 1999 - 2003 р.р. бюджетна політика істотно змінилася. Дефіцит фінансувався переважно за рахунок надходжень від приватизації, що не вимагало залучення значних коштів на ринку позик і дало можливість сформувати тренд до зниження рівня державного боргу.
У 2004 році дефіцит бюджету зріс, і уряд був змушений залучити внутрішні позики і зовнішні для його фінансування.
Завдання емітента в управлінні державною заборгованістю є досягнення економії коштів державного бюджету з погашення та обслуговування державного боргу, поліпшенню його структури, зменшення ризиків, пов'язаних з борговим навантаженням. Уряд, здійснюючи управління боргом, прагне максимально збільшити довгострокові позики за скорочення питомої ваги короткострокових, знизити вартість обслуговування боргу. Протягом 2000 - 2005 р.р. уряд проводив боргову політику, спрямовану на продовження термінів погашення заборгованостей.
У зв'язку з переважною орієнтацією уряду на зовнішні позики продовжувала погіршуватися структура державного боргу. Залежність держави від зовнішніх кредиторів і у зв'язку з покупкою нерезидентами ОВДП. Зниження прибутку державних облігацій та очікувані позитивні курсові різниці підвищують привабливі інвестиції в акції та облігації вітчизняних підприємстві присутність іноземних спекулянтів розігрівають український фондовий ринок, що в свою чергу сприятиме заміщенню зовнішньої боргової заборгованості корпоративної.
Одним з важливих завдань боргової політики в Україні є зменшення залежності від зовнішніх позик і розширення внутрішнього ринку позик найближчій перспективі зовнішні кредити відіграватимуть важливу роль у формуванні фінансових ресурсів в Україну. Політика зовнішніх позик має базуватися на обов'язковості зростання ВВП в порівнянні з експортом, структуру якого слід якісно поліпшити, і підвищення ефективності залучених коштів. Остання умова є необхідним та актуальним для розширення ринків внутрішніх позик. Якщо залучені кошти спрямовуються лише на поточне споживання, то це загрожує фінансовій безпеці держави. Залучені кошти за рахунок державних позик доцільно направляти, перш за все, на фінансування інвестиційних бюджетів України.
При розглянутому загальному борговому стані Україну можна визначити таку стратегію управління державним боргом:
1) у короткостроковій перспективі:
- Звертаючи увагу на те, що на останні роки припадають досить великі виплати з погашення та обслуговування державного боргу, позачерговим завданням для України має бути досягнення домовленостей з МВФ щодо відновлення програми розширеного фінансування та завершення реструктуризації заборгованості перед кредиторами;
2) у середньостроковій перспективі:
- Успішне завершення приватизації та залучення додаткових грошових ресурсів (можна розглянути варіант обміну боргових зобов'язань нашої країни за ринковим курсом на акції національних підприємств, які підлягають приватизації);
- Поліпшення законодавчого забезпечення процесів формування внутрішньої і зовнішньої заборгованостей (а саме, прийняття Закону України «Про Державний борг»);
- Розробка обгрунтованої стратегії залучення коштів (внутрішніх і зовнішніх) в економіку Україну, тобто програми державних позик, яка повинна визначити пріоритети, інструменти та підходи до співпраці з банками-партнерами, джерела використання і механізми повернення залучених коштів. Стратегію зовнішньої державної позики слід переорієнтувати від залучення короткострокових і середньострокових кредитів до залучення довгострокових кредитних ресурсів зі строком погашення 10 і більше років;
- Досягнення диверсифікації кредиторів, тобто істотне розширення їх кола з метою економічної залежності держави;
3) у довгостроковій перспективі:
- Розвиток економіки України та досягнення реального зростання ВВП;
- Створення сприятливого інвестиційного клімату в країні і розвиток платоспроможного внутрішнього ринку, що дасть можливість скоротити зовнішні позики або навіть відмовитися від них і обходитися позиками на внутрішньому ринку капіталу;
- Проведення політики управління державного боргу на основі системи науково обгрунтованих і економічно зважених показників боргової показовості країни.
Шляхи збалансування бюджетного дефіциту
Збалансування бюджетного дефіциту в тому й полягає, щоб за умови готівково-грошового потенціалу за допомогою фінансового маневру активною і пасивною формами бюджетного дефіциту ефективно адаптуватися до тенденції стимулювання розвитку продуктивних сил країни. Оволодіння такою політикою дає можливість українському суспільству незалежно від рівня економічного розвитку і потенціалу грошового господарства знаходити допустимий розмір бюджетного дефіциту.
Теоретично можна виділити чотири основних напрямки збалансування бюджетного дефіциту Україні:
- Збільшення дохідної частини бюджету;
- Скорочення видаткової частини бюджету;
- Здійснення внутрішніх і зовнішніх позик;
- Проведення грошової і кредитної емісії.
Перший напрямок - збільшення дохідної частини бюджету - може бути пов'язане з проведенням оптимальної податкової політики, яка б стимулювала виробників до розвитку виробництва і збільшення його обсягів. Це стане передумовою збільшення національного доходу як основного джерела поповнення бюджетних ресурсів. Сюди ж можна віднести проведення реформи заробітної плати, зростання доходів основної частини населення, що прямо пов'язано із зацікавленістю виробників у збільшенні випуску продукції, а також з підвищенням платоспроможності попиту населення і, як наслідок, зростанням обсягів виробництва і бюджетних засобів за рахунок бюджетних відрахувань [1 ].
Основними напрямками збільшення доходів Україні є:
1.Увеліченіе обсягів реалізації продукції суб'єктів господарювання (із зростанням обсягів реалізації зростає і сума сплачених податків до бюджету, пенсійного та інших фондів).
2. Зростання купівельної спроможності населення (громадяни держави матимуть можливість купувати більше товарів та отримувати послуги та, як наслідок, зростають обсяги реалізації суб'єктів господарювання).
3.Улучшеніе фінансового стану суб'єктів господарювання (внаслідок цього вони зможуть своєчасно оплачувати податки державі).
4.Усіленіе уваги до висновку міждержавних договорів (вони не повинні заводити в кабалу країну, а лише приносити користь державі).
5.Улучшеніе податкової системи.
6.Увеліченіе грошових коштів, отриманих від реалізації грошово-матеріальних лотерей.
7.Улучшеніе діяльності податкових та прикордонних органів.
8.Улучшеніе приватизації державного житла.
9.Улучшеніе взаємин між різними гілками влади.
10.Полученіе допомоги від інших, більш економічно розвинених країн [3].
Другий напрямок - скорочення видатків державного бюджету. Сюди можна віднести, насамперед, скорочення витрат на народне господарство, зменшення до мінімуму участі держави у виробничих інвестиціях. Винятком повинні стати лише окремі об'єкти інфраструктури, пріоритетні напрямки в структурі промислового виробництва, охорона навколишнього середовища, включаючи витрати, пов'язані з ліквідацією різних катастроф.
Витрати, пов'язані з проведенням інноваційної політики та подальшого розвитку виробництва, повинні бути покладені переважно на підприємства, які для цього можуть використовувати частину амортизаційних відрахувань, частину прибутку, а також частину дивідендів і прибутку від операцій з цінними паперами, банківські кредити.
Скорочення видаткової частини бюджету може бути пов'язане зі скороченням військових витрат на оборону за рахунок встановлення оптимальної чисельності військовослужбовців і скорочення закупівель військової техніки, тимчасового скорочення витрат на соціально-культурні заходи, скорочення витрат на управління.
Скорочення видаткової частини бюджету може бути досягнуте за рахунок зменшення усіх видів дотацій, субвенцій.
Третій напрям - здійснення внутрішніх і зовнішніх позик, тобто пошук джерел фінансування бюджету.
Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок трьох джерел: внутрішніх і зовнішніх позик, грошово-кредитної емісії.
У випадку фінансування дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх позик і випуску урядових цінних паперів кількість товарів і послуг у народному господарстві залишається незмінним; наслідки такої заборгованості залежать від економічної кон'юнктури, а також стану ринку праці і ринку капіталу. За наявності у населення вільних коштів і низького попиту на капітал з боку приватного сектора та високого рівня прихованого безробіття збільшення державних витрат, яке фінансується за рахунок внутрішніх позик, є джерелом, який сприяє економічному розвитку країни.
Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок зовнішніх позик означає виникнення можливості здійснення додаткових державних витрат без обмеження поточного споживання і реальної інвестиційної діяльності приватного сектора. Одночасно повернення боргу та його обслуговування будуть здійснюватися за рахунок майбутнього виробництва, а це вимагає в подальшому відповідного збільшення імпортних товарів і послуг. [1, c.94-97].
Питанням дефіциту бюджету приділяється дедалі більше уваги як у науковій літературі, так і в практичній діяльності.
Дефіцитність бюджету пов'язана з деякими видами податкових вилучень у державі, тому реформування податкової системи може базуватися на принципі фіскальної достатності, тобто формування доходної частини бюджету на рівні, достатньому для здійснення державних функцій, а також на принципах обов'язковості та рівномірного навантаження при сплаті податків, недопущення проявів дискримінації окремих платників. Неприпустиме масове надання податкових пільг окремим суб'єктам підприємницької діяльності.
Проблема полягає в тому, що, по-перше, галузеві пільги є одним з основних інструментів державного регулювання розвитку економіки. По друге, - вони найменш ефективні, оскільки їх результативність залежить від правильного визначення пріоритетних областей. Аналіз оподаткування в історичній ретроспективі підтверджує таку закономірність: стягнення податків за досить високими ставками супроводжується наданням різноманітних пільг, тоді як зниження податкових ставок у процесі податкових реформ - розширенням податкової бази за рахунок скасування ряду пільг.
Існує й проблема ПДВ, яка накопичувалася з 1997 року. Якщо не поліпшити адміністрування цього податку, то надалі співвідношення між отриманими від нього та повернутими засобом збалансується, тобто нетто-надходження будуть нульовими, а в перспективі держбюджет буде виплачувати компенсації з ПДВ більше, ніж буде отримувати від цього податку.
Сьогодні через механізм невідшкодування податку на додану вартість відбувається вимивання обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності. Так, надходження від ПДВ в 2003 році становили 13,2 млрд. грн., А відшкодування - 8,3 млрд. грн. У 2004-му планується: надходження - 14,5 млрд. грн., Відшкодування - 12,4 млрд. грн., В 2005-му: надходження - 15,9 млрд. грн., Відшкодування - 17,9 млрд. грн.
Податку на додану вартість за січень - лютий 2004 року надійшло 2517 млн. грн., Або 105,3% плану на період. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 640,3 млн. грн., Або на 34,1%.
Перспективи податкової реформи неодноразово обговорювалися на нарадах у Президента і окреслювалися наступними питаннями: куди ми рухаємося, які намічено пріоритети і що реально можна зробити найближчим часом?
9 березня 2004 Президент України Л. Кучма своїм указом переніс із 1 липня на 1 квітня введення спеціальних рахунків платників ПДВ. З часом їх введення перенесено на 1 травня. Указ передбачає стягування ПДВ до держбюджету і оборот коштів податку через окремі поточні банківські рахунки платників ПДВ. Кабінет Міністрів України і Національний банк України прийняли спільну постанову, яка регламентує порядок відкриття спеціальних банківських рахунків для податку на додану вартість і режим використання коштів на них (Порядок стягнення до державного бюджету податку на додану вартість та обороту коштів податку через окремі поточні та / або реєстраційні рахунки платників цього податку із спеціальним режимом їх використання.
З 1 квітня підприємства України відкривають два рахунки: основний і зі сплатою ПДВ. При купівлі товарів гроші переміщуються з поточного рахунка покупця на поточний рахунок контрагента, без урахування ПДВ. Нарахований ПДВ перекладається зі спецрахунку продавця на спецрахунок покупця.
Головною метою впровадження розрахунків з ПДВ через спецрахунки є боротьба зі зловживаннями при адмініструванні податку. Основний з них - незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету при фіктивному експорті.
З 1 січня 2004 року бюджетну заборгованість перед платниками ПДВ перевели на рахунок державного внутрішнього боргу, випустивши на суму заборгованості державні цінні папери. Непогашеними залишилися заборгованість у 2003 році і заборгованість бюджету за раніше взятими, але не виконаними зобов'язаннями в обсязі 3,7 млрд. грн.
Нетрадиційне рішення проблеми дефіцитності бюджетів було запропоновано через вирішення таких питань:
1. Для покриття бюджетного дефіциту державі необхідно звільнитися від "дрібної" власності і здійснювати розширене акціонування та інвестування інших об'єктів як на території Україні, так і за її межами. При цьому не слід забувати про проблеми національної безпеки і як можна швидше відмовлятися від прибуткових підприємств. Приватизація повинна бути економічно доцільною, тоді зросте кількість підприємств приватної форми власності, які займаються виробництвом. Також треба поліпшувати управління державним майном, яке призведе до зменшення кількості підприємств державної форми власності, які отримують дотації,
2. Другий важливий момент - високий рівень номінального податкового навантаження. Недоцільно протягом року приймати законопроекти, які погіршують становище платників податків. Треба запроваджувати раціональну податкову політику, яка базується на зниженні податкового тиску і поєднанні фіскальної та стимулюючої функцій податків. А державний бюджет на 2007 рік побудований переважно з фіскальним наголосом.
У 2007 році може підвищитися стабільність податкового законодавства, і треба не разом з бюджетом приймати ці податкові закони - вони повинні бути прийняті до бюджету.
3. Максимальне виявлення усіх матеріальних і фінансових резервів для досягнення прогресу на шляху до збалансованого ринку.
4. Узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації.
5. Особливу увагу може відводитися підвищення ролі регіонів у соціально-економічному розвитку держави.
6. Ще одна проблема - короткострокове бюджетне планування і його невідповідність завданням середньострокової економічної політики. Законодавча влада повинна зрозуміти, що бюджет - це не просто доходи і витрати. Треба підвищувати роль перспективного бюджетного планування. При кожному надходженні й при кожному витрачанні необхідно думати про найважливіше головних - добробут громадян.
7. Варіантом податкового наповнення бюджету може бути встановлення державної монополії на виробництво і продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Такий порядок існує в цивілізованих, економічно розвинених країнах. Насамперед - здоров'я нації, а вже потім - збирання податків до бюджету - прямих і непрямих.
8. В Україні має місце збереження ситуації, за якої прибутковим є вкладення капіталу в торгово-посередницьку і фінансово-кредитну сфери. Отже, нагальною стає зміна напрямів інвестування бюджетних коштів в області народного господарства з метою значного підвищення фінансової віддачі від кожної грошової одиниці, зменшення граничних витрат суспільного виробництва через використання новітніх технологій і сучасних розробок як продукту інтелектуальної діяльності українських науковців.
9. Заборона Національному банку України надавати кредити урядовим структурам будь-якого рівня без належного оформлення заборгованості державними цінними паперами.
10. Через несвоєчасне проведення структурних змін в економіці існує структурний дисбаланс у народному господарстві у бік значного переважання виробництва засобів виробництва над виробництвом предметів споживання.
11. Подальше зростання української економіки може здійснюватися на власній інвестиційній базі й достатній ринковій основі. Уряд України передбачає, що такий підхід створить "посилення ролі держави як суб'єкта, який посилює ринкові механізми, впливаючи на створення рівних конкурентних умов для виробників". Планується розв'язати проблему надмірної витратності й енергоємності української економіки, забезпечити виконання поточних розрахунків за спожиті ресурси, насамперед за енергоносії.
Україні понад 10 років направляється до ринкової економіки. Але на будь-якому ринку продукція повинна мати попит, а всі закони і бюджет - спрямовуватися на зростання економіки, а отже, на зростання рівня життя населення в цілому. Авторитет влади виросте в залежності від того, наскільки тверда національна валюта і наскільки низький рівень безробіття в державі.
Бюджет - це відповідальність влади перед громадянами. Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту громадян, ступінь державної незалежності й обороноздатності, місце і роль України в міжнародних економічних відносинах.
Таким чином, основні заходи, які сприяють зниженню (ліквідації) бюджетного дефіциту в Україні, такі:
1.Розробка напрямів збільшення доходів держави.
2.Смена напрямків інвестування бюджетних ресурсів в області господарства з метою підвищення фінансової віддачі від кожної бюджетної грошової одиниці.
3.Жесткій режим економії бюджетних коштів.
4.Іспользованіе різних форм державного кредиту.
5.Более широке використання фінансових пільг і санкцій, які дозволяють повніше врахувати специфічні умови господарювання і стимулюють зростання суспільного виробництва.
6.Оформленіе заборгованості державними цінними паперами за виданими кредитами урядовим структурам.
7.Сохраненіе фінансування лише найважливіших соціальних програм; мораторій на прийняття нових соціальних програм, які потребують значного бюджетного фінансування.
8.Залучення в країну іноземного капіталу.
9.Еміссія грошових коштів.
10.Сніженіе безробіття. [3, c.18].

Висновки

У курсовій роботі були визначені такі поняття, як бюджетний дефіцит, тобто такі об'єктивні економічні відносини, які виникають між учасниками суспільного виробництва щодо використання грошових коштів більше, ніж властиві закріплені джерела доходів бюджету в силу зростання граничних витрат виробництва, і державний борг, який визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами щодо перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах повернення, терміновості і сплати.

Згідно розглянутим концепціям регулювання бюджетного дефіциту, розмір валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної зайнятості продукції. Якщо валові витрати менше обсягу випущеної в країні продукції, то виникає "рецесійний розрив". Така ситуація виникає через існування "граничної схильності до заощадження" - певну частину своїх прибутків люди витрачають на заощадження, і саме вони, заощадження, і є джерелом фінансування збільшення державних витрат.
Отже, у держави є 2 варіанти - або терміново збільшувати об'єм випуску продукції, або терміново збільшувати валові витрати. Саме останнє і досягається за допомогою збільшення державних витрат. А тому, якщо державні закупівлі ефективніше державних трансфертів, перше і повинно застосовуватися. Таким чином, збільшення державних витрат врівноважує збиток розміру валових витрат, викликаних заощадженнями, податками або імпортом.
Може скластися і зворотна ситуація - виникнення "інфляційного розриву" - якщо валові витрати економіки повної зайнятості перевищують валовий об'єм випущеної продукції економіки повної зайнятості. Для недопущення інфляції державі доводиться зменшити валові витрати саме на розмір цього інфляційного розриву. Це можна проробити декількома засобами. Можна зменшити державні витрати, або споживчі витрати за допомогою збільшення податків. Проте треба пам'ятати, що збільшення податків на гривню призведе до зменшення витрат менше, ніж на гривню. Все це передбачає проведення дискреційної і недіскреціонной фіскальної політики.
Внаслідок аналізу ефектів державного боргу була визначена її сутність, яка полягає в тому, що вибір фінансування державних витрат за допомогою позик або податків не є релевантною. Ця теорія має велике теоретичне значення і потребує подальшого вивчення. Однак при вивченні оптимальних значень державного боргу та граничних показників боргового навантаження слід керуватися принципами класичної теорії державного боргу.
Класична теорія державного боргу базується на ряді гіпотез:
- На обсяг урядових витрат боргова політика не впливає, ревалентнимі є тільки зменшення (збільшення) податків або збільшення (зменшення) обсягу державного боргу для покриття дефіциту бюджету;
- Тимчасове зменшення податків у поточному періоді передбачає збільшення податків в майбутньому, тому що державний борг постійно рости не може;
- Справжня вартість підвищення податків дорівнює вартості поточного приросту державного боргу.
Завдяки розглянутим концепціям регулювання бюджетного дефіциту і класичної теорії державного боргу, можна зробити висновок про те, що існує тісний взаємозв'язок між дефіцитом державного бюджету та борговим кризою, тобто причини виникнення одного з цих понять призводить до появи іншого. Наприклад, причинами виникнення бюджетного дефіциту є збільшення державних витрат у військовий час, при різного роду стихійних лихах або в періоди інших соціальних конфліктів, необхідність здійснення великих державних вкладень у розвиток економіки і т.д. У той же час причиною збільшення зовнішніх позик може послужити покриття дефіциту державного бюджету за рахунок емісійних коштів Центрального Банку.
Завдяки проведеному аналізу динаміки бюджетного дефіциту і державного боргу в Україні з 2000 по 2005 рік, можна зробити висновок про те, що поступово показники дефіциту бюджету і боргу держави як внутрішнього, так і зовнішнього, поступово зменшуються, завдяки грошово - кредитної та бюджетної політики держави. Так, якщо в 2000 році відношення державного прямого та гарантованого боргу до ВВП становило 37,8% і 7,5% відповідно, а загальний їхній розмір становив 77020449,39 тис. грн., То в 2005 році це їх загальний розмір становив 78146568 тис . грн., а відношення до ВВП - 14,3% (державний прямий борг) і 3,4% (державний гарантований борг). Проте динаміка бюджетного дефіциту була не на стільки стабільною, як динаміка державного боргу, який протягом 2000-2005 років постійно знижувався. Бюджетний дефіцит Україні у 2002 році переріс навіть в профіцит. Проте до 2005 року бюджетний дефіцит склав 7,9 млрд. грн., Але не був критичним, так його відношення до ВВП склало 1,8%. Завдяки проведеним дослідженням і спостереженням, стало можливим розробити основні методи збалансування бюджетного дефіциту в Україні. Ними стали: збільшення доходної частини бюджету, скорочення видаткової частини бюджету; здійснення внутрішніх і зовнішніх позик; проведення грошової і кредитної емісії.
Збільшення доходної частини бюджету - має бути пов'язане з проведенням оптимальної податкової політики, яка б стимулювала виробників до розвитку виробництва і збільшення його обсягів. Це стане передумовою збільшення національного доходу як основного джерела поповнення бюджетних ресурсів. До скорочення видатків державного бюджету можна віднести скорочення витрат на народне господарство, зменшення до мінімуму участі держави у виробничих інвестиціях. Витрати, пов'язані з проведенням інноваційної політики та подальшого розвитку виробництва, повинні бути покладені переважно на підприємства, які для цього можуть використовувати частину амортизаційних відрахувань, частину прибутку, а також частину дивідендів і прибутку від операцій з цінними паперами, банківські кредити.
Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок зовнішніх позик означає виникнення можливості здійснення додаткових державних витрат без обмеження поточного споживання і реальної інвестиційної діяльності приватного сектора. Одночасно повернення боргу та його обслуговування будуть здійснюватися за рахунок майбутнього виробництва, а це вимагає в подальшому відповідного збільшення імпортних товарів і послуг. Що ж стосується постановки питання про вдосконалення управління державним боргом, то вона розглядалася в ув'язці з актуальною задачею - зменшення, а в перспективі і усунення боргової залежності України від іноземного капіталу. Бюджетна, боргова і валютна політика держави нерозривно пов'язані між собою: державний борг впливає на економічне зростання, грошовий обіг, рівень інфляції, ставки рефінансування, зайнятості, обсягу інвестицій в економіку країни в цілому і реальний сектор економіки. Представлена ​​багатопараметрична модель з низкою екзогенних змінних відображає внутрішню і зовнішню економічну політику держави. Запропонована модель динаміки зовнішньої і внутрішньої заборгованості дозволяє визначати діапазони ефективних значень керованих параметрів. Отримані співвідношення дозволяють аналізувати набір боргових стратегій держави, доцільність того чи іншого методу врегулювання заборгованості. Створено модель, дозволяє будувати прогнози щодо державного боргу при різних політичних та економічних сценаріях.

Перелік посилань

1. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П.: Дефіціт бюджету ї Основні шляхи Його подолання в Україні / фінанси України, 2000 р. № 5.
2. Сова О.Ю. : Сутність та види дефіціту державного бюджету / фінанси України, 2005 р.. № 9.
3. В. П. Кодацькій: зниженості бюджетного дефіціту в умова Ринку / Економіка, фінанси, Право, 2005 р.. № 6.
4. Артус М.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник / Мирослав Артус, Наталія Хижа; Європейський університет. - К.: Відавніцтвово Європейського Університету, 2005 р..
5. К. Астапов: Управління зовнішнім і внутрішнім державним боргом в Росії / Світова економіка і міжнародні відносини, 2003 р. № 2.
6. А. Соснін: Тягар тягаря державного боргу / Світова економіка і міжнародні відносини, 2002 р. № 1.
7. Вахненко Т.: Теоретичні засади формування зовнішнього національного борг / Вісник НБУ, 2006 р.. № 9.
8. Кисельова О.О. Макроекономіка: Конспект лекцій: Навчальний посібник / Е.А.Кіселева.-М.: Ексмо, 2006 р.
9. Ю. Воронін, В. Кабашкін: Управління державним боргом / Економіст 2006 р. № 1.
10. О. В. Царук: Макроекономічні ефект державного борг Як об'єкт статистичного Вивчення / Статистика України, 2006 р. н. № 2.
11. Державний бюджет: Учеб. посібник для установ, обеспеч. отримання вищ. освіти за спец. "Фінанси та кредит" / Т. В. Сорокіна. Мн: БГЕУ, 2003р.
12. Про Основні напрямки бюджетної політікі на 2002 рік. Посилання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України / фінанси України, 2001р. № 8.
13. Т. Вахненко: Напрямки вдосконаленння боргової політікі держави / Економіка України 2002р. № 5.
14. Кріжанівська О.Ю.: Бюджетний дефіціт у макроекономічній стабілізаціїї / фінанси України 2002р. № 6.
15. Http://www.me.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства Економіки України.
16. МІНІСТЕРСТВО Фінансів України, Моніторинг (січень - грудень 2001р.) / Економіст 2002р. № 2.
17. Звіт "Про виконання державного бюджету 2002 року" / фінанси України 2003р. № 5.
18. Http://minfin.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства Фінансів України
19. Http://www.ac-rada.gov.ua/ - офіційний сайт Рахункової Палати України
20. Сова О.Ю.: Проблема дефіцітності державного бюджету І шляхи її розв'язання / фінанси України 2004р. № 5.
21. Лютий І.О.: Проблеми реструктурізації зовнішнього державного борг України / фінанси України 2006р. № 6.
22. Горобець О.Г.: Державний борг України та Його Вплив на розподіл валового внутрішнього продукту / Актуальні проблеми ЕКОНОМІКИ 2005р. № 3.
23. Харазишвили Ю., Любіч О.: Про взаємозв'язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні / Економіка України 2006р. № 6.
24. Оперативний моніторинг стану виконання бюджету Січень 2002 / Економіст 2002р. № 3
25. Вахненко Т.: обслуговування внутрішнього державного борг та Інструменти грошово-кредитного регулювання у 2001 році / Банківська справа 2005р. № 5.
26. Загорській В.: боргови політика: Концепції та реалії / Економіст 2006р. № 3.
27. Галабурда М.К.: Обгрунтування ролі внутрішнього борг в Україні / фінанси України 2002р. № 9.
28. Пасічник Ю.В.: Методолгоічні підході західної фінансової науки до проблем державного борг / фінанси України 2006р. № 4.
29. М. Красс, С. Цвірко: Модель управління динамікою державного боргу / Світова економіка і міжнародні відношення 2002р. № 4.
30. Ю. Улюбленців: Бюджетний дефіцит як фактор економічної політики / Економіст 2002р. № 7.
31. Мітюков І.О.: Бюджетна реформа й Основні напрямки удосконалення бюджетної політікі / фінанси України 2001 № 8.
32. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б.: Бюджетна політика стимулювання економічного зростанню та механізмі її реалізації / фінанси України 2006р. № 4.
33. Зражевська Н.В.: Механізм реструктурізації зовнішнього державного борг / фінанси України 2005р. № 9.
34. Кравчук Н.Я.: Реструктурізація зовнішнього державного борг / фінанси України 2001р. № 10.
35. Рожко О.Д.: Державний борг у забезпеченні економічного зростанню / фінанси України 2003р. № 1.
36. Г. В. Кучер: Державна боргови кризу та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду / Актуальні проблеми ЕКОНОМІКИ 2003р. № 2
37. Вахненко Т.: Граничний розмір державного борг України / Банківська справа 2004р. № 4.
38. Губар В.: Проблеми використання в Україні світового досвіду Управління зовнішнім державним Боргом / Вісник Національної академії Державного управління 2004р. № 1.
39. Губар В.: Основні засади Управління державним Борго, сформовані міжнародною практикою / Вісник Національної академії Державного управління 2004р. № 3.
40. Є. Балацький, В. Свистунов: Прогнозування зовнішнього боргу: моделі та оцінки / Світова економіка і міжнародні відносини 2001р. № 2
41. Ю. Воронін, В. Кабашкін: Управління державним боргом / Економіст 2006р. № 1.

Додаток 1

Прямий державний борг України в 2001 році, у млрд. дол. США


[18]

Додаток 2

Виконання бюджетного фонду
(Млн. грн.)
2002
2003
2004
2005
2006 план
Залишок на початок року
421,9
516,3
385,7
154,0
279,2
Надходження коштів, всього
1531,4
1686,5
2153,6
2615,7
2669,5
У тому числі:
Страхові вкладення
1484,5
1655,6
2125,9
2596,7
2654,4
Інші (відсотки за користування тимчасово вільними коштами Фонду, штрафні санкції, працевлаштування іноземних громадян, повернення позик і кредитів)
6,5
21,0
27,4
18,1
10,1
Асигнування з державного бюджету
40,3
9,9
0,3
0,95
5,0
Доходи, всього
1953,2
2202,8
2539,4
2769,7
2948,7
Витрати без урахування резерву
1436,9
1817,1
2385,4
2494,7
2927,1
Залишок коштів на кінець року
516,3
385,7
154,0
275,0
21,6
Додатково:
Фонд оплати праці, з якого сплачуються страхові вкладення до Фонду, розрахунковий
61533
73285,4
90677,9
121253,4
152025
Розмір страхових вкладень для роботодавців, середньорічний%
2,1
1,9
1,9
1,7
1,3
Розмір страхових вкладень для найманих робітників,%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
[15]

Додаток 3

Динаміка видатків загального фонду Державного бюджету у 2001 році (% виконання за відповідний період)

Динаміка надходжень до Державного бюджету в 2001 році
(% Виконання за відповідний період)

[18]

Додаток 4[18]
Навіть у тому випадку, коли всі державні витрати G спрощено представлені як незмінна величина, яка не залежить від динаміки поточного доходу, ступінь вбудованої стабільності економіки виявляється тим вище, чим вище рівень податкових ставок t і чим, відповідно, крутіше лінія T. У положенні T1 величини циклічних бюджетних дефіцитів і надлишків більше, ніж в положенні T2, і тому вбудовані стабілізатори чинять сильніший вплив на зростання чи зниження сукупного попиту.
За інших рівних умов величини циклічних бюджетних дефіцитів і надлишків, а також ступінь вбудованої стабільності економіки виявляються тим вище, чим вище рівень граничних податкових ставок, а також чим вище співвідношення між зміною суми державних трансфертів та зміною величини національного доходу.
У той же час, збільшення ступеня вбудованої стабільності економіки суперечить іншій, більш довгострокової мети бюджетно-податкової політики - зміцнення стимулів до розширення пропозиції факторів виробництва та зростання економічного потенціалу. Стимули до інвестування, до підприємницького ризику і до праці виявляються відносно сильніше в умовах поступового зниження граничних ставок оподаткування. Однак це зниження супроводжується скороченням величин циклічних бюджетних дефіцитів і надлишків, а отже, і зниженням ступеня вбудованої стабільності економіки.
Вибір пріоритетів між короткостроковими і довгостроковими ефектами бюджетно-податкової політики є складною макроекономічною проблемою і для індустріальних, і для перехідних економік.
У 80-і роки в багатьох індустріальних країнах були введені системи індексування ставок особистого прибуткового податку в залежності від темпів інфляції в сполученні зі зниженням граничних ставок оподаткування. Ці зміни в податковій системі є елементом складної податкової реформи, націленої на довгострокове зростання економічного потенціалу.
При цьому ступінь вбудованої стабільності економіки виявляється відносно невисокою - наприклад, у США вбудовані стабілізатори сприяють зменшенню коливань національного доходу приблизно на одну третину.
Вбудовані стабілізатори не усувають причин циклічних коливань рівноважного ВВП навколо його потенційного рівня, а лише обмежують амплітуду цих коливань. На підставі даних про циклічні бюджетні дефіцити і надлишки не можна оцінювати ефективність заходів фіскальної політики, так як наявність циклічно незбалансованого бюджету не наближає економіку до стану повної зайнятості ресурсів, а може мати місце при будь-якому рівні випуску. Тому вбудовані стабілізатори, як правило, поєднуються з заходами дискреційної фіскальної політики.
Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує в довгостроковому періоді, та тимчасовий дефіцит. Його ще називають касовим дефіцитом, який породжується нестачею коштів бюджету в результаті розбіжності в термінах надходжень доходів та здійснення витрат.
Первинний дефіцит бюджету - це різниця між величиною дефіциту бюджету і виплатою відсотків за борг. Цей дефіцит дорівнює різниці між сумою трансфертів і державних закупівель товарів і послуг та податковими надходженнями до бюджету. Дефіцит бюджету = (державні закупівлі товарів і послуг + трансферти + виплати з обслуговування боргу) - податкові надходження.
У різних країн з перехідною економікою можливості вибору пріоритетних способів фінансування бюджетного дефіциту не однакові, хоча й обмежені. Можливості для переважно безінфляційно стабілізації бюджету, як правило, незначні і фінансування здійснюється за активної участі Центрального Банку.
У той же час у таких країнах, як, наприклад Чехія, Словаччина і т.д., де до початку перехідного періоду не спостерігалося значного порушення ринкової рівноваги, а уряд має твердий намір здійснювати ринкові реформи і користується довірою, фінансування бюджетного дефіциту з будь-якого джерела пов'язане з меншими витратами, ніж, наприклад, в Білорусі, Росії та інших державах колишнього СРСР, де відчувається різкий брак коштів, що надходять як з зовнішніх, так і з внутрішніх джерел.
Однак для більш точної оцінки можливостей боргового фінансування бюджетного дефіциту доцільно порівнювати загальні розміри державного боргу не тільки з ВВП, але і з обсягом грошової маси (агрегатом М2).
Дійсне тягар державного боргу для тієї чи іншої країни визначається насамперед здатністю (чи нездатністю) держави його обслуговувати. А ця здатність уряду мобілізувати готівкові грошові ресурси у великій мірі залежить від величини грошової маси, ніж від розмірів ВВП.
В умовах, коли показник монетизації економіки, що дорівнює співвідношенню між обсягом грошової маси М2 і ВВП, досить близький до одиниці, відносини обсягів державного боргу до ВВП і до М2 якщо й не збігаються, то досить близькі за значенням. Картина суттєво змінюється тоді, коли з-за низької довіри до національної валюти (внаслідок, наприклад, раніше пережитої високої інфляції) рівень монетизації економіки низький.
У цьому випадку показник долг/М2 виявляється в кілька разів вище, ніж показник борг / ВВП в економіці, величина якого зазвичай характеризується співвідношенням "борг / ВВП". Наявність первинного бюджетного дефіциту є чинником збільшення і основної суми боргу, і коефіцієнтів його обслуговування, що призводить до самозростання заборгованості. Збільшення частки первинного бюджетного надлишку в ВВП дозволяє уникнути такого самовідтворення боргу та його некерованого зростання.
Операційний дефіцит - це дефіцит державного бюджету за вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу. При високих темпах інфляції, коли різниця в динаміці номінальних і реальних процентних ставок досить значна, такий завищення розміру дефіциту державного бюджету може виявитися істотним.
Операційний дефіцит - загальний дефіцит державного бюджету за вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу.
Обслуговування заборгованості (тобто виплата відсотків по ній і поступове погашення основної суми боргу - його амортизація) є важливою статтею державних витрат.
Нерідко оголошений у звітах бюджетний дефіцит завищується на основі перебільшення обсягу державних витрат за рахунок інфляційних процентних виплат по боргу. При високих темпах інфляції, коли різниця в динаміці номінальних і реальних процентних ставок досить значно, це завищення державних витрат може виявитися досить істотним.
Можливі ситуації, коли номінальний офіційний дефіцит державного бюджету і номінальний борг ростуть, а реальний дефіцит і борг знижуються, що утрудняє оцінку ефективності фіскальної політики уряду.
Тому при вимірюванні бюджетного дефіциту необхідна поправка на інфляцію: реальний бюджетний дефіцит є різницею між номінальним дефіцитом і величиною державного боргу на початок року, помноженої на темп інфляції.
Таким чином, види бюджетного дефіциту можна згрупувати за таким принципом:
1. За формою прояву: відкритий, прихований, квазіфіскальний.
2. За причинами виникнення: вимушений, свідомий.
3. За направленням державного фінансування: активний, пасивний.
4. За критерієм визначення складових частин бюджетного дефіциту: фактичний, структурний, циклічний.
5. За терміном дії: тимчасовий, стійкий.
6. За зв'язку з державним боргом: первинний, операційний [2, c.20-24].
Концепції регулювання бюджетного дефіциту.
1.Кейнсіанская теорія.
Кейнсіанська теорія нестабільності прямо передбачає необхідність проведення державної економічної політики. З погляду кейнсіанства недостатність валових витрат призводить до збільшення безробіття, надмірність же валових витрат породжує інфляцію. Таким чином уряду необхідно зменшувати сукупні витрати в економіці, коли вони занадто великі і навпаки, збільшувати ці витрати, коли вони занадто низькі. Отже, фіскальна політика базується на двох основних висновках економічної науки.
По-перше, зростання державних витрат збільшує сукупний попит і, отже, веде до розширення обсягу випуску продукції та рівня зайнятості.
По-друге, збільшення суми податків скорочує особистий наявний дохід домашніх господарств і, отже, призводить до скорочення витрат, обсягу випуску продукції і зайнятості. Фіскальна політика може як благотворно, так і досить болісно впливати на стабільність національної економіки. Якщо уряд використовує міри фіскальної і / або грошової політики, намагаючись наблизити об'єм випуску продукції до його потенційного рівня і підтримати стабільність цін, це називається політикою стабілізації.
Політика стабілізації являє собою дії уряду по контролю над економічною ситуацією з метою максимально наблизити об'єм ВВП до його потенційного рівня і підтримати низькі і стабільні темпи інфляції. Метою політики економічного зростання є збільшення фактичних обсягів ВНП. Політика обмеження ділової активності, навпроти, спрямована на зменшення реального обсягу ВВП у порівнянні з його потенційним уровнем.2 Бюджет - це докладний опис витрат, а також фінансових планів окремих людей, компаній або уряду. Бюджетний дефіцит - це перевищення розміру державних витрат над величиною бюджетних надходжень. Коли уряд має дефіцит бюджету, то його витрати більше його доходів.
Як же впливають величини і динаміки бюджетного дефіциту на розвиток всієї економіки в цілому і окремих її показників зокрема? Для початку зазначу, що бюджетний дефіцит потребує фінансування, і, як правило, це фінансування проводиться за допомогою запозичень, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Безсумнівно, іноді уряди вдаються і до інших методів фінансування, серед яких найбільш згубним для економіки в цілому є інфляційне фінансування.
2.Чістие податки
Розглянемо теоретичний механізм функціонування фіскальної політики, а конкретно - як податки, трансферти і державні закупівлі впливають на економічну ситуацію в країні.
В якості моделі візьмемо класичну математичну модель, в якій ВВП (Y) = витратам на споживання (C) + витратам на інвестиції (І) + державні закупівлі (G). Для простоти не будемо брати до уваги частку чистого експорту.
Державні витрати складаються з державних закупівель, а так само з трансфертів. В ідеальній ситуації розмір податків, який становить прибуток бюджету, повинен порівнюватися з державними витратами, тобто розміром державних закупівель + трансфертів. Але оскільки трансферти являють собою лише перерозподільні відносини, тобто в кінцевому підсумку прибутку приватного сектора в розмірі трансфертів повертаються приватному ж сектору, варто використовувати таке поняття, як чисті податки. Чисті податки - це сума, яка приватний сектор сплачує уряду після урахування розміру всіх трансфертів, одержуваних їм від уряду. У даному випадку нас цікавить сукупний прибуток, а трансферти на його розмір не впливають.
3. Стратегії фіскальної політики
Розмір валових витрат в економіці повної зайнятості не завжди збігається з обсягом зробленої в економіці повної зайнятості продукції. Якщо валові витрати менше обсягу випущеної в країні продукції, то виникає "рецесійний розрив". Така ситуація виникає через існування "граничної схильності до заощадження" - певну частину своїх прибутків люди витрачають на заощадження, і саме вони, заощадження, і є джерелом фінансування збільшення державних витрат.
Отже, у держави є 2 варіанти - або терміново збільшувати об'єм випуску продукції, або терміново збільшувати валові витрати. Саме останнє і досягається за допомогою збільшення державних витрат. А тому, якщо державні закупівлі ефективніше державних трансфертів, перше і повинно застосовуватися. Таким чином, збільшення державних витрат врівноважує збиток розміру валових витрат, викликаних заощадженнями, податками або імпортом.
Може скластися і зворотна ситуація - виникнення "інфляційного розриву" - якщо валові витрати економіки повної зайнятості перевищують валовий об'єм випущеної продукції економіки повної зайнятості. Для недопущення інфляції державі доводиться зменшити валові витрати саме на розмір цього інфляційного розриву. Це можна проробити декількома засобами. Можна зменшити державні витрати, або споживчі витрати за допомогою збільшення податків. Проте треба пам'ятати, що збільшення податків на гривню призведе до зменшення витрат менше, ніж на гривню.
ДІСКРЕЦІОННАЯФІСКАЛЬНАЯ ПОЛІТИКА
Під дискреційною фіскальною політикою розуміється свідоме маніпулювання податками і урядовими витратами з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю над інфляцією та прискорення економічного зростання. Виділяють два види дискреційної політики:
-Стимулюючу,
-Рестриктивную.
Стимулююча бюджетно-податкова політика (фіскальна експансія) здійснюється в період спаду, депресії, включає підвищення державних витрат, зниження податків і призводить до дефіциту бюджету. У короткостроковій перспективі має своєю метою подолання циклічного спаду економіки і передбачає збільшення держвидатків, зниження податків або комбінування цих заходів. У більш довгостроковій перспективі політика зниження податків може призвести до розширення пропозиції факторів виробництва та зростання економічного потенціалу. Здійснення цих цілей пов'язано з проведенням комплексної податкової реформи, яка супроводжується обмежувальної кредитно-грошової політики Центрального Банку і зміною оптимізації структури державних витрат. Стримуюча бюджетно-податкова політика (фіскальна рестрикція) здійснюється в період буму і інфляції, включає зниження державних витрат, підвищення податків і призводить до надлишку держбюджету. Має на меті обмеження циклічного підйому економіки і передбачає зниження держвитрат, збільшення податків або комбінування цих заходів.
У короткостроковій перспективі ці заходи дозволяють знизити інфляцію попиту ціною зростання безробіття і спаду виробництва. У довшому періоді зростаючий податковий клин може послужити основою для спаду сукупної пропозиції і розгортання механізму стагфляції (спад, або значне уповільнення економічного розвитку), особливо в тому випадку, коли скорочення державних витрат здійснюється пропорційно за всіма статтями бюджету і не створюється пріоритетів на користь державних інвестицій в інфраструктуру ринку праці. Затяжна стагфляція на тлі неефективного управління державними витратами створює передумови для руйнування економічного потенціалу, що нерідко зустрічається в економіках перехідного періодів, в тому числі і в Росії. У рамках дискреційної політики розглядаються різні соціальні програми, державна програма зайнятості, зміни податкових ставок. Державна програма зайнятості є одним із заходів в боротьбі з безробіттям і стабілізації економіки. Здійснюється ця програма за рахунок коштів держави та місцевих органів влади. Наприклад, широке застосування в ринковій економіці в період кризи 1929-1933 рр.. знайшла програма організації громадських робіт. За цією програмою держава за рахунок бюджетних коштів організувало різні види робіт для населення за принципом «лише б зайняти» - іноді одні копали ями, а інші їх закопували. Тому досить часто, з точки зору економіки, ці програми були малоефективні. Головне завдання цих програм полягала в тому, щоб стимулювати сукупний попит і зняти соціальну напругу в суспільстві в умовах масового зростання безробіття.
Оскільки ці програми досить марнотратні, набагато ефективніше проводити регулярну антициклічної політику, ніж боротися з наслідками кризи не найефективнішим способом. Звичайно, ці програми зайнятості можуть модифікуватися. Так, для зростання зайнятості можна заохочувати дрібні підприємства, що забезпечують максимальну зайнятість на своєму виробництві. Така практика використовується в Китаї.
В умовах нормального економічного розвитку уряд повинен мати стратегічну і чітку програму в галузі зайнятості, щоб ефективно використовувати її в умовах спаду, коли люди втрачають роботу. Програми зайнятості зазвичай носять досить гнучкий характер. Досить ефективні вони в тому плані, що на відміну від програм громадських робіт вимагають менше витрат і можуть застосовуватися місцевими органами влади на будь-якому локальному ринку. Витрати на соціальні програми включають в себе виплати пенсій, різні програми допомоги незаможним верствам населення, витрати на освіту, медицину і т. д. Ці програми дозволяють стабілізувати економічний розвиток, коли скорочуються доходи населення. Головним недоліком усіх цих програм є те, що вони вводяться в умовах спаду і їх важко скасувати, коли економіка знаходиться на підйомі. Зміна податкових ставок, з цієї точки зору, є більш ефект тінним інструментом у прагненні стабілізувати економіку. Так, зниження ставок прибуткового податку в умовах короткочасного спаду може утримати доходи від скорочення, запобігаючи тим самим наростання криз, збільшуючи споживчі витрати.
Але є тут і недолік. Тимчасове зниження податків не завжди прийнятно для боротьби зі спадом, так як у демократичному суспільстві, як правило, складніше підвищити податки після подолання спаду, набагато простіше буває організувати політичні настрої на боротьбу з безробіттям, ніж на боротьбу з інфляційним розривом і надмірної зайнятістю. Ефективна дискреційна фіскальна політика передбачає грамотну діагностику відбуваються економічних процесів, на основі якої уряд налаштовує свої важелі: податки і державні витрати на прогнозовану господарську кон'юнктуру. Проте дізнатися, у що виллються виникли тенденції макроекономіки повністю не вдається. Тому уряд не завжди може передбачити дійсні напрямки розвитку економіки, що змушує його приймати рішення по налаштуванню фіскальної політики з певним запізненням. Утворюється часовий лаг між необхідністю налаштування економічних важелів фіскальної політики та прийняття рішень уряду.
Запізнення дії необхідних важелів дискреційної політики пов'язано також зі звичайними адміністративними процедурами щодо організації заходів, обумовлених проведенням нової господарської політики. Ефект від прийняття нової фіскальної політики зазвичай приходить не відразу, тому що вкладення коштів у розвиток виробництва окупаються після закінчення досить великого терміну часу.
Зазначені запізнювання, тимчасові лаги між періодом виникнення потреби в нових напрямках фіскальної політики та отриманням очікуваного позитивного ефекту від їх застосування накладаються один на одного. Це, безумовно, погіршує можливості дискреційної фіскальної політики швидко налаштовуватися на зміни, що відбуваються в економіці та ефективно їх корректіровать.6. Недіскреціонная фіскальна політика (вбудовані стабілізатори)
Другий вид фіскальної політики - недискреційна, чи політика автоматичних (вбудованих) стабілізаторів. Обмежені можливості дискреційної фіскальної політики адаптуватися до потреб, викликаним новими господарськими пропорціями, робить необхідним доповнити її іншим видом фіскальної політики, здатної безперервно коригувати податкові надходження. Це здійснюється автоматично за допомогою так званих вбудованих стабілізаторів.
"Вбудований" (автоматичний) стабілізатор - економічний механізм, що дозволяє знизити амплітуду циклічних коливань рівнів зайнятості і випуску, не вдаючись до частих змін економічної політики уряду. В якості таких стабілізаторів в індустріальних країнах зазвичай виступають прогресивна система оподаткування, система державних трансфертів (у тому числі страхування по безробіттю) і система участі у прибутках. Вбудовані стабілізатори економіки щодо пом'якшують проблему тривалих часових лагів дискреційної фіскальної політики, так як ці механізми "включаються" без безпосереднього втручання парламенту.
Їх суть полягає в ув'язці ставок податків з величиною отримуваного доходу. Майже всі податки побудовані таким чином, що дозволяють забезпечити зростання податкових надходжень із збільшенням чистого національного продукту. Це стосується прибуткового податку на фізичних осіб, який має прогресивний характер; податку на прибуток; на додану вартість; податку з продажів, акцизів. Розміри державних витрат змінюються. Але ці зміни залежать від рішень парламенту й уряду, а не від зростання ВНП (валового національного продукту). Тому графік не показує прямого зв'язку державних витрат від збільшення ЧНП. Податкові ж надходження під час підйому зростають. Це відбувається тому, що збільшуються продажі і доходи. Вилучення ж частини доходів податками стримує темпи економічного зростання та інфляції. У результаті діючих сил, крім зусиль уряду, запобігає перегрів економіки через диспропорцій під час підйому. У цей період податкові надходження перевищують державні витрати (T> G). Виникає надлишок-профіцит державного бюджету, який дозволяє розплатитися за борговими державними зобов'язаннями, взятими в депресивний період економіки.
Графік відображає і падіння податкових надходжень в період, коли ЧНП зменшується, тобто падає виробництво, що веде до утворення дефіциту державного бюджету (G> T). Якби обсяг податкових надходжень зберігся на колишньому рівні під час економічної кризи, господарська кон'юнктура для бізнесу означала б більш високі економічні ризики, що спровокувало подальше згортання виробництва. Отже, зменшення податкових надходжень в цей період об'єктивно оберігає суспільство від наростання кризи і послаблює падіння виробництва.
Циклічний дефіцит (надлишок) - дефіцит (надлишок) державного бюджету, викликаний автоматичним скороченням (збільшенням) податкових надходжень і збільшенням (скороченням) державних трансфертів на тлі спаду (підйому) ділової активності. Вбудовані стабілізатори не усувають причин циклічних коливань рівноважного ВНП навколо його потенційного рівня, а лише обмежують розмах цих коливань. На підставі даних про циклічні бюджетні дефіцити і надлишки не можна оцінювати ефективність заходів фіскальної політики, так як наявність циклічно незбалансованого бюджету не наближає економіку до стану повної зайнятості ресурсів, а може мати місце при будь-якому рівні випуску. Тому вбудовані стабілізатори економіки, як правило, поєднуються з заходами дискреційної фіскальної політики уряду, спрямованими на забезпечення повної зайнятості ресурсів. У результаті виникає структурний дефіцит (надлишок) державного бюджету - різниця між витратами (доходами) і доходами (витратами) бюджету в умовах повної зайнятості. Циклічний дефіцит нерідко оцінюється як різниця між фактичною величиною бюджетного дефіциту і структурним дефіцитом.
Група американських фахівців на чолі з А. Лаффера вивчила залежність суми податкових надходжень до бюджету від ставок прибуткового податку. Ця залежність відображена кривої Лаффера. У реальному житті видаткову частину скорочувати не тільки достатньо складно, але й іноді не можливо. Лише маленька частина витрат бюджету залежить від рішень, прийнятих саме цього року. Більша ж їх частина необхідна для виконання затверджених раніше програм. Крім того, хоча існування захищених статей витрат бюджету і скорочує можливості варіювання фіскальної політики, ці витрати часто є стабілізаторами економічного положення в країні. Такі автоматичні стабілізатори є й у дохідній частині бюджету. Таким чином автоматичні стабілізатори згладжують флюктуацию кривої сукупних витрат і прибутків, запобігаючи зайво різкі і слабко контрольовані зміни розмірів макроекономічних показників.
Таким чином, можна сказати, що розмір витрат і розмір сальдо збалансованого бюджету, зафіксований приблизно на визначеному рівні. Звідси можна зробити висновок, що при пропорційній системі оподаткування розмір бюджетного дефіциту насамперед залежить від рівня прибутків [30, c.56-59]

ТРИ КОНЦЕПЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ.

Перша концепція базується на тому, що бюджет повинен щорічно збалансований. До «Великої депресії» 30-х років щорічно балансувальному бюджет загальновизнано вважався бажаною метою

державних фінансів і фінансової політики. Однак при більш ретельному розгляді цієї проблеми стає очевидним, що щорічно балансувальному бюджет в основному виключає або значною мірою зменшує ефективність фіскальної політики держави, що має антициклічної, стабілізуючу спрямованість. Гірше того, щорічно балансувальному бюджет насправді поглиблює коливання економічного циклу. Наприклад, припустимо, що економіка стикається з тривалим періодом безробіття. Доходи населення падають. Податкові надходження до бюджету автоматично скорочуються. Прагнучи неодмінно збалансувати бюджет, уряд повинен або підвищити ставки податків, або скоротити державні витрати, або використовувати поєднання цих двох заходів. Однак наслідком всіх цих заходів буде ще більше скорочення сукупного попиту. На іншому прикладі можна показати, як прагнення щорічно балансувати бюджет може стимулювати інфляцію. В умовах інфляції, при підвищенні грошових доходів автоматично збільшуються податкові надходження. Для запобігання майбутнього перевищення доходів над витратами уряд повинен вжити таких заходів: або знизити ставки податків, або збільшити урядові витрати, або використовувати поєднання цих двох заходів. Ясно, що наслідком цих заходів буде посилення інфляційного тиску в економіці. Основний висновок є очевидним: щорічно балансувальному бюджет не є економічно нейтральним. Незважаючи на цю та інші проблеми, в багатьох країнах існує значна підтримка ідеї прийняття конституційної поправки, що передбачає щорічне балансування бюджету.
Друга концепція базується на тому, що бюджет повинен бути збалансований в ході економічного циклу, а не щороку. Дана концепція передбачає, що уряд здійснює антициклічне вплив і одночасно прагне збалансувати бюджет. У цьому випадку, однак, бюджет не повинен балансуватися щорічно. Достатньо, щоб він був збалансований в ході економічного циклу. Логічне обгрунтування цієї концепції бюджетної політики просто, розумно і привабливо. Для того щоб протистояти спаду, уряд повинен знизити податки і збільшити урядові витрати, тим самим свідомо викликає дефіцит бюджету. У ході подальшого інфляційного підйому уряд підвищує податки і урядові витрати. Виникає на цій основі позитивне сальдо бюджету може бути використано на покриття федерального боргу, що виникає в період спаду. Таким чином уряд проводить позитивну антициклічної політику і одночасно балансує бюджет, але не на щорічній основі, а за період в декілька років. Але в даній концепції бюджету існує ключова проблема, яка полягає в тому, що спади і підйоми в економічному циклі можуть бути неоднаковими за глибиною і тривалістю. Наприклад, тривалий і глибокий спад може змінитися коротким періодом підйому. Поява великого дефіциту в період спаду в цьому випадку не покриється невеликим позитивним сальдо бюджету періоду процвітання, отже, буде мати місце циклічний дефіцит бюджету.
Третя концепція пов'язана з ідеєю так званих функціональних фінансів. Відповідно з цією ідеєю питання про збалансованість бюджету - на щорічній або на циклічній основі - другорядне. Первісною метою федеральних фінансів є забезпечення не інфляційної повної зайнятості, тобто балансування економіки, а не бюджету. Якщо досягнення цієї мети супроводжується стійким позитивним сальдо або великим і усе зростаючим державним боргом - нехай буде так. У відповідності з цією концепцією проблеми, пов'язані з державними дефіцитами або надлишками, незначні в порівнянні з надзвичайно небажаними альтернативами тривалих спадів або стійкої інфляції. Федеральний бюджет є - по-перше, і, перш за все - інструментом досягнення і підтримання макроекономічної стабільності. Уряд не повинен сумніватися, йдучи на ведення будь-яких дефіцитів або надлишків для досягнення цієї мети. Друга і третя концепції лежать в основі фінансової політики, орієнтованої на бюджетний дефіцит і спирається на потенціал грошового господарства країни. Така політика передбачає:
-Наявність чіткої програми фінансових заходів у рамках грошового потенціалу країни;
· Контроль за розвитком бюджетного дефіциту і пошук джерел його покриття;
· Виділення бюджетних коштів на заходи, що дають значний економічний ефект.

2.Государственное борг, його види та фактори впливу.

Державний борг визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами щодо перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах повернення, терміновості і сплати.
Заборгованість урядових органів накопичується і перетворюється на державний борг. Його доводиться виплачувати з відсотками. Кажуть, що сьогоднішні державні позики - це завтрашні податки. Деякі платники податків є власниками державних цінних паперів. Вони отримують відсотки за цими паперами і одночасно платять податки, які частково йдуть на виплату державних позик і кредитів. Як правило, з поточних бюджетних доходів не вдається виплачувати повністю відсотки і в термін погашати державні позики. Постійно потребуючи стредств, уряду вдаються до все нових позик; покриваючи старі борги, вони роблять ще більше нові.
Державний борг росте в різних країнах різними темпами. Перевищення державного боргу над ВВП більш ніж у 2,5 рази вважається небезпечним для стабільності економіки, особливо для стійкого грошового обігу. [4, с.188].
Державний борг може бути представлений у формі:
1) кредитних угод і договорів, укладених від імені держави як позичальника з кредитними організаціями, іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;
2) державних позик, здійснених шляхом випуску цінних паперів від імені держави;
3) договорів та угод про отримання державою бюджетних позичок та бюджетних кредитів від бюджетів інших рівнів бюджетної системи держави;
4) договорів про подання державі державних гарантій;
5) угод і договорів, в тому числі міжнародних, укладених від імені держави, про пролонгації та реструктуризації боргових зобов'язань держави минулих років [5, c.26].
Державний борг поділяють на короткостроковий (до 1 року), середньостроковий (від 1 року до 5 років) і довгостроковий (понад 5 років). Найбільш важкими є короткострокові борги. За ним незабаром припадає виплачувати основну суму з високими відсотками. Таку заборгованість можна пролонгувати, але це пов'язано з виплатою відсотків на відсотки. Державні органи намагаються консолідувати короткострокову та середньострокову заборгованість, тобто перетворити її в довгострокові борги, відклавши на тривалий термін виплату основної суми і обмежуючись щорічної виплатний відсотків. У ряді країн існують спеціальні управління державного боргу при міністерстві фінансів, які здійснюють погашення та консолідацію старих боргів та залучення нових позикових коштів.
За умовами залучення коштів розрізняють внутрішній і зовнішній борг.
Внутрішній державний борг - це сукупність зобов'язань держави перед резидентами, тобто заборгованість держави всім громадянам, які тримають внутрішні державні облігації.
Зовнішній державний борг - це сукупність боргових зобов'язань держави, які виникли в результаті позик держави на зовнішньому ринку.
Зовнішній борг держави має такі складові:
- Борг органів державної влади та управління, який виник в результаті залучення кредитів іноземних держав та випуску державних цінних паперів, що розміщуються на міжнародних ринках капіталів;
- Борг суб'єктів господарювання, гарантований урядом. Він погашається та обслуговується суб'єктами господарювання - позичальниками.
Стан зовнішнього боргу держави можна охарактеризувати за допомогою таких показників:
А) співвідношення зовнішнього боргу до валового внутрішнього продукту;
Б) співвідношення планових платежів щодо обслуговування боргу валютних надходжень держави. Він свідчить про платоспроможність країни в найближчій перспективі;
В) співвідношення дисконтованої вартості боргу і експорту. Цей показник використовується для оцінки довгострокової платоспроможності [4, c.188-189, 191].
Зовнішній борг представляє особливу увагу. Якщо платежі по ньому становлять значну частину надходжень від зовнішньоекономічної діяльності країни, наприклад 20-30%, то залучати нові позики з-за кордону стає важко. Їх надають неохоче й під вищі відсотки, вимагаючи застав або особливих поручительств. У деяких країнах і середньорозвинених країнах щорічні зобов'язання виплати за позиками перевищують всі надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
Державний борг можна розділити на дві складові:
- Капітальний борг - це сума випущених і непогашених державою боргових зобов'язань і гарантованих ним зобов'язань інших осіб, включаючи нараховані відсотки за цими зобов'язаннями;
- Основний борг - це номінальна вартість всіх боргових зобов'язань держави і гарантованих їм запозичень [5].
Державний борг суттєво впливає на економіку в цілому, а саме на параметри монетарної та фіскальної політики і на економічну кон'юнктуру. Ефективне управління державним боргом передбачає не тільки знання його ефектів, але і можливість і якісної і кількісної оцінок.
В економічній теорії існує ряд концепцій щодо тлумачення впливу державного боргу на економіку. У сучасній економічній літературі виділяють дві основні теорії державного боргу. Першою є традиційна (або класична) теорія державного боргу, яка базується на принципах і підходах неокласичної школи економічної теорії.
Сутність традиційної теорії полягає в тому, що збільшення державного боргу стимулює сукупний попит і економічне зростання в короткостроковому періоді, але в довгостроковому періоді сприяє зниженню частини капіталу в національному багатстві і зменшенню національного доходу.
Аналіз ефектів державного боргу був би неповним без обліку та вивчення «теорії нейтральності державного боргу», яку називають «Еквівалентність Ріккардо». Її сутність полягає в тому, що вибір фінансування державних витрат за допомогою позик або податків не є релевантною. Ця теорія має велике теоретичне значення і потребує подальшого вивчення. Однак при вивченні оптимальних значень державного боргу та граничних показників боргового навантаження слід керуватися принципами класичної теорії державного боргу.
Класична теорія державного боргу базується на ряді гіпотез:
- На обсяг урядових витрат боргова політика не впливає, ревалентнимі є тільки зменшення (збільшення) податків або збільшення (зменшення) обсягу державного боргу для покриття дефіциту бюджету;
- Тимчасове зменшення податків у поточному періоді передбачає збільшення податків в майбутньому, тому що державний борг постійно рости не може;
- Справжня вартість підвищення податків дорівнює вартості поточного приросту державного боргу.
Перед тим, як перейти до досліджень макроекономічних ефектів державного боргу, їм слід дати визначення як об'єкту статистичного вивчення. Під макроекономічним ефектом державного боргу розуміють зміну параметрів макроекономічної кон'юнктури, фіскальної та монетарної політики держави, національного багатства, економічного розвитку, політичної стабільності країни і її економічної незалежності в результаті впливу державного боргу на економіку.
Почнемо дослідження з аналізу короткострокових ефектів, які впливають на дефіцит бюджету, а потім перейдемо до довгострокових, серед яких одним з найбільш важливих є зменшення національного багатства.
У відповідності з класичною економічною теорією в довгостроковому періоді державний борг знижує рівень національних заощаджень і, отже, величину внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Це призводить до скорочення основного грошового капіталу в економіці та зменшення обсягів національного виробництва і національного доходу.
Вплив боргу на накопичення капіталу може бути представлено у вигляді економічної моделі американського економіста Г. Менк'ю. Припустимо, що податки стягуються у формі прибуткового податку зі ставкою £, а r - величина реальної процентної ставки. Обсяг державного боргу позначимо через D. Наступні рівності характеризують рівноважний стан моделі:
Y = f (k)
£ y + £ rD = G + rD
r = f '(k)
(1 - £) r = p,
де перше рівність - це виробнича функція, що показує, що обсяг виробництва продукції, товарів і послуг, y, є функцією від обсягу капіталу, k. Друге рівність характеризує бюджетне обмеження держави, в якому податкові надходження, £ y + £ rD, рівні державних витрат, G, а також вартості обслуговування боргу, rD. Третє рівність показує, що величина процентної ставки, r, дорівнює граничному продукту капіталу. Згідно з четвертим висловом, предналоговая процентна ставка відповідає нормі переваги цього споживання майбутньому, p.
У рамках даної моделі можна простежити, як збільшення державного боргу впливає на обсяг капіталу в економіці. Нарощування боргу викликає зростання витрат на його обслуговування; останні зумовлюють необхідність збільшення ставки оподаткування. Це супроводжується підвищенням предналоговой процентної ставки, яке веде до зниження рівноважної кількості капіталу в економіці. Таким чином, наслідком нарощування державного боргу є витіснення приватного капіталу та пов'язане з цим падіння темпів зростання національного виробництва. Необхідно відзначити, що при темпах економічного зростання вище величини процентних ставок за державними зобов'язаннями обслуговування боргу не потребує збільшення оподаткування і, отже, не веде до витіснення капіталу [6, c.31].
У короткостроковому періоді збільшення державного боргу призводить до збільшення сукупного попиту і виробництва (національного доходу, ВВП). Наприклад, якщо уряд створює бюджетний дефіцит, залишаючи рівень витрат незмінним і зменшуючи податкове навантаження, то це у свою чергу призведе до зростання сукупного фактичного доходу і достатку домогосподарств. Згідно припущень, на яких базується традиційна теорія державного боргу, збільшення доходів та рівня достатку домогосподарств сприяє стимулюванню їх витрат на придбання товарів і послуг, а отже, і веде до збільшення сукупного попиту.
У короткостроковому періоді економіка знаходиться в «кейнсианском» відрізку кривої сукупної пропозиції, тому збільшення сукупного попиту призводить до збільшення національного доходу. Причиною цього є нееластичність цін, заробітної плати, або їхня тимчасова негнучкість, тому зрушення в сукупному попиті сприяють збільшенню споживання факторів виробництва. Власне, на таких принципах і припущеннях базується кейнсіанська модель виходу економіки зі стану рецесії. Таким чином, короткостроковим ефектом державного боргу є збільшення сукупного попиту та національного доходу.
Однак згідно з традиційною теорією, в довгостроковому періоді сукупна пропозиція є нееластичним, тобто перебуває в «класичному» відрізку кривої сукупної пропозиції, тому ефекти, пов'язані зі зміною попиту в короткостроковому періоді, є незначними в довгостроковому періоді. У цьому періоді державний борг сприяє зменшенню рівня заощаджень в економіці, що в свою чергу має ряд наслідків. Для пояснення нашого допущення проаналізуємо структуру ВВП:
Y = C + S + T, (1)
Y = C + I + G + NX, (2)
Де Y - ВВП,
С - приватне споживання,
S - приватні заощадження,
Т - податки, за винятком урядових трансфертів,
I - інвестиції,
G - урядові витрати,
NX - чистий експорт.
Після проведення ряду перетворень з формул (1) і (2) отримуємо рівність:
S + (T - G) = I + NX, (3)
яке показує, що обсяг приватних та державних заощаджень відповідає сумі інвестицій і чистого експорту.
Система національних рахунків (СНР) є методологічною основою підрахунку більшості основних макроекономічних показників, у тому числі і тих, які є об'єктами нашого аналізу.
Сальдо рахунку поточних операцій (Рахунок зовнішніх операцій з товарами і послугами) має відповідати сальдо рахунку капіталу (Рахунок операцій з капіталом) в стані рівноваги зовнішньої торгівлі і потоків капіталу. Перший відповідає чистому експорту та чистим інвестиційним доходам резидентів, якими в нашому аналізі можна знехтувати через їх маленької величини проти NX. Сальдо рахунків капіталу дорівнює чистим іноземним інвестиціям (кредитами) (NFI), які відповідають інвестицій резидентів за кордон за винятком інвестицій нерезидентів в економіку. Звідси отримуємо четверте рівність:
NX = NFI, (4)
тобто міжнародні потоки вартості товарів і послуг (NX) повинні дорівнює міжнародним потокам капіталу (NFI). З рівності (3) і (4) випливає рівність (5):
S + (T - G) = I + NFI (5)
Права частина рівності (5) показує національні заощадження як суму приватних і державних заощаджень, а ліва частина - ілюструє напрями використання цих заощаджень та інвестиції в країну і за кордон.
У випадку, якщо уряд зменшить податкове навантаження, залишаючи рівень витрат без змін, створиться дефіцит державного бюджету, це, сооответственно (5), призведе до зменшення заощаджень та інвестицій. Останнє є по суті зменшенням темпів приросту капіталу в країні, що, природно, сприяє зменшенню рівня виробництва.
З меншим обсягом капіталу рівень граничного продукту капіталу буде вищою, а отже, вищим буде і рівень процентних ставок у країні. У свою чергу, продуктивність праці буде нижчою, що приведе до зменшення рівня реальної заробітної плати.
Зменшення обсягів чистих іноземних інвестицій протягом декількох періодів буде означати, що резиденти будуть володіти меншим обсягом капіталу за кордоном або нерезиденти будуть володіти більшою частиною капіталу в країні. Мало того, зменшення чистих іноземних інвестицій, згідно (4), повинна відповідати зменшення чистого експорту.
Таким чином, підсумував виділені вище наслідки державного боргу в довгостроковому періоді, можна виділити такі програми впливу державного боргу на економіку, тобто його макроекономічні ефекти в довгостроковому періоді:
1.Сбереженія ↓, → інвестиції ↓, → обсяг основного капіталу ↓, → НД ↓, рівень процентних ставок ↑, реальна заробітна плата ↓.
2.Сбереженія ↓, інвестиції ↓, → чистий експорт ↓.
Збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді поряд зі зміною заощаджень і обсягу основного капіталу в довгостроковому періоді є найбільш важливими макроекономічними ефектами державного боргу, однак слід пам'ятати, що боргова політика має ряд інших ефектів на економіку. [10, c.23].
У кінцевому підсумку виділимо такі макроекономічні ефекти державного боргу:
- Ефект монетарної політики: державний борг може призвести до підвищення рівня процентних ставок, внаслідок чого державні органи, відповідальні за грошово-кредитну політику, будуть вимушені проводити експансіоністську монетарну політику з метою зменшення рівня процентних ставок. Крайнім випадком може стати фінансування бюджетного дефіциту за рахунок грошової емісії;
- Ефект втрати податкових надходжень: обслуговування державного боргу вимагає використання частини податкових надходжень або збільшення державного боргу на суму його обслуговування;
- Ефект фіскальної політики: можливість використання позик впливає на зменшення дисципліни бюджетного процесу, тому що фінансування додаткових витрат за рахунок державного боргу не потребує збільшення податків, отже, створює додаткові навантаження на приватний сектор, з одного боку, і підвищує схильність виборців завдяки збільшенню бюджетного фінансування певних видів витрат, з іншого;
- Ефект економічної залежності країни: як відзначають деякі економісти, інвесторів хвилюють великі обсяги державного боргу ще з часів, коли король Англії Едвард III проголосив дефолт за своїми зобов'язаннями перед італійськими банкірами в 1335 році. У випадку, коли значна частина боргових зобов'язань перебуває в руках нерезидентів, незначна зміна ринкової кон'юнктури на рівні як країни, так і світової економіки, може призвести до значних коливань валютного курсу і динаміки потоків капіталу;
- Ефект політичної залежності країни: в умовах великого обсягу державного боргу, кризи ліквідності внутрішнього фінансового ринку та низького рівня заощаджень єдиним виходом щодо уникнення дефолту за збереження належного рівня урядових витрат є залучення зовнішнього фінансування. Проте в таких умовах кредитори можуть висувати ряд додаткових умов і заходів щодо зміни економічного курсу і міжнародного політичного позиціонування країни.
Деякі дослідники виділяють і інші макроекономічні ефекти державного боргу, але, проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що вони є по суті атрибутами виділених нами ефектів і виявляють себе тільки в певних умовах. У нашому списку ми виділили тільки ті ефекти, дія яких є безумовним, оскільки вони комплексно характеризують вплив державного боргу на соціально - економічні процеси країни.
Інші дослідники показують, що державний борг здійснює значний вплив не тільки на економіку країни, зміна ринкової кон'юнктури, фіскальну і монетарну політики держави, а й на її політичну і економічну незалежність. Тому макроекономічні ефекти державного боргу є якісними оцінками результатів прояву економічних процесів і явищ, створених державним боргом, через що їх можна розглядати як об'єкти статистичного аналізу та оцінки.
У свою чергу статистичне вивчення державного боргу та його макроекономічних ефектів передбачає використання певних методів і моделей. Проте дослідження певного соціально-економічного явища можуть мати потребу в адаптації існуючої методології і присутності якісного інформаційного забезпечення.
У результаті проведеного дослідження встановлено, що макроекономічні ефекти державного боргу є якісними оцінками економічних процесів і явищ, створених впливом державного боргу на економіку. Вони проявляються через зміну параметрів макроекономічної кон'юнктури, фіскальної та монетарної політики держави, національного багатства, економічного розвитку, політичної стабільності держави та її економічної незалежності, а отже, є об'єктом статистичного вивчення. Основними ефектами державного боргу, є збільшення сукупного попиту і ВВП в короткостроковому періоді і зменшення рівня заощаджень, інвестицій і національного багатства в довгостроковому періоді. [10, c.24]
Таким чином, державний борг впливає на економічне зростання, грошовий обіг, рівень інфляції, ставки рефінансування, зайнятості, обсягу інвестицій в економіку країни в цілому і реальний сектор економіки, призводить до скорочення інвестиційних ресурсів в економіці, порушення відтворювальних процесів, зниження економічного зростання [9 , c.58].
Роль зовнішніх позик в кейнсіанських теоріях економічного зростання
1.Концепціі «зачарованого кола бідності» і «великого поштовху»
У теоретико-методологічному плані основні положення це концепції полягають в тому, що:
- Розробники цієї концепції недооцінювали роль внутрішніх ресурсів у країнах, що розвиваються. Це призвело до завищення фінансових потреб зовнішньої допомоги і призвело до стрімкого зростання зовнішніх боргових зобов'язань. Роль внутрішніх інститутів та національної економічної політики була зведена до мінімуму. Певні теорії продовжували ілюзію швидкої модернізації та підвищення соціально-економічного розвитку без рішучих дій щодо активізації внутрішніх резервів. Основними результатами надмірної орієнтації на зовнішні джерела фінансування при ігноруванні внутрішніх джерел економічного зростання став не економічне зростання бідних країн на якісно новий рівень розвитку, а формування кредитної залежності від розвинених країн і відволікання обсягів національного багатства на обслуговування зовнішніх боргів;
- Головна увага розробники концепції зосереджували на залученні зовнішніх ресурсів до країнам у формі грантів і пільгових кредитів офіційних організацій - донорів. Однак у період фінансової глобалізації (масштабного перетікання іноземних капіталів) зовнішня допомога з офіційних джерел у справі фінансового забезпечення країн, що розвиваються, відходить на інший план. Особливе значення у таких умовах набуває макроекономічне середовище, ринкові інститути та система регулювання, які впливають на обсяги залучення приватного іноземного капіталу в економіку країн, що розвиваються;
- Поза увагою розробників теоретичної конструкції залишилися проблеми, пов'язані з обслуговуванням боргу, накопиченого в результаті реалізації програм індустріалізації та розвитку. Не враховувався той факт, що позитивних ефектів від надходження в економіку додаткових ресурсів можна досягти тільки тоді, коли прибутковість інвестиційних проектів вище рівня процентних ставок за позиками. Інакше збиткові капіталовкладення фінансуються за рахунок звуження внутрішнього капіталу освіти і зниження рівня споживання.
2.Модель росту з двома дефіцитами
Теоретична конструкція цієї моделі позбавлена ​​будь-яких конкретних Теоретико-методолгоческіх недоліків:
- Автори цієї моделі припускають, що підвищення темпів економічного зростання можна досягти тільки шляхом нарощення обсягів фізичного капіталу. Однак згідно з положеннями сучасних моделей економічного зростання його основними детермінації є науково-технічний прогрес та інвестиції в людський капітал;
- Автори моделі залишають поза увагою бюджетно-податкові проблеми найбідніших країн світу, які часто є не менш гострими, ніж проблеми національних заощаджень та генерування ресурсів іноземної валюти. Так, нездатність уряду мобілізувати прийнятий рівень надходжень до державного бюджету є однією із серйозних перешкод при фінансуванні державних інвестицій. А без створення об'єктів інфраструктури, необхідних для залучення приватних інвестицій, не може бути й мови про активізацію інвестиційного процесу в бідних країнах світу;
- Модель у прихованій формі спирається на припущення, що зовнішня допомога (іноземні позики) буде обов'язкова спрямована на фінансування внутрішніх інвестицій. Однак насправді реципієнти іноземної допомоги - як держава, так і приватні агенти, - можуть направити отримані кошти на споживчі цілі. Навіть якщо зовнішня допомога має виключно інвестиційне призначення, уряд - реципієнт може змінювати структуру власних витрат: після отримання зовнішньої допомоги співвідношення між видатками бюджету змінюється на користь останніх. Таким чином, при надходженні зовнішніх фінансових ресурсів фінансування державних приватних інвестицій з внутрішніх джерел може зменшитися. Крім того, зовнішні позики і гранти можуть використовуватися для придбання зовнішніх активів та обслуговування зовнішніх зобов'язань. Все це не означає, що зовнішня допомога породжує негативні ефекти - мова йде про те, що фінансування, отримане з-за кордону, ніколи не створиться до еквівалентного збільшення внутрішніх інвестицій.
Концепція «боргового навантаження», критичний рівень боргу і механізм негативного впливу зовнішньої заборгованості на економічне зростання
Для пояснення феномену підвищення уразливості країн, що розвиваються до дії зовнішніх шоків при накопиченні ними значних обсягів зовнішніх зобов'язань вчені запропонували концепцію «боргового навантаження». Її автори обгрунтували положення про те, що висока зовнішньоборгових навантаження:
1) пригнічує інвестиційну діяльність у країні (приватні інвестори очікують, що їхні доходи будуть оподатковуватися за високими ставками для виплати накопичених боргів; крім того, макроекономічна невпевненість в умовах високої зовнішньоборгового навантаження робить неможливим проведення достовірних розрахунків вигод / витрат від здійснення інвестицій);
2) не стимулює неплатоспроможне уряд до проведення раціональної економічної політики (позитивні результати реформ посилюють тиск кредиторів щодо виплат накопичених боргів).
Таким чином, не звертаючи уваги на ряд переваг, які отримує країна після інтеграції у світову фінансову систему, процес накопичення зовнішніх позик пов'язаний зі значними фінансово-економічними ризиками.
Теоретичний підхід автора проблематики функціонування зовнішньоборгових зобов'язань в країнах з середнім і високим рівнем доходу
Основними каналами, через які висока зовнішнє боргове навантаження негативно впливає на економічне зростання в країнах-позичальниках:
1. Проведення масштабних трансфертів за кордон і звуження фіскального простору. Обслуговування зовнішнього боргу призводить до вилучення національних ресурсів зі сфери споживання і накопичення і реалізується шляхом передачі частини виробленого національного продукту у власність інших країн. Такі процеси пригнічують сукупний попит і внутрішнє виробництво. В умовах високої заборгованості виплат спостерігається ефект звуження фіскального простору, внаслідок чого уряд змушений скоротити фінансування державних інвестицій і соціальних витрат бюджету. За підрахунками Д. Кохена, величина ефекту витіснення інвестицій борговими витратами становить 0,35. Г. Хансен продемонстрував, що обслуговування зовнішнього державного боргу негативно впливає на інвестиції, при цьому величина ефекту витіснення дорівнює 0, 33.
2.Угнетающее вплив на приватні інвестиції. Через високе боргове навантаження знижуються темпи внутрішнього нагромадження капіталу, що обумовлюється такими джерелами: ризики дефолту і цінової дестабілізації визначають слабку динаміки приватного інвестування; для забезпечення високих боргових виплат держава потенційно може звертатися до надмірного оподаткуванню, монетизації бюджетного дефіциту, експортізаціі приватної власності і т.д. Це сприяє витоку національного капіталу за кордон і знижує динаміку надходження іноземних інвестицій; для іноземних інвесторів високий рівень боргового навантаження є індикатором неадекватною економічної політики країн-позичальників, а тому їх розцінюють як надприродно ризиковані для інвестування.
3.Рост реальних процентних ставок. Через високий спреду за борговими зобов'язаннями стримується економічне зростання в країнах-позичальниках. Емпіричні дослідження підтвердили факт підвищення ризикованою премії, яку оплачують за своїми борговими зобов'язаннями країни з низьким і середнім рівнем доходу, при збільшенні розміру державного боргу. Так, Є. Золі на основі даних щодо 32 країн в період 1993 - 2000 років побудував регресійну модель, в якій залежною змінною служив спред по суверенних зобов'язаннях цих країн. Статистична перевірка моделі підтвердила, що зовнішній державний борг у відсотках від ВВП є визначальним фактором впливу на розмір ризикової премії країни.
Таким чином, негативний вплив високого зовнішнього державного боргу на економічне зростання реалізується через зростання процентних ставок за позиками, стримування інвестиційної діяльності в країні, посилення макроекономічної нестабільності і підвищення рівня дратівливості від фінансових криз, вилучення ресурсів зі сфер внутрішнього споживання та інвестування при здійсненні державних боргових виплат . Негативні фінансово-економічні ефекти боргових процесів знижують потенціал економічного розвитку країн - позичальників [7, c.23-24].

3.Прічіни виникнення бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу.

Бюджетний дефіцит являє собою систему економічних відносин, пов'язаних із залученням додаткових доходів, понад наявні в держави, та їх використанням на фінансування витрат, не забезпечених власними доходами. [11, с. 269]
Такі додаткові доходи утворюються головним чином у результаті емісії грошей, випуску державних цінних паперів, здійснення внутрішніх і зовнішніх позик.
Відсутність позитивного бюджетного сальдо не слід пов'язувати виключно з надзвичайними обставинами. Дефіцит може бути обумовлений державним регулюванням економіки та відображати наміри уряду здійснювати великі державні вкладення у розвиток галузей господарства з метою досягнення прогресивних зрушень у структурі суспільного виробництва.
Однак найчастіше дефіцит відображає кризові явища в економіці, погіршення показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, порушення економічних зв'язків, неефективність податкової системи і т.д.
У виняткових випадках перевищення витрат над доходами ставати результатом надзвичайних обставин (війн, стихійних лих та інше), коли коштів і резервів бюджетного фонду недостатньо й доводитися вишукувати додаткові джерела фінансування надзвичайних витрат.
Таким чином, в кінцевому підсумку дефіцит бюджету є наслідком:
· Надмірних державних витрат;
· Обмежені фінансові можливості держави мобілізувати необхідні доходи (свідоме скорочення податків з метою стимулювання діяльності суб'єктів господарювання лили через низьку збирання доходів);
· Циклічних спадів в економіці. [11, с. 261]
Вимушений дефіцит є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимушеного бюджетного дефіциту є циклічний бюджетний дефіцит.
Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок дискреційної фіскальної політики, яка передбачає цілеспрямовані дії в розмірі державних витрат, податків і сальдо державного бюджету. Свідомий дефіцит бюджету виникає за умови, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямовано знижує ставки оподаткування і збільшує державні витрати.
Структурні витрати і надходження в більшості складаються з дискреційних програм, запроваджених законодавством. А циклічні витрати і дефіцити складаються з податків і витрат, які автоматично пристосовуються до стану економіки. Так, у разі спаду виробництва кожний відсотковий пункт зростання норми безробіття збільшує на відповідну суму циклічний дефіцит. Це відбувається тому, що податкові надходження зменшуються, а державна допомога з безробіття зростає.
Коли ж урядові структури ставлять за мету зменшити бюджетним шляхом підвищення податкових ставок і зниження витрат, то відповідно зменшується структурний дефіцит при повній зайнятості потенційного обсягу виробництва. Якщо державний законодавчий орган вирішить ввести програму, яка субсидує соціальне забезпечення материнства, це призведе до зростання структурних витрат, відповідно збільшить структурний дефіцит.
Статистичні дослідження показують, що певні заходи уряду, які змінюють структурний дефіцит, змінюють фактичний дефіцит у тому ж самому напрямку.
Активний бюджетний дефіцит є наслідком свідомого збільшення державних витрат, яке створює неможливість збалансувати бюджет. Таким чином, відмінність між структурний і активним дефіцитом полягає в тому, що останній виникає в результаті проведення політики дефіцитного фінансування з метою стимулювання досягнення максимальної зайнятості наявних виробничих ресурсів, що спонукає економіку розвиватися відносно незалежно від циклічних коливань. Таким чином, активний дефіцит своїм імпульсним змістом відрізняється від структурного дефіциту.
Пасивний дефіцит бюджету виникає під дією економічної кон'юнктури як першопричина накопичення запланованого обсягу бюджетних ресурсів і його можна зіставити з циклічним бюджетним дефіцитом [2, c.20-23].
Кожен зростання державних витрат, не підкріплений збільшенням доходів, порушує бюджетне рівновагу, створює негативне бюджетне сальдо, з одного боку, але з іншого - причиною бюджетного дефіциту можуть з'явитися недостатні доходи держави. Беручи до уваги, що основним джерелом доходу бюджету є податки, слід визнати той факт, що стан дохідної бази бюджету визначається станом суб'єктів господарювання зокрема і економіки в цілому.
До найважливіших факторів, що впливає на бюджетний дефіцит і визначає його розмір, відноситься коливання обсягу ВВП протягом бюджетного періоду. Практика показала, що в періоди депресії, коли ВВП низький, бюджет, як правило, зводиться з дефіцитом, у той час як в періоди підйому спостерігається позитивне бюджетне сальдо. Причиною таких змін є метаморфози, що відбуваються як у дохідній, так і у видатковій частинах бюджету. Тут мається на увазі, що під час спадів різко скорочуються надходження прямих податків (прибуткового податку, податку на прибуток тощо) у зв'язку із зменшенням бази оподаткування. У той же час зростають окремі види державних витрат, що змушує їх знаходитися в протифазі з циклом [11, c.262].
Якщо уряду вдається збільшити частку випуску державних цінних паперів для фінансування первинного дефіциту бюджету, то зростають основна сума державного боргу і коефіцієнт його обслуговування, тобто в національній економіці збільшується тягар боргу. Сума відсотків за державний борг дорівнює добутку державного боргу та реальної процентної ставки. Якщо в національній економіці реальна процентна ставка перевищує темпи зростання реального ВВП, то весь приріст останнього йде на виплату відсотків з обслуговування державного боргу, тобто відношення державного боргу до ВВП.
Основні причини різкого стрибка бюджетного дефіциту:
Ø низька ефективність суспільного виробництва, що збільшується малої результативністю зовнішньоекономічних зв'язків.
Ø нераціональна структура бюджетних витрат, посилена прагненням жити не за коштами, здійснюючи великі державні інвестиції і величезні військові витрати, надаючи допомогу (нерідко безоплатну) країнам, що розвиваються.
Ø неефективний бюджетний механізм, який не дозволяє державі використовувати його в якості стимулу розвитку економіки та соціальної сфери.
Важливим чинником дестабілізації фінансового стану господарства країни, зниження державних доходів і зростання бюджетного дефіциту стала фінансова система країни.
Прагнення до рівноваги бюджетних витрат і доходів шляхом збалансованості державного бюджету - це сьогодні одна з головних задач.
При цьому слід враховувати, що способи вирішення даної задачі багато в чому визначаються тим, до якої межі (нульового чи іншого) і якими темпами потрібно прагнути до збалансування бюджету.
Основними причинами стійких бюджетних дефіцитів і збільшення державного боргу є:
ü збільшення державних витрат у військовий час, при різного роду стихійних лихах або в періоди інших соціальних конфліктів. Боргове фінансування бюджетного дефіциту дозволяє в короткостроковому періоді послабити інфляційний напруга, уникнувши збільшення грошової маси, і не вдаватися до посилення оподаткування;
ü циклічні спади і «вбудовані стабілізатори» економіки;
ü дефіцит може бути пов'язаний з необхідністю здійснення великих державних вкладень в розвиток економіки.
ü дефіцит може відображати кризові явища в економіці, її розвал, неефективність її фінансово-кредитних зв'язків, нездатність уряду тримати під контролем фінансову ситуацію в країні. У цьому випадку дефіцит - явище надзвичайно тривожне, яка вимагає прийняття не тільки термінових і дієвих економічних заходів, але відповідних політичних рішень.
ü скорочення податків з метою стимулювання економіки;
ü посилення впливу політичного бізнес-циклу в останні роки, пов'язане з проведенням «популярною» макроекономічної політики збільшення державних витрат і зниження податків перед черговими виборами;
ü
Урядове вирівнювання бюджету
Підвищення доходів бюджету
Скорочення витрат бюджету
Підвищення податків
Зниження попиту населення і корпорацій
Зниження попиту держави
Зниження сукупного попиту
Посилення спаду економіки
підвищення довгострокової напруженості в бюджетно-податковій сфері в результаті:
· Збільшення державних витрат на соціальне забезпечення та охорону здоров'я (переважно в тих країнах, де зростає частка населення похилого віку)
· Збільшення державних витрат на освіту і створення нових робочих місць (переважно в тих країнах, де зростає частка молодого населення)
Звідси ясно, що в умовах динамічно розвивається економіки із стійкими, а головне - ефективними міжнародними зв'язками бюджетний дефіцит (звичайно, в розумних межах) не страшний. Оскільки в борг жили і продовжують жити багато економічно розвинені держави. Правда, при цьому кількість не повинна переходити в негативна якість, тобто сума отриманих державою в борг фінансових ресурсів не повинна лягати важким тягарем на економіку країни, на плечі платників податків, супроводжуватись скороченням соціальних програм.
Можна зробити висновок про те, що основними причинами бюджетного дефіциту і збільшення державного боргу є:
1.Вознікновеніе надзвичайних обставин (воєн, великих стихійних лих).
2.Нізкая ефективність суспільного виробництва; високий потенційний вага збиткових підприємств у загальній їх кількості;
3.Нераціональная структура бюджетних витрат.
4.Несовершенство податкової системи.
5.Некомпетентность керівництва держави, його нездатність тримати під контролем фінансову ситуацію в країні.
6.Большіе витрати на утримання силових структур.
7.Предоставленіе безкоштовної допомоги іншим державам.
8.Невозможность отримання боргів від інших держав.
9.Переход від адміністративно-командної економіки до ринкової.
10.Неудовлетворітельная робота державних служб, до компетенції яких входять збір податків та інших відрахувань.
11.Кража коштів держбюджету.
12.Необходімость здійснення в особливо великих розмірах державних вкладень (інвестицій) в економіку.
13.Крізіс політичної системи держави.
14.Нізкая купівельна спроможність населення [3, c.16].
Державний борг викликаний використанням державних позик в якості однієї з форм залучення грошових ресурсів для розширення відтворення і задоволення суспільних потреб. При цьому, наявність державного боргу не є винятком в економіці, швидше правилом: економічні розвинені країни мають значний внутрішній борг. Однак існує значна різниця в причинах, способах освіти та особливості функціонування цього виду боргу в залежності від країни. У розвинених країнах державний борг і викликали його дефіцити бюджету являють собою вбудовані в економічний цикл фактори стабілізації економіки та її розвитку. Взяті позики у населення, корпорацій, банків, інших фінансових та кредитних установ грошові кошти використовуються продуктивно і розглядаються як активи перерахованих позичальників. Державний борг розглядається як «позика нації самій собі» і не впливає на загальні розміри сукупного багатства нації. У зв'язку з вищевикладеним неможливо сказати однозначно, що поява державного боргу пов'язане виключно з погіршенням економічної ситуації в країні, більше того грамотно розпорядившись можливість залучення позикових коштів (і як наслідок збільшивши державний борг) можливо не тільки поліпшити економічну ситуацію в країні і вирішити гостро постали соціальні проблеми, але і просто використовувати його як джерело фінансування відповідно до принципів грамотного фінансового менеджменту з великою користю для своєї країни.
Державний борг - загальна сума заборгованості держави (місцевого самоврядування), яка складається з усіх випущених і не погашених боргових зобов'язань держави (місцевого самоврядування), включаючи боргові зобов'язання держави (міських рад), які вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань , які виникають на підставі законодавства або договору.
Оскільки податки є вагомим джерелом поповнення бюджету, то вони є також одним із регуляторів і наслідків існування державного боргу. Податки зростають, щоб забезпечити можливість платити відсотки за боргом, а недостатність кошти далі зменшує обсяг виробництва. Країна опиняється в критичному стані. Як наслідок такого явища, в дію вступають автоматичні стабілізатори.
Якщо обсяг виробництва зменшується, то автоматично зменшуються податкові надходження. У таких умовах виникає питання: збільшити ставки податків або базу оподаткування? При збільшенні ставок можна очікувати більш швидких бюджетних надходжень, але це призведе незабаром до ще більшого скорочення виробництва, внаслідок надмірного податкового тиску. Така стратегія управління бором доцільна при великих відсотках обслуговування боргу. Розширення бази оподаткування в умовах скорочення виробництва призведе в короткостроковому періоді до менших обсягів бюджетних надходжень, ніж у попередньому варіанті, але в довгостроковому періоді може запобігти льоду виробництва.
У літературі більшості вітчизняних та закордонних вчених-економістів відокремлюються ворожнечі фактори впливу на державний борг. Цей, як на перший погляд, позитивний фактор має в собі важкий недолік: одночасне маніпулювання всіма певними факторами для усунення старого боргу призведе до виникнення розбіжностей в цілях боргової стратегії. У даному випадку існує необхідність застосування математичного апарату для визначення найбільш впливових факторів на обсяг державного боргу з метою розробки боргової стратегії управління ним.
Для стратегічного управління обсягом державного боргу потрібно відокремити кілька основних факторів, за допомогою яких можливо впливати на його величину. Виявити ступінь впливу будь-якого фактору можливо за допомогою апріорного ранжирування факторів. У даному випадку застосовується колективна думка експертів, яка полегшує вибір найбільш обгрунтованих факторів.
На основі економічного аналізу за вказаною схемою було висловлено гіпотезу, яка на обсяг державного боргу впливають в основному 12 факторів. Для перевірки цієї гіпотези було опитано 15 респондентів - наукових працівників економічної теорії. Опитуваним було запропоновано проранжірувать відібрані фактори за ступенем їх впливу на стратегічне управління старим боргом з метою ефективного розвитку економки держави.
Анкета для опитування враховувала такі фактори:
х1 - економічно активне населення Україна у віці 15-70 років;
x2 - державні витрати (закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти);
x3 - розмір бюджетного дефіциту;
x4 - податкові надходження;
x5 - розмір емісії;
x6 - сума продажу державних активів;
x7 - сума продажу державних облігацій центральному банку;
x8 - державні позики;
x9 - сума продажу державних облігацій приватному сектору;
x10 - середній офіційний курс національної валюти щодо долара США;
x11 - обсяг ВВП;
x12 - рівень цін.
Кожному чиннику були приписані ранги, суми яких в подальшому застосовувалися при визначенні ступеня впливу факторів на обсяг бюджетного боргу (фактор має найбільший вплив при найменшій сумі рангів).
Найбільший вплив на обсяг державного боргу, за думкою експертів, надає чинник x2 (державні витрати (закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти)), на другому місці - фактор x3 (розмір бюджетного дефіциту) і так далі в порядку наведеному гістограмі ( рис.2).
\ S
Рис.2. Гістограма розподілу суми рангів впливу відібраних факторів на досліджуваний процес
Таким чином для подальшого аналізу були відокремлені наступні показники - х2, х3, х4, х11, х10.
Вищенаведені міркування мають сенс лише в тому випадку, якщо середня ступінь узгодженості думок опитуваних економістів є невипадковою. Для того була оцінена значимість коефіцієнту конкордації (W) за формулою:
W = 12 S/m2 (n3-n),
де S - загальна сума рангів усього числа факторів;
m - кількість експертів, яки брали участь у дослідженні;
n - фактори, які впливають на обсяг державного боргу.
Для оцінки значимості коефіцієнтів конкордації використовуються критерії х2 (критерій Пірсона), для його обчислення Кендал пропонує наступну формулу:
де Те - інтегрована величина, яка показує середню кількість пов'язаних рангів.
Розрахункові значення W = 0,34; S = 10826; x2 = 56,18, а табличне значення x2 для 5% рівня значимості дорівнює 19,7. Таким чином, з імовірністю 0,95 можна стверджувати, що узгодженість опитуваних експертів є не випадковою.
Для якості та ефективності стратегічного управління державним боргом необхідно здійснити прогнозний аналіз щодо тенденцій змін досліджуваного показника з урахуванням часу та основних чинників, виявлених у попередньому розрахунку.
Таким чином, з наведених розрахунків стає зрозуміло, що перед розробкою програм з регулювання державним боргом, уряду необхідно звернути увагу, перш за все, на наведені у розрахунках показники.
Внутрішній борг породжується бюджетними дефіцитами, так званим борговим фінансуванням;
Зовнішній борг може з'явитися з двох основних причин: внаслідок прямого запозичення коштів в іноземних держав, приватних компаній та шляхом продажу державних цінних паперів іноземним юридичним і фізичним особам, державам.
Оскільки сучасна фіскальна політика припускає незбалансованість бюджету задля стабілізації економіки, вона може спричинити за собою зростання державного боргу.
Чому державний борг збільшується протягом всієї історії країни? Що змушує суспільство миритися з великим і стійким дефіцитом бюджету? На ці запитання є чотири відповіді: війни, економічні спади, зниження податків і брак політичної волі.
Сучасна фіскальна політика визнає використання бюджетних дефіцитів для цілей стабілізації економіки. А це може призвести до утворення та зростання державного боргу.
Причинами виникнення державного боргу зазвичай є важкі періоди для економіки: війни, спади і т.д. Наприклад, під час війни треба переорієнтувати більшу частину ресурсів на виробництво військової продукції, що вимагає значних державних витрат, як вимагає їх і утримання армії.
Є три варіанти фінансування:
1. Збільшення податків;
2. Випуск грошей;
3. Дефіцитне фінансування.
Зростання оподаткування призводить до підриву трудових стимулів, випуск грошей створює ізоляційне тиск, отже, більша частина військових витрат фінансується за рахунок продажу зобов'язань населенню.
Інше джерело державного боргу - це спади. У період, коли національний дохід скорочується або не може збільшуватися, податкові надходження скорочуються і приводять до бюджетних дефіцитів.
Ще одне джерело державного боргу - політичні інтереси, що призводять до збільшення урядових витрат і отже збільшення бюджетного дефіциту.
У визначенні розмірів державного боргу існують різні підходи. Найбільш реалістичним вважається визначення частки державного боргу до ВНП (валовий національний продукт) або до експорту. Гола констатація абсолютних розмірів боргу ігнорує обсяг ВНП. Можна стверджувати, що багаті нації мають більшу можливість витримувати державний борг значних розмірів, ніж бідні нації.
Причини кризи зовнішньої заборгованості:
1. Погіршенні кон'юнктури світового господарства в 80 - ті роки, пов'язане зі збільшенням реальні процентних ставок, уповільненням темпів економічного росту і зниженням цін на товари. Збільшення реальний ставок відсотка призвело до збільшення коефіцієнтів обслуговування боргу. Зниження товарних цін та уповільнення темпів зростання ВНП у країнах - споживачах експорту з країн - боржників призвели до зниження експорту і доходів від експорту, які є основним джерелом виплати боргу.
2. Незадоволене управління економікою в країнах - боржниках. Загальною практикою були бюджетний дефіцит і завищений курс національної валюти. Практика завищення обмінного курсу супроводжується спекуляціями на прийдешній девальвації валюти. Валютні спекуляції приймають форму різко зростаючого імпорту або «втечі» капіталу з країни, що погіршує стан платіжного балансу, оскільки зовнішні позики використовуються не за призначенням (не на інвестиційні цілі, пов'язані з приростом сукупного доходу, а на фінансування «нежиттєздатних» проектів і на спекулятивні операції).
3. Помилкова макроекономічна політика фінансувалася надлишковими кредитами комерційних банків. У випадку пред'явлення вимог на нові позики комерційні банки надавали їх, не звертаючи уваги на швидко зростаючі масштаби боргу. Така активність кредитів була обумовлена ​​кількома причинами:
а) нафтові шоки 1973 - 1974 роки та 1979 - 1980 роки послужили інструментом перерозподілу значної частки світового доходу на користь країн - експортерів нафти, де короткострокова схильність до заощаджень велика. Поки відбувалося акумулювання заощаджень для великих інвестицій у їхню власну економіку, ці країни видавали кредити в ліквідній формі, що послужило джерелом розширення ресурсів для міжнародного кредитування;
б) ці нові фінансові кошти в основному були надані у вигляді додаткових кредитів країнам - боржникам, тому що інвестиційна ситуація в індустріальних країнах була в цей час досить невизначеною. До того ж країни - боржники обмежували прямі іноземні інвестиції та широко використовували зовнішні позики під відсотки без права контролю над власністю, що стимулювало наростання їх зовнішнього боргу;
в) найбільші комерційні банки активно шукали можливості для таких операцій з метою випередження конкурентів.
У результаті активізації міжнародного кредиту до 1985 року загальна сума наданих комерційними банками кредитів стала менше, ніж сума стягнутих ними платежів з обслуговування і погашення боргу. Це сприяло значною «витоку» фінансових ресурсів з країн - боржників.
Більш загальною причиною періодичного повторення кризи зовнішньої заборгованості, яка безпосередньо не пов'язана зі світовою кон'юнктурою 80 - х років, є наявність сильних стимулів до відмови від платежів по боргу суверенними країнами - боржниками. Країна - боржник може залучати іноземні позики до того моменту, поки сума кредитів буде перевищувати суму відтоку капіталу з обслуговування накопиченого боргу у вигляді виплати відсотків та амортизації його основної суми, а потім оголосити про припинення платежів. Практика міжнародних розрахунків свідчить, що відмова від виплат відбувається в тих випадках, коли це економічно вигідно країні - боржнику, а не тільки тоді, коли країна не має ресурсів для обслуговування боргу.
Одним з перспективних способів вирішення проблеми відмови від платежів є введення застави чи забезпечення, тобто активів того або іонного виду, які можуть перейти у власність кредитора у разі припинення країною - боржником виплат по боргу.
Міжнародний валютний фонд і Світовий банк надають консультаційну допомогу і частково фінансують операції зі скорочення розмірів заборгованості та створення нових стимулів для збільшення внутрішніх інвестицій і зростання іноземних капіталовкладень у країнах - боржниках. [2, c.23].

Глава II: Бюджетний дефіцит та державний борг в України.

1.Аналіз динаміки бюджетного дефіциту і державного боргу в період з 2000 по 2005 р.р.

Бюджетний дефіцит і державний борг 2000 року.
2000 рік став переломним в економічній динаміці Україні. Після довготривалої кризи досягнуть відчутне зростання макроекономічних та галузевих параметрів розвитку вітчизняної економіки. Поліпшилася структура торговельного та платіжного балансу держави. Поглибилися зароджені у попередні роки позитивні зрушення і в системі бюджетних відносин. Посилилася збалансованість фінансових ресурсів держави - доходів і витрат [12, c.3 - 4].
Таблиця 1Нагрузка нетто - боргових виплат на Зведений бюджет України (млн.грн., Якщо не вказано інше)
Показники
1999
2000
Внутрішній державний борг
Залучення позик
3844,7
2038,5
Погашення боргу
1813,1
1663,6
Обслуговування боргу
1250,7
1661,4
Сумарні боргові виплати
3063,8
3325
Сальдо залучень - виплат
780,9
-1286,5
Сальдо залучень виплат (% доходів бюджету)
2,4
-2,9
Зовнішній державний борг
Залучення позик
1815,1
380,6
Погашення боргу
1896,8
964,8
Обслуговування боргу
1836,6
2907,5
Сумарні боргові виплати
3733,4
3872,3
Сальдо залучень - виплат
-1918,3
-3491,7
Сальдо залучень виплат (% доходів бюджету)
-5,8
-8
Державний борг (всього)
Залучення позик
5659,8
2419,1
Сумарні боргові виплати
6797,2
7197,3
Сальдо залучень - виплат
-1137,4
-4778,2
Сальдо залучень виплат (% доходів бюджету)
-3,5
-10,9
[13, c, 17].
Оздоровленню фінансової системи сприяло істотне скорочення взаємозаліків і вексельних розрахунків з бюджетом. Загалом за цей рік обсяг таких розрахунків скоротився щодо державного бюджету 1999 року з 10,2% до 0,1%, місцевих бюджетів - з 28% до 1,7%. Це позитивно вплинуло на збільшення надходжень у грошовій формі.
У 2000 році Україна зробила відчутний крок до введення передбачуваної стратегії економічного і соціального розвитку на 2000-2004 р.р. політики, поступового скорочення державного боргу. У порівнянні з 1999 роком він зменшився з 15,3 млрд. дол. до 14,1 млрд. дол., у тому числі зовнішній борг - з 12,4 млрд. дол. до 10,3 млрд. дол. Частина загального обсягу державного боргу в структурі ВВП скоротилася з 62,8% до 49,9% і вже не була критичною. Досягненню таких результатів сприяли конструктивна політика НБУ, успішне здійснення на початку 2000 року реструктуризації зовнішнього боргу перед приватними кредиторами [12, с.3 - 4]. У квітні 2000 року Україна здійснила реструктуризацію зовнішнього державного боргу комерційним кредиторам обсягом 2,6 млрд. дол. (З терміном погашення у 2000-2001 р.р.) на більш довгострокові зобов'язання (строком до 7 років), номіновані в доларах або Євро, з відсотковою ставкою 10% у доларах і 11% в Євро. У вересні 2000 року реструктуризовано заборгованість Уряду НБУ по ОВДП 1998 - 2000 р.р. випуску та КОВДП 1999 вартістю 10,5 млрд. грн. з оплатою щомісячного доходу [13, c.17].
У Звіті про виконання Державного бюджету України за 2000 рік визначається, що доходи державного бюджету з урахуванням коштів, отриманих з місцевих бюджетів, складають 362229,9 млн. грн., А витрати - 35532,6 млн. грн. [14, c.26]. Якщо в 1997 році дефіцит державного бюджету становив 6,75% ВВП, 1998 році - 2,06%, 1999 році - 1,55%, то 2000-й бюджетний рік закінчено з профіцитом 0,44% ВВП (697,3 млн. грн.) [12, c.3].
Загальний розмір видатків державного бюджету в 2000 році з урахуванням дотацій та субвенцій, виданих бюджетам АРК, областей, міст Києва та Севастополя, а також коштів, переданих за взаємними розрахунками і короткостроковими позиками, становить 35532584,6 тис. грн. або 104,7% від запланованої суми витрат. Перевищення загального розміру профінансованих видатків державного бюджету в 2000 році є наслідком перевиконання плану надходжень у дохідну частину бюджету, загальний розмір яких склав 36229902,6 тис. грн. або 106,7% від запланованого [14, c.27].
Бюджетний дефіцит і державний борг 2001 року.
Загальний обсяг державного боргу скоротився за 2001 рік на 1,01%. Прямий державний борг збільшився на 2,12% і склав близько 12 млрд. дол. США. У тому числі внутрішній борг збільшився - на 3,74%, а зовнішній - на 1,62%.
Співвідношення загального обсягу державного боргу України до ВВП на кінець 2001 року склали 36-37% у порівнянні з 45% на кінець 2000 року. Співвідношення загального обсягу державного зовнішнього боргу України до ВВП на кінець 2001 року дорівнює 26%.
Співвідношення платежів по державному боргу до доходів загального фонду Державного бюджету за розрахунками на кінець 2001 року не перевищили 24%.
Фінансування дефіциту Державного бюджету в 2001 році здійснювалося за рахунок і внутрішніх, і зовнішніх джерел. Внутрішні залучення перевищили погашення внутрішнього боргу на 424,0 млн. грн., А зовнішні - перевищили погашення зовнішнього боргу на 256,8 млн. грн. [15].
Не дивлячись на високі темпи економічного зростання, в 2001 році реальні доходи зведеного бюджету зменшилися порівняно з 2000 роком на 1,0%, Державного бюджету - на 3,2%. Зниження рівня доходів бюджету, з одного боку, звужувало фінансові ресурси держави, а з іншого - розширювало фінансові можливості приватного сектора.
Доходи Державного бюджету за 2001 рік становили 38906,7 млн. грн. Річний рівень виконання доходів Державного бюджету склав 92,7% проти 106,7% у 2000 році, що було обумовлено недовиконанням як податкових, так і неподаткових надходжень. Якщо в І півріччі ситуація з наповненням бюджету була задовільною, то в ІІ півріччі вона значно погіршилася [16, c.24].
Видатки Державного бюджету України у 2001 році були профінансовані в сумі 39942,6 млн. грн., В тому числі по загальному фонду - 29032,9 млн. грн. Рівень виконання видатків за загальним фондом Державного бюджету становив 89,1%. 28,2% видатків було спрямовано в соціальну сферу, 24,1% - на управління та силові структури, 12,2% - в економіку і 10,5% - на обслуговування державного боргу [15].
За оперативними даними Мінфіну, Державного бюджету у 2001 році було виконано з дефіцитом у розмірі 1035,9 млн. грн., Зведений - у розмірі 960,8 млн. грн. Питома вага дефіциту бюджету у ВВП за звітний період склав 0,49% [16, c.20].
Бюджетний дефіцит і державний борг 2002 року.
За 2002 рік мав місце профіцит державного бюджету в сумі 1215,8 млн. грн., Або 0,55% ВВП проти дефіциту в сумі 680,7 млн. грн., Або 0,33% за 2001 рік.
Профіцит зведеного бюджету за 2002 рік склав 1726,9 млн. грн., Або 0,78% ВВП проти дефіциту в сумі 593,4 млн. грн., Або 0,29% ВВП за 2001 рік (табл. .2) [24 , c.27].
Таблиця 2 Динаміка дефіциту бюджету 2001-2002 р.р.
2001
2002год
планові показники за рік
виконано
питома вага у ВВП,%
планові показники за рік
виконано
питома вага у ВВП,%
доходи
4196,1
39726,5
19,46
45390,5
44420,4
20,14
витрати
4196,1
40407,1
19,79
49498,5
43204,7
19,59
дефіцит (профіцит)
0
680,7
0,33
4108
-1215,8
-0,55
внутрішнє фінансування
213,2
0,1
4854,3
301,9
0,14
зовнішнє фінансування
467,4
0,23
-746,4
-1517,7
-0,69
загальний фонд
доходи
33272,5
28474
13,94
36880,5
34686,8
15,73
витрати
32597,8
28960,8
14,18
39788,3
33886,4
15,36
дефіцит (профіцит)
-674,7
486,8
-0,24
2907,8
-800,4
-0,36
внутрішнє фінансування
391,7
446,7
0,22
4598,5
417,9
0,19
зовнішнє фінансування
-1066,4
40,1
0,02
-1690,7
-1218,3
-0,55
Державний борг України на 31.12.2002 року склав 75729,1 млн. грн. (14201,7 млн.дол.) І збільшився у порівнянні з початком року на 1099,4 млн. грн., Або на 1,5%.
Прямий державний борг України становив 64468,8 млн. грн. (12090 млн.дол.) І збільшився у порівнянні з початком року на 1176,4 млн. грн., Або на 1,9%.
Прямий державний внутрішній борг становив 21386,1 млн. грн. (4010,6 млн.дол.), Або 33,2%, загальної суми прямого державного боргу і збільшився у порівнянні з початком року на 367,7 млн. грн., Або на 1,7%. Прямий державний зовнішній борг становив 43082,7 млн. грн. (8079,4 млн.дол.), Або 66,8%, загальної суми прямого державного боргу і в порівнянні з початком року збільшився на 808,7 млн. грн., Або на 1,9%.
Гарантований борг на 31.12.2002 року склав 11260,3 млн. грн. (2111,7 млн.дол.) І зменшився в порівнянні з початком року на 77 млн. грн., Або на 0,7%. Гарантований внутрішній борг залишився на рівні початку року і склав лише 1 млн. грн. Гарантований зовнішній борг склав 11259,3 млн.грн. і в порівнянні з початком року зменшився на 77,1 млн. грн., або на 0,7%.
За 2002 рік видатки на погашення основного боргу склали 5671,6 млн. грн., У тому числі внутрішнього - 2621,6 млн. грн., Зовнішнього - 3050,1 млн. грн., Що на 448 млн. грн., Або на 7,3%, менше, ніж передбачено планом.
Всього витрати з погашення та обслуговування державного боргу склали 8541,5 млн., економія витрат у порівнянні з плановими показниками дорівнює 1531,2 млн. грн., З них: по внутрішньому боргу - 218,7 млн. грн., По зовнішньому боргу - 1312,6 млн. грн [17, c.42 - 43].
Бюджетний дефіцит і державний борг 2003 року.
У результаті здійснених протягом 2003 року запозичень та виконання боргових зобов'язань обсяг державного внутрішнього боргу (прямого) станом на 31 грудня 2003 року дорівнював 13 млрд. 501 млн. 551 тис. грн. і 1 млрд. 317 млн. 121,1 тис. дол США, а зовнішнього державного боргу (прямого) 8 млрд. 554 млн. 769,63 тис. дол США і не перевищував граничного розміру державного внутрішнього та державного зовнішнього боргу. Фактичний розмір прямого державного боргу станом на 31 грудня 2003 року становив 66 млрд. 133,5 млн. грн. і збільшився протягом року на 1 млрд. 664,7 млн. гривень. При цьому внутрішній державний борг зменшився на 862,3 млн. грн., А зовнішній збільшився на 2 млрд. 527,1 млн. гривень [18].
Причинами зростання державного боргу стало зростання його частки через девальвацію гривні до євро (з 5,5329 до 6,6622 або на 20%.) Та перевищення здійснених запозичень для фінансування державного бюджету над витратами з погашення державного боргу.
Не дивлячись на те, що державний борг у 2003 році збільшився на 1 млрд. 664,7 млн. грн., Він виявився меншим, ніж встановлений загальний його граничний розмір, на 2 млрд.208, 9 млн. гривень.
Аналіз фактичної даних, наведених у таблиці 3, щодо здійснених запозичень, свідчить про їх суттєве відхилення від планових показників, передбачених Державним бюджетом України на 2003 рік [22, c.21-22].
Таблиця 3
Дані про здійснення відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2003 рік" запозичень, тис. грн.
Показники
Затверджено ВРУ
Виконано
26.12.02
09.07.03
Внутрішні позики
У т.ч.
1784,2
1784,2
1215,9
· Середньорічні зобов'язання
· Короткострокові зобов'язання
486,4
1297,8
486,4
1297,8
659,4
556,5
Зовнішні позики
6698,4
7298,4
5919,8
· Довгострокові зобов'язання
6698,4
7298,4
5919,8
Усього:
8482,6
9082,6
7135,7
Таким чином, отримані шляхом запозичення на внутрішньому і зовнішньому ринках кошти на суму 7 млрд. 135,7 млн. грн., Що значно менше, ніж передбачалося Державним бюджетом України.
На фінансування дефіциту державного бюджету та погашення державного боргу використано 8 млрд.674, 3 млн. грн., Що менше фактичних надходжень для цих цілей на 1 млрд.8, 7 млн. грн.
На кінець 2003 року погіршилася структура державного боргу у бік зростання зовнішньої її складовою, яка зросла на 1,7% і досягла 73,5%.
У 2003 році видатки на обслуговування зовнішнього державного боргу становили 2,3 млрд. грн. і перевищили видатки з обслуговування внутрішнього державного боргу більш ніж у 8 разів (279 млн. гривень).
Витрати з обслуговування і погашення державного боргу по відношенню до доходів державного бюджету за 2003 рік склали 18%, а видатки з обслуговування державного боргу до надходжень від експорту товарів і послуг - 9%.
У 2003 році був встановлений граничний розмір дефіциту Державного бюджету України в сумі 2.034.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 910.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - в сумі 1.124.925,2 тис. гривень.
Доходи Державного бюджету 2003 року склав 55,1 мільярдів, витрати - 56,1 млрд. грн., Або дефіцит - 1 мільярд, до валового внутрішнього продукту - це 0,4%.
Зведений бюджет першого півріччя 2003 року за доходами виконано в сумі 33 мільярди гривень, які на 5,2 мільярда гривень (на 18,7%) більше минулорічного періоду.
До Державного бюджету надійшло 24,5 мільярда гривень - на 4,4 мільярда гривень більше ніж за перші шість місяців 2002 року [19].
Бюджетний дефіцит і державний борг 2004 року.
За 2004 рік дефіцит зведеного бюджету України склав 11,8 млрд. гривень, що дорівнює 3,4% номінального ВВП.
Доходи зведеного бюджету за 2004 рік склали 90,6 млрд. гривень, що становить 99,7% річних призначень.
Витрати зведеного бюджету, включаючи кредитування і за винятком погашення зобов'язань, склали 102,4 млрд. гривень.
Державний бюджет країни в 2004 році був зведений з дефіцитом 10,2 млрд. гривень, що становить 2,95% ВВП.
Доходи держбюджету склали 70,3 млрд. гривень (99,7% річних призначень) [20, c.84].
Загальна сума доходів зведеного бюджету України у 2004 році склала 90,593 млрд. гривень, витрат - 101,283 млрд. гривень, що перевищує планові показники на 9,6% і 10,3% відповідно.
Крім того, на початку лютого Державне казначейство України повідомило, що держбюджет України на 2004 рік за доходами перевиконано на 7,8%, за витратами недовиконаний на 1,6%.
Таким чином, доходи держбюджету-2004 становили 65,204 млрд. гривень, зокрема загального фонду - 51,4 млрд. гривень, спеціального фонду - 13,805 млрд. гривень. Витрати держбюджету встановлені на рівні 72,18 млрд. гривень, зокрема загального фонду - 58,53 млрд. гривень, спеціального фонду - 13,649 млрд. гривень [23, c.36-37].
Станом на 31 грудня 2004 року державний прямий і гарантований борг України становив 85'397'036, 06 тис. грн. або 16'096'248, 37 тис. дол США, в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг - 64'442'762, 69 тис. грн. (75,5% від загальної суми державного прямого і гарантованого боргу) або 12'146'636, 03 тис. дол США; державний прямий і гарантований внутрішній борг - 20'954'273, 37 тис. грн. (24,5%) або 3'949'612, 34 тис. дол США.
Державний прямий борг України становив 67'682'324, 90 тис. грн. (79,3%) або 12'757'252, 02 тис. дол США. Державний прямий зовнішній борг становив 46'729'017, 78 тис. грн. (54,7%) або 8'807'821, 81 тис. дол США. Державний прямий внутрішній борг становив 14'672'180, 94 тис. грн. і 1'183'911, 90 тис. дол США (20'953'307, 12 тис. грн. (24,5%) або 3'949'430, 21 тис. дол США). Гарантований борг України становив 17'714'711, 16 тис. грн. (20,7%) або 3'338'996, 35 тис. дол США, в тому числі: гарантований зовнішній борг - 17'713'744, 91 тис. грн. (20,7%) або 3'338'814, 22 тис. дол США; гарантований внутрішній борг - 966,25 тис. грн. або 182,13 тис. дол США ..
Протягом 2004 року сума державного прямого та гарантованого боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 7'863'559, 39 тис. грн. (10,1%) або на 1'553'722, 52 тис. дол США (10,7%).
При цьому державний прямий зовнішній борг збільшився на 1'119'479, 30 тис. грн. (2,5%) або на 253'092, 68 тис. дол США (3,0%). Державний прямий внутрішній борг збільшився на 429'524, 96 тис. грн. (2,1%) або на 99'897, 78 тис. дол США (2,6%). Гарантований борг України збільшився на 6'314'555, 13 тис. грн. (55,4%) або на 1'200'732, 06 тис. дол США [18].
Бюджетний дефіцит і державний борг 2005
Протягом 2005 року сума державного прямого та гарантованого боргу України зменшилась у гривневому еквіваленті на 7'255'378, 73 тис. грн. (8,5%) або на 622'613, 78 тис. дол США (3,9%) в доларовому еквіваленті. При цьому державний прямий зовнішній борг зменшився на 2'772'691, 88 тис. грн. (5,9%) або на 103'598, 88 тис. дол США (1,2%). Зменшення державного прямого зовнішнього боргу за 2005 рік викликане зниженням курсів євро і долара США по відношенню до гривні.
Державний прямий внутрішній борг зменшився на 1'765'016, 22 тис. грн. (8,4%) або на 149'768, 64 тис. дол США (3,8%). Гарантований борг України зменшився на 2'717'670, 63 тис. грн. (15,3%) або на 369'246, 26 тис. дол США (11,1%). Станом на 31 грудня 2005 року державний прямий і гарантований борг України становив 78'145'757, 47 тис. грн. або 15'474'407, 41 тис. дол США, в тому числі: державний прямий та гарантований зовнішній борг - 58'956'500, 32 тис. грн. (75,4% від загальної суми державного прямого і гарантованого боргу) або 11'674'554, 50 тис. дол США; державний прямий і гарантований внутрішній борг - 19'189'257, 15 тис. грн. (24,6%) або 3'799'852, 91 тис. дол США.
Державний прямий борг України становив 63'144'616, 80 тис. грн. (80,8%) або 12'503'884, 50 тис. дол США. Державний прямий зовнішній борг становив 43'956'325, 90 тис. грн. (56,2%) або 8'704'222, 93 тис. дол США. Державний прямий внутрішній борг становив 13'462'035, 81 тис. грн. і 1'133'911, 90 тис. дол США (19'188'290, 90 тис. грн. (24,6%) або 3'799'661, 57 тис. дол США). Гарантований борг України становив 15'001'140, 67 тис. грн. (19,2%) або 2'970'522, 91 тис. дол США, в тому числі: гарантований зовнішній борг - 15'000'174, 42 тис. грн. (19,2%) або 2'970'331, 57 тис. дол США; гарантований внутрішній борг - 966,25 тис. грн. або 191,34 тис. дол США [18].
Затверджений Державний бюджет на 2005 р. передбачав дефіцит у сумі 8,6 млрд. грн. Результатом вжитих заходів стало зростання в 2005 р. порівняно з 2004 р. надходжень до зведеного бюджету на 46,4%: до дохідної частини надійшло 134,03 млрд. грн., Або 98,6% запланованих на рік надходжень (у 2004 р. рівень виконання бюджету складав 100,2%).
До Державного бюджету в 2005 р. зібрано доходів на суму 105,2 млрд. грн., Що на 49,6% більше ніж у 2004 році. Рівень виконання дохідної частини до річного плану зі змінами становив 97,3% проти 99,7% у 2004 році.
Станом на 1 січня 2006 р. витрати зведеного бюджету профінансовані на суму 141,5 млрд. грн., Що на 39,6% більше ніж у 2004 році і становить 94,7% від плану. З Державного бюджету здійснено видатки на суму 112,8 млрд. грн., Що на 42% більше відповідного показника 2004 р., в тому числі по загальному фонду - 93 млрд. грн. Рівень виконання видаткової частини державного бюджету в 2005 р. до річного плану зі змінами становив 94,4% проти 97,3% у 2004 р., в тому числі по загальному фонду - 98,7% проти 98,8% відповідно.
За підсумками 2005 р. зведений бюджет виконано з дефіцитом у сумі 7,7 млрд. грн., У тому числі державного - 7,9 млрд. грн., Але його величина не є загрозливою для економіки, оскільки відношення дефіциту зведеного бюджету до ВВП складає - 1,8% (при критичній межі 5%); а державного - 1,9% (при критичній межі 3%) [15].

2. Наслідки державного боргу і макроекономічні ефекти, що впливають на дефіцит бюджету, на сучасному етапі розвитку.

Розмір дефіциту бюджету є однією з найважливіших макрохарактеристик будь-якої економіки. На його освіту впливає велика кількість економічних, соціальних і політичних джерел. Виявлення впливу різноспрямованих джерел фінансування дефіциту державного бюджету дає можливість вибрати більш прийнятний варіант фіскальної політики як для реалізації поточних, так і перспективних завдань.
Визначення зв'язку між темпами економічного зростання і такими показниками, як відношення величини державного бюджету до величини ВВП не дозволяють однозначно стверджувати, що між ними існує чітко визначена пряма або зворотний зв'язок. Статистичний аналіз реальності й ефективності державного бюджету передбачає вивчення структури його доходної та видаткової частин у взаємозв'язку з джерелами, які визначають макроекономічну ситуацію в країні.
Бюджетний дефіцит, як правило, виникає внаслідок розбалансованості бюджету, тобто нестачі бюджетних коштів порівняно з потребою в них для фінансування необхідного обсягу видатків. Так як причиною дефіциту бюджету в Україні є перевищення витрат над доходами, то для визначення джерел дефіциту необхідно проаналізувати виконання Закону України «Про Державний бюджет» шляхом зіставлення планових величин з фактичними величинами державного бюджету за певний рік (пріл.2).
Так можна перевірити виконання як окремих статей, так і видаткової або доходної його частини.
Аналізуючи виконання Закону України «Про Державний бюджет» за 2006 рік, встановлено перевищення доходної частини над видатковою. Це призвело до значного зниження величини бюджетного дефіциту в порівнянні з плановою за рахунок того, що величина перевиконання дохідної частини була більше величини перевиконання видаткової частини державного бюджету.
Наповнення доходної частини бюджету в основному здійснювалося за рахунок податкових надходжень, тобто збільшення їх величини має призвести до скорочення дефіциту.
Використовуючи метод регресії, можна побудувати динамічну модель, яка ілюструє вплив податкових надходжень (% до ВВП) на розмір витрат державного бюджету України (як відношення витрат до ВВП). Лінійне рівняння зв'язку в матричній формі має вигляд:
Y = BX + é,
де Y, X - матриці значень залежної і незалежної змінних; B - матриця оцінок моделі, é - матриця залишків.
У нашому випадку була використана дефакторная модель вигляду:
Y = b0 + b1X1 + b2X2,
де: b1 - параметр, який характеризує зміну ознаки Y під впливом фактору Х1; b2 - середньорічне коливання Y під впливом комплексу факторів Х2; Х1 - податкові надходження (% до ВВП); Х2 - час (роки); Y - видатки бюджету (% до ВВП).
Для спрощення підрахунків при будівництві моделі до податкових надходженнях віднесено: податок на прибуток підприємств і організацій, податок на додану вартість, акцизний збір, нарахування на геологорозвідувальні роботи, податок на прибуток з громадян та плата за землю.
За однокроковим методом найменших квадратів (1МНК) вектор оцінок визначається залежністю: B = (X'X) -1 X'Y.
Виконавши відповідні операції, можна знайти вектор оцінок параметрів моделі:
6,632764
B = 1,504157
-0,6129
Тобто рівняння багатофакторної лінії регресії має вигляд:
Y = 6,633 + 1,504 X1 + 0,613 X2
Розраховані параметри рівняння підтверджують наявність прямого зв'язку між величиною податків і витрат бюджету. Якщо податкові надходження зростуть на 1% від ВВП, то витрати бюджету зростуть на 1,504%. За рахунок впливу інших факторів, які рівномірно змінюються протягом времні, витрати бюджету щорічно будуть зменшуватися на 0,6129%.
Пропонуючи підвищення податків з метою збільшення дохідної частини бюджету, слід пам'ятати про зворотний ефект від збільшення ставки відсотка: воно може викликати зменшення податкових надходження (наприклад, у 2007 році ставка відсотка на дохід з фізичних осіб зросла до 15%). Цю залежність ілюструє крива Лаффера. Збільшення податкових надходжень не може бути джерелом, за рахунок якого вдасться скоротити дефіцит бюджетного дефіциту Україні, так як витрати зростуть значно швидше. Більш того, як показують дослідження, збільшення податкової ставки може вплинути на зменшення податкових надходжень, тобто збільшити сам дефіцит державного бюджету (табл.4).
Таблиця 4 Доходи і витрати державного бюджету 2007
Березень
січень - березень
млн. грн.
реальна зміна до соотв. Періоду року,%
% ВВП
млн. грн.
% ВВП
Доходи
12131,5
24,5
27,7
33547,8
25,4
Податкові надходження
8294,8
22,2
18,5
23528,5
17,8
податки від прибутку підприємств
1531
79,1
3,5
4949,8
3,7
податки на додану вартість
5031,3
13,4
11,2
13721,3
10,4
бюджетне оподаткування ПДВ
-1606,8
14
-3,6
-4087,6
-3,1
акцизні збори
801,3
10,9
1,8
2316,9
1,8
податки на міжнародну торгівлю та ін операції
772,8
24,2
1,7
1934,3
1,5
неподаткові надходження
3717,8
27,1
8,3
8731,4
6,6
ін надходження
419
54,9
0,9
1287,9
1
Витрати
12931,4
4,5
28,8
29445,9
22,3
[15]
Можна стверджувати, що в Україні встановлена ​​така ставка відсотка, яка стримує виробництво, а не стимулює його, внаслідок чого податкові надходження є нижчими максимуму. Більш низькі податки можуть спонукати до заощаджень та інвестування, інновації з прийняттям ділових ризиків, підштовхуючи до істотного розширення національного виробництва і доходу. Внаслідок зниження ставки може виникнути ще два макроекономічних ефекту, що впливають на бюджетний дефіцит: зменшаться масштаби ухилення від податків, стимули до виробництва і зайнятості забезпечать зменшення державних трансфертних платежів. Це сприятиме зменшенню частини тіньової економіки, що, природно, вплине на зростання обсягів податкових надходжень до державного бюджету.
Таким чином, збільшення податкових надходжень не може бути джерелом, за рахунок якого вдасться скоротити дефіцит державного бюджету України, так як витрати зростуть значно більше. Більш того, як показують дослідження, збільшення ставки податків зумовить зменшення податкових надходжень, збільшуючи тим самим дефіцит державного бюджету.
Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок трьох джерел: внутрішніх позик, зовнішніх позик і грошово кредитної емісії.
Розглянемо грошово - кредитну емісію. Для перевірки існування взаємозв'язку між фінансуванням дефіциту бюджету за рахунок позик НБУ та інфляцією. Для початку варто розрахувати коефіцієнт кореляції (R = 0,7543). Така величина свідчить про наявність прямого й тісного зв'язку між використанням такого джерела та інфляцією: використання позик НБУ з метою покриття бюджетного дефіциту призвело до розвитку інфляції в Україну. Залежність між грошовою емісією та зростанням цін є загальновідомою, однак про її рівень можна судити тільки здійснивши відповідний аналіз. Значення коефіцієнта детермінації (R 2 = 0,5689) показує, що розвиток інфляційних процесів на 56,89% залежить від фінансування бюджетного дефіциту за рахунок позик НБУ.
Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок зовнішніх позик означає виникнення можливості збільшення додаткових державних витрат без обмеження поточного споживання і реальної інвестиційної діяльності приватного сектора. Одночасно повернення боргу та його обслуговування будуть здійснюватися за рахунок майбутнього виробництва. Великий зовнішній борг може стати перепоною для подальшого розвитку економіки і мати негативні суспільні наслідки.
Для визначення зв'язку між джерелами зовнішнього фінансування дефіциту державного бюджету та імпортом розрахований лінійний коефіцієнт кореляції, який дорівнює 0,6746. Між рівнями цих рядів існує пряма і тісний зв'язок. Тому використання зовнішніх позик на даному етапі в Україні сприяє збільшенню обсягів імпорту.
Збільшення процентних ставок також викликає на даний момент ефект витіснення. Суть цього ефекту полягає в тому, що уряд для фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх позик буде виходити на внутрішній ринок капіталів, тим самим в конкуренцію з приватним сектором економіки. Це, природно, призводить до зростання процентних ставок і зменшення обсягів приватних інвестицій, тобто починається ефект витіснення.
Так само в Україні існує пряма слабкий зв'язок між фінансуванням дефіциту бюджету за рахунок ОВДП та інвестиціями в основний капітал. Зі збільшенням фінансування дефіциту за рахунок ОВДП існує можливість зростання обсягів капітальних вкладень. Проведені емпіричні дослідження вказують на відсутність ефекту витіснення в цей момент.
Досліджуючи економічні передумови формування державного боргу, зауважимо, що значний бюджетний дефіцит є основним чинником формування державного боргу.
Питання доцільності залучення коштів для фінансування державних витрат виник в Україну при зіткненні з фінансовими і політичними ускладненнями, до яких призвела велика заборгованість, а саме: обслуговування державного боргу складає значну частину витрат бюджету, що скорочує життєво необхідні витрати; нездатність виплатити борг і відсотки за користування позикою веде до політичного та економічного пресингу з боку зарубіжних країн і внутрішнього розладу. Проблема полягає не в існуванні боргу як явища, а в го розмірі, вартості та напрямках використання залучених коштів.
Одним з найважливіших показників, який характеризує ефективність боргової політики країни та її здатність виконувати боргові зобов'язання, є співвідношення сумарних виплат з обслуговування і погашення державного боргу до загальних доходів державного бюджету і ВВП. Після боргової кризи 1998 року, коли сумарні боргові виплати сягнули 71,4% річного обсягу дохідної частини держбюджету, здійснення протягом 1999-2001 р.р. реструктуризації боргових зобов'язань дало змогу істотно знизити навантаження на держбюджет. В останні роки державні виплати на погашення та обслуговування державного дога стабілізувалися в межах 3,8 - 4% від ВВП і 24 - 25% сукупних бюджетних доходів (що відповідає 2 -3 - місячного обсягу надходжень до держбюджету). При цьому слід звернути увагу на збереження стабільності боргових виплат під час пікового періоду здійснення платежів за державним боргом, який припадає на 2004-2006 роки.
Борговий фактор є визначальним у процесі структурних витрат бюджету та врівноваження платіжного балансу України.
Спираючись на статистичні дані (табл.1), проаналізуємо вплив обсягу державного боргу на динаміку показників, які складають структуру ВВП в Україну.
Наведений графік свідчить про досить низькому рівні чутливості показника оплати праці до частки державного боргу у ВВП. Так, при значному зменшенні державного боргу в 2003 році, частину заробітної плати у ВВП в порівнянні з 2002 роком майже не змінилася. У наступні періоди частина заробітної плати починає істотно підвищуватися, і в 2005р. при досягненні часткою державного боргу 28,6% ставка заробітної плати встановлюється на рівні вище початкового. Таким чином, аналізуючи існуючі тенденції, ми можемо констатувати, що між часткою оплати праці та обсягом державного боргу спостерігається зворотна залежність, тобто при збільшенні частини державного боргу частина оплати праці в обсязі ВВП знижується.
Таблиця 5 Питома вага оплати праці найманих робітників і державного боргу в структурі ВВП
Показник
2002
2003
2004
2005
Оплата праці найманих працівників,% до ВВП
42,29
42,33
45,67
45,27
Державний борг,% ВВП
45,29
36,55
33,54
28,6
Графік 1
\ S
Проаналізуємо залежність динаміки частки валового прибутку (змішаного доходу) від обсягу державного боргу (табл. 2).
Таблиця 6 Питома вага валового прибутку (змішаного доходу) та державного боргу в структурі ВВП
Показник
2002
2003
2004
2005
Валовий прибуток (змішаний доход),% до ВВП
40,93
44,31
42,09
42,66
Державний борг,% до ВВП
45,29
36,55
33,54
28,6
З наведеного графіка видно, що збільшення державного боргу може впливати на частку прибутку підприємств у короткостроковій перспективі. Що ж стосується довгострокової перспективи, то ми спостерігаємо збільшення частки прибутку в обсязі ВВП. До того ж слід зазначити, що з 2002 року подальше збільшення питомої ваги підприємницьких доходів обумовлено зменшенням податкового навантаження, що сприяло подальшому зростанню прибутку в той час, як частка державного боргу зменшувалася.
Графік 2
\ S
Таким чином, показники заробітної плати і прибутку підприємств мають різноспрямовану динаміку в довгостроковій перспективі. При збільшенні частки державних позик походите перерозподіл ВВП в бік підвищення питомої ваги підприємницьких доходів за рахунок зменшення частки оплати праці. При падінні відносного розміру державного боргу частка заробітної плати починає підвищуватися, а підприємницьких доходів - знижуватися, проте при досягненні державним боргом початкового рівня частина валового прибутку досягає більшого значення, а частина заробітної плати - меншого в порівнянні з базовим періодом [26, c.26] .
Ще однією з категорій розподілу ВВП є податки. При значних обсягах державних позик, особливо на етапі обслуговування і повернення боргів, держава змушена підвищувати податкові ставки з метою мобілізації ресурсів для обслуговування боргу, що відповідно знижує заробітну плату і підприємницькі доходи. В Україні даний феномен не виправдовується, так як нетто - погашення боргу відбувається в основному за сет раціоналізації витрат бюджету, а не підвищення податків [27, c.69].
Дані щодо розподілу ВВП у 2002 - 2005 роках узагальнені в таблиці 3. Розглянемо їх коливання в загальній структурі ВВП під впливом державних позик.
Таблиця 7 Структура розподілу ВВП і питома вага державного боргу в структурі ВВП,%
Показники
2002
2003
2004
2005
ВВП
100
100
100
100
Оплата праці найманих робітників
42,3
42,3
45,7
45,3
Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт
16,8
13,4
12,2
12,1
Валовий прибуток, змішаний дохід
40,9
44,3
42,1
42,6
Державний борг
45,3
36,5
33,5
28,6
Графік 3
\ S
Наведені дані можна проінтерпретувати наступним чином.
У короткостроковій перспективі вплив державного боргу на розподіл ВВП майже не спостерігається. У довгостроковій перспективі при збільшенні боргових зобов'язань держави відбувається перерозподіл ресурсів між факторами праці і капіталу. До того ж слід зазначити, що при зменшенні питомої ваги державного боргу показник оплати праці сягає рівня нижче початкового, що ж стосується валового прибутку, то її питома вага значно збільшується в структурі ВВП. Таку динаміку, крім наведених вище поясненні, можна також пояснити велику чутливість показника прибутку до ставки оподаткування через велику питому вагу податків у прибутку підприємств, ніж населення. Як бачимо, при помірних позиках боргове фінансування державних витрат призводить до зменшення оподаткування, послаблюючи тим самим податковий тиск на економіку [28, c.88].
Всі вишеопределенное свідчить про те, що наслідки державних позик неоднакові в короткостроковій і довгостроковій перспективі. У момент залучення позик економіку відчуває певне полегшення, збільшуються підприємницькі доходи і доходи громадян, тимчасово знижується податковий тиск.
Але в довгостроковій перспективі значні державні позики призводять до зниження рівня споживання на душу населення, необхідності в підвищенні податкових надходжень для покриття витрат на обслуговування державного боргу та його погашення [22, с.17-22].

3. Основні напрямки політики збалансування бюджетного дефіциту і державного боргу.

Останнім часом в проблемі моделювання державного боргу країни найбільш вживаними виявилися моделі, засновані на різноманітних рівняннях. Найбільш перспективними з методологічної і теоретичної точок зору є моделі, розроблені Є. Балацький, оскільки в них враховуються практично всі найбільш важливі компоненти бюджетного дефіциту і статті їх покриття. Крім того, в роботі наведено досить детальний аналіз сучасних підходів до проблеми прогнозування державного боргу.
Основні передумови та рівняння
Основні балансові співвідношення приймаються такими:
, (1)
де - Повний бюджетний дефіцит, G t - Державні витрати на обслуговування держборгу, - Державні доходи (оподаткування), - Платежі по накопичених на момент часу t боргами. Ці платежі включають в себе як сплату самих боргів (з нормами амортизації і ):
(2)
де B і В0 - відповідно внутрішній і зовнішній борг країни, е - валютний курс. Сума загального держборгу на момент часу t має вигляд:
Вt + etBt = (1-wt) Bt-1 + et (1-wt o) Bt-1 o + Zt + etZt o (3)
Де Zt і - Нові внутрішні та зовнішні запозичення. Покриття дефіциту Dt відбувається за рахунок грошово-кредитної емісії Еt, а також за рахунок нових запозичень Zt і , Тобто:
(4).
Введемо в розгляд ще два параметри: βt - частку зовнішнього боргу, конвертовану в національну валюту (і / або погашається товарним покриттям), і yt - частина національного боргу, що підлягає списанню. Тоді рівняння (2) і (3) можна переписати у вигляді:
(5)
(6)
Прирівнюючи праві частини рівнянь (1) і (4), отримуємо з урахуванням (5) і (6):
(7)
Введемо наступні безрозмірні змінні (нормовані по відношенню до Q - величині ВВП), з урахуванням того, що Q = PtXt (P - середній рівень цін, Х - обсяг випуску в натуральному вираженні):
,
- Відносні величини внутрішнього і зовнішнього боргу в національній валюті, Xt - темп зростання випуску продукції, - Темп інфляції, - Темп зростання реального курсу валюти (долара) по відношенню до національної валюти, - Відносний первинний дефіцит (різниця між державними витратами та державними доходами), - Частка сукупного бюджетного дефіциту у ВВП, - Частка сукупного бюджетного дефіциту, що фінансується за рахунок кредитно-грошової емісії Центрального банку.
Тоді з рівняння (7) отримуємо рівняння першого порядку для і в сукупності:
Приймаючи, за Балацького і Свистунова, розщеплення бюджетно-емісійного процесу на дві частини, відповідно обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу окремо, з коефіцієнтом розщеплення - Отримаємо роздільні рівняння динаміки окремо для внутрішнього і зовнішнього боргу:
Рівняння (9) і (10) складають основу моделі динаміки внутрішньої і зовнішньої компонент державного боргу. Зауважимо, що рівняння для внутрішнього боргу (9) зачеплено з рівнянням (10) через частку зовнішнього боргу, конвертовану в національну валюту. Рівняння (10) не залежить від функції відносної величини внутрішнього боргу. Співвідношення (9) і (10) представляють собою систему двох лінійних неоднорідних різницевих рівнянь першого порядку зі змінними коефіцієнтами. У ці рівняння входять невідомі сіткові функції y і y 0 з областю визначення на рівномірній сітці:
Якісний аналіз моделі
Система рівнянь (9) і (10) у загальному вигляді, при умові завдання входять до неї параметрів, може бути вирішена тільки чисельно. Між тим являє інтерес якісний аналіз, який може бути проведений з спрощеним видом цієї системи, а саме - в припущенні про те, що входять до неї коефіцієнти і вільні члени є постійними величинами. Таке припущення рівносильно введення в розгляд усереднених величин Щоб входять в систему (9) і (10) параметрів.
Система рівнянь (9) і (10) у спрощеній формі має вигляд:
Рішення неоднорідного різницевого рівняння (13) легко знаходиться стандартними методами, вона визначається формулою:
Підстановка виразу (14) в рівняння (12) з наступним його рішенням призводить до формули для yt:
У формулах (14) і (16) С1 і С2 - довільні постійні. Звернемося тепер до аналізу отриманих рішень для зовнішнього і внутрішнього боргу.
1. Проаналізуємо спочатку отримане рішення (14). Дихотомія різних режимів для функції зовнішнього боргу має місце при = 1. Тут розрізняються два режими. У першому випадку > 1, тобто має місце необмежений ріст функції (14) у часі, оскільки з формули (14) випливає:
де - Початкове значення функції , Причому > 0. Аналіз впливу економічних параметрів тут досить прозорий. Малі темпи зростання випуску за відсутності списання боргів і переведення їх частини в національну валюту спільно з високим темпом зростання валютного курсу приводить до швидкого збільшення зовнішнього боргу.
Великий інтерес представляє другий випадок, коли:
Тут має місце стійкий режим з траєкторіями, які прагнуть у часі до граничного стану:
Умова (19) може бути забезпечено двома способами: або високим темпом зростання випуску х у поєднанні з відносно низькою ставкою відсотка, або при низькому значенні темпу зростання валютного курсу з високим темпом інфляції.
Проаналізуємо вираз в правій частині (20), що визначає граничне значення відносної величини зовнішнього боргу. Видно, що чим менше значення , Тим менше . Цьому сприяє зменшення ставки відсотка, а також збільшення частки списання зовнішнього боргу, конвертованої в національну валюту, і збільшення частки списання зовнішнього боргу. Зняття лімітного обмеження, тобто досягнення умови: призводить до умови , А це неможливо при природних обмеження 0 < <1, <1, <1. Іншими словами, зовнішній борг, один раз виникнувши, вже не зникає при наявності сукупного дефіциту держбюджету.
2.Теперь звернемося до аналізу функції відносного внутрішнього боргу - формули (16), (15) і (17). Умовою дихотомії, як випливає з виду рішення (16), тут є система співвідношень:
2.1.Рассмотрім випадок, коли:
Умова (22) означає, що ставка відсотка обслуговування боргу перевищує сумарний і мультиплікативний ефект інфляції і темпу росту випуску. Зазначимо можливість наступних можливих варіантів динаміки , Обумовлених різними поєднаннями значень параметрів задачі. Тут визначальним є критичне значення:
Де С1 знаходиться за формулою (18). У тому випадку, коли початкове значення внутрішнього боргу перевищує критичне значення, має місце необмежене зростання в часі.
2.2. Як випливає з виду рішення (16), випадок при наявності конверсії частини зовнішнього боргу у національну валюту, однозначно призводить до швидкого зростання внутрішнього боргу через зростання зовнішнього боргу (у силу нерівності (18)).
2.3.Условія визначають стійку траєкторію зовнішнього боргу з виходом на граничне значення:
З першої умови (25) випливає, що відносно низька ставка відсотка обслуговування внутрішнього боргу ставка відсотка обслуговування внутрішнього боргу повинна поєднуватися з помітним темпом зростання випуску і помірною інфляцією.
Неважко бачити, що граничне значення внутрішнього боргу, визначеної формули (26), істотно залежить від «навантаження» конверсійної частини зовнішнього боргу; другий доданок в (26) характеризує покриття первинного та сукупного бюджетного дефіциту. Зниженню значення сприяє зменшення ставки відсотка внутрішнього боргу і темпу росту випуску, а також списання частини зовнішнього боргу. Важливе значення має і зниження ставки відсотка.
Що стосується зняття лімітного обмеження, то з умови
Слід необхідність виконання двох умов:
Умова (28) означає, що фінансування сукупного бюджетного дефіциту за рахунок кредитно-грошової емісії або повинне перевищувати первинний дефіцит, або <0 (випадок профіциту). Тоді з нерівності (29) також випливає, що при досить малих ставках відсотків, невисоких темпах зростання валютного курсу і значних темпах зростання випуску Х умова (27) може бути виконано.
Нарешті, з загального вигляду рішень (14) - (17) безпосередньо випливає, що конверсійний переведення частини зовнішнього боргу у національну валюту вигідний, коли r < .
Параметричний аналіз моделі
У цьому розділі доцільно торкнутися питання, що становлять інтерес як для моделювання динаміки держборгу, так і для теоретичних досліджень властивостей самої моделі. Ці питання поділяються на три групи.
1. Параметри, що входять до сформульовану загальну модель (8) - (10), доцільно розбити на наступні три групи.
1.1. Група жорстких параметрів, визначених станом економіки держави. До них можна віднести:
1.2.Группа керованих параметрів, які можна змінювати в певних межах, що допускаються функціонуванням основних інститутів держави:
1.3.Группа договірно-політичних параметрів:
Останній параметр цієї групи визначає сукупний бюджетний дефіцит, а, значить, і розмір внутрішніх та зовнішніх запозичень.
Зазначене вище поділ параметрів моделі допоможе правильно і оптимальним чином визначати стратегію моделювання управління динамікою державного боргу, «програвати» реальні сценарії не тільки в економічному, але і в політичному плані, виробляти реальні рекомендації в управлінні державною заборгованістю.
2.Не всі із зазначених параметрів (30) - (32) є незалежними. Цей аспект є важливим як при виборі сценаріїв моделювання, так і у встановленні функціональних взаємозалежностей параметрів. З цієї точки зору слід критично ставиться до вибору деяких вихідних сценаріїв моделювання.
Можна стверджувати, що існують взаємозв'язки наступних видів.
Між темпом зростання випуску і первинним дефіцитом:
Зменшення випуску продукції призводить до зниження доходів бюджету. З іншого боку, діє і зворотний зв'язок. Дефіцит бюджету країни призводить до скорочення багатьох економічно і соціально необхідних витратних статей бюджету, таких як державні інвестиції в промисловість, енергетику і будівництво, національна оборона, фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу, сільське господарство, освіта, медицина, соціальні програми, що веде надалі до зниження ВВП і посилення проблеми дефіциту бюджету.
Між темпом інфляції і ставкою відсотка по внутрішньому боргу:
Чим вище темп інфляції, тим вище повинна бути ставка відсотка за внутрішнім боргом для залучення інвесторів. Необхідно також враховувати, що зменшення темпів інфляції позначається на зниженні прибутковості з певним лагом. Нарощення ж емісії боргових зобов'язань в той же період з метою покриття зростаючих дефіцитів ініціювало збільшення рівня прибутковості, в результаті чого прибутковість знижувалася більш повільно, ніж інфляція, обумовлюючи зростання реальної вартості обслуговування державного боргу.
Між коефіцієнтом розподілу бюджетно-емісійного покриття сукупного бюджетного дефіциту і темпом зростання випуску:
Як джерело мобілізації додаткових ресурсів і збільшення фінансових можливостей, державні позики є важливим чинником прискорення темпів соціально-економічного розвитку країни. В економічній теорії усталилася точка зору, яка полягає в тому, що покриття дефіциту бюджету за рахунок випуску боргових зобов'язань краще грошової емісії.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
474.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетний дефіцит і державний борг Особливості в Республіці Білорусь Бюджетний дефіцит:
Бюджетний дефіцит і державний борг 3
Бюджетний дефіцит і державний борг
Фіскальна політика. Бюджетний дефіцит і державний борг
Бюджетний дефіцит і державний борг Особливості в Республіці Білорусь
Бюджетний дефіцит і державний борг Проблеми фінансування бюджетного дефіциту 3
Бюджетний дефіцит і державний борг Проблеми фінансування бюджетного дефіциту 2
Бюджетний дефіцит і державний борг проблеми фінансування бюджетного дефіциту
Сутність і функції фінансів Державний бюджет Бюджетний дефіцит і його подолання Профіцит
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru