Бюджетний дефіцит і державний борг Особливості в Республіці Білорусь Бюджетний дефіцит:

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економічної теорії

Реферат

з дисципліни: Макроекономіка

на тему: Бюджетний дефіцит і державний борг. Особливості в Республіці Білорусь

Студента

А.А. Наливайко

Керівник

Е.І. Лобкович

МІНСЬК 2010

ЗМІСТ

Введення

1. Поняття бюджетного дефіциту, його види та регулювання

  1. Поняття бюджетного дефіциту і причини його виникнення

  2. Класифікація бюджетного дефіциту

  3. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

2. Поняття державного боргу та його роль в економіці

2.1 Зміст, види і способи стабілізації державного боргу. Показники державного боргу

2.2 Способи скорочення державного боргу

3. Особливості бюджетного дефіциту та державного боргу в Республіці Білорусь

3.1 Динаміка бюджетного дефіциту в Республіці Білорусь

3.2 Державний борг Республіки Білорусь

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Визначальну роль у формуванні та розвитку будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, обов'язковою складовою частиною якого є фінансова система. Головною ланкою фінансової системи є державний бюджет. Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання своїх функцій. Проте ця система часто стикається з проблемами, вираженими у формі бюджетного дефіциту і, як наслідок, державного боргу. Стан загальнодержавних фінансів є одним з найважливіших економічних показників будь-якої країни.

Бюджетний дефіцит в даний час є об'єктивним явищем: він характерний для більшості розвинених країн світу. Існують різні думки з приводу того, яке впливу надає бюджетний дефіцит на економічний розвиток країни.

Тема є актуальною, оскільки з проблемою дефіциту бюджету стикаються в даний час більшість країн світу, в тому числі і Республіка Білорусь. Крім того, дефіцит бюджету є індикатором стану економіки, а в умовах сформованої економічної ситуації особливо важливо підтримувати стабільність національної економіки.

При написанні роботи використовувалися Бюджетний кодекс Республіки Білорусь, відповідні нормативно-правові акти законодавства Республіки Білорусь, різні навчальні посібники, інструктивно-методичний матеріал, статті періодичної преси, а також електронні ресурси.

1. Поняття бюджетного дефіциту, його види та регулювання

  1. Поняття бюджетного дефіциту і причини його виникнення

Бюджетний дефіцит - це перевищення витрат над доходами державного бюджетного фонду. Будучи фінансової категорією, бюджетний дефіцит виступає похідним від державного бюджету і виражає його стан, при якому доходи не покривають всіх витрат з огляду на зростання граничних суспільних витрат виробництва, що призводить до негативного сальдо бюджету. [3, с.250]

Абсолютний розмір бюджетного дефіциту не є суттєвим макроекономічним показником. Найбільш раціонально використовувати такі показники бюджетного дефіциту:

 • Питома вага дефіциту державного бюджету у ВВП

 • Питома вага дефіциту державного бюджету в обсязі видаткової частини бюджету

Бюджетний дефіцит розраховують за формулою:

BD = G - T,

де G - всі державні витрати; T - доходи бюджету.

Доходи бюджету - це кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства у розпорядження органів державної влади. Доходи бюджету поділяються на такі основні групи:

 • Податкові доходи

 • Внески на державне соціальне страхування

 • Неподаткові доходи

 • Безоплатні надходження

Виділяють наступні можливі причини бюджетного дефіциту:

 • Циклічні спади в економіці.

 • Зростання державних витрат

 • Обмеженість фінансових можливостей держави мобілізувати необхідні доходи (свідоме скорочення податків з метою стимулювання діяльності суб'єктів господарювання або через низьку збирання доходів) [3, с. 251]

 • Перевищення заощаджень над інвестиціями. [5, с. 429]

 • Надзвичайні обставини (війни, стихійні лиха та ін

1.2 Класифікація бюджетного дефіциту

У світовій практиці виділяють наступні види бюджетного дефіциту:

 • Циклічний

 • Структурний

Циклічний бюджетний дефіцит є результатом дії вбудованих стабілізаторів економіки. Вбудований (автоматичний) стабілізатор - економічний механізм, що дозволяє знизити амплітуду циклічних коливань рівнів зайнятості і випуску, не вдаючись до частих змін економічної політики. В якості таких стабілізаторів у країнах з ринковою економікою зазвичай виступають прогресивна система оподаткування, система державних трансфертів та система участі у прибутках. Створення ефективних систем прогресивного оподатковування і страхування зайнятості є першочерговим завданням для перехідних економік, де об'єктивні складності стабілізаційної політики поєднуються з відсутністю адекватних податкових, кредитно-грошових та інших механізмів макроекономічного управління.

Структурний дефіцит державного бюджету - різниця між витратами і доходами бюджету в умовах повної зайнятості при існуючій системі оподаткування. Циклічний дефіцит нерідко оцінюється як різниця між фактичною величиною бюджетного дефіциту і структурним дефіцитом. Оцінки структурного дефіциту використовуються, в основному, в індустріальних країнах, де розміри бюджетних дефіцитів визначаються більшою мірою циклічними коливаннями, а не дискреційними заходами уряду.

Також виділяють операційний, пер

Операційний дефіцит - загальний дефіцит державного бюджету за вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу. Обслуговування заборгованості (тобто виплата відсотків по ній і поступове погашення основної суми боргу - його амортизація) є важливою статтею державних витрат.

Первинний дефіцит державного бюджету - це різниця між величиною загального дефіциту і всією сумою виплат по боргу. Наявність первинного дефіциту є чинником збільшення боргового тягаря.

Квазіфіскальний (квазібюджетний) дефіцит - це існуючий поряд з офіційним, прихований дефіцит державного бюджету, обумовлений квазіфіскальній (квазібюджетной) діяльністю держави.

Прикладами квазіфіскальних операцій є:

1) фінансування державними підприємствами надлишкової зайнятості в державному секторі та виплата ними заробітної плати за ставками вище ринкових за рахунок банківських позичок або шляхом накопичення взаємної заборгованості;

2) накопичення в комерційних банках великого портфелю недіючих позичок - прострочених боргових зобов'язань держпідприємств, пільгових кредитів домашнім господарствам, фірмам і т.д. Ці кредити, в кінці кінців, виплачуються за рахунок пільгових кредитів центрального банку;

3) фінансування центральним банком збитків від заходів по стабілізації обмінного курсу валюти, безвідсоткових і пільгових кредитів урядові; кредити рефінансування комерційним банкам на обслуговування «поганих боргів», а також рефінансування центральним банком сільськогосподарських, промислових і житлових програм уряду за пільговими ставками і т.д . [2, с. 429 - 433]

Існують декілька концепцій бюджетного дефіциту. Перша концепція грунтується на тому, що бюджет повинен бути щорічно збалансований.

Друга концепція базується на тому, що бюджет повинен бути збалансований в ході економічного циклу, а не за кожен рік. він був збалансований в ході економічного циклу. [2, с. 216].

Третя концепція пов'язана з ідеєю функціональних фінансів. Відповідно до цього питання про збалансованість бюджету - на щорічній або на циклічній основі - другорядне. Первісною метою державних фінансів є забезпечення неінфляційної повної зайнятості, тобто збалансування економіки, а не бюджету. [2, 217]. У відповідності з цією концепцією проблеми, пов'язані з державними дефіцитами або надлишками, незначні в порівнянні з надзвичайно небажаними альтернативами тривалих спадів або стійкої інфляції.

Для усунення негативних наслідків бюджетного дисбалансу необхідно розробити державну Програму скорочення бюджетного дефіциту. В умовах, специфічних для кожної країни, цілком допустимо дефіцит, якщо його величина не перевищує 2-3% до валового національного продукту. Наявність дефіциту, що перевищує гранично допустимі розміри, потребує вживання екстрених заходів щодо його скорочення і стабілізації.

Скорочення бюджетного дефіциту повинне здійснюватися за спеціально розробленою програмою. Вона повинна передбачати такі заходи:

 1. підвищення ефективності суспільного відтворення, яке буде сприяти зростанню фінансових ресурсів - основного джерела збільшення доходів бюджету;

 2. подальший розвиток і зміцнення ринкових відносин, проведення ринкових реформ; роздержавлення і приватизація власності;

 3. розширення кола платників повинно здійснюватися одночасно з поліпшенням податкового законодавства;

 4. розвиток територіально-регіонального госпрозрахунку.

 5. можливість скорочення деяких витрат держави, зокрема, на військові витрати, управління тощо;

 6. коректування трансфертної політики, що передбачає зменшення трансфертних виплат галузям реального сектору економіки, підвищення ефективності трансфертних платежів;

 7. реформування бюджетного процесу в цілому. [1, с. 262]

Можливе й інше рішення - складання бюджету у двох варіантах у вигляді:

 • поточного бюджету;

 • бюджету розвитку.

Поточний бюджет складається за принципом балансу, тобто з нульовим сальдо, а витрати понад передбачуваних доходів знайдуть відображення в бюджеті розвитку, який буде мати негативне сальдо. У тому й іншому варіантах досягається мета: узаконити цільовий характер бюджетного дефіциту, забезпечити можливість контролю над рухом залучених ресурсів, їх використанням та ефективністю.

  1. Джерела фінансування бюджетного дефіциту

Для фінансування витрат, що перевищують реальні доходи, необхідно вишукувати додаткові фінансові ресурси. У зв'язку з цим постає питання про джерела покриття бюджетного дефіциту. Вони поділяються на зовнішні і внутрішні. Останні можуть бути інфляційними і неінфляційним. [3, с. 259]

До внутрішніх неінфляційним джерел покриття бюджетного дефіциту відносяться:

 1. Підвищення податкових ставок;

 2. Боргове фінансування (внутрішнє);

 3. Кредити національного банку

 4. Відстрочка платежів уряду

 5. Операції з належним державі майном (приватизація державної власності)

 6. Зміна залишків коштів бюджету

 7. Секвестрування бюджету

Секвестрування-пропорційне зниження витрат (на 5 або 10,15% і т.д.) щомісячно практично по всіх статтях бюджету до кінця поточного фінансового року. Секвестрування не підлягають захищені статті, склад яких визначається вищими органами влади.

Внутрішні інфляційні Зазвичай уряду вдаються до монетизації дефіциту в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою в тих випадках, коли з-за значного зовнішнього боргу виключається фінансування з іноземних джерел, а можливості внутрішнього боргового фінансування практично вичерпані.

При монетизації бюджетного дефіциту, коли рівень інфляції в країні зростає, може виникнути «ефект Танзі» - свідома відстрочка сплати податків платниками податків, що характерно для країн з перехідною економікою. У результаті відбувається знецінення грошей, а отже, майбутніх державних доходів, що економічно вигідно для платника податків, але веде до зростання бюджетного дефіциту. [2, с. 105]

До зовнішніх джерел фінансування бюджетного дефіциту відносяться:

 1. Кредити міжнародних фінансових організацій

 2. Кредити урядів іноземних держав

 3. Боргове фінансування (зовнішнє) - продаж державних цінних паперів урядам, суб'єктам господарювання, населенню інших країн. Такий спосіб фінансування можливий у тому випадку, якщо рівень внутрішніх процентних ставок вище середньосвітового. Встановлення таких ставок може бути результатом свідомих дій центрального банку країни.

2. Поняття державного боргу та його роль в економіці

2.1 Зміст, види і способи стабілізації державного боргу. Показники державного боргу

Державний борг - це накопичена сума заборгованості (включаючи відсотки за нею) за зобов'язаннями держави перед фізичними та юридичними особами-резидентами, іноземними державами, міжнародними організаціями та іншими суб'єктами міжнародного права. Розрізняють капітальний і поточний державний борг.

 • Капітальний державний борг представляє собою всю суму випущених і непогашених боргових зобов'язань держави на певну дату, включаючи нараховані відсотки

 • Поточний державний борг - це сума заборгованості, яку необхідно погасити в поточному періоді.

У країнах, валюта яких не є вільно конвертованою, державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній державний борг відображає загальну суму боргових зобов'язань країни перед резидентами, а зовнішній - перед нерезидентами. При аналізі зовнішньої заборгованості країни розрізняють також такі показники: зовнішній борг і зовнішній державний борг. Перший являє собою більш широке поняття і перевищує другий на суму зовнішньої заборгованості резидентів, не гарантовану державою.

Стабілізувати і зменшити державний борг можна 3 способами:

 1. Збільшивши доходи бюджету і зменшивши його витрати;

 2. Здійснивши монетизацію бюджетного дефіциту;

 3. Повністю або частково відмовившись від сплати боргу.

2.2 Способи скорочення державного боргу

Управління державним боргом - це комплекс заходів, спрямованих на його оптимізацію. Управління державним боргом включає в себе 3 етапи:

 1. Визначення потреби в додаткових фінансових ресурсах (визначення граничних розмірів державних запозичень і гарантій на черговий бюджетний рік, вибір інструментів залучення ресурсів та підвищення їх використання)

 2. Залучення фінансових ресурсів (випуск і розміщення державних цінних паперів, отримання кредиту та надання державних гарантій)

 3. Погашення і обслуговування боргових зобов'язань (пошук джерел фінансування для погашення та обслуговування державного боргу, зниження загальних витрат, своєчасного виконання боргових зобов'язань)

Державні боргові зобов'язання можуть погашатися за рахунок бюджетних доходів, золотовалютних резервів країни, грошових коштів, отриманих від продажу державної власності, а також нових запозичень. Ситуація, при якій боржник виявляється не в змозі погашати свій зовнішній борг за узгодженим з кредитором графіком, називається борговою кризою.

При управлінні державним боргом можуть використовуватися такі методи:

Рефінансування - це погашення старої заборгованості шляхом прийняття нових зобов'язань.

Реструктуризація - перегляд первісного графіка погашення та обслуговування державного боргу.

Конверсія - це зміна умов державних позик на користь боржника.

Консолідація - це зміна термінів погашення позик, як правило, у бік збільшення шляхом переведення короткострокових зобов'язань у довгострокові. Консолідація може поєднуватися з конверсією.

Анулювання державного боргу являє собою відмову держави від зобов'язань за випущеними позиками.

Для того щоб наслідки зростання внутрішнього боргу для країни не стали занадто важкими уряд повинен робити певні заходи з управління боргом.

Це можуть бути:

 1. інфляція,

 2. введення спеціальних податків,

 3. секвестрованіе бюджету.

Уряд робить певні заходи, щоб зменшити зовнішній борг, якщо він перевищує прийнятний рівень. Воно може використовувати для погашення частини боргу золотовалютні резерви країни, якщо такі є. За згодою кредиторів уряд може переоформити короткострокову та довгострокову заборгованість або відстрочити виплату зовнішнього боргу.

3. Особливості бюджетного дефіциту та державного боргу в Республіці Білорусь

3.1 Динаміка бюджетного дефіциту в Республіці Білорусь

Очевидно, що після розпаду СРСР Білорусі дісталися практично розвалена пострадянська економіка, недосконала система державних фінансів, в тому числі і бюджетний дефіцит, що росте з року в рік.

Як наслідок, на початку 90-х рр.. Республіка Білорусь зіткнулася з дефіцитом держбюджету. Вперше бюджет було зведено з дефіцитом у 1992 році. Розмір дефіциту склав 2% ВВП. Максимального значення бюджетний дефіцит досяг в 1993 році - 5,5% ВВП, або 17% до доходів бюджету.

З початку 1990-х рр.. в Республіці Білорусь для покриття бюджетного дефіциту використовувалася грошова емісія та кредити міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних держав. У 1993 - 1994 рр.. основним джерелом покриття дефіциту були зовнішні позики. Наприклад, у 1994 році за рахунок цього джерела було профінансовано більше 60% бюджетного дефіциту. У 1996 році дефіцит більш ніж на 80% покривався емісійними кредитами Національного банку. У 1998 - 2001 рр.. із внутрішніх джерел були профінансовані не тільки дефіцит поточного року, але і погашення зовнішнього боргу минулих років. У 2001 році завдяки розвитку ринку цінних паперів за рахунок внутрішніх джерел вдалося покрити близько 50% обсягу дефіциту. [4, с. 42]

Дефіцит республіканського бюджету в 2005 році сформувався в розмірі 432 млрд. руб., Або 0,7% ВВП, що відповідало параметрам Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2001 - 2005 рр.. У 2005 році, як і роком раніше не залучалися до фінансування бюджетного дефіциту кредити Національного банку. Внутрішні джерела фінансування бюджету склали близько 45%. Позитивне сальдо внутрішнього фінансування утворилося в основному за рахунок розміщення державних цінних паперів і надходжень від реалізації належного державі майна.

За даними Національного банку консолідований бюджет Білорусі за січень-червень 2009 року виконаний з дефіцитом 895,2 млрд. біл. руб., або 1,5% до ВВП. За аналогічний період 2008 бюджет був виконаний з профіцитом 3064,0 млрд., або 5,5% до ВВП.

Таблиця 1 - Консолідований бюджет Республіки Білорусь за 2004-2009 рр..


2004

2005

2006

2007

2008

2009

Доходи консолідованого бюджету

22057

30825

38391

48049

65663

62808

Витрати консолідованого бюджету

22036

31257

37256

47627

63811

63766

Дефіцит (-), профіцит (+)

консолідованого бюджету

+21

-432

+1135

+422

+1852

-958

За підсумками січня-липня поточного року республіканський бюджет Білорусі виявився дефіцитним: уряд різко збільшило витрати на національну економіку та житлово-комунальне господарство.

3.2 Державний борг Республіки Білорусь

Для оцінки тягаря зовнішнього боргу країни Світовий банк рекомендує розраховувати наступні показники: [4, с. 67]

 • Відношення зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг;

 • Відношення зовнішнього боргу до ВВП.

На основі цих критеріїв країни діляться на три групи: з високим, середнім і низьким рівнями заборгованості. Якщо величина першого показника становить більше 220%, а другого - перевищує 80%, то заборгованість вважається високою. Якщо перший показник перебуває в інтервалі від 132 до 220%, а другий - від 48 до 80%, то заборгованість вважається середньою. Для характеристики поточного стану зовнішньої заборгованості розраховують третій показник - відношення платежів з погашення боргу до експорту. Його порогова величина знаходиться в інтервалі 20 - 25%. Показники кредитоспроможності нашої країни представлені у таблиці Має місце також поняття валовий зовнішній борг. Він являє собою суму зовнішньої заборгованості держави і резидентів Республіки Білорусь. Показники валового зовнішнього боргу також знаходяться в межах допустимої норми, проте мають стійку тенденцію до збільшення

Таблиця 2 - Про даних валового зовнішнього боргу

Показники

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Валовий зовнішній борг РБ

4 174.9

4 935.4

5 128.2

6 844.1

12 496.5

15 154.1

22 060.3

Короткостроковий

2 764.3

3 840.4

3 650.4

4 778.2

7 867.0

8 275.6

9 927.3

Довгостроковий

1 410.6

1 095.0

1 477.8

2 065.9

4 629.5

6 878.5

12 133.0

Обслуговування державного боргу є важкою ношею для будь-якої держави, оскільки постійно відтягає на себе певну частку оборотних коштів і призводить до збільшення дефіциту бюджету держави. У свою чергу, зростання останнього, обтяжує економіку необхідністю постійного вишукування коштів для його погашення і призводить до нового витка зростання як внутрішнього, так і зовнішнього боргу держави.

Граничний щорічний приріст або скорочення внутрішнього державного боргу встановлюється Верховною Радою Республіки Білорусь за пропозиціями Ради Міністрів Республіки Білорусь. На сьогоднішній день ліміт приросту внутрішнього державного боргу становить 3%.

Роблячи висновки, потрібно сказати, що державний борг може бути як тягарем для економіки так і принести їй вагомі вигоди

ВИСНОВОК

В умовах світової фінансової кризи проблема дефіциту державного бюджету стає найбільш гостро. Для Республіки Білорусь проблема бюджетного дефіциту стала актуальна Очевидно, що бюджетний дефіцит в Республіці Білорусь є наслідком кризових явищ в економіці.

Зменшення доходів бюджету в Республіці Білорусь пов'язано зі зменшенням експорту білоруських підприємств, викликаного зменшенням попиту на нафтохімічні продукти, калійні добрива, трактори і т. д., В умовах обмеженості внутрішніх ресурсів бюджету необхідність активної підтримки національної економіки змушує шукати зовнішні джерела залучення ресурсів в економіку країни . Основними кредиторами Республіки Білорусь в даний час є Росія і Міжнародний валютний фонд. Станом на 1 січня 2009 року зовнішній державний борг становив 3,7 млрд. дол США, або близько 6,4% ВВП. Ця величина знаходиться в межах економічно безпечного рівня.

Республіка Білорусь в даний час здійснює перехід від пасивної форми бюджетного дефіциту, яка носить споживчий характер, до активної форми, що передбачає спрямування ресурсів на ті економічні проекти, які відразу дадуть економічну віддачу, а також на інноваційні та експотрооріентірованние підприємства.

Список використаної літератури

 1. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь: збірник наукових статей молодих вчених, аспірантів, магістрів і студентів; під редакцією В.Л. Клюки. - Гродно: ГрГУ, 2004 - 532 с.

 2. Макроекономіка: Навчальний посібник / О.В. Бондар, В.А. Воробйов, Л.М. Новікова - Мінськ: БГЕУ, 2007. - 415с.

 3. Сорокіна Т.В. Державний бюджет: Навчальний посібник. 2-е видання, перероб. / Т.В. Сорокіна. - Мн.: БГЕУ, 2004. - 289 с.

 4. Струк Т.Г. Фінансова система Республіки Білорусь: посібник / Т.Г. Струк - Мн.: Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 2006. - 95 с.

 5. БГЕУ, 2006. - 543 с.

 6. Електронний ресурс: http:// www. Belstat. Gov. By. Дата доступу: 01.11.2010.

 7. Електронний ресурс: http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt / Parameters / Дата доступу: 01.11.2010.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
79.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетний дефіцит і державний борг Особливості в Республіці Білорусь
Бюджетний дефіцит і державний борг
Бюджетний дефіцит і державний борг 3
Бюджетний дефіцит і державний борг 2
Фіскальна політика. Бюджетний дефіцит і державний борг
Бюджетний дефіцит і державний борг Проблеми фінансування бюджетного дефіциту 2
Бюджетний дефіцит і державний борг Проблеми фінансування бюджетного дефіциту 3
Бюджетний дефіцит і державний борг проблеми фінансування бюджетного дефіциту
Сутність і функції фінансів Державний бюджет Бюджетний дефіцит і його подолання Профіцит
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru