Бюджетна система України 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

 
ПЛАН.
 
ВСТУП. 2 - 4 стор
1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. 5 -6 стор
- Склад бюджетної системи
- Зведений бюджет
2. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ. 7 - 9 стор
3. ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЮДЖЕТ. 10 - 11 стор
ВИСНОВОК. 12 стор
СПИСОК ДЖЕРЕЛ. 13 стор
ВСТУП.
Сукупність фінансових інститутів, що об'єднує певні фінансові відносини за освітою і використанню відповідних централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, являє собою фінансову систему України.
В умовах переходу до ринкової економіки всім інститутам фінансової системи надається велике значення, тому що, вони вносять певний внесок у розвиток економіки держави. Однак, в інститутах, де фінансові відносини регулюються нормами, не погодженими з діями економічних законів, або суміжними фінансовими інститутами, вони створюють передумови або безпосередньо діють на поглиблення економічної кризи. В даний час такими інститутами є інститути банківського кредитування, державного бюджету, а також діюча система безготівкових розрахунків, як усередині країни, так і в розрахунках із зарубіжними країнами.
Різноманітна фінансова діяльність в Україні, регульована нормами різних фінансових інститутів будується на економічній основі держави. Фінансова діяльність, спрямована на забезпечення функцій держави, це його бюджет.
Бюджет - це план створення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, здійснюваних органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів. Державний бюджет України затверджується законом України.
Провідне місце у фінансовій системі України займає державний бюджет України та місцеві бюджети місцевих рад народних депутатів.
Державний бюджет - розпис доходів та видатків держави на певний період (на рік). Являє собою централізовані фонди грошових коштів, акумульовані головним чином за допомогою податків і використовувані для державного регулювання економіки, стимулювання господарської кон'юнктури, фінансування соціальних програм, науки і культури, збройних сил, утворення фінансових і матеріальних резервів, утримання органів державного управління.
Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондом грошових коштів, що затверджується актом вищої юридичної сили, Законом. Бюджет будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, які входять до бюджетної системи України.
Актуальність теми полягає в тому, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Для виконання своїх функцій, чітко визначених Конституцією України, державі, безумовно потрібні фінансові та матеріальні кошти, які в умовах товарно-грошових відносин ринкової економіки мають грошовий характер. Для покриття витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій будь-якій державі необхідні фінансові ресурси, які держава отримує шляхом формування і використання централізованого фонду, грошових коштів - державного бюджету.
Предметом дослідження бюджетного права України є суспільні відносини, що складаються в процесі формування та виконання державного бюджету.
Методом дослідження є фінансово - правові норми регулюють відносини виникають у сфері державного бюджету України, і визначають бюджетний пристрій, повноваження Україні.
Метою бюджетного права є регламентація фінансової діяльності державних органів, в силу того, що вона пов'язана з грошовими коштами, які вимагають ретельного обліку та зберігання, і будь-які операції з ними потребують строгого документальному оформленні.
Завдання бюджетного права полягає в тому, що воно регулює відносини між державними органами, підприємствами, організаціями та установами.

1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
1.1 Склад бюджетної системи.
Згідно зі ст. 5 БКУ - бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджетна система - це сукупність всіх видів бюджетів, заснована на економічних відносинах відповідно з бюджетним кодексом України.
Кожна держава має свою бюджетну систему та встановлює принципи її побудови.
Бюджетне пристрій в державі визначається формою державного устрою і включає в себе: організацію бюджетної системи, принципи її побудови, повноваження законодавчих і виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
Згідно Бюджетного кодексу України бюджетний пристрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи 1. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою та адміністративно - територіального поділу.


Ст. 5.7. Бюджетний Кодекс України
Стаття 6 БКУ виділяє і зведений бюджет, який є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.
1.2. Зведений бюджет.
Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.
Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення.
Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області.
Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району.
Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу у разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища, села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ і сіл.
Ст.61 ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» встановила, що органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети.
2. ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ.
Бюджетна система України грунтується на таких принципах, передбачених ст.7 БКУ:
- Принцип єдності бюджетної системи України полягає у забезпеченні єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиною бюджетною класифікацією і єдиним регулюванням порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- Принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат бюджету, які повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, тобто, як визначено в ст.95 Конституції України, щоб повноваження на здійснення витрат бюджету відповідали обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період і покривалися реальними доходами;
- Принцип самостійності - самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ланками бюджетної системи відповідних джерел доходів, правом відповідних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання грошових коштів бюджету згідно з законодавством України правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад самостійно формувати і затверджувати відповідні бюджети згідно з положеннями Бюджетного кодексу України;
- Принцип повноти, коли до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, які здійснюються відповідно до нормативно - правовими актами органів державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Цей принцип повинен реалізовуватися на всіх стадіях бюджетного процесу. Він передбачає, зокрема, включення в доходи державних фондів соціального страхування (крім Пенсійного фонду) зі збереженням цільового використання грошових коштів;
- Принцип обгрунтованості. Бюджет повинен формуватися на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави і розрахункових надходжень до бюджету і витрат бюджету, які здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.
Реалістичність бюджету базується на достовірності таких основних прогнозних показників соціально - економічного розвитку:
а) валовий внутрішній продукт (ВВП) номінальний (млрд.грн.);
б) індекс споживчих цін (% у середньому до попереднього року, грудень до грудня попереднього року);
в) прибуток підприємств (млрд. грн)
г) надходження до бюджету від приватизації (млрд.грн.)
д) темпи приросту монетарної бази до початку року (%)
е) темпи приросту грошової маси до початку року (%)
ж) експорт та імпорт товарів і послуг (млн.дол.США)
та інших показників, які повинні затверджуватися Кабінетом Міністрів України до складання бюджету:
- Принцип ефективності означає, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;
- Принцип субсидарності означає, що розподіл видів видів видатків між державними бюджетами та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Витратні повноваження мають бути закріплені за бюджетами з метою децентралізації і з урахуванням того, що вони можуть бути виконані найефективніше на місцях;
- Принцип цільового використання бюджетних коштів означає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Такий підхід дозволяє зупинити відповідальних за цільове використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу, а також ступінь відповідальності кожного учасника бюджетного процесу;
- Принцип публічності та прозорості означає, що Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення про облік їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. 2


Пахомов І.М. Фінансове право. - Харків «Одіссей», 2003 стр. 68
3. ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БЮДЖЕТ.
Доступність інформації про бюджет повинна забезпечуватися на всіх стадіях бюджетного процесу. На початковій стадії - це бюджетні запити, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету. І Бюджетний кодекс встановлює обсяг інформації, яка надається разом з проектом основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і з проектом закону про державний бюджет. Для досягнення прозорості зазначені документи повинні містити розшифровку всіх доходів і витрат за кодами бюджетної класифікації.
Ст. 28 БКУ передбачено, що інформація про бюджет повинна бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації:
- Проекту закону про державний бюджет;
- Закону про державний бюджет України на відповідний період з додатками, які є невід'ємною частиною;
- Інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу і року;
- Інформацію про показники виконання зведеного бюджету України;
- Іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
Проект закону України про державний бюджет підлягає обов'язковій публікації в газеті «Урядовий кур'єр» не пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді Україні.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.
Повна гласність повинна стати невід'ємною складовою формування та виконання бюджету.
ВИСНОВОК.
Розглянувши Бюджетну систему України можна зробити наступні висновки.
Структура бюджетної системи значною мірою залежить від державного устрою країни. Так країна з федеральним (Росія) або унітарною (Україна) пристроєм має федеральний (державний) бюджети складових частин федерації (штатів, земель, кантонів, республік), а також місцеві бюджети (районів, міст, сіл - залежно від адміністративного поділу).
Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу, коли кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність на кожній стадії бюджетного процесу, для реалізації цього принципу в Бюджетному кодексі закріплені повноваження за учасниками бюджетного процесу щодо дотримання бюджетного законодавства, а також вводиться поняття бюджетного правопорушення та встановлюється відповідальність.
Центральне місце бюджету у фінансовій системі, перш за все, пояснюється тим, що з його допомогою перерозподіляється значна частина національного доходу. У країнах з розвиненою ринковою економікою через бюджет перерозподіляється майже половина національного доходу.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
 
1. . Конституція України від 28.06.1996 р. ст. 1 - 10, ст. 95 - 100,
2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. зі змінами та доповненнями. Ст. 2, Глава II.
3. Алісов Є.О. Фінансове право. - Харків «Еспада» 1999., 167 стор
4. Похомов І.М. Фінансове прав
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
31.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетна система України
Бюджетна система України 8
Бюджетна система України
Бюджетний устрій та бюджетна система України
Бюджетна система України 2 Принципи розмежування
Бюджетна система України Місцеві бюджети
Бюджетна система України і принципи її побудови
Бюджетна система України стан перспективи розвитку 2
© Усі права захищені
написати до нас