Бухгалтерський облiк основних засобiв

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахування амортизації).
Основні засоби — це матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які підприємство утримує із метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються по таких групах (відповідно враховуються на рахунках і субрахунках):
þ Основні засоби
- рахунок 10
Земельні ділянки
101
Капітальні витрати на поліпшення земель
102
Будинки, спорудження і передатні устрої
103
Машини й устаткування
104
Транспортні засоби
105
Інструменти, прилади, інвентар
106
Робоча і продуктивна худоба
107
Багаторічні насадження
108
Інші основні засоби
109
þ Інші необоротні матеріальні активи
- рахунок 11
Бібліотечні фонди
111
Малоцінні необоротні матеріальні активи
112
Тимчасові (нетитульні) спорудження
113
Природні ресурси
114
Інвентарна тара
115
Предмети прокату
116
Інші необоротні матеріальні активи
117
þ Незавершені капітальні інвестиції
- рахунок 15
Капітальне будівництво
151
Придбання (виготовлення) основних засобів
152
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
153
Придбання (створення) нематеріальних активів
154
Формування основного стада
155
Об'єкт основних засобів — це: закінчений устрій з усіма пристосуваннями й приналежностями до нього; конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; або відособлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їхнього обслуговування загальні пристосування, приналежності, керування і єдиний фундамент, у результаті чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, контрольована підприємством. Національні стандарти бухгалтерського обліку до основних засобів відносять також і незавершені капітальні інвестиції, тобто витрати капітального характеру на придбання (створення) об'єктів основних засобів, введення в експлуатацію яких на дату складання звітності не відбулося.
Якщо один об'єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПО ДОДАТКОВИХ ОЗНАКАХ
На підприємствах об'єкти основних засобів в аналітичному обліку можуть класифікуватися по додаткових ознаках, які підприємства встановлюють самостійно:
1) залежно від права власності на такі об'єкти:
þ власні основні засоби: придбані (створені) основні засоби;
- основні засоби, внесені в статутний капітал;
- отримані безкоштовно основні засоби;
- основні засоби, придбані за рахунок коштів цільового фінансування;
þ орендовані основні засоби: на умовах фінансової оренди; на умовах операційної оренди;
2) залежно від методу нарахування амортизації;
3) залежно від застосування:
þ основні засоби, використовувані у виробничій діяльності (у тому числі надані в операційну оренду);
þ основні засоби, які утримуються підприємством для здійснення соціально-культурних функцій;
þ основні засоби, які тимчасово не використовуються - консервація, реконструкція.
4) залежно від переоцінки:
þ основні засоби, які дооцінені;
þ знижені в ціні основні засоби.
ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОЗ
До введення в експлуатацію об'єктів основних засобів витрати підприємства на їхнє придбання (створення) відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій — рахунок 15. Введення в експлуатацію об'єктів основних засобів в обов'язковому порядку повинне супроводжуватися оформленням облікової документації, передбаченої наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 року N 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку». До таких типових форм відносяться:
03-1 «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів »;
03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів (заповнюється в одному екземплярі на підставі «Акту (накладної) прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів » (форма N 03-1), технічної й іншої документації);
03-7 «Реєстр інвентарних карток по обліку основних засобів » (застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів (форма N 03-6);
03-8 «Картка обліку руху основних засобів »;
03-9 «Інвентарний список основних засобів » (застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх перебування (експлуатації) по матеріально відповідальних особах).
ОБЛІК ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Придбані (створені) об'єкти основних засобів.
Придбані (створені) об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що складається з наступних витрат:
þ суми, які виплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
þ реєстраційні збори, державний збір й аналогічні платежі, які здійснюються у зв'язку із придбанням (одержанням) прав на об'єкт основних засобів;
þ суми ввізного мита;
þ суми непрямих податків у зв'язку із придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству; зокрема, у первісну вартість об'єкта включаються сплачені суми ПДВ у випадках:
- коли підприємство не є платником ПДВ;
- якщо передбачається використати придбаний об'єкт у не оподатковуваних ПДВ операціях;
þ витрати по страхуванню ризиків доставки основних засобів;
þ витрати на транспортування, установку, монтаж, настроювання основних засобів;
þ інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.
Особливо відзначається, що у випадку придбання основних засобів за кредитні ресурси нараховані відсотки по кредиту не включаються в первісну вартість об'єкта основних засобів, а є для підприємства витратами періоду.
Вартість (первісна або переоцінена), по якій основні засоби відображаються в балансі, в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.
Оскільки операції з основними фондами відносяться до інвестиційної діяльності підприємства, то інформацію про розрахунки з постачальниками основних засобів рекомендується оформляти із застосуванням субрахунків:
377 «Розрахунки з різними дебіторами» - для оформлення в обліку перерахованих авансів на придбання основних засобів;
685 «Розрахунки з іншими кредиторами» - для оформлення в обліку операцій у випадку одержання об'єктів основних засобів до оплати.
Таблиця 1. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів з попередньою оплатою
Зміст господарської операції
Дт

Постачальник й одержувач - платники ПДВ
Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається
377
311
Нараховано податковий кредит по ПДВ
641
644
Отримано об'єкт ОЗ від постачальника
15
685
Списано податковий кредит по ПДВ
644
685
Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу
685
377
Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
Постачальники/або одержувач - неплатники ПДВ
Перераховано аванс в оплату об'єкта, що придбається
377
311
Отримано об'єкт ОЗ від постачальника
15
685
Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу
685
377
Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
Таблиця 2. Оформлення в обліку операцій по придбанню основних засобів до оплати
Зміст господарської операції
Дт

Постачальник й одержувач – платники ПДВ
Отримано об'єкт основних засобів від постачальника
15
685
Нараховано податковий кредит по ПДВ
641
685
Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта
685
311
Постачальник й/або одержувач - не платники ПДВ
Отримано об'єкт основних засобів від постачальника
15
685
Придбаний об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
Перераховано кошти в оплату придбаного об'єкта
685
311
Таблиця 3. Оформлення в обліку операцій по створенню основних засобів
Зміст господарської операції
Дт

Підприємство - платник ПДВ
Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта
15
20
Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій
15
661
Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій
15
65
Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій
15
68
Нараховано податковий кредит по ПДВ у сумі податку, сплаченого при придбанні послуг підрядника
641
685
Створений об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
Підприємство - неплатник ПДВ
Використання власних матеріалів на виготовлення об'єкта
15
20
Нарахована заробітна плата включається до складу капітальних інвестицій
15
661
Нарахування на фонд оплати праці включаються до складу капітальних інвестицій
15
65
Інші витрати включаються до складу капітальних інвестицій
15
68
Створений об'єкт уводиться в експлуатацію
10(11)
15
ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВНЕСЕНІ В СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства, зараховуються на баланс по первісній вартості, якою визнається погоджена засновниками (учасниками) їхня справедлива вартість із урахуванням витрат, що враховують при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних к засобів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» не застосовується.
Таблиця 4. Оформлення в обліку основних засобів, внесених у статутний капітал підприємства
Зміст господарської операції
Дт

Відображено оголошений розмір статутного капіталу (відповідно до установчих документів)
46
40
Погашено заборгованість засновника (учасника) шляхом внесення в статутний капітал об'єкта основних засобів
10(11)
46
ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИДБАНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
Зазначені ОЗ зараховуються на баланс по первісній вартості, що визначається в загальному порядку.
У випадку придбання основних засобів за рахунок використання коштів цільового фінансування підприємство може відображати капіталізацію таких засобів на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (з виділенням спеціального субрахунку третього порядку). Витрати коштів цільового фінансування в момент придбання основних засобів з рахунку 48 «Цільове фінансування й цільові надходження» списується на рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів», відповідно на дату звітності такі витрати будуть враховані в рядку 630 Балансу.
Таблиця 5. Оформлення в обліку основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування (постачальник й одержувач - платники ПДВ)
Зміст господарської операції
Дт

Отримані на розрахунковий рахунок підприємства кошти цільового фінансування для придбання основних засобів для основного виробництва
311
480
Зроблено перерахування авансу в оплату об'єкта основних засобів
377
311
Нараховано податковий кредит по ПДВ
641
644
Отримано об'єкт основних засобів від постачальника
15
685
Списано податковий кредит по ПДВ
644
685
Проведено залік заборгованості по перерахованому авансу
685
377
Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів, придбаний за рахунок коштів цільового фінансування
10
15
Витрати коштів цільового фінансування віднесено на доходи майбутніх періодів
48
69
БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАНІ ОБ'ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Безкоштовно отримані об'єкти основних засобів зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат, що враховуються при визначенні первісної вартості придбаних засобів. При цьому підприємство не проводить капіталізацію власних коштів, відповідно в цьому випадку рахунок 15 «Капітальні інвестиції» не застосовується.
Таблиця 6. Оформлення в обліку безкоштовно отриманих об'єктів основних засобів
Зміст господарської операції
Дт

Збільшення додаткового капіталу у зв'язку з безкоштовним одержанням об'єкта основних засобів
10(11)
424
ОБЛІК ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Оформлення в обліку основних засобів, придбаних на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу).
Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу), зараховуються на баланс по первісній вартості, що дорівнює справедливій вартості активу, визначеної в договорі фінансового лізингу.
Таблиця 7. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, придбаного на умовах фінансової оренди (фінансового лізингу)
Зміст
Дт

Зарахований до складу основних засобів об'єкт, придбаний на умовах фінансової оренди (лізингу)
10(11)
531
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ ПІДПРИЄМСТВОМ НА УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ
Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на забалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди.
Таблиця 8. Оформлення в обліку об'єкта основних засобів, отриманого на умовах операційної оренди
Зміст
Дт

Орендодавець й орендар - платники ПДВ
Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди
01
Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта
23 (91,92,949)
63
Нараховано податковий кредит по ПДВ
641
63
Орендодавець й/або орендар - не платники ПДВ
Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди
01
Нараховано орендну плату по напрямках використання орендованого об'єкта
23 (91,92,949)
63
ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Амортизація основних засобів - це систематичний розподіл вартості, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна) основних вартості протягом строку їхнього корисного використання. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів.
Не підлягає амортизації вартість землі, а також вартість незавершених капітальних інвестицій.
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, що встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і припиняється на період його реконструкції, модернізації, добудування, дообладнування й консервації.
Нарахування амортизації відображається також на забалансовому рахунку 09. Зменшення залишку на даному рахунку відображається в сумі використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позичок тощо. При цьому на даному субрахунку не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків у статутний фонд підприємства.
Сума нарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.
Таким чином, для того щоб правильно нараховувати амортизацію об'єкта основних фондів, необхідно:
þ визначити строк корисного використання;
þ розрахувати ліквідаційну вартість об'єкта; 
þ визначити метод нарахування амортизації для кожного об'єкта основних засобів.
Нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, здійснюється щомісяця, а припиняється з місяця, що настає за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, що настає за місяцем переведення об'єкта основних засобів на реконструкцію (добудування, консервацію); відновляється з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію після завершення реконструкції (добудування, консервації).
Методи амортизації, діапазон строків корисного використання (експлуатації), сума нарахованої амортизації в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні кошти.
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
При нарахуванні амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) застосовуються наступні методи.
1. Прямолінійний метод
Відповідно до цього методу річна сума амортизації визначається розподілом вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.
Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:
þ встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об'єкта;
þ визначається ліквідаційна вартість об'єкта;
þ розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);
þ
2. Метод зменшення залишкової вартості
Відповідно до зазначеного методу річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації й річної норми амортизації.
Порядок нарахування амортизації при використанні методу зменшення залишкової вартості:
þ встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об'єкта;
þ визначається ліквідаційна вартість об'єкта;
þ розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);
þ розраховується річна норма амортизації;
þ річна сума амортизації розраховується множенням первинної вартості на дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації;
þ
або:
þ річна сума амортизації розраховується множенням залишкової вартості на початок звітного року на річну норму амортизації;
þ місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний рік корисного використання на 12;
þ в останній рік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів нарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишкової вартості (мінус ліквідаційна вартість).
3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Відповідно до зазначеного методу річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації й річної норми амортизації, що обчислюється виходячи зі строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;
Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:
þ встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об'єкта;
þ визначається ліквідаційна вартість об'єкта;
þ розраховується вартість, що амортизується (первісна мінус ліквідаційна);
þ розраховується річна норма амортизації:
þ
þ річна сума амортизації розраховується множенням первинної вартості на дату початку нарахування амортизації на подвоєну річну норму амортизації;
þ місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний рік корисного використання на 12;
þ в останній рік строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів нарахування амортизації здійснюється в розмірі всієї залишкової вартості (мінус ліквідаційна вартість).
4. Кумулятивний метод
Відповідно до цього методу річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується й кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кількості років, які залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;
Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:
þ встановлюється строк корисного використання (експлуатації) об'єкта;
þ визначається ліквідаційна вартість об'єкта;
þ розраховується кумулятивний коефіцієнт,
þ
þ річна сума амортизації визначається множенням вартості, що амортизується на кумулятивний коефіцієнт,
þ місячна сума амортизації визначається розподілом річної суми амортизації за повний рік експлуатації на 12.
5. Виробничий метод
Відповідно до зазначеного методу місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється розподілом вартості, що амортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що підприємство очікує зробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.
Порядок нарахування амортизації при використанні цього методу:
þ встановлюється загальний обсяг продукції (робіт, послуг), що передбачається випустити з використанням об'єкта (у натуральному вимірнику);
þ визначається ліквідаційна вартість об'єкта;
þ розраховується виробнича ставка амортизації
þ
þ місячна сума амортизації визначається множенням фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку амортизації.
Застосування даного методу забезпечує нарахування амортизації тільки при реальному використанні (експлуатації) устаткування.
6. Метод нарахування амортизації, який застосовується у податковому обліку
Підприємство може застосовувати норми й методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством. При цьому варто мати на увазі, що застосування методу нарахування амортизації, що застосовується в податковому обліку, із застосуванням установлених Законом про прибуток норм, приведе до завищення показників залишкової вартості основних засобів і заниженню норм амортизаційних відрахувань, тобто до завищення оцінки активів і доходів (прибутку) у фінансовій (бухгалтерської) звітності.
АМОРТИЗАЦІЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується по методах, які наведені вище.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися в першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків вартості, що амортизується, а інші 50 відсотків - у місяці їхнього виключення з активів (списання з балансу) у результаті невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об'єкта - 100 відсотків його вартості.
ВИКОРИСТОВУВАНІ РАХУНКИ (СУБРАХУНКУ) ДЛЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
Сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання характеризується нарахованим зношуванням основних засобів, що в обліку узагальнюються на відповідних субрахунках:
знос необоротних активів
- рахунок 13
знос основних засобів
131
знос інших необоротних матеріальних активів
132
амортизаційні відрахування
09
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ПРИДБАНИХ (СТВОРЕНИХ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ; ОБ'ЄКТІВ, ПРИДБАНИХ НА УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ, А ТАКОЖ ВНЕСЕНИХ У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зношування основних засобів.
Таблиця 9. Оформлення в обліку нарахування амортизації придбаних (створених) об'єктів основних засобів
Зміст господарської операції
Дт

Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються у виробничій діяльності
23
131 (132)
Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері управління виробництвом
91
131 (132)
Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в адміністративних цілях
92
131 (132)
Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в сфері збуту
93
131 (132)
Нарахування амортизації придбаних основних засобів, які використовуються в іншій операційній діяльності
949
131 (132)
Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку
09
Нарахування амортизації основних засобів, внесених у статутний капітал (по напрямках використання)
23
(91) (92) (93) (949)
131 (132)
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ БЕЗКОШТОВНО
Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації; одночасно з її нарахуванням визнається дохід від безкоштовно отриманих активів.
Оскільки на суму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначати дану суму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати в примітках до фінансової звітності.
Таблиця 10. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно
Зміст господарської операції
Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності
23
(91) (92) (93) (949)
131 (132)
Нараховано доходи від безкоштовно отриманих активів на суму нарахованої амортизації в реалізованій продукції (роботах, послугах)
424
745
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПРИДБАНИХ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів пропорційно сумі нарахованої амортизації, одночасно з її нарахуванням визнається дохід від цільового фінансування. Оскільки на суму нарахованої амортизації визнається дохід, то немає необхідності відзначати дану суму амортизації на забалансовому рахунку 09 і, відповідно, вказувати в примітках до фінансової звітності.
Таблиця 11. Оформлення в обліку нарахування амортизації основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування
Зміст господарської операції
Дт

Нарахування амортизації основних засобів, отриманих безкоштовно, по напрямках використання в операційній діяльності
23
(91) (92) (93) (949)
131 (132)
Нараховано доходи від цільового фінансування капітальних інвестицій на суму нарахованої амортизації
69
745
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ОТРИМАНИХ НА УМОВАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ
Орендар не враховує балансову вартість об'єкта оперативної оренди, по якій даний об'єкт враховується на балансі орендодавця - власника об'єкта основних засобів.
У випадку якщо договір операційної оренди дозволяє орендареві провадити поліпшення об'єкта оперативної оренди, витрати орендаря на поліпшення об'єкта оперативної оренди відображаються орендарем як капітальні інвестиції в створення (будівництво) інших необоротних активів. Після завершення таких поліпшень орендар ставить на облік такий створений об'єкт інших необоротних активів. При розрахунку амортизації доцільно встановити термін служби такого необоротного активу у відповідності з терміном дії договору оренди, щоб до моменту повернення такого об'єкта оренди орендодавцеві витрати на поліпшення такого об'єкта в орендаря були повністю віднесені на витрати підприємства.
Таблиця 12. Нарахування амортизації витрат на ремонт об'єктів основних засобів, отриманих на умовах операційної оренди
Зміст господарської операції
Дт

Зарахована на забалансовий рахунок вартість об'єкта основних засобів, отриманого за договором операційної оренди
01
Нараховано витрати на поліпшення об'єкта операційної оренди відповідно до договору
152
20 23 63
Введений в експлуатацію об'єкт операційної оренди після поліпшень
117
152
Нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій діяльності
23
132
Враховано суму нарахованої амортизації на забалансовому обліку
09
ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАЦІЇ
Приклад 1
ПРЯМОЛІНІЙНИЙ МЕТОД
Придбано об'єкт вартістю
300 000
грн.
Визначено ліквідаційну вартість
60 000
грн.
Визначена вартість, яка амортизується
240 000
грн.
Встановлено строк корисного використання
5
років
Розраховано річну норму амортизації
240 000
5
= 48
грн.
Місячна сума амортизації
48 000
12
= 4
грн.
Приклад 2
МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ
Придбано об'єкт вартістю
6 400 000
грн.
Визначено ліквідаційну вартість
100 000
грн.
Встановлено строк корисного використання
5
років
Розраховано річну норму амортизації (%) =
Річна сума амортизації на перший рік
6 400 000
2
= 3 200 000
грн.
Місячна сума амортизації на перший рік
3 200 000 12
= 267 000
грн.
Приклад 3
МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ ВАРТОСТІ
Придбано об'єкт вартістю
400 000
грн.
Визначено ліквідаційну вартість
40 000
грн.
Визначена вартість, що амортизується
360 000
грн
Встановлено строк корисного використання
5
років
Розраховано річну норму амортизації
100
5
= 20
%
Розраховано річну суму амортизації
360 000 х 2 х0,2
144 000
грн.
Місячна сума амортизації
144 000
12
= 12 000
грн.
Приклад 4
КУМУЛЯТИВНИЙ МЕТОД
Придбано об'єкт вартістю
300 000
грн.
Визначено ліквідаційну вартість
150 000
грн.
Визначена вартість, що амортизується
150 000
грн.
Встановлено строк корисного використання
5
років
Розраховано суму чисел строку корисного використання
1+2+3+4+5
= 15
Розраховано кумулятивний коефіцієнт
на 1-й рік
5/15
1/3
на 2-й рік
4/15
на 3-й рік
3/15
1/5
на 4-й рік
2/15
на 5-й рік
1/15
Розраховано річну суму амортизації
на 1-й рік 150 000 х5/15
50 000
грн.
на 2-й рік 150 000x4/15
40 000
грн.
на 3-й рік 150 000x3/15
30 000
грн.
на 4-й рік 150 000x2/15
20 000
грн.
на 5-й рік 150 000 х 1/15
10 000
грн.
Місячна сума амортизації
на 1-й рік 150 000x5/15/ 12
4 200
грн.
на 2-й рік 150 000x4/15/ 12
3 300
грн.
на 3-й рік 150 000 хЗ/ 15/12
2 500
грн.
на 4-й рік 150 000x2/15/ 12
1 700
грн.
на 5-й рік 150 000 х 1/15/12
800
грн.
Приклад 5
ВИРОБНИЧИЙ МЕТОД
Придбано об'єкт вартістю
200 000
грн.
Визначено обсяг продукції
50 000
єдиний.
Зроблено за місяць
500
єдиний.
Розраховано суму амортизації на 1 одиницю
200 000 50 000
=4
грн.
Місячна сума амортизації
500x4
= 2 000
грн.
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Підприємство переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість істотно відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У випадку переоцінки об'єкта основних засобів, на ту ж дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.
Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно до первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки.
Індекс переоцінки визначається розподілом справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку — ф. 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів».
Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.
Сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат. При цьому втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.
У випадку якщо на дату проведення дооцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх уцінок об'єкта над сумою попередніх дооцінок, то сума дооцінки включається до складу доходів звітного періоду в межах такої суми, а різниця дооцінки й відзначеного перевищення направляється на збільшення іншого додаткового капіталу.
У випадку якщо на дату проведення чергової уцінки об'єкта основних засобів є перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта, то сума чергової уцінки направляється на зменшення іншого додаткового капіталу в межах такого перевищення, а різниця суми уцінки й відзначеного перевищення включається у витрати звітного періоду.
Сума зміни первісної (переоціненої) вартості і сума зносу основних засобів у результаті переоцінки в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ДООЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
При збільшенні вартості об'єкта основних засобів сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу.
Порядок дооцінки:
þ розраховується індекс переоцінки:

þ первісна вартість множиться на індекс переоцінки;
þ сума зносу множиться на індекс переоцінки.
Відомості про зміни первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів заносяться в регістри їхнього аналітичного обліку.
Таблиця 13. Оформлення в обліку дооцінки об'єкта основних засобів
Зміст господарської операції
Дт

Визначення індексу переоцінки
-
Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою
10
423
Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше
423
13
Якщо сума попередньої уцінки більше суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів
Визначення індексу переоцінки
-
Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою в межах суми уцінки
10
746
Збільшення первісної вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю і справедливою
10
423
Збільшення нарахованого зносу на різницю між розрахованою сумою і нарахованою раніше
423
13
ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ УЦІНКИ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
При зменшенні вартості об'єкта основних засобів сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу витрат.
Порядок уцінки:
þ якщо до цього вартість не переоцінювалася, сума уцінки включається до складу витрат;
þ якщо сума уцінки менше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу;
þ якщо сума уцінки більше суми дооцінки, - зменшення додаткового капіталу на суму дооцінки, на перевищення - витрати періоду.
Таблиця 14. Оформлення в обліку уцінки об'єкта основних засобів
Зміст господарської операції
Дт
Кт
1. Сума уцінки включається до складу витрат
Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу
975
13
2. Сума уцінки перевищує суму попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів
Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній до оцінці
423
10
Зменшення корисності об'єкта шляхом збільшення нарахування зносу на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки
975
10
3. Сума уцінки менше суми попередньо проведеної дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів
Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, що менше попередньої дооцінки
423
10
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ПЕРЕОЦІНКИ
Розрахунок амортизації за звітний період в увагу не береться.
Приклад 6. Дооцінка основних засобів
Господарська операція
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Сальдо рахунків
Дт
Кт
Дт
Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Первісна вартість
-
100
10
-
Сума нарахованого зносу
-
80
13
Залишкова вартість
-
20
-
Проведення й оформлення переоцінки
Визначено справедливу залишкову вартість
-
80
-
Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков. вартості (рядок 4 / рядок 3)
-
4
Збільшення первісної вартості {рядок 1 * рядок 5)
-
400
-
Збільшення нарахованого зносу (рядок 2 * рядок 5)
-
320
-
Визначено суму дооцінки (рядок 6 - рядок 1)
10
423
300
-
-
Визначено суму донарахованого зносу (рядок 7 - рядок 2)
423
13
240
Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна(переоцінена)вартість
-
400
10
Сума нарахованого зношування
-
320
13
Збільшено суму додаткового капіталу
-
60
423
Залишкова вартість
80
-
-
Приклад 7. Уцінка основних засобів
Господарська операція
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Сальдо рахунків
Дт
Кт
Дт
Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Первісна вартість
-
-
200
10
-
Сума нарахованого зносу
-
-
100
-
13
Залишкова вартість
-
-
100
-
-
Проведення й оформлення уцінки
Визначено справедливу залишкову вартість
-
-
80
-
-
Зменшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості (рядок 3 - рядок 4)
975
13
20
-
-
Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна (переоцінена) вартість
-
-
200
10
-
Сума нарахованого зносування
-
-
120
-
13
Залишкова вартість
-
-
80
-
-
Приклад 8. Дооцінка основних засобів
Господарська операція
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Сальдо рахунків
Дт
Кт
Дт
Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Переоцінена вартість
180
10
Сума уцінки (у минулому)
-
20
-
-
Cума нарахованого зносу
-
80.
13
Залишкова вартість
-
100
-
Проведення й оформлення переоцінки
Визначено справедливу залишкову вартість
-
-
220
-
-
Збільшення вартості об'єкта на різницю між залишковою вартістю й справедливою в межах суми уцінки (рядок 2)
10
746
20
-
Розраховано коефіцієнт дооцінки справед./залишков. вартості (рядок 5-рядок 2)
2
(рядок 4 )
Збільшення первісної вартості (рядок 1 х рядок 7)
-
360
Збільшення нарахованого зносу (рядок 3 х рядок 7)
-
160
-
Визначено суму дооцінки (рядок 8 - рядок 1)
10
423
180
-
Визначено суму донарахованого зносу (рядок 9 - рядок 3)
423
13
80
Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна (переоцінена) вартість
-
380
10
-
Сума нарахованого зносу
-
160
-
13
Збільшено суму додаткового капіталу
-
100
423
Залишкова вартість
-
220
-
-
Приклад 9. Уцінка основних засобів
Господарська операція
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Сальдо рахунків
Дт
Кт
Дт
Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Переоцінена вартість
-
-
200
10
-
Сума дооцінки (у минулому)
-
-
50
-
423
Сума нарахованого зносу
-
-
100
-
13
Залишкова вартість
-
-
100
-
-
Проведення й оформлення переоцінки
Визначено справедливу залишкову вартість
-
-
40
-
-
Зменшення вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму, рівну попередній дооцінці (рядок 2)
423
10
50
-
Зменшення первісної вартості об'єкта в частині залишкової вартості на суму перевищення уцінки над сумою дооцінки (рядок 4 - рядок 5 - рядок 6)
975
13
10
Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна (переоцінена) вартість
-
-
150
10
-
Сума нарахованого зносу
-
-
110
-
13
Залишкова вартість
-
-
40
-
-
ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Об'єкт основних засобів виключається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок:
þ продажу;
þ безкоштовної передачі;
þ невідповідності критеріям визнання активом.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається відрахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.
Вибулі регістри аналітичного обліку основних засобів (ф. 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів », Ф. 03-3 «Акт списання основних засобів ») додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
У випадку часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості і зносу ліквідованої частини об'єкта.
У випадку вибуття об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Таким чином, сума, що враховується у складі додаткового капіталу, буде включати тільки суми дооцінки тих основних засобів, які перебувають на обліку підприємства.
Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.
Таблиця 15. Оформлення в обліку операції вибуття об'єкта основних засобів (постачальник й одержувач - платники ПДВ)
Зміст господарської операції
Дт
Кт
1. Продаж основних фондів
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів
377
742
Зменшення доходу на суму ПДВ
742
641
Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів
13
10
Залишкова вартість проданого об'єкта основних засобів включена до складу витрат
972
10
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат
742
793
Собівартість реалізованого об'єкта віднесена на фінансовий результат
793
972
Отримано оплату від покупця
31
377
2. Продаж основних фондів після одержання авансу
Отримано аванс від покупця об'єкта основних засобів
31
685
Відбито суму податкових зобов'язань по ПДВ в отриманому авансі
643
641
Передано об'єкт основних засобів покупцеві, відображено доход від реалізації об'єкта основних засобів
685
742
Зменшення доходу на суму ПДВ
742
643
Списано суму нарахованого зносу проданого об'єкта основних засобів
13
10
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат
742
793
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта
793
972
3. Вибуття основних фондів внаслідок безкоштовної передачі
Передано об'єкт основних засобів новому власникові об'єкта основних засобів по залишковій вартості
377
10
Нараховано податкові зобов'язання на суму ПДВ виходячи зі звичайної ціни (залишкової вартості)
377
641
Списано суму нарахованого зносу переданого об'єкта основних засобів
13
10
Відбито балансову вартість переданого об'єкта й витрати, які пов'язані з передачею (ПДВ)
972
377
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта
793
972
4. Вибуття основних фондів через ліквідацію
Списано нарахований знос об'єкта основних засобів, що ліквідується
13
10
Списано об'єкт основних засобів у частині залишкової вартості
976
10
Нараховано витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта основних засобів
976
661
(65,68)
Віднесені на фінансовий результат витрати по списанню ліквідованого об'єкта
793
976
Оприбутковано матеріали, які отримані в результаті ліквідації об'єкта основних засобів
209
746
Визнаний доход від ліквідації віднесений на фінансовий результат
746
793
5. Вибуття основних фондів, якщо сума дооцінки перевищує суми уцінок
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів
377
742
Зменшення доходу на суму ПДВ
742
641
Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів
13
10
Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів
972
10
Віднесено доход від реалізації на фінансовий результат
742
793
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта
793
972
Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів
423
441
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ В ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОБ'ЄКТА, ПІДДАНОГО ПЕРЕОЦІНЦІ
Приклад 10. Оформлення в обліку операції вибуття об'єкта основних засобів, у випадку якщо сума дооцінок перевищує суми уцінок
Господарська операція
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.
Сальдо рахунків
Дт
Кт
Дт
Кт
Дані у фінансовій звітності на початок періоду до переоцінки
Переоцінена вартість
200
10
-
Сума дооцінки (у минулому)
-
50
423
Сума нарахованого зносу
-
-
100
13
Залишкова вартість
-
100
-
Проведення й оформлення переоцінки
Отримано доход від реалізації об'єкта основних засобів
377
742
360
-
Зменшення доходу на суму ПДВ
742
641
60
-
Списано нарахований знос реалізованого об'єкта основних засобів
13
10
100
-
-
Списано залишкову вартість реалізованого об'єкта основних засобів
972
10
100
Доход від реалізації віднесений на фінансовий результат
742
793
300
-
-
Віднесена на фінансовий результат собівартість реалізованого об'єкта
793
972
100
-
-
Зменшено додатковий капітал на величину перевищення всіх попередніх дооцінок над всіма проведеними уцінками даного об'єкта основних засобів
423
441
50
441
 Дані у фінансовій звітності на кінець періоду після переоцінки
Первісна (переоцінена) вартість
-
-
-
-
-
Сума нарахованого зносу
-
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток на суму списаного додаткового капіталу
-
-
50
-
441
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
435.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік основних засобів 2 Поняття основних
Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
Бухгалтерський облік основних засобів
Бухгалтерський облік основних засобів
Бухгалтерський облік основних засобів 5
Бухгалтерський облік основних засобів 3
Бухгалтерський облік основних засобів 4
Бухгалтерський облік основних засобів 14
Бухгалтерський облік основних засобів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru