Бухгалтерський облік аналіз і аудит

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Московський державний текстильний університет

імені А. М. Косигіна

ЗАТВЕРДЖУЮ:

проректор з навчальної роботи
проф. Черніков А.Н._____________
«____»__________________ 200__р.

ПРОГРАМА

практики з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствах

для студентів 4 - го курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 06.05.00 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
(8 семестр, 6 тижнів)

Кафедра менеджменту та

організації виробництва

Кафедра економіки

Москва, 2002


Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри менеджменту та організації виробництва.
Протокол № ___от____________200__г.
Зав. кафедрой______________доц. Іващенко Н.С.
Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри економіки.
Протокол № ___от____________200__г.
Зав. кафедрой______________доц. Жуков В.М.
Програма схвалена Методичною радою факультету економіки та менеджменту.
Протокол № ___от____________200__г.
Голова Совета______________доц. Зернова Л.Є.
Програму склали доц. кафедри економіки, к.е.н Інгман Н.І.
ст. пр. кафедри Міопія, к.е.н Кисельова С.Ф.
ст. пр. кафедри Міопія Куцина О.В.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Практика з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствах організовується для студентів четвертого курсу факультету економіки та менеджменту.
Метою практики є:
1. Закріплення основних положень теорії та принципів організації бухгалтерського обліку, поглиблена опрацювання окремих теоретичних аспектів фінансового аналізу, стандартів і норм аудиту.
2. Вивчення практики організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на конкретному підприємстві.
3. Аналіз та розробка пропозицій щодо вдосконалення системи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві.
РОБОЧЕ МІСЦЕ СТУДЕНТА
Практику з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємстві студенти проходять під керівництвом головного бухгалтера або начальника фінансового відділу. Працюють в бухгалтерії та фінансовому відділі. Бажано, щоб студенти під час практики займали штатні оплачувані посади.
Студенти під час практики повністю підкоряються внутрішньому розпорядку роботи підприємства.
БАЛАНС ЧАСУ СТУДЕНТА
При виконанні всієї роботи протягом шеститижневої практики з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємстві студент повинен керуватися наступним зразковим графіком розподілу часу, відведеного на окремі розділи програми практики:
1. Ознайомлення з підприємством 3 дні
2. Робота в бухгалтерії 3 тижні
3. Робота у фінансовому відділі 2 тижні
4. Оформлення звіту та здача звіту по практиці 2 дні
Збір матеріалів для науково-дослідної роботи проводиться паралельно з виконанням інших розділів практики. Керівник практики від підприємства спільно з керівником практики від університету можуть змінити графік роботи студента. Звіт по практиці кожен студент представляє самостійно. При оцінці роботи студента особлива увага звертається на глибину аналізу системи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві і на пропозиції щодо її вдосконалення.
Ознайомлення з підприємством
Студент повинен вивчити наступні особливості підприємства:
- Історія виникнення і розвитку підприємства;
- Організаційно - правова форма підприємства;
- Вид власності (у разі акціонерного товариства показати розподіл акцій між акціонерами);
- Вид господарської діяльності підприємства (промисловий, торговий, змішаний і т.д.);
- Номенклатура виробленої продукції, робіт, послуг; спеціалізація підприємства, основні види продукції, робіт і послуг (додаток 2);
- Основні постачальники сировини, матеріалів (додаток 3) і споживачі продукції, робіт, послуг (додаток 4); основні конкуренти;
- Структура підприємства в розгорнутому вигляді;
- Чисельність професійних груп робітників і спеціалістів (додаток 5);
- Обсяг виробництва і реалізації поточного року і попередніх 2 - 3 років у натуральному та вартісному виразі;
- Техніко-економічні показники роботи підприємства і його основних виробництв за попередні 2 - 3 роки.
Обсяг матеріалів у звіті 5-6 сторінок.
РОБОТА В БУХГАЛТЕРІЇ
Метою виробничої практики з бухгалтерського обліку є придбання практичних навичок роботи студентів, ознайомлення з практикою роботи підприємств. За результатами проходження практики студент оформляє звіт, у якому відбиваються основні підсумки роботи на практиці за представленими нижче розділах. Для відображення особливостей постановки обліку слід використовувати спеціально розроблені таблиці та рисунки (див. таблиці 1-5). Основні господарські операції відображаються в журналі господарських операцій (таблиця 1).
Таблиця 1.
Журнал господарських операцій
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
У процесі практики студент повинен вивчити і проаналізувати такі напрямки навчальної роботи:
1. Завдання фінансової служби підприємства.
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Роль та основні завдання бухгалтерського обліку на підприємстві. Об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основні стадії (етапи) облікового процесу.
Структура та функції бухгалтерії. Структура бухгалтерського апарату. Особливості спеціалізації працівників бухгалтерії.
2. Облік основних засобів.
Облік наявності та руху основних засобів. Порядок віднесення об'єктів до основних засобів. Основні шляхи надходження основних засобів на підприємство. Визначення балансової вартості основних засобів залежно від їх способів надходження на підприємство. Синтетичні і аналітичні рахунки, що використовуються для обліку основних засобів. Первинні документи з обліку руху основних засобів. Відображення вартості основних засобів в бухгалтерській звітності.
Облік амортизації та зносу основних засобів. Способи нарахування зносу. Відображення зносу в документації підприємства. Синтетичні рахунки для обліку зносу основних засобів. Застосування методів прискореної амортизації на підприємстві.
Облік ремонту основних засобів. Списання витрат по ремонтному фонду на собівартість продукції. Освіта ремонтного фонду.
Облік оренди основних засобів. Особливості складання договору оренди. Види оренди основних засобів. Облік довгострокової оренди основних засобів. Лізинг. Облік довгострокової оренди в орендодавця.
Облік списання, реалізації та іншого вибуття основних засобів. Види вибуття основних засобів. Синтетичні рахунки для обліку вибуття основних засобів. Порядок визначення та відображення фінансових результатів від списання, реалізації та іншого вибуття основних засобів. Відображення операцій з вибуття основних засобів в бухгалтерського звітності - форма № 2 і № 5.
Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.
3. Особливості обліку нематеріальних активів. Види нематеріальних активів на підприємстві. Порядок визначення первісної оцінки залежно від способу надходження основних засобів на підприємство. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок оприбуткування нематеріальних активів. Особливості нарахування зносу по нематеріальних активах. Порядок визначення норм зносу нематеріальних активів. Причини вибуття нематеріальних активів. Порядок списання нематеріальних активів. Первинні документи для обліку руху нематеріальних активів.
4. Облік матеріальних цінностей. Особливості обліку виробничих запасів на складі. Порядок ведення карток складського обліку. Первинні документи з обліку руху матеріалів. Облік матеріалів у бухгалтерії. Облік надходження, відображення ПДВ, відпуску у виробництво, реалізації та іншого вибуття. Варіанти обліку виробничих запасів і методи оцінки, в тому числі використовуються в міжнародній практиці. Вплив методів оцінки на фінансові результати діяльності підприємства. Облік розрахунків з постачальниками товарно-матеріальних цінностей. Порядок і терміни проведення інвентаризації матеріальних цінностей. Наказ про проведення інвентаризації. Відображення в обліку результатів інвентаризації. Порядок списання сум нестач, крадіжок і втрат від псування цінностей.
5. Праця та її оплата. Ознайомлення з діючими формами та системами оплати праці. Нарахування заробітної плати. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. Розрахунок оплати відпусток. Компенсації за невикористану відпустку. Склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру. Синтетичний облік праці і заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці. Утримання і вирахування з заробітної плати. Порядок видачі зарплати. Розрахунки з депонентами. Розрахунки по єдиному соціальному податку.
6. Облік витрат на виробництво. Види і класифікація витрат на виробництво. Система рахунків для обліку витрат на виробництво. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні потреби. Облік і розподіл загальновиробничих і загальногосподарських витрат. Використовувані первинні документи для обліку виробничих витрат. Відображення виробничих витрат в бухгалтерській звітності.
7. Готова продукція та способи її оцінки в балансі. Оцінка готової продукції та її номенклатура. Використовувані варіанти обліку готової продукції. Характеристика діючих методів обліку реалізації продукції (робіт, послуг). Документація рухом готової продукції, її відвантаження та реалізації. Облік готової продукції на складі. Синтетичний облік випуску готової продукції. Аналітичний і синтетичний облік відвантаження і реалізації готової продукції. Облік і розподіл комерційних витрат. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Порядок формування фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) і відображення їх в бухгалтерській звітності.
8. Грошові кошти і розрахунки. Порядок здійснення і оформлення операцій по розрахунковому рахунку. Порядок відкриття розрахункових, поточних та інших рахунків. Первинні документи для прийому, видачі та списання коштів з розрахункового рахунку. Відображення операцій по розрахунковому рахунку в бухгалтерському обліку. Складання звіту про розрахункові рахунки організації. Облік касових операцій. Правила ведення та оформлення касової книги і первинних касових документів. Синтетичний облік касових операцій. Інвентаризація каси, порядок проведення та відображення результатів в обліку. Встановлення ліміту каси, перевірка касової дисципліни кредитною установою, в якому відкрито розрахунковий рахунок організації. Заходи фінансової відповідальності за недотримання касової дисципліни. Грошові документи та їх облік. Форми розрахунків. Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок видачі підзвітних сум. Надання звіту про витрачені суми. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок оформлення витрат на відрядження. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Види розрахунків з різних операцій з юридичними і фізичними особами, що відображаються на рахунку 76.
9. Довгострокові інвестиції та джерела їх фінансування. Види цінних паперів. Документальне оформлення фінансових вкладень. Облік операцій по руху цінних паперів.
10. Облік фондів і фінансових результатів. Структура фінансового результату діяльності підприємства. Порядок його формування та відображення в обліку. Облік позареалізаційних операцій. Облік використання прибутку. Облік нерозподіленого прибутку, фондів спеціального призначення і цільового фінансування. Реформація балансу. Система бухгалтерських рахунків, що використовуються для відображення фінансових результатів.
11. Капітал, кредити, позики. Облік власного капіталу. Облік резервного капіталу. Облік кредитів банку та позикових коштів.
12. Складання бухгалтерської звітності. Значення і склад бухгалтерської звітності. Організація роботи зі складання бухгалтерської звітності. Складання зведеної бухгалтерської звітності.
13. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Залежно від застосовуваної на даному підприємстві форми обліку слід розглянути склад облікових регістрів:
- Журнально-ордерна форма - порядок ведення журналів-ордерів, головної книги,
- Меморіально-ордерна - меморіальні ордери (таблиця 2), реєстраційний журнал (таблиця 3), головна книга (таблиця 4),
- Журнал-головна - книга Журнал-Головна (таблиця 5), книги, картки,
- Спрощена (використовується малими підприємствами) - Книга обліку господарських операцій, відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань - форма № В-1, відомість обліку виробничих запасів і готової продукції - форма № В-2, відомість обліку витрат на виробництво - форма № В-3, відомість обліку грошових коштів і фондів - форма № В-4, відомість обліку розрахунків та інших операцій - форма № В-5, відомість обліку реалізації - форма № В-6, відомість обліку розрахунків з постачальниками - форма № В- 7, відомість обліку заробітної плати - форма № В-8, відомість (шахова) - форма № В-9 (таблиця 6), оборотна відомість (таблиця 7),
- Автоматизована - роздрукувати зразки заповнення регістрів бухгалтерського обліку.
На основі вивчення застосовуваних на підприємстві регістрів і форм бухгалтерського обліку необхідно скласти схему бухгалтерського обліку за обраною на підприємстві формою (рисунок 1).

Таблиця 2

Меморіальний ордер № ___ за ________200__ р.
Підстава (посилання на документи або зміст запису)
За дебетом рахунка
За кредитом рахунка
Сума

Таблиця 3

Реєстраційний журнал за ________ 200__ р.
Порядкові номери меморіальних ордерів
Дата складання
Сума за меморіальним ордерам

Таблиця 4

Головна книга

Дебет
Кредит
Дата
Номер меморіального ордера
Кредит рахунків
Разом
Дата
Номер меморіального ордера
Дебет рахунків
Разом

Таблиця 5

ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

Номер меморіального ордера

Дата
Сума обороту
Рядок
Основні засоби
Знос основних засобів
Товари
Каса
і т.д.
дебет
Кредит
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

Таблиця 6

Типова форма В-9
ВІДОМІСТЬ (ШАХОВА) за _____ 2000
Дебет рахунків
З кредиту рахунків згідно з відомістю
В-1
В-2
В-3
В-4
Разом по кредиту рахунків
Дебет рахунків
З кредиту рахунків згідно з відомістю
Разом по дебету рахунків
В-5
В-6
В-7
В-8
Разом по кредиту рахунків
Таблиця 7
ЗВОРОТНИЙ відомості за синтетичними рахунками
Номер рахунку
Сальдо на _____ 200__ р.
Обороти за _______ 200__ р.
Сальдо на _____ 200__ р.
Разом

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Метою виробничої практики з аналізу господарської діяльності є придбання практичних навичок студентами з проведення комплексного аналізу господарської діяльності.
Основними завданнями аналізу господарської діяльності є:
¨ аналіз виробництва та реалізації продукції;
¨ аналіз трудових ресурсів підприємства та фонду заробітної плати;
¨ аналіз використання основних засобів;
¨ аналіз використання матеріальних ресурсів;
¨ аналіз собівартості продукції (робіт, послуг);
¨ аналіз результатів діяльності підприємства.
Інформаційні джерела аналізу господарської діяльності: план по праці; статистична звітність "Звіт з праці"; дані табельного обліку і відділу кадрів; баланс підприємства, форма № 1; форма № 5 "Додаток до балансу" розділ № 2 "Склад та рух основних засобів" ; форма № 11 "Звіт про наявність та рух основних засобів", "Баланс виробничої потужності"; дані про переоцінку основних засобів; план технічного розвитку; план матеріально-технічного розвитку; звіт "Про витрати на виробництво і реалізацію продукції"; дані оперативного і аналітичного обліку про надходження, витрату та залишках матеріальних ресурсів; планові і звітні калькуляції собівартості продукції; дані аналітичного обліку по рахунках результатів; форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки"; форма № 3 "Звіт про рух капіталу"; бізнес-план підприємства .
Аналіз виробництва та реалізації продукції включає в себе:
-Аналіз динаміки випуску і реалізації продукції шляхом розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання (додаток 6);
-Оцінку виконання плану по виробництву і реалізації продукції на основі визначення абсолютних і відносних змін фактичних показників у порівнянні з плановими (додаток 7);
-Аналіз асортименту і структури продукції, що полягає в оцінці змін у структурі виробленої продукції та їх впливу на обсяг випуску продукції (додаток 8);
-Аналіз якості продукції на основі узагальнюючих показників (додаток 9).
Аналіз використання трудових ресурсів підприємства та фонду заробітної плати полягає в:
-Аналізі забезпеченості підприємства трудовими ресурсами шляхом порівняння фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою і якісного складу працівників за ознаками: вік, стаж роботи, освіта і т.п. (Додаток 10);
-Аналізі руху робочої сили (додаток 11);
-Аналізі інтенсивності використання трудових ресурсів (додаток 12);
-Аналізі ефективності використання фонду оплати праці (додаток 13).
Аналіз використання основних засобів підприємства складається з:
-Аналізу забезпеченості підприємства основними засобами виробництва шляхом вивчення їх обсягу, динаміки та структури і змін в абсолютному та відносному вираженні (додаток 14); розрахунку показників характеризують фондоозброєність і технічну озброєність праці, рух і технічний стан ОПФ (додаток 15);
-Аналізу інтенсивності та ефективності використання ОПФ на основі показників Фондорентабельность, фондовіддачі, фондомісткості, відносної економії основних фондів (додаток 16) і ступеня використання виробничої потужності підприємства (додаток 17);
-Аналізу використання технологічного обладнання на основі системи показників, що характеризують ступінь використання наявного обладнання, екстенсивного завантаження обладнання та інтенсивності роботи обладнання (додаток 18).
Аналіз використання матеріальних ресурсів полягає в аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом розрахунку узагальнюючих і приватних показників (додаток 19):
-Прибуток на карбованець матеріальних витрат;
-Матеріаловіддача;
-Матеріаломісткість;
-Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва і матеріальних витрат.
Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) проводиться шляхом порівняння планових і фактичних значень повної собівартості за елементами; розрахунку питомих ваг елементів собівартості у загальній величині та визначенні їх змін. Крім того, аналізуються окремі статті собівартості і витрати на карбованець виробленої продукції (додаток 20, 21).
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства полягає у вивченні динаміки різних показників прибутку і рентабельності, (додаток 22, 23).
За результатами аналізу, складається звіт, в якому відображаються в динаміці основні показники господарської діяльності підприємства, причини їх зміни за аналізований період, пропонуються заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи підприємства.

АУДИТ
Мета і завдання даного розділу практики:
1. Оцінити стан бухгалтерського обліку на підприємстві.
2. Перевірити достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності.
3. Скласти програму проведення аудиторської перевірки по кожному напрямку перевірки.
4. Дати рекомендації з питань ведення бухгалтерського обліку, оподаткування, зміцнення фінансового стану підприємства,
5. Скласти звіт і аудиторський висновок.
Приступаючи до проведення аудиторської перевірки підприємства, студент повинен чітко уявляти, які відомості він повинен зібрати і з яких джерел вони можуть бути їм отримані.
Студент повинен чітко розмежовувати: 1. Внутрішню нормативну базу (облікову політику, різні інструкції і методики з організації бухгалтерського обліку, документообігу, складання внутрішньої звітності підприємства, що перевіряється). 2. Зовнішню нормативну базу (закони, постанови, положення, методичні матеріали з бухгалтерського обліку, звітності), оподаткуванню, господарського права та аудиторські стандарти.
Методика проведення аудиторської перевірки
1. Студенту необхідно звернути особливу увагу на зміст облікової політики підприємства, її відповідність чинному законодавству та особливості функціонування підприємства.
2. Студенту в процесі необхідно ознайомиться і з різними документами, що містять вичерпну інформацію про діяльність підприємства. Це установчі та інші загальні документи підприємства: накази, розпорядження, штатний розклад, інструкції, протоколи зборів засновників, господарські договори, первинні документи і облікові регістри за всіма статтями бухгалтерського обліку та звітність.
3. У процесі експертизи студент повинен встановити юридичний статус клієнта та його право функціонування відповідно до чинного законодавства, використовуючи наступні документи: статут (положення) та установчий договір (для акціонерного товариства проспект емісії та реєстру акціонерів); свідоцтва про реєстрацію в податковому органі, органі державної статистикою у фондах; договори з банками про відкриття рахунків, протоколи зборів засновників (акціонерів); документи пов'язані з приватизацією та акціонуванням підприємства. Документи, що підтверджують права на об'єкти нерухомості, земельні ділянки та інше; накази і розпорядження виконавчої дирекції та інші внутрішні документи.
Аудит основних засобів
У програмі аудиту з основними засобами (ОС) студентам повинні бути сформульовані наступні задачі:
1. вивчення умов зберігання і експлуатації ОЗ, їх складу і структури;
2. підтвердження правильності оформлення і відображення в обліку операцій з ОС;
3. підтвердження розмірів готівкової амортизації по ОС та достовірності відображення її в обліку;
4. встановлення обсягів виконуваних ремонтів ОС і правильності відображення витрат на їх проведення в обліку в залежності від обраного на підприємстві методу;
5. підтвердження підсумків проведеної у звітному році переоцінці ОС;
6. оцінка якості проведеної перед складанням річного звіту інвентаризації ОЗ.
Аудит нематеріальних активів
Для того, щоб студент міг сформулювати об'єктивну думку про достовірність і законності операцій, здійснених на проверяемом їм підприємстві, з нематеріальними активами (НА) йому необхідно вирішити такі завдання:
1. вивчити склад і структуру НА за даними первинних документів та облікових розрахунків, порядку їх експлуатації;
2. підтвердити право власника на об'єкти НА;
3. встановити правильність відображення в обліку операцій з НА;
4. оцінити якість інвентаризації НА.
Аудит фінансових вкладень
Перевірку операцій з фінансовими вкладеннями потрібно проводити за п'ятьма напрямками: існування; оцінка, права та обов'язки; представлення і розкриття.
Аудит матеріально-виробничих запасів
У ході перевірки за даним напрямком студент повинен вирішити такі завдання:
1. вивчення складу матеріально-виробничих запасів, ознайомлення з умовами їх зберігання;
2. підтвердження правильності оцінки запасів та відображення операцій з їх надходження та використання (реалізації) в обліку;
3. оцінка системи внутрішнього контролю за використанням сировини і матеріалів у виробництві;
4. підтвердження достовірності визначення і відображення в обліку операцій з нарахування зносу МШП;
5. оцінка якості проведених інвестицій матеріально-виробничих запасів.
Аудит операцій з грошовими коштами
Ця перевірка включає в себе: перевірку касових, банківських та валютних операцій. Основна мета перевірки - це встановлення законності, достовірності та доцільності здійснення операцій з грошовими коштами підприємства, правильності їх відображення в обліку.
У ході аудиту операцій з грошовими коштами студент повинен вирішити такі завдання:
1. ознайомлення з умовами зберігання готівки, цінних паперів та інших грошових документів у касі;
2. вивчення фактичного порядку документального оформлення операцій по приходу і витраті коштів, ведення касової книги, обліку касових операцій;
3. перевірка дотримання касової дисципліни (своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касі і повернення в банк понадлімітних залишків грошових коштів, встановлених правил розрахунків готівкою з юридичними особами, порядку видачі і повернення до каси підзвітних сум, цільового використання отриманих з банку по чеках грошових коштів і ін);
4. встановлення кількості відкритих у банках рублевих і валютних рахунків, законності здійснення операцій за кожним рахунком;
5. визначення законності і доцільності операцій з надходження та списання коштів з банківських рахунків підприємства (у тому числі валютних), правильності їх відображення в обліку;
6. перевірка стану платіжно-розрахункової дисципліни за укладеними договорами.
Аудит витрат на виробництво
Метою аудиту обліку витрат на виробництва є встановлення обгрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва.
Студент у ході даної перевірки має вирішити такі завдання:
1. оцінка звичайності застосовуваного методу обліку витрат, варіанта зведеного обліку витрат, методів розподілу загальновиробничих витрат;
2. підтвердження достовірності оформлення та відображення в обліку прямих і накладних (непрямих) витрат;
3. підтвердження правильності включення до собівартості окремих видів витрат, в тому числі нормованих;
4. оцінка якості інвестицій незавершеного виробництва;
5. арифметичний контроль показників собівартості за даними зведеного обліку.

Аудит випуску готової продукції та її реалізації

Мета здійснення перевірки за даним напрямком - це встановлення повноти оприбуткування готової продукції, правильності обчислення виручки від реалізації і собівартість реалізованої продукції.

У ході даної перевірки студент повинен вирішити такі завдання:
1. підтвердження звичайності вибору і правильності застосування варіанту оцінки готової продукції;
2. встановлення повноти оприбуткування готової продукції;
3. підтвердження обсягів відвантаженої і реалізованої продукції;
4. підтвердження собівартості відвантаженої та реалізованої продукції.
Аудиторська перевірка розрахункових операцій
Цілі аудиту розрахункових операцій - це оцінка правильності організації обліку розрахунків на підприємстві, підтвердження законності освіта дебіторської та кредиторської заборгованості, її достовірності і реальності погашення.
Аудит розрахункових операцій слід здійснювати за такими напрямами:
1. Аудит розрахунків з постачальниками, покупцями, покупцями, різними кредиторами і дебіторами, при цьому студентові необхідно вирішити такі завдання:
¨ встановлення наявності та правильності оформлення документів з постачання товарно-матеріальних цінностей (договорів, актів звірки розрахунків та ін);
¨ виконання правильності здійснення та обліку розрахунків за отримані і поставлені матеріальні цінності і послуги, сплачені грошовими коштами, з використанням векселів, шляхом заліку взаємних вимог і т.п.;
¨ визначення правильності оцінки отриманих і відвантажених товарів (робіт, послуг) при бартерних угодах;
¨ підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування отриманих товарів і обліку виконаних робіт;
¨ встановлення правильності оформлення і відображення в обліку отриманих та виданих авансів, пред'явлених претензій;
¨ виявлення правильності відображення за відповідними статтями балансу сум дебіторської та кредиторської заборгованостей;
¨ встановлення причин і давності утворення заборгованості за розрахунками, визначення реальності та шляхи погашення дебіторської заборгованості
2. Аудит кредитів, позик і коштів цільового фінансування.
У ході перевірки кредитів і позик студенту належить встановити:
¨ чи правильно оформлені договори позики;
¨ чи використовувався підприємством, що перевіряється кредит банку за цільовим призначенням;
¨ своєчасно їм погашалися заборгованість за кредитом і позикою, а так само відсотки;
¨ чи правильно відображались в обліку операції за отриманими кредитами і позиками, включаючи нарахування та перерахування відсотків;
¨ достовірний чи аналітичний і синтетичний облік розрахунків по кредитах і позиках:
¨ чи правильно відображені курсові різниці по кредитах, отриманим в валюті.
3. Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці та іншими операціями.
Метою аудиту розрахунків з персоналом є перевірка дотримання чинного законодавства про працю, правильності нарахування заробітної плати та утримання з неї, документального оформлення і відображення в обліку всіх видів розрахунків між підприємством і його працівниками.
У ході перевірки за даним напрямком студент повинен вирішити ряд завдань:
¨ підтвердження достовірності вироблених починань і виплат працівникам за всі підставах і відображення їх в обліку;
¨ встановлення законності та повноти утримань із заробітної плати та з інших виплат співробітникам на користь підприємства, бюджету, пенсійного фонду, інших юридичних і фізичних осіб;
¨ перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з персоналом та взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку;
¨ оцінка заходів, що вживаються адміністрацією, підприємства, що перевіряється щодо своєчасного стягненню заборгованості з працівників (за підзвітними сумами, за факторами нестач і псування цінностей, поверненню ауд та ін.)
4. Аудит розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.
Метою аудиту по даному напрямку є підтвердження правильності розрахунків, повноти і своєчасності перерахування до бюджету і позабюджетні фонди податків, зборів і платежів:
¨ стан внутрішнього контролю цих розрахунків (шляхом мітірованія);
¨ правильність визначення бази оподаткування (за допомогою таких прийомів контролю, як простежування, сканування, звіряння документів і розрахунків обліку);
¨ правильність застосування ставок податків, зборів і платежів (прийом простежування, перерахунку);
¨ правильність застосування пільг при розрахунку та сплаті податків (шляхом простежування звірки з нормативними матеріалами, вивчення особливостей організації);
¨ правильність відшкодування ПДВ з бюджету по придбаних ресурсів (шляхом простежування, вивчення первинних документів, перерахунку арифметичних даних);
¨ повноту і своєчасність перерахування податкових платежів, правильність складання податкової звітності (шляхом перевірки платіжних документів, податкових розрахунків);
¨ правильність оформлення накладених платіжно-розрахункових документів і відображення в обліку операцій з нарахування та сплати податкових платежів (шляхом сканування, звірки даних різних розрахунків обліку).

Аудиторська перевірка господарських операцій з формування фінансових результатів і використання прибутку
Метою аудиту по даному напрямку є встановлення достовірності відображення в обліку та звітності прибутків і збитків підприємства, законності розподілу і використання чистого прибутку.
У ході перевірки правильності формування фінансових результатів і використання прибутку студент повинен вирішити такі завдання:
- Встановити правильність визначення і відображення в обліку прибутку (збитків) від реалізації продукції, основних коштів та іншого майна:
- Проаналізувавши правильність обліку доходів і витрат від позареалізаційних операцій;
- З'ясувати обгрунтованість формування та використання коштів різних фондів, створюваних за рахунок прибутку.
Студенту слід звернути увагу на те, що результати перевірки правильності визначення прибутку від реалізації значною мірою залежить від якості проведення контрольних процедур на попередніх стадіях аудиту підприємства, зокрема на етапах контролю процесу виробництва і реалізації продукції, перевірки основних коштів та іншого майна, аудиту розрахункових операцій. Правильне обчислення виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції, виручки і витрат, пов'язаних з реалізацією іншого майна, об'єктивно зумовлює і точної подачею фінансового результату за цими операціями. Студентові досить констатувати відповідність сум прибутку, відображених в облікових ... .... рахунках 46 і реалізація продукції (робіт, послуг), 47 «Реалізація та інше вибуття основних засобів» і 48 «Реалізація інших актів» аналогічним сумам, зафіксованим в облікових по рахунку 80 «Прибутки та збитки».

Аудит відповідності фінансової звітності вимогам чинного законодавства
Перевірка різних об'єктів контролю, проведена згідно з програмою і планом аудиту, дозволяє зібрати достатню кількісних аудиторських доказів для оцінки повноту і достовірність показників фінансової (бухгалтерської) звітності.
Аудиту підлягають усі фірми, складові бухгалтерську звітність підприємства:
- Бухгалтерський баланс (ф. N1);
- Відлік про прибутки і збитки (ф. N2);
- Звіт про рух комітету (ф. N3);
- Звіт від рух грошових коштів (ф. N4);
- Додаток до бухгалтерського балансу (ф. N5);
- Інші форми (включаючи розрахунки і декларації по податках), введені нормативними документами;
- Облікова політика;
- Пояснювальна записка до річного звіту.
Оформлення результатів аудиторської перевірки на підприємстві.
Після проведення всіх необхідних процедур перевірки студент повинен оцінити повноту та якість виконання ним усіх пунктів плану і програми аудиту. Крім цього він повинен провести систематизацію та аналітичний огляд результатів перевірки, щоб скласти в звіті з практики аудиторський висновок.
Систематизація результатів перевірки полягає в приведення у певну послідовність всіх отриманих результатів.
Студентові необхідно згрупувати дані за результатами перевірки (облік основних засобів, облік матеріально-виробничих законів і т.д.), а всередині розділів по аналітичним та іншими ознаками.
За результатами здійсненої перевірки студентові необхідно поряд з обов'язковим поданням аудиторського висновку підготувати також письмовий звіт (звіт аудитора). Цей повинен в обов'язковому порядку містити:
1) реквізити аудитора і перевіряється ним підприємства;
2) вказівка ​​періоду, за який аудитором (студенту) проводилася перевірка;
3) виявлені суттєві порушення в організації бухгалтерського обліку, в системі внутрішнього контролю та у звітності;
4) методика аудиту;
5) перелік основних напрямків бухгалтерського обліку, підданих перевірки;
6) кількісна оцінка впливу виявлених відхилень на показники звітності;
7) посилання на нормативні акти, положення яких були порушені.
Другим документом, який повинен скласти студент після здійснення перевірки підприємства є аудиторський висновок. Воно являє собою думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності. Аудиторський висновок складається відповідно до вимог, сформованими в Правилі (стандарті) аудиторської діяльності «Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність».
За результатами проведеного аудиту бухгалтерської звітності підприємства студент повинен висловити думку про достовірність цієї звітності в даній з наступних форм:
1. Безумовно, позитивний висновок (означає, що звітність підготовлена ​​таким чином, щоб забезпечити у всіх існуючих аспектах відображення активів і пасивів підприємства на звітну дату і фінансових результатів його діяльності, за звітний період виходячи з вимог діючих нормативних актів).
2. Умовно позитивний висновок (означає, що за винятком визначених у аудиторському висновку обставин звітність підготовлена ​​таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів підприємства на звітну дату і фінансових результатів його діяльності, за звітний період виходячи з вимог діючих нормативних актів).
3. Негативний висновок (означає, що у зв'язку з певними обставинами звітність підготовлена ​​таким чином, що вона не забезпечує у всіх істотних аспектах відображення всіх активів і пасивів підприємства на звітну дату і фінансових результатів його діяльності на звітний період виходячи з вимог діючих нормативних актів).
4. Висновок з відмовою вираження своєї думки про достовірність звітності, тобто відмова від видачі висновку (означає, що в результаті певних обставин аудитор не може висловити і не висловлює думку про бухгалтерської звітності підприємства в одній з наведених вище форм).
Аудиторський висновок повинен складатися з трьох частин:
I частина. Вступна. Вона повинна містити назву документа - «Аудиторський висновок аудитора _______________ про достовірність бухгалтерської звітності підприємства _____________ за ________ рік» і представляє собою загальні відомості про аудитора (N, дата видачі та термін дії ліцензії, найменування органу, що видав її, П.І.Б. аудитора , дані з кваліфікаційного атестата).
II частина. Аналітична. Вона повинна являти собою звіт аудитора (студента) підприємству про основні результати перевірки стану внутрішнього контролю, обліку та звітності, а також дотримання підприємством чинного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Аналітична частина повинна містити назву цієї частини - «Звіт аудитора», кому вона адресована (адміністрації), найменування підприємства, об'єкт аудиту, загальні результати перевірки стану внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та звітності, дотримання підприємством чинного законодавства у фінансово-господарської діяльності, аналіз фінансового стану підприємства. Результати перевірки викладаються студентом у довільній формі.
III частина. Підсумкова частина. Вона являє собою думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності підприємства і повинна містити: назву цієї частини, кому адресована, назва підприємства, об'єкт аудиту («Висновок аудитора про бухгалтерську звітність підприємства за _ рік»), розподіл відповідальності підприємства та аудитора за підготовку звітності (підприємство несе відповідальність за підготовку та достовірність, звітності, що представляється, а аудитор - за висловлену думку про достовірність звітності), вказівку на нормативний акт, відповідно до якого проводився аудит, виклад обставин, що призвели до складання аудиторського висновку, від особистого від безумовно позитивного, думка аудитора про достовірність звітності, дату аудиторського висновку (встановлюється не раніше дати підписання бухгалтерської звітності).
Джерелами інформації, якими повинен користуватися студент під час проведення аудиторської перевірки за переліченими вище напрямками є:
1) договори купівлі-продажу ОС, НА, цінних паперів;
2) договори поставки продукції, авторські договору;
3) договори цивільно-правового характеру (підряду, трудові договори);
4) акти накладні приймання-передачі ОЗ (ф. № ОЗ-1), об'єктів на акти приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. № ОЗ-3), акти введення в експлуатацію, інвентарні картки обліку ОЗ (ф. № ОС-6), акти на списання ОЗ (ф. № ОЗ-4);
5) інвентарні книги, інвентарні списки ОЗ (ф. № ОЗ-9).
6) картки обліку руху ОЗ (ф. № ОЗ-8).
7) розроблені таблиці (ф. № 6, з розрахунку сум амортизаційних відрахувань);
8) дефекти відомості, наряди-замовлення на ремонт ОЗ;
9) договір на передачу (отримання) в оренду об'єктів ОЗ;
10) свідоцтво на право користування, ліцензії;
11) протоколи про внесення об'єктів НА в статутний капітал (сумісну діяльність) та погодження їх вартості;
12) картки обліку на (ф. № НМА-1), опису інвентарних карток НА, інвентарні книги НА, акти списання НА;
13) протоколи зборів засновників, розроблені таблиці з розрахунку амортизаційних відрахувань;
14) копії установчих документів, виписки з реєстру акціонерів, сертифікати акцій та ін цінні папери;
15) депозитні договори, договори позики, книга реєстрації цінних паперів;
16) договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні (ф. № М-5 і М-6), прибуткові ордери (ф. № М-4);
17) акти приймання матеріалів (ф. № М-7), накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11), лімітно-забірні картки (ф. № М-8 та М-9), акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (ф. № М-10), картки складського обліку матеріалів (ф. № М-12), реєстри карток (ф. № М-13);
18) інвентаризаційні описи МПЗ, опису обліку МШП, акти списання МШП (ф. № МБ-8), договори з матеріально-відповідальними особами;
19) накладні, рахунки-фактури, книга покупок, книга продажів;
20) касова книга, звіти касира з додатком первинних документів (прибуткові і витратні касові ордери, платіжні відомості, квитанції і т.д.), чекові грошові книжки;
21) виписки банків по рублевих і валютних рахунках з додатком первинних документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, авізо тощо);
22) журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень;
23) картки (відомості) за замовленнями, розроблювальні таблиці з розподілу заробітної плати, відрахування на соціальні потреби, послуг допоміжних виробництв;
24) відомості розподілу загальновиробничих, загальногосподарських витрат, витрат на утримання та експлуатацію обладнання, листки-расформіровкі, довідки-розрахунки про розподіл розрахунків майбутніх періодів, акти (відомості) з інвентаризації незавершеного виробництва, відомість зведеного обліку витрат на виробництво, журнали-ордери;
25) картки складного обліку готової продукції, прейскурант, договори на поставку продукції, накладні на відпуск готової продукції, документи, що підтверджують надходження виручки;
26) штатний розклад, положення, накази, розпорядження, контракти, договори особистого страхування, на видачу позик, продаж товарів у кредит та ін;
27) табелі обліку використання робочого часу, наряди, шляхові листи, листки тимчасової непрацездатності, особові рахунки та податкові картки працівників, авансові звіти з прикладеними до них первинними документами;
28) розрахункові відомості по нарахуванню заробітної плати, розрахунки (податкові декларації) по окремих податках і платежах;
29) головна книга, облікові регістри за рахунками відповідними напрямами перевірки;
30) бухгалтерський баланс (ф. № 1); звіт про прибутки і збитки (ф. № 2), звіт про рух капіталу (ф. № 3), звіт про рух грошових коштів (ф. № 4), додаток до бухгалтерського балансу (ф. № 5).

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Необхідно, щоб керівник підприємства і керівники підрозділів провели зі студентами бесіди про спеціалізацію підприємства, технологічному процесі, виробничо-господарської діяльності, сфери діяльності підрозділів, перспективи розвитку підприємства і завдання, що стоять перед колективом підприємства.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ. КОНТРОЛЬ РОБОТИ
На основі типової програми керівники практики стверджують календарний графік роботи для студента або групи студентів відповідно до конкретних умов підприємства із зазначенням робочих місць і термінів роботи на них. Графік проходження практики повинен бути ув'язаний з балансом часу перебування студента на робочих місцях. Можлива зміна послідовності проходження практики на робочих місцях.
Під час практики студенти підкоряються правилам внутрішнього розпорядку підприємства і знаходяться на табельний облік. Кожен практикант включається до складу відділів і працює повний робочий день.
Студенти повинні вести щоденник, в якому відбивається вся робота, виконана під час практики.
Керівник практики від підприємства щодня спостерігає за роботою студента, дає йому вказівки та допомагає виконання робіт.
Керівник практики від університету перевіряє виконання програми та графіку роботи студента, відсутність дублювання у звітах студентів, ведення щоденника, консультує і дає вказівки.
Керівники практики роблять відмітки про виконання студентом плану і зауваження щодо його роботи в щоденнику. У кінці практики в щоденнику записуються відгуки керівників про роботу студента і виставляється відповідна оцінка.

ВИМОГИ ДО ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ
Оформлення звіту з практики проводиться в міру накопичення матеріалу. До закінчення практики звіт повинен бути повністю закінчений.
Звіт складається відповідно до програми практики і повинен відповідати вказівкам до оформлення звіту, даними в окремих розділах програми практики.
Звіт є основним документом, що відображає виконану студентом роботу з придбання практичних навичок, органічно пов'язаних з теоретичними курсами, вивченими університеті, а також показує умінні студента аналізувати і узагальнювати цифровий матеріал, робити самостійні висновки і пропозиції.
Звіт з практики повинен бути чітко і грамотно і акуратно оформлений відповідно до вимог до друкованих робіт, мати титульний аркуш за формою, наведеною в додатку 1 до програми практики.
Окремі частини звіту повинні бути представлені в наступному порядку:
1. Титульний аркуш звіту.
2. Зміст із зазначенням сторінок.
3. Характеристика підприємства.
4. Робота в бухгалтерії.
5. Робота у фінансовому відділі.
6. Висновки і пропозиції.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Звіт і щоденник перевіряються і завіряються керівником практики від підприємства на останньому тижні проходження практики. Керівник практики від підприємства дає розгорнуту характеристику роботи студента.
Прийом заліку з виставленням оцінки виробляється в останні дні практики на підприємстві спільно керівниками від підприємства та університету. Якщо на підприємстві працювала невелика група студентів і викладач не може спільно з керівником практики поставити залік студенту, то керівник від підприємства виставляє оцінку, мотивуючи її характеристикою роботи студента. У цьому випадку залік студенту буде проставлений викладачем по поверненню студента в університет з урахуванням оцінки, поставленої керівником практики.
Після повернення до університету студент зобов'язаний здати на кафедру такі матеріали:
1. Звіт по практиці.
2. Щоденник з практики.
3. Направлення на практику.
4. Програму практики.
Завершенням практики є проведення підсумкової конференції студентів, на якій розглядаються такі питання:
труднощі у виконанні розділів програми практики та їх причини;
коло питань, недостатньо висвітлених у курсах бухгалтерського обліку, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства та аудиту;
забезпечення керівництва практикою;
умови проходження практики;
недоліки проведення практики та шляхи їх усунення;
придатність даного підприємства як бази для проведення практики.

ЛІТЕРАТУРА
1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - М.: Изд-во «справа та сервіс», 1998.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз. - М.: «ДІС», 1997.
3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. - М.: Фінанси і статистика, 1997.
4. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. 2-ое вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
5. Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
6. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства; - е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2000.
8. Фінансовий менеджмент / За ред. Н.Ф. Самсонова: Підручник. - М.: ЮНИТИ, 1999.
9. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємства. - М.: ИНФРА, 1998.
10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2000.

Додаток 1
(Титульний аркуш звіту)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Московський державний текстильний університет

імені А. М. Косигіна

ЗВІТ
про практику з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
на _____________________________________________________________
(Найменування підприємства)
с________________________200__г.
по ______________________200__г.
Студент гр.______________
_____________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник практики від підприємства
(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник практики від університету
(Посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Москва 200__р.

Додаток 2
Асортимент і обсяг виробленої продукції в 199_ - 200_ рр..
Асортимент продукції

Обсяг виробництва

199_г.

200_р.

Всього
1
Разом
2
Разом
3
Разом

Додаток 3
Основні постачальники сировини 199_ - 200_ рр..
Постачальник

Обсяг поставок

199_г.
200_р.
Разом

Додаток 4

Основні споживачі продукції

Покупці
199_г.
200_р.
Питома вага,%
Виручка від реалізації, руб.
Питома вага,%
Виручка від реалізації, руб.
Реалізація за передоплатою
Разом:

Додаток 5
Трудові показники

Найменування показників

199_г.
200_р.
1
2
3
1.Чісленность працюючих, чол., В тому числі:
робочі
керівники
фахівці
2.Фонд заробітної плати всього, тис. руб., В тому числі: робітники
керівники
фахівці
3.Среднемесячная заробітна плата
одного працюючого, руб., в тому числі:
робочі
керівники
фахівці
4.Среднемесячний дохід одного працюючого, руб.
1
2
3
5.Мінімальная тарифна ставка:
у першому кварталі
в четвертому кварталі
6.Отлата простою, тис. руб.
7.Оплата посібників по скороченню, руб.
8.Сокращено працівників, чол.

Додаток 6
Динаміка виробництва та реалізації продукції, тис. руб.
Рік
Обсяг виробництва в поточних цінах
Індекс цін
Обсяг виробництва в цінах базового
року
Темпи зростання виробництва
Обсяг реалізації
Темпи зростання реалізації
базисні
ланцюгові
базисні
ланцюгові

Додаток 7
Аналіз виконання плану по випуску та реалізації продукції
предпріятія______________ за 200_ р., тис. руб.
Вид продукції
Обсяг виробництва продукції в планових цінах
Обсяг реалізації продукції
план
факт
+; -
% До плану
план
факт
+; -
% До плану
Разом

Додаток 8
Аналіз асортименту і структури продукції
Вид продукції
Ціна, руб
Обсяг виробництва продукції, шт.
Структура продукції,%
Випуск продукції в цінах плану, тис.руб.
Зміна випуску за рахунок структури, тис.руб.
план
факт
план
факт
план
факт при план. структурі
факт
Разом

Додаток 9
Аналіз узагальнюючих показників якості продукції
Показник
Минулий рік
Звітний рік
план
факт
Середньозважений бал якості продукції
Питома вага,%:
продукції вищої якості
експортованої продукції
забракованої продукції
зарекламіруемой продукції

Додаток 10
Якісний склад трудових ресурсів підприємства
Група робітників
Чисельність робітників на кінець року
Питома вага,%
минулий рік
звітний рік
минулий рік
звітний рік
За віком, років:
Разом
За освітою:
Разом
За трудового стажу, років:
Разом

Додаток 11
Аналіз руху робочої сили
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення,%
Чисельність промислово-виробничого персоналу на початок року
Прийнято на роботу
Вибуло, в тому числі
за власним бажанням
звільнено
Чисельність персоналу на кінець року
Середньооблікова чисельність персоналу
Коефіцієнт обороту по прийому
Коефіцієнт обороту з вибуття
Коефіцієнт плинності кадрів
Коефіцієнт сталості кадрів

Додаток 12
Аналіз використання трудових ресурсів
Показник
План
Факт
Відхилення,%
Середньорічна чисельність ППП
в тому числі робочих
Питома вага робітників
Відпрацьовано днів одним робочим за рік, дні
Відпрацьовано годин усіма робітниками, годину
Середня тривалість робочого дня, час
Виробництво продукції в планових цінах, крб.
Середньорічне виробництво одного працівника, крб.
Вироблення робітника:
середньорічна, руб.
середньоденна, руб
середньогодинна, руб.

Додаток 13
Аналіз ефективності використання фонду оплати праці, руб.
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення,%
план
факт
Виробництво продукції на карбованець зарплати
Виручка на рубль зарплати
Сума балансового прибутку на рубль зарплати
Сума чистого прибутку на гривню зарплати

Додаток 14
Аналіз обсягу і структури основних засобів за стан на_________
Вид основних засобів
Минулий рік
Звітний рік
Зміна (+,-)
сума, тис. руб.
питома вага,%
сума, тис. руб.
питома вага,%
сума, тис. руб.
питома вага,%
Разом

Додаток 15
Аналіз руху і технічного стану основних засобів
Показник
Рівень показника
минулий рік
звітний рік
зміна
Коефіцієнт оновлення,%
Термін поновлення, років
Коефіцієнт вибуття
Коефіцієнт приросту
Коефіцієнт зносу
Коефіцієнт придатності
Середній вік обладнання

Додаток 16
Аналіз інтенсивного і ефективного використання основних засобів
Показник
План
Факт
Відхилення,%
Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.
Обсяг випуску продукції, тис. руб.
Середньорічна вартість, тис. руб:
основних виробничих фондів
їх активної частини
одиниці обладнання
Питома вага активної частини ОПФ
Питома вага діючого обладнання в активній частині ОПФ
Фондорентабельность,%
Фондовіддача ОПФ, руб.
Фондовіддача активної частини фондів
Фондовіддача діючого обладнання
Фондомісткість

Додаток 17
Аналіз використання виробничої потужності
Показник
План
Факт
Відхилення,%
Випуск продукції в порівнянних цінах, тис. крб.
Виробнича потужність у порівнянних цінах, тис. крб.
Приріст виробничої потужності за рахунок:
введення в дію нового та модернізованого обладнання
реконструкції
Ступінь використання потужності,%
Виробнича площа, м 2
Випуск продукції на 1 м 2 виробничої площі, тис. руб.

Додаток 18
Аналіз використання технологічного устаткування
Показник
Минулий рік
Звітний рік
Зміни
Коефіцієнт використання парку наявного обладнання
Коефіцієнт використання парку встановленого обладнання
Коефіцієнт використання календарного фонду часу
Коефіцієнт використання режимного фонду часу
Коефіцієнт використання планового фонду часу
Коефіцієнт інтенсивного завантаження
Коефіцієнт інтегрального завантаження

Додаток 19
Аналіз використання матеріальних ресурсів
Показник
План
Факт
Абсолютна зміна
Відносне зміна
Прибуток на рубль матеріальних витрат
Матеріаловіддача
Матеріаломісткість
Питома матеріаломісткість
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва і матеріальних витрат

Додаток 20
Аналіз елементів витрат на виробництво продукції
Елементи витрат
Сума витрат, тис. крб.
Структура,%
план
факт
абс.
отн.
план
факт
абс.
отн.
Повна собівартість
в тому числі
змінні витрати
постійні витрати

Додаток 21
Аналіз статей витрат на виробництво продукції
Статті витрат
Сума витрат, тис. крб.
Структура,%
план
факт
абс.
отн.
план
факт
абс.
отн.
Разом

Додаток 22
Аналіз складу, динаміки і виконання плану по прибутку
Показник
Минулий рік
Звітний рік
сума, тис. руб
частка,%
план
факт
сума, тис. руб
частка,%
сума, тис. руб
частка,%

Додаток 23
Аналіз показників рентабельності
Показник
План
Факт
Абсолютна зміна
Відносне зміна
Рентабельність виробничої діяльності
Рентабельність продажів
Рентабельність капіталу
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Методичка
431.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік аналіз і аудит фінансових результатів
Бухгалтерський облік аналіз і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
Бухгалтерський облік аналіз і аудит основних засобів підприємства
Бухгалтерський облік аналіз і аудит основних засобів на прикладі ТОВ Техпромсервіс
Бухгалтерський облік аналіз і аудит основних засобів на підприємствах АПК на прикладі КП Травневий
Бухгалтерський облік аналіз і аудит розрахунків з персоналом з оплати праці на прикладі ПО Лана
Бухгалтерський облік і аудит в Ощадбанку
Бухгалтерський облік і аудит кредитів і позик
Бухгалтерський облік і аудит касових операцій
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru