додати матеріал


Безоплатна передача товарів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Безоплатна передача товарів
Указом Президента Республіки Білорусь від 01.07.2005 № 300 "Про надання і використання безоплатній (спонсорської) допомоги" (станом на 28.05.2008) (далі - Указ № 300) встановлено, що юридичні особи та індивідуальні підприємці Республіки Білорусь має право надавати організаціям, індивідуальним підприємцям, іншим фізичним особам республіки безоплатну (спонсорську) допомогу у вигляді грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, товарів (майна), робіт, послуг, майнових прав, включаючи виключні права на об'єкти інтелектуальної власності.
Безоплатна (спонсорська) допомога надається безповоротно на основі добровільності та свободи вибору її цілей відповідно до Указу № 300. Вимагати надання безоплатної (спонсорської) допомоги забороняється.
Відповідно до п. 5 Указу № 300 при наданні безоплатної (спонсорської) допомоги укладається договір, в якому зазначаються:
- Організація, індивідуальний підприємець, що надають безоплатну (спонсорську) допомогу, одержувач такої допомоги;
- Розмір (сума, розрахунок вартості) надається безоплатній (спонсорської) допомоги; - мета надання безоплатної (спонсорської) допомоги;
- Види товарів (робіт, послуг), які будуть придбані на грошові кошти безоплатній (спонсорської) допомоги;
- Порядок подання одержувачем безоплатній (спонсорської) допомоги (за винятком одержувачів - фізичних осіб) організації, індивідуальному підприємцю, які надали таку допомогу, звіту про її цільове використання;
- Відомості про надання безоплатної (спонсорської) допомоги у встановлених межах - для органів, організацій, перелічених у п. 9 Указу № 300;
- Інші умови, визначені угодою сторін з дотриманням вимог Указу № 300 та інших актів законодавства.
Приблизна форма договору надання безоплатної (спонсорської) допомоги затверджена постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 13.07.2005 № 779.

Бухгалтерський облік та оподаткування
Згідно з п. 13 Указу № 300 при наданні (отриманні) безоплатної (спонсорської) допомоги юридичні особи, індивідуальні підприємці та інші фізичні особи обчислюють і сплачують податки, збори (мита) відповідно до законодавства.
Податок на додану вартість.
Відповідно до п. 1.1.4 ст. 2 Закону Республіки Білорусь "Про податок на додану вартість" (станом на 26.12.2007) (далі - Закон про ПДВ) об'єктами оподаткування визнаються обороти з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), майнових прав.
Згідно з п. 1.16 ст. 3 Закону про ПДВ не визнаються об'єктами оподаткування і не підлягають оподаткуванню безоплатна передача:
- Майна організації її правонаступника (правонаступників) при реорганізації цієї організації;
- Майна організації її засновнику (учаснику, акціонеру) у розмірі, що не перевищує його внеску (вкладу) до статутного фонду цієї організації, при її ліквідації або при виході (виключенні) засновника (учасника, акціонера) зі складу засновників (учасників, акціонерів) організації . При цьому вартість переданого майна та розмір внеску (вкладу) засновника (учасника, акціонера) підлягають перерахунку в долари США за курсом, установленим Національним банком Республіки Білорусь відповідно на день передачі майна і на день сплати внеску (вкладу);
- Майна, виконаних робіт (наданих послуг) Республіці Білорусь або її адміністративно-територіальним одиницям, у тому числі в особі державних органів і спеціально уповноважених юридичних осіб і громадян;
- Майна, що перебуває у власності Республіки Білорусь або її адміністративно-територіальних одиниць, державним організаціям за рішенням власника або уповноваженого ним органу;
- Майна в межах одного власника з його рішенням або за рішенням уповноваженого ним органу;
- Майна організаціям, що здійснюють діяльність з виробництва продукції рослинництва, тваринництва, рибництва і бджільництва, за умови використання отриманого майна на здійснення діяльності з виробництва продукції рослинництва, тваринництва, рибництва і бджільництва;
- Невикористаного державного майна, що знаходиться в республіканській та комунальної власності, у власність індивідуальних підприємців та недержавних юридичних осіб;
- Ізольованих житлових приміщень державного житлового фонду при їх приватизації громадянами Республіки Білорусь.
Також відповідно до п. 1.23 ст. 3 Закону про ПДВ не визнаються об'єктами оподаткування і не підлягають оподаткуванню обороти за оплатній та безоплатній передачі товарів (включаючи основні засоби та нематеріальні активи), робіт, послуг, майнових прав у межах однієї юридичної особи.
Таким чином, за винятком випадків, передбачених законодавством, безоплатна передача майна підлягає обкладенню податком на додану вартість (далі - податок, ПДВ). При цьому для цілей Закону про ПДВ під безоплатною передачею розуміються передача товарів (робіт, послуг), майнових прав без оплати та звільнення від обов'язку їх оплати.
Пунктом 2 ст. 10 Закону про ПДВ встановлено, що при безоплатній передачі товарів (виконанні робіт, наданні послуг), майнових прав, при обміні товарами (роботами, послугами), майновими правами або при натуральній оплаті праці товарами (роботами, послугами) моментом їх фактичної реалізації визнається відповідно день передачі (виконання, надання), обміну або оплати.
При іншому вибутті товарів, безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), майнових прав, вироблених (виконаних, наданих) платником, податкова база визначається виходячи із собівартості таких товарів (робіт, послуг), майнових прав. При іншому вибутті придбаних товарів податкова база визначається виходячи з ціни їх придбання (п. 4 ст. 6 Закону про ПДВ).
Приклад
У серпні 2008 р . безоплатно передані товари організації приватної форми власності. Вартість матеріалів, врахованих на рах. 41 "Товари", відповідно до законодавства - 2 300 тис. руб. Сума обчисленого ПДВ складе 414 тис. руб. (2 300 х 18 / 100).
Податкові відрахування.
Пунктом 6 ст. 16 Закону про ПДВ встановлено, що суми податку, сплачені при придбанні (ввезенні) товарів (робіт, послуг), майнових прав, що припадають до оборотів з реалізації безоплатно переданих товарів (робіт, послуг), майнових прав, підлягають відрахування в порядку, встановленому для вирахування податку стосовно товарів (робіт, послуг), майнових прав, оподатковуваним по ставці 18%, незалежно від того, чи обкладається ця безоплатна передача податком.
Отже, сума вхідного ПДВ по придбаних товарах, які будуть в подальшому передано безоплатно, підлягають відрахуванню відповідно до законодавства. Причому право на відрахування не залежить від того, оподатковується безоплатна передача ПДВ чи ні.
Однак не у всіх випадках суму вхідного ПДВ за об'єктами, що підлягають безоплатній передачі, організація має право прийняти до відрахування.
Так, у п. 7.5 ст. 16 Закону про ПДВ зазначено, що не підлягають відрахування суми податку сплачені (підлягають сплаті) при придбанні (ввезенні) майна, безоплатно переданого республіканським органам державного управління, державним організаціям, підпорядкованим Уряду Республіки Білорусь, місцевим виконавчим і розпорядчим органам. Зазначені суми податку відносяться на збільшення вартості цього майна. Суми податку, прийняті до відрахування до моменту передачі майна, підлягають відновленню (за основними засобами - виходячи з їх залишкової вартості).
Приклад
Організація безоплатно передала товари республіканським органам державного управління. Вартість переданих товарів - 1 500 тис. руб. ПДВ у сумі 270 тис. руб. раніше був прийнятий до відрахування.
На підставі п. 7.5 ст. 16 Закону про ПДВ сума податку, прийнята до відрахування до моменту передачі товарів, підлягає відновленню записом:
ДЕБЕТ 68
КРЕДИТ 18
- 270 тис. руб. "Сторно".
Зазначена сума ПДВ відноситься на збільшення вартості товарів записом:
ДЕБЕТ 41
КРЕДИТ 18
- 270 тис. руб.
При безоплатній передачі товарів у бухгалтерському обліку здійснюється запис:
ДЕБЕТ 92
КРЕДИТ 41
- На суму 1 770 тис. руб. (1 500 000 + 270 000).
Збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства та аграрної науки.
Відповідно до п. 2 ст. 8 Закону Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на 2008 рік" (далі - Закон про бюджет на 2008 рік) збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки стягується з організацій за ставкою 2% від виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг) (банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, за винятком Національного банку Республіки Білорусь, - від доходу за вирахуванням витрат по сплаті відсотків, комісійних та інших банківських витрат; організаціями незалежно від організаційно-правової форми, що здійснюють торговельну, заготівельну діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування, - від валового доходу; страховими організаціями - від прибутку).
При цьому згідно з п. 2 постанови Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 23.01.2008 № 11 "Про затвердження форми податкової декларації (розрахунку) про суми обчисленого збору в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, що сплачується в 2008 році , і деяких питаннях її заповнення "(далі - Постанова № 11) податкова декларація складається наростаючим підсумком з початку року на підставі даних бухгалтерського обліку про виручку, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), у банків і небанківських кредитно-фінансових організацій - про дохід за вирахуванням витрат, визначених п. 2 ст. 8 Закону про бюджет на 2008 рік, у організацій, які здійснюють торговельну, заготівельну діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування, - про валовий дохід, у страхових організацій - про прибуток.
Згідно з п. 2 Інструкції з бухгалтерського обліку "Доходи організації", затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 26.12.2003 № 181 (станом на 31.03.2008), під виручкою від реалізації розуміються грошові кошти або інше майно в грошовому виразі, отримані або підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, готової продукції, робіт, послуг за цінами, тарифами відповідно до договору.
Законодавством з бухгалтерського обліку не передбачено включення обороту з безоплатної передачі майна до обсягу реалізації. Оскільки Постановою № 11 встановлено, що показники виручки (валового доходу) для заповнення податкової декларації з цього збору приймаються на підставі даних бухгалтерського обліку, об'єкта оподаткування для обчислення зазначеного збору при безоплатній передачі не виникає.
Крім того, валовий дохід підприємства являє собою реалізовану торговельну надбавку, яка при безоплатній передачі товарів відсутній.
Податок на прибуток.
У силу п. 2 ст. 2 Закону Республіки Білорусь "Про податки на доходи і прибуток" (станом на 26.12.2007) (далі - Закон про податок на прибуток) безоплатна передача грошових коштів, товарів (робіт, послуг) та інших цінностей, майнових прав в межах одного власника за рішенням власника або уповноваженого ним органу в обсяг реалізації і до складу доходів від позареалізаційних операцій не включається.
Відповідно, якщо грошові кошти, товари (роботи, послуги) та інші цінності, майнові права безоплатно передаються "за межі одного власника", то оборот відіб'ється на обсязі реалізації у зраджує організації і буде включений до складу доходів від позареалізаційних операцій для цілей оподаткування в одержувача.
При безоплатній передачі товарів (робіт, послуг), інших цінностей, майнових прав моментом фактичної реалізації є факт їх передачі.
Для цілей обчислення податку на прибуток при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг) та інших цінностей (за винятком основних засобів), майнових прав виручка від реалізації відображається в розмірі не менше суми витрат на їх виробництво або придбання (виконання, надання), а також витрат на безоплатну передачу, а при безоплатній передачі основних засобів - не менше їх залишкової вартості і витрат на безоплатну передачу.
Інструкцією по застосуванню Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 30.05.2003 № 89 (станом на 13.11.2003), визначено, що для узагальнення інформації про позареалізаційні доходи та витрати звітного періоду, в тому числі надзвичайних доходи та витратах, тобто про результати від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробничою діяльністю організації призначений рах. 92 "Позареалізаційні доходи і витрати".
На ньому в тому числі відображається:
- Вартість безоплатно отриманих активів: основних засобів та інших активів, що амортизуються, в тому числі отриманих як цільового фінансування, - у міру нарахування амортизації в сумі нарахованої амортизації, інших безоплатно отриманих активів - у міру їх списання на рахунки обліку витрат на виробництво продукції, робіт , послуг, витрати на реалізацію або на операційні витрати;
- Перерахування коштів (внесків, виплат і т.п.) і передача майна, виконання робіт, надання послуг, пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних, оздоровчих заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру, надання шефської та соціальної допомоги та витрати на інші аналогічні заходи.
Таким чином, якщо організація придбала, а потім безоплатно передає товари іншої організації, у бухгалтерському обліку провадяться записи:
ДЕБЕТ 41
КРЕДИТ 60
- Прийняті до бухгалтерського обліку товари, що надійшли від постачальників на суму без урахування ПДВ;
ДЕБЕТ 18
КРЕДИТ 60
- На суму ПДВ;
ДЕБЕТ 92
КРЕДИТ 41
- Відображена безоплатна передача товарів за купівельною вартістю;
ДЕБЕТ 92
КРЕДИТ 68
- На суму обчисленого ПДВ, якщо відповідно до законодавства проводиться його обчислення.
"Вхідний" ПДВ по придбаних товарах приймається до відрахування у загальновстановленому порядку, за винятком випадків безоплатної передачі придбаного майна організаціям, зазначеним у п. 7.5 ст. 16 Закону про ПДВ, а саме:
- Республіканським органам державного управління;
- Державним організаціям, підпорядкованим Уряду Республіки Білорусь;
- Місцевим виконавчим і розпорядчим органам.
Сума "вхідного" ПДВ при безоплатній передачі таких організацій відносяться на збільшення вартості товару, а в бухгалтерському обліку здійснюється запис:
ДЕБЕТ 41
КРЕДИТ 60
- Прийняті до обліку товари, що надійшли від постачальників.
Суми податку, прийняті до відрахування до моменту передачі майна, підлягають відновленню (за основними засобами - виходячи з їх залишкової вартості):
ДЕБЕТ 68
КРЕДИТ 18
- "Сторно";
ДЕБЕТ 41
КРЕДИТ 18
- Списані не підлягають вирахуванням суми ПДВ.
З метою податкового обліку організації безоплатно передала товари необхідно провести розрахункові коригування до даних бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про порядок ведення регістрів податкового обліку з податку на прибуток, затвердженої постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 30.12.2006 № 137 (за станом на 30.05.2008) (далі - Інструкція № 137). Зокрема, вартість переданих товарів повинна бути включена в обсяг реалізації і відповідно у витрати по виробництву і реалізації товарів (робіт, послуг).
Скоригована в сторону збільшення підлягають такі показники, що відображаються у регістрах податкового обліку:
- Виручка (доходи) від реалізації товарів, придбаних для подальшої реалізації (при цьому виручка від реалізації відображається не менше суми витрат на їх придбання, а також витрат на безоплатну передачу). Якщо безоплатна передача обкладається ПДВ, то виручка відбивається із обчисленим ПДВ);
- Покупна вартість товарів придбаних; витрати по реалізації товарів придбаних.
- Податки та збори, що сплачуються згідно з установленим законодавчими актами порядку з виручки, отриманої від реалізації вироблених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, товарів придбаних, інших цінностей, майнових прав (відображається сума ПДВ, якщо безоплатна передача, підлягає оподаткуванню відповідно до законодавства).
Таким чином при відображенні виручки з метою податкового обліку в розмірі сум витрат на придбання товарів, а також витрат на безоплатну передачу, податкова база з податку на прибуток буде відсутній.
Приклад
У серпні 2008 р . безоплатно передані товари організації приватної форми власності. Вартість товарів, врахованих на рах. 41 "Товари", склала 2 450 тис. руб. Сумма исчисленного НДС при безвозмездной передаче - 441 тыс. руб.
В бухгалтерском учете будут произведены записи:
ДЕБЕТ 92
КРЕДИТ 41
- переданы безвозмездно товары по накладной на сумму 2 450 тыс. руб.;
ДЕБЕТ 92
КРЕДИТ 68
- исчислен НДС от безвозмездной передачи в соответствии с законодательством в сумме 441 тыс. руб.
Отразим данные хозяйственные операции в регистрах налогового учета.

Найменування підприємства
РЕГИСТР № 7
расчетных корректировок за август 2008 р . (Руб.)

п / п
Найменування показника
Сумма по данным бухгалтерского учета за месяц
Корректировка к регистру
Основание корректировки
Сумма расчетных корректировок ("-" или "+") за месяц
Сумма после расчетной корректировки
за місяць
с начала
року
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Выручка (доходы) от реализации товаров, приобретенных для последующей реализации
-
Регистр № 1 (увеличение)
п. 2 ст. 2 Закона о налоге на прибыль
+2 891 000
2 891 000
2 891 000
2
Покупная стоимость товаров приобретенных; затраты по реализации товаров приобретенных
-
Регистр № 4 (увеличение)
п. 2 ст. 2 Закона о налоге на прибыль
+2 450 000
2 450 000
2 450 000
3
Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации иных ценностей, имущественных прав
-
Регистр № 4 (увеличение)
п. 2 ст. 2 Закона о налоге на прибыль
+441 000
441 000
441 000
4
Разом
-
-
-
+5 782 000
5 782 000
5 782 000
Головний бухгалтер
Регистр составил
В соответствии с п. 13 Инструкции № 137 после проведения расчетных корректировок, если они производились, соответствующие показатели переносятся в регистры доходов и (или) расходов и принимаются в расчет налоговой базы в сумме, отраженной после корректировки.
Если расчетные корректировки в соответствии с законодательными актами не проводились, то в расчет налоговой базы принимаются показатели, внесенные в соответствующие регистры налогового учета, на основе данных бухгалтерского учета.
Найменування підприємства
РЕГИСТР № 1
доходов от реализации за август 2008 р . (Руб.)

п / п
Найменування показника
Сумма по данным налогового учета
за місяць
с начала
року
1
2
3
4
1
Выручка (доходы) от реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
-
-
2
Выручка (доходы) от реализации товаров, приобретенных для последующей реализации
2 891 000
2 891 000
3
Выручка (доходы) от реализации иных ценностей, имущественных прав
-
-
4
Разом
2 891 000
2 891 000
Головний бухгалтер
Регистр составил
Примітка. В примере приведены все показатели регистра доходов от реализации. Однако, отметим, что в п. 3 Инструкции № 137 указано, что регистр доходов от реализации ведется в разрезе сводной информации о показателях, перечисленных в п. 3.1-3.3 Инструкции № 137 (при их наличии).

Найменування підприємства
РЕГИСТР № 4
расходов, приходящихся на доходы от реализации за август 2008 р . (Руб.)

п / п
Найменування показника
Сумма по данным налогового учета
за місяць
з початку року
1
2
3
4
1
Затраты по производству и реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
-
-
2
Покупная стоимость товаров приобретенных
2 450 000
2 450 000
3
Затраты по реализации товаров приобретенных
-
-
4
Затраты по реализации иных ценностей, имущественных прав
-
-
5
Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, товаров приобретенных, иных ценностей, имущественных прав
441 000
441 000
6
Разом
2 891 000
2 891 000
Головний бухгалтер
Регистр составил
Примітка. В примере приведены все показатели регистра расходов, приходящихся на доходы от реализации. Однако отметим, что в п. 4 Инструкции № 137 указано, что регистр расходов, приходящихся на доходы от реализации, ведется в разрезе сводной информации о показателях, перечисленных в п. 4.1-4.4 Инструкции № 137 (при их наличии).
В соответствии с п. 14 Инструкции № 137 регистры налогового учета ведутся ежемесячно с последующим отражением соответствующих показателей, принимаемых для определения налоговой базы в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль нарастающим итогом с начала налогового периода (года).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 . Мінськ «Білорусь» 1997р.
2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 19 листопада 1998 р . : З коментарями до розділів / Коммент. В. Ф. Чигир / / Мн.: Амалфея, 1999.
3. Цивільний процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 10 грудня -1998 Р . / / Мн.: Амалфея, - 1999.
4. Цивільне право: Підручник, за ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого, М.: Проспект. - Т. 2. - 2000.
5. Цивільне право. Підручник. Частина 1. Видання третє, перероблене і доповнене. / Под ред. А. П. Сергєєва. - М., ПРОСПЕКТ, 1998. - 632с.
6. Цивільне право Росії. Курс лекцій. Часть первая / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996.
7. Іоффе О. С. Радянське цивільне право. Т.1 Л., 1958., Новицький І. Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954.
8. Колбасін Д.А. Цивільне право. Загальна частина. - Мн.: ПоліБіг. На замовлення громадського об'єднання «Молодіжне наукове товариство». 1999. - 374с.
9. Коментар до Цивільного кодексу Республіки Білорусь. У 2 книгах. Кн. 1. / Відп. ред. В. Ф. Чигир. - Мн.: Амалфея, 1999. - 624с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
86кб. | скачати


Схожі роботи:
Безоплатна допомога
Споживчі властивості товарів аптечного асортименту Фактори що впливають на якість товарів
Облік руху товарів при імпорті товарів
Черв`ячна передача
Передача дискретних повідомлень 2
Передача дискретних повідомлень
Передача прав за векселем
Передача електронної інформації
Лицензування і передача технологій
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru