Балансове узагальнення як метод бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Освітній заклад
Вищої професійної освіти
при Уряді Російської Федерації
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Курсова робота
З ДИСЦИПЛІНИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _
НА ТЕМУ: Балансове узагальнення як метод бухгалтерського обліку
Студента __ 3 ___ курсу
групи № ______
Прізвище З ....
Ім'я А ... ...
По батькові А ....
_____________________ Підпис студента
Викладач
(Ф.І. О)
Оцінка ______________
Підпис викладача ____________
МОСКВА 2008

Зміст

Введення. 3
I. Бухгалтерський баланс, як метод бухгалтерського обліку. 5
§ 1. Поняття методу бухгалтерського обліку. 5
§ 2. Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності. 6
§ 3. Бухгалтерський баланс - як один з методів бухгалтерського обліку. 9
II. Порядок формування показників бухгалтерського балансу і практичний приклад. 16
§ 1. Порядок формування показників бухгалтерського обліку. 16
§ 2. Приклад оформлення бухгалтерського балансу. 18
Список літератури .. 21
Програми. 24


Введення

Баланс - наріжний камінь вітчизняної теорії бухгалтерського обліку. Такі основні теоретичні положення, як класифікація рахунків і фактів господарського життя, обгрунтування подвійного запису і правило складання бухгалтерських проводок, цілком засновані на формі головного звітного документа.
Темою цієї курсової роботи бухгалтерське узагальнення як метод бухгалтерського обліку. Обрана тема але за рівнем значущості займає одне з перших місць, так як її розуміння важливо для освоєння теорії бухгалтерського обліку та основ практики в галузі управління та обліку господарської діяльності організації.
Так як ця тема входить у фундаментальні основи теорії бухгалтерського обліку, і займає одне з центральних місць в його практиці, то актуальність її не викликає сумнівів.
Мета виконаної роботи - розглянути поняття бухгалтерського балансу.
Завдання проведеного дослідження:
Ознайомити з методами бухгалтерського обліку.
Розкрити поняття бухгалтерського балансу.
Ознайомити з основними принципами організації бухгалтерського балансу.
Розглянути роль бухгалтерського балансу в бухгалтерському обліку.
Об'єктом дослідження даної курсової роботи різні нормативні документи, пов'язані з поняттям бухгалтерського балансу.
Предметом дослідження складання і зміна бухгалтерського балансу.
Інформаційна база даної курсової роботи є спеціалізовані видання навчальної літератури, навчально-практичних, довідкових посібників та збірників документів.
Основними методами дослідження, що використовуються для даної роботи, є метод системного підходу до розгляду поняття бухгалтерського балансу, метод аналізу різних інформаційних матеріалів з даного питання, а також аналітичний і ряд інших методів.

I. Бухгалтерський баланс, як метод бухгалтерського обліку

§ 1. Поняття методу бухгалтерського обліку

Для бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій нормативно встановлені певні способи і прийоми ведення бухгалтерського обліку, які є єдиними для всіх організацій незалежно від їх організаційно-правової форми.
Сукупність способів і прийомів ведення бухгалтерського обліку називається методом бухгалтерського обліку.
Кожен окремий спосіб ведення бухгалтерського обліку представляє собою елемент методу бухгалтерського обліку.
До елементів методу бухгалтерського обліку відносять такі способи:
первинного спостереження та реєстрації господарських операцій - документування операцій та інвентаризація;
вартісного вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку - оцінка та калькулювання;
поточної угруповання господарських операцій - рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис;
підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності - баланс та інші форми бухгалтерської звітності.
Бухгалтерський баланс - це спосіб узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх формування на певну звітну дату.
Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.
Складання балансу та інших форм бухгалтерської звітності являє собою завершальний етап процесу бухгалтерського обліку, що дозволяє сформувати на певну звітну дату повну і достовірну інформацію про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати її діяльності за певний звітний період.
Звітною датою вважається дата, за станом на яку організація повинна складати бухгалтерську звітність.
Звітним періодом є період, за який організація повинна складати бухгалтерську звітність.

§ 2. Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності

Згідно з чинним законодавством до всіх форм бухгалтерської звітності пред'являються наступні основні вимоги:
1. Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Достовірної та повної вважається бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку.
2. Якщо при складанні бухгалтерської звітності виходячи з правил Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська Звітність Організації" (ПБУ 4 / 99), організацією виявляється недостатність даних для формування повного уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, то в бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення.
3. Якщо при складанні бухгалтерської звітності застосування правил ПБУ 4 / 99 не дозволяє сформувати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі, то організація у виняткових випадках (наприклад, націоналізація майна) може допустити відступ від цих правил.
4. При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній, тобто виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів бухгалтерської звітності перед іншими.
Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або форму подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.
5. Бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).
6. Організація повинна при складанні бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них дотримуватися прийнятих нею їх змісту та форми послідовно від одного звітного періоду до іншого.
Зміна прийнятих змісту і форми бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них допускається у виняткових випадках, наприклад при зміні виду діяльності. Організацією має бути забезпечено підтвердження обгрунтованості кожної такої зміни. Істотна зміна має бути розкритий в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали цю зміну.
7. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається за перший звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному.
Якщо дані за період, що передує звітному, непорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих даних підлягають коректуванню виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку. Кожна істотне коректування повинна бути розкрита в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали цю коригування.
8. Статті бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та інших окремих форм бухгалтерської звітності, які відповідно до положень з бухгалтерського обліку підлягають розкриттю і по яких відсутні числові значення активів, зобов'язань, доходів, витрат та інших показників, прокреслюються (в типових формах) або не наводяться (у формах, розроблених самостійно, і в пояснювальній записці).
Показники про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях повинні приводитися в бухгалтерській звітності окремо в разі їх суттєвості і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.
Показники про окремі види активів, зобов'язань, доходів, витрат і господарських операцій можуть приводитися в бухгалтерському балансі або звіті про прибутки та збитки загальною сумою з розкриттям в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки, якщо кожен з цих показників окремо несуттєвим оцінки зацікавленими користувачами фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.
9. Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду.
10. При складанні бухгалтерської звітності за звітний рік звітним роком є ​​календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.
Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року.
11. Кожна складова частина бухгалтерської звітності, передбачена пунктом 5 ПБУ 4 / 99, повинна містити наступні дані: найменування складової частини; вказівку звітної дати або звітного періоду, за який складена бухгалтерська звітність; найменування організації із зазначенням її організаційно-правової форми; формат представлення числових показників бухгалтерської звітності.
12. Бухгалтерська звітність повинна бути складена російською мовою.
13. Бухгалтерська звітність повинна бути складена у валюті Російської Федерації.
14. Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.
В організаціях, де бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією) або бухгалтером-спеціалістом, бухгалтерська звітність підписується керівником організації та керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, який веде бухгалтерський облік.

§ 3. Бухгалтерський баланс - як один з методів бухгалтерського обліку

Відповідно до чинного законодавства бухгалтерський баланс повинен складатися за місяць, квартал і рік наростаючим підсумком з початку звітного року.
Баланс повинен складатися за станом на останній календарний день звітного періоду включно.
Основою для складання бухгалтерського балансу служить отримана за результатами бухгалтерського обліку грошова оцінка стану господарських засобів і джерел формування на певну звітну дату.
Бухгалтерський баланс являє собою двосторонню таблицю, де в одній із сторін (лівої) показуються господарські засоби, що належать організації, а в іншій стороні (правої) відображаються джерела формування цих коштів.
Ліву частину балансу прийнято називати активом, а праву частину - пасивом.
Актив - частина бухгалтерського балансу, що відбиває в грошовому виразі на певну дату всі належні даної організації матеріальні та нематеріальні цінності, їх склад і розміщення.
Пасив - частина бухгалтерського балансу, що відбиває в грошовому виразі на певну дату джерела формування засобів організації, що згруповано за належністю та призначенням.
Актив включає в себе 2 розділу, а пасив балансу - 3 розділи.
При складанні бухгалтерського балансу завжди слід пам'ятати наступне основне правило:
"Підсумок активу балансу дожжен дорівнювати підсумку пасиву балансу".
Це рівність обумовлено тим, що за допомогою подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку одні й ті ж суми одночасно враховуються і в активі у вигляді господарських коштів і в пасиві - у вигляді джерел формування.
Величину підсумків активу і пасиву прийнято називати валютою балансу.
Розділи бухгалтерського балансу.
Актив
Пасив.
I. Необоротні активи
III. Капітал і резерви
II. Оборотні активи
IV. Довгострокові зобов'язання
V. Короткострокові зобов'язання
Баланс активу.
Баланс пасиву.

Наведене вище загальний зміст балансу на практиці представляється не у вигляді двосторонньої таблиці, яка містить в буквальному розумінні ліву і праву сторони, а у вигляді двох розташованих один за одним частин: в першій частині відображається актив балансу, а в другій частині - пасив балансу. Форма балансу, затверджена ПБУ 4 / 99, наводиться в Додатку 1.
У бухгалтерському балансі активи та зобов'язання повинні надаватися з підрозділом в залежності від терміну звернення (погашення) на короткострокові та довгострокові. Активи та зобов'язання представляються як короткострокові, якщо термін обігу (погашення) із них не більше 12 місяців після звітної дати або тривалості операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. Всі інші активи і зобов'язання представляються як довгострокові.
Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська Звітність Організації" (ПБУ 4 / 99) бухгалтерський баланс повинен містити такі числові показники.
Актив балансу:
Розділ
Група статей
Статті
Актив
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Права на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності
Патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні права та активи
Ділова репутація організацій Організаційні витрати
Основні засоби
Земельні ділянки і об'єкти природокористування
Будинки, машини, обладнання та інші основні засоби
Незавершене будівництво
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
Майно для передачі в лізинг
Майно, надане за договором прокату
Фінансові вкладення
Інвестиції в дочірні суспільства
Інвестиції в залежні суспільства
Інвестиції в інші організації
Позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
Інші фінансові вкладення
Відкладені податкові активи

Оборотні активи
Запаси
Сировина, матеріали та аналогічні цінності
Витрати в незавершеному виробництві (витрати обігу)
Готова продукція, товари для перепродажу та товари відвантажені
Витрати майбутніх періодів
Нарахований податок на додану вартість по придбаних цінностей

Дебіторська заборгованість
Покупці і замовники
Векселі до отримання
Заборгованість дочірніх і залежних товариств
Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу
Аванси видані
Інші дебітори
Фінансові вкладення
Позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців
Інші фінансові вкладення
Грошові кошти
Розрахункові рахунки
Валютні рахунки
Інші грошові кошти
Баланс активу

У розділі "Необоротні активи" відображається стан засобів, що мають тривалі терміни використання. До них зокрема відносяться нематеріальні активи, основні засоби, дохідні вкладення в матеріальні цінності, довгострокові фінансові вкладення та ін
У розділі "Оборотні активи" відображається стан господарських засобів, що знаходяться в постійному обороті і використовуваних в якості сировини, матеріалів при виробництві продукції. Крім того, в цьому розділі відображаються товари та готова продукція, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення та дебіторська заборгованість.
Пасив балансу:
Розділ
Група статей
Статті
ПАСИВ
Капітал і резерви
Статутний капітал

Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокр. збиток)
Довгострокові зобов'язання
Позикові кошти
Кредити, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
Позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
Короткострокові зобов'язання
Позикові кошти
Кредити, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
Інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
Кредиторська заборгованість
Постачальники і підрядчики
Векселі до сплати
Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами
Заборгованість перед персоналом організації
Заборгованість перед бюджетом і соціальними фондами
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
Аванси отримані
Інші кредитори
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат
Баланс пасиву
У розділі "Капітал і резерви" пасиву балансу відображаються власні джерела організації (статутний, додатковий, резервний капітали і ін)
У розділі "Довгострокові зобов'язання" пасиву балансу відображаються довгострокові зобов'язання організації за позиковими коштами (за кредитами банків і позиками, наданими організації на строк більше 12 місяців).
У розділі "Поточні зобов'язання" пасиву балансу відображаються зобов'язання організації за позиковими коштами, наданими на термін менше 12 місяців, а також кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів та резерви майбутніх витрат.
З форми бухгалтерського балансу, наведеною в Додатку 1 видно, що статті активу і пасиву відображаються за окремим термінам, відповідають тим чи іншим показникам балансу, а самі показники для зручності порядково позначені відповідними кодами, наведеними в графі 2 форми бухгалтерського балансу.
Як правило, по кожному окремому рядку активу або пасиву балансу відображаються дані по окремих господарських засобів та джерел їх формування. Проте по деяких статтях активу чи пасиву балансу фіксується їх узагальнені дані по декількох відповідним господарськими засобів або джерел їх формування. Наприклад, рядок 214 активу балансу одночасно показує кінцеві залишки по готовій продукції і товарів для перепродажу.
Наявність в активі і пасиві балансу графи 3 "На початок звітного року" та графи 4 "На кінець звітного періоду" дозволяє визначати зміни по окремих статтях, що відображає залишки по господарським засобам та джерел їх формування.
Однак ці зміни в зв'язку в відображенням у бухгалтерському обліку господарських операцій шляхом подвійного запису на рахунках не можуть порушувати рівності підсумків активу і пасиву балансу.
При цих змінах можуть змінюватися валюта балансу, а також суми по окремих статей і розділів балансу.
Завдяки подвійного запису всяка господарська операція відображається у бухгалтерському обліку в одній і тій же сумі одночасно на двох рахунках бухгалтерського обліку.
Застосування такого запису призводить до одночасного зміни відразу двох різних статей бухгалтерського балансу та рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушується, тобто зберігається балансове рівновагу.

II. Порядок формування показників бухгалтерського балансу і практичний приклад

§ 1. Порядок формування показників бухгалтерського обліку

Бухгалтерський баланс є основною формою бухгалтерської звітності і складається на основі даних, відображених у Головній книзі або оборотної відомості за останній місяць звітного періоду. Залишки по дебету і кредиту синтетичних рахунків, відображені у Головній книзі або оборотної відомості, служать основою для складання бухгалтерського балансу організації.
У графі "На початок звітного року" показуються дані на початок року (вступний баланс), які повинні відповідати даним графи "На кінець звітного року" попереднього року (заключний баланс попереднього року).
У графі "На кінець звітного періоду" відображаються дані про вартість активів, капіталу, резервів та зобов'язання на кінець звітного періоду.
Коди показників балансу і всіх інших форм бухгалтерської звітності затверджені наказам Держкомстат України та Міністерства фінансів РФ від 14.11. 2003 № 475-102н.
Загальні правила оцінки статей бухгалтерського балансу встановлюються нормами ПБУ 4 / 99, а так Положень з бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, матеріально-виробничих запасів, фінансових вкладень і ін (ПБУ 5 / 01, 6 / 01, 14/2007, 19 / 02 і т.д.)
Відповідно до зазначених положень господарські засоби та джерела їх формування відображаються в бухгалтерському балансі в такій оцінці:
нематеріальні активи та основні засоби - за їх залишкової вартості
дохідні вкладення в матеріальні цінності - за залишковою вартістю майна
незавершене будівництво - за фактичними витратами для забудовника (інвестора)
фінансові вкладення - за первісною вартістю або за поточною ринковою вартістю
матеріали (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо та інші аналогічні цінності) - за їх фактичною собівартістю
витрати в незавершеному виробництві - за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, за прямими статися витрат або за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів, за фактичним виробничим витратами залежно від обраної облікової політики
витрати обігу (витрати на продаж) у торговельних організаціях - в сумі витрат, що припадають на залишок непроданих товарів
готова або відвантажена продукція - за повною або неповною фактичної виробничої собівартості і за повною або неповної нормативної (планової) собівартості в залежності від обраної облікової політики
товари - за вартістю їх придбання (купівельною ціною)
товари відвантажені - за повної фактичної собівартості або за повної нормативної собівартості
витрати майбутніх періодів - в суму витрат, фактично вироблених в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів
Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники у нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту оп прибутки та збитки. Тому в бухгалтерському балансі дані про нематеріальні активи, основні засоби та дохідних вкладеннях наводиться за залишковою вартістю.
У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Організаціям рекомендується у формі бухгалтерського балансу за підсумками даних про активи організації, капіталу, резервів і зобов'язань організації приводити довідкові дані про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.
Дані заповнюються на основі вказівок, наведених у Плані рахунків бухгалтерського обліку, а також з урахуванням конкретного переліку позабалансових рахунків, використовуваних організацією.
Бухгалтерський баланс підписується керівником організації та головним бухгалтером і засвідчується печаткою організації. Також вказується дата складання бухгалтерського балансу.

§ 2. Приклад оформлення бухгалтерського балансу

Вступний баланс
Найменування статті
Сума, руб.
Найменування статті
Сума, руб.
Основні засоби
300000
Статутний капітал
550000
Матеріали *
80000
Прибуток
40000
Основне виробництво
75000
Короткостроковий кредит
55000
Готова продукція
90000
Розрахунки з бюджетом за податками
5000
Каса
700
Розрахунки з органами соц. страхування
7000
Розрахунковий рахунок
140000
Розрахунки з персоналом з оплати праці
43000
Розрахунки з покупцями за товари
30000
Розрахунки з іншими кредиторами
20000
Розрахунки з дебіторами
4300
Валюта активу балансу
720000
Валюта пасиву балансу
720000
Господарські операції за звітний рік:
№ п / п
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, руб.
1.
Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції
20
70
102000
2.
Надійшли гроші з розрахункового рахунку в касу для видачі заробітної плати працівникам підприємства
50
51
100000
3.
Видано з каси під звіт на господарські витрати
71
50
600
4.
Видана з каси заробітна плата працівникам підприємства
70
50
97000
5.
Надійшли на склад від постачальників матеріали
10
60
40000
6.
Зараховано на розрахунковий рахунок кредит під матеріали
51
66
35000
7.
Передано іншому підприємству основні засоби
91
01
20000
8.
Повернуто з цехів не використані матеріали
10
20
1000
9.
Відпущені зі складу у виробництво матеріали
20
10
60000
10.
На розрахунковий рахунок у банку внесена незатребувана зарплата
51
76.4
3000
11.
Утримано податки із заробітної плати працівників
70
68
12000
12.
Зроблено відрахування на соціальне страхування
20
69
13000
13.
На розрахунковий рахунок зараховано кредит банку під товари відвантажені
51
66
90000
14.
Перераховано з розрахункового рахунку в погашення заборгованості:
за кредитом банку,
по постачальниках,
із соціального страхування,
перед бюджетом
66
60
69
68
51
10000 6500
1300
1100
15.
Випущена з виробництва готова продукція
43
20
14900
Після оформлення ці проводок розглянемо, новий балансу - після змін:

Бухгалтерський баланс
Найменування статті
Сума, руб.
Найменування статті
Сума, руб.
Основні засоби
280000
Статутний капітал
550000
Матеріали *
80000
Прибуток
40000
Основне виробництво
234000
Короткостроковий кредит
170000
Готова продукція
104900
Розрахунки з бюджетом за податками
13900
Каса
2100
Розрахунки з органами соц. страхування
18700
Розрахунковий рахунок
149100
Розрахунки з персоналом з оплати праці
36000
Розрахунки з покупцями за товари
30000
Розрахунки з іншими кредиторами
23000
Розрахунки з дебіторами
4300
Розрахунки з постачальниками
33500
Розрахунки з підзвітними особами
600
Інші доходи
20000
Валюта активу балансу
887100
Валюта пасиву балансу
887100

Список літератури

1. Федеральний закон від 21.11.96 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік"
2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07. 1998 № 34н
3. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 / 99, затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.07. 1999 № 43н
4. Наказ Мінфіну РФ від 22.07. 2003 N 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій"
5. Наказами Держкомстат України та Міністерства фінансів РФ від 14.11. 2003 № 475-102н
6. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10 2000 № 94н
7. Інструкція щодо застосування плану рахунків, затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10 2000 № 94н
8. Бухгалтерський баланс: техніка складання, Д.В. Кислов - Видавництво "ГроссМедіа", 2008 - 416 с.
9. Бухгалтерський облік для себе і для справи, А.В. Крюков - М: Видавництво "Ексмо", 2008 - 304 с.
10. Бухгалтерський облік і звітність від нуля до балансу, Бєлікова, Видавництво "Пітер", 2007 - 256 с.
11. Бухгалтерський облік. Просто про складне. Самовчитель по формулі "три в одному", під редакцією Г.Ю. Кисневий - Видавництво "АБАК", 2009 - 704 с.
12. Бухгалтерський облік: підручник для вузів. Макальская М.Л., Фельдман І.А. - Видавництво "Вища освіта", 2007 - 443 с.
13. Бухгалтерський облік: підручник для студентів вузів, Ю.А. Бабаєв, І.П. Коміссарова, В.А. Бородін - 2 изд., М.: Видавництво "ЮНИТИ-ДАНА", 2005 - 527 с.
14. Бухгалтерський облік: навчальний посібник, Н.П. Кондраков - 5 вид., М.: Видавництво "Інфра-М", 2008 - 700 c.
15. Бухгалтерський облік: навчальний посібник, В.В. Патров, І.І. Бочкарьова, Г.Г. Левіна - Видавництво "ІПБ-БІНФА", 2008 - 320 с.
16. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник, Р.З. Тумасян - 9 видавництво., М.: Видавництво "Омега-Л", 2009 - 823 с.
17. Бухгалтерський облік: навчально-практичний посібник, Т.М. Гусєва, Т.М. Шєїна, Х.Ш. Нурмухамедова - Видавництво "Проспект", 2008 - 576 с.
18. Бухгалтерська (фінансова) звітність організації, О.А. Заббарова, - М: Видавництво "Ексмо", 2009 - 320 с.
19. Бухгалтерський облік, Н.С. Стражева, А.В. Стражев - Видавництво "Сучасна школа", 2008 - 672 с.
20. Бухоблік для початківців. Як навчитися складати проводки, М.М. Шішкоедова, Видавництво "ГроссМедіа", 2008 - 386 с.
21. Все про бухоблік для початківців: теорія і практика, А.А. Швець, Видавництво "Видавництво Гревцова", 2007 - 360 с.
22. Новітній довідник бухгалтера 2008 - М: Видавництво "Ексмо", 2007 - 800 с.
23. Основи бухгалтерського обліку, Кожинов В.Я. (Електронна версія книги)
24. Довідник бухгалтера, Кузнєцова - Видавництво "Бератор", 2008 - 400 с.
25. Довідник бухгалтера. Теорія і практика бухгалтерського супроводу підприємств будь-яких форм власності та видів діяльності, А.Г. Колодін - Видавництва: АСТ, 2006 - 718 с.
26. Збірник документів "22 положення з бухгалтерського обліку", М.: Видавництво "Омега-Л", 2008, - 386 з
Висновок.
27. У процесі написання даної роботи було виконано дослідження балансового узагальнення, як методу бухгалтерського обліку, тобто бухгалтерського балансу, в ході якого:
28. Було розкрито поняття і роль бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс являє собою основну форму бухгалтерської звітності. Бухгалтерський баланс - це спосіб узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх формування на певну звітну дату.
29. Були наведені основні вимоги до оформлення та принципи складання бухгалтерського балансу.
30. Докладно розглянута структура балансу. Баланс складається з активу і пасиву. При цьому актив підрозділяється ще на 2 розділу, а пасив на 3 розділи. Підсумку активу і пасиву балансу повинні збігатися.
31. У практичному прикладі докладно розписуються зміни, що викликаються в бухгалтерському балансі різними видами проводок.
32. Виконана курсова робота з теоретичної та практичної сторони, розкриває обрану тему: теоретична частина дає необхідну інформацію про склад, структуру балансу і вимог до інформації, що міститься в ньому, а практична описує порядок формування показників бухгалтерського балансу і в ній наводиться приклад складання балансу.

Програми

Додаток 1.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на 31 грудня 2008
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Організація ТОВ "" Престиж "
Ідентифікаційний номер платника податків
Вид діяльності регіональна виробничо-комерційна
Організаційно-правова форма / форма власності ТОВ
Місцезнаходження (адреса) 117303, Москва, вул. Одеська, 4
за ЄДРПОУ
2006 12
ІПН
7702078031
за КОАТУУ
по ОКОПФ / ОКФС
83
За ОКЕІ
384/385
АКТИВ
Код
На поч. отч. р.
На кін. отч. р.
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріал. активи
110
-
-
Основні засоби
120
-
634623
Незаверш. буд-во
130
-
-
Дохід. вкладення в матеріальному. цінності
135
-
-
Довгострокові фінансові вкладення
140
-
-
Відкладений. податок. активи
145
-
766
Інші внеоб. активи
150
-
-
РАЗОМ по розділу I
190
-
635389
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
-
64200
в тому числі:
сировину і матеріали
211
-
64200
витрати в НЗВ
212
-
-
готова продукція
213
-
-
товари відвантажено.
214
-
-
РБП
215
-
-
ПДВ за приобр. цін.
220
-
-
Деб. зад. св.12 міс.
230
-
-
Деб. зад. до 12 міс
240
-
40509
Кр. СР фін. вкладення
250
-
-
Грошові кошти
260
-
527197
Інші облад. активи
270
-
-
РАЗОМ по розділу II
290
-
631906
БАЛАНС
300
-
1267295
ПАСИВ
Код
На поч. отч. р.
На кін. отч. р.
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
-
1200000
Влас. акції
-
-
Добавоч. капітал
420
-
-
Резервне. капітал
430
-
-
Нераспр. приб (уб)
470
-
47973
РАЗОМ розд. III
490
-
1247973
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладений. нал. т-ва
515
-
-
Прочіед. СР т-ва
520
-
-
РАЗОМ розд. IV
590
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
-
-
Кредиторська заборгованість
620
-
19322
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
-
-
заборгованість перед персоналом
622
-
-
Заборго. з податків і зборів
623
-
19322
Заборго. перед засновниками
630
-
-
ДБП
640
-
-
Рез. предст. витр.
650
-
-
Інш. кр. СР т-ва
660
-
-
РАЗОМ розд. V
690
-
19322
БАЛАНС
700
-
1267295
ДОВІДКА про налич. цінностей, вчить. на позабалансових рахунках
Орендований. ОС
в т. ч. лізинг
ТМЦ на відпов. хран.
Товари на комісії.
Списана у збиток Заборго-сть
Знос жив. фонду
НМА в пользов.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
218.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Предмет і метод бухгалтерського обліку 2 Зміст бухгалтерського
Метод бухгалтерського обліку та бухгалтерського балансу
Предмет і метод бухгалтерського обліку 2
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет метод і завдання бухгалтерського обліку
Метод бухгалтерського обліку та його складові
Теорія бухгалтерського обліку 2 Предмет метод
Предмет обєкти і метод бухгалтерського обліку
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru