Бази даних 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Федеральне агентство з освіти
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)
Кафедра комплексної інформаційної безпеки
електронно-обчислювальних систем (КІБЕВС)
Проектування навчально-дослідної бази даних
"Клієнти"
Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни
«Бази даних»
Студент гр. № 523-3
Єлісєєв В.М.
«____» _________2005
Керівник
Сопів М. А.
«____» _________2005
Томськ - 2005

Міністерство освіти РФ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)
Кафедра комплексної інформаційної безпеки електронно-
обчислювальних систем (КІБЕВС)
ЗАВДАННЯ
по курсовому проектуванню з дисципліни "Бази даних" студенту Єлисєєву Василю Миколайовичу групи 523-3 факультету НД
Тема проекту: "Клієнти"
2. Термін здачі студентом закінченого проекту _______________________
3. Вихідні дані до проекту: Дослідити задану предметну область, вибрати істотні атрибути. Побудувати концептуальну модель предметної області. На основі концептуальної моделі побудувати реляційну модель, встановити зв'язки між об'єктами. Поставити первинні та зовнішні ключі. Провести нормалізацію. Пояснити виконані перетворення. Провести дослідження отриманої моделі, задавши кілька складних запитів до отриманої моделі.
Предметна область: Клієнт, проект, плата за проект, виконавець, співвиконавець. Клієнт може замовити кілька проектів. Плата за проект не може змінюватися. Один проект може бути замовлений декількома клієнтами. Проект може виконуватися повністю виконавцем або за допомогою співвиконавців. У проекті може бути кілька співвиконавців і один співвиконавець може виконувати кілька проектів.
4.Дата видачі завдання: _________________________________________ Завдання прийняв до виконання (дата )_________________________________
Єлісєєв В. Н______________ (підпис студента)

Зміст
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
2. Побудова концептуальної моделі ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 5
3. Проектування реляційної моделі даних на основі принципів нормалізації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
3.1 Нормалізація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... 7
3.2 Глосарій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 9
4. Проектування бази даних в Microsoft Access ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 10
4.1 Побудова таблиць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
4.2 Створення запитів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
4.3 Створення SQL - запитів (Structured Query Language) ... ... ... ... ... ... .... 14
5. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 18
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .19

1. Введення
Клієнти замовляють проекти і вносять за них певну плату. Проект виконується виконавцями, іноді виконавцям допомагають співвиконавці. Необхідно спроектувати навчально-дослідну базу даних, в яку заноситься інформація про клієнтів, замовлених ними проектах, вартості проектів, а також виконавців і співвиконавців, які розробляють ці проекти. Для проектування вибрати будь-яку систему проектування.

2. Побудова концептуальної моделі
Об'єктами моделі є: клієнт, проект, плата, виконавець, співвиконавець. До об'єктів моделі вибираємо основні атрибути.
Основні атрибути для клієнта:
· Ідентифікаційний номер клієнта:
· Ім'я
· Прізвище
· По-батькові
· Адреса
· Телефон
Основні атрибути для проекту:
· Ідентифікаційний номер проекту
· Назва
· Вартість
· Тривалість
· Технічне завдання
Основні атрибути для плати за проект:
· Ідентифікаційний номер платежу
· Сума платежу
Основні атрибути для виконавця:
· Ідентифікаційний номер виконавця
· Прізвище
Основні атрибути для співвиконавця:
· Ідентифікаційний номер співвиконавця
· Прізвище
Після вибору атрибутів визначаються зв'язку між об'єктами. Залежно від умов, зв'язку між об'єктами можуть бути: один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. Між об'єктами виконавець і проект є зв'язок один до багатьох, тому що один виконавець може виконувати безліч проектом, але один проект не можуть виконувати кілька виконавців. Об'єкти клієнт і проект, клієнт і плата, виконавець і співвиконавець взаємодіють за допомогою зв'язків багато до багатьох, так як багато клієнтів можуть замовити багато проектів, багато клієнтів можуть внести багато платежів і багато виконавців можуть мати багато співвиконавців. У результаті спроектована концептуальна модель, зображена на малюнки 2.1
Клієнт
Проект
Плата
Співвиконавець
Адреса
Сума
Id_buy
Виконавець
По батькові
Ім'я
Id_client
Прізвище
Id_project
Вартість
Тривалість
Тих. завдання
Прізвище
Id_ispoln
Прізвище
Id_soisp
Малюнок 2.1 - Концептуальна модель
м
м
м
м
м
м
м
1


SHAPE \ * MERGEFORMAT

3 Проектування реляційної моделі даних на основі принципів нормалізації
На основі концептуальної моделі будується реляційна модель, тобто для кожного об'єкта створюється таблиця, яка містить всі атрибути даного об'єкта. Унікальний атрибут буде первинним ключем. Для побудови зв'язків між таблицями додаються поля, які будуть зовнішніми ключами. У результаті, побудувавши зв'язку за допомогою первинних і внутрішніх ключів, отримуємо реляційну модель.
Малюнок 3.1 - Реляційна модель
Id_Client (PK)
Ім'я
Прізвище
По батькові
Адреса
Телефон
Id_isp (FK)
Id_Project (PK)
Назва
Вартість
Тривалість
Тих. завдання
Id_Client (FK)
Id_Buy (PK)
Сума
Id_Client (FK)
Id_isp (PK)
Прізвище
Id_soisp (PK)
Прізвище
Id_isp (FK)
Проект
Клієнт
Плата
Виконавець
Співвиконавець3.1 Нормалізація
Нормалізація - це процес, що дозволяє гарантувати, ефективність структур даних в реляційній базі даних. Реляційна база даних вважається ефективною, якщо вона володіє наступними характеристиками: відсутність надмірності, мінімальне використання null-значень, запобігання втрати інформації.
Перша нормальна форма (1НФ). Кажуть, що реляційна таблиця знаходиться в першій нормальній формі, якщо і тільки якщо всі значення полів атомарні.
Усі таблиці реляційної моделі даних знаходиться в 1НФ за визначенням.
Друга нормальна форма (2НФ). Кажуть, що таблиця знаходиться в другій нормальній формі, якщо і тільки якщо кожен його неключових атрибут залежить від первинного ключа.
Для приведення таблиць до другої нормальної форми необхідно виділити в окремі таблиці групи атрибутів, залежних від частини можливого ключа таблиці 1НФ.

Малюнок 3.1.1 - Друга нормальна форма
Id_Client (PK)
Ім'я
Прізвище
По батькові
Адреса
Телефон
Id_Buy (FK)
Id_Project (PK)
Назва
Вартість
Тривалість
Тих. завдання
Id_isp (FK)
Id_Buy (PK)
Сума
Id_isp (PK)
Прізвище
Id_soisp (PK)
Прізвище
Проект
Клієнт
Плата
Виконавець
Співвиконавець
Id_Client (PK)
Id_Project
Id_isp (PK)
Id_soisp
Cli_Pro
Ispoln_soisp


3.2 Глосарій
Таблиця 3.2.1 Зіставлення деяких фізичних і логічних імен моделі
Фізичне ім'я
Логічне ім'я
Тип поля
Опис
Id_Client
Номер клієнта
Числове
Унікальний ідентифікатор клієнта
Id_Project
Номер проекту
Числове
Унікальний ідентифікатор проекту
Id_Buy
Номер платежу
Числове
Унікальний ідентифікатор платежу
Id_isp
Номер виконавця
Числове
Унікальний ідентифікатор виконавця
Id_soisp
Номер співвиконавця
Числове
Унікальний ідентифікатор співвиконавця

4. Проектування бази даних в Microsoft Access
Для проектування бази даних була обрана програмна система розробки Microsoft Access, як найбільш поширена і, на мій погляд, найбільш зручна система.
4.1 Побудова таблиць
Таблиці створюємо в режимі конструктора - вказуємо імена полів (ними будуть атрибути об'єкта, для якого будується таблиця), для кожного поля визначаємо тип. Також вибираємо ключове поле
Далі приступаємо до заповнення таблиці даними. Дані в кожному полі вводимо вручну
4.2 Створення запитів.
Після того як всі необхідні таблиці побудовані, в них занесені всі потрібні дані, приступаємо до створення запитів на вибірку.
Для цього переходимо на вкладку "Запити". У режимі конструктора додаємо таблиці, які необхідні для запиту.
Після того як необхідні таблиці додані, приступаємо до формування запиту. У рядку "Ім'я таблиці" вибираємо таблиці, за якими буде здійснюватися вибірка, відповідно у рядку "Поле" поля для вибірки. У рядку "Умова відбору" вказуємо умова для поля, по якому буде виконуватися вибірка. У рядку "Вивід на екран" ставимо "прапорці" під тим полем, яке необхідно вивести на екран після виконання запиту. Для прикладу додамо таблицю "Клієнти". З таблиці "Клієнти" здійснимо вибірку по полях: "Ім'я", "Прізвище" та "По батькові". Умова відбору - "Like" А "" для поля "Ім'я". (Малюнок 4.2.2).
імператором Like розуміється як "подібно чого-небудь", а оператор "*", позначає, що після літери "А" йде будь-яка комбінація з будь-якої кількості символів. Тобто ми створили запит на вибірку всіх клієнтів з таблиці "Клієнти", чиє ім'я починається на «А»
4.3 Створення SQL - запитів (Structured Query Language)
SQL дозволяє користувачеві бази даних створювати і видаляти, що містяться у відносинах дані, накладати забезпечують цілісність реляційних даних правила і виконувати повний набір операцій реляційної алгебри.
Для створення SQL - запиту перейдемо в режим конструктора, потім перейдемо в режим SQL
На мові SQL напишемо запит наступного змісту
SELECT Плата.сумма, Кліенти.Імя, Кліенти.Фамілія, Кліенти.Отчество
FROM Плата, Клієнти
WHERE Плата.сумма BETWEEN 55000 AND 70000;
У даному прикладі створений SQL - запит, який здійснює вибірку (SELECT) по полях "Сума", "Ім'я", "Прізвище", "По батькові" з (FROM) таблиць "Плата" і "Клієнти", де (WHERE) значення поля "Сума" знаходиться між (BETWEEN) 55000 і (AND) 70000.

5 Висновок
Курсова робота виконана у відповідності з технічним завданням.
Розроблена та спроектована навчально-дослідна база даних "Клієнти", що містить необхідні дані про обслуговування клієнтів. База даних розроблена в програмній системі розробки баз даних Microsoft Access, що дозволяє легко зрозуміти її організацію і простоту управління. Отримати необхідну інформацію з бази даних можна, використовуючи SQL - запити. На основі даної навчально-дослідної бази даних можливе проектування подібних баз даних для схожих цілей.

Список використаних джерел
1. Карпова Т. Бази даних: моделі, розробка, реалізація, 2001.
2. Ребекка М. Райордан Основи реляційних баз даних, 2001.
3. Сервер Інформаційних Технологій http://www.citforum.ru/ основи сучасних баз даних.
4. Н. А. Трифонова, С.С Прозорова Office для студента Лабораторний практикум.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
36.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Просопографіческіе бази даних Росії на прикладі баз даних Comandarm і Duma1
Створення бази даних критичних властивостей речовин в редакторі баз даних MS Access
Використання електронної таблиці як бази даних Сортування і фільтрація даних в Microsoft Excel
Бази даних банки даних загальне поняття
Захист даних і адміністрування бази даних
Бази даних 3
Бази даних
Бази даних 2 лютого
Бази і банки даних
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru