Аудит уч та матеріалів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення
Облік матеріалів в даний час є актуальною темою, оскільки вони становлять значну частину вартості майна підприємства, а витрати матеріальних ресурсів у деяких галузях доходять до 90% і більше в собівартості продукції. Також матеріали (сировина, паливо та інші), будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою силою виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово. Виробничі запаси цілком споживаються в кожному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.
Матеріали впливають на характеристики господарської діяльності більше, ніж який-небудь інший вид активів. Суттєва помилка при обліку матеріалів призводить до спотвореного відображення в бухгалтерській звітності оборотних коштів, собівартості продажів, валового і чистого прибутку. Дані бухгалтерського обліку повинні містити інформацію для вишукування резервів зниження собівартості продукції в частині раціонального використання матеріалів, зниження норм витрат, забезпечення належного зберігання матеріалів, їх збереження.
Звідси можна зробити висновок про те, яку велику роль грає аудиторська перевірка матеріальних запасів, так як мета аудиторської перевірки обліку матеріальних запасів полягає у підтвердженні достовірності даних по наявності і руху матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по матеріальних запасів у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації.
Узагальнюючи результати перевірки, аудитор проводить аналіз усієї системи організації обліку матеріальних цінностей і дає рекомендації щодо її раціоналізації.
Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ аудиту обліку матеріалів, а так само аудиту обліку матеріалів в ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод».
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:
1) викласти теоретичні основи аудиторської перевірки обліку матеріалів:
- Висвітлити економічну сутність аудиту обліку матеріалів;
- Охарактеризувати систему нормативного регулювання аудиторської перевірки обліку матеріалів;
- Провести короткий огляд статей періодичної преси, які зачіпають тему аудиту обліку матеріалів.
2) охарактеризувати аудиторську перевірку обліку матеріалів в ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод»:
- Дати коротку характеристику організації бухгалтерського обліку та фінансового стану ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод»;
- Провести оцінку системи внутрішнього контролю ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод»;
- Скласти план і програму аудиторської перевірки обліку матеріалів на ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод»;
- Відповідно до плану та програми здійснити аудиторські процедури по збору аудиторських доказів.
3) дати рекомендації за підсумками аудиторської перевірки в ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод» і скласти аудиторський висновок.
Предметом дослідження курсової роботи є методика проведення аудиторської перевірки обліку матеріалів в ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод».
Об'єктом дослідження курсової роботи є ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод».
Джерелами отримання інформації для написання курсової роботи були:
- Законодавчі та нормативні акти;
- Первинні документи;
- Регістри синтетичного та аналітичного обліку;
- Наукова література;
- Періодична преса.
Для написання курсової роботи були використані наступні методи:
- Порівняльний метод;
- Метод комп'ютерних технологій;
- Розрахунково-конструктивний метод.

1. Теоретичні основи аудиту обліку матеріалів
1.1 Економічна сутність аудиту обліку матеріалів
Мета аудиторської перевірки обліку матеріалів полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації. [22, 278-285]
Завданнями аудиту обліку матеріалів є:
- Підтвердження дотримання порядку документального відображення операцій з заготовлению, надходження та відпуску матеріалів;
- Встановлення наявності контролю за збереженням матеріалів у місцях зберігання і на всіх етапах їх руху;
- Підтвердження відповідності витрачених на виробництво матеріалів установленим нормам (внутрішньогосподарським і державним);
- Встановлення повноти та своєчасності оприбуткування ТМЦ;
- Контроль за відсутністю спотворення даних при відображенні на рахунках бухгалтерського обліку;
- Підтвердження відповідності оформлених бухгалтерських операцій чинним нормативним актам. [20, 199-231]
Тут необхідно перевірити, як ведеться облік на синтетичних рахунках 10, 11, 14, 15, 16 і 19. Основна увага при цьому, безумовно, слід приділити рахунку 10 «Матеріали», який поділяється на субрахунки за групами матеріальних цінностей.
Основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні та синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів використовуються переважно уніфіковані облікові документи, до числа яких належать такі форми: довіреність (форма № М-2 і № М-2а) - застосовується для оформлення права особи виступати в якості довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою; прибутковий ордер (форма № М-4) - використовується для обліку матеріалі надходять від постачальників або з переробки; акт про приймання матеріалів (форма № М-7) - для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника; лімітно-забірна карта (форма № М-8) - застосовується для оформлення відпуску матеріалів, систематично споживаються при виготовленні продукції протягом місяця; вимога-накладна (форма № М-11) - використовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально-відповідальними особами; накладна на відпуск матеріалів на сторону (форма № М-15) - застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям; картка обліку матеріалів (форма № М-17) - призначена для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду, розміру або іншою ознакою матеріалу; акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд (форма № М -35) - застосовується для оформлення оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виконанні робіт. [24, 490-497]
Основними завданнями обліку матеріалів на підприємствах є: - правильне і своєчасне документальне відображення операцій та забезпечення достовірних даних по заготовлению, надходження та відпуску матеріалів; - контроль за збереженням матеріалів у місцях зберігання і на всіх етапах їх руху; контроль за використанням матеріалів у виробництві; - своєчасність виявлення непотрібних і зайвих матеріалів для їх реалізації відповідно до існуючого порядку.
Виходячи з цих завдань, аудитору необхідно перевірити: правильність оцінки матеріалів в обліку, правильність застосування первинних документів з обліку матеріалів; правильність організації роботи складського господарства; чи є наказ підприємства про встановлення кола осіб, яким дано право зажадати матеріали, дозволити їх відпуск зі складу ( зразки підписів цих осіб повинні бути складі). Розроблено чи на підприємстві номенклатура-цінник; призначені чи наказом матеріально-відповідальні особи, чи укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність. Чи проводиться приймання продукції виробничо-технічного призначення за кількістю та якістю, чи відповідає вона вимогам інструкції про порядок приймання продукції за кількістю і якістю; складаються чи комерційні акти, пред'являлися чи по них претензії. Чи правильно оформлені документи по приходу і витраті матеріалів, їх внутрішньому переміщенню; чи правильно здійснюється бухгалтерський облік матеріалів у бухгалтерії підприємства. Чи правильно здійснюється облік заготовляння матеріалів; чи правильно відображені в обліку невідфактуровані поставки і матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі; чи правильно відображено облік операцій з реалізації матеріалів. Чи виділяється в платіжних документах та у первинних облікових документах ПДВ; правильно чи буде проведено списання матеріалів у разі їх псування або нестачі (чи вжито заходів до стягнення недостачі з винних осіб). Чи проводилася на підприємстві інвентаризація матеріальних цінностей; оформлені її результати; чи правильно відображені в обліку результати інвентаризації. Чи правильно відбивалися в обліку операції з тарою; правильно здійснюється облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання; правильно здійснюється облік будівельних матеріалів відкритого зберігання; правильно здійснюється облік матеріалів, прийнятих на переробку.
Аудиторські перевірки є важливим виявленням фактів порушення графіка документообігу. Якщо причиною порушень є відсутність контролю з боку адміністрації, то аудитор повинен знизити оцінку надійності системи внутрішнього контролю організації.
Оцінка системи внутрішнього контролю (СВК) за надходженням і списанням матеріальних цінностей дозволяє визначити необхідні процедури перевірки і характер можливих порушень. Слабка СВК вимагає проведення додаткових процедур, в тому числі і не облікового характеру. Це дозволить сформувати думку аудитора про достовірність інформації, що стосується матеріалів. [22, 280-285]
З урахуванням викладеного особливого значення набуває правильне документальне відображення господарських операцій. Всі бухгалтерські записи необхідно складати тільки на підставі правильно оформлених первинних документів, які повинні містити обов'язкові реквізити, що підтверджують достовірність господарської операції: найменування документа, дату складання, зміст операції, вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому вираженні, найменування посад відповідальних осіб та їх особисті підписи , за потребою розшифровку прізвищ посадових осіб.
При виявленні в ході аудиту матеріалів фактів відсутності обов'язкових реквізитів документа кожне порушення необхідно розглядати окремо, з точки зору правомірності прийняття документа до обліку. Всі порушення та результати аналізу оформляють у робочому документі аудитора.
При аудиті організації обліку руху матеріальних цінностей на складах перш за все треба проконтролювати організацію складського господарства та контрольно-пропускної системи. Далі перевіряють, як організований складський облік матеріалів і як ведеться контроль з боку бухгалтерії.
Після цього доцільно провести тестування по спеціальній анкеті та визначити, чи слід проводити повну або часткову інвентаризацію матеріалів, чи необхідно проведення суцільної документальної перевірки окремих напрямків рухів цінностей або можна обмежитися вибірковою перевіркою. Висновки робляться на основі вивчення систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку на підприємстві за приблизною анкеті тестів перевірки стану внутрішнього контролю та системи обліку матеріальних ресурсів на підприємстві. [21, 185-201]
Якщо в аудитора склалась думка про незадовільний рівень зберігання цінностей на складах підприємства, він може порекомендувати його керівництву провести інвентаризацію. При інвентаризації аудитор може вибрати для перевірки окремі статті матеріалів, самостійно провести контрольний підрахунок і переконатися в тому, що дані підрахунку правильно відображені в інвентаризаційних описах, так же аудитор може спостерігати за процесом її проведення.
Спостерігаючи за проведенням інвентаризації, аудитор повинен переконатися в тому, що:
- В організації встановлені порядок і строки проведення інвентаризації, затверджений склад інвентаризаційної комісії;
- Організація процесу інвентаризації дозволяє забезпечити достовірність підрахунку кількості матеріалів;
- Матеріальні цінності, прийняті організацією на відповідальне зберігання (товари, прийняті на комісію, матеріали, прийняті в переробку, і т.п.), вносяться в окремі інвентаризаційні описи. [23, 405-429]
У випадку якщо аудитор не зміг спостерігати за проведенням інвентаризації на звітну дату, в ході перевірки повинна бути проведена вибіркова контрольна інвентаризація.
Далі необхідно звірити дані проведених підрахунків з даними, відображеними в бухгалтерському обліку та звітності організації. Необхідно провести і зворотну процедуру: вибрати по регістрах бухгалтерського обліку певну кількість статей матеріальних цінностей і при інвентаризації шляхом підрахунку упевнитися в тому, що вони дійсно існують. В якості робочого документа доцільно застосовувати типову форму інвентаризаційного відомості (форма № інв-3).
Для підтвердження достовірності арифметичних підрахунків товарно-матеріальних цінностей, відповідності їх величиною, відображеної в первинних документах і в регістрах бухгалтерського обліку, зазвичай використовується перерахунок даних.
Для підтвердження правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження і витрачання матеріалів, повноти і своєчасності їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку, обгрунтованості їх оцінки використовується перевірка документів.
При аудиті обліку надходження матеріальних цінностей аудитору перш за все необхідно ознайомитися з основними елементами облікової політики, що зачіпають облік товарно-матеріальних цінностей, до яких відносяться: форма бухгалтерського обліку; придбання матеріальних цінностей:
- З використанням рахунків 15 «Придбання та підготовка матеріалів», 16 «Відхилення вартості матеріалів» та 10 «Матеріали» за обліковими цінами (планової або нормативної собівартості придбання, купівельними цінами та ін);
- З використанням тільки рахунки 10 «Матеріали» оцінка матеріалів у поточному обліку (за фактичної вартості (собівартості) придбання (заготівлі). [15, 329-350]
При перевірці повноти оприбуткування матеріалів аудитору слід враховувати умови і форми розрахунків з постачальниками, обраний варіант оцінки, порядок відшкодування ПДВ по придбаних цінностях.
Загальним способом перевірки прибуткових операцій з надходження й оприбуткування матеріалів є зіставлення прибуткових документів складу на основі договорів з постачальниками та їх супровідними документами (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікації, пакувальні ярлики, якісні посвідчення, приймальні квитанції тощо) або документами на придбання матеріалів у роздрібній торгівлі за готівку.
Перевіряючи повноту оприбуткування матеріальних цінностей, аудитор звертає увагу на реальність кредиторської заборгованості постачальникам з метою виявити невраховані рахунки постачальників. Для цього він звіряє записи в регістрах бухгалтерського обліку з даними пред'явлених рахунків, договорів, грошових документів про оплату постачальникам.
У ході аудиту обліку матеріалів аудитор перевіряє порядок відображення в обліку ПДВ по вступникам цінностям. Запропоновані підприємству-покупцю до сплати суми ПДВ, виділені в розрахункових документах постачальників окремим рядком, відображають за дебетом рахунка 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» і кредитом рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Сплачені суми ПДВ не включають у вартість придбання виробничих запасів на рахунках 15 «Заготівля та придбання матеріалів» та 10 «Матеріали».
Аудитор звертає увагу на порядок списання ПДВ залежно від призначення закуповуваних запасів або цілей, в яких вони були використані. ПДВ по придбаних матеріальних цінностей підлягає відшкодуванню з бюджету тільки тоді, коли виконані наступні законодавчі умови:
- ПДВ виділено окремим рядком у розрахункових та первинних облікових документах,
- Матеріальні цінності фактично оприбутковані;
- Матеріальні цінності придбані для виробничих потреб.
У всіх випадках ПДВ списують тільки за умови оприбуткування та оплати цінностей постачальнику.
Особливо уважно повинні бути перевірені невідфактуровані поставки. Аудитор досліджує порядок складання приймальних актів, повноту оприбуткування цінностей, що надійшли без документів, оцінку матеріалів і правильність коригування ціни при надходженні зустрічних документів постачальника. [14, 506-527]
Особлива увага повинна бути приділена перевірці операцій з відпуску матеріальних цінностей у виробництво. За кожним методом застосовуються свої алгоритми розрахунку перевірки, які використовує аудитор.
При аудиті обліку відпуску матеріальних цінностей аудитору необхідно ознайомитися з основними елементами облікової політики, що зачіпають облік матеріалів, до яких відносяться: спосіб оцінки матеріалів при відпуску у виробництво та іншому вибутті (за собівартістю кожної одиниці запасів, за середньою собівартістю, за собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО), за собівартістю останніх за часом закупівель (ЛІФО).
Аудитор повинен переконатися у незмінності застосування протягом року вибраних методів оцінки по відношенню до конкретних видів запасів; перевірити правильність їх застосування, а також обгрунтованість і корисність для управління. [16, 427-461]
Перевірити правильність списання вартості матеріальних цінностей на витрати виробництва аудитор може шляхом складання балансових розрахунків. Для цього порівнюється кількість відпущених сировини і матеріалів за нормами з виходом готової продукції в натуральному вираженні (з урахуванням технологічних відходів за нормами). Таким чином аудитор повинен детально ознайомитися з особливостями технологічного процесу, а також з порядком передачі цінностей зі складу у виробництво, оскільки при їх порушенні виникають багато недоліків і навіть зловживання.
При помилковому або умисному завищенні фактичної собівартості матеріалів штучно збільшуються витрати на виробництво готової продукції і знижується прибуток від реалізації продукції.
При перевірці правильності відображення в обліку вартості відсутніх (зайвих) цінностей, виявлених в ході проведення інвентаризації ТМЦ в коморі, на виробництві та відображення в обліку її результатів необхідні наступні первинні документи та облікові регістри: накази (розпорядження) керівника організації про проведення інвентаризації; наказ про складі комісії; відомість результатів, виявлених інвентаризацією; акт інвентаризації ТМЦ (інвентаризаційний опис); сличительная відомість результатів інвентаризації ТМЦ; Головна книга; баланс. [25, 263-275]
Особливо ретельно повинні бути перевірені документи на списання недостачі, псування та уцінки матеріалів, а також правильність застосування норм природних втрат при перевезеннях деяких видів матеріалів. Усі виявлені втрати незалежно від джерела їх покриття відносяться в дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» за обліковими цінами. Винятком є ​​недостачі і втрати, що утворилися з вини постачальників і виявлені при прийманні товарів, що відносяться в дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» субрахунок 2 «Розрахунки за претензіями», і втрати ТМЦ внаслідок стихійних лих, які відносяться в дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки». Нестачі в межах норм природного убутку відносяться на витрати обігу. Списання товарів і продуктів у межах норм природних втрат виробляють лише в тих випадках, коли в результаті інвентаризації виявлена ​​недостача. Особливої ​​уваги аудитора потребують операції по списанню матеріалів понад встановлених норм. Якщо втрати ТМЦ були наслідком розкрадання невстановленими колом осіб, то вони можуть бути віднесені на фінансові результати організації за наявності рішення слідчих чи судових органів, що підтверджує відсутність конкретних винних осіб. В інших випадках втрати слід стягувати з винних осіб. Матеріальні цінності, ціна на які протягом року знизилася, або застарілі матеріальні цінності або частково втратили первісну якість можуть бути в кінці року уцінені, тобто визначена ціна їх можливої ​​реалізації. Якщо вона виявиться нижче первісної вартості придбання, то різниця в цінах відноситься на фінансові результати (без зменшення оподатковуваної бази з податку на прибуток). Списання втрат від уцінки повинно бути підтверджено актами та інвентаризаційними описами, відомостями про ринкові ціни на дату уцінки, а також про купівельних цінах уцінюють матеріалів. [13, 378-393]
Правильність застосовуваних схем кореспонденції рахунків по списанню матеріалів зі складу встановлюється аудитором, як правило, шляхом вибіркового контролю записів в облікових регістрах за рахунками 20, 25, 26, 44, 91 та ін і зіставлення їх з даними первинних видаткових документів. Йому варто переконатися, не списують чи на виробництво, на реалізацію або на інші цілі не оприбутковані матеріальні цінності, тобто не оформлені документами по приходу на склад. Якщо у звітному періоді матеріали реалізовувалися на бік, аудитору потрібно з'ясувати також правильність обчислення податку на прибуток і ПДВ. Операції з реалізації повинні бути відображені за кредитом рахунка 10 «Матеріали» і дебетом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Матеріали впливають на характеристики господарської діяльності більше, ніж який-небудь інший вид активів. Узагальнюючи результати перевірки, аудитору необхідно систематизувати зібрані в робочих документах докази. За порушень, які мають системний характер, виявлену помилку слід поширити на всю проверяемую сукупність. Суттєвість виявлених відхилень визначається з урахуванням розміру вибірки та системного характеру помилок.
Суттєва помилка при обліку матеріалів призводить до спотвореного відображення в бухгалтерській звітності оборотних коштів, собівартості продажів, валового і чистого прибутку.
Наведемо найбільш поширені помилки, які можуть бути виявлені в процесі аудиту обліку матеріальних цінностей:
1. Не укладено договори про матеріальну відповідальність з працівниками, відповідальними за збереження матеріалів;
2. Відсутній журнал реєстрації виданих довіреностей на отримання матеріалів;
3. Неправильне та несвоєчасне оформлення документів по приходу і витраті матеріальних цінностей;
4. Неправильне обчислення фактичної вартості заготовляння матеріалів;
5. Недотримання зафіксованого в обліковій політиці варіанти обліку матеріальних цінностей, списаних на виробництво;
6. Не регулярно проводиться звірка даних по руху матеріальних цінностей у бухгалтерії і на складах підприємства, не проводяться щорічна і позапланові інвентаризації ТМЦ;
7. Арифметичні помилки при розрахунку реалізованої торгової націнки. [24, 485-498]
1.2 Нормативне регулювання аудиту обліку матеріалів
Відповідно до ст. 71 Конституції РФ аудит та бухгалтерський облік знаходиться у веденні Російської Федерації, тобто держави. [1] Держава в особі Уряду РФ здійснює загальне методологічне керівництво аудитом та бухгалтерським обліком в цілях його впорядкованості, забезпечення однаковості і порівнянності. У свою чергу Уряд надає право своїм окремим органам розробляти і затверджувати в межах своєї компетенції та на підставі законодавства РФ нормативні акти, обов'язкові для виконання всіма організаціями. Таким чином складається система законодавчих і нормативних актів, які прямо або побічно регулюють аудит та бухгалтерський облік і зокрема аудит обліку, матеріалів. Система нормативного регулювання аудиторської діяльності, якими слід керуватися аудиторам при здійсненні перевірки достовірності інформації обліку матеріалів в бухгалтерській звітності, а відповідно, і аудітуемим особам при організації цієї ділянки бухгалтерського обліку можна поділити на п'ять рівнів документів:
1 рівень: закони та інші акти законодавства РФ, які закріплюють обов'язок одностайної ведення обліку матеріалів всіма господарюючими суб'єктами, основні вимоги щодо його організації, правила і процедури ведення їх обліку. До цієї групи документів відносять:
- Цивільний кодекс РФ. [2] У ньому закріплені найважливіші норми ведення обліку в організації (в тому числі і обліку матеріалів) - наявність самостійного балансу у кожної юридичної особи, обов'язок затвердження річного звіту, порядок реєстрації, реорганізації та ліквідації організації і т.д.;
- Податковий кодекс РФ. [3] Він визначає засади податкової системи, що впливає на організацію бухгалтерського обліку (у тому числі і обліку матеріалів) при визначенні бази для розрахунку податків;
- Основним законодавчим актом що регулює аудиторську діяльність обліку матеріалів є прийнятий 7 серпня 2001 Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ (ред. від 03.11.2006 р.), згідно з яким аудиторські організації, що здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи , під час проведення аудиторської перевірки організації висловлюють думку про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності компанії і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку матеріалів законодавству РФ. [4];
- Основним законодавчим актом, що регулює бухгалтерський облік матеріалів, є прийнятий 21 листопада 1996 Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ (зі зм. І доп.). [5] У законі визначено поняття бухгалтерського обліку матеріалів, його об'єкти, основні правила та вимоги, порядок регулювання та організації бухгалтерського обліку матеріалів, правила організації аналітичного і синтетичного обліку матеріалів, його регістрів, порядок оцінки матеріалів, їх інвентаризації.
2 рівень: подано Федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, затвердженими Постановою Уряду РФ від 23.09.2002 р. № 696 (зі зм. Від 04.07.2003 р., 07.10.2004 р., 16.04.2005 р., 25.08.2006 р.). [6] Основне призначення правил (стандартів) - встановлення норм аудиту, однозначно інтерпретуються усіма суб'єктами фінансово-господарської діяльності і перш за все арбітражним судом. Метою правил (стандартів) є визначення засад і рамок аудиторської діяльності, пов'язаної з перевіркою достовірності обліку матеріалів. Завданнями правил (стандартів) є:
- Опис основних принципів, пов'язаних з аудитом обліку матеріалів;
- Встановлення порядку визначення обсягу аудиторської перевірки та характеристика основних заходів, що проводяться в ході аудиту обліку матеріалів.
3 рівень: положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01). [7] Воно розроблено Міністерством фінансів РФ за дорученням Уряду РФ. В останній редакції затверджено наказом Мінфіну РФ від 9.06.02 р. № 44-Н. Цей документ містить основні поняття, базові правила і прийоми бухгалтерського обліку матеріалів, а так само розкриває інші питання бухгалтерського обліку матеріалів;
4 рівень: методичні вказівки, рекомендації, інструкції з ведення бухгалтерського обліку та збору аудиторських доказів достовірності показників обліку матеріалів, що роз'яснюють застосування положення з бухгалтерського обліку матеріалів та його аудиту. Вони розробляються і затверджуються у федеральних галузевих органах управління. Документи цього рівня містять конкретні вказівки щодо відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності. До них відносять:
- Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 28.12.01 р. № 119-н; [8]
- Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р. № 49; [9]
- Методичні рекомендації зі збору аудиторських доказів достовірності показників матеріально-виробничих запасів в бухгалтерській звітності, схвалені Радою з аудиторської діяльності при Міністерстві фінансів Російської Федерації (протокол № 25 від 22.04.2004 р.); [10]
- Альбом нових уніфікованих форм первинної облікової документації. Затверджено постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 р. № 71-а. [11]
До числа найважливіших документів цього рівня нормативного регулювання належать План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція щодо його застосування. [12] Затверджені наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94-н.
5 рівень: положення, інструкції, накази та інші документи з ведення бухгалтерського обліку та його аудиту, які створюються безпосередньо в конкретній організації та є внутрішніми робочими стандартами господарюючого суб'єкта, що розробляються на основі чинного законодавства та нормативних документів. До них слід віднести:
- Внутріфірмові правила (стандарти);
- Робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
- Посадові інструкції;
- Інструкції з проведення інвентаризації і т.д.
Наведений вище перелік документів, що регламентують облік матеріалів і його аудиторську перевірку в Російській Федерації, заснований на їх юридичної значимості для формування системи бухгалтерського обліку та його аудиту.
При вирішенні різних господарських спорів пріоритет віддається документів більш високого рівня.
1.3 Огляд літератури
У періодичній пресі було розглянуто ряд питань стосовно аудиту обліку матеріалів. Проведемо короткий огляд.
У статті «Аудит матеріально-виробничих запасів сервісних центрів» Н.В. Дрокін помічником аудитора ТОВ «Інтер-аудит-інвест» було розглянуто порядок проведення аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів (МПЗ) сервісних центрів побутового обслуговування населення, методика оцінки внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку матеріалів, що використовуються для проведення гарантійних і післягарантійних ремонтів. З урахуванням специфіки діяльності сервісних центрів визначено типові порушення методології обліку матеріальних цінностей. [17, 21]
У статті описані етапи проведення аудиторської перевірки. Першим етапом аудиту МПЗ має стати вивчення порядку надходження та списання запасних частин по кожному сервісного угодою з урахуванням особливостей, затверджених в обліковій політиці сервісного центру. Потім на підставі даних аналітичного обліку аудитор визначає склад матеріально-виробничих запасів з деталізацією за видами (товари для продажу, комплектуючі, аксесуари тощо), типами (мікроскладення, резистори, трансформатори тощо), торгової марки.
Другим етапом є оцінка системи внутрішнього контролю (СВК) сервісного центру за надходженням і списанням матеріальних цінностей дозволяє визначити необхідні процедури перевірки і характер можливих порушень. Слабка СВК вимагає проведення додаткових процедур, в тому числі і не облікового характеру. Це дозволить сформувати думку аудитора про достовірність інформації, що стосується обліку матеріалів.
Третім етапом є перевірка повноти оприбуткування МПЗ, де аудитору слід вивчити умови і форми розрахунків з постачальниками, переконатися в дотриманні прийнятого в сервісному центрі варіанти обліку шляхом аналізу застосовуваних в організації схем кореспонденції рахунків. Обгрунтованість операцій з надходження матеріалів перевіряють за договорами на поставку запасних частин, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікаціям, товарними чеками.
Четвертим етапом аудиторам необхідно перевірити обгрунтованість списання витрат на ремонти і доставку техніки. Для рівномірного включення витрат у собівартість послуг сервісні центри можуть створювати резерв на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування. Важливу роль у процедурах оцінки по суті при аудиті резерву грає перевірка математичних розрахунків. Чимале значення має перевірка обгрунтованості списання витрат за рахунок резерву, порядку його інвентаризації в кінці року.
Н.В. Дрокін у своїй статті пише, що всі факти порушення порядку обліку матеріальних цінностей повинні знайти своє відображення в робочій документації аудитора. На підставі отриманої інформації при використанні аналітичних процедур аудитор розробляє рекомендації щодо підвищення внутрішнього контролю сервісного центру та системи бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, які використовуються на проведення робіт з гарантійним та післягарантійним ремонтів.
У статті «Методика проведення аудиторської перевірки підрядної організації» В.Т. Чаю - д.е.н., професор, академік РАПН розкриває мету аудиту підрядної організації - це вираження думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності компанії і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству РФ. Основною складовою діяльності більшості підрядних організацій є виконання договорів підряду, що і служить базою аудиту. У першу чергу увага звертається на коректне відображення в обліку доходів і витрат, пов'язаних з виконанням договорів підряду. [26, 31]
При проведенні перевірок підрядних будівельно-монтажних організацій аудитори керуються Федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, затвердженими Постановою Уряду РФ від 23.09.2002 р. № 696 (зі зм. Від 04.07.2003 р., 07.10.2004 р., 16.04.2005 р., 25.08.2006 р.), а також використовують правові та нормативні документи, що регламентують діяльність підрядників.
Як правило, йдеться в статті, аудиторська перевірка починається з ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю організації, вивчення облікової політики, яка регламентує порядок бухгалтерського обліку, оцінки системи внутрішнього контролю. Аудитор збирає загальні відомості про перевіряється об'єкті, визначає його місце на ринку будівництва, організаційну структуру, господарські зв'язки. Аудитори розглядають правильність і коректність обліку витрат і виручки в процесі виконання договорів підряду на основі отриманих даних з раніше перерахованих джерел. Способи забезпечення будівництва матеріалами і устаткуванням передбачаються умовами договору будівельного підряду. Так підрядник може повністю взяти на себе обов'язки щодо забезпечення будівництва матеріальними ресурсами. При аудиті перевіряється, чи повністю пред'явлені замовнику вартість використаних матеріалів.
Як показала практика аудиторських перевірок, повідомляється в статті, одним з основних недоліків системи обліку витрат в будівельних організаціях є відсутність фактичного контролю за рухом матеріальних цінностей. Тому особливе значення має процедура проведення вибіркової інвентаризації за участю аудитора. Аудитором зазвичай перевіряється складу незавершеного капітального будівництва.
У ході аудиту необхідно вивчити документи, що надходять від постачальників: платіжні вимоги (доручення), рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні з різного роду додатками (специфікаціями, сертифікатами, посвідченнями якості і т.п.), і потім звірити їх натуральні та вартісні дані з відбитими в регістрах обліку. Перевірку кореспонденції рахунків з обліку МПЗ необхідно здійснювати для виявлення помилок, які виникають в основному при методично невірному застосуванні варіантів розподілу відхилень від облікових цін. Виявлені в ході аудиторської перевірки відхилення в обліку від норм чинного законодавства та прийнятої облікової політики підрядної організації фіксуються в журналі аудитора з визначенням кількісного впливу на показники звітності організації.
В.Т. Чаю пише, що рекомендації щодо усунення помилок та внесення доповнень в обліку та аудиті підрядних організацій у комплексі дозволять прийти до ефективного функціонування підрядної організації на ринку будівництва РФ, а також налагодити взаємини аудиторів і замовників підрядних компаній на практиці, скоротивши і максимально зменшивши кількість існуючих проблем і помилок.
У статті «Аудит матеріально-виробничих запасів: на що звернути увагу?» М.М. Іноземцево - консультанта журналу «Бухгалтерська звітність організації» розглянуті положення «Методичних рекомендацій по збору аудиторських доказів достовірності показників матеріально-виробничих запасів в бухгалтерській звітності». Дані Методичні рекомендації містять опис основних аудиторських процедур, виконання яких дозволяє отримати необхідні докази для формування думки аудитора про достовірність показників звітності, що відображають наявність і рух МПЗ. [18, 15]
Хоча цей документ адресований аудиторам, пише М.М. Іноземцева, організаціям буде корисно ознайомитися з ним для того, щоб знати, на що аудитори будуть звертати увагу при перевірці. Крім того, аудіруемих особи можуть використовувати цей документ для організації внутрішнього контролю обліку матеріально-виробничих запасів і формування відповідних показників бухгалтерської звітності.
У цій статті були докладно розглянуті положення цього документа за розділами:
Розділ 1 «Вступна частина» визначає мету аудиту, а також місцем інформації про матеріально-виробничих запасах в системі рахунків бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності.
Розділ 2 "Основні завдання, які вирішуються в ході проведення перевірки» визначає критерії і стоять перед аудиторами завдання, за якими під час аудиторської перевірки проводиться збір аудиторських доказів.
Розділ 3 «Проведені аудиторські процедури» докладно описує процедури перераховані в розділі 2. Опис супроводжується формами робітників і звітних документів.
Розділ 4 «Перелік нормативних актів» дає перелік нормативних актів, якими слід керуватися аудиторам при здійсненні перевірки достовірності інформації про матеріально-виробничих запасах в бухгалтерській звітності, а відповідно, і аудіруемим особам при організації цієї ділянки бухгалтерського обліку.
У статті «Аудит товарно-матеріальних цінностей» Л.П. Копилова - генерального директора аудиторської фірми АПК «Вектор - Плюс», кандидата економічних наук розкриті мета і завдання аудиту. [19, 27] У статті наведені:
- Зміст загального плану і програма аудиту. Планування, будучи початковим етапом проведення аудиту відповідно до Правила (стандарту) аудиторської діяльності «Планування аудиту», передбачає підготовку загального плану і програми аудиту. У загальному плані вказують види робіт і терміни проведення аудиту, у програмі - види і послідовність здійснення аудиторських процедур, період їх проведення, виконавців, робочі документи;
- Опис використовуваних аудиторських процедур і їх результатів передбачених Правилом (стандарту) аудиторської діяльності «Документування аудиту»;
- Опис методів отримання аудиторських доказів, що використовуються при проведенні аудиту операцій з обліку та збереження товарно-матеріальних цінностей таких як; інвентаризація, перерахунок, підтвердження, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, усне опитування, перевірка документів, простежування, аналітичні процедури;
- Відомості для складання аудиторського висновку «Без застережень" (безумовно позитивного), «З застереженнями» (умовно позитивного), інших варіантів.
Таким чином, провівши короткий огляд статей можна зробити висновок що, проведення аудиторської перевірки обліку матеріалів має велике значення для організацій, так як вона дозволяє оцінити можливість ефективного зростання компанії за допомогою коректного ведення обліку, дотримуючись законодавчих норми РФ. Одна помилка при обліку матеріалів призводить до спотвореного відображення в бухгалтерській звітності оборотних коштів, валового і чистого прибутку. Важливість аудиторської перевірки обліку матеріалів доводить публікація статей у різноманітних друкованих виданнях та періодичність з якою це питання в них висвітлюється.
Таким чином, на підставі викладеного у розділі 1 можна зробити наступні висновки:
1) мета аудиторської перевірки обліку матеріалів полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху матеріальних запасів, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації;
2) основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні та синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів використовуються переважно уніфіковані облікові документи;
3) визначити необхідні процедури перевірки і характер можливих порушень аудитору допоможе оцінка системи внутрішнього контролю (СВК) за надходженням і списанням матеріальних цінностей. Це дозволить сформувати думку аудитора про достовірність інформації, що стосується обліку матеріалів;
4) при аудиті організації обліку руху матеріальних цінностей на складах перш за все треба проконтролювати організацію складського господарства та контрольно-пропускної системи. Після чого визначити, чи слід проводити повну або часткову інвентаризацію матеріалів, чи необхідно проведення суцільної документальної перевірки окремих напрямків рухів цінностей або можна обмежитися вибірковою перевіркою;
5) загальним способом перевірки прибуткових операцій з надходження й оприбуткування матеріалів є зіставлення прибуткових документів складу на основі договорів з постачальниками та їх супровідними документами (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікації, пакувальні ярлики, якісні посвідчення, приймальні квитанції та ін) або документами на придбання матеріалів у роздрібній торгівлі за готівку;
6) при аудиті обліку відпуску матеріальних цінностей аудитору, насамперед, необхідно ознайомитися з основними елементами облікової політики, що зачіпають способи оцінки матеріалів при відпуску у виробництво та іншому вибутті (за собівартістю кожної одиниці запасів, за середньою собівартістю, за собівартістю перших за часом закупівель ( ФІФО), за собівартістю останніх за часом закупівель (ЛІФО). Аудитор повинен переконатися у незмінності застосування протягом року вибраних методів; перевірити правильність їх застосування, а також обгрунтованість їх корисність для управління;
7) особливо ретельно повинні бути перевірені документи на списання недостачі, псування та уцінки матеріалів, а також правильність застосування норм природних втрат при перевезеннях деяких видів матеріалів;
8) система нормативного регулювання аудиторської діяльності, якими слід керуватися аудиторам при здійсненні перевірки достовірності інформації обліку матеріалів в бухгалтерській звітності, а відповідно, і аудіруемим особам при організації цієї ділянки бухгалтерського обліку поділяється на п'ять рівнів документів:
1 рівень: закони та інші акти законодавства РФ;
2 рівень: Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності;
3 рівень: положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01);
4 рівень: методичні вказівки, рекомендації, інструкції розроблені і затверджені у федеральних галузевих органах управління;
5 рівень: положення, інструкції, накази та інші документи створені безпосередньо в конкретній організації.
9) одним з найбільш складних і об'ємних ділянок бухгалтерського обліку і, відповідно, аудиту є облік матеріалів, публікація в періодичній пресі статей, які зачіпають тему аудиторської перевірки обліку матеріалів стає ще одним підтвердженням цього.

2. Аудиторська перевірка обліку матеріалів в ЗАТ «СМЗ»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «СМЗ»
На сьогоднішній день ЗАТ «СМЗ» - сучасне, динамічне, що розвивається російське підприємство в галузі машинобудування, яке більше 50 років працює на російському ринку машинобудування. Основним видом діяльності заводу є випуск комплектуючих для автомобілів сімейства ЗІЛ, виробництво вантажних автопричепів, спецпріцепов для Міністерства оборони, комплектуючих для ВАЗа.
Завод є юридичною особою, діє на підставі статуту і має самостійний баланс. Розрахункові та інші рахунки, фірмове найменування, круглу печатку. ЗАТ «Сердобський машинобудівний завод» набуло право юридичної особи з моменту державної реєстрації. Завод для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Відповідати за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, а його засновники несуть ризики по зобов'язаннях у межах своєї частки внеску до статутного фонду.
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою очолюваної головним бухгалтером.
Головний бухгалтер розподіляє службові обов'язки в бухгалтерії за функціональною ознакою, тобто за кожною групою працівників або за окремими працівниками закріплюється окрема ділянка роботи.
Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до законодавства РФ про бухгалтерський облік, що складається з федерального закону «Про бухгалтерський облік», інших федеральних законів, що встановлюють єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку, наказами та розпорядженнями вищестоящих організацій. Записи в журнали операцій здійснюються по мірі здійснення операцій, але не пізніше наступного дня після отримання первинного облікового документа. Кореспонденція рахунків у журналі операцій записується в залежності від характеру операцій за дебетом одного рахунку і кредиту іншого рахунку.
Журнали операцій підписуються головним бухгалтером і бухгалтером склав журнал операцій. Після закінчення місяця дані оборотів за рахунками з журналу операцій записуються в Головну книгу.
До способів ведення бухгалтерського обліку належать методи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи облікових регістрів, обробки інформації та ін
Бухгалтерський облік в організації ведеться відповідно до наказу по підприємству «Про облікову політику організації» на підставі робочого плану рахунків, що містить перелік синтетичних і аналітичних рахунків.
Форма обліку автоматизована із застосуванням програми 1С: «Підприємство» (версія 7.7). З обов'язковим дублюванням на паперових носіях. Господарські операції оформляються первинними обліковими документами уніфікованих форм первинної облікової документації. Документи, форми яких не передбачені в альбомах уніфікованих форм, розробляються підприємством самостійно і затверджуються графіком документообігу. Бухгалтерський і податковий облік майнових і господарських операцій ведеться в сумах, округлених до цілих карбованців.
Інвентаризація майна і зобов'язань здійснюється:
- Каси - не рідше одного разу на місяць;
- Складу по окремих позиціях номенклатури - не рідше одного разу на квартал;
- Об'єктів основних засобів - щорічно, в кінці року;
- Іншого майна і зобов'язань - щорічно, в кінці року.
Квартальна звітність надається не пізніше 30 днів після закінчення кварталу, річна - протягом 90 днів після закінчення року. Розглядається і затверджується звітність у порядку встановленому Статутом товариства.
Момент визначення податкової бази при реалізації товарів - принаймні відвантаження і пред'явлення розрахункових документів.
Роздільний облік ведеться в разі здійснення підлягають і не підлягають оподаткуванню ПДВ, а також операцій підлягають оподаткуванню ПДВ за різних податкових ставок.
У бухгалтерському обліку нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, у бухгалтерській звітності наводяться дані за залишковою вартістю. Для нарахування амортизації нематеріальних активів використовується лінійний спосіб протягом строку корисного використання. Амортизація нематеріальних активів в бухгалтерському обліку відображається на окремому рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».
Оцінка дохідних вкладень у матеріальні цінності здійснюється за первісною вартістю в залежності від фактично зроблених витрат на їх придбання.
Оцінка матеріально-виробничих запасів здійснюється за фактичною собівартістю.
Погашення вартості спецодягу, термін експлуатації якої згідно з нормами видачі не перевищує 12 місяців відбувається одноразово в момент передачі (відпустки) співробітникам організації.
Оцінка відвантажених товарів здійснюється за фактичної повної собівартості.
Порядок обліку матеріалів не рахунках бухгалтерського обліку - облік ведеться на рахунку 10 «Матеріали» без використання рахунків 15, 16. Транспортно-заготівельні витрати включаються безпосередньо до фактичної собівартості матеріалів.
Облік матеріальних цінностей здійснюється:
- На складі - кількісний облік;
- У бухгалтерії - кількісно-сумовий облік.
Сировина, матеріали, товари відпускаються у виробництво по середній собівартості.
Оцінка залишків незавершеного виробництва, готової продукції здійснюється за прямими статтями витрат.
Доходи і витрати враховуються методом нарахування, тобто в тому періоді, в якому вони проведені, незалежно від дати сплати.
До бухгалтерського обліку в якості основних засобів приймаються активи при виконанні умов:
- Використання в процесі виробництва або для управлінських цілей;
- Використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців і первісною вартістю більше 20000 рублів.);
- Не передбачається подальший перепродаж активів;
- Здатність приносити економічну вигоду в майбутньому.
До бухгалтерського обліку основні засоби приймаються за первісною вартістю. У бухгалтерській звітності дані про основні засоби наводяться за залишковою вартістю. Використовується лінійний спосіб нарахування амортизації основних засобів. Строк корисного використання визначається згідно з класифікацією основних засобів, що включаються в амортизаційні групи.
Вартість основних засобів на початок аналізованого періоду становить 179106 тис. руб., А на кінець аналізованого періоду 8595 тис. руб. Тобто вартість основних засобів за аналізований період зменшилася на 170511 тис. руб.
Виручка від продажів товарів, продукції, робіт, послуг за аналізований період складає 624366 тис. руб., А в попередньому періоді 518458 тис. руб. Тобто виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг збільшилася на 105908 тис. руб. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг в аналізованому періоді становить 633712 тис. руб., А в попередньому періоді становить 492389 тис. руб. Тобто відбулося збільшення собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг на 141323 тис. руб.
В аналізованому періоді підприємство отримало збиток 36314 тис. руб. А в попередньому періоді сума збитку склала 6853 тисяч рублів. Тобто відбулося збільшення збитку на 29461 тис. руб. В основному збільшення збитку відбулося за рахунок збільшення операційних витрат, про також за рахунок збільшення позареалізаційних і комерційних витрат.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в організації, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації.
Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику організації і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.
Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій організації ведеться у валюті Російської Федерації - у рублях.
2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «СМЗ»
При проведенні аудиторської перевірки обліку матеріалів в ЗАТ «СМЗ» необхідно провести оцінку системи внутрішнього контролю. Це дозволить нам визначити необхідні процедури перевірки і характер можливих порушень, а також дозволить сформувати нашу думку про достовірність інформації, що стосується обліку матеріалів.
Оцінку системи внутрішнього контролю проведемо у вигляді робочого документа - опитувальника (таблиця 1).

Таблиця 1 - Запитальник для оцінки системи внутрішнього контролю ЗАТ «СМЗ»
Питання
Відповідь
Бал
Примітка
Так
Ні
Організаційна структура об'єкта
1. Розроблено Чи схема організаційної структури підрозділу, відповідального за ведення бухгалтерського обліку
+
1
НР середній
РК низький
РН високий
2. Розроблено Чи схема організаційної структури аудируемого особи
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
3. Чи є перелік робіт зі створення, перевірки та обробки документів з вказівками відповідальних осіб
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
Розподіл обов'язків, повноважень, відповідальності
4. Чи визначено відповідальність за конкретним виконавцям за дотримання правильності приймання матеріальних цінностей
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
5. Чи визначено відповідальність за конкретним виконавцям за правильність оформлення і складання первинних облікових документів відповідно до виконуваними операціями
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
6. Представлено право на отримання довіреності, за якою отримуються матеріальні цінності, особам, які не зафіксованим в наказі
+
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
Забезпечення умов збереження
7. Чи всі документи зберігаються в належному порядку (прошиті, пронумеровані)
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
8. Чи є склади з обладнаними місцями зберігання матеріальних цінностей
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
9. Зберігаються грошові кошти і бланки суворої звітності в сейфі
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
Внутрішній контроль
10. Чи є випадки отримання рахунків-фактур від постачальників більш ніж через 5 днів
+
0
НР середній
РК високий
РН нижчий
11. Чи всі договори на постачальників є у організації
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
12. Отримання матеріалів від постачальника проводиться тільки на підставі довіреностей
+
1
НР низький
РК низький
РН найвищий
У запитальнику дається примітка щодо рівня ризиків: НР - невід'ємний ризик; РК - ризик засобів контролю; РН - ризик невиявлення, відповідно до Федерального правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 8 «Оцінка аудиторських ризиків і внутрішній контроль, здійснюваний аудіруемим обличчям».
Після складеного нами робочого документа - питальника можна зробити наступні висновки:
1. У ЗАТ «СМЗ» розроблена схема організаційної структури, а так само розроблена схема організаційної структури бухгалтерії, де чітко розподілені обов'язки за функціональними ознаками, тобто за кожною групою працівників або за окремим працівником закріплюються окрему ділянку роботи. У бухгалтерії ЗАТ «СМЗ» є графік документообігу із зазначенням переліку робіт та строків їх виконання, а так само з зазначенням матеріально-відповідальних осіб;
2. У ЗАТ «СМЗ» ведеться суворий контроль за додержанням розподілу обов'язків, повноважень, відповідальності;
3. Перевірка стану складського господарства та збереження матеріалів в ЗАТ «СМЗ» виявила належну охорону і пожежну безпеку складських приміщень, а так само оснащеність складів обладнанням, технікою, приладами і правильність їх застосування;
4. Отримання матеріалів від постачальників у ЗАТ «СМЗ» виконується тільки відповідно до договорів на постачання і тільки на підставі довіреностей, які реєструються в спеціальному журналі;
5. Кадрову політику в ЗАТ «СМЗ» слід приділити увагу: провести заходи щодо підвищення кваліфікації новоприбулого персоналу, та як у противному випадку це призведе до зниження ефективності системи внутрішнього контролю;
6. Вході перевірки в ЗАТ «СМЗ» не було виявлено фактів невідповідності фінансово-господарських операцій первинним обліковими документами. Залишки по синтетичних рахунках обліку відповідають залишкам по рахунках у Головній книзі. Всі господарські операції правильно відображені на відповідних рахунках обліку;
6. Форма бухгалтерського обліку в ЗАТ «СМЗ» - автоматизована із застосуванням програми 1С: «Підприємство», відповідна чинному законодавству, а всі дані електронного обліку обов'язково дублюються на випадок знищення;
8. Що стосується договірних зобов'язань, то тут необхідно посилити вимоги до постачальників, що стосуються дотримання договорів поставок, і в разі їх невиконання застосовувати штрафні санкції.
Таким чином на підставі нашого опитувальника в якості орієнтира для оцінки системи внутрішнього контролю використовуємо наступні показники, у балах: 0 - система внутрішнього контролю відсутня; 0-7 - низький рівень; 7-15 - середній рівень; 15-25 - високий рівень системи внутрішнього контролю.
У цілому можна зробити висновок, що систему внутрішнього контролю в ЗАТ «СМЗ» ми можемо оцінити як досить ефективну, так як вона набрала 20 балів, що відповідає високому рівню, а ризик не виявлення нами допускається як більш високий. Оцінивши результати проведеного тестування можемо зробити висновок, що рівень аудиторського ризику дуже високий.

2.3 Планування аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ»
Для того, щоб важливих областей нашої аудиторської перевірки було приділено необхідну увагу, щоб були виявлені потенційні проблеми і робота була виконана з оптимальними витратами, якісно і своєчасно нам необхідно скласти план і програму аудиту.
У загальному плані аудиту опишемо передбачувані обсяг і порядок проведення аудиторської перевірки. Наш спільний план аудиту повинен бути достатньо докладним для того, щоб служити керівництвом при розробці програми аудиту.
Після того як складено план аудиту обліку матеріалів нам необхідно скласти і документально оформити програму аудита визначальну характер, тимчасові рамки і обсяг запланованих процедур, необхідних для здійснення загального плану аудиту. Програма аудиту є для нас набором інструкцій, виконання перевірки, а також засобом контролю і перевірки належного виконання роботи.
У процесі підготовки програми аудиту ми взяли до уваги отримані нами оцінки невід'ємного ризику і ризику засобів контролю, тимчасові рамки тестів засобів контролю та процедур перевірки по суті, координацію будь-якої допомоги, яку передбачається отримати від аудируемого особи. У процесі розробки програми ми врахували наступні питання:
а) діяльність ЗАТ «СМЗ», в тому числі:
- Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають на діяльність;
- Особливості його діяльності, фінансового стану, вимоги до його фінансової (бухгалтерської) або іншої звітності, включаючи зміни, що відбулися з дати попередньої аудиту;
- Загальний рівень компетентності керівництва;
б) системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в ЗАТ «СМЗ», в тому числі:
- Облікову політику і її зміни;
- Вплив нових нормативних правових актів у галузі бухгалтерського обліку на відображення у фінансовій (бухгалтерської) звітності результатів фінансово-господарської діяльності;
- Плани використання в ході аудиторської перевірки тестів засобів контролю.
2.4 Збір аудиторських доказів в ЗАТ «СМЗ»
Збір аудиторських доказів нами буде здійснюватися у відповідності з Федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 5 «Аудиторські докази», Федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 17 «Отримання аудиторських показників у конкретних випадках», а також Методичними рекомендації зі збору аудиторських доказів достовірності показників матеріалів в бухгалтерській звітності.
Відповідно до нашої програмою аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ» опишемо процедури збору аудиторських доказів шляхом виконання наступних процедур перевірки по суті: інспектування, спостереження, запит, підтвердження, перерахунок (перевірка арифметичних розрахунків) та аналітичні процедури. Їх опис необхідно для формування нашої думки про достовірність показників звітності за статтями матеріальних цінностей «Запаси» і про відповідність застосовуваної в ЗАТ «СМЗ» методики обліку та оподаткування операцій з матеріалами чинним в Російській Федерації нормативним документам.
Відповідно до аудиторської процедурою 1 «Аудит аналітичного обліку руху матеріалів на складах підприємства» нами були отримані наступні аудиторські докази:
1. Перевірка заповнення журналів по здачі об'єктів під охорону не виявила ніяких порушень.
2. При огляді складських приміщень було простежено дотримання санітарних і протипожежних норм.
3. При огляді стану ваговимірювальних приладів порушень не виявлено (техпаспорта є).
4. Картотека складських карток знаходиться в належному порядку. (Див. Додаток Е)
5. Зробили вибірку прибуткових документів (форма № 71-А) і перевірили їх відповідність накладними від постачальника (форма № ТОРГ-12). Для підтвердження цієї відповідності зробили запит постачальникам. Ними були надіслані документи, що підтверджують правильність оприбуткування матеріалів;
6. Зробили вибірку і перевірили правильність оцінки надходять матеріалів. Порушень не виявлено, на синтетичних рахунках матеріали в ЗАТ «СМЗ» відображають за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі), яка визначається виходячи з витрат на їх придбання, включаючи витрати на транспортування, зберігання і доставку, здійснювані силами сторонніх організацій. Нами було перевірено відповідність застосовуваного порядку обліку матеріалів обраному в обліковій політиці. Порушень не виявлено.
7. Провели аналіз та оцінку відповідності даних складського обліку з даними бухгалтерського обліку шляхом зіставлення оборотно-сальдових відомостей і карток складського обліку. (Додаток Е) У результаті перевірки розбіжності даних виявлено не було.
8. Переконалися в тому, що дані обліку матеріалів відображають фактичні залишки матеріалів, для чого ознайомилися з результатами інвентаризації матеріальних цінностей і перевірили правильність їх відображення в бухгалтерському обліку. У ході цієї процедури ми перевірили правильність оформлення наступних документів:
- Наказів про порядок і строки проведення інвентаризації;
- Наказів про призначення складу постійно діючих та робочих інвентаризаційних комісій;
- Інвентаризаційних описів (форма № інв-3), актів інвентаризації, порівнювальних відомостей (форма № інв-19);
- Протоколів засідання інвентаризаційної комісії;
- Рішень керівництва за твердженням результатів інвентаризації;
- Бухгалтерських регістрів аналітичного та синтетичного обліку, в яких відображені результати проведеної інвентаризації.
Після закінчення перевірки можна зробити висновок, що всі документи оформлені відповідно до облікової політики та чинного законодавства РФ.
Відповідно до аудиторської процедурою 2 «Аудит обліку використання матеріальних цінностей, списання нестач, втрат і розкрадання» нами були отримані наступні аудиторські докази:
1. Зробили вибірку і перевірили правильність:
- Відображення в обліку і оформлення документів на списання матеріалів у виробництво. У ЗАТ «СМЗ» відпуск у виробництво здійснюється на підставі вимог накладних (форма № М-11) і лімітно-забірних карт (форма № М-8). Метод списання матеріалів у виробництво відповідає прийнятому в обліковій політиці. Випадків перевищень лімітів на відпустку матеріалів не зафіксовано;
- Відображення в обліку реалізації матеріалів та визначення фінансового результату від їх реалізації. У ЗАТ «СМЗ» відпустку матеріалів набік проводиться на підставі накладних на відпуск матеріалів (форм № М-15). Порушень виявлено не було.
2. Перевірили чи правильно вироблено списання матеріалів у разі їх псування або нестачі; чи укладені договори зі складськими працівниками про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Висновки:
- Списання обгрунтовано;
- У ЗАТ «СМЗ» ведеться журнал реєстрації договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, з якого видно, що з усіма працівниками складів договори укладено.
Відповідно до аудиторської процедурою 3 «Аудит зведеного обліку матеріалів» нами були отримані наступні аудиторські докази:
1. Перевірили відповідність даних аналітичного і синтетичного обліку за субрахунками і напрямами витрат на підставі зведених відомостей щодо витрат матеріалів. В результаті дійшли висновку, що відповідність простежується.
2. Звірили дані бухгалтерського балансу та звітності. Розбіжностей нами не виявлено.
Відповідно до аудиторської процедурою 4 «Проведення аналізу використання матеріалів» нами були отримані наступні аудиторські докази:
- Виробили вибірку карток складського обліку і провели перевірку на виявлення матеріалів не використовуються протягом звітного року і більше років;
- В ході перевірки були виявлені матеріали, які не використовуються. У ході усної бесіди з персоналом отримали відомості, що ці матеріали були придбані попереднім власником аудірумого підприємства, а при зміні власника перейшли у власність ЗАТ «СМЗ»;
- Нами були розглянуті документи на оприбуткування матеріалів, які підтвердили дані усного опитування.
Таким чином, для обгрунтованого вираження своєї думки про достовірність бухгалтерської звітності ми отримали на основі аудиторських процедур достатні для цього аудиторські докази.

3. Висновки та рекомендації за результатами аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ»
3.1 Висновки та рекомендації
За результатами нашої аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ» можна зробити наступні висновки:
1. Бухгалтерський облік в ЗАТ «СМЗ» здійснюється на підставі, затвердженої керівництвом, облікової політики. Облікова політика ЗАТ «СМЗ» відповідає всім нормам і вимогам системи законодавчих і нормативних актів Російської Федерації.
2. Організаційна структура бухгалтерії на даному підприємстві розподіляє службові обов'язки за функціональною ознакою, тобто за кожною групою працівників або за окремими працівниками закріплюється окрема ділянка роботи.
3. Система внутрішнього контролю в ЗАТ «СМЗ» нами оцінена як досить ефективна, так як вона набрала 20 балів, що відповідає високому рівню, а ризик не виявлення нами допускається як більш високий. Таким чином рівень аудиторського ризику дуже високий.
4. Для якісного і своєчасного виконання своєї аудиторської перевірки, а так само для того щоб виявити потенційні проблеми в обліку матеріалів в ЗАТ «СМЗ» нами були розроблені план і програма аудиту.
5. Відповідно до нашої програмою аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ» ми зібрали аудиторські докази шляхом виконання таких процедур перевірки по суті як інспектування, спостереження, запит, підтвердження, перерахунок (перевірка арифметичних розрахунків) та аналітичні процедури, які дозволили нам формувати думку про достовірність показників обліку матеріалів в ЗАТ «СМЗ».
Зробивши висновки за результатами нашої перевірки, дамо декілька рекомендацій:
1. Для оформлення надходження матеріалів на склад за загальним правилом необхідно виписувати прибутковий ордер за формою № М-4. Щоденне складання та роздруківка цих документів, процедура їх підписання у матеріально-відповідальних осіб, доставка їх до бухгалтерії забирає значний час у співробітників складу і бухгалтерів підприємства.
Прибутковий ордер оформляють тільки при відсутності розбіжностей між даними постачальника і фактичними даними за кількістю і якістю (постанова № 71а, п. 49 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказу Мінфіну Росії від 28.12.01 р. № 119н). В іншому випадку покладено складати акт про приймання матеріалів.
Якщо немає прибуткового ордера за формою № М-4, податкові органи можуть не визнати витрати на придбання матеріалів і відмовити компанії в відрахуваннях з ПДВ.
Однак замість прибуткового ордера приймання та оприбуткування матеріалів може здійснюватися й іншим способом. Достатньо на документі постачальника (рахунок, накладна тощо) поставити штамп, у відтиску якого містяться ті ж реквізити, що і в прибутковому ордері. У цьому випадку заповнюються реквізити штампа і ставлять номер. Нумерується він так само, як прибутковий ордер.
Податкові органи такий штамп прирівнюють до прибуткового ордеру. Про це прямо говориться в пункті 49 Методичних вказівок. Єдине - порядок такого документального оформлення приймання про оприбуткування матеріалів повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.
2. В даний час порядок обліку малоцінних активів задовольняють умови визнання основних засобів, нормативно не регулюється (якщо не вважати Методичних вказівок з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 26.12.2002 р. № 135н, які регулюють порядок обліку та подання у звітності окремих видів запасів). (Додаток П)
Ми пропонуємо такий варіант їх обліку: вартість малоцінних об'єктів, які відповідають умовам визнання основних засобів, і врахованих у складі матеріально-виробничих запасів списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.
Даний варіант дає дві переваги в порівнянні з урахуванням об'єктів у складі основних засобів: відсутність податку на майно і раціональність облікових процедур (відсутня необхідність нарахування амортизації).
В обгрунтуванні позиції можна навести останнє речення останнього абзацу п. 5 ПБУ 6 / 01, а саме «З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або під час експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом».
Спеціально обумовлювати необхідність забезпечення схоронності об'єктів має сенс тільки в тому випадку, коли вартість об'єкта визнана у витратах і об'єкт не числиться на рахунках бухгалтерського обліку, а встановлений ліміт вартості забезпечує рівень суттєвості розрахований організацією.
3. В даний час, в умовах ринкової економіки необхідно прагнути до підвищення ефективності та раціональності використання матеріалів. У ході нашої аудиторської перевірки були виявлені матеріали, які не використовуються на протязі звітного року або більше років. Рекомендуємо ці неліквідні матеріали реалізувати на сторону, оцінивши їх дійсну ринкову вартість.
Підприємство повинно прагнути до дотримання норм виробничих запасів кожного виду матеріалів, оскільки їх надлишок призводить до уповільнення оборотності оборотних коштів. Але при цьому не забувати, що їх недолік призведе до зриву виробничого процесу.
4. Істотно спростити облік матеріалів можна за допомогою системи 1С: Підприємство (версія 8.0), що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку. У даній системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів на складах, забезпечується повний їх контроль по всьому підприємству. Система дозволяє вести облік матеріалів у різних одиницях виміру. У ній реалізований партійний облік матеріалів, в тому числі по серійних номерах, термінах придатності і сертифікатах, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів з певними термінами придатності і сертифікатами. Системою підтримуються різні схеми прийому матеріалів від постачальників, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію. Вона забезпечує відділ матеріально-технічного постачання інформацією, необхідної для своєчасного прийняття рішень про поповнення матеріалів з метою забезпечення безперебійного виробничого процесу, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.
3.2 Аудиторський висновок за результатами аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ»
У результаті нашої аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ» ми прийшли до висновку про те, що фінансова (бухгалтерська) звітність дає достовірне уявлення про фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності аудируемого особи відповідно до встановлених принципами та методами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності в Російській Федерації.
На підставі цього ми складемо аудиторський висновок з виразом беззастережно позитивної думки.
Аудиторський висновок є офіційним документом, призначеним для користувачів фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб, складеним відповідно до правила (стандартом) № 6 «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності» (в ред. Постанови Уряду РФ від 07.10.2004 № 532 ) і містить виражене у встановленій формі думку аудиторської організації про достовірність у всіх істотних відносинах фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи і відповідності порядку ведення ним бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.
Аудиторський висновок включає в себе:
а) найменування;
б) адресата;
в) наступні відомості про аудитора:
- Організаційно-правова форма та найменування, для індивідуального аудитора - прізвище, ім'я, по батькові та вказівку на здійснення ним своєї діяльності без утворення юридичної особи;
- Місце знаходження;
- Номер і дата свідоцтва про державну реєстрацію;
- Номер, дата надання ліцензії на здійснення аудиторської діяльності та найменування органу, що надав ліцензію, а також термін дії ліцензії;
- Членство в акредитованому аудиторському об'єднанні;
г) такі відомості про аудируємий особі:
- Організаційно-правова форма та найменування;
- Місце знаходження.
д) вступну частину;
е) частину, що описує обсяг аудиту;
ж) частину, яка містить думку аудитора;
з) дату аудиторського висновку;
і) підпис аудитора.
Необхідно дотримуватися єдність форми і змісту аудиторського висновку, щоб полегшити його розуміння користувачем і допомогти виявити незвичайні обставини у разі їх появи.
Аудиторський висновок повинен мати найменування «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності» для того, щоб відрізнити аудиторський висновок від висновків, складених іншими особами, наприклад, посадовими особами аудируемого особи, радою директорів.
Аудиторський висновок має бути адресоване, як правило, власнику аудируемого особи (акціонерам), раді директорів і т.п.
Аудиторський висновок повинен містити заяву про те, що відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, підготовку та подання фінансової (бухгалтерської) звітності покладено на аудіруемое особа, і заява про те, що відповідальність аудитора полягає тільки у вираженні на підставі проведеного аудиту думки про достовірність цієї фінансової ( бухгалтерської) звітності.
Аудиторський висновок повинен описувати обсяг аудиту із зазначенням, що аудит був проведений відповідно до федеральних законів, федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності, внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності, або відповідно до іншими документами. Під обсягом аудиту розуміється здатність аудитора виконати процедури аудиту, які вважаються необхідними в даних обставинах, виходячи з прийнятного рівня суттєвості. Це необхідно для отримання користувачем впевненості в тому, що аудит був проведений відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації, правил і стандартів.
Аудиторський висновок повинен містити заяву про те, що аудит був спланований і проведений з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова (бухгалтерська) звітність не містить спотворень.
В аудиторському висновку повинно бути зазначено, що аудит проводився на вибірковій основі і включав в себе:
- Вивчення на основі тестування доказів, які підтверджують суми показники та розкриття у фінансовій (бухгалтерської) звітності інформації про фінансово-господарської діяльності аудируемого особи;
- Оцінку форми дотримання принципів і правил бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансової (бухгалтерської) звітності;
- Розгляд основних оціночних показників, отриманих керівництвом аудируемого особи при підготовці фінансової (бухгалтерської) звітності;
- Оцінку подання фінансової (бухгалтерської) звітності.
Аудиторський висновок повинен містити заяву аудитора щодо того, що аудит надає достатні підстави для вираження думки про достовірність і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.
Для вираження аудиторської думки використовуються слова: «На нашу думку, фінансова (бухгалтерська) звітність організації« ... »відображає достовірно у всіх істотних відносинах ...».
У аудиторському висновку повинні бути чітко вказані основні принципи та методи (застосовуваний порядок) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи.
Аудитор повинен датувати аудиторський висновок числом, коли був завершений аудит, так як дана обставина надає користувачеві підстави вважати, що аудитор врахував вплив, який справили на фінансову (бухгалтерську) звітність та аудиторський висновок події та операції, відомі аудитору і виникли до цієї дати.
Аудиторський висновок має бути підписана керівником аудитора із зазначенням номера та терміну дії його кваліфікаційного атестата. Ці підписи мають бути скріплені печаткою.
До аудиторського висновку додається фінансова (бухгалтерська) звітність, у відношенні якої виражається думку і яка датована, підписана і скріплена печаткою аудируемого особи відповідно до вимог законодавства Російської Федерації щодо підготовки такої звітності. Аудиторський висновок та зазначена звітність повинні бути зброшуровані в єдиний пакет, аркуші пронумеровані, прошнуровані, опечатані печаткою аудитора із зазначенням загальної кількості аркушів у пакеті. Аудиторський висновок готується у кількості примірників, узгодженому аудитором і аудіруемим особою, але і аудитор, і аудіруемое особа повинні отримати не менш ніж по одному примірнику аудиторського висновку і прикладеною фінансової (бухгалтерської) звітності.

Висновок
Мета аудиторської перевірки обліку матеріалів полягає в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації.
Необхідно перевірити, як ведеться облік на синтетичних рахунках 10, 11, 14, 15, 16 і 19. Основна увага при цьому, безумовно, слід приділити рахунку 10 «Матеріали», який поділяється на субрахунки за групами матеріальних цінностей. Основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні та синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів використовуються переважно уніфіковані облікові документи.
При проведенні аудиторських перевірок важливим є оцінка системи внутрішнього контролю (СВК) за надходженням і списанням матеріальних цінностей. Якщо причиною порушень є відсутність контролю з боку адміністрації, то аудитор повинен знизити оцінку надійності системи внутрішнього контролю організації. Слабка СВК про проведення аудиторської перевірки вимагає проведення додаткових аудиторських процедур.
Система внутрішнього контролю в ЗАТ «СМЗ» ми оцінили як досить ефективну, так як вона набрала 20 балів, що відповідає високому рівню, а ризик не виявлення нами допускається як більш високий. Оцінивши результати проведеного тестування, зробили висновок, що рівень аудиторського ризику дуже високий.
Для того, щоб важливих областей нашої аудиторської перевірки було приділено необхідну увагу, щоб були виявлені потенційні проблеми і робота була виконана з оптимальними витратами, якісно і своєчасно нами були складені план і програма аудиту. У плані описуються передбачувані обсяг і порядок проведення аудиторської перевірки для того, щоб служити керівництвом при розробці програми. Для того щоб загальний план аудиту було здійснено, була складена і документально оформлена програма аудиту, визначає характер, тимчасові рамки і обсяг запланованих аудиторських процедур. Програма аудиту є для нас набором інструкцій, виконання перевірки, а також засобом контролю і перевірки належного виконання роботи.
Відповідно до нашої програмою аудиторської перевірки в ЗАТ «СМЗ» був проведений ряд процедур збору аудиторських доказів шляхом виконання наступних процедур перевірки по суті: інспектування, спостереження, запит, підтвердження, перерахунок (перевірка арифметичних розрахунків) та аналітичні процедури. Їх проведення було необхідно для формування нашої думки про достовірність показників звітності за статтями матеріальних цінностей «Запаси» і про відповідність застосовуваної в ЗАТ «СМЗ» методики обліку та оподаткування операцій з матеріалами чинним в Російській Федерації нормативним документам.
Збір аудиторських доказів нами здійснювався відповідно до Федерального правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 5 «Аудиторські докази», Федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 17 «Отримання аудиторських показників у конкретних випадках», а також Методичними рекомендації зі збору аудиторських доказів достовірності показників матеріалів в бухгалтерській звітності.
Таким чином, ми отримали на основі аудиторських процедур достатні аудиторські докази для обгрунтованого вираження своєї думки. Фінансова (бухгалтерська) звітність ЗАТ «СМЗ» дає достовірне уявлення про фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності аудируемого особи відповідно до встановлених принципами та методами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності в Російській Федерації.
На підставі ними складено аудиторський висновок з виразом беззастережно позитивної думки про достовірність бухгалтерської звітності.

Список літератури
1. Конституція РФ (з ізм. Від 25 березня 2004 р.).
2. Цивільний кодекс Російської Федерації, Частина I і II. - М. Проспект, 1998 р.
3. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2. Федеральний закон № 117-ФЗ від 05.08.2000 р.
4. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ від 07.08.2001 р. (ред. від 03.11.2006 р.)
5. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21.11.1996 р. (зі зм. І доп.)
6. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності, затвердженими Постановою Уряду РФ від 23.09.2002 р. № 696 (зі зм. Від 04.07.2003 р., 07.10.2004 р., 16.04.2005 р., 25.08.2006 р.).
7. Положення з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів - ПБО 5 / 01, затверджене наказом Мінфіну РФ від 09.06.02 р. № 44-н.
8. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затверджені наказом Мінфіну РФ від 28.12.01 р. № 119-н.
9. Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну РФ від 13.06.95 р. № 49.
10. Методичні рекомендації по збору аудиторських доказів достовірності показників матеріально-виробничих запасів в бухгалтерській звітності, схвалені Радою з аудиторської діяльності при Міністерстві фінансів Російської Федерації (протокол № 25 від 22.04.2004 р.);
11. Альбом нових уніфікованих форм первинної облікової документації. Затверджено постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 р. № 71-а.
12. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкція по його застосуванню, затверджений наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94-н.
13. Аудит: підручник / за ред. В.І. Подільського. - М.: Економіст, 2005. - 729 с.
14. Адамс Р. Основи аудиту: Пер. з англ. / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 807 с.
15. Данилевський Ю.А., Шапігузов С.М., Ремізов Н.А., Старовойтова Є.В. Аудит. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2000. - 433 с.
16. Додж Р. Короткий посібник з стандартам і нормам аудиту. - М: Фінанси і статистика, ЮНИТИ, 2002. - 675 с.
17. Дрокін Н.В. Аудит матеріально-виробничих запасів сервісних центрів / / Фінансові та бухгалтерські консультації - 2008, № 7 - С. 21.
18. Іноземцева М.М. Аудит матеріально-виробничих запасів: на що звернути увагу? / / Бухгалтерська звітність організації - 2007, № 3 - С. 15.
19. Копилов Л.П. Аудит товарно-матеріальних цінностей / / Аудиторські відомості - 2007, № 9. - С. 27
20. Макарова Л.Г. Деякі федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності: термінологічний аспект / / Аудиторські відомості - 2005, № 3 - С. 33.
21. Мельник М.В., Когденко В.Г. / / Методологія аудиту - 2005, № 10 - С. 3.
22. Мерзлікіна Є.М., Микільська Ю.П. Аудит: Підручник - 3-тє вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 342 с.
23. Панкова С.В. Міжнародні стандарти аудиту: навчальний посібник. - М.: МАУП, 2003. - 526 с.
24. Подільський В.А., Савін А.А., Сотникова Л. В. та ін Аудит. Видання 3-тє, перероб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2004. - 791 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
193.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудит придбання матеріалів
Аудит обліку матеріалів
Аудит обліку матеріалів
Аудит процесу заготівлі матеріалів
Аудит операцій заготовляння матеріалів
Внутрішній аудит Аудит і ревізія
Опір матеріалів 2
Опір матеріалів 4
Облік матеріалів 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru