Аудиторські вибірки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Реферат

з «Основ аудиту»

на тему: «Формування аудиторської вибірки. Репрезентативність і екстраполяція. »

Москва 2009

Зміст

Введення

Загальні положення

Види вибірок

Порядок побудови вибірки

Оцінка результатів вибірки

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Аудиторська діяльність, аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців (далі - аудіруемих особи).

Аудит здійснюється відповідно до цього Закону, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами з проведення аудиторської діяльності, виданими відповідно до цього Закону.

Метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. Для цілей цього Закону під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.

Аудит не підміняє державного контролю достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації уповноваженими органами державної влади.

Аудиторські організації та підприємці, що здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи (далі - індивідуальні аудитори), можуть надавати супутні аудиту послуги.

Для цілей цього Закону під супутніми аудиту послугами розуміється надання аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами наступних послуг:

1) постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування;

2) податкове консультування;

3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;

4) управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;

5) правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах;

6) автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

7) оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;

8) розроблення та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

9) проведення маркетингових досліджень;

10) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;

11) навчання у встановленому законодавством Російської Федерації порядку фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю;

12) надання інших послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

Аудиторським організаціям та індивідуальним аудиторам забороняється займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім проведення аудиту та надання супутніх йому послуг.

Загальні положення

Це правило (стандарт) підготовлено для регламентації аудиторської діяльності та відповідає Тимчасовим правилам аудиторської діяльності в Російській Федерації, затвердженим Указом Президента Російської Федерації N 2263 від 22 грудня 1993

Метою правила (стандарту) є встановлення для аудиторської фірми або аудитора, який працює самостійно як індивідуального підприємця, правил вибірки даних з перевіреній сукупності і оцінки результатів отриманої таким чином інформації.

Надалі аудиторські фірми та аудитори, що працюють самостійно як індивідуальних підприємців, іменуються "аудиторські організації".

Вимоги даного правила (стандарту) є обов'язковими для всіх аудиторських організацій при здійсненні аудиту, що передбачає підготовку офіційного аудиторського висновку, за винятком тих його положень, де прямо вказано, що вони носять рекомендаційний характер.

Вимоги даного правила (стандарту) носять рекомендаційний характер при проведення аудиту, не передбачає підготовку за його результатами офіційного аудиторського висновку, а також при наданні супутніх аудиту послуг. У разі відхилення при виконанні конкретного завдання від обов'язкових вимог даного правила (стандарту) аудиторська організація в обов'язковому порядку повинна зазначити це у своїй робочої документації і в письмовому звіті керівництву економічного суб'єкта, який замовив аудит і (або) супутні йому послуги.

Види вибірок

Зазвичай вибірка повинна бути репрезентативною, тобто представницької. Ця вимога передбачає, що всі елементи досліджуваної сукупності повинні мати рівну ймовірність бути відібраними у вибірку. Для забезпечення репрезентативності аудиторська організація повинна використовувати один з наступних методів:

а) Випадковий відбір. Може проводитися за таблицею випадкових чисел.

б) Систематичний відбір.

Припускає, що елементи відбираються через постійний інтервал, починаючи з випадково обраного числа. Інтервал будується або на певному числі елементів сукупності, або на вартісної їх оцінці.

Наприклад, вивчення кожного двадцятого документа з усіх документів даної категорії.

Наприклад, відбирається той елемент, що становить сальдо або оборот, на який припадає кожний наступний мільйон рублів у сукупній вартості елементів.

в) Комбінований відбір. Представляє комбінацію різних методів випадкового і систематичного відбору.

Аудиторська організація має право вдаватися до репрезентативної, тобто непредставницька, вибірці тільки тоді, коли професійне судження аудитора за підсумками проведення вибірки не повинно стосуватися всієї сукупності в цілому. Нерепрезентативна вибірка може використовуватися, коли аудитор перевіряє окремо взяту групу операцій або при перевірці класу операцій, за якими встановлено можливі помилки.

Аудиторська організація може перевірити вірність відображення в бухгалтерському обліку сальдо та операцій по рахунках або перевірити засоби системи контролю суцільним чином, якщо число елементів перевіреній сукупності настільки мало, що застосування статистичних методів не є правомірним, або якщо застосування аудиторської вибірки є менш ефективним, ніж проведення суцільної перевірки.

Даний стандарт застосовується як до вибірок, побудованим статистичним методом (випадкова вибірка), так і до всіх інших вибірках. Незалежно від того, яким методом побудована вибірка, вона повинна представляти надійну можливість для збору аудиторських доказів.

Екстраполяція (розповсюдження) помилок - за результатами аудиторських процедур перевірки по суті аудитор повинен екстраполювати (поширити) помилки, виявлені у відібраній сукупності, оцінюючи їх повну можливу величину у всій генеральної сукупності, і повинен проаналізувати вплив прогнозованої (екстраполювати) помилки на цілі конкретного тесту і на інші галузі аудиту. Аудитор оцінює загальну помилку в генеральній сукупності, з тим щоб отримати узагальнену уявлення діапазону помилок і порівняти його з допустимою помилкою. Для процедури перевірки по суті допустима помилка є допустимим перекручуванням і становить суму, меншу або рівну попередньою оцінкою суттєвості, даної аудитором і використовується для окремих аудіруемих залишків по рахунках бухгалтерського обліку. Коли помилка визнана аномальної, вона може бути виключена при екстраполяції помилок, знайдених у відібраній сукупності, на всю генеральну сукупність. Наслідки будь такої помилки, якщо вона не виправлена, все одно повинні бути розглянуті на додаток до оцінки повної величини помилок, які не є аномальними. Якщо обороти по рахунку бухгалтерського обліку або група однотипних операцій були поділені на страти, то екстраполяція помилок проводиться окремо по кожній страті. Сукупність типових, прогнозованих і аномальних помилок по кожній страті розглядається з точки зору їх впливу на достовірність залишку по рахунку бухгалтерського обліку або всієї групи однотипних операцій. Для тестів засобів внутрішнього контролю не потрібно екстраполяції помилок в явному вигляді, оскільки частка помилок у відібраній сукупності в той же час є передбачена часткою помилок у генеральній сукупності в цілому.

Порядок побудови вибірки

Аудиторська вибірка проводиться з метою застосування аудиторських процедур відносно менш ніж 100% об'єктів перевіреній сукупності, під якими розуміються елементи, складові сальдо рахунків, або операції, які становлять обороти по рахунках, для збору аудиторських доказів, що дозволяють скласти думку про всю перевіреній сукупності. Для побудови вибірки аудиторська організація повинна визначити порядок перевірки конкретного розділу бухгалтерської звітності, що перевіряється сукупність, з якої буде зроблена вибірка, і обсяг вибірки.

При виробленні порядку проведення перевірки конкретного розділу бухгалтерської звітності аудиторська організація повинна визначити мету перевірки і аудиторські процедури, що дозволяють досягнути ці цілі. Потім аудитор повинен визначити можливі помилки, оцінити необхідні йому докази, які потрібно зібрати, і на основі цього встановити сукупність розглянутих даних.

Аудиторська організація повинна визначити досліджувану сукупність таким чином, щоб вона відповідала цілям аудиту. Сукупність повинна складатися з набору одиниць, які можуть бути ідентифіковані певним чином. Аудиторська організація проводить вибірку елементів сукупності найбільш ефективним і економним чином, що дозволяє їй досягти поставлених цілей аудиту.

При проведенні вибірки аудиторська організація може розбити всю досліджувану сукупність на окремі групи ("подсовокупности"), елементи кожної з яких мають подібні характеристики. Критерії розбиття сукупності повинні бути такими, щоб для будь-якого елемента можна було чітко вказати, до якої подсовокупности він належить. Дана процедура, яка називається стратифікацією, дозволяє знизити розкид (варіацію) даних, що може полегшити роботу аудиторської організації.

При визначенні обсягу (розміру) вибірки аудиторська організація повинна встановити ризик вибірки, припустиму і очікувану помилки.

Ризик вибірки полягає в тому, що думка аудитора з певного питання, складене на основі вибіркових даних, може відрізнятися від думки з того ж самого питання, складеним на підставі вивчення всієї сукупності.

Ризик вибірки має місце як при тестуванні засобів системи контролю, так і при проведенні детальної перевірки вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. В аудиторській практиці розрізняють ризики першого і другого роду для тестів системи контролю та перевірки вірності оборотів і сальдо по рахунках.

Під час тестування засобів контролю розрізняють такі ризики вибірки:

а) ризик першого роду ризик відхилити вірну гіпотезу, коли результат вибірки свідчить про ненадійність системи контролю, в той час як насправді система надійна;

б) ризик другого роду ризик прийняти невірну гіпотезу, коли результат вибірки свідчить про надійність системи, в той час як система контролю не володіє необхідною надійністю.

При проведенні детальної перевірки вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках розрізняють такі ризики вибірки:

а) ризик першого роду ризик відхилити вірну гіпотезу, коли результат вибірки свідчить, що перевіряється сукупність містить суттєву помилку, у той час як сукупність вільна від такої помилки;

б) ризик другого роду ризик прийняти невірну гіпотезу, коли результат вибірки свідчить, що перевіряється сукупність не містить істотної помилки, в той час як сукупність містить суттєву помилку.

Ризик відхилення вірної гіпотези вимагає проведення додаткової роботи з боку аудиторської організації або економічного суб'єкта, в обліку якого в результаті проведеної вибірки була виявлена ​​помилка. Ризик прийняття невірної гіпотези ставить під сумнів самі результати роботи аудиторської організації.

Розмір вибірки визначається величиною помилки, яку аудитор вважає припустимою. Чим нижче її величина, тим більше необхідний розмір вибірки.

Допустима помилка визначається на стадії планування аудиту у відповідності з обраним аудитором рівнем суттєвості. Чим менше розмір допустимої помилки, тим більше повинен бути обсяг аудиторської вибірки.

Під час тестування засобів системи контролю допустимої помилкою є максимальний ступінь відхилення від встановлених економічним суб'єктом процедур контролю, яку аудиторська організація визначила на стадії планування.

При перевірці вірності оборотів і сальдо по рахунках припустимою помилкою є максимальна помилка в сальдо або в певному класі проводок, яку аудиторська організація згодна допустити, щоб сукупний вплив таких помилок на весь процес аудиту дозволило їй стверджувати з достатнім ступенем вірогідності, що бухгалтерська звітність не містить суттєвих помилок.

Якщо аудитор вважає, що в перевіреній сукупності є помилка, йому необхідна велика за обсягом вибірка, щоб перевірити, що загальна величина таких помилок у сукупності не перевищить розмір допустимої помилки. Малий розмір вибірки використовується, якщо аудитор передбачає, що сукупність вільна від помилок.

Оцінка результатів вибірки

Для будь-якої вибірки аудиторська організація зобов'язана:

а) аналізувати кожну помилку, що потрапила у вибірку;

б) екстраполювати отримані при вибірці результати на всю проверяемую сукупність;

в) оцінити ризики вибірки.

При аналізі помилок, що потрапили у вибірку, аудиторська організація повинна в першу чергу встановити характер помилок, що потрапили у вибірку.

Формуючи вибірку, слід описати, для досягнення яких конкретних цілей вона проводиться, і оцінити помилки, знайдені у вибірці, стосовно до цих цілей. Якщо поставлені цілі перевірки не були досягнуті за допомогою вибіркового дослідження, то аудиторська організація може провести альтернативні аудиторські процедури.

Аудиторська організація може оцінити якісний аспект помилок, тобто їх сутність і причину, їх викликала, а також встановити їх вплив на інші ділянки аудиту. Аналізуючи знайдені помилки, аудиторська організація може прийти до висновку, що вони носять загальні риси, пов'язані з типом операцій, виробничими одиницями і підрозділами, для яких знайдені помилки, часом виникнення помилок і т. п. У цьому випадку аудиторська організація може розбити проверяемую сукупність на подсовокупности за відповідними ознаками і перевіряти кожну з них окремо, що дозволить їй досягти більш точних результатів.

Аудиторська організація зобов'язана поширити результати, отримані за вибіркою, на всю проверяемую сукупність. Методи поширення результатів вибірки на всю сукупність можуть бути різні, але вони повинні завжди відповідати методам побудови вибірки. Якщо сукупність була розбита на подсовокупности, то поширення повинно бути проведено відносно кожної з них.

Аудитор повинен переконатися, що помилка у перевіреній сукупності не перевищує допустиму величину. Для цього аудитор порівнює помилку сукупності, отриману за допомогою розповсюдження, з допустимою помилкою. Якщо перша помилка виявилася більше допустимої, аудиторська організація повинна повторно оцінити ризики вибірки, і якщо вона вважатиме їх неприйнятними, то їй слід розширити коло аудиторських процедур або застосовувати аудиторські процедури, альтернативні вже проведеним.

Аудиторська організація повинна в обов'язковому порядку відображати в робочій документації аудитора всі стадії проведення аудиторської вибірки та аналіз її результатів.

Висновок

Аудиторська організація проводить вибірку елементів сукупності найбільш ефективним і економним чином, що дозволяє їй досягти поставлених цілей аудиту. При аналізі помилок, що потрапили у вибірку, аудиторська організація повинна в першу чергу встановити характер помилок, що потрапили у вибірку. Формуючи вибірку, слід описати, для досягнення яких конкретних цілей вона проводиться, і оцінити помилки, знайдені у вибірці, стосовно до цих цілей. Якщо поставлені цілі перевірки не були досягнуті за допомогою вибіркового дослідження, то аудиторська організація може провести альтернативні аудиторські процедури. Аудиторська організація може оцінити якісний аспект помилок, тобто їх сутність і причину, їх викликала, а також встановити їх вплив на інші ділянки аудиту. Аудиторська організація зобов'язана поширити результати, отримані за вибіркою, на всю проверяемую сукупність. Аудитор повинен переконатися, що помилка у перевіреній сукупності не перевищує допустиму величину. Для цього аудитор порівнює помилку сукупності, отриману за допомогою розповсюдження, з допустимою помилкою. Якщо перша помилка виявилася більше допустимої, аудиторська організація повинна повторно оцінити ризик вибірки, і якщо вона вважатиме їх неприйнятними, то їй слід розширити коло аудиторських процедур або застосувати аудиторські процедури, альтернативні вже наведеним. Аудиторська організація повинна в обов'язковому порядку відображати в робочій документації аудитора всі стадії проведення аудиторської вибірки та аналіз її результатів

Список використаної літератури

1. Газарян А.В. Методи аудиторської вибірки / / Бухгалтерський облік. - 2000.

2. Газарян А.В., Соболєва Г.В. Оцінка результатів вибірки / / Бухгалтерський облік. - 2005.

3. Гутцайт Є.М. Методологічні проблеми аудиту / / Аудиторські відомості. - 2002.

4. Гутцайт Є.М. Коментарі до федерального правилом (стандарту) аудиторської діяльності "Аудиторська вибірка" / / Аудитор. - 2005.

5. Золотарьова В.І. Особливості побудови вибірки при проведенні аудиту / / Аудиторські відомості. - 2001.

6. Соколов Я.В., Бичкова С.М. Роль ризику при проведенні аудиту / / Аудиторські відомості. - 2000.

7. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» № 307-ФЗ від 30.12.08 р.

8. Агеєва Ю.Б., Агєєва А.Б. Аудиторська перевірка: практичний посібник для аудитора та бухгалтера - М.: Бератор-Прес, 2003 р.

9. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності (затв. постановою Уряду РФ від 23 вересня 2002 р. N 696)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
46.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Захищеність вибірки символів
Пристрої вибірки зберігання
Пристрої вибірки зберігання
Сутність вибірки в соціологічному дослідженні
Поняття вибірки її аналіз і побудова
Організація блоку вибірки для вирішення конфліктів по керуванню
Особливості формування аудиторської вибірки малими аудиторськими організаціями
Аудиторські ризики
Аудиторські послуги 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru