Аудиторська перевірка 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

1.Які з перечисл докумен визначається термін аудиторської перевірки?
А Договором на аудиторську перевірку
2.Установ достовірності осущ госп операцій, їх доцільно-сти і еф-ти - це
З 40 Перевірка (дослідження) облікових документів
3.В завис від поставлених цілей виділяються наступні види аудиторських перевірок:
Е Аудит на відповідність установ треб-м, аудит фінансової звітності, аудит ефективності роботи
4.Інформація про зміни в капіталі організації відбивається в ...
А Звіті про зміни у власному капіталі
5.При плануванні аудиту аудитор зобов'язаний:
З Намітити цілі (об'єкти) аудиту та дослідже, які слід провести для досяг цих цілей
6.Каково сутність оцінного методу визначення аудиторського ризику?
D Визначення розміру аудиторського ризику індуктивно, покладаючись на досвід і знання
7.Аудітори й аудиторські фірми зобов'язані:
B Дотримуватися треб закон-ва РК, квал-но проводити аудиторські перевірки, забезпечити збереження документів, що отримуються і складаються ними в ході перевірки
8.Сроком на скільки років видається кваліфікаційне свідоцтво аудитора?
E 5 років
9.Ріск при вибірці - це:
A Небезпека невиявлення істоті помилок в процесі проведення вибіркової перевірки

10.Кто займається питаннями видачі ліцензій на проведення загального аудиту?

B Міністерство фінансів РК

11.Что повинна забезпечити організація інформаційної бази усередині комп'ютера?

C Збереження інф, простота доступу, архівують, кодування і декодування інформації
12. До накладних витрат не відносяться:
D Додаткова зар плата раб-ів апарату управління та середнього управ-го персоналу
13. Стандарти аудиту поділяються на такі категорії:
A Загальні, спеціальні та звітні
14. Яка частина ауд-го закл представляє собою звіт ауд-ої фірми екон-му суб'єкту про загальні рез-тах перевірки стану внут-го контролю, бух та звітності екон-го суб'єктів незалежно
E Аналітична
15.СВК вважається надійною якщо ...
B Попереджає про можливість виникнення недостовірної інформації
16.Какие з доказ-у повинні исп-ся ауд-му під час перевірки розрахунків з під-ми особами?
A Авансові звіти
17.Заключітельной фазою зовнішнього аудиту є:
D Складання аудиторського висновку
18.Основная мета аудіювання:
A Встановлення загальної достовірності фінансової звітності
19.Неотфактурірованние поставки відображають в обліку на підставі даних:
B Супровідних документів транспортної організації, Актів приймання матеріалів
20.Определіте, яке доказ-во з нижче перелічених є самим надійним?
D Док-во про обсяг незаверш-го вироб-ва, отримане при фактичному огляді аудитором
21.Какова сутність формальної перевірки документів?
E Передбачає встановлення правильності оформлення документів
22.Прінціп незалежності означає
C Вивчення фінансової звітності без упередження
23.Термін аудитор походить від латинського дієслова "проводить аудит", що означає:
C Слухати, вислуховувати

24.Дайте правильне визначення «внутрішньогосподарському ризику»?

B Уст-ий аудитором рівень ризику, що відображає підв-ть фін звітності сущ-им помилок
25.Обнаруженние, за результатами інвентаризують, надлишки грошових коштів у касі
D приходить в організацію
26.Аудітор ...
A Може займатися індивідуальною аудиторською діяльністю після отримання кваліф-го свід-ва аудитора, ліцензії та реєстрації в якості індивідуального підприємця
27.Аудіт, що базується на ризику, означає:
B Конц в біль-го ступеня в обл-х, де ризики вище, з метою сік-я часу на пров-е перевірки
28.В яких межах нах-ся допус-я межа рівня сущ-ти для публічних компаній?
A 5-10%
29.Какова взаємозв'язок між ризиком невиявлення і колич-му необхідних тестів?
D Чим менший ризик невиявлення, тим більше обсяг тестів
30.Характер, термін, обсяг процедур визначає ...
A Програма аудиту
31.Какие принцип аудиту відрізняє його від всіх інших форм контролю
B Незалежність
32.Кто підписує аудиторський висновок
C Аудитор
33.Аудіт фірма має право пред-ть аудит послуги, якщо її складі є ... (Трива
D Один аудитор, що має кваліфікаційне свідоцтво
34.Укажіте функції аудиту
A Виробнича, консультативна, експертна, аналітична
35.Какови види аудиту за метою і змістом перевірки?
B Фінансових звітів, аудит господарської діяльності, аудит на відповідність встановленим вимогам
36.Кем здійснюється перевірка повноти і своєчасності розрахунків з бюджетом по корпоративному податку?
C Податковою інспекцією
37.Ініціатівний аудит - це
E Аудит, проведений з ініціативи економічного суб'єкта
38.Каково сутність системи внутрішнього облікового контролю?
E Спеціальні процедури для отримання гарантії про надійність бухгалтерського обліку
39.Что представляють собою аудиторські процедури?
A Дії аудитора з метою одержання даних у ході перевірки
40.В який з наступних ситуацій аудитор буде вибирати між поданням умовного ув'язнення або поданням негативного висновку?
A Фінансова звітність не розкриває інформації, необхідної бухгалтерськими принципами
41.Доход від основної діяльності це:
B Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) - собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) - витрати періоду
42.Может чи проводити перевірку аудитор, якщо він є Засновником підприємства, що перевіряється?
C Не може
43.Імеют право аудиторські фірми займатися будь або підприємницькою діяльністю крім аудиторської?
E Не мають
44.Укажіте стандарти, що визначають загальні критерії якості проведення аудиту?
B Робочі стандарти
45.Кто підписує аудиторський висновок?
A Тільки, що має кваліфікаційне свідоцтво аудитор, який очолює аудиторську перевірку
46.Чем вище ризик бізнесу, тим ризик невиявлення ... (Продовжіть)
C Вище
47.Перечісліте складові елементи системи внутрішнього контролю?
D Область контролю, система обліку, система внутрішнього облікового контролю

48.Кто готує план аудиту?

E Аудитор, що здійснює перевірку
49.Порядок ведення обліку в організації встановлюється:
A Обліковою політикою

50.Ісходя з яких критеріїв, нараховується амортизація по нематеріальних активів?

B Терміну корисного використання, первісної вартості та споживання економічних вигод від використання активу
51.Прічіна відмови від видачі аудиторського висновку найімовірніше може бути наступною:
B Аудитору, в ході перевірки, не були надані всі документи, необхідні для складання аудиторського висновку
52.Уровень суттєвості розраховується як
A Граничне значення помилки бухгалтерської звітності., Починаючи з якої її кваліфікований користувач, з великим ступенем ймовірності, робить неправильні висновки та приймає неправильні економічні рішення
53.Каково сутність системи внутрішнього контролю?
C Сукупність методик та процедур, прийняті керівництвом для ведення бізнесу
54.Какие вид аудиторського висновку повинен скласти аудитор у тому випадку, якщо у зв'язку з певними обставинами бухгалтерська звітність підготовлена ​​таким чином, що вона не відображає в усіх суттєвих аспектах відображення активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період ?
A Негативне
55.Назовіте стандарт, що розкриває зміст системи внутрішнього контролю?
E Оцінка ризиків та внутрішній контроль
56.Какие з співвідношень може бути виражена величина прийнятного аудиторського ризику
A 0 ПАР 1
57.Руководітелі та інші посадові особи об'єкта аудиту повинні:
B Давати аудитору роз'яснення у письмовій та усній формі за запитом аудитора
58.Какова взаємозв'язок між аудиторським ризиком та ефективним бухгалтерським обліком
C Зворотній: надійний облік сприяє зниженню аудиторського ризику

59.С ким проводиться аудитором усне опитування?

C Практично з усіма співробітниками підприємства
60.В якості вихідної точки аудиту циклу закупівель обраний
E Кредит рахунків обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, а підтверджується дебет рахунків обліку ТМЗ
61.Руководство фірми клієнта, пославшись на комерційну таємницю, не дозволило аудитору перевірити достовірність деяких показників. При цьому керівництво клієнта видало аудитору письмове підтвердження тому, що дані показники достовірні. Як бути з аудиторським висновком, якщо інших проблем в ході аудиторської перевірки не виникло?
A Залежно від істотності показників або відмовитися від видачі висновку, або видати умовне ув'язнення
62.Аудіт може бути:
B Обов'язковим, ініціативним, внутрішнім, зовнішнім
63.Допустім, аудитор робить висновок, що система внутрішньогосподарського контролю абсолютно неефективна з точки зору запобігання або виявлення помилок. В якому розмірі цьому випадку аудитор визначить ризик контролю?
A 100%

64.Определіте, з перерахованих доказів є самим надійним

D Доказ точності обліку запасів, отриманий в результаті присутності на проведеної у фірмі інвентаризації
65.Історіческой батьківщиною аудиту є
E Англія

66.От яких чинників залежить підприємницький ризик?

C Компетентності адміністрації та облікового персоналу фінансового стану клієнта, імовірності судових позовів по відношенню до аудитора та конкурентоспроможності аудитора
67.Аудіторское висновок представляється в обов'язковому порядку аудиторською фірмою
B Лише клієнту
68.Какім з співвідношень може бути виражена величина ризику контролю?
A 0 <РК 1
69.В яких випадках виникає зобов'язання перед постачальниками:
D Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей на склад, отримання рахунку-фактури від постачальників
70.Внутріхозяйственний аудитор залежимо від ревізується об'єктів:
B У всіх відносинах, тому що він працює в ревізується
71.Какой з Кодексів Республіки Казахстан не застосовується при аудиті розрахунків з постачальниками і підрядниками?
C Бюджетний
72 Яка частина аудиторського висновку являє собою думку аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта?
C Підсумкова
73.Какіе види витрат не включаються до собівартості товарно-матеріальних запасів:
B Відсоток за фінансується оренді
74.Оценівая істотність, аудитор використовує два основних підходи
E Індуктивний і дедуктивний
75.Імеют право аудитори, при проведенні перевірок, отримувати необхідну інформацію від третіх осіб?
A Мають право тільки за письмовим запитом
76.Прі вивченні внутрішнього контролю досить оцінити:
A Відповідальність керівництва, достатню впевненість і властиві обмеження
77.Какой аудит оцінює стан бухгалтерського обліку підприємства та професійного рівня співробітників?
D Внутрішній аудит
78.Какови види аудиторських програм?
C Програма тестів контролю і програма перевірки залишків на рахунках
79.Цікл реалізації і формування фінансового результату
A Охоплює господарські операції, пов'язані з реалізацією готової продукції, реалізацією та вибуттям інших активів призводять до утворення дебіторської заборгованості, а також виявлення фінансового результату від цих операцій
80.Доля атестованих аудиторів у статутному капіталі аудиторської фірми, для її державної реєстрації повинна становити ... (Продовжіть)
A Не менш 51%
81.Обязан чи аудитор повідомляти податкові органи, про виявлені в ході перевірки порушення податкового законодавства
B Не зобов'язаний
82.Может чи проводити перевірку аудитор, який надавав консультації з розробки облікової політики?
A Не може
83.Кто визначає прийоми і методи аудиторської перевірки?
D Аудиторська фірма
84.С якою метою використовується рівень суттєвості на етапі планування?
A Для визначення змісту і бюджету часу на проведення аудиту
85.Какая завдання ставиться при перевірці виробничої діяльності суб'єкта?
E Оцінити виробничі витрати і фінансові результати
86.На підставі яких документів аудитор перевіряє правильність нарахування заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу підприємства:
A Табель обліку робочого часу, ставки посадових окладів
87.Прі плануванні аудиту аудитор здійснює ряд заходів:
A Збір інформації, визначення цілей, кола проблем, критеріїв оцінки та бюджету часу

88.Аналітіческая частина аудиторського висновку повинна бути адресована

C Фінансовому директору
89.Гонорар аудитора в разі зниження ним податків сплачуваних клієнтом:
E Не змінюється
90.Модель аудиторського ризику виглядає наступним чином:
A АР = ВХР * РК * РН
91.Какой з питань не є функцією внутрішнього аудиту?
C Організація кредитних ліній в банку
92.Какова мета ініціативного аудиту?
A Оцінити стан бухгалтерського обліку
93.Аудіторскіе стандарти потрібні:
B Для керівництва ними, що дозволяє вести аудиторську діяльність на належному рівні
94.Где фіксується отримання письмових підтверджень?
A На анкетах та опитувальних листах
95.Ріск, який аудитор готовий взяти на себе в тій мірі, в якій він ризикує не виявити істотних помилок у фінансовій ...
E Ризик невиявлення

96.Аудітором є

C Спеціаліст по організації ведення бухобліку, а також перевіряючий фінансовий стан організації і підприємства
97.В якому документі знаходить достовірне відображення майнового і фінансового положення організації на звітну дату.
A Бухгалтерський баланс
98.Аудітор здійснивши аудит-у перевірку і передавши аудиторський висновок клієнту, відмовився передати йому відомості про нормативні акти, на яких грунтувалися його
A Аудитор зобов'язаний представляти клієнтові таку інформацію
99.Какой вид аудит висновку повинен скласти аудитор у тому випадку, якщо в результаті опр-х обставин аудиторська фірма не може висловити таку думку в
B відмовний
100.Перечісліте види аудиторських доказів?
C Внутрішні, зовнішні, змішані
101.Какіе дії здійснює аудитор на фазі завершення аудиту?
A Складання аудиторського висновку
102.Дайте правильне визначення «ризику не виявлення»?
D Ризик, який аудитор готовий взяти на себе в тій мірі, в якій він ризикує не виявити істотних помилок у фінансовій звітності за допомогою аудиторських процедур, припускаючи, що в системі внутрішньогосподарського контролю їх не змогли обнару
103.Как називається певний метод збору доказів як неот'емлемаяю частину відповідного технологічного процесу?
A Аудиторські процедури
104.Істочнікамі аудиту депонованої заробітної плати є:
D Розрахункова відомість, особовий рахунок, Реєстр невиданий заробітної плати
105.Под «операційним» аудитом розуміється:
D Перевірка функціонування окремих частин господарського механізму

106.Аудіторское висновок про бухгалтерську звітність клієнта є

A Думка аудиторської фірми про достовірності бухгалтерської звітності
107.Необходімо чи аудитору збирати в ході перевірки організації інформацію про її діяльність, копії документів, звітів тощо?
E Це необхідно

108.В вступній частині аудиторського висновку вказується

C Кваліфікаційні атестати аудиторів та відомості про ліцензії на право заняття аудиторською діяльністю, П.І.Б. аудиторів, які брали участь у проведенні аудиту юридична адреса та телефони
109.Основние особливості та вимоги, що пред'являються до складання та подання фінансової звітності, з точки зору аудиту.
A Фінансова звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також фінансові результати її діяльності
110.Является чи об'єктивність аудитора одним з положень професійної етики:
B Є
111.В якому документі показана динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за кілька років і плановане розвиток організації
A Пояснювальна записка
112.В чому полягає сутність ризику контролю?
A Оцінка аудитором ефективності системи внутрішньогосподарського контролю клієнта з точки зору її здатності запобігати або виявляти помилки
113.В якій ситуації працівникові підприємства виплачується вихідна допомога в розмірі середньомісячного заробітку:
B Скорочення штатів
114.Цікл закупівель
C Включає господарські операції з придбання та заготовлению товарно-матеріальних цінностей в обмін на зобов'язання перед постачальниками по сплаті грошових коштів або сплату грошових коштів

115.Какіе з перерахованих відносяться до документів, отриманим клієнтом від третіх осіб?

A Юридичні документи, що підтверджують реальність відображеної у звітності дебіторської та кредиторської заборгованості розрахунками з фінансовими, податковими органами
116.Какіе основні чинники можуть впливати на величину прийнятного аудиторського ризику?
B Масштаб бізнесу клієнта
117.Доходи від проведення будівельно-монтажних робіт визнаються будівельною організацією
D По завершенні звітного періоду в розмірах відповідають обсягу виконаних робіт
118.Планірованіе аудиту необхідно:
C Для визначення проблемних областей бізнесу клієнта та впливу цих проблем на час і вибір аудиторських процедур
119.Какова сутність оцінного методу визначення аудиторського ризику?
B Визначення розміру аудиторського ризику індуктивно, покладаючись на досвід і знанія0
120.От яких чинників залежить достатність аудиторських доказів
C Від джерел
121.Какова залежність між рівнем суттєвості і аудиторським ризиком
D Зворотній
122.Какой вид аудиторського висновку повинен скласти аудитор якщо, за виключення певних обставин, бухгалтерська звітність підготовлена ​​таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів економічного суб'єкта на звітну дату і фінансових результатів його діяльності за звітний період?
A Умовно позитивний
123.Документальний аналіз інвентаризаційного опису основних засобів є методом аудиторської перевірки для досягнення мети ...
D Існування
124.Оправдательние та первинні облікові документи циклу закупівель
A Довіреність, прибутковий ордер, картка обліку матеріалів, авансові звіти
125.Когда направляється лист-угоду про згоду аудиторської фірми на проведення аудиторської перевірки:
C До укладення договору на проведення аудиту
126.Когда направляється лист-угоду про згоду аудиторської фірми на проведення аудиторської перевірки:
A До укладення договору на проведення аудиту
127.С допомогою якого методу визначається вартість наднормативної витрати сировини і матеріалів на виробництво продукції?
D Способом зворотного рахунку
128.В чому різниця між рішенням аудитора відмовитися від видачі аудиторського висновку та рішенням дати негативний висновок?
D Якщо аудитор відмовляється від видачі аудиторського висновку, то повинні бути певні причини, а негативний висновок він дає тільки в тому випадку, якщо переконаний у недостовірності звітності
129.Прі настанні якої події постачальник має право відображати в обліку дохід від реалізації продукції:
A Після того, як зроблена відвантаження продукції, після пред'явлення розрахункових документів покупцеві.
130.Інформація характеризує операційну, інвестиційну та фінансову діяльність організації відбивається в:
A Звіті про рух грошей
131.С якою метою застосовується в аудиті відновлення обліку
B Для виправлення помилок в обліку
132.Какая процедура забезпечує достовірним доказом реальності і точності активів?
E Спостереження або участь в інвентаризації
133.Какая процедура використовується для оцінки організації бухобліку і внутрішнього контролю?
B Спостереження за виконанням бухгалтерських операцій
134.С допомогою яких тестів перевіряють залишки по рахунках в головній книзі?
A Тести статей балансу
135.Для оцінки фінансового стану клієнта використовуються ... (продовжіть)
B Аналітичні процедури
136.Еслі виявлені спотворення не перевищують рівень суттєвості, то є підстави визнати фінансову звітність ... (Продовжіть)
D Достовірної
137.Какой вид зобов'язання підлягає початкового погашення при обмеженості грошових коштів на поточному рахунку:
A Розрахунки з бюджетом
138.Основная мета ведення журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів:
B Контроль за цільовим використання грошових коштів
139.Какім вимогам повинен задовольняти експерт, який притягається до оцінки застосовується клієнтом системи електронної обробки даних?
A Мати вищу або середню спеціальну освіту в галузі інформаційних технологій
140.Служба внутрішнього аудиту повинна підпорядковуватися:
A Власникам підприємства
141.Прі перевірці правильності розрахунку середньомісячного заробітку для нарахування компенсації за невикористану відпустку бухгалтер бере наступний період:
C 12 місяців, що передують відпустці
142.Налоговие служби коригую план контрольних перевірок відповідно до результатів аудиторських висновків:
A Немає
143.Какой аудит оцінює стан бухгалтерського обліку підприємства та професійного рівня співробітників?
D Внутрішній аудит
144.Цікл виробництва
A Сукупність господарських операцій з виробничого споживання засобів праці, предметів праці і власне праці з метою виготовлення випуску готової продукції
145.Под «аудитом на відповідність» розуміється:
A Перевірка дотримання в господарській системі економічного суб'єкта норм законодавчих актів та інструктивних матеріалів, а також процедур або правил, які приписані персоналу адміністрацією приписаних норм управління
146.Определіте завдання аудитора під час перевірки фінансової звітності
B Перевірити фінансову звітність і висловити по ній свою думку
147.Порядок і послідовність проведення дій, що дозволяють здійснити перевірку в хронологічному порядку називається ... (Продовжіть)
B Аудиторської процедурою
148.Укажіте метод отримання доказів про реальність і точності статей балансу
D Інвентаризація

149.Аудіторское висновок підписують:

A Тільки має кваліфікаційний атестат аудитор, який очолював перевірку

150.Аудіторское висновок підписують:

E Тільки має кваліфікаційний атестат аудитор, який очолював перевірку
151.Какой аудит оцінює стан бухгалтерського обліку підприємства та професійного рівня співробітників?
A Внутрішній аудит
152.Возможни чи виправлення в касовій книзі:
A Немає
153.Для досягнення мети "Права та обов'язки" при проведення аудиту матеріальних запасів необхідно провести:
A Інвентаризацію і нормативний аналіз договору
154.На підставі, яких документів слід перевіряти повноту і своєчасність оприбуткування грошей, отриманих з поточного рахунку в касу
A Корінець грошового чека, прибутковий касовий ордер, виписка банку
155.Какім з співвідношень може бути виражена величина внутрішньогосподарського ризику?
D 0 <ВХР 1
156.Імеют чи право користувачі фінансової звітності суб'єкта знайомитися з аналітичною частиною аудиторського висновку?
D З згоди власника економічного суб'єкта
157.Інформація, зібрана і проаналізована аудитором у ході перевірки, служить обгрунтуванням висновків аудитора і називається
B аудиторськими доказами
158.Прі якому методі відбору здійснюється вибірка з усіх первинних документів за весь період, що перевірявся, де в ролі популяції виступають папки з документами, а елементом вибірки може стати будь-який документ, який аудитор візьме з папки?
A довільному
159.В якому з наступних випадків незалежність і об'єктивність аудитора не вважається порушеною, і не обмежує його в проведенні аудиту?
C Аудитор надавав консультаційну послугу з навчання персоналу об'єкта аудиту користуванням комп'ютерною системою
160.Какой метод використовується для досягнення мети аудиторської перевірки "Права та обов'язки" при аудиті касових операцій підприємства?
E Нормативно-правове регулювання
161.Отмеченние в ході аудиту спотворення, що значно перевищують рівень суттєвості дозволяють визнати фінансову звітність ... (Продовжіть)
A недостовірної
162.Существуют наступні методи відбору елементів вибірки:
B Довільний, систематичний випадковий відбір, відбір за вартістю, і відбір по блоках
163.Установленний аудитором рівень ризику, що відображає схильність фінансової звітності суттєвих помилок - це
E Прийнятний аудиторський ризик
164.Как організується податковий облік витрат з оплати праці?
D За видами доходів працівників
165.Какім первинним документом відбивається облік готової продукції на складі?
A У картці складського обліку
166.Порядок використання і освіти резервного капіталу визначається ...
C Чинним законодавством та установчими документами
167.На підставі яких документів робляться записи в журнал-ордер N 4?
B Виписок банку
168.Какови основні вимоги щодо заповнення відрахувань декларації з ВПП?
A Наявність документів, роздільний облік
169.Об'ектом договору є:
A Об'єкти цивільних прав
170.Інформація, яка повинна відображатися на висновку експерта:
D Обсяг проведеної роботи і межа відповідальності експерта
171.К факторів, що є передумовами автоматизації аудиторської діяльності належать:
A Високий рівень розвитку обчислювальної техніки та засобів телекомунікацій, автоматизація бух обліку і розвиток інформаційно-довідкових систем
172.Еслі помилка в перевіреній сукупності більше допустимої, аудитор повинен:
D Розширити коло застосовуваних аудиторських процедур і перевірити інші елементи сукупності
173.Для розуміння бізнесу постійного клієнта аудиторської фірми аудитор повинен:
A Зробити огляд робочих документів попереднього року і постійного файлу клієнта
174.Крітеріем переходу малих підприємств на спрощену форму ведення бухгалтерського обліку та звітності служить:
C Чисельність працівників та сукупний розмір валовий виручки
175.Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності організації зобов'язані
D Проводити інвентаризацію майна і зобов'язань
176.В процесі роботи з перевірки повноти обліку виручки аудитор повинен отримати підтвердження таких моментів ...
C Чи не було пропусків в облікових записах за документами на відвантаження товарів
177.В якому з наступних випадків незалежність і об'єктивність аудитора не вважається порушеною, і не обмежує його в проведенні аудиту?
A Аудитор надавав консультаційну послугу з навчання персоналу об'єкта аудиту користуванням комп'ютерною системою
178.Какой метод використовується для досягнення мети аудиторської перевірки "Права та обов'язки" при аудиті касових операцій підприємства?
B Нормативно-правове регулювання
179.Отмеченние в ході аудиту спотворення, що значно перевищують рівень суттєвості дозволяють визнати фінансову звітність ... (Продовжіть)
A недостовірної
180.Существуют наступні методи відбору елементів вибірки:
C Довільний, систематичний випадковий відбір, відбір за вартістю, і відбір по блоках
181.Установленний аудитором рівень ризику, що відображає схильність фінансової звітності суттєвих помилок - це
C Прийнятний аудиторський ризик
182.Отчет аудиторської перевірки є:
E Документом для надання акціонерам та іншим зацікавленим особам
183.Прі аудиті НМА аудитору слід знати, що бухгалтерська визначення «ціна фірми» - це:
D Вартісне вираз репутації фірми
184.Какой метод забезпечує надійним доказом рівня організації обліку і системи внутрішнього контролю:
A Спостереження за виконанням бухгалтерських операцій
185.Прі якому методі відбору підраховується інтервал вибірки, вибирається точка відліку та всі відповідні елементи популяції?
C систематичному
186.Проводітся з метою забезпечення достовірності даних бухобліку та звітності
B Інвентаризація
187.Логіческую послідовність аудиторської перевірки визначає ... (Продовжіть)
C Аудиторська програма
188.Оценка аудитором ефективності системи внутрішньогосподарського контролю клієнта з точки зору її здатності запобігати або виявляти помилки-це ...
D Ризик контролю
189.Что таке податкова звітність?
E Документація, яка містить інформацію про обчислених податкових зобов'язаннях
190.Об'екти, передані в поточну оренду в обліку орендодавця:
A Повинні бути враховані за балансом
191.Какова мета внутрішнього аудиту?
A Контроль за діяльністю структурних підрозділів
192.Із яких складові частин складається планування аудиту?
C Плану очікуваного обсягу робіт, аудиторської програми
193.Что розуміють під здатністю інформації впливати на рішення користувачів?
D Суттєвість
194.Какова сутність змішаних доказів?
B Інформація, отримана від клієнта і підтверджена зовнішніми джерелами
195.Акт аудиторської перевірки складається у двох примірниках. При цьому ...
E Один примірник залишається у клієнта, інший в аудиторській організації
196.Какова мета зовнішнього аудиту?
A Підтвердження достовірності фінансової звітності
197.На підставі, яких документів аудитор перевіряє випадки списання об'єктів основних засобів:
B Акти ліквідації з даними інвентарних карток і з бухгалтерськими записами надходження до списання
198.Что таке дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)?
D Вартість реалізованих товарів без ПДВ і акцизів
199.Что є моментом визнання доходів?
E Момент нарахування
200.Стоімость основних коштів, що визначається в результаті проведення переоцінки основних засобів за рішенням уряду або власника, ...
B Поточна вартість

201.Когда проводиться усне опитування?

B У ході всієї перевірки
202.Как визначається податковий період для формування СГД для новостворених платників податків?
D З дати реєстрації до 31 грудня
203.Прі якому методі відбору кожен підлягає вибірці елемент популяції має однакову ймовірність бути відібраним?
A систематичному
204.Что характеризує ризик засобів контролю?
C Ступінь неефективності системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Тести
66кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторська перевірка 2
Аудиторська перевірка
Аудиторська перевірка 3
Аудиторська перевірка бюджетування
Аудиторська перевірка нематеріальних активів
Аудиторська перевірка основних засобів
Аудиторська перевірка АТ Ретро АТ Манеж
Аудиторська перевірка ВАТ Ростовоблгаз
Аудиторська перевірка касових операцій
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru