Аудиторська діяльність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Аудиторська діяльність.
1. Поняття аудиторської діяльності
1. Аудиторська діяльність, аудит - підприємницька діяльність по незалежній перевірці бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організацій і індивідуальних підприємців (далі - аудіруемих особи).
2. Аудит здійснюється відповідно до цього Закону, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами з проведення аудиторської діяльності, виданими відповідно до цього Закону.
3. Метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації. Для цілей цього Закону під достовірністю розуміється ступінь точності даних фінансової (бухгалтерської) звітності, яка дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рішення.
4. Аудит не підміняє державного контролю достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації уповноваженими органами державної влади.
5. Аудиторські організації та підприємці, що здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи (далі - індивідуальні аудитори), можуть надавати супутні аудиту послуги.
6. Для цілей цього Закону під супутніми аудиту послугами розуміється надання аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами наступних послуг:
1) постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової (бухгалтерської) звітності, бухгалтерське консультування;
2) податкове консультування;
3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;
4) управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реструктуризацією організацій;
5) правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах по податкових і митних спорах;
6) автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;
7) оцінка вартості майна, оцінка підприємств як майнових комплексів, а також підприємницьких ризиків;
8) розроблення та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;
9) проведення маркетингових досліджень;
10) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в області, пов'язаної з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;
11) навчання у встановленому законодавством Російської Федерації порядку фахівців в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю;
12) надання інших послуг, пов'язаних з аудиторською діяльністю.
7. Аудиторським організаціям та індивідуальним аудиторам забороняється займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім проведення аудиту та надання супутніх йому послуг.

2. Законодавство Російської Федерації та інші акти про аудиторську діяльність
1. Аудиторська діяльність здійснюється відповідно до цього Закону та прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами, які регулюють відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності.
Норми законодавства Російської Федерації про аудиторську діяльність, що містяться в інших федеральних законах, повинні відповідати цьому Закону.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 03.11.2006 N 183-ФЗ.
2. Відносини, що виникають при здійсненні аудиторської діяльності, можуть регулюватися також указами Президента Російської Федерації, які не повинні суперечити цьому Закону та іншим федеральним законам.
3. На підставі та на виконання цього Закону та інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації має право приймати постанови, що містять норми законодавства Російської Федерації про аудиторську діяльність.
4. У разі суперечності указу Президента Російської Федерації або постанови Уряду Російської Федерації справжньому Федеральному закону чи іншому федеральному закону застосовується справжній Федеральний закон або відповідний федеральний закон.

3. Аудитор
1. Аудитором є фізична особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим уповноваженим федеральним органом, і має кваліфікаційний атестат аудитора.
2. Аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність в якості працівника аудиторської організації або в якості особи, яка притягається аудиторською організацією до роботи на підставі цивільно-правового договору, або в якості індивідуального підприємця, що здійснює свою діяльність без утворення юридичної особи.
3. Індивідуальний аудитор має право здійснювати аудиторську діяльність, а також надавати супутні аудиту послуги. Індивідуальний аудитор не має права здійснювати інші види підприємницької діяльності.

4. Аудиторська організація
1. Аудиторська організація - комерційна організація, що здійснює аудиторські перевірки та надає супутні аудиту послуги.
2. Аудиторська організація здійснює свою діяльність з проведення аудиту після отримання ліцензії на умовах і в порядку, передбаченому цим Законом та законодавством про ліцензування окремих видів діяльності.
3. Аудиторська організація може бути створена у будь-якій організаційно-правовій формі, за винятком відкритого акціонерного товариства.
4. Не менше 50 відсотків кадрового складу аудиторської організації повинні складати громадяни Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації, а в разі, якщо керівником аудиторської організації є іноземний громадянин, - не менше 75 відсотків.
5. У штаті аудиторської організації повинно складатися не менш п'яти аудиторів.

5. Права і обов'язки аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів.
1. При проведенні аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори вправі:
1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту;
2) перевіряти в повному обсязі документацію, пов'язану з фінансово-господарською діяльністю аудируемого особи, а також фактична наявність будь-якого майна, врахованого в цій документації;
3) отримувати у посадових осіб аудируемого особи роз'яснення в усній та письмовій формах по виниклим у ході аудиторської перевірки питань;
4) відмовитися від проведення аудиторської перевірки або від вираження своєї думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності в аудиторському висновку у випадках:
неподання аудіруемим лицем всієї необхідної документації;
виявлення в ході аудиторської перевірки обставин, що роблять або можуть зробити істотний вплив на думку аудиторської організації або індивідуального аудитора про ступінь вірогідності фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи;
5) здійснювати інші права, що випливають із суті правовідносин, визначених договором надання аудиторських послуг, і не суперечать законодавству Російської Федерації і справжньому Федеральному закону.
(В ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)
2. При проведенні аудиторської перевірки аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані:
1) здійснювати аудиторську перевірку відповідно до законодавства Російської Федерації і справжнім Федеральним законом;
2) надавати на вимогу аудируемого особи необхідну інформацію про вимоги законодавства Російської Федерації, що стосуються проведення аудиторської перевірки, а також про нормативні акти Російської Федерації, на яких грунтуються зауваження і висновки аудиторської організації або індивідуального аудитора;
3) у термін, встановлений договором надання аудиторських послуг, передати аудиторський висновок аудируемом особі і (або) особі, яка уклала договір надання аудиторських послуг;
4) забезпечувати збереження документів, що отримуються і складаються в ході аудиторської перевірки, не розголошувати їх зміст без згоди аудируемого особи і (або) особи, яка уклала договір надання аудиторських послуг, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації;
5) виконувати інші обов'язки, що випливають із суті правовідносин, визначених договором надання аудиторських послуг, і не суперечать законодавству Російської Федерації.

6. Права та обов'язки аудіруемих осіб та (або) осіб, які уклали договір надання аудиторських послуг.
1. При проведенні аудиторської перевірки аудіруемое особа та (або) особа, що уклала договір надання аудиторських послуг, має право:
1) одержувати від аудиторської організації або індивідуального аудитора інформацію про законодавчі і нормативні акти Російської Федерації, на яких грунтуються висновки аудиторської організації або індивідуального аудитора;
2) отримати від аудиторської організації або індивідуального аудитора аудиторський висновок у термін, визначений договором надання аудиторських послуг;
3) здійснювати інші права, що випливають із суті правовідносин, визначених договором надання аудиторських послуг, і не суперечать законодавству Російської Федерації.
2. При проведенні аудиторської перевірки аудіруемое особа та (або) особа, що уклала договір надання аудиторських послуг, зобов'язано:
1) укладати договори на проведення обов'язкового аудиту з аудиторськими організаціями в терміни, встановлені законодавством Російської Федерації;
2) створювати аудиторської організації (індивідуальному аудитору) умови для своєчасного і повного проведення аудиторської перевірки, здійснювати сприяння аудиторським організаціям (індивідуальним аудиторам) у своєчасному і повному проведенні аудиторської перевірки, надавати їм інформацію і документацію, необхідну для здійснення аудиту, давати по усному або письмовому запиту аудиторів або аудиторських організацій вичерпні роз'яснення і підтвердження в усній та письмовій формах, а також запитувати необхідні для проведення аудиторської перевірки відомості у третіх осіб;
3) не вживати яких би то не було дій з метою обмеження кола питань, що підлягають з'ясуванню при проведенні аудиторської перевірки;
4) оперативно усувати виявлені аудиторами в ході аудиторської перевірки порушення правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності;
5) своєчасно оплачувати послуги аудиторських організацій (індивідуальних аудиторів) відповідно до договору на проведення аудиту, в тому числі у випадках, коли висновки аудиторського висновку не узгоджуються з позицією працівників аудируемой організації, а також у разі неповного виконання аудиторами роботи з незалежних від них причин ;
6) виконувати інші обов'язки, що випливають із суті правовідносин, визначених договором надання аудиторських послуг, і не суперечать законодавству Російської Федерації.

7. Обов'язковий аудит.
1. Обов'язковий аудит - щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організації або індивідуального підприємця.
Обов'язковий аудит здійснюється у випадках, якщо:
1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
2) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією (за винятком сільськогосподарських кооперативів) або товариством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, джерелом утворення коштів якого є передбачені законодавством Російської Федерації обов'язкові відрахування, вироблені фізичними і юридичними особами, фондом, джерелами утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб; (в ред. Федеральних законів від 14.12.2001 N 164-ФЗ, від 30.12.2004 N 219-ФЗ, від 03.11.2006 N 183-ФЗ )
3) обсяг виручки організації (за винятком сільськогосподарських кооперативів та їх спілок) або індивідуального підприємця від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) за один рік перевищує в 500 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці, або сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 тисяч разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці; (в ред. Федерального закону від 03.11.2006 N 183-ФЗ)
4) організація є державним унітарним підприємством, муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, якщо фінансові показники його діяльності відповідають підпункту 3 пункту 1 цієї статті. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської Федерації фінансові показники можуть бути знижені;
5) обов'язковий аудит відносно цих організацій або індивідуальних підприємців передбачений федеральним законом.
2. Обов'язковий аудит проводиться аудиторськими організаціями. При проведенні обов'язкового аудиту в організаціях, у статутних (складеному) капіталі яких частка державної власності або власності суб'єкта Російської Федерації становить не менше 25 відсотків, укладення договорів надання аудиторських послуг має здійснюватися за підсумками розміщення замовлення на надання таких послуг у порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб". (В ред. Федеральних законів від 14.12.2001 N 164-ФЗ, від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. Аудиторська перевірка аудіруемих осіб, у фінансовій (бухгалтерської) документації яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. (П. 3 в ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)

8. Аудиторська таємниця.
1. Аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані зберігати таємницю про операції аудіруемих осіб та осіб, яким виявлялися супутні аудиту послуги.
2. Аудиторські організації та індивідуальні аудитори зобов'язані забезпечувати схоронність відомостей і документів, одержуваних і (або) складають ними при здійсненні аудиторської діяльності, і не має права передавати зазначені відомості та документи або їх копії третім особам або розголошувати їх без письмової згоди організацій та (або) індивідуальних підприємців , щодо яких здійснювався аудит і виявлялися супутні аудиту послуги, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими федеральними законами.
3. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання аудиторської діяльності (далі - уповноважений федеральний орган), та інші особи, які отримали доступ до відомостей, що становлять аудиторську таємницю відповідно до цього Закону та іншими федеральними законами, зобов'язані зберігати конфіденційність щодо таких відомостей.
4. У разі розголошення відомостей, що становлять аудиторську таємницю, аудиторською організацією, індивідуальним аудитором, уповноваженим федеральним органом, а також іншими особами, які отримали доступ до відомостей, що становлять аудиторську таємницю, на підставі цього Закону та інших нормативних правових актів Російської Федерації, аудіруемое особа або особа , якому виявлялися супутні аудиту послуги, а також аудиторські організації та індивідуальні аудитори вправі вимагати від винної особи відшкодування завданих збитків. (В ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)
Перебувають у розпорядженні аудиторської організації та індивідуального аудитора документи, що містять відомості про операції аудіруемих осіб та осіб, з якими укладено договір надання супутніх аудиту послуг, надаються виключно за рішенням суду уповноваженим даним рішенням особам або органам державної влади Російської Федерації у випадках, передбачених законодавчими актами Російської Федерації про їх діяльність.

9. Правила (стандарти) аудиторської діяльності.
1. Правила (стандарти) аудиторської діяльності - єдині вимоги до порядку здійснення аудиторської діяльності, оформлення та оцінки якості аудиту та супутніх йому послуг, а також до порядку підготовки аудиторів та оцінки їх кваліфікації.
2. Правила (стандарти) аудиторської діяльності підрозділяються на:
федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності;
внутрішні правила (стандарти) аудиторської діяльності, що діють в професійних аудиторських об'єднаннях, а також правила (стандарти) аудиторської діяльності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів. (В ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)
3. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності є обов'язковими для аудиторських організацій, індивідуальних аудиторів, а також для аудіруемих осіб, за винятком положень, щодо яких зазначено, що вони мають рекомендаційний характер.
4. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності затверджуються Урядом Російської Федерації.
5. Професійні аудиторські об'єднання вправі, якщо це передбачено їх статутами, встановлювати для своїх членів внутрішні правила (стандарти) аудиторської діяльності, які не можуть суперечити федеральним правилам (стандартам) аудиторської діяльності. При цьому вимоги внутрішніх правил (стандартів) аудиторської діяльності не можуть бути нижчі за вимоги федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності. (П. 5 в ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)
6. Аудиторські організації та індивідуальні аудитори мають право встановлювати власні правила (стандарти) аудиторської діяльності, які не можуть суперечити федеральним правилам (стандартам) аудиторської діяльності. При цьому вимоги правил (стандартів) аудиторської діяльності аудиторських організацій і індивідуальних аудиторів не можуть бути нижчі за вимоги федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності і внутрішніх правил (стандартів) аудиторської діяльності професійного аудиторського об'єднання, членами якого вони є. (П. 6 ст ред. Федерального закону від 14.12.2001 N 164-ФЗ)
7. Аудиторські організації та індивідуальні аудитори відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації і федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності мають право самостійно вибирати прийоми і методи своєї роботи, за винятком планування і документування аудиту, складання робочої документації аудитора, аудиторського висновку, які здійснюються відповідно до федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності.

10. Аудиторський висновок.
1. Аудиторський висновок - офіційний документ, призначений для користувачів фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб, складений у відповідності з федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності і у якому виражене у встановленій формі думку аудиторської організації або індивідуального аудитора про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи і відповідність порядку ведення його бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.
2. Форма, зміст і порядок подання аудиторського висновку визначаються федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності.

11. Завідомо неправдиве аудиторський висновок.
1. Завідомо неправдиве аудиторський висновок - аудиторський висновок, складений без проведення аудиторської перевірки або складений за результатами такої перевірки, але явно суперечить змісту документів, поданих для аудиторської перевірки і розглянутих аудиторською організацією чи індивідуальним аудитором в ході аудиторської перевірки. Завідомо неправдиве аудиторський висновок визнається таким лише за рішенням суду.
2. Складання завідомо неправдивого аудиторського висновку тягне за собою відповідальність у вигляді анулювання у індивідуального аудитора або аудиторської організації ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, а для особи, яка підписала такий висновок, також анулювання кваліфікаційного атестата аудитора і притягнення його до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації.

12. Рада з аудиторської діяльності при уповноваженому федеральному органі.
1. З метою урахування думки професійних учасників ринку аудиторської діяльності створюється рада з аудиторської діяльності при уповноваженому федеральному органі. Положення про раду з аудиторської діяльності затверджується керівником уповноваженого федерального органу.
2. Рада з аудиторської діяльності:
бере участь у підготовці і попередньому розгляді основних документів аудиторської діяльності та проектів рішень уповноваженого федерального органу;
розробляє федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності, періодично їх переглядає та виносить на розгляд уповноваженим федеральним органом;
розглядає звернення та клопотання акредитованих професійних аудиторських об'єднань і вносить відповідні рекомендації на розгляд уповноваженого федерального органу;
здійснює інші функції відповідно до положення про раду з аудиторської діяльності.
3. Члени ради з аудиторської діяльності затверджуються керівником уповноваженого федерального органу за поданням акредитованих професійних аудиторських об'єднань, федеральних органів виконавчої влади, наукових організацій та вищих навчальних закладів. До складу ради з аудиторської діяльності включаються представники федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють регулювання професійної діяльності організацій, які підлягають обов'язковому аудиту.
4. Представництво акредитованих професійних аудиторських об'єднань в раді з аудиторської діяльності має становити не менше 51 відсотка загального складу ради.
5. До складу ради з аудиторської діяльності повинні входити представники державних органів, Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) і користувачів аудиторських послуг.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Доповідь
46.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аудиторська діяльність 3
Аудиторська діяльність 2
Аудиторська діяльність 4
Аудиторська діяльність у РФ
Аудиторська діяльність 2
Аудит та аудиторська діяльність
Аудит і аудиторська діяльність 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru