приховати рекламу

Асортимент споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЛАН
Вступ
1.                Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні
1.1.         Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових прикрас
1.2.         Класифікація та вимоги до якості ялинкових прикрас
1.3.         Стан та перспективи розвитку ринку ялинкових прикрас в Україні
2.                Оцінка асортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТ Універмаг “ Дитячий світ” м.Києва )
2.1.         Характеристика об’єктів та методів дослідження
2.2.         Аналіз структури асортименту ялинкових прикрас в ВАТ Універмаг   „Дитячий світ”
2.3.         Порівняльні споживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва
2.4  Рекомендації споживачам
3.                Аналіз стану захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас
( за матеріалами Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів )
3.1.         Аналіз діяльність управління Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів щодо перевірок підприємств, які реалізують ялинкові прикраси
3.2.         Програма інспекційної перевірки підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикраси
3.3.         Рекомендації контролюючим органам щодо забезпечення захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Сьогодні асортимент новорічних товарів дуже широкий, і  кожна  фірма   може запропонувати щось особливе, оригінальне. Тому виробники і торговельні  організації  повинні працювати спільно і формувати моду на новорічні і різдвяні  товари, щоб  перед  новорічними святами покупці могли подивитися каталоги актуальних колекцій і купити нові ялинкові прикраси.
Дрібні торговці, що  реалізують свій товар на ринках, по суті, заважають активному  просуванню  нового товару. Для приватного підприємця торгівля новорічними аксесуарами — це  сезонний  заробіток. Дрібні ринкові торговці пропонують, як правило, залишки торішнього польського або китайського товару. Ринкові лотки з новорічними   іграшками залучають   покупців тільки   низькими   цінами. Вони не пропонують різноманітного  асортименту.  Демпінг ринкових торговців істотно знижує заробітки вітчизняних виробників.
Сьогодні з'явився новий канал збуту ялинкових прикрас — супермаркети. Однак, з огляду на сезонність новорічного товару, є труднощі з висновком договорів на постачання. У першу чергу виникає проблема товарних залишків. Роздріб повинний нести відповідальність  за  реалізацію новорічних прикрас, адже постачальник не може забрати весь непроданий товар. Тому що роздріб не розраховує можливий обсяг продажів, часом залишається непроданим до 30%  товару.   
Магазини повинні регулювати торговельну націнку на продукцію,   з огляду на асортимент і споживчий попит. У минулому сезоні дуже активними покупцями стали  офіси,   ресторани, бари. Крім закупівель наявних на складі ялинкових прикрас вони роблять замовлення на виготовлення новорічних іграшок з логотипом компанії. Незважаючи на невеликі по обсягу замовлення, у середньому — 100 штук, з такими замовниками дуже цікаво працювати.
 Визначаються    вимоги не тільки до іграшки, але і до гірлянд, аксесуарів — вони повинні бути виконані  у фірмовому кольорі компанії і відповідати  інтер'єру установи. Крім виготовлення новорічних іграшок під замовлення для залучення більшої кількості клієнтів пропонуються послуги дизайнерів.
Уже назріла необхідність в ефектному оформленні вітрин, торговельних залів і приміщень. Тому пропонується замовникам комплексне обслуговування. Важливо відмітити,  що нинішній  сезон   продажів   новорічних аксесуарів почався раніш, ніж торік. Перша іграшка продається вже в жовтні. Це дозволяє сподіватися, що сезон буде вдалим.
Мета роботи - аналіз асортименту, споживчих порівняльних тестувань ялинкових прикрас та оцінки ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації.
Об’єкт роботи – ялинкові прикраси.
Предмет роботи – визначення асортименту, споживчих властивостей ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації.

1. Аналіз стану ринку ялинкових прикрас в Україні
1.1. Законодавчо-нормативна база регулювання виробництва та реалізації ялинкових товарів
Особливе значення в системі споживчого законодавства мають норми Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, які встановлюють правила укладення дого­ворів купівлі-продажу, підряду, перевезення, схову, страхування та інших договорів у сфері торгівлі та побутового обслугову­вання, юридичну відповідальність за неналежне їх виконання чи невиконання. Дотримання громадянином цих правил є на­дійною правовою гарантією захисту їх порушених прав як спо­живачів. В ЦК України чільне місце посідають норми щодо захисту прав споживачів, а саме правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу. Розвиток ринкових відносин в Україні на початку 90-х років обумовив необхідність розроблення ефективного механізму захисту прав і законних інтересів громадян-споживачів. Цей механізм передбачав розроблення і прийняття спеціального за­конодавства у сфері захисту прав споживачів, а також органі­заційно-управлінських засобів у цій галузі. Основним законодавчим актом в сфері захисту прав споживачів займає Закон України "Про захист прав споживачів", який містить норми галузей права, які в повному обсязі здійснюють захист прав споживачів. З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до ст. 106 Конституції України створено Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики — Держспоживстандарт України (див. Положення про Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, затв. Указом Президента України від 18 березня 2003 р. № 225/ 2003). Держспоживстандарт є центральним органом виконав­чої влади зі спеціальним статусом та правонаступником ви­щевказаних двох органів. Суттю споживчої політики нашої держави, яку здійснюють Держспоживстандарт України і його територіальні органи, є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів саме з боку держави, забезпечення реалізації їхніх прав на безпеку, поінформованість, вибір, відшкодування збитків, здійснення контролю за якістю та безпекою товарів, продукції (робіт, послуг), сприяння діяльності громадських організацій споживачів.
Безперечно, центральне місце в системі споживчого законо­давства займає Закон України "Про захист прав споживачів", норми якого складають основний зміст інституту споживчого права. Саме ним встановлюються визначальні принципи право­вого регулювання відносин за участю громадян-споживачів, а також окреслюються соціальне необхідні потреби і юридично допустимі межі їх пільгового захисту. Закон України "Про захист прав споживачів" є спеціальним комплексним законо­давчим актом, який містить особливі методи і способи захисту прав споживачів. Ці особливості насамперед полягають у вста­новленні крім звичайних, ще й додаткових гарантій реалізації споживачами своїх прав та додаткових обов'язків і підвищеної відповідальності зобов'язаних щодо споживачів осіб. Тому вкрай важливо правильно визначати зміст тих чи інших відносин, що виникли, з метою встановлення правомірності поширення на них дії Закону України "Про захист прав споживачів". Необхідно зазначити, що цей Закон, як й інші нормативні, акти з питань захисту прав споживачів, поширюється на всі підприємства, які обслуговують населення; торговельні, сфери послуг, побутового обслуговування, громадського харчування. Тобто законодавством урегульовано всі випадки, де громадянин є споживачем (особою, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутових потреб).
Закон України "Про захист прав споживачів" поширюєть­ся на всіх споживачів, які знаходяться на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (ро­біт, послуг) для задоволення власних побутових потреб. Від­повідно до його положень споживач має право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимо­гам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари (роботи, послуги), яку надає прода­вець (виробник, виконавець). Придбаний товар (робота, послу­га) повинен бути якісний і безпечний для життя і здоров'я кожної людини.
Закон України "Про захист прав споживачів" визначив нові принципові підходи до врегулювання відносин за участю грома­дян — покупців, замовників товарів, робіт та послуг. У ньому міститься ціла система способів захисту прав громадян-споживачів. У цьому ж Законі набуло спеціального юридичного зна­чення поняття "споживач". Споживачем визнається громадя­нин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.
Законом визначаються також спеціальні умови щодо зобов'я­заної перед споживачем сторони (виробника, виконавця, продав­ця). Такою зобов'язаною стороною визнається підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які вироб­ляють товари для реалізації, виконують роботи або надають послуги, реалізують товари за договором купівлі-продажу. Це означає, що суб'єктами відносин, врегульованих Законом "Про захист прав споживачів", може бути лише певне коло уповно­важених і зобов'язаних осіб.
Крім вищезазначених нормативних актів відносини щодо ялинкових прикрас унормовується Кодекс України про адміністративні правопорушення, що містить норми, які встановлюють засоби адміністративного регу­лювання у сфері захисту прав споживачів, а саме — перелік адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, послуг, та відповідні санкції.
Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єк­тами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, тобто і ті відно­сини, що виникають між суб'єктами споживчого права. Пра­вові норми ГК України встановлюють, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, а кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.
Державний стандарт України ДСТУ 1724-92 ( Іграшки прикраси. Прикраси ялинкові і ялинки штучні. Загальні технічні умови.)  поширюється на ялинкові прикраси (далі – прикраси) і штучні ялинки, виготовлені з різних матеріалів (далі - іграшки).
Стандарт не поширюється на електрогірлянди.
Вимоги дійсного стандарту є обов'язковими.
Стандартом передбачено, що іграшки повинні виготовлятися  у відповідностями з вимогами дійсного стандарту по зразку-еталону   і його технічному опису за ГОСТ 15.009-91 ( Система розробки і поставки продукції на виробництво. Непродовольчі товар громадського споживання.)  і конструкторської документації    (при наявності).
Санітарно-гігієнічні вимоги до іграшок повинні відповідати санітарно-гігієнічним правилам і нормам виробництва і реалізації ігор і іграшок, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, Санпін 42-125-4148-86.
Якість лицьових поверхонь повинна відповідати вимогам РСТ УРСР 2011-91
( Іграшки. Складальні одиниці та деталі. Загальні технічні умови.)    
Ø Вимоги до якості деталей з папера і картону :
-  Не сполучення контурів    накладення фарб не повинне перевищувати 0,5 мм.
-  Гофровані деталі не повинні мати перекосів і зморшок.
-  Відбиток всіх елементів зображень, букв і знаків повинний бути чіткій і яскравим по всій площі деталі.
-   На пробільних ділянках не повинне бути забруднень.
-  На висічених деталях не повинно бути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.
  Вимоги до якості деталей зі скла :
- У деталі не повинно бути міхурів розміром більш 1 мм: більш 3-х шт. - для деталей розміром до 60 мм включно; більш 5-ти шт. - для деталей розміром понад 60 мм.
- На лакофарбовому покритті (у т.ч.  при ручному розмалюванні) не повинно бути непрофарбів, патьоків, крапкових включень, повітряних міхурів, що погіршують зовнішній вигляд.
- На особах фігурок людей патьоки не допускаються.
- Несполучення контурів накладення фарб, зсув малюнка щодо   рельєфу не повинен бути   більш 1,5 мм.
-  Металізоване покриття повинне бути дорівнено мірним і блискучим, крім деталей з частковою металізацією, де допускається наявність плавного переходу від металізованої до прозорої поверхні.
- На металізованому покритті не повинно бути темних смуг, плям, подряпин, міхурів, що погіршують зовнішній вигляд.
-    Косина зрізу вусика не повинна перевищувати:
2  мм - у деталях розміром до 90 мм включно;
3   мм - у деталях розміром понад 90 мм.
 Косина оплавленого кінця прикрас типу «верхівка» не повинна перевищувати:
2   мм - для прикрас розміром до 150 мм включно;
3   мм - для прикрас розміром понад 150 мм.
Затиски на вусиках не повинні перевищувати:
1   мм - для деталей розміром до 25 мм включно;
2  мм - для деталей розміром понад 25 мм.
 У деталях ручної видувки допускається наявність сліду відпайки другого вусика.
 У деталях механізованої і ручної формової видувки допускається наявність сліду в місці стику форми.
Ø Вимоги до якості складальних одиниць і деталей з полімерних плівок :
- На висічених деталях не повинно бути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.
- Металізоване покриття повинне бути рівномірним, блискучим або матовим, не допускаються смуги, подряпини, крапкові вкраплення, плями, що погіршують зовнішній вигляд.
- Лакофарбове покриття не повинне мати плям і здуттів; не допускаються непрофарби, патьоки, міхури у фарбі, подряпини, що псують зовнішній вигляд.
Ø Скляні прикраси повинні армуватися  ковпачком з петлею або прищіпкою, що закриває зріз вусика.
Ø Відколи вусиків, видимі з-під ковпачка, не допускаються.
Ø У скляних прикрасах розміром менш 25 мм допускається виконувати вузол кріплення у виді петлі без армування ковпачком.
Ø Відхилення прикраси на прищіпці від вертикалі не повинне перевищувати 8 мм на кожні 50 мм його висоти.
Ø Відхилення стовбура ялинки, установленої на горизонтальній поверхні, від вертикалі не повинне перевищувати 2 мм на кожні 100 мм довжини стовбура.
Ø Плівка в підстави і наприкінці гілок збірних ялинок повинна бути закріплена способом, що забезпечує багаторазову зборку і розбирання ялинок.
Ø Кріплення деталей прикрас повинне бути міцним
Ø Гілки розбірної ялинки    в зібраному виді повинні міцно триматися в отворах або втулках стовбура.
Ø Кріплення стовбура ялинки    до підставки повинне бути міцним.
Ø Прикраси,  призначені для установки на поверхні,  і ялинки повинні бути стійкі на горизонтальній поверхні.
Ø Вимоги безпеки
- Доступні крайки металевих,  пластмасових, дерев'яних деталей не повинні бути гострими.
-  Доступні крайки не повинні мати задирок і тріщин.
- Доступні крайки скляних деталей повинні бути закруглені  (оплавлені)   або захищені  (крім деталей розміром менш 25 мм).
-  Гострі кінці кріпильних деталей  (цвяхів, шурупів, скоб і т.д.)  не повинні бути доступними для дитини.
-  Доступні частини кріпильних деталей повинні бути без    задирок.
-  Голівки утоплених кріпильних деталей не повинні виступати над поверхнею іграшки.
- Різьбові кінці болтів і гвинтів не повинні виступати більш, ніж на 3  мм,  або повинні бути утоплені більш, ніж на 0,5 мм.
-  Доступні гострі кінці  дроту повинні бути закруглені,  притуплені  або захищені ковпачками.
Кожна збірна ялинка повинна бути укомплектована експлуатаційним документом по РСТ  УРСР 2014-91 ( Іграшки. Експлуатаційні документи. Загальні вимоги.)
Державний стандарт України ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93)  „Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання” поширюється на іграшки та установлює загальні ви­моги до їх маркування, пакування, транспортування та зберігання.
Стандарт не поширюється на гумові іграшки та електрогірлянди. Вимога даного стандарту є обов'язковими.
Ø    Маркування наноситься безпосередньо на іграшки, на спожив­чу, групову та транспортну тару.
Ø    Способи маркування іграшок, споживчої та групової тари по­винні забезпечувати одержання чітких, незмивних маркувальних даних, що легко читаються, (додаток) і зазначатися у технічному описі зразка (технічних умовах).
Ø    Набори прикрас повинні бути укомплектовані переліком прикрас, що входять у комплект, із указівкою їхньої кількості.
Ø    Інформація про комплектність постачання іграшок і про міри пожежної безпеки (для ялинок висотою більш 0,5 л) повинна бути приведена на споживчій тарі,  чи в спеціальному вкладиші, чи в експлуатаційному документі (для збірних ялинок).
Маркірування іграшок - за ДСТУ 2166-93 ( Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)
Упакування іграшок - за ГОСТ 24972-93 ( Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)
  Приймання іграшок - за ГОСТ 24971-93 ( Іграшки. Види та порядок проведення випробувань. Правила приймання.)
Ø   При приймально-здавальних іспитах проводиться контроль іграшок на відповідність вимогам (у частині відповідності    зразку-еталону) дійсного стандарту.
Ø   При періодичних іспитах проводиться контроль іграшок на відповідність іншим пунктам розділу   „Технічні вимоги".
Ø   Контроль вимог  за санітарно-гігієнічними правилами і нормам виробництва    і реалізації  іграшок, затверджений Міністерством охорони здоров'я СРСР, Санпін 42-125-4148-86.
Ø   Контроль вимог  за ГОСТ 27178-93 ( Іграшки. Методи випробувань.)
Ø   Контроль вимог  (у частині зовнішнього виду) повинний  проводитися органолептично.
Ø   Контроль вимог  повинний проводитися штангенциркулем з  відліком по ноніусі  0,05   мм за ГОСТ  166-89 (  штангенциркуль. Технічні умови.)
Ø     Контроль вимог повинний вироблятися за допомогою схилу,  нижній кінець якого візуально сполучений з віссю, що  проходить через місце кріплення підставки. Завмер відстані від нитки схилу  до  верхнього кінця  іграшки виробляється штангенциркулем з відліком по ноніусі 0,05 мм за ГОСТ 166-89 (  штангенциркуль. Технічні умови.) чи лінійкою з ціною розподілу 1  мм за ГОСТ 427-75 ( Лінійка для вимірювання металева.) чотири рази при кожнім повороті іграшки на  90° щодо вертикальної осі.
Ø   Контроль вимог повинний проводитися шляхом десятикратної зборки кожного з'єднання.   При цьому кріплення плівки на стрижні гілки не повинне бути порушено.
Ø   Контроль вимог  повинний  проводитися шляхом підвішування до деталі вантажу, що  перевіряється,  рівний дворазовій  масі прикраси,  протягом двох хвилин.   При цьому деталь, що перевіряється, не повинна відокремлюватися від прикраси.
Ø   Контроль вимог повинний проводитися на зібраній ялинці легким п'ятикратним    струшуванням за верхню частину стовбура.  При цьому не допускається мимовільного випадання   гілок чи втулок і відділення підставки від стовбура.
Ø   Контроль вимог  повинний   проводитися за ГОСТ 25779-90 (Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)
Транспортування і збереження іграшок  - за ГОСТ 24972-93 ( Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)
Ø    Маркування наноситься безпосередньо на іграшки в місцях, зазначених у технічному описі зразка (технічних умовах), а для ляльок в одязі та м'яко набивних іграшок - на етикетках або медальйонах, що прикріплені до них.
Ø    Маркування не наноситься: на ялинкові прикраси;
на іграшки (деталі іграшок), які входять у набори.
Ø    Маркування окремих іграшок (деталей іграшок), які входять у набори, здійснюється при їх постачанні до торговельної мережі для прода­жу поштучно.
Дозволяється за узгодженням зі споживачем маркування безпосе­редньо на іграшки не наносити.
Ø    Маркування споживчої та групової тари повинне наноситися безпосередньо на тару та (або) на етикетку, яка приклеєна до неї (покла­дена до пакета).
Реквізити маркування розміщують на етикетці або поверхні тари довільно.
Ø    Маркування іграшок повинне містити товарний знак і (або) найменування виробника (його представника).
Допускається вказувати найменування виробника в скороченому вигляді (абревіатура) за умови, що таке скорочення легко читається і дає змогу однозначно встановити виробника (його представника).
Ø    Додаткові маркувальні дані повинні містити:
написи та (або) умовні функціональні позначення (символи) - для іграшок з органами керування;
полярність - для іграшок з використанням хімічних джерел струму;
напругу живлення - для іграшок, які живляться від мережі або зовнішнього джерела живлення;
напрямок заводу для іграшок з заводними механізмами, які при­водяться в дію ключем;
масштаб - для моделей-копій;
номери деталей - для збірних моделей, які виробляються у вигляді литтєвого блоку;
Ø   попереджувальні написи за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)
Ø   Дозволяється включати до змісту маркування текст експлуатаційного документу за РСТ УССР 2014-91 ( Іграшки. Експлуатаційні документи. Загальні вимоги.)
Ø   Маркування споживчої та групової тари повинне вміщувати: найменування виробника (його представника) і (або) товарний знак; найменування іграшки; вікове призначення (окрім ялинкових прикрас і штучних ялинок);
позначення нормативно-технічного документу (державного стан­дарту України), який встановлює загальні технічні вимоги до іграшки; штамп (позначку) технічного контролю;
дату виготовлення — місяць, рік (для іграшок, які   мають гарантійний строк експлуатації або зберігання);
кількість іграшок в пакувальній одиниці (для групової тари).
Додаткові маркувальні  дані (для споживчої тари) повинні вмі­щувати:
вказівки щодо вимог безпеки при поводженні - для піротехнічних іграшок;
висоту в мм (м) - для штучних ялинок; попереджувальні написи:
1)  за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)
 і про необхідність зберігання тари (етикетки) - для іграшок, які потребують особливих умов експлуатації та (або) дотри­мання спеціальних вимог безпеки;
2)  «Не вживати для плавання і як рятувальний засіб» - для надув­них іграшок із полімерної плівки, які призначені для ігор на воді;
3) «Обережно! Вогненебезпечно», «Не вживати при проведенні свят у дитячих дошкільних і шкільних установах» - для штучних ялинок із несамозагасаючих матеріалів;
Ø    Транспортне маркування - за ГОСТ 14192-96 ( Маркування вантажів.)
Додатково на транспортній тарі повинно бути позначено наймену­вання і кількість іграшок.
На транспортній тарі залежно від виду іграшок і умов транспорту­вання повинні бути нанесені маніпуляційні знаки за ГОСТ 14192-96 ( Маркування вантажів.) Найме­нування маніпуляційних знаків, які наносяться на транспортну тару для конкретних видів іграшок, встановлюються в технічному описі зразка (технічних умовах) або конструкторській документації.
Ø    Іграшки пакують у споживчу та (або) групову і транспортну тару.
  Розміри жорсткої споживчої та групової тари встановлюють у відповідності до нормативно-технічних документів та (або) конструктор­ської документації виробника іграшки.
Ø    Споживчу тару вживають, яка затверджено Міжвідомчою художньо-технічною радою при Інституті системних досліджень освіти України і вироблена з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я України для виробництва іграшок.
Ø    Вимоги до споживчої тари встановлюються у конструк­торській документації на конкретний вид тари або у технічному опис; зразка (технічних умовах).
 Загальні вимоги до пакетів з полімерної плівки - за ГОСТ 12302-83 (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови.), вимога безпеки - за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)
Вимоги до пакетів із паперу - за ГОСТ 24370-83 ( пакети з полімерних і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови.)  
Пакети повинні бути закупорені.
Ø    Для пакування наборів і іграшок з комплектуючими деталями (виробами) використовують допоміжні пакувальні засоби.
Необхідність  використання допоміжних пакувальних засобів і вимоги до них повинні бути встановлені у технічно­му описі зразка (технічних умовах) і (або) у конструкторській документації.
Ø    Хімічні джерела струму, які входять до комплекту поставки, повинні знаходитись поза іграшкою (окрім іграшок мікропроцесорних) і пакуватися в одну тару з іграшкою (з використанням допоміжних пакувальних засобів) або комплектно до партії іграшок в окрему групову (транспортну) тару.
Ø    Скляні ялинкові прикраси, які комплектуються у набори, пакуються у коробки з чарункуватими вкладишами, які вироблені з полімерних матеріалів або картону.
Ялинкові прикраси, у яких найбільший лінійний розмір не переви­щує 25 мм, дозволяється пакувати у коробки без вкладишів, але з вико­ристанням м'якого прокладного матеріалу.
Ø    Ляльки пакуються в жорстку споживчу тару.
Ляльок з перуками, що намальовані, та ляльок висотою до 200 мм дозволяється пакувати у пакети з полімерної плівки.
Ø    Іграшки, які призначені для контакту з ротом дитини, в яких мундштук (або пристрій, що його замінює) не захищений запобіжним ковпачком, пакують у пакети з полімерних плівок, які закупорені запечатуванням.
Ø    Великогабаритні іграшки дозволяється пакувати поштучно у папір.
Ø    Для групової тари використовують коробки з картону, пачки з картону, пакети (мішки) з полімерної плівки або паперу, ящики з гофро­ваного картону, пакування з використанням термоусадочної або розтяж­ної плівки, а також пакування у папір.
Дозволяється за узгодженням із споживачем використовувати інші види групової тари.
Ø    Пакування у термоусадочну плівку повинно здійснюватись за
ГОСТ 25776-83 ( Продукція поштучна у споживчій тарі. Упаковка групова з термоусадочною плівкою.)
Ø    Пакування з застосуванням паперу дозволяється використовувати:
для іграшок, упакованих у жорстку споживчу тару;
для іграшок з полімерної плівки, упакованих у пакети з полімерної плівки.
Іграшки, загорнуті у папір, підлягають обклеюванню смугою із паперу або полімерних матеріалів або обв'язуванню.
Ø    Дозволяється за погодженням із споживачем пакування іг­рашок у групову тару без попереднього пакування у споживчу.
Ø    Для транспортної тари використовують ящики з деревини, де­ревинних листових матеріалів, гофрованого картону, виготовлені за нор­мативно-технічною документацією, а також зворотну тару, яка за міц­ністю відповідає нормам, встановленим в стандартах на транспортну тару.
За погодженням із споживачем дозволяється використання доща­тих лат за
ГОСТ 12082-82 ( Лати дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови.)
Ø    Іграшки у транспортній тарі повинні бути щільно укладені. Для ущільнення використовуються амортизуючі прокладки, а при паку­ванні у лати - засоби кріплення.
Ø    Маса брутто повинна бути не більшою 30 кг, окрім випадків пакування неподільних іграшок або наборів більшої маси.
Ø    Допускається пакувати у транспортну тару без попереднього пакування у споживчу або групову:
1)  великогабаритні іграшки, призначені для їзди дітей;
2) перебивні малюнки, обандеролені папером або обв'язані шпага­том, - укладанням на ребро;
3) скляні та комбіновані ялинкові прикраси - таким чином: укладанням з загортанням у пакувальний матеріал горизонтальни­ми рядами, поміж яких прокладається м'який пакувальний матеріал;
укладанням без загортання у пакувальний матеріал у чарункуваті вкладиші, укладені горизонтальними рядами, поміж яких повинні бути прокладки.
Ø    Транспортна тара може не використовуватися для іграшок, які транспортуються у контейнерах або автофургонах, або формуються у транспортні пакети з використанням ящичних або стоянкових піддонів, і упакованих таким чином:
у споживчу та групову тару;
у споживчу тару з подальшим укладанням у стопи та обв'язуван­ням;
у споживчу тару - для великогабаритних іграшок і (за погодженням із споживачем) для інших видів іграшок.
Ø    Вимоги до пакування іграшок, призначених для районів Да­лекої Півночі та прирівнених до них, - за ГОСТ 15846-79 ( Продукція відправлена в райони Да­лекої Півночі і в тяжко доступні райони. Упаковка, маркіровка, транспортування і зберігання.)
Ø    Транспортування іграшок повинно проводитись усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил переве­зення вантажів, які діють на даному виді транспорту.
Ø    При транспортуванні іграшок залізничним транспортом вид відправки встановлюється виробником.
При дрібних відправках повинні використовуватись щільні дощаті або фанерні ящики.
Ø    Транспортування піротехнічних іграшок повинно здійсню­ватись відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів.
Ø    Кліматичні умови транспортування іграшок повинні відповіда­ти умовам зберігання за ГОСТ 15150-79 ( Прикраси та інші технічні вироби. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування, при врахуванні кліматичних факторів навколишнього середовища.)
Ø    Вимоги транспортування іграшок, призначених для районів Далекої Півночі та прирівняних до них, - за ГОСТ 15846-79 ( Продукція відправлена в райони Да­лекої Півночі і в тяжко доступні райони. Упаковка, маркіровка, транспортування і зберігання.)
Ø    Спеціальні вимоги до транспортування окремих видів іграшок і (або) припустимі механічні дії під час транспортування, при необхідності встановлюють у нормативно-технічному документі або технічному описі зразка (технічних умовах).
Ø    Іграшки у запакованому вигляді повинні зберігатися у закритих приміщеннях при температурі від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря (60±20) % і бути укладеними на стелажах (піддонах) на відстані не менше 1 м від тепловипромінюючих приладів.
Ø    При зберіганні іграшок у транспортній (груповій) тарі висота стоп або штабелів повинна бути не більше 4 м.
Ø    Не дозволяється зберігання іграшок з кислотами, лугами та іншими хімічно активними речовинами.
Ø    Вимоги до зберігання іграшок, призначених для районів Далекої Півночі та прирівнених до них, - за ГОСТ 15846.
       ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ іграшок, споживчої та групової тари
Ø    Поліграфічний.
Ø    Фарбування за трафаретом.
Ø    Тиснення.
Ø    Штемпелювання.
Ø    Штамповка.
Ø    У пресформі.
Ø    Випалювання.
Ø     Прикріплення або вкладення етикетки.
Виготовлювач гарантує відповідність  іграшок вимогам дійсного стандарту при дотриманні умов експлуатації, збереження  і  транспортування.
Гарантійний термін експлуатації  іграшок,  на  які передбачена  розробка  інструкції   (керівництва)   по експлуатації, -  12  місяців із дня  продажу виробу через   роздрібну  торгову мережу.
1.2.         Класифікація та вимоги до якості ялинкових прикрас
Іграшки відіграють важливу роль в житті дитини. Вони допомагають пізнавати оточуючий світ, сприяти його духовному розвитку, розвивають почуття прекрасного  і тому без іграшок неможливе повноцінне виховання підростаючого покоління. Також  воно сприяють формуванню особистості.
Іграшки та ялинкові прикраси – це специфічні товари, які повинні відповідати не тільки утилітарним вимогам, але й здійснювати на дитину моральний і естетичний вплив. Вони на всіх етапах розвитку суспільства відображають у своєрідній формі матеріальне і духовне життя людей.
Розглядаючи класифікацію потрібно звернути увагу на фактори, що формують властивості та якість, а важливими факторами, є конструкція і форма, матеріали, з яких вони виготовленні, і технологічні процеси, що застосовуються при їх виготовленні.
Конструкція і форма як ялинкових прикрас, так і іграшок – основні фактори, що впливають на формування їх споживчих властивостей і рівень якості. Так, вже у конструкції закладаються функціональні, ергономічні, естетичні властивості та безпека, високі функціональні властивості прикрас мають широкий діапазон можливостей, високі естетичні у красивому та оригінальному оформленні, тому що у конструюванні і розробці нових екземплярів з високими споживними властивостями беруть участь художники, конструктори – дизайнери. Для виготовлення використовують пластичні маси, деревину, глину, гуму, тканини, картон, папір, скло. Залежно від матеріалу, з якого виготовляють, їх ділять на підгрупи : пластмасові, металеві, дерев’яні, керамічні, гумові, м’яконабивні, картонажні, скляні
.Іграшка – це предмет або група предметів, призначених для ігрової  діяльності дітей, їх класифікують за ознаками:
Ознаки        класифікацій
Блок-схема: альтернативный процесс: Ознаки        класифікацій
 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Належність до асортиментного угруповання
Виховне призначення
Вікове призначення
Матеріал виготовлення

До асортиментне угруповання відносиця група іграшок, які об’єднані загальною тематикою, незалежно від уживаних для їх виготовлення сировини та матеріалів, принципу дії та механізму руху.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Предмети для дитячої творчості
Ляльки
Фігурки людей та тварин
Предмети ігрового вжитку
Настільні ігри та іграшки
Спортивні іграшки
Ялинкові та новорічні прикраси
Транспортні іграшки, техніка, споруди
Іграшки за належністю до асортиментного угруповання
Музичні іграшки
Оптичні іграшки
Піротехнічні іграшки

 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Іграшки, які сприяють розвитку початкових рухів і сприйняття
Іграшки, які сприяють фізичному розвитку
Іграшки, які знайомлять дітей з оточуючим середовищем
Іграшки, які знайомлять дітей з елементами науки і техніки
Іграшки, які знайомлять дітей з процесами праці
Іграшки, які сприяють музичному і художньому розвитку дітей
Настільні ігри
Іграшки - забави
        За виховним призначенням
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
Класифікація іграшок за віковим призначенням пов’язана з тим, що діти різного віку мають різний рівень розвитку, по-різному проявляють інтерес до предметів, що їх оточують.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
       За віковим призначенням
Для дітей ясельного віку
Для дітей дошкольного віку
Для дітей шкільного віку

В залежності від того з якого матеріалу іграшки виготовлені їх поділяють за матеріалом виготовлення.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
      За матеріалом виготовлення
Керамічні
Металеві
Дерев’яні
М’яконабивні
Гумові

Ялинкові прикраси – товари складного асортименту, які об’єднують велику кількість різноманітних товарів, що відрізняються між собою за певними ознаками. Класифікуючи ялинкові прикраси потрібно зазначити, що вони відносяться до іграшок і входять до їхнього асортиментного угруповання. Але розглядаючи тематику класифікації ялинкових прикрас я зробив такі дослідження залежно від того, який вид розглядати можна зробити свою класифікацію.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT
 Ялинкові прикраси
Новорічні прикраси
Штучні ялини
Новорічні композиції
Предмети для оформлення інтер’єру

1.3.         Стан та перспективи розвитку ринку ялинкових прикрас в Україні
За даними Держкомстату, у 2002 році продаж вітчизняних ялинкових прикрас знизився на 30% у порівнянні з 2001 роком (для довідки: у 2001 році було зроблено ялинкових аксесуарів на 27,2 тис. грн., у 2002 році — на 19,1 тис. грн.  такі дані викликають у нас подив). Це пов'язано з тим, що більшість виробників не в змозі щорічно обновляти асортимент, як того вимагають роздріб і споживачі. А новинки, що випускаються, схожі на торішні імпортні колекції. Тому споживач воліє здобувати новорічні прикраси іноземного виробництва. І вони займають міцну позицію на вітчизняному ринку. У 2001 році продаж імпортних новорічних аксесуарів виросли втроє. Основні країни-постачальники — Польща і Китай. Однак, значна частина новорічного товару ввозиться з порушенням митних правил.
Протягом багатьох років торговців новорічними виробами "переслідує" проблема товарних залишків. Часом до 40% ялинкових прикрас залишаються чекати своєї долі до наступного року. Це пов'язано з тим, що виробники, намагаючись догодити усім без винятку покупцям, випускають величезну кількість найменувань новорічних товарів. Асортимент деяких великих фірм нараховує до 1000 позицій. Загалом, широта асортименту, як це не парадоксально, губить постачальників ялинкових прикрас. А уникнути покладів новорічної мішури,  можна. Для цього постачальники повинні формувати моду на новорічні прикраси, так у деяких магазинах у відділах новорічних товарів почали працювати дизайнери,  що радять, як краще прикрасити святкову ялинку і приміщення. Крім того, продавці і стилісти намагаються барвисто оформити вітрини, торговельний зал і в такий спосіб продемонструвати покупцям модні тенденції в прикрасі новорічної ялинки й інтер'єра. Нових же виробів у новорічних колекціях з'явилося небагато — не більш 20% від об'єму асортименту. Це оригінальні фігурки, зроблені з кераміки або дерева, стилізовані новорічні композиції. Крім того, були представлені зовсім нові колекції новорічних куль у стилі "гжель". Інша частина асортименту — це як і раніше кулі різних розмірів і відтінків з дитячій і різдвяній тематиці. А от традиційні "дощики" і серпантини оптовики виключили зі своїх товарних переліків. Цього року фахівці рекомендують прикрашати ялинку нитками намиста, зірочок, сніжинок і блискучих гірлянд. Вже на початку сезону відзначають збільшення попиту на штучні ялини — вибір їх досить великий: маленькі сувенірні, блискучі з полімерної плівки, зелені з легким напилюванням штучного інею і навіть білі. Та королевою сезону була новинка — ялина зі світло діодами.  Велика частина новорічної продукції відносно недорога, розрахована на широке коло покупців. Елітарних, дорогих прикрас небагато — до 5% від об'єму асортименту. Вироби ручної роботи, оригінального дизайну, виконані в одиничному екземплярі. Націнки на новорічні товари коливаються від 30% до 100%. Як правило, ціни в магазинах на 20-30% вище ринкових. Крім того, на ринках продавці, щоб уникнути товарних залишків, регулюють ціни і до кінця сезону розпродають новорічний товар майже на половину дешевше.
Як затверджують постачальники новорічних товарів, основна проблема — закупівлі продукції клієнтами в розпал сезону. Виробники й імпортери намагаються привчити своїх покупців формувати замовлення завчасно, спокушаючи їх 10%-вими знижками. Однак деякі торговельні фірми піддалися привабливим пропозиціям і уклали контракти на постачання новорічних товарів до жовтня. Як вони затверджують, перешкодила їм необхідність часткової або повної передоплати товару. Не кожен оптовик може дозволити собі заморозити 5-10 тис.грн. навіть на два-три, або шість місяців. У свою чергу роздріб також намагається продовжити термін торгівлі ялинковими іграшками. Було помітно, що багато покупців надають перевагу наряджати ялинку старими іграшками. І ще торік торговці,  виставили новорічний товар наприкінці жовтня (до речі, так уже давно діють їхні західні колеги). Експеримент виявився успішним — виторг від продажу новорічних прикрас збільшився майже вдвічі. Цього року кількість роздрібних точок, що почали торгівлю ялинковими іграшками наприкінці жовтні-початку листопаду, збільшилася.
Також у цьому сезоні постачальники спробували освоїти нові канали збуту. Насамперед — пропозиціями товарів корпоративним клієнтам.  Спеціально для них постачальники розробили колекцію, що включає подарункові сувеніри, предмети для прикраси ялинок і інтер'єрів офісів (а саме, стилізовані іграшки: масивні скляні кулі, ліхтарики і т.п.). Також цього року відкрилися відділи новорічних товарів у супермаркетах. На думку оптовиків, ці канали збуту дуже перспективні.
Постачальники ялинкових аксесуарів використовували рекламу в спеціалізованих журналах для жінок (оскільки вони — основні покупці ялинкових прикрас) могла б допомогти в створенні моди на іграшки. Як правило, формуванням споживчого попиту займаються роздрібні торговці, ефектно викладаючи  товар.  Цього року          слід визначити недоліки викладення товару :
-  пропонується дуже багато великих куль, упакованих поштучно. Звичайно, така   продукція   виглядає презентабельно, але коробки, виставлені рядами на полках, нудні і виглядають непривабливо. До того ж потенційному покупцеві розглянути іграшку складно, а продавець просто фізично не встигає показати покупцям цікавлячий їх товар;
-  багато ялинкових прикрас, упаковані в коробки, виглядають негарно. Виставлені в одиничному екземплярі на вітрині, вони також не радують око. Ялинкові іграшки найкраще демонструвати безпосередньо на ялинці або в інтер'єрі;
-  у деяких відділах з різноманітним  асортиментом немає чіткого поділу продукції по  видах. Свічі розставлені разом з кулями і пластиковими фігурками, гірлянди — разом з новорічними композиціями. У цьому хаосі споживач  не  може  знайти потрібний йому товар. Щоб покупець міг добре розглянути продукцію, її необхідно розсортовувати по видах, розміщати на спеціальних підставках.
За прогнозом на наступний рік обсяги продажів ялинкових іграшок виростуть на 20-30%.
- Положення імпортної продукції на вітчизняному ринку як і раніше буде стабільним.
- Торговці будуть більше уваги приділяти стимулюванню збуту і формуванню купівельних переваг.
- Постачальники кардинально обновлять свій асортимент. Виростуть продажі товарів для оформлення інтер'єрів.
–              У цьому і наступному році у відділах новорічних іграшок будуть працювати продавці-стилісти і дизайнери.
Оптовики  не бажають заздалегідь формувати асортимент ялинкових прикрас. Тому великі українські виробники велику частину своєї продукції експортують. Імпортери охоче користуються сформованою ситуацією.
Товари, реалізовані на ринку: ялинкові прикраси, штучні ялини, новорічні композиції, предмети для оформлення інтер'єра.
Обсяг продажів у 2003 р.: біля $2,5 млн (в оптових цінах).
Структура ринку (у грошовому вираженні): вітчизняної продукції — 60%, імпортної — 40%.
Структура продажів (у кількісному вираженні): ялинкові прикраси — 80%, штучні ялини —15%, інше — 5%.
  У 2003 р. обсяг реалізації ялинкових прикрас на українському ринку виріс приблизно на 15-20% у порівнянні з 2002 р. (у грошовому вираженні).
У 2004р. сезоні продажі збільшилися приблизно в 1,5 рази в порівнянні з 2003 р. Уповільнення темпів росту продажів того року  пов'язують з низькою купівельною спроможністю населення. Незважаючи на те, що приблизно 70% вітчизняних ялинкових прикрас продаються в середньому по 5 грн. за 1 шт., мало хто зі споживачів часто обновляє домашні колекції новорічного "скла". Як правило, у переддень Нового року господарки докуповують кілька нових ялинкових прикрас.
При цьому вітчизняні фабрики продовжують утрачати внутрішній ринок — того року постачання закордонної новорічної продукції збільшилися на 50% у порівнянні з 2003 р. Відповідно, частка продажів імпортних товарів в Україні зросла до 40% (у грошовому вираженні). От уже кілька років підряд спостерігається активна експансія на український ринок ялинкових іграшок з Азії, особливо з Китаю. Вже в 2003 р. постачання азіатських новорічних товарів склали 56% загального обсягу імпорту. Це майже на 20% більше, ніж у 2002 р. (табл.1). Торговці відзначили, що асортимент китайської продукції розширився й у нинішньому сезоні (зараз вона представлена у всіх цінових сегментах).                                                                                                          
Табл. 1.
     Імпорт товарів для новорічних  і різдвяних свят, тис. дол. по
         зарубіжним     країнам за 2000 – 2003рр.
Країна
2000 р.
2001  р.
2002 р.
2002 р.
(січень–липень)
2003 р.
(січень–липень)
Німеччина
30,23
6,59
60,37
30,68
26,45
Польща
80,96
174,84
73,02
2,98
16,05
Азія
68,98
266,16
486,55
0,02
10,55
Всього
232,46
862,71
180,55
267,55
Ввозять в основному пластмасові ялинкові іграшки, предмети для прикраси інтер'єра й електричні гірлянди. Коник українських виробників ялинкових прикрас — скляні формові іграшки, розписані вручну.
У 2003 р. українські підприємства виготовили ялинкових прикрас на 30% більше, ніж у 2002 р. (табл. 2). Але великі заводи як і раніше нарощують обсяги експорту продукції — на внутрішній ринок надходять всього 5-10% усіх вироблених   "ялинковими"   монстрами іграшок зі скла. Як сказав представник компанії "Галімпекс — скло-дзеркальний завод" (м.Львів), "українські скляні ялинкові прикраси з художнім ручним розписом затребувані на Заході. Тому що, наприклад, у Німеччині основна частина ялинкових іграшок — однотонні й одноманітні. Оригінальна ж продукція коштує приблизно вдвічі дорожче аналогічної української ".
Табл.2.
Виробництво ялинкових прикрас, тис. грн. в Україні за 2000 – 2003рр.
Продукція
2000р.        
2001р.
2002р.
2003р.
Ялинкові прикраси скляні
19978
14883
19498
26322
Ялинкові прикраси з паперу і картону
1375
357
208
205
Всього
27277
19019
24810
32350
 
У "експортний" процес втягуються і виробники поменше. Усього ж у 2003 р. приблизно 70-75% зроблених в Україні новорічних прикрас "пішли" у Росію, Нідерланди, Німеччину і Францію (табл.3).
Табл.3.
Експорт товарів для новорічних  і різдвяних свят, тис. дол. в зарубіжні країни за 2000 – 2003рр.
країна
2000р.(січень–липень)
2001р.(січень–липень)
2002р.(січень–липень)
2002р.
(січень–липень)
2003р.
(січень–липень)
Росія
561,45
1107,1
836,81
261,51
308,05
Нідерланди
350,93
849,86
766,15
464,77
446,25
Німеччина
264,24
254,33
1022,03
424,27
994,71
Франція
278,96
227,21
275,54
171,22
282,28
Всього
2013,29
2854,28
3392,3
1452,05
2121,66
Насичення ж внутрішнього ринку ялинкових іграшок відбувається в основному стараннями дрібних і середніх вітчизняних виробників і імпортерів.
Українські умільці 2003 року поставили на полки українських  магазинів і лотків приблизно 50-60% виготовленого товару. При цьому слід зазначити, що невеликі вітчизняні фабрики не випускають скляні прикраси. При цьому, якщо врахувати, що в 2003 р. частка продажів імпортного товару в Україні збільшилася,  імпортерів у сегменті пластикових  прикрас  потіснили   саме   дрібні   і середні вітчизняні підприємства.
Українські   виробники прогнозують, що в 2005 р. у порівнянні з 2004 р. вони збільшать експорт скляних новорічних іграшок приблизно на 25-30%. І це при тому, що обсяги продажів на українському ринку зростуть не більш ніж у 15%. Причин тому дві. По-перше, як показав цей рік, попит на українську продукцію з боку країн-імпортерів залишився незадоволеним. По-друге, один закордонний оптовик на великих українських фабриках по виробництву ялинкових прикрас формує  річне  замовлення  в середньому на ЕUR1 млн.
У 2004 р. схеми збуту новорічної продукції в Україні майже не змінилися. На відміну від закордонних колег, більшість вітчизняних оптовиків як і раніше воліють купувати новорічні товари зі складу в жовтні-листопаді, а не розміщати замовлення на виготовлення продукції заздалегідь. Головна причина таких "запізнювань" — необхідність 10%-ної передоплати замовлення на початок року.
Виробники шукають вихід з цієї ситуації і пропонують закуповувати "свіжу" колекцію в травні — серпні. Однак і ця схема більшість оптовиків не влаштовує. Їм усе рівно прийдеться заморозити на кілька місяців визначену частину оборотних коштів. Тому більшості оптових фірм дістаються тільки залишки колекцій — для зарубіжжя.
На думку постачальників, роздріб недостатньо уваги приділяє формуванню асортименту, викладенню товару, оформленню вітрин і відділів, що істотно утрудняє продажу новорічних товарів. Тому оптовики того року активізували додаткові канали збуту. По оцінках маркетологов, у 2004 р. майже втроє збільшилися обсяги замовлень від організацій на виготовлення ялинкових іграшок фірмових квітів з логотипами компаній. Торговці новорічними товарами очікують збільшення замовлень від ресторанів, готелів і інших суспільних закладів.
У 2004 р. компанія  НП «Корал - Трейд» збільшила обсяг експорту. Постачання скляних ялинкових іграшок у Росію, США, Італію і Францію склали приблизно 60% усієї зробленої продукції. Націнка на експортований товар у нинішньому сезоні — 10-15% (що на 20% менше, ніж у 2003 р.). Необхідно відзначити, що ці міри — змушені. Вони щорічно нарощують виробництво, а обсяг внутрішнього ринку істотно не міняється. А своєчасна оплата товару закордонними покупцями дозволяє компанії стабільно працювати в "міжсезоння".
Великі виробники новорічних товарів велику частину своєї продукції реалізують на зовнішніх ринках. Приміром,  компанія ТОВ “ Галімпекс — скло-дзеркальний завод" (м.Львів; виробництво новорічних прикрас; з 1993 р.; 1,3 тис. чіл.) у 2003   р.   95%   виготовлених ялинкових іграшок експортувала. Незважаючи на те, що в 2003 р. вони збільшили обсяги  виробництва  скляних  ялинкових прикрас на 30%, цього виявилося недостатньо. Якби дозволили виробничі потужності,  експортували на третину більше. Перші замовлення від іноземних клієнтів звичайно надходять у січні-лютому. Стабільні і планові закордонні замовлення забезпечують підприємству безперебійну роботу.
На НП "Вітіл" (м.Дніпропетровськ, який займається виробництвом штучних ялин, та продажем новорічних товарів,який почав випускати свою продукцію в 1993 р.). Попит на штучні ялини   щорічно  на цьому підприємстві збільшується приблизно вдвічі. У той же час продаж ялинкових прикрас у 2003 р. істотно не збільшився. Головною перешкодою для росту реалізації новорічних товарів є непродуманий  підхід працівників торгівлі до формування асортименту і презентації товару в роздробі.
На ТОВ "Зірка" (м.Київ; який займається виробництвом і продажем ялинкових прикрас, з 1999 р.) ріст внутрішнього ринку порозумівається   насамперед збільшенням кількості торгових точок із продажу ялинкових прикрас, зокрема супермаркетів   і   магазинів саsh&саrrу. З  мережними магазинами дуже зручно працювати. Більшість з них господарюють і вже в травні формують замовлення на ялинкові прикраси.

2.                Оцінка асортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТ Універмаг „Дитячий світ”)
2.1. Характеристика об’єктів та методів дослідження
Оцінювання якості і способи її визначення є однією з важли­вих проблем товарознавства.
Вимоги до якості постійно змінюються, підвищуються з роз­витком науково-технічного прогресу, зростанням рівня життя і відповідно попиту на товар.
Визначення якості починається з визначення номенклатури по­казників або властивостей, які найбільш повно і точно відобража­ють якість продукту.
Номенклатура властивостей залежить від мети оцінювання.
Властивістю продукції називається її об'єктивна особливість, яка може проявлятися в процесі її створення, експлуатації або споживання.
Непродовольчі товари мають різні властивості, які формуються під час їх виробництва і виявляють­ся в процесі експлуатації або споживання.
Кількісна характеристика властивостей продукції характери­зується параметром продукції.
Ознака продукції — це кількісна або якісна характеристика властивостей продукції.
Показник якості — це кількісна характеристика одного або декількох властивостей товару, складових його якості, які роз­глядаються відповідно до визначених умов експлуатації або спо­живання.
Між цими поняттями — параметр, ознака і показник якості — існує тісна взаємозалежність.
При визначенні якості товарів проводиться вимірювання кількісних показників і якісних властивостей.
Вимірювання являє собою комплекс дій з визначення числово­го значення властивостей. Вимірювання виконується за допомо­гою засобів вимірювання, а його числове значення визначається у відповідних одиницях.
Застосовують прямі і непрямі методи вимірювання. Під час за­стосування прямих методів величина визначається безпосередньо під час вимірювання, наприклад, під час зважування маси продук­ту. Під час застосування непрямих методів визначається не величи­на, яка вимірюється безпосередньо, а інша, пов'язана з нею зазда­легідь відомим співвідношенням, наприклад, густина.
Вимірювання проводиться згідно з вимогами державної сис­теми управління якості України і вважається доповнюючим еталоном оцінки якості.
Оцінювання якості — це результат порівняння двох або більше показників якості. Порівняння проводять з показниками якості базових зразків, якими можуть бути значення нормативної документації.
Порівняння виявляє відповідність або невідповідність отри­маних результатів показникам якості, вимогам нормативної до­кументації. Таким чином можна визначити відповідний сорт, марку товару.
Перед оцінкою якості проводять вибір номенклатури показ­ників якості, що залежить від призначення товарів та умов вико­ристання, від мети оцінювання. Вибір конкретних показників якості проводиться на базі нормативних документів із урахуван­ням вимог споживачів.
Більшість товарів мають деякі специфічні особливості показників якості, які можна об'єднати за методами їх визначення: органолептичні, фізичні, хімічні.
Органолептичні властивості визначаються за допомогою ор­ганів відчуття — смаку, нюху, дотику, слуху і зору. До властиво­стей, які досліджуються таким чином, відносяться зовнішній ви­гляд, колір, смак, запах, консистенція тощо.
Ці властивості можуть бути охарактеризовані прямими і не­прямими показниками.
До прямих показників, пов'язаних безпосередньо з харчовою цінністю і споживчими властивостями продовольчих товарів, на­лежать смак і запах, кількісні характеристики специфічних показ­ників. Для непродовольчих товарів, наприклад, парфумер­них виробів (духи) — це стійкість запаху, вміст спирту.
Непрямі показники обумовлені хімічним складом і основними властивостями.
Фізичні показники якості ґрунтуються на визначенні фізичних властивостей: розмірів, маси, густини; механічних властивостей: міцності, твердості, пружності, пластичності, в'язкості, липкості; оптичних, тепло — і електрофізичних, сорбційних властивостей.
До хімічних належать показники якості, які обумовлені власти­востями хімічних речовин в ялинкових прикрасах, з їх хімічними і біологічними перетвореннями.
За обов'язковою номенклатурою показників виділяються показ­ники призначення, технологічності, збереженості, безпеки, ерго­номічні, естетичні, екологічні, економічні та інші.
Призначення — здатність товару задовольняти фізіологічні і соціальні потреби споживачів.
Залежно від потреб властивості призначення поділяють на підгрупи: функціонального, соціального, класифікаційного і універсального призначення.
Показники призначення характеризують властивості товару, які визначають основні функції і галузь його застосування, а та­кож включають його основні характеристики — показники скла­ду і структури і показники технічного рівня. Залежно від виду продукції показники складу і структури є різними.
2.2           Аналіз структури асортименту ялинкових прикрас в магазині „Дитячий світ”
Кожен рік настає час коли ми спостерігаємо як в магазинах на полицях вільно почувають себе дитячі іграшки, але приходить момент і вони частково поступаються своїм місцем новорічним іграшкам, ялинковим прикрасам. Спостерігаючи цю зміну в магазині „ Дитячий світ ”,я звернув увагу на асортимент, який був представлений різними фірмами, як вітчизняного так і закордонного походження, які відрізнялися між собою не тільки ціною але і якістю. Новорічний асортимент був представлений такими прикрасами як:
v  штучні ялинки різної висоти;
v  новорічні верхівки, електро гірлянди які періодично мигають і звучить   новорічна мелодія;
v  сувенірна кераміка;
v  підсвічники;
v  ароматичні свічки,свічки у формі новорічних персонажів;
v  різдвяні віночки;
v  гірлянди у вигляді бус;
v  сувенірні набори із скла, дерева, пластмаси;
v  сувеніри для прикрашання приміщення;
v  новорічні костюми;
карнавальні маски;
v  серпантин;
v  хлопушки;
v  бенгальські вогні;
v  штучний дощик різної довжини і різного забарвлення;
v  ялинкові кульки ручного розпису;
v  ялинкові кульки нестандартної форми у вигляді каштанів і дзвіночків;
v  сніжки і льдинки із кришталя;
v  ялинкові кульки з склопластику дзеркальні, матові, мраморні, засніжені,
v  дзеркальні мозаїки,
v  прозорі фігурки – ангелочки, зонтики, туфельки, олені, різдвяні чобітки;
v  Діди Морози і Санта-Клауси.
Розглядаючи асортимент потрібно зазначити що в порівняні з іншими роками він був представлений вітчизняними фірмами на 70% і 30% асортименту займали закордонні фірми, хоча до 2000 року переважав асортимент закордонного а не вітчизняного виробництва.
Продаж ялинкових прикрас вітчизняного і закордонно виробництва в магазині „Дитячий Світ”
Виробництво
2000р,%
2001р,%
2002р,%
2003р,%
2004р,%
Вітчизняне
45
51
57
65
70
Закордонне
55
49
43
35
30
 
Компанія «МФ Пошук» – найбільший постачальник повітряних куль у Росії, ексклюзивний представник світового лідера у виробництві повітряних куль – мексиканської фірми «Latex Occidental», що робить 80 мільйонів куль у день. Компанія «МФ Пошук» на ринку повітряних куль уже 10 років. Сьогодні «МФ Пошук» поставляє повітряні кулі в 89 регіонів і 2 тисячі міст Росії і ближнього зарубіжжя. У Бєларусі і на Україні працюють філії компанії.  Зокрема, у Києві, у магазині  „Дитячий світ”.
Компанія стрімко розвивається й освоює нові напрямки – товари для свята. Це предмети для прикраси святкового інтер'єра, столу, святковий посуд, свічі, вази, подарунки, іграшки, приколи, конфетті, карнавальні убрання, – усе, що може бути необхідним на святі.
За адресою: Київ, вул. Маля, д. 3, у магазині «Дитячий світ” працює відділ, де представлений різноманітний асортимент повітряних куль і святкова продукція. Кваліфіковані менеджери допомагають орієнтуватися в асортименті, дають компетентні консультації. Товар, проплативши, можна забрати відразу.
Відкрито відділ нового формату – Cash&Carry. Це магазин самообслуговування, де продукція представлена не тільки на стендах, вона розташовується на стелажах. Покупці можуть розглянути товари, вибрати саме те, що потрібно, покласти у свій візок і оплатити в касі. Компанія відкриває сіть розничних магазинів святкової продукції, плануючи зайняти лідируюче місце на ринку по постачанню і виробництву святкових товарів. Компанія є ексклюзивним постачальником скляних кульок і краплі марблс найбільшої фірми Vacor, це дуже популярна гра і новий оформлювальний матеріал. Видається перший в Україні професійний журнал, присвячений святковій продукції  - «Товари для свята».
«МФ Пошук» робить друк на шарах методом офсету – одноколірну і багатобарвну, і шелкографії на новітнім, сучаснім устаткуванні. Весь цикл передпечатної підготовки компанія проводить самостійно, що дозволяє гарантувати якість і мінімальні терміни. Рекламну печатку «МФ Пошук» виконує з урахуванням усіх побажань клієнтів. Самі великі фірми і корпорації, такі як LG, АИФ, «Білайн», «Mc’Donalds», «Coca-Cola», воліють замовляти рекламну печатку саме в цій компанії.
«МФ Пошук» не має оформлювального відділу, але сприяє розвиткові оформлювальних фірм Києва і регіонів. Проводяться Міжнародні фестивалі повітряних куль «Кольорове небо». На сайті публікується список кращих оформлювачів повітряними кулями в Києві. Компанія «МФ Пошук» пропонує повний набір устаткування й аксесуарів для оформлення свят. Видається єдиний у Росії професійний журнал «Повітряні кулі», філія котрого знаходиться в Києві.
«МФ Пошук» є власником ліцензій на печатку кінокомпаний Disney, Warner Bros. і ТОВ «Масяня» – мультиплікаційною студією, що створила популярну героїню Інтернету Масяню. Крім того, «МФ Пошук» може запропонувати великий вибір куль з печаткою дитячої і святкової тематики, розробленої власними дизайнерами, що продаються в магазині „Дитячий світ”.
У всієї новорічної продукції одна особливість - яскравість, нарядність. Усе, що робиться для цього свята, повинне блискати, блищати і переливатися. Це саме той рідкий випадок, коли визначальним фактором покупки стає не ціна, а зовнішній вигляд.
У магазині «Дитячий світ», звичайно, найпоширеніші ялинкові іграшки - скляні. Робити їх почали в 1848 році в Тюрінгії, у містечку Лауша. Спочатку в якості внутрішнього покриття, що відбивається, використовувався шкідливий свинець, але йому швидко знайшли заміну з нітрату срібла. За цією технологією скляні кулі виготовляють дотепер. На Бережанському склопідприємстві іграшки і намисто дотепер видувають вручну вільним або формовим дуттям. І розписують іграшки вручну, як в усім світі. Потім вони попадають на прилавок одного з великих магазинів Києва.
Завозять до нас іграшки дорогі, ошатно і зручно упаковані. Конкурувати з прилеглою Росією або Чехією по цих позиціях важко. А от найпростіші, пам'ятні з дитинства бурульки, шишки, сніжинки, зроблені з дуже товстого скла, з мінімальним розмалюванням дотепер благополучно зберігаються в багатьох родинах і можуть бути використані як зразки для наслідування.
Великі можливості надає поліграфія. Досить розробити цікаві ескізи, розмістити замовлення в гарній друкарні і взяти на себе реалізацію. З обліком того, що собівартість поліграфічної продукції звичайно копійчана, тут можна домогтися дуже високої рентабельності. Російські й українські фірми пропонують великі, якісно виконані на щільному крейдованому папері зірки, сніжинки, фігурки звірушок і казкових персонажів, які потрібно вирізувати і склеїти на зразок макдональдсовського "Хеппі міла". Для дитини під новорічною ялинкою це буде казкова розвага. І для батьків не накладно - велика, яскрава і блискуча іграшка обійдеться в 5-10 грн. У Радянському Союзі типографським способом виготовлялися паперові гірлянди різної довжини. Зараз їх везуть з далекого зарубіжжя. Відтіля ж прибувають найпростіші товари, що гріх вже самим не робити: мішура, серпантин, конфетті, "сніжок", ліхтарики з фольги, шишки, дзвіночки, стрічки й ін. Усе це представлено на полках магазина «Дитячий світ». Вони відносяться до різдвяної символіки і дуже популярні як у нашій країні, так і в західних країнах.
Перед тим, як "гарячі деньки" настануть у торгівлі, спочатку приходиться потрудитися оформлювачам і дизайнерам. У столиці як мінімум 3 фірми займаються світловою рекламою, що змушує блискати й іскритися вітрини магазинів і фасади престижних офісів. Бари, ресторани, дискотеки замовляють спеціальні електрогірлянди-вивески. Не виключається з цього списку і магазин «Дитячий світ».
У магазині «Дитячий світ» також представлені гірлянди. Ринок новорічних електротоварів, як і інші, затоплений низькоякісною китайською продукцією. Пристойні ж гірлянди цивілізованих виробників стоять скажених грошей. Навряд чи складно з наявних матеріалів вітчизняного і білоруського виробництва налагодити виготовлення оригінальних " вогників, що біжать,". Їх роблять на 50-200 ламп, 2-5 тактні, з мелодією або без. Оскільки всі електротовари підлягають обов'язкової сертифікації, навіть найпростіші схеми прийдеться легалізувати через "Укрстандарт". Складностей це викликати не повинно, але часу відняти може багато. 
2.3. Порівняльні споживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва
Подарунковий ажіотаж розго­рається тричі на рік: у переддень дня святого Валентина, 8 Берез­ня, але найбільший продаж — пе­ред Новим роком. Ринок ново­річних товарів — святкової атри­бутики і подарунків — існує лише один місяць. У грудні прибутки магазинів за рахунок продажу штучних ялинок, Дідів Морозів (які чомусь більше нагадують Санта-Клаусів), ялинкових при­крас, канцелярських дрібниць, делікатесів, сувенірів і «всілякої всячини», без якої не обходиться жоден Новий рік, збільшуються у кілька разів порівняно з листопа­дом.
За спостереженням директора гіпермаркета «Караван» Віктора Пивовара, лише за перший тиж­день грудня продаж збільшився на 25-30%, а в останній передноворічний тиждень прогнозується зростання обороту магазина до 50-60%. «В останні дні року про­даж зростає на 60-80%», — додає маркетинговий директор бутику «Л'Єскаль» Ірина Філіппова. «У грудні прибутки нашої компанії зростають удесятеро порівняно з іншими місяцями», — зазначає Сергій Хлєбніков, директор кон­церну «ЙоКо», що спеціалізується на постачанні імпортних това­рів, зокрема новорічної атрибу­тики.
Торговельні компанії зазвичай на грудень розробляють окрему стратегію — затверджується но­вий маркетинговий план, пере­глядається асортимент продукції, застосовується особливий мерчандайзинг, наймається додат­ковий персонал (до речі, за да­ними аналітичної компанії Іntеrnаtіоnаl Dаtа, в період свят­кування міленіуму 85% амери­канських компаній розширили штат).
Однак специфіка продажу но­ворічної атрибутики і подарунків робить цей бізнес ризикованим. Особливо, якщо компанія левову частку прибутку отримує саме від передноворічної торгівлі. «На­приклад, цього року сталися деякі збої в роботі банків, що при­звело до проблем з проплатою товарів і, відповідно, — до зриву імпортних поставок. Водночас таку «тимчасову» продукцію, як новорічні подарунки і ялинкові іграшки важливо розмістити на прилавках в термін, оскільки піс­ля свята вони вже нікому не ціка­ві», — говорить Хлєбніков.
Великі витрати пов'язані і з транспортуванням ексклюзив­них, обмежених у кількості това­рів. Магазинам також нерідко до­водиться у великій кількості спи­сувати ялинкові іграшки. В одній торговельній мережі розповіли, як торік викинули велику партію іграшок — вони просто розбили­ся під час транспортування.
Тому фахівці рекомендують зважити всі за і проти, перш ніж розмістити на прилавках ново­річний товар. Особливо важливо чітко передбачити з партнерами терміни поставок товару, при цьому в договорі передбачити можливі форс-мажори. У пошуках заробітку на новоріч­ному ажіотажі торговельні цен­три, супермаркети, бутики дедалі більшу увагу приділяють такому маркетинговому прийому, як упа­ковка сувенірної продукції в ново­річно-різдвяному стилі і форму­вання подарункових наборів. Причому часто завдяки яскравій упаковці деякі торгівці успішно розпродують залежаний товар.
Спеціальні фірмові набори (закуповуються окремо) обов'язково входять до асорти­менту як вузькоспеціалізованих магазинів, так і торговельних цен­трів і супермаркетів. Спектр набо­рів вельми широкий — від косме­тики і парфумерії до гастрономіч­них, алкогольних і кондитерських виробів. Спеціальним різдвяно-новорічним доповненням можуть бути сувеніри — невеликі набори іграшок, маленькі штучні ялинки. Приміром, у бутику «Л'Єскаль» представлені спеціальні самостій­но складені святкові набори, на­приклад, туалетна вода і лосьйон у красивій новорічній упаковці — пакувальному папері, перев'язано­му яскравою стрічкою і прикра­шеному різдвяним сувеніром (ялинкою, дзвониками, фігуркою янголятка чи Діда Мороза). Цікаво, якщо купувати товар, включений у такі набори, окремо — витратиш­ся на ту саму суму, що й купуючи «два в одному». Хоча в інших бутиках зазвичай ціну товару в наборі завищують. У цьому випадку ціно­ву політику «Л'Єскаль» можна по­яснити наявністю ажіотажного попиту на святкові набори.
За останні роки, зазначають продавці, попит на корпоративні новорічні подарунки зріс у кілька разів — практично в кожній фірмі, яка піклується про корпоратив­ний дух і свій імідж, прийнято по­здоровляти працівників і партне­рів. Деякі компанії, що спеціалізуються на сувенірно-подарунко­вій продукції, напередодні ново­річних свят формують навіть спе­ціальні відділи для корпоративних клієнтів. «Перед Новим роком ми додали до своїх послуг таку про­позицію, як корпоративний пода­рунок, і ввели посаду менеджера з корпоративних подарунків, — розповідає менеджер з маркетин­гу і реклами компанії «Аллєн» і магазинів подарунків «Тенденс» Світлана Кравченко. — До функцій менеджера входять фор­мування асортименту, добір скла­дових, вибір упаковки, декору, спілкування з клієнтами». До 70% усього продажу становлять ново­річні подарунки, які пропонує своїм клієнтам компанія «Фудсервіс» від ТМ «Конфаель». Як розпові­дає керівник корпоративного від­ділу компанії Наталія Савченко, відділ працює вже два роки, займа­ється виключно корпоративними подарунками до всіх свят, і не ли­ше календарних. «Цей відділ є од­ним з найприбутковіших, — пояс­нює фахівець, — його товар буде продано майже напевно, тобто наперед. У цьому бізнес-напрямі немає таких ризиків, як у роздріб­ній торгівлі».
Згідно з громадською думкою подарунки мають бути великими, до­рогими або принаймні нетривіальними, таки­ми, що підкреслюють особливу прихильність до того, хто стає щасливим власником   практичної і красивої речі. Автоматично це уявлення врахо­вується і при формуванні категорії діло­вих, корпоративних подарунків.   Традиційно   у   переддень Нового року заведено дарувати дорогі подарунки. Хоча, за словами продавців, де­які компанії, на західний манер, обходяться символічними «дрібничками», якими-небудь різдвя­ними сувенірами, про які зазвичай згадують в останній момент. Ви­робники дрібних презентів рremium-сегмента зазвичай пропону­ють ексклюзивні листівки, тижне­вики, ручки, візитниці, паперо­тримачі, брелоки. Попит на такий товар стабільний. Однак експерти стверджують,  що останнім часом стало модно робити на Новий рік незвичайні подарунки: національний одяг, екзотичні сувеніри і східна ат­рибутика віднедавна ко­ристуються в Україні ажіотажним по­питом. «У корпо­ративних пода­рунках, щоб уникнути банально­сті, важливо витримати стиль, поєднуючи його з ці­ною», — гово­рить менеджер з реклами і розвитку компанії «Презент” Юрій Кириченко. Заможні корпоративні клієнти дедалі частіше замовляють дуже дорогі ексклюзивні подарунки — з гарантією, що нічого   схожого   в   роздробі не з'явиться. Найбільшим попитом користуються корпоративні подарунки з індивідуальними елементами. У кожному такому виробі завжди присутній атрибут компанії — колір, логотип, символічний предмет.
Проте, зазначають продавці, зараз користується попитом і навіть опосередковано стосується свята, яке наближається, — в асортименті  великих торговельних компаній представлено понад 2000 новорічно-різдвяних товарних позицій.

3.                Аналіз стану захисту прав споживачів при реалізації
ялинкових прикрас ( за матеріалами Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів )
 3.1 Аналіз діяльність управління Головного Київського міського
управління у справах захисту прав споживачів щодо перевірок 
підприємств, які реалізують ялинкові прикраси

 

Згідно плану роботи Головного управління на грудень місяць  2004 року, листа Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №4-4/18-8910 від 09.12.2004р.  фахівцями Управління перевірялась якість та безпека новорічних прикрас, іграшок, ялинок штучних та піротехнічних побутових виробів.

Всього перевірено 27 підприємств торгівлі різних форм власності.

Проінспектовано товарів у кількості 2055 одиниць на загальну суму 25,1 тис. грн.З них забраковано через невідповідність нормативним документам по маркуванню 22 одиниці на загальну суму 0,5 тис. грн. Тимчасово припинялась реалізація товарів через відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар та через відсутність документів, що засвідчують якість та безпеку товару, у кількості 2033 одиниць на загальну суму  24,6 тис. грн.

Особлива увага при перевірках приділялась реалізації виробів ялинкових шариків  В основному до продажу пропонувались товари виробництва фірми   «Галімпекс» — скло-дзеркальний завод» м.Львів. Дані товари відповідають вимогам ДСТ 1724-92 по маркуванню, містять інформацію про безпечне використання, а також супроводжуються сертифікатами відповідності. В перевірених підприємствах порушень при реалізації піротехнічних виробів не встановлено.

Також слід відзначити збільшення кількості новорічних прикрас і іграшок вітчизняного виробництва, які мають належне маркування та супроводжуються документами, що засвідчують якість та безпеку товару.

Приклади:
При перевірці магазину “Фуршет-Гурман” ТОВ “Терра-Трейд” припинено реалізацію ялинок штучних, свічок новорічних виробництва Польщі, Китаю і невідомого виробника в кількості 33 одиниць на суму 2058,00 грн. через відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення, правила та умови ефективного використання (викладені іноземною мовою).
При перевірці магазину “Сільпо” ЗАТ “Фоззі” забраковано ялинкові прикраси виробництва України в кількості 22 одиниць на суму 469,87 грн. через невідповідність ДСТУ 2166-93 по маркуванню (відсутнє) та ДСТУ 1724-92 п.1.2.2. по комплектності (відсутній перелік прикрас, що входять до набору, з зазначенням їх кількості); припинено реалізацію електрогірлянд ялинкових, ялинки штучної виробництва Китаю і невідомого виробника в кількості 20 одиниць на суму 417,52 грн. через відсутність сертифікату відповідності, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення, правила та умови ефективного використання.
При перевірці магазину “Шалун” СПД Найко О.Є припинено реалізацію іграшок, прикрас новорічних невідомого виробника в кількості 128 одиниць на суму 1473,20 грн. через відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення, артикул, правила та умови ефективного використання.
При перевірці магазину ЗАТ “Жовтневий Універмаг” припинено реалізацію електрогірлянд, ялинок штучних невідомого виробника в кількості 22 одиниць на суму 558,00 грн. через відсутність сертифікату відповідності, необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення, правила та умови ефективного використання.
За виявлені порушення законодавства про захист прав споживачів притягнуто до адміністративної відповідальності 27 осіб на суму 3,0 тис. грн. До підприємств застосовано економічні санкції на суму 8,1 тис. грн.
Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р. в який в наступний період були внесені істотні зміни, які заповнили окремі прогалини в регулюванні відносин за участю споживачів-громадян.
Преамбулою Закону України "Про захист прав споживачів” передбачено, що цей Закон регулює відносини між споживачем товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями. Крім цієї загальної формули, за допомогою якої в національному законодавстві окреслюється коло відносин, що регулюються певним законом, до преамбули Закону "Про захист прав споживачів” включено також визначення головних термінів, які використовуються у Законі. Зазначимо, що визначення понятійного апарату Закону не у спеціальній статті, а безпосередньо в його преамбулі є характерною рисою Закону України "Про захист прав споживачів". Причому, на наш погляд, причина цієї особливості внутрішньої побудови Закону полягає в тому, що приймався він у той час, коли вимоги до законодавчої техніки ще не були сформовані у такому вигляді, як вони діють зараз. У сучасних умовах, на наш погляд, доцільним стало б виділення основних термінологічних понять Закону України "Про захист прав споживачів” у окрему статтю.
За преамбулою Закону "Про захист прав споживачів", споживач - це громадянин, який замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) до власних побутових потреб.
Виходячи з вказаного Закону, споживачами можуть бути тільки громадяни. Проте, до них відносяться не тільки ті громадяни, які придбавають або мають намір придбати товари (роба послуги), а й ті громадяни, які безпосередньо користуються товарами (роботами, послугами).
Таким чином, споживачем є не тільки громадянин, який придбав, наприклад, квиток (товар) для проїзду, путівку для лікуван­ня чи ялинкові прикраси, а також і громадянин, який користується цим това­ром (послугою) та члени його сім'ї (якщо вони є учасниками цих відносин), у тому числі громадянин, який отримав цей товар (по­слугу) як подарунок.
Під поняттям споживач мається на увазі не тільки громадяни України, а й громадяни інших країн, які придбали товари, робо­ти, послуги на території України. Цей висновок базується на то­му, що законодавство України про статус цих осіб не передбачає будь-якого обмеження їх прав споживачів під час їх перебування на території України.
Споживачем є фізична особа, яка має тільки намір придбати товар, наприклад ялинкові прикраси, або замовити послугу. Це особливо стосується положень ст.18 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо надан­ня споживачам необхідної, доступної та достовірної інформації про товари, роботи, послуги.
На відносини по виготовленню та продажу товарів, виконан­ню робіт і наданню послуг громадянином, який не є підприєм­цем, а також на випадки придбання товарів, користування послу­гами громадянином лише для підприємницької діяльності або підприємствами, установами, організаціями дія Закону не поширюється.
Виходячи з наведеного, законодавство про захист прав спо­живачів не поширюється на відносини між юридичними особами, підприємствами, установами, організаціями, які випливають із договорів купівлі-продажу, поставки та інших зобов'язань, оскільки такі відносини регулюються нормами цивільного законо­давства. Тут слід вказати, що пропозиції про поширення дії положень Закону "Про захист прав споживачів" на підприємців, у першу чергу підприємців-фізичних осіб, мають під собою певне підґрунтя у Статуті захисту споживачів, який був затверджений  Європейською радою ще у 1973 р., до споживачів були віднесені не тільки фізичні, але й юридичні особи, які придбають товари, наприклад ялинкові прикраси, і послуги з метою особистого користування. Крім цього, слід звернути увагу на те, що у національному законодавстві у ряді випадків під споживачами розуміються також і юридичні особи. Наприклад, у частині першій ст. 12 "Захист прав споживачів" За­кону України "Про зв'язок" йдеться про те, що підприємства, об'єднання зв'язку мають вживати заходи щодо задоволення по­треб юридичних та фізичних осіб у всіх видах послуг зв'язку та щодо підвищення їх якості, тобто терміном "споживачі послуг зв'язку" охоплюються як фізичні, так і юридичні особи.
До речі, враховуючи вказану тенденцію, ми не підтримуємо пропозицію Л.М.Іваненко про зміну назви Закону "Про захист прав споживачів" на Закон "Про права споживачів-громадян та їх захист". Разом із тим, навряд чи у сучасних умовах варто повні­стю поширювати дію Закону "Про захист прав споживачів" на юридичних осіб. Більш доцільним стало б спеціальне визначення тих положень цього Закону, які поширюються на юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльно­сті. Безумовно, що мова має йти лише щодо окремих предметів, які придбаваються через торговельну мережу, або про надання певних послуг.
Споживач може виступати у правові відносини з виробни­ком, виконавцем та продавцем. Під виробником розуміється під­приємство, установа, організація та громадяни-підприємці, які виробляють товари  - ялинкові прикраси для їх реалізації. У тому випадку, коли виробник реалізує ялинкові прикраси споживачу, він вважа­ється продавцем і на нього у повній мірі поширюються вимоги Закону як на продавця товарів (послуг).
Під продавцем розуміється підприємство, установа, організація чи громадяни-підприємці, які реалізують (здійснюють) товари – ялинкові прикраси споживачеві за договором купівлі-продажу. У цьому випадку мається на увазі договір роздрібної купівлі-продажу, одною з сторін якого є підприємство або підприємець, які здійснюють роздрібну торгівлю. Під виконавцем розуміється підприємство, установа, організація або громадянин - підприємець, які виконують роботи (ательє, перукарні, ремонтні майстерні, послуги з будівництва та влаштування житла громадян) або надають послуги (транспорт, зв'язок, побутові послуги). Слід нагадати, що у цілому для загального визначення підприємців, які вступа­ють у відносини із споживачами, у Законі "Про захист прав спо­живачів" використовується загальний термін "суб'єкти господар­чої діяльності", під якими розуміються підприємства, установи, організації (їх філії, представництва, відділення), незалежно від форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії, представни­цтва, відділення), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території України.
При цьому треба мати на увазі, що основою виникнення відносин між споживачем та виконувачем послуг чи продавцем ялинкових прикрас є договір купівлі-продажу, договір перевезення, побутового замовлення, підряду та ін. Причому за преамбулою Закону Укра­їні "Про захист прав споживачів" у редакції Закону від 10 січня 2002 р. під договором розуміється усна чи письмова угода між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну і інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцією, товар­ним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном або іншими документами, які об'єднані загальним терміном "розрахунковий документ".
Разом із тим, як роз'яснює Верховний Суд України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 р. "Про Практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів"), оскільки в системі роздрібної торгівлі договір купівлі-продажу, як правило, збігається з його виконанням, на нього відповідно до статей 43,44 Цивільного Кодексу України поширюються вимоги щодо обов'язкової письмової форми, то втрата зазначених документів недодержання їх при придбанні товару чи можливість їх відновлення не позбавляє споживачів права доводити факт купівлі-продажу за допомогою свідків.
Варто згадати, що понятійний апарат Закону "Про захист прав споживачів" з моменту його прийняття зазнав певних змін. Якщо в його першій редакції (від 12 травня 1991 р.) розкривався зміст 10 головних понять, які використовувались у Законі: споживач, покупець, замовник, продукція, виготовлювач, виконавець,   продавець,   договір,   державний   стандарт,   норматив технічна документація, то у редакції від 15 грудня 1993 р. їх кількість була зменшена до 7. Причому, на наш погляд, проведене скорочення було виправданим, наприклад, виключення із Закону таких термінів, як "покупець" та "замовник", було поєднані внесенням   необхідних уточнень  до  визначення  "споживач”. Стосовно ж виключення із Закону "Про захист прав споживачів термінів "державні стандарти", "нормативно-технічна документація", то його можна пояснити прийняттям декретів Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. "Про державний нагляд додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за порушення" та від 10 травня 1993 р. "Про стандартизацію та сертифікацію", в яких були визначені правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації в Україні. Корисним для практики правозастосування слід визнати включення до преамбули Закону визначення змісту таких понять, як "недолік" та „істотний недолік". Чергові зміни до понятійного апарату Закону "Про захист прав споживачів" були внесені Законом від 10 січня 2002 року, після прийняття якого у преамбулі Закону знову стало 10 термінів. До попередніх 7 (споживач, виготівник, виконавець, продавець, договір, недолік та істотний недолік) були додані значення "безпека товару", суб'єкт господарської діяльності'' та "термін придатності", а термін "виготівник" був замінений на  "виробника".
У розділ І "Загальні положення" Закону "Про захист прав споживачів" включено дві статті: ст.1 "Законодавство України про захист прав споживачів" та ст.2 "Міжнародні договори". Та­ким чином, фактично у цьому розділі замість загальних положень (до яких можна віднести визначення основних термінів, які вико­ристовуються у Законі, принципів правового регулювання відповідних суспільних відносин, завдання закону тощо) встановлюється склад законодавства про захист прав споживачів, який є важливою, але не єдиною складовою загальних положень.
Зокрема, при формулюванні принципів, на підставі яких має відбуватись захист прав споживачів, можна використати принци­пи, визначені Л.М. Іваненко:
-  встановлення державних обов'язкових вимог до якості товарів – ялинкових прикрас, (робіт, послуг); торговельного та інших видів обслуговування населення;
-  пріоритету законодавчого регулювання над договірним у відносинах між продавцями (виконавцями) та покупцями (замов­никами);
-  встановлення додаткових обов'язків для продавців (виготівників) та привілеєвих прав для споживачів-покупців (замовни­ці) порівняно з загальними засадами цивільного законодавства;
-  встановлення спеціальних способів захисту прав спожива­чів після придбання ялинкових прикрас органами Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації та об'єднаннями споживачів, а також спрощеного судового захисту.
Слід вказати, що за ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів" законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього. Слід підкреслити, що у першій редакції цього Закону (від 12 травня 1991 р.) в його ст.1 була друга частина, в якій встановлювалось, що у випадках, прямо зазначених у цьому Законі та інших законодавчих актах, заходи щодо реалізації прав споживачів можуть регулюватися постановами Кабінету Міністрів Української РСР. Проте, вже Законом від 15 грудня 1993 р. ця частина із ст.1 Закону "Про захист прав споживачів" була вилучена.
Однак це зовсім не означає, що Уряд позбавлений повноважень щодо нормативного регулювання окремих аспектів захисту прав споживачів. По-перше, його відповідні повноваження базуються на п.2 ст.116 Конституції України, за якою Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. По-друге, і в самому Законі "Про захист прав споживачів" передбачено право Кабінету Міністрів України затверджувати, наприклад, правила торговельного, побутового інших видів обслуговування (виконання робіт, надання послуг (ст.22 Закону), а також переліки сезонних товарів, гарантійні терміни, на які обчислюються з початку відповідного сезону (ст.13); перелік товарів для обмінного фонду (ст.14); перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, визнаних Законом (ст.20), тощо.
Суттєве значення для захисту прав споживачів мають нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, в першу чергу, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, який є правонаступником Державного комітету України у справах захисту прав споживачів, а також Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України і Антимонопольного комітету України.
Говорячи про склад законодавства про захист прав споживачів, необхідно також згадати Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів; про порядок вилучення неякісних товарів – ялинкових прикрас, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів; про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єктами відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів – ялинкових прикрас, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, затверджені Постановою Верховної Ради України №26/95-ВР від 25 січня 1995 р. Не аналізуючи вказані нормативно-правові до­кументи по суті, вважаємо за необхідне вказати, що, на нашу ду­мку, доцільним стало б перенесення норм вказаних Положень безпосередньо до тексту Закону України "Про захист прав спо­живачів".
Крім національного законодавства, певне значення для захи­сту прав споживачів мають також положення міжнародного пра­ва. Так, згідно зі ст.2 Закону "Про захист прав споживачів", якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав споживачів, то на її території застосовуються правила міжнародного договору. Тут можна згадати, що 7 березня 2002 р. Верховною Радою Укра­їни був прийнятий Закон "Про ратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Не­залежних Держав у галузі захисту прав споживачів".
   Законодавством детально врегульовано права споживачів:
Споживач має право на те, щоб товари – ялинкові прикраси, при звичайних умовах їх використання, збереження або транспортування були безпечни­ми для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не заподіювали збиток його майну.
Право на безпеку означає, що товари – ялинкові прикраси, за дотримання правил збереження і використання не заподіють шкоди життю, здоров'ю і майну спожива­ча, а також навколишньому природному середовищу.
На товари використання яких понад установлений термін є небезпечним і може заподіяти споживачеві шкоду, встановлюється термін служби (термін придатності). Реалізація товару після закінчення терміну його придатності законом заборонена. Ці вимоги стосуються продуктів харчування, медичних препаратів, косметики тощо. Термін придатності має вказуватися на упаковці товару.
Існує низка товарів, небезпечних за умови неправильного їх використання. До таких товарів належать деякі будматеріали, товари побутової хімії тощо. Виробник зобов'язаний попереджати споживача про наявність терміну придатності товару, обов'язкові умови його використання і можливі наслідки у разі порушення їх, а також про необхідні дії після закінчення цього терміну.
Виробник зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання товару за допомогою прийнятих у міжнародній практиці позначень.
Для забезпечення права споживача на безпеку товарів і послуг держава зобов’язала сертифікувати всі товари, що можуть за певних умов виявитись небезпечними, наприклад ялинкові прикраси. Сертифікат відповідності підтверджує одну, але, мабуть, найголовнішу якість товару - безпеку його при використанні. Аби переконатися в безпеці одержуваного товару, споживач має право вимагати сертифікат у продавця.
У кожній державі, зокрема й в Україні, існують визначені нормативи, стандарти безпеки товарів – ялинкових прикрас, яких мають додержуватися всі без винятку виробники.
Нормативи розробляються спеціальним державним органом — Державним комітетом зі стандартизації, метрології і сертифікації — і обов'язкові для всіх товарів, зокрема й тих, що надходять до нас з-за кордону. Перевірка відповідності якості товарів – ялинкових прикрас, вимогам стандартів називається сертифікацією. Товари, що пройшли сертифікацію, одержують спеціальне посвідчення — сертифікацію відповідності. Цей документ супроводжує товари на всьому шляху їх проходження від виробника до конкретного покупця. У кожного продавця має бути сертифікат відповідності на ялинкові прикраси, що реалізується. Покупець має право вимагати у продавця пред'явлення сертифікату, аби переконатися у безпеці товару, тобто в тому, що телевізор не вибухне, а ковбаса не стане причиною отруєння. А це вже непогано.
Втім навіть державна сертифікація не в змозі цілком виключити надходження у продаж товарів, що можуть заподіяти шкоду життю, здоров'ю або майну споживача. Якщо про небезпечні властивості товару стало відомо після проходження його у торговельну мережу і реалізації його споживачам, такий товар має бути відкликаний виробником.
3.2            Програма інспекційної перевірки підприємств торгівлі,
 які реалізують ялинкові прикрас
Здійснення інспектування підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикрас пов'язано з проведенням цілої системи заходів, які спрямовані на попередження порушень прав споживачів. До них відносяться дотримання суб'єктами господарю­вання, громадянами-підприємцями вимог законів, законодавчих актів, постанов уряду, правил, нормативно-технічної документації.
Форми контролю мають свої відміни, які необхідно враховувати в роботі службовцям державних органів контролю для забезпечення реалізації політики щодо захисту прав споживачів.
Найбільш поширеними формами контрольної роботи вважаються перевірки. Мета їх здійснення зводиться до визначення наявності недоліків і порушень, встановлення умов їх виникнення. Кінцева мета контролю - виправлення виявлених недоліків, припинення порушень прав споживачів, усунення причин, що їх викликають. При їх проведенні з'ясовується у якому стані знаходиться дотримання нормативних актів, які регламентують діяльність господарюючих суб'єктів сфери торгівлі,які реалізують ялинкові прикраси  робиться ретельний аналіз документації з питань перевірки у поєднанні із глибоким визначенням фактичного стану справ.
За кількістю підприємств, що перевіряються, та за кількістю осіб, що беруть участь у обстеженні, перевірки бувають:
v    разові (одиничні),
v    вибіркові,
v    масові.
Залежно від змісту поставленої мети і питань, що вивчаються, перевірки можна поділити на:
v    цільові
v    комплексні.
Разова (одинична) перевірка має на меті вивчити окреме питання або упевнитися у достовірності того чи іншого сигналу, звернення, скарги. Такі перевірки можуть бути спланованими і раптовими (несподіваними), мета яких полягає в тому, щоб зафіксу­вати фактичний стан справ, присікти незаконні дії та зловживання, а у разі необхідності передати матеріали перевірок про дії осіб, що містять ознаки злочину органам дізнання чи попереднього слідства.
Вибіркова перевірка дає можливість визначити стан справ на одному чи декількох підприємствах. За її результатами можна уявити про стан справ для проведення перевірки і на інших підприємствах цього профілю.
Масові перевірки проводяться з метою вивчення стану справ у всій сфері в цілому у масштабі району, міста, області. Проведення масових перевірок забезпечується одночасними цілеспрямованими діями підрозділів управління і за участю інших контролюючих органів (за домовленістю). Дієвість цієї форми полягає, перш за все, у тому, що вона розкриває фактичне становище на великій кількості об'єктів з конкретного питання, дозволяє наочно порівняти їх роботу, краще використати позитивні приклади діяльності підприємств.
Організація масових перевірок – справа складна, потребує всебічної підготовки, планування, поточного контролю за перебігом проведення і якісного аналізу результатів перевірки та прийняття відповідних заходів для наведення порядку у сфері підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикрас. Такі перевірки, як правило, очолюють керівники управлінь.
Цільова перевірка проводиться з метою вивчення одного або декількох найбільш актуальних питань об'єкта, що перевіряється. Вона здійснюється з певною метою і може охопити як одне, так і всі підприємства на одній вулиці, в одному районі або спеціалізовані підприємства. Цільова перевірка, що проводиться на більшості або на всіх спеціалізованих підприємствах, або у районі, найчастіше зветься рейдом.
Комплексна перевірка охоплює не окремі питання об'єкта, що перевіряється, а більшість їх або весь комплекс питань.
Комплексна перевірка діяльності торговельного підприємства включає такі питання:
• наявність на фасаді торгового приміщення вивіски із зазначенням назви господарюючого суб'єкта та власника або уповноваженого ним органу, у громадянина-підприємця - таблички із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію господарюючого суб'єкта та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, наявність інформації про режим роботи;
•   інформація споживачам про роздрібні ціни на товари, правильність позначення роздрібних цін;
•   дотримання правил продажу;
•   правильність  розрахунків   із  споживачами:   проведення  грошей через ЕККА, видача  споживачеві  касових  чеків,  правильність встановлення роздрібних цін;
• дотримання правил користування засобами вимірювання, наявність контрольних засобів вимірювання;
• наявність інформації про товари, яка передбачена Законом України «Про захист прав споживачів» та нормативними документами;
• дотримання  правил зберігання і  продажу товарів,  дотримання термінів реалізації товарів;
• наявність у господарюючого суб'єкта відповідних документів на товари, які є у продажу, що передбачені чинним законодавством (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-збиткові накладні, сертифікати відповідності державної системи сертифікації або копія  зазначеного сертифіката, завірена   господарюючим  суб'єктом, що відпустив товар,  який  підлягає обов'язковій сертифікації );
• наявність на товарах, що надійшли до продажу, документів, які б засвідчували  їх якість, а також   надавали   інформацію   про виробника, дати виготовлення, кінцевого терміну реалізації продукції;
• наявність Книг відгуків і пропозицій на   доступному   для споживачів місці. Розгляд скарг і заяв громадян відповідно до чинного законодавства;
• наявність «Куточка покупця», забезпечення в ньому інформації для споживачів,  витяг  із правил  торговельного  обслуговування  та правил продажу товарів. Наявність адреси і телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів тощо.
З метою попередження порушень прав споживачів службові особи державних органів у справах захисту прав споживачів на підставі статті 5 п.2 Закону України «Про захист прав споживачів» мають право перевіряти у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, які реалізують ялинкові прикраси :
•  додержання  обов'язкових  вимог  щодо  безпеки  товарів (робіт, послуг);
•   дотримання правил торгівлі та надання послуг.
Безперешкодно обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, складські й торговельні приміщення цих суб'єктів.
При складанні і розробці перспективних та поточних планів контрольної роботи слід мати на увазі, що проведення перевірок за часом і за змістом повинні бути підпорядковані:
• завданням державних органів у справах захисту прав споживачів відповідно до Закону України «Про захист прав  споживачів», іншим Законам України та законодавчим актам у справах захисту прав споживачів. Положенню про Управління у справах захисту прав споживачів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації;
• Постановам Верховної Ради України, наказам Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, наказам,  розпорядженням  представника Президента України  в областях, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів;
• розробленим  заходам  по удосконаленню  діяльності державних органів;
•   інших аспектів проблем захисту інтересів споживачів.
У планах вказується тема і підприємства для перевірок, терміни їх проведення і виконавці. Плани складаються відповідними підрозділами управління з урахуваннях пропозицій відділів, узгоджуються і доповнюються заступниками, затверджуються начальником управління. У планах територіальних управлінь, згідно із завданням і функціями, які визначені Положенням про Управління, передбачаються розділи контрольних (повторних) перевірок, організаційних заходів інформації та освіти населення, зв'язків з державними і громадськими організаціями, для здійснення контролю, інші аспекти діяльності.
У планах роботи розподіляється рівномірність завантаження усіх спеціалістів за їх фахом, досвідом та терміном виконання конкретних етапів контролю, що давало б можливість визначити персональний внесок кожного працівника.
Якість перевірки, як важливої умови її дієвості, залежить від попередньої підготовки перевірки. Підготовка перевірки починається із складання плану, де формулюються мета перевірки та питання, що підлягають вивченню. План перевірки затверджується керівництвом управління.
Залежно від кількості об'єктів, що підлягають перевіркам, а також від виду перевірки та інших обставин визначається склад комісії спеціалістів-перевіряючих. Важливим є призначення керівника перевірки, його уміння організувати процес підготовки і проведення перевірки та її завершення. Для чіткого розкриття мети і завдань перевірок з учасниками обов'язково проводиться інструктаж, а при складних перевірках можливо і спеціальні заняття, де проходить ознайомлення із законодавчими, нормативними актами й інструкціями до теми контролю, даються роз'яснення відносно оформлення всіх необхідних матеріалів: звітні дані, довідки, акти, протоколи, аналізи, пояснення, висновки, довідки.
Інструктаж та заняття проводять керівники підрозділів, провідні спеціалісти, за необхідністю залучаються фахівці інших контролюючих органів та установ. Керівникові комісії чи службовій особі виписується спеціальне посвідчення на проведення перевірки за підписом керівника управління. Посвідчення реєструється у журналі видачі за порядковим номером, підписом про одержання. Посвідчення вважається дійсним на конкретну перевірку, підприємство, термін і підкріплюється до матеріалів перевірки після її завершення.
На місці проведення перевірки керівник комісії чи службова особа пред'являє посвідчення керівникові підприємства, знайомить його з темою і метою перевірки, вирішує питання про умови роботи перевіряючих та працівників установи, щоб забезпечити нормальний ритм виконання своїх прямих службових обов'язків.
Недоліки та порушення, які виявлені у процесі перевірки, повинні бути документально підтверджені й доказані. Для цього використовуються:
• оригінали документів, які вилучаються, якщо їх зберігання не гарантується. При  вилученні   оригіналів   документів   перевіряючі повинні скласти відповідно опис і залишити його на об'єкті;
• копії оригіналів документів, які за необхідності завіряються підписами  відповідних службових   осіб   перевіреного   об'єкта   і печаткою. Копії знімаються із потрібної частини документів;
• проміжний акт, який складається для того, щоб зафіксувати фактичний стан справ на об'єкті,  якщо   порушення   неможливо підтвердити документально. Помічені недоліки і порушення підтверджуються двосторонніми підписами і потім відображаються в акті перевірки;
• офіційні довідки, необхідність їх одержання виникає при встановленні фактів виявлених  розходжень із   звітними,   інших порушень, які виникають під час перевірки;
• пояснення посадових осіб беруться до уваги під час перевірки на встановлені недоліки та порушення, які пишуться на адресу управління кожною особою, що їх допустила.
Перевіряючі особи до матеріалів перевірки роблять запит тільки на ті документи, які необхідні для розкриття суті теми і не обтяжують посадових осіб підготовкою довідок, цифрових та інших даних, які не відносяться до офіційної звітності.
Взаємовідносини перевіряючих із посадовими особами підприємств перевірки повинні бути коректними і діловими, сприяти спокійному, об'єктивному і принциповому аналізу фактичного стану справ, прискоренню виправлення недоліків та порушень.
На завершення перевірки на кожному підприємстві чи групі підприємств складається акт, у якому аргументовано і логічно відображаються факти виявлених недоліків і порушень, конкретні винні особи, робляться посилання на відповідні нормативні акти.
3.3                 Рекомендації контролюючим органам щодо забезпечення
захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас
Право громадянина на безпечне для життя довкілля і на інформацію про якість товарів зазвшчай є соціально-економічним правом, оскільки його реалізація шожлива, насамперед, завдяки відповідному рівню матеріально™ виробництва та соціальних відносин в суспільстві. Держава бере на себе обов'язок вста­новлювати для виробників певнії вимоги щодо якості товарів та зобов'язати виробників, продаївщв надавати громадянам всю інформацію щодо властивостей : запропонованого споживачам товару. Це вона робить шляхом щрийняття відповідних законів, створення спеціальних органів з контролю за якістю продукції та захисту прав потерпілих тощо..
Державою та урядом України розроблені та прийняті зако­нодавчі акти стосовно визначеним основних напрямів держав-I ної та соціальної політики у сфегрі прав споживачів та їх по­дальшого розвитку.
Основними напрямами соціаїльної політики на період до 2004 року, схваленими Указом Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000, з метою пом'якшення негативних тенденцій
на споживчому ринку України і створення в державі сприятли­вого соціального клімату передбачалося:
- забезпечити здійснення постійного і ефективного держав­ного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів центральними, місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності;
-  активізувати роботу щодо запобігання виготовленню та реалізації на споживчому ринку України неякісної, фальсифіко­ваної та небезпечної для життя і здоров'я людей продукції (товарів) шляхом виявлення такої продукції у виробника, поста­чальника, вжиття дійових заходів до вилучення неякісної продукції (товарів) з обігу, притягнення порушників до перед­баченої законодавством відповідальності;
- посилити контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини між громадянами як споживачами і суб'єктами господарювання, передусім у сфері житлово-комунального господарства, зв'язку та транспорту;
- підвищити ефективність використання законодавчих важе­лів захисту прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з виконанням узгоджених спільних дій державними органами контролю і нагляду, правоохоронними органами та місцевими органами виконавчої влади;
— установити постійний контроль за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо забезпечення спожи­вачів у сфері обслуговування населення необхідною, доступ­ною і достовірною інформацією про товари (роботи, послуги);
- забезпечити організацію виробництва і поширення со­ціальної рекламної інформації про шкоду тютюнокуріння та вживання алкоголю;
- сприяти прискоренню вирішення питання про встанов­лення адміністративної відповідальності за обман споживачів, що завдає незначних збитків;
- здійснити заходи щодо вдосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів та поетапного його наближення до законодавства Європейського Союзу;
-  забезпечити проведення експертизи всіх проектів законо­давчих та інших нормативно-правових актів щодо їх відповід­ності законодавству з питань захисту прав споживачів;
- підвищити рівень інформаційно-просвітницької та правової роботи серед населення щодо роз'яснення норм і положень законодавства з питань захисту прав споживачів та забезпечи­ти надання практичної допомоги споживачам у разі порушення їх прав;
-  сприяти розвитку та активізації діяльності громадських організацій споживачів.
Указом Президента України від 12 січня 2002 р. № 16/2002 "Про заходи щодо посилення державного захисту прав спожи­вачів" в Україні були створені Міжвідомча рада з питань за­хисту прав споживачів та Український центр з проблем захисту прав споживачів.
11 грудня 2002 р. Президент України підписав Указ № 1148/ 2002 "Про Програму захисту прав споживачів на 2003—2005 роки", метою якої є розв'язання комплексу проблем у сфері захисту прав споживачів, зокрема шляхом:
-  удосконалення захисту прав та інтересів споживачів;
- створення належних умов для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, роботами, послугами;
-  підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки спожи­вачів;
- удосконалення законодавства України у сфері захисту прав споживачів, зокрема адаптація його до законодавства Європей­ського Союзу;
-  створення належних умов для реалізації громадянами-споживачами своїх законних інтересів і прав на території України.

ВИСНОВКИ
Головна проблема в збуті новорічних товарів — відсутність планування замовлень. Щороку створюється нова колекція ялинкових прикрас. Оптовики, що цікавляться новорічними товарами в березні-квітні, мають можливість придбати кращі вироби колекції. Більшість же клієнтів закуповують іграшки в листопаді і, відповідно, змушені    вибирати    ялинкові прикраси   з  залишків, скаржачись   на   відсутність оригінальних   новинок. Задовольнити прохання і побажання всіх клієнтів дуже складно. Виробник, не може на свій страх і ризик випускати  тільки  ліквідний товар і у великій кількості. Така ситуація повторюється щорічно — не вистачає саме того, що усім   подобається.   Причому якщо торік оптовик не встиг купити нову колекцію, це зовсім не виходить, що в цьому сезоні він поквапиться з замовленням. У першу чергу це зв'язано з необхідністю вносити 10-20%-ну передоплату. У тім році спостерігалися позитивні зрушення в   продажах   новорічних товарів.  Замовлення на колекцію  2004  року  стали  надходити ще в липні, але таких    завбачливих клієнтів, на жаль, небагато.
З вітчизняними виробниками   сьогодні дуже   складно   працювати.
Основна  перешкода  в тім,   що   виготовлювачі ялинкових   прикрас   не надають дилерських знижок.   По  однаковій опускній ціні пропонують товар і оптовикам, і роздробу. Крім того, вони щорічно зіштовхуються з тим, що роздріб в основному хоче працювати з відстрочкою платежу, і проте наприкінці сезону повертає багато товарних залишків. Магазини повинні розраховувати обсяги закупівель і стимулювати продажу. На мій погляд, недостатньо   уваги приділяється викладенню товару, формуванню асортименту, оформленню вітрин. У багатьох великих столичних магазинах немає спеціалізованих відділів новорічних товарів. Ялинкові прикраси продаються в одному відділі з парфумерією, посудом або галантереєю.
Підкреслимо, щоб удержатися на ринку, необхідно мати різноманітний асортимент продукції. Крім ялинкових прикрас можна, наприклад, пропонувати фурнітуру для новорічної флористики, товари для оформлення приміщень.
Розміри торговельної площі, що відводяться щорічно для продажів ялинкових прикрас, дозволяють працювати з чотирма-п'ятьма постачальниками. На жаль, оптовики, що пропонують ялинкові прикраси і новорічні аксесуари, у перший тиждень листопаду ще не мають у своєму розпорядженні повний асортимент цікавлячих товарів.
Визначені труднощі полягають у стихійності ринку новорічних товарів. Приміром, торік ринок був перенасичений штучними ялинами. Природно, велика кількість цього товару не продалася. Крім того, асортимент в оптовиків щорічно міняється. Тому неможливо щороку шукати нових постачальників.
Як і раніше головною залишається проблема оплати товару. Оптовики вимагають часткову або повну передоплату і допускають максимальне повернення не більш 5% товару. Угадати купівельний попит дуже складно. Як правило, обсяг замовлення визначається на підставі продажів минулого року.
Відзначимо, у тім році постійні постачальники обновили асортимент на 60-70%, запропонували абсолютно новий дизайн, оформлення. Тому судячи з реакції покупців, можна розраховувати на гарну реалізацію.

ЛІТЕРАТУРА
1.                ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93) „Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання”. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1994.
2.                ДСТУ 1724-92 „Игрушки. Украшения елочные и елки искусственные. Общие технические условия”. – Офиц. изд. – К.: Госстандарт Украины, 1992. – 11 с.
3.                Гамоля Н.  Новий рік годує // Галицькі контракти. – 2004. - №12. – С.48,50.
4.                Дианич М.М., Зелинский О.В. Товароведение промышленных товаров. – М.: Экономика, 1981.
5.                Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. – К.: НМЦ „Укоопспілка”, 2000. – 336 с.
6.                Кабирова Н. «В кустах игрушечные волки…» // Бизнес. – 2002. - №47. – С.74-75.
7.                Кабирова Н. „На ель однажды взгромоздясь…» // Бизнес. – 2004. - №28/29. – С.80-81.
8.                Осетинська Г. Захист споживачів: проблеми розвитку законодавства України. Монографія. – К., 2002. – 128 с.
9.                Остановский Т.С., Митюшин Я.Д., Дмитриев И.Д. Товароведение промышленных товаров. – М.: Экономика, 1981.
10.           Полікарпов І.С., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Сертифікація товарів і послуг: Підручник для студ. кооперат. вузів. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. – 350 с.
11.           Полікарпов І.С., Семак Б.Д., Галик І.С. Товарознавство непродовольчих товарів. Опорний конспект лекцій. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002. –Ч.2. – 87 с.
12.           Права споживачів та їхній захист. – К., 1999. – 36 с.
13.           Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – К., 1998. – 416 с.
14.           Справочник товароведа непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1974-1977. – Т.1-3.
15.           Товароведение непродовольственных товаров: Учебник / В.Л.Агбаш, В.Ф.Елизарова, З.И.Коваленко. – М.: Экономика, 1983. – 440 с.
16.           Товароведение промышленных товаров: Краткий курс. – М.: Экономика, 1972. - 575 с.
17.           Товарознавство непродовольчих товарів. Опорний конспект лекцій. Ч.3. – Л., 2003. – 128 с.
18.           Федоров М.В., Задесенец Е.Е. Оценка качества промышленных товаров. – М.: Экономика, 1977.
19.           Шебулдаєва І.В. Основи споживчих знань: Навч. посібн. – Камянець-Подільський: „Абетка-НОВА”, 2002. – 156 с.

Прайси на ялинкові прикраси
Штучні ялинки > штучні ялинки до 1 м
1061
Ялинка синт. 45 див з червоними прикрасами
11,48
1063
Ялинка синт. 45 див із синіми прикрасами
11,48
1064
Ялинка синт. 45 див з білими прикрасами
11,48
1065
Ялинка синт. 45 див Зел.
5,1
1066
Ялинка синт. 45 див Зел-Бел.
6,26
1067
Ялинка синт. 60 див Зел. (Ялина)
10,84
1068
Ялинка синт. 60 див Зел. (Сосна)
12,12
1069
Ялинка синт. 60 див Зел-Бел.
12,12
1070
Ялинка синт. 90 див Зел. (Ялина)
17,22
1071
Ялинка синт. 90 див Зел. (Сосна)
14,13
1072
Ялинка синт. 90 див Зел-Бел.
14,13
1035
Ялинка синт. 45 див з червоними прикрасами
11,48
1036
Ялинка синт. 45 див із золотими прикрасами
11,48
1037
Ялинка синт. 45 див із синіми прикрасами
11,48
1038
Ялинка синт. 45 див з білими прикрасами
11,48
1039
Ялинка синт. 45 див Зел.
5,1
1040
Ялинка синт. 45 див Зел-Бел.
6,26
1041
Ялинка синт. 60 див Зел. (Ялина)
10,84
1042
Ялинка синт. 60 див Зел. (Сосна)
12,12
1043
Ялинка синт. 60 див Зел-Бел.
12,12
1044
Ялинка синт. 90 див Зел. (Ялина)
17,22
1045
Ялинка синт. 90 див Зел. (Сосна)
14,13
1046
Ялинка синт. 90 див Зел-Бел.
14,13
Штучні ялинки > штучні ялинки від 1 м до 1,7 м
148
Штучна ялинка CANADIAN PINE 150
89
154
Штучна ялинка NORD PINE 150
61
155
Штучна ялинка NORD PINE 180
81
160
Штучна ялинка SCOTCH PINE 160
173
165
Штучна ялинка WHITE PINE 150
105
168
Штучна ялинка NORD RED PINE 150
106
172
Штучна ялинка DOUGLAS PINE 160
173
175
Штучна ялинка MONTEREY BLUE PINE 160
173
177
Штучна ялинка MONTEREY YELLOW PINE 160
173
178
Штучна ялинка MONTEREY YELLOW PINE 210
303
179
Штучна ялинка MONTEREY RED PINE 160
173
181
Штучна ялинка DOUGLAS BLACK PINE 160
173
182
Штучна ялинка DOUGLAS WHITE PINE 160
173
1048
Гірлянда синт. Зел. 30/270
14,66
1049
Гірлянда синт. Зел. 24/270
12,32
1050
Гірлянда синт. Зел. 18/270
10,42
1051
Гірлянда синт. Зел.густа 540 див
87,91
1052
Гірлянда синт. Зел.густа 400 див
69,92
1053
Гірлянда синт. Зел.густа 35/270
27,52
1054
Гірлянда синт. Зел.густа 24/270
15,92
1055
Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-120 див
14,02
1056
Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-180 див
19,02
1057
Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-270 див
22,99
Штучні ялинки > підставки для ялинок
247
Підставка для ялинок TS-01
28
248
Підставка для ялинок RTS-101
40
249
Підставка для ялинок VA-11000
45
250
Підставка для ялинок VA-12000
61
Штучні ялинки висотою не менш 900 див
1282
Ялина штучна висока
5350
Ялинкові прикраси > новорічні кулі
757
Набір куль У206
7
758
Набір куль У207
7
775
Набір куль У224
4
776
Набір куль "Шишки" У225
4
777
Набір куль "Шишки" У226
4
778
Набір куль "Шишки" У227
4
779
Набір куль "Шишки" У228
4
780
Набір куль "Шишки" У229
4
Ялинкові прикраси > новорічні кулі > малі (40-60 мм)
509
Набір куль У 3
3
510
Набір куль У 4
3
511
Набір куль У 5
3
537
Набір куль "Павутина" У 31
4
538
Набір куль "Павутина" У 32
4
539
Набір куль "Павутина" У 33
4
591
Набір куль У 83
3
1084
Комплект куль 1/30/12
5,74
1085
Комплект куль 1/50/5
3,18
1086
Комплект куль 1/60/4
3,18
1092
Комплект куль 1/50/5
3,18
1093
Комплект куль 1/50/14
7,86
1094
Комплект куль 1/60/41
3,18
1095
Комплект куль 1/60/12
7,86
1106
Комплект куль Z07/5
4,68
1107
Комплект куль Z17/4
4,68
1115
Комплект куль Z07A/5
7,12
1116
Комплект куль Z17A/4
7,12
Ялинкові прикраси > новорічні кулі > середні (70-100 мм)
514
Набір куль У 8
4
515
Набір куль У 9
4
516
Набір куль У 10
4
519
Набір куль У 13
5
520
Набір куль У 14
5
521
Набір куль У 15
5
529
Набір куль У 23
4
530
Набір куль У 24
4
531
Набір куль У 25
4
534
Набір куль У 28
6
535
Набір куль У 29
6
542
Набір куль "Павутина" У 36
5
545
Набір куль "Павутина" У 39
7
592
Набір куль У 85
4
593
Набір куль У 86
4
596
Набір куль У 89
4
597
Набір куль У 91
4
598
Набір куль У 92
5
536
Набір куль У 30
6
603
Набір куль У 97
5
707
Куля зі стрічкою 0,8 м B160
3
708
Куля зі стрічкою 0,8 м B161
3
711
Куля зі стрічкою 0,8 м B164
3
712
Куля зі стрічкою 0,8 м B165
3
717
Куля зі стрічкою 0,8 м B1691
3
732
Набір куль "Пелюстки" У183
6
733
Набір куль "Пелюстки-2" У184
6
734
Набір куль "Пелюстки-2" У185
6
735
Набір куль "Пелюстки-2" У186
6
738
Набір куль У189
4
739
Набір куль У190
4
740
Набір куль У191
4
741
Набір куль У192
4
745
Набір куль У194
4
1087
Комплект куль 1/70/3
3,18
1088
Комплект куль 1/80/3
3,62
1089
Комплект куль 1/100/2
3,62
1096
Комплект куль 1/70/31
3,18
1097
Комплект куль 1/80/31
3,62
1098
Комплект куль 1/100/21
3,62
1108
Комплект куль Z25/3
4,68
1109
Комплект куль Z28/3
6,06
1110
Комплект куль Z43/2
6,06
1117
Комплект куль Z28A/3
9,56
1118
Комплект куль Z43A/1
4,46
Ялинкові прикраси > новорічні кулі > великі (понад 100 мм)
632
Куля зі стрічкою 0,8 м B130
31
633
Куля зі стрічкою 0,8 м B131
31
636
Куля зі стрічкою 0,8 м B134
31
637
Куля зі стрічкою 0,8 м B135
31
642
Куля зі стрічкою 0,8 м B1391
31
643
Куля зі стрічкою 0,8 м B140
18
644
Куля зі стрічкою 0,8 м B141
18
647
Куля зі стрічкою 0,8 м B144
18
648
Куля зі стрічкою 0,8 м B145
18
650
Куля зі стрічкою 0,8 м B147
18
653
Куля зі стрічкою 0,8 м B1491
18
654
Куля зі стрічкою 0,8 м B150
9
655
Куля зі стрічкою 0,8 м B151
9
658
Куля зі стрічкою 0,8 м B154
9
659
Куля зі стрічкою 0,8 м B155
9
664
Куля зі стрічкою 0,8 м B1591
9
1099
Комплект куль 1/120/21
3,08
1100
Комплект куль 1/150/1
4,68
1111
Комплект куль Z45/1
4,68
Структура формування асортименту новорічних товарів, %
Ялинки штучні
10-15
Гірлянди
10-15
Гірлянди електричні
5-10
Шари скляні (поштучно)
20-40
Шари скляні (в наборах)
25-45
Іграшки пластикові
5-10
Іграшки формові
5-15
Штучні ялинкові прикраси
5-10
Свічі
3-10
Новорічні композиції
3-5
Іграшки для оформлення інтер’єру
2-5
Інше
7-10
Цінова структура новорічних товарів, грн.
Товар
Цінова група
Дешева
Середня
Дорога
Штучні ялинки
90-200
200-400
Від 400
Гірлянди
1,2-5
5-8
Від 8
Електричні гірлянди
15-25
25-45
Від 45
Набори скляних шарів
11-13
13-16
Від 16
Набори пластикових іграшок
3-5
5-8
Від 8
Шари скляні
2-4
4-6
Від 6
Свічі
0,4-3
3-6
Від 6
Новорічні композиції
5-10
10-20
Від 20
Декоративні фігурки
1-3
3-6
від 6
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
341кб. | скачати


Схожі роботи:
Асортимент та споживчі властивості сушеного винограду
Асортимент та споживчі властивості ікри лососевих риб
Асортимент та споживчі властивості скляного посуду для подачі і прийому напоїв в торговому
Правове забезпечення захисту прав споживачів в Україні
Правове регулювання в галузі захисту прав споживачів
Способи захисту прав споживачів у торговельному обслуговуванні
Класифікація та оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на споживчі властивості і якість медичних
Правопорушення у сфері захисту прав споживачів цивільно правової
Проблема захисту прав споживачів у сфері надання послуг
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru