Аналітична хімія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Федеральне державне освітній заклад

середньої професійної освіти
«Балаковської ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»

Робоча програма

«Аналітична хімія»
для спеціальності 280201 (3201)
«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»
2007

Схвалено Складена відповідно до
предметною комісією вимог до мінімуму
Голова ПЦК змісту та рівня
_______________ Підготовки випускників
«____»________ За фахом 280201 (3201)
Заступник директора з навчальної
роботі
______________ В.І. Моторина
«___» ___________

Тематичний план
Найменування розділів і тем.
Макс. нагий. для студ.
Сам. уч. нагий. студ.
Обов'язкові навчальні заняття
всього
У тому числі:
аудитор. годинник
Лабор. практ.
Введення
2
2
2
Розділ 1 Теоретичні основи АХ

Тема 1.1 Способи вираження складу розчину

8
4
4
4
Тема 1.2 Закон діючих мас. Хімічна рівновага. Гомогенне рівновагу
6
2
4
4
Тема 1.3 Гетерогенні рівноваги
16
6
10
10
Розділ 2 Якісний аналіз
Тема 2.1 Аналітичні операції і реакції
4
4
4
Тема 2.2 Якісний аналіз катіонів
12
12
4
8
Тема 2.3 Якісний аналіз аніонів
6
6
4
2
Розділ 3 Оцінка достовірності аналітичних даних
12
4
8
8
Розділ 4 Кількісний аналіз
Тема 4.1 Гравіметричний аналіз
22
4
18
8
10
Тема 4.2 Титриметричний аналіз (тітриметрія)
24
4
20
20
Тема 4.3 Кислотно-основне титрування (протометометрія)
30
6
24
20
4
Тема 4.4 Комплексономтеріческое титрування
14
4
10
6
4
Тема 4.5 Окислювально-відновне титрування (оксідіметрія або редоксіметрія)
27
7
20
8
12
Тема 4.6 Електрохімічні методи аналізу
10
2
8
4
4
Тема 4.7 Рефрактомтеріческій метод аналізу
10
2
8
4
4
Всього з дисципліни:
203
45
158
110
48

Приблизний зміст навчальної дисципліни

Введення

Предмет і завдання аналітичної хімії (АХ). Значення АХ у виробничій та науково-дослідної діяльності людини. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу. Якісний і кількісний аналіз.

Розділ 1 Теоретичні основи АХ

Тема 1.1 Способи вираження складу розчину

Студент повинен:
знати:
- Способи вираження концентрації розчинів;
- Способи представлення різних часткою речовини в розчині;
вміти:
- Розрахувати концентрацію речовини в розчині;
- Проводити розрахунки на перехід від одного способу вираження концентрації до іншого.
Способи вираження складу розчину. Масова, об'ємна, молярна частки. Еквівалент, молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента, титр, титр розчину по обумовленому речовини. Електролітична дисоціація.
Тема 1.2 Закон діючих мас. Хімічна рівновага. Гомогенне рівновагу
Студент повинен:
знати:
- Застосування закону діючих мас в аналітичній хімії;
- Сенс константи автопротоліза;
вміти:
- Обчислювати ступінь дисоціації за константі дисоціації і навпаки;
- Обчислювати водневий і гідроксильний показники розчинів.
Закон діючих мас. Хімічна рівновага. Константа рівноваги. Гомогенні рівноваги. Автопротоліз. Константа автопротоліза, її сенс. Водневий і гідроксильний показники.
Тема 1.3 Гетерогенні рівноваги
Студент повинен:
знати:
- Правило добутку розчинності;
- Вплив різних чинників на розчинність малорозчинних електролітів;
- Дробове осадження;
вміти:
- Обчислювати розчинність за величиною добутку розчинності і твори розчинності за відомою розчинності;
- Обчислювати розчинність малорозчинної електроліту в присутності однойменного іона;
- Обчислювати розчинність малорозчинної електроліту, що не містить однойменного іона.
Гетерогенні рівноваги в системі «розчин-осад». Твір розчинності. Обчислення розчинності за величиною добутку розчинності і навпаки. Вплив однойменного іона на розчинність малорозчинної електроліту. Обчислення розчинності малорозчинної електроліту в присутності однойменного іона. Вплив різних факторів на розчинність: концентрації іонів водню, окисно-відновних реакцій, реакцій комплексоутворення, розчинника, температури. Дробове осадження.

Розділ 2 Якісний аналіз

Тема 2.1 Аналітичні операції і реакції
Студент повинен:
знати:
- Вимоги, які пред'являються до аналітичних реакцій;
- Види хімічних реактивів;
- Методи якісного аналізу;
вміти:
- Підібрати для конкретного аналізу реактив відповідної марки.
Хімічні методи якісного аналізу. Аналітичні реакції, вимоги, які пред'являються до них: чутливість, селективність. Аналітичні реактиви, їх класифікація за ступенем чистоти: чистий, чистий для аналізу, хімічно чистий, особливо чистий. Методи якісного аналізу.
Тема 2.2 Якісний аналіз катіонів
Студент повинен:
знати:
- Аналітичну класифікацію катіонів;
- Умови проведення аналітичних реакцій катіонів першої групи;
- Дія групового реактиву;
вміти:
- Виявити катіони по конкретному завданню;
- Обгрунтувати вибір і хід аналізу суміші катіонів у відповідності з конкретним завданням;
- Обгрунтовувати рівняннями хімічних реакцій достовірність результатів аналізу.
Аналітична класифікація катіонів. Кислотно-основна схема проведення аналізу суміші катіонів. Реакції і хід аналізу катіонів I аналітичної групи. Реакції і хід аналізу катіонів II аналітичної групи.
Лабораторна робота
Аналітичні реакції катіонів I аналітичної групи. Аналіз суміші катіонів I аналітичної групи.
Лабораторна робота
Аналітичні реакції катіонів II аналітичної групи. Аналіз суміші катіонів II аналітичної групи.
Тема 2.3 Якісний аналіз аніонів
Студент повинен:
знати:
- Аналітичні реакції аніонів та умови їх виявлення;
вміти:
- Виявити аніони;
- Вибрати і обгрунтувати хід аналізу суміші аніонів, провести цей аналіз.
Аналітична класифікація аніонів, загальна характеристика. Якісні реакції на аніони.
Лабораторна робота
Аналітичні реакції: хлорид-, бромід-, іоід-, карбонат-, сульфат-, нітрат-іонів.
Лабораторна робота
Проведення аналізу суміші аніонів.

Розділ 3 Оцінка достовірності аналітичних даних

Студент повинен:
знати:
- Типи помилок в аналізі;
- Точність методу (дисперсія, стандартне відхилення);
- Довірчий інтервал; довірча ймовірність;
вміти:
- Провести статистичну обробку результатів аналізу;
- Розрахувати стандартне відхилення;
- Застосовувати в розрахунках коефіцієнт Стьюдента.
Абсолютні і відносні недостовірності. Випадкові похибки. Довірчий інтервал. Стандартне відхилення середнього результату. Коефіцієнт Стьюдента. Застосування методів математичної обробки результатів аналізу з метою встановлення точності та достовірності використовуваного методу.

Розділ 4 Кількісний аналіз
Тема 4.1 Гравіметричний аналіз
Студент повинен:
знати:
- Сутність гравіметричного аналізу;
- Послідовність операцій у гравіметричного аналізу;
- Механізм утворення опадів;
вміти:
- Користуватися довідковою літературою;
- Виконувати операції гравіметричного аналізу;
- Проводити розрахунки результатів аналізу.
Сутність гравіметричного аналізу. Типи вагових визначень. Теорія осадження. Операції гравіметричного аналізу (взяття наважки, її розчинення, промивання, висушування, прожарювання).
Розрахунки в гравіметричного аналізу. Помилки при оцінці резуьтатов визначень (абсолютна, відносна).
Лабораторна робота
Визначення вмісту барію в кристалічному хлориді барію
Тема 4.2 Титриметричний аналіз (тітриметрія)
Студент повинен:
знати:
- Сутність та класифікацію методів титриметрического аналізу;
- Способи встановлення точки еквівалентності;
- Способи приготування робочих розчинів;
- Способи розрахунків концентрації робочих розчинів;
- Методи титрування;
вміти:
- Розраховувати наважку і концентрацію інсталяційного і робочого розчинів;
- Проводити розрахунки на перехід від одного способу вираження концентрації до іншого.
Загальні поняття та положення тітриметрія. Реакції, що використовуються в тітриметрія, вимоги до них. Класифікація методів аналізу. Способи приготування робочих розчинів. Способи титрування (пряме, зворотне, титрування заступника).
Способи вираження концентрації розчинів у титриметрическим аналізі (молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента, титр, поправочний коефіцієнт.
Тема 4.3 Кислотно-основне титрування (протометометрія)
Студент повинен:
знати:
- Сутність методу протолітометріі;
- Правила вибору індикатора для кислотно-основного титрування;
- Робочі розчини методу і способи їх приготування;
вміти:
- Приготувати робочий і настановний розчини заданої концентрації;
- Відтитрувати приготований робочий розчин по установчого речовини;
- Провести розрахунки титру, молярної концентрації еквівалента, поправочного коефіцієнта;
- Обгрунтувати ці індикатори для встановлення точки еквівалентності;
- Скласти рівняння хімічних реакцій;
- Використовувати безпечні прийоми роботи з обладнанням, речовинами.
Дисоціація води, водневий і гідроксильний показники. Буферні розчини. Значення pH розчинів сильних кислот і основ, слабких кислот і основ.
Загальна характеристика методу кислотно-основного титрування. Особливості встановлення точки еквівалентності в методі.
Кислотно-основні індикатори. Робочі розчини методу: розчини з встановленою і приготованої концентрацією. Установчі речовини.
Лабораторна робота
Стандартизація робочих розчинів кислоти, луги по настановних речовин (встановлення титру і молярної концентрації еквівалента).
Лабораторна робота
Визначення вмісту сірчаної кислоти в аналізованому розчині
Тема 4.4 Комплексономтеріческое титрування
Студент повинен:
знати:
- Будова молекул комплексних сполук;
- Визначення заряду комплексного іона, комплексообразователя, числа мегандов, координаційного числа;
- Сутність методу тригонометрії;
- Механізм дії метал-індикаторів;
- Умови трілонометріческого аналізу;
вміти:
- Написати рівняння електричної дисоціації за типом сильного і слабкого електроліту;
- Скласти рівняння реакції взаємодії трилону Б з іонами двовалентного металу;
- Розрахувати молярну масу еквівалента трилону Б;
- Розрахувати результати аналізів.
Комплексні сполуки, їх будова, номенклатура. Дисоціація комплексних сполук. Константа нестійкості (стійкості) комплексного іона.
Суть методу комплексонометріі. Трілонометрія. Робочі розчини, настановні речовини. Метал-індикатори, їх дію.
Лабораторна робота
Приготування робочого розчину трилону Б і його стандартизація по установчого речовини.
Лабораторна робота
Визначення загальної жорсткості води.
Тема 4.5 Окислювально-відновне титрування (оксідіметрія або редоксіметрія)
Студент повинен:
знати:
- Сутність оксідіметріі;
- Залежність молярної маси еквівалента окислювача і відновника від умов реакції;
- Сутність прямого і непрямого (зворотного і по заміщенню) титрування та випадки їх застосування;
- Окислювально-відновні потенціали;
- Сутність методу перманганатометрія: робочий розчин, настановні речовини, індикатори, умови проведення аналізу;
- Правила приготування і зберігання розчинів йоду й тіосульфату;
- Безпечні прийоми роботи з окислювачами і відновниками;
вміти:
- Приготувати робочі розчини та їх стандартизувати, приготувати настановні розчини;
- Визначити напрямок реакції за допомогою редокс-потенціалів;
- Складати рівняння окисно-відновних реакцій, підбирати коефіцієнти методом електронно-іонного балансу (методом напівреакцій);
- Проводити перманганатометрчіескіе і йодометричним аналізи з дотриманням певних умов;
- Розраховувати молярні маси еквівалентів окислювачів і відновників;
- Розраховувати навішування вихідних речовин, результати визначень;
- Користуватися довідковою, навчальної та технічної літератури.
Суть методу оксідіметріі. Класифікація методів оксідімтеріі. Окислювально-восстановітение (редокс) потенціали. Фактор еквівалентності окислювачів і відновників. Індикатори для окислювально-відновного титрування.
Перманганатометрія. Суть методу. Приготування робочого розчину перманганату калію і його стандартизація по основному речовини (щавлева кислота, оксалат алюмінію, оксалат натрію). Особливості перманганатометріческіх визначень. Автокаталіз. Молярна маса еквівалента перманганату калію. Аналіз відновників методом перманганатометрія в різних середовищах.
Йодометрія. Суть методу. Робочі розчину методу йодометріі, їх приготування та стандартизація. Індикатори. Особливості йодометричним визначень. Аналіз окислювачів і відновників.
Лабораторна робота
Приготування робочого розчину перманганату калію і його стандартизація по одному з настановних речовин
Лабораторна робота
Стандартизація робочого розчину тіосульфату натрію за дихромату калію (титрування методом заміщення)
Лабораторна робота
Визначення масової частки сульфідів у технічному зразку методом зворотного титрування
Тема 4.6 Електрохімічні методи аналізу
Студент повинен:
знати:
- Класифікацію фізико-хімічних методів аналізу;
- Сутність потенціометричного аналізу;
- Правила роботи з pH методом.;
вміти:
- Підготувати pH метр до роботи;
- Провести вимірювання pH досліджуваного розчину.
Теоретичні основи методу. Пристрій електродів потенціометрії. Потенціал електрода. Індикаторні електроди для методу нейтралізації. Пристрій pH - методу.
Лабораторна робота
Визначення концентрації водневих іонів потенціометричним способом.
Тема 4.7 Рефрактомтеріческій метод аналізу
Студент повинен:
знати:
- Теоретичні основи рефрактометрическим методу аналізу;
- Правила роботи з рефрактометра;
вміти:
- Підготувати рефрактометр до роботи;
- Приготувати серію стандартних розчинів;
- Визначити показник заломлення стандартних розчинів,, побудувати градуювальний графік залежності показника заломлення від складу суміші;
- Визначити показник заломлення, концентрацію речовини у контрольному розчині.
Сутність рефрактометрическим методу і область застосування. Залежність показника заломлення від різних факторів.
Лабораторна робота
Визначення кількісного складу розчину солі

Література:
1 Іщенко А.А., Аналітична хімія,-М.: АСАДЕМА, 2004
2 Ольшанова К.М. Аналітична хімія, - М.: Хімія, 1980.
3 Шапіра Є.А. Аналітична хімія, - М.: ВШ, 1977
4 Ярославцев О.О. Збірник завдань і вправ з Аналітичної хімії, - М.: ВШ, 1979
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Методичка
67.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналітична хімія 2
Аналітична хімія її предмет завдання значення та основні поняття Організація аналітичного контролю
Хімія і Стоматологія Хімія у моїй майбутній професії
Аналітична психологія
Аналітична математика
Аналітична психологія К Г Юнга
Аналітична функція маркетингу
Аналітична психологія Юнга
© Усі права захищені
написати до нас