Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Overview

Ф 1
Ф 2_Пріложеніе


Sheet 1: Ф 1
Додаток 1
Додаток
до наказу Мінфіну РФ
від 22 липня 2003р. № 67н
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
на 2006 рік Коди
Форма N1 по ОКУД 0710001
Дата (рік, місяць, число) 2007 03 01
Організація ЗАТ "Росс" за ЄДРПОУ 12137767
Ідентифікаційний номер ательщіка ІПН 006100000020
Вид діяльності Виробництво ізольованих проводів і кабелів по КВЕД 31.30
Організаційно-правова форма / форма власності 16
Закрите акціонерне товариство / Приватна власність за ОКОПФ / ОКФС 67
Одиниця виміру: тис.руб. / Млн.руб (непотрібне закреслити) за ОКЕІ 384/385
Місцезнаходження (адреса) 643,744055, Москва, Пєскова, 9
Дата затвердження

3/1/2007
Дата відправлення (прийняття)


АКТИВ Код по-казника На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи


Нематеріальні активи 110

Основні засоби 120 35,009.0 33,054.0
Незавершене будівництво 130

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності 135

Довгострокові фінансові вкладення 140 520.0 520.0
Відкладені податкові активи 145

Інші необоротні активи 150


151

РАЗОМ по розділу I 190 35,529.0 33,574.0
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ


Запаси 210 23,502.0 9,958.0
в тому числі: 211 3,950.0 2,942.0
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
тварини на вирощуванні та відгодівлі 212

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) 213 6,741.0 2,401.0
готова продукція і товари для перепродажу 214 12,472.0 4,489.0
товари відвантажені 215

витрати майбутніх періодів 216 338.0 126.0
інші запаси і витрати 217

Податок на додану вартість по придбаних цінностей 220 995.0 531.0
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230

в тому числі: 231

покупці і замовники


Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 5,427.0 1,575.0
в тому числі: 241 2,100.0 205.0
покупці і замовники


Короткострокові фінансові вкладення 250
5.0
Грошові кошти 260 136.0 120.0
Інші оборотні активи 270

РАЗОМ по розділу II 290 30,061.0 12,189.0
БАЛАНС 300 65,590.0 45,763.0
Форма 0710001 с.2
ПАСИВ Код по-казника На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ


Статутний капітал 410 10 10
Власні акції, викуплені в акціонерів 411 () ()
Додатковий капітал 420 30005 30005
Резервний капітал 430

в тому числі: 431

резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів 432


433

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 470 (45364) (54575)
РАЗОМ по розділу III 490 (15349) (24560)
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 510

Позики і кредити

Відкладені податкові зобов'язання 512

Інші довгострокові зобов'язання 520

РАЗОМ за розділом IV 590

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Позики і кредити 610 71116 65884
Кредиторська заборгованість 620 9823 4439
в тому числі:


постачальники та підрядники 621 6610 3738
заборгованість перед персоналом організації 622 335 73
заборгованість перед державними позабюджетними фондами 623 336 9
заборгованість з податків і зборів 624 239 264
інші кредитори 625 2303 355
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів 630

Доходи майбутніх періодів 640

Резерви майбутніх витрат 650

Інші короткострокові зобов'язання 660


661

РАЗОМ по розділу V 690 80939 70323
БАЛАНС 700 65590 45763
Руководітель_________________________ Головний бухгалтер ___________
(Підпис) (розшифровка підпису)
(Підпис) (розшифровка підпису)
"01" березня 2007Sheet 2: Ф 2_Пріложеніе

Додаток 2

Додаток
до наказу Мінфіну РФ від 22 липня 2003р. № 67н
(З урахуванням наказу Держкомстату РФ і Мінфіну РФ
від 14 листопада 2003р. № 475/102н)
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
на 2006 рік
Коди
Форма N1 по ОКУД 0710001
Дата (рік, місяць, число) 2007 03 01
Організація ЗАТ "Росс" за ЄДРПОУ


12137767
Ідентифікаційний номер ательщіка ІПН


006100000020
Вид діяльності Виробництво ізольованих проводів і кабелів по КВЕД


31.30
Організаційно-правова форма / форма власності 16
Закрите акціонерне товариство / Приватна власність за ОКОПФ / ОКФС


67
Одиниця виміру: тис.руб. / Млн.руб (непотрібне закреслити) за ОКЕІ


384/385

Показник За звітний період За аналогічний період перед-дущего року
Найменування Код рядка
1 2 3 4
Доходи і витрати по звичайних вилам діяльності


Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010 62325 85955

011

Собівартість проданих товарів, продукції, послуг 020 (52043) (68872)

021

Валовий прибуток 029 10282 17083
Комерційні витрати 030

Управлінські витрати 040 (15177) (15952)
Прибуток (збиток) від продажу 050 (4895) 1131
Інші доходи і витрати


Відсотки до отримання 060

Відсотки до сплати 070 (2377) (1385)
Доходи про участі в інших організаціях 080

Інші операційні доходи 090 87 59

091

Інші операційні витрати 100 (948) (814)
Прибуток (збиток) до оподаткування 140 (8133) (1009)
Відкладені податкові активи 141

Відкладені податкові зобов'язання 142

Поточний податок на прибуток 150


180

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду 190 (8133) (1009)
ДОВІДКОВО. 200

Постійні податкові зобов'язання (активи)
Базовий прибуток (збиток) на акцію 201

Разводнения прибуток (збиток) на акцію 202


Додаткові дані:Середньооблікова чисельність персоналу в 2004р., Чол:
98

Середньооблікова чисельність персоналу в 2005р., Чол:
55

ЗМІСТ

Введення

1 Теоретичні аспекти прогнозування фінансової стійкості підприємства

1.1 Поняття і типи фінансової стійкості підприємства

1.2 Методика аналізу та прогнозування фінансової стійкості підприємства

2 Аналіз фінансової стійкості ЗАТ «Росс»

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Діагностика ризику банкрутства за методикою Федеральної служби з фінансового оздоровлення та банкрутства РФ

2.3 Діагностика ризику банкрутства за правилами проведення арбітражними керуючими фінансового аналізу підприємства

2.4 Діагностика ризику банкрутства за методикою Е. Альтмана

2.5 Діагностика ризику банкрутства за методикою Г.В. Савицької

3 Розробка пропозицій щодо підвищення фінансової стійкості ЗАТ «Росс»

3.1 Основні напрямки вдосконалення

3.2 Визначення економічної ефективності внесених пропозицій

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.

Для того щоб забезпечувати виживання, необхідно, вміти реально оцінювати фінансовий стан, як свого підприємства, так і існуючих потенційних конкурентів. Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.

Забезпечення фінансової стійкості будь-якої комерційної організації є найважливішим завданням її менеджменту. Фінансовий стан організації можна визнати стійким, якщо при несприятливих змінах зовнішнього середовища вона зберігає здатність нормально функціонувати, своєчасно і повністю виконувати свої зобов'язання за розрахунками з персоналом, постачальниками, банками, по платежах до бюджету і позабюджетні фонди і при цьому виконувати свої поточні плани і стратегічні програми.

Фінансові можливості організації практично завжди обмежені. Завдання забезпечення фінансової стійкості полягає в тому, щоб ці обмеження не перевищували розумних меж. У той же час необхідно дотримуватися обов'язкове у фінансовому плануванні вимога обачності, формування резервів на випадок виникнення непередбачених обставин, які могли б призвести до втрати фінансової стійкості.

Таким чином, в умовах ринкової економіки запорукою виживання підприємств служить їх стійке фінансове становище, забезпечення якого в даний час особливо актуально у виробничому секторі економіки.

Фінансова стійкість підприємства зумовлюється впливом сукупності внутрішніх і зовнішніх факторів.

Зовнішні чинники майже не залежать від підприємств, тому вони не можуть надавати помітного впливу на них.

Внутрішні чинники є залежними, і тому підприємства за допомогою впливу на ці фактори можуть коригувати свою фінансову стійкість.

Першу групу внутрішніх факторів утворюють організаційно-управлінські чинники, які визначають цілі і стратегію розвитку підприємства: вдосконалення організаційної структури та структури управління; оптимізація складу працівників підприємств по кількості і професіоналізму, ефективне використання праці працівників, підвищення продуктивності праці; вдосконалення рівня менеджменту; підвищення культури підприємства і його репутації; вдосконалення маркетингу.

Організаційна структура - один з основних елементів управління організацією. Вона характеризується розподілом цілей і завдань управління між підрозділами та працівниками організації і спрямована, перш за все, на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації, розподіл між ними прав і відповідальності.

Сучасні підприємства діють в умовах жорсткої конкуренції. У таких умовах об'єктивною необхідністю стійкості підприємств виступає впровадження і вдосконалення служби маркетингу, яка встановлює зв'язок підприємства з ринком шляхом вивчення ринку, визначення місця підприємства на ньому, постійного контролю змін його кон'юнктури.

Друга група внутрішніх факторів, шляхом впливу на які можна підвищити фінансову стійкість підприємства, представлена ​​виробничими чинниками, куди входять: обсяг, асортимент, структура, якість продукції; собівартість, забезпеченість основними і оборотними засобами і рівень їх використання, наявність і ступінь інфраструктури; екологія виробництва .

Зростання обсягу виробництва продукції, поліпшення її якості, зміна структури продукції безпосередньо впливають на результативність роботи підприємства, збільшення попиту на неї і підвищення цін, результатом чого стають зростання прибутку підприємства і, отже, підвищення стійкості його фінансового положення.

Особливу увагу підприємствам слід приділяти визначенню оптимального розміру необхідних обігових коштів, так як даний показник безпосередньо впливає на кінцеві результати діяльності. Визначення оптимальної потреби в оборотних коштах здійснюється за допомогою застосування економічно обгрунтованих, прогресивних норм запасів.

Третю групу факторів, спрямованих на підвищення фінансової стійкості підприємств, утворюють фінансово економічні фактори.

Підвищення фінансової стійкості підприємств в рамках даної групи чинників можливо за наступними напрямками: постійний фінансовий аналіз діяльності підприємства; підвищення платоспроможності; оптимізація структури майна і джерел його формування; оптимізація співвідношення власних і позикових коштів; підвищення прибутковості та рентабельності.

Таким чином, для стабільного фінансового положення необхідний постійний аналіз фінансової стійкості підприємства та її контроль, що й обумовлює актуальність даної теми курсової роботи.

Метою роботи стало розгляд теоретичних і практичних аспектів аналізу та прогнозування фінансової стійкості організацій з метою розробки напрямків підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Досягнення поставленої мети зумовлює виконання таких завдань:

- Розглянути економічну сутність та теоретичні аспекти аналізу фінансового стану і фінансової стійкості підприємства;

- Дати економічну характеристику досліджуваного підприємства;

- Провести аналіз фінансового стану і фінансової стійкості досліджуваного підприємства і розробити напрямки оптимізації його діяльності.

Об'єктом дослідження є підприємства нафтогазового комплексу.

Теоретичною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі фінансів: О.М. Саврукова, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета, Балабанова І.Т. та інших. В якості конкретних методів проведення дослідження використано прийоми і методи фінансового аналізу та фінансового менеджменту.

У дослідженні застосовувалися основні методи фінансового аналізу - горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний. У сукупності, використані в роботі методи дозволили забезпечити достовірність економічного аналізу.

Така послідовність аналізу дозволить забезпечити системний підхід у викладі методики фінансового аналізу і більш глибоке засвоєння його основ.

1 Теоретичні аспекти прогнозування фінансової стійкості підприємства

1.1 Поняття і типи фінансової стійкості підприємства

Фінансовий стан є найважливішою характеристикою діяльності підприємства. Воно визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал в діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів всіх учасників фінансових відносин: як самого підприємства, так і його партнерів.

Фінансовий стан-це здатність підприємства фінансувати свою діяльність.

Одними з найважливіших характеристик фінансово-економічної діяльності підприємства є платоспроможність і фінансова стійкість.

Під платоспроможністю зазвичай розуміється здатність підприємства розраховуватися за короткострокової кредиторської заборгованості наявними в його розпорядженні грошовими коштами та їх еквівалентами.

Стабільність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі характеризує поняття фінансова стійкість. Тобто фінансову стійкість можна трактувати, як здатність підприємства відповідати за своїми довгостроковими фінансовими зобов'язаннями.

Вітчизняні економісти по-різному трактують сутність поняття «фінансова стійкість».

На початку 90-х рр.. запас фінансової стійкості підприємства характеризували запасом джерел власних коштів, за тієї умови, що його власні кошти перевищують позикові. Вона оцінювалася також співвідношенням власних і позикових коштів в активах підприємства, темпами накопичення власних коштів, співвідношенням довгострокових і короткострокових зобов'язань, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами.

Спеціаліст з фінансового аналізу М.М. Крейнина визначає фінансову стійкість наступним чином 1:

«Фінансова стійкість - одна з характеристик відповідності структури джерел фінансування у структурі активів. На відміну від платоспроможності, яка оцінює оборотні активи і короткострокові зобов'язання підприємства, фінансова стійкість визначається на основі співвідношення різних видів джерел фінансування та його відповідності складу активів ».

Л.Т. Гіляровський відзначає 2, що поняття «фінансова стійкість» організації багатогранно, воно більш широке на відміну від поняття «платоспроможність», тому що включає в себе оцінку різних сторін діяльності організації, тому характеристика фінансової стійкості на основі співвідношення власних і позикових коштів з активами компанії, відображає тільки загальні риси фінансової стійкості і вимагає використання додаткових характеристик.

Гіляровський дає наступне визначення фінансової стійкості: «фінансова стійкість - це економічний фінансовий стан організації в процесі розподілу і використання ресурсів, що забезпечує її поступальний розвиток цілях зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності».

Розрізняють такі типи фінансової стійкості:

1) абсолютна стійкість фінансового стану, коли існує надлишок джерел формування запасів і витрат;

2) нормально-стійкий фінансовий стан - запаси й витрати забезпечуються сумою власних коштів;

3) нестійкий фінансовий стан, коли запаси і витрати забезпечуються за рахунок власних і позикових коштів;

4) кризовий фінансовий стан - запаси й витрати взагалі не забезпечуються джерелами формування.

Стійкий фінансовий стан - це постійна платіжна готовність, достатня забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне їх використання, чітка організація розрахунків, наявність стійкої фінансової бази.

Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (насамперед партнерам по договірних відносин) визначити фінансові можливості організації на тривалі перспективи, які залежать від структури її капіталу; ступеня взаємодії кредиторами та інвесторами; умов, на яких залучені й обуживают зовнішні джерела фінансування. Так, багато керівників підприємств, включаючи представників державного сектора економіки, вважають за краще вкладати в справу мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, узятих у борг, проте якщо структура «власний капітал - позиковий капітал» має значний перекіс у бік боргів, то комерційна організація може збанкрутувати, якщо відразу кілька кредиторів несподівано зажадають повернути свої гроші в «невстановлена» час.

Не менш важливим є оцінка фінансової стійкості в короткостроковому плані, що пов'язано з виявленням ступеня ліквідності балансу, оборотних активів і платоспроможності організації, Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Вивчення фінансового стану має дати керівництву підприємства картину його дійсного фінансового стану.

Тут слід зазначити, що інформація про минуле й сьогодення фінансовому стані корисна лише в тій мірі, в якій вона впливає на майбутнє становище справ.

Мета аналізу фінансової стійкості не тільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан, але і в тому, щоб постійно проводити роботу щодо його поліпшення. Аналіз показує, по яких напрямках потрібно вести роботу, дає можливість виявлення найбільш важливих аспектів і найбільш слабких сторін. Результати аналізу дають відповідь на питання, які можливі шляхи поліпшення фінансового стану в конкретний період його діяльності.

1.2 Методика аналізу та прогнозування фінансової стійкості підприємства

У процесі фінансового аналізу застосовується ряд спеціальних способів і прийомів. Способи застосування аналізу фінансового стану можна умовно поділити на дві групи: традиційні та математичні 3.

У даній роботі розглядаються тільки традиційні методи, до них відносяться: використання абсолютних, відносних і середніх величин; прийом порівняння, зведення й угруповання; прийом ланцюгових підстановок.

Прийом порівняння полягає в зіставленні фінансових показників звітного періоду з їхніми плановими значеннями і з показниками попереднього періоду. Для того щоб результати порівняння забезпечили правильні висновки аналізу, необхідно встановити порівнянність порівнюваних показників, тобто їхня однорідність і однокачественность. Порівнянність аналітичних показників зв'язана з порівнянністю календарних строків, методів оцінки, умов роботи, інфляційних процесів і т.д.

Прийом зведення й угруповання полягає в об'єднанні інформаційних матеріалів в аналітичні таблиці, що дає можливість зробити необхідні зіставлення й висновки. Аналітичні угруповання дозволяють у процесі аналізу виявити взаємозв'язок різних економічних явищ і показників, визначити вплив найбільш істотних факторів і виявити ті або інші закономірності й тенденції в розвитку фінансових процесів.

Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунку величини впливу факторів у загальному комплексі їхнього впливу на рівень сукупного фінансового показника. Сутність прийомів ланцюгових підстановок полягає в тому, що, послідовно заміняючи кожний показник базисним, всі інші показники розглядаються при цьому як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного фактору на сукупний фінансовий показник. Число ланцюгових підстановок залежить від кількості факторів, що впливають на сукупний фінансовий показник. Розрахунки починаються з вихідної бази, коли всі фактори дорівнюють базисному показнику, тому загальне число розрахунків на одиницю більше кількості визначальних факторів. Ступінь впливу кожного фактору встановлюється шляхом послідовного вирахування: із другого розрахунку віднімається перший, із третього - другий і т. д. Застосування ланцюгових підстановок вимагає суворої послідовності у визначенні впливу окремих факторів. Ця послідовність полягає в тому, що в першу чергу звертається увага на ступінь впливу кількісних показників, що характеризують абсолютний обсяг діяльності, обсяг фінансових ресурсів, об'єм доходів і витрат, у другу чергу - якісних показників, що характеризують рівень доходів і витрат, ступінь ефективності використання фінансових ресурсів .

Прийом різниць полягає в тому, що попередньо визначається абсолютна або відносна різниця (відхилення від базисного показника) по досліджуваних факторів і сукупного фінансового показника. Потім це відхилення по кожному фактору перемножується на абсолютне значення інших взаємозалежних факторів. При вивченні впливу на сукупний показник двох факторів (кількісного і якісного) прийняте відхилення по кількісному фактору множити на базисний якісний фактор, а відхилення по якісному фактору - на звітний кількісний фактор.

Прийом ланцюгових підстановок і прийом різниць є різновидом прийому, що отримав назву елімінування. Елімінування - логічний прийом, використовуваний при вивченні функціонального зв'язку, який передбачає послідовне виділення впливу одного фактора і виключення впливу всіх інших 4.

На практиці основними методами аналізу фінансового состояніяпредпріятія є горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, метод фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз.

Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом. Даний метод дозволяє виявити тенденції зміни статей звітності або їх груп та на підставі цього обчислити базисні темпи приросту. Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях.

Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому, тобто розрахунок питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і оцінка його впливу. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівняння підприємств, а відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів.

Горизонтальний і вертикальний види аналізу взаємно доповнюють один одного. Тому на практиці можна побудувати аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітності, так і динаміку окремих її показників.

Варіантом горизонтального аналізу є трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей періодів. Цей аналіз носить перспективний або прогнозний характер. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому.

Аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відносин між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язку показників.

Порівняльний аналіз - це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників підрозділів, цехів, дочірніх фірм і т. п., і міжгосподарський аналіз підприємства в порівнянні даних конкурентів з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.

Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих та стохастичних прийомів дослідження.

Факторний аналіз може бути як прямим, так і зворотним, тобто синтезом - з'єднанням окремих елементів у загальний результативний показник.

Всі перераховані методи аналізу відносяться до формалізованим. Однак існують і неформалізовані методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні і т. п., які засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні.

Використання прийомів аналізу для конкретних цілей вивчення стану аналізованого господарюючого суб'єкта складає в сукупності методику аналізу.

Різні автори пропонують різні методики фінансового аналізу. Деталізація процедурної сторони методики фінансового аналізу залежить від поставлених цілей, а також від різних факторів інформаційного, тимчасового, методичного і технічного забезпечення 5.

У ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється за рахунок самофінансування, а при недостатності власних фінансових ресурсів - за рахунок позикових коштів, важливою аналітичної характеристикою є фінансова стійкість підприємства.

Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність 6. На практиці застосовують різні методики аналізу фінансової стійкості. Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства за допомогою абсолютних показників.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок чи недолік джерел коштів для формування запасів і витрат, який визначається у вигляді різниці величини джерел засобів і величини запасів і витрат.

ФС = СОС-ЗЗ, (1.1)

де: ФС-фінансова стійкість підприємства;

СОС-власний оборотний капітал;

ЗЗ-загальна величина запасів і витрат.

Для характеристики джерел формування запасів і витрат використовується декілька показників, які відображають різні види джерел:

 1. Наявність власних оборотних коштів;

 2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел (ФТ) формування запасів і витрат чи функціонуючий капітал;

Надлишок (+) або нестача (-)

ФТ = КФ-ЗЗ; (1.2)

 1. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат:

ФО = Капітал і резерви + Довгострокові зобов'язання + Позики і кредити - Необоротні активи (1.3)

Надлишок (+) або нестача (-) ФО = ВІ-ЗЗ

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний показник типу фінансової ситуації

(1.4)

Можливо виділення 4х типів фінансових ситуацій:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану. Цей тип ситуації зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості і відповідає таким умовам: Фс ³ О; Фт ³ О; Фо ³ 0; тобто S = {1,1,1};

2.Нормальная стійкість фінансового стану, яка гарантує платоспроможність: Фс <0; Фт ³ 0; Фо ³ 0; тобто S = {0,1,1};

3.Неустойчівое фінансове становище, пов'язана з порушенням платоспроможності, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів: Фс <0; Фт <0; Фо ³ 0; т. е. S = {0,0,1};

4. Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть його кредиторської заборгованості: Фс <0; Фт <0; Фо <0; тобто S = {0,0,0}.

Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня залежності від позикових джерел фінансування. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності. Для аналізу фінансової стійкості використовуються наступні показники:

 1. Коефіцієнт автономії (K а) являє собою одну з найважливіших характеристик фінансової стійкості підприємства, його незалежність від позикового капіталу і дорівнює частці джерел коштів в загальному підсумку балансу:

K а = Власний капітал

Загальний підсумок коштів (1.5)

 1. Коефіцієнт фінансової незалежності (K зав) є зворотним коефіцієнта автономії:

K зав = 1 / K а (1.6)

 1. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу, або коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:

K фр = Залучені кошти / Власний капітал (1.7)

Коефіцієнт маневреності власного капіталу:

K ман = Власні оборотні кошти

Власний капітал (1.8)

5. Коефіцієнт покриття інвестицій показує, яка частина основних засобів та інших необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами:

K ПДВ = Довгострокові зобов'язання / Необоротні активи (1.9)

6. Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами:

K мз = Власні оборотні кошти / Запаси (1.10)

7. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів:

K сс / ЗС = (Залучений капітал + Короткострокові кредити банків)

Власний капітал (1.11)

8. Коефіцієнт мобільності власних коштів:

До моб = (Власний капітал - Необоротні активи)

Власний капітал (1.12)

Показує ступінь мобільності власних коштів підприємства.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов'язана, перш за все, із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Так багато підприємств, воліють вкладати в справу мінімум власних коштів, а фінансувати його за рахунок грошей, узятих у борг. Однак якщо структура «власний капітал - позикові кошти» має значний перекіс у бік боргів, підприємство може збанкрутувати, коли кілька кредиторів одночасно вимагатимуть свої кошти назад в «незручне» час.

Незважаючи на уявну простоту завдання кількісного оцінювання фінансової стійкості підприємства, єдиного загальновизнаного підходу до побудови відповідних алгоритмів оцінки немає. Показники, які включаються в різні методики аналізу, можуть істотно варіювати як в кількісному відношенні, так і за методами розрахунку 7.

2 Аналіз фінансової стійкості ЗАТ «Росс»

2.1 Коротка характеристика підприємства

ЗАТ «Росс» є комерційною організацією з виробництва кабельно-провідникової продукції різних марок. Товариство має свідоцтво про державну реєстрацію № 589 серія АТ-СР від 19.07.2001г., Видане Міський реєстраційною палатою м. Москви. На підставі цих даних 13.12.2002 р. внесено запис в ЕГРЮЛ. Юридична адреса підприємства: м. Москва, вул. Пєскова 9.

Діяльність організації не підлягає ліцензуванню.

Організаційна структура управління ЗАТ «Росс» представлена ​​у вигляді схеми (Малюнок 2.1).

Рисунок 2.1 - Організаційна структура управління ЗАТ «Росс»

До числа основних постачальників ЗАТ «Росс», відносяться московські фірми ЗАТ «Авантек» (поставки міді), ТОВ «Альстом» (алюміній), ТОВ «Астронг-Полімер» (пластикат).

ЗАТ «Росс» здійснює постачання готової продукції наступним організаціям: ТОВ «Промислові системи», ВАТ «Роснефть», ТОВ «Астіон» (м. Москва), ТОВ «Ространс» (м. Волжський), ВАТ «Сибур» (Ямало - Ненецький АТ), а також дрібногуртовим фірмам і приватним особам.

У таблиці 2.1. представлені основні техніко-економічні показники, що характеризують діяльність ЗАТ «Росс» у 2005 - 2006 роках.

Таблиця 2.1

Основні техніко-економічні показники ЗАТ «Росс» у 2005 - 2006 рр.., Тис. руб.

Показники

Періоди

Відхилення


2005

2006

абсолют

відносить,%

1

2

3

4

5

1.Об 'ем реалізованої продукції (виторг від продажів), тис. руб.

85 955,00

62 325,00

-23 630,00

-27,49

2.Среднеспісочная чисельність працюючих, чол.

98

55

-43

-43,9

в тому числі робітників, чол ..

70

35

-35

-50,0

3.Среднегодовая виробіток на одного працюючого, тис. грн., В т.ч.

877,09

1 133,18

256,09

29,20

працівника, тис. руб.

1 227,93

1 780,71

552,79

45,02

4 Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, УРАХУВАННЯМ

8 566,00

2 874,00

-5 692,00

-66,45

5. Середньорічна заробітна плата промислово-виробничого персоналу, УРАХУВАННЯМ

713,80

239,60

-474,20

-66,43

6.Среднегодовая вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

35 902,50

34 551,50

-1 351,00

-3,76

7.Среднегодовая вартість оборотних коштів, тис. грн.

22 078,00

21 125,00

-953,00

-4,32

8 Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб

68 872,00

52 043,00

-16 829,00

-24,44

9. Валовий прибуток, тис. грн.

17 083,00

10 282,00

-6 801,00

-39,81

10.Затрати на один рубль реалізації продукції, р.

0,80

0,84

0,03

4,21

11.Прібиль від продажу, тис. руб.

1 131,00

-4 895,00

-6 026,00

-532,80

12. Прибуток до оподаткування, тис. руб ..

-1 009,00

-8 133,00

-7 124,00

706,05

14 Рентабельність основного виду діяльності,%

1,32

-7,85

-9,17

-696,90

15 Рентабельність капіталу,%

1,64

-9,41

-11,05

-672,76

Як видно з таблиці 2.1, розмір обсягу реалізації продукції протягом аналізованого періоду скоротився на 27,49% (23 630,0 т. р.), що обумовлено скороченням середньоспискової чисельності персоналу з 98 чол. на початок року до 55 чол. на кінець року (на 44%). Середньорічна виробіток на одного робітника в 2005 році склала 877,09 т.р., а в 2006 році - 1 133,18 УРАХУВАННЯМ Середньорічна заробітна плата на одного працюючого скоротилася на 66,43% і склала 239,6 т.р., що пов'язано зі скороченням фонду заробітної плати.

Повна собівартість продукції в 2006 році скоротився на 24,44% і склала 52 043,00 тис. руб. Прибуток від продажів також знизилася на 6 026 тис. руб. або 532,8% за рахунок скорочення обсягу реалізації продукції. Витрати на 1 руб. реалізації зросли з 0,80 р. у 2005 році до 0,84 р. у 2006 році.

Середньорічна вартість оборотних засобів зменшилася на 953 тис. руб. або на 4,32%. Це відбулося за рахунок зменшення готової продукції для перепродажу з 12 427 тис. руб. до 4489 тис. руб, витрат майбутніх періодів з 338 до 126 тис. руб., ПДВ по придбаних цінностей з 995 до 531 тис. руб., дебіторської заборгованості з 5427 тис. руб у 2005 році до 1575 тис. руб. у 2006 році. Середньорічна вартість основних фондів зменшилася на 1351 тис. руб., Що склало 3,76%.

Рентабельність реалізації продукції знизилася на 696,9% за рахунок зниження прибутку від продажів. Рентабельність капіталу також має негативну динаміку за рахунок зниження прибутку до оподаткування з -1009 тис. руб. до -8133 тис. руб.

У російській і зарубіжній практиці існують різні методики діагностики банкрутства підприємства. Стосовно до ЗАТ «Росс» будуть використані чотири методики, що грунтуються на аналізі системи показників, що всебічно характеризують економічну діяльність підприємства.

2.2 Діагностика ризику банкрутства за методикою Федеральної служби з фінансового оздоровлення та банкрутства РФ

З метою забезпечення єдиного методичного підходу при проведенні співробітниками ФСФО Росії аналізу фінансового стану організацій наказом керівника ФСФО РФ від 23 січня 2001 р. N 16 були затверджені Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій 8. Методичні вказівки встановили порядок проведення співробітниками ФСФО Росії аналізу фінансового стану організацій при виконанні експертизи та складанні висновків з відповідних питань, проведення моніторингу фінансового стану організацій, здійснення інших функцій ФСФО Росії. Проведемо розрахунок та аналіз показників фінансового стану ЗАТ «Росс» за даною методикою на основі показників звітності (додатки 1 і 2).

Середньомісячна виручка (К1) розраховується як відношення виручки, отриманої організацією за звітний період, до кількості місяців у звітному періоді:

До 1 = Валова виручка організації по оплаті,

Т

де Т - кількість місяців в даному звітному періоді.

У 2005 р.: До 1 = УРАХУВАННЯМ

У 2006 р.: До 1 = УРАХУВАННЯМ

Частка грошових коштів у виручці (К2) організації розраховується як частка виручки організації, отримана в грошовій формі, по відношенню до загального обсягу виручки:

До 2 =

У 2005 р.: До 2 =

У 2006 р.: До 2 =

Середньооблікова чисельність працівників (К3).

У 2005 р.: До 3 = 55 чол.

У 2006 р.: До 3 = 98 чол.

Ступінь платоспроможності загальна (К4) визначається як частка від ділення суми позикових коштів (зобов'язань) організації на середньомісячну виручку:

До 4 = (стор. 690 + стор 590) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 4 =

У 2006 р.: До 4 =

Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам (К5) обчислюється як частка від ділення суми довгострокових пасивів і короткострокових кредитів банків та позик на середньомісячну виручку:

До 5 = (стор. 590 + стор 610) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 5 =

У 2006 р.: До 5 =

Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань по рядках "постачальники та підрядники", "векселя до сплати", "заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами", "аванси отримані" і "інші кредитори" на середньомісячну виручку. Всі ці рядки пасиву балансу функціонально відносяться до зобов'язань організації перед прямими кредиторами або її контрагентами:

До 6 = (стор. 621 + стор 625) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 6 =

У 2006 р.: До 6 =

Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи (К7) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань по рядках "заборгованість перед державними позабюджетними фондами" та "заборгованість перед бюджетом" на середньомісячну виручку:

До 7 = (стор. 623 + стор 624) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 7 =

У 2006 р.: До 7 =

Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8) обчислюється як частка від ділення суми зобов'язань по рядках "заборгованість перед персоналом організації", "заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів", "доходи майбутніх періодів", "резерви майбутніх витрат", "інші короткострокові зобов'язання" на середньомісячну виручку:

До 8 = (стор. 622 + стор 630 + р. 640 + стор 650 + стор 660) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 8 =

У 2006 р.: До 8 =

Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9) визначається як відношення поточних позикових коштів (короткострокових зобов'язань) організації до середньомісячної виручки:

До 9 = ряд 690 (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 9 =

У 2006 р.: До 9 =

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10) обчислюється як відношення вартості всіх оборотних коштів у вигляді запасів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень, грошових коштів та інших оборотних активів до поточних зобов'язань організації:

У 2005 р.: До 10 =

У 2006 р.: До 10 =

Власний капітал в обороті (К11) обчислюється як різниця між власним капіталом організації та її позаоборотних активів:

До 11 = (стор. 490 - стор 190) (форма N 1)

У 2005 р.: До 11 = -15349-35529 = - 50878

У 2006 р.: До 11 = -24560 - 33574 = - 58134

Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними засобами) (К12) розраховується як відношення власних коштів в обороті до всієї величини оборотних коштів:

До 12 = (стор. 490 - стор 190) / стор 290 (форма N 1)

У 2005 р.: До 12 =

У 2006 р.: До 12 =

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (К13) обчислюється як частка від ділення власного капіталу на суму активів організації:

До 13 = ряд 490 / (стор. 300) (форма N 1)

У 2005 р.: До 13 =

У 2006 р.: До 13 =

Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами (К14) обчислюється шляхом ділення оборотних активів організації на середньомісячну виручку і характеризує обсяг оборотних активів, виражений у середньомісячних доходи організації, а також їх оборотність:

До 14 = ряд 290 (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 14 =

У 2006 р.: До 14 =

Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (К15) обчислюється як відношення вартості оборотних коштів у виробництві до середньомісячної виручки. Оборотні кошти у виробництві визначаються як кошти в запасах з урахуванням ПДВ мінус вартість товарів відвантажених:

До 15 = (стор. 210 + стор 220) - стор 215 (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 15 =

У 2006 р.: До 15 =

Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках (К16) обчислюється як відношення вартості оборотних коштів за вирахуванням оборотних коштів у виробництві до середньомісячної виручки:

До 16 = (стор. 290 - стор 210 - стор 220 + стор 215) (форма N 1) / К1

У 2005 р.: До 16 =

У 2006 р.: До 16 =

Рентабельність оборотного капіталу (К17) обчислюється як частка від ділення прибутку, що залишається в розпорядженні організації після сплати податків і всіх відрахувань, на суму оборотних коштів:

До 17 = ряд 190 (форма N 2) / стор 290 (форма N 1)

У 2005 р.: До 17 =

У 2006 р.: До 17 =

Рентабельність продажів (К18) обчислюється як частка від ділення прибутку, отриманої в результаті реалізації продукції, на виручку організації за той же період:

До 18 = ряд 050 (форма N 2) / стор 010 (форма N 2)

У 2005 р.: До 18 =

У 2006 р.: До 18 =

Середньомісячна виробіток на одного працівника (К19) обчислюється як частка від ділення середньомісячної виручки на середньоспискову чисельність працівників:

До 19 = К1 / стор 850 (форма N 5)

У 2005 р.: До 19 =

У 2006 р.: До 19 =

Ефективність позаоборотних капіталу (фондовіддача) (К20) визначається як відношення середньомісячної виручки до вартості необоротних капіталу:

До 20 = К1 / стор 190 (форма N 1)

У 2005 р.: До 20 =

У 2006 р.: До 20 =

Коефіцієнт інвестиційної активності (До 21) обчислюється як частка від ділення суми вартості необоротних активів у вигляді незавершеного будівництва, дохідних вкладень в матеріальні цінності і довгострокових фінансових вкладень на загальну вартість необоротних активів:

У 2005 р.: До 21 =

У 2006 р.: До 21 =

Коефіцієнти виконання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом (К22), бюджетом суб'єкта Російської Федерації (К23), місцевим бюджетом (К24), а також перед державними позабюджетними фондами (К25) та Пенсійним фондом Російської Федерації (К26) обчислюються як відношення величини сплачених податків (внесків ) до величини нарахованих податків (внесків) за той самий звітний період:

До i = податки (внески) уплач. / Податки (внески) начисл.,

де i = 22, 23, 24, 25, 26

Результати розрахунку фінансових показників ЗАТ «Росс», використовуваних для діагностики банкрутства згідно з методичними вказівками Федеральної служби з фінансового оздоровлення та банкрутства РФ в 2006 році представлені в додатку 3.

Аналіз даних табл. 2.2 показує, що в цілому стан підприємства можна охарактеризувати як передкризовий. У підприємства є недолік власних оборотних коштів (-56 320,0), частка власного капіталу в оборотних активах складає -3,55, що вказує на велику фінансову залежність підприємства від позикових коштів (значення коефіцієнта фінансової незалежність складає - 0,45).

Низький рівень рентабельності оборотного капіталу вказує на його неефективне використання, оскільки на один рубль, вкладений в оборотні актину, підприємство отримує 38К. збитку. Теж можна віднести і до рентабельності продажів підприємства (-0,06).

2.3 Діагностика ризику банкрутства за правилами проведення арбітражними керуючими фінансового аналізу підприємства

Нормативні значення фінансових коефіцієнтів, використовуваних для діагностики банкрутства арбітражними керуючими згідно «Правил проведення арбітражними керуючими фінансового аналізу» 9 (затверджені Постановою Уряду РФ від 26 червня 2003р. № 367) наведено в Таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Граничні і нормальні значення фінансових коефіцієнтів

Найменування показника

Значення показників


Нормальне

Проблемне

Кризовий

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Більше 0,04

Від 0,04 до 0,02

Менше 0,02

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

Більше 2

Від 2 до 1

Менше 1

3. Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами

Більше 1,5

Від 1,5 до 1

Менше 1

4. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

Менше 3 міс.

Від 3 міс. до 12 міс.

Більше 12 міс.

5. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

Більше 0,5

Від 0,5 до 0,3

Менше 0,3

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Більше 0,3

Від 0,3 до 0

Менше 0

7. Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах

0

Від 0 до 0,2

Понад 0,2

8. Відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів

0

Від 0 до 0,1

Понад 0,1

9. Рентабельність активів

Більше 0,1

Від 0,1 до -0,1

Менше -0,1

10. Норма чистого прибутку

Більше 0,08

Від 0,08 до -0,08

Менше -0,08

Розрахунок фінансових коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

на початок року

на кінець року

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

на початок року

на кінець року

3. Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами

на початок року

на кінець року

4. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

на початок року

на кінець року

5. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

на початок року

на кінець року

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

на початок року

на кінець року

7. Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах

на початок року

на кінець року

8. Відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів

на початок року

на кінець року

9. Рентабельність активів

на початок року

на кінець року

10. Норма чистого прибутку

на початок року

на кінець року

На підставі проведених розрахунків, складемо таблицю значень фінансових коефіцієнтів підприємства на початок і кінець 2006 року (додаток 4).

Розрахунок фінансових коефіцієнтів, що застосовуються в даній методиці, дозволяє зробити висновок про те, що фінансовий стан підприємства в цілому на кінець звітного періоду є проблемним. Розрахункові значення більшості показників перебуває значно нижче нормативу.2.4 Діагностика ризику банкрутства за методикою Е. Альтмана

Досвід прогнозування банкрутства організації за кордоном базується в ряді випадків на факторних моделях. Серед безлічі методів можна виділити пятифакторную модель Е. Альтмана (коефіцієнт ймовірності банкрутства). Формула Альтмана має такий вигляд:

Z 5 = 1,2 До про + 1,4 До н.п. + 3,3 К р + 0,6 К п + К від,

де К об - частка покриття активів власним оборотним капіталом;

До н.п. - рентабельність активів, що розраховується за нерозподіленого прибутку;

К р - рентабельність активів;

До п - коефіцієнт покриття за ринковою вартістю акціонерного капіталу;

К від - віддача всіх активів.

У таблиці 2.3 представлена ​​взаємозв'язок значення Z 5 і можливості виникнення банкрутства. На основі цієї методики проведемо розрахунок ймовірності банкрутства ЗАТ «Росс» у 2006 році.

Таблиця 2.3

Імовірність банкрутства по моделі Е. Альтмана

Значення Z 5

Вірогідність банкрутства

1,8 і менше

дуже висока

від 1,81 до 2,7

висока

від 2,71 до 2,9

можлива

від 3 і вище

дуже мала

Критичне значення індексу Z - рахунку = 2,7

До про - частка покриття активів власним оборотним капіталом, що характеризує платоспроможність організації:

На початок року:

На кінець року:

До н.п. - рентабельність активів, що розраховується за нерозподіленого прибутку:

На початок року:

На кінець року:

К р - рентабельність активів;

На початок року:

На кінець року:

До п - коефіцієнт покриття за ринковою вартістю акціонерного капіталу:

На початок року:

На кінець року:

К від - віддача всіх активів

На початок року:

На кінець року:

Таблиця 2.4

Показники ймовірності банкрутства ЗАТ «Росс»

Показник

Значення показника, УРАХУВАННЯМ


початок 2006

кінець 2006

Частка покриття активів власним оборотним капіталом (К об)

-0,78

-1,27

Рентабельність активів за нерозподіленого прибутку (До н.п.)

-0,02

-0,18

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування (Кр)

-0,02

-0,18

Коефіцієнт покриття за ринковою вартістю акціонерного капіталу

0,0002

0,0002

Віддача активів

1,31

1,36

На початок року: Z 5 = 1,2 * (-0,78) +1,4 * (-0,02) +3,3 * (-0,02) +0,06 * (0,0002) + 1,31 = -0,05

На кінець року: Z 5 = 1,2 * (-1,27) +1,4 * (-0,18) +3,3 * (-0,18) +0,06 * (0,0002) + 1,36 = -0,48

Згідно таблиці 2.4, в 2006р. ступінь ймовірності банкрутства ЗАТ «Росс» дуже висока, тому що Z 5 <1,8 (-0,48 <1,8).

Слід мати на увазі, що представлена ​​модель діагностики банкрутства підприємства може показувати об'єктивний результат тільки для тих акціонерних товариств, акції яких вільно продаються на ринку цінних паперів, тобто мають ринкову вартість. ЗАТ «Росс» не відповідає цій умові, тому результати, отримані відповідно до цієї методики потребують додаткової перевірки.

2.5 Діагностика ризику банкрутства за методикою Г.В. Савицької

Багато вітчизняні фахівці рекомендують до використання методику діагностики банкрутства Г.В. Савицької. Сутність цієї методики - класифікація підприємств за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня показників фінансової стійкості і рейтингу цих показників у балах 10.

Для використання цієї методики стосовно ЗАТ «Росс», скористаємося моделлю з трьома балансовими показниками (Таблиця 2.5).

I клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості, що дозволяє бути впевненим у поверненні позикових засобів;

II клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані;

III клас - проблемні підприємства;

IV клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після вжиття заходів з фінансового оздоровлення. Кредитори ризикують втратити свої кошти і відсотки;

V клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні.

Таблиця 2.5

Угруповання підприємств на класи за рівнем платоспроможності

Показник

Межі класів згідно з критеріями


I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

Рентабельність сукупного капіталу,%

30 і вище (50 балів)

29,9-20 (49,9-35 балів)

19,9-10 (34,9-20 балів)

9,9-1 (19,9-5 балів)

менше 1 (0 балів)

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,0 і вище (30 балів)

1,99 -1,7 (29,9-20 балів)

1,69-1,4 (19,9 -10 балів)

1,39:1,1 (9,9 - балів)

1 і нижче (0 балів)

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,7 і вище (20 балів)

0,69-0,45 (19,9 - 10 балів)

0,44-0,30 (9,9-5 балів)

0,29 -0,20 (5-1 балів)

менше 0,2 (0 балів)

Межі класів

100 балів

99-65 балів

64-35 балів

34-6 балів

0 балів

Згідно з цими критеріями визначимо, до якого класу належить ЗАТ «Росс» (Таблиця 2.5). Для цього проведемо розрахунок необхідних показників на основі наявних даних (Таблиця 2.6).

Таблиця 2.6

Фінансові показники підприємства в 2006р., Тис. руб.

Показник

Період, м.


2005

2006

Власний капітал

-15349

-24560

Позиковий капітал

80939

70323

Прибуток до АЛЕ

-1009

-8133

Оборотні активи

30061

12189

Витрати майбутніх періодів

338

126

Короткострокові зобов'язання

80939

70323

Доходи майбутніх періодів

0

0

Резерви майбутніх витрат і платежів

0

0

Валюта Балансу

65590

45763

Рентабельність сукупного капіталу,%:

На початок року: R =

На кінець року: R =

Коефіцієнт поточної ліквідності

На початок року:

На кінець року:

Коефіцієнт фінансової незалежності

На початок року:

На кінець року:

Таблиця 2.7

Фінансові показники ЗАТ «Росс» в 2006р.

Показник

На початок 2006 р.

На кінець 2006 р.


фактичний рівень показника

Кількість балів

фактичний рівень показника

Кількість балів

Рентабельність сукупного капіталу,%

-3,08

0

-35,54

0

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,37

0

0,17

0

Коефіцієнт фінансової незалежності

-0,23

0

-0,54

0

Разом

-

0

-

0

Дані Таблиці 2.7 свідчать про те, що за ступенем фінансового ризику, обчисленого за допомогою даної методики, ЗАТ «Росс» в 2006р. можна віднести до V класу, причому на кінець року воно погіршило своє становище.

3 Розробка пропозицій щодо підвищення фінансової стійкості ЗАТ «Росс»

3.1 Основні напрямки вдосконалення

Для поліпшення фінансового стану ЗАТ «Росс» необхідно проведення наступних заходів:

- Збільшення виробничої потужності підприємства за рахунок введення нової екструзійної лінії;

- Продаж невикористовуваних об'єктів основних засобів та земельної ділянки;

- Прискорення розрахунків з покупцями і замовниками;

- Оптимізація запасів матеріалів;

- Зниження собівартості продукції за рахунок скорочення витрат на закупівлю сировини та матеріалів;

- Скорочення управлінських витрат.

Визнання того факту, що в даний час у більшості російських підприємств існують проблеми з управління, формування, розподілу прибутку, вимагає розгляду певних методів вирішення даних питань.

Серед факторів, що впливають на приріст прибутку, провідна роль належить зниженню вартості продукції. Вибір шляхів скорочення поточних витрат виробництва грунтується на аналізі структури собівартості. Для матеріальних галузей промисловості найбільш характерним шляхом є економія матеріальних ресурсів, для трудомістких - поліпшення використання основного капіталу, для енергоємних - економія палива та електроенергії. При виробництві продукції підвищеної якості поточні витрати найчастіше зростають. Проте в результаті реалізації цієї продукції за підвищеними цінами прибуток також зростає. Взагалі максимізація прибутку є найголовнішою метою діяльності будь-якого підприємства.

Аналіз політики формування та використання прибутку ЗАТ «Росс» показав, що на показник прибутку комерційної організації впливають певні виробничі і цінові фактори. Серед інших можна виділити вплив фактора цін, їх зміна впливає на рівень прибутку, тому не можна не враховувати ті фактори, які безпосередньо впливають на рівень цін на продукцію розглянутого підприємства.

У той же час на зміну рівня цін впливають наступні фактори: якість реалізованої продукції, ринки збуту, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси. Всі ці фактори визначають концепцію та напрямки товарної стратегії комерційної організації.

Товарна стратегія передбачає певний курс дій товаровиробника. У її завдання входить забезпечення наступності рішень і заходів з формування асортименту, підтримці конкурентоспроможності товарів, визначення оптимальних товарних ніш (сегментів). Крім цього сюди входить розробка і здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів.

В даний час частина продукції ЗАТ «Росс», вимагає подальшого її супроводу, тобто гарантійне та післягарантійне обслуговування. Так пропонуючи дані послуги покупцям ЗАТ «Росс» може залучити додаткового покупця і збільшити ринкову частку даної продукції. Як наслідок, це призведе до збільшення обсягу виручки і прибутку підприємства.

При аналізі діяльності ЗАТ «Росс» особливу увагу слід приділити розгляду впливу такого фактора, як ринки збуту, тому що цей фактор значно впливає на рівень средньореалізаціоних цін.

ЗАТ «Росс» реалізує свою продукцію по досить широкому спектру збутових каналів. В силу своєї специфіки, а також у силу недостачі оборотних коштів, підприємство змушене встановлювати різні ціни на свою продукцію для різних покупців.

Наприклад, велику частину своєї продукції підприємство реалізує за договірними, більш високими цінами численним оптовим покупцям (в основному, це юридичні особи), а частина продукції реалізується по лінії взаємозаліків з різними постачальниками матеріалів.

У зв'язку з цим рекомендується збільшити в загальній масі частку продукції, що продається за договірними, більш високими цінами. Це зумовить підвищення середнього рівня ціни однієї одиниці виробу, і в результаті збільшить прибуток від реалізації продукції. При постійному браку фінансових коштів ЗАТ «Росс» не в змозі в досить короткі терміни виконувати великі замовлення клієнтів на виготовлення окремих видів продукції, у зв'язку з цим рекомендується використовувати у діяльності позики і кредити. При цьому витрати на оплату відсотків по них будуть набагато нижчими, якби підприємство взагалі не справило і не реалізувала цю продукцію.

Важливе значення у знаходженні шляхів по максимізації прибутку комерційної організації відіграє такий виробничий фактор як амортизація основних фондів. Спосіб нарахування амортизації зумовлює оподатковувану базу у нарахуванні податку на прибуток і податку на майно підприємства. Впровадження нових об'єктів основних фондів, необхідних для приросту обсягу продажів, обумовлює збільшення амортизаційних нарахувань, які закладаються в собівартість реалізованої продукції. Собівартість одиниці продукції визначає відпускну ціну товарів, робіт, послуг і, отже, рівень прибутку, який припадає на одиницю продукції. Тому з метою зниження витрат на одиницю виробу і збільшення рентабельності продажів і продукції рекомендується вибирати метод нарахування амортизації, що дозволяє встановлювати ціну продукції, яка покриває виробничі та реалізаційні витрати, таким чином, щоб ціна продажу була допустимої як для підприємства, так і для споживачів продукції.

Для успішної реалізації запропонованих заходів пропонується провести наступні дії щодо вдосконалення виробничого процесу:

 • ліквідувати диспропорцію цін між споживаються у виробництві матеріально грошовими коштами (у зв'язку з випереджаючими темпами зростання виробничих витрат порівняно з темпами зростання доходу від реалізації швейної продукції) і реалізованої фірмою швейної продукцією;

 • модернізувати основні засоби підприємства.

3.2 Визначення економічної ефективності внесених пропозицій

Розрахуємо зміну середньої ціни реалізації продукції ЗАТ «Росс» залежно від ринків збуту продукції в табл. 3.1

У результаті зміни ціни одиниці продукції ЗАТ «Росс» отримає додаткової суми прибутку від продажів:

15 х 39 539 = 593 тис. руб.

Розмір чистого прибутку, отриманого в результаті впровадження запропонованого заходу, тобто без урахування податку на прибуток, складе:

593 - (59,3 х 0,24) = 450 тис. руб.

У зв'язку зі зміною ринків збуту продукції середній рівень ціни однієї одиниці виробу збільшився на 5% у загальній масі частки продукції, продаваної за договірними цінами, сума чистого прибутку збільшилася на 450,0 тис. руб.

Таблиця 3.1

Вплив ринків збуту продукції на зміну ціни одиниці продукції ЗАТ «Росс»

Ринки збуту

Середня ціна одиниці продукції, грн.

Обсяг продажів, шт.

Структура продажів,%

Зміна ціни одиниці продукції, грн.факт

план

факт

план

Відхилення


1.Постоянним споживачам

3200

156200

143940

41

36

-5

-16

2.По договірними цінами

3500

205300

234400

54

59

+5

+175

3. Інші

3300

16840

17050

5

5

-

-

ВСЬОГО

-

378340

395390

100

100

-

15

У табл. 3.2 відображено вплив розроблених заходів на основні показники діяльності ЗАТ «Росс».

Збільшення обсягів виробництва призведе до необхідності розширення ринку збуту, пошуку найбільш вигідних партнерів. Це досягається шляхом стимулювання працівників збуту (менеджерів) через введення почасово-преміальної системи оплати праці. Пропонується доплата менеджеру по збуту певного відсотка від суми додатково укладених договорів з покупцями. Таке стимулювання підвищить зацікавленість працівників збуту в пошуку нових збутових каналів, в укладенні договорів на більш вигідних умовах. Це призведе до отримання додаткового прибутку підприємства.

Таблиця 3.2

Основні показники діяльності ЗАТ «Росс» в результаті структурних змін ринку збуту

п / п

Показники

Звітний період

Плановий період

1

2

3

4

1

Випуск продукції в звітному періоді, шт.

378340

395390

2

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

62325

74704,5

3

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

52043

63746,5

4

Валовий прибуток, тис. руб.

10282

10958

5

Витрати на 1 рубль проданих товарів, р.

0,84

0,85

6

Рентабельність виробничої діяльності,%

7,9

14,0

7

Рентабельність продажів,%

6,6

7,1

У результаті запропонованого заходу отримаємо наступні результати.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг:

38434 х 1825 = 74704,5 тис. руб ..

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг:

38434 х 1500 = 63746,5 тис. руб ..

Валовий прибуток: 74704,5 - 63746,5 = 10958 тис. руб.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства: 10958 - (10958 х 0,24) = 8328 тис. руб.

Приріст чистого прибутку: 8328 - 7814 = 514 тис. руб.

Економічний ефект від даного заходу представлений в табл. 3.3.

У результаті запропонованих заходів економічного стимулювання працівників ЗАТ «Росс» істотно підвищиться продуктивність праці, а, отже, результативність використання робочого фактора та інших виробничих чинників.

Таблиця 3.3

Економічний ефект від стимулювання працівників ЗАТ «Росс»

Показники

Значення

1

2

1.Себестоімость одиниці виробу, р.

 • факт

 • план


2900

3000

2.Ціна за одиницю виробу, р.

 • факт

 • план


3500

3650

3.Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

 • факт

 • план132419

140284

4.Об'ем виробництва за рік, штук

 • факт

 • план


378340

384340

5.Валовая прибуток, тис. руб.

 • факт

 • план


22701

24982

6.Налог на прибуток, тис. руб.

 • факт

 • план


5448

5996

7.Чістая прибуток, тис. руб.

 • факт

 • план


17253

18986

Висновок

У цій курсовій роботі досягнута поставлена ​​мета і вирішені всі поставлені завдання.

Результати цільового аналізу поточної діяльності ЗАТ «Росс» вказують на кризовий стан підприємства. Головною проблемою ЗАТ «Росс» є те, що керівництво вчасно не змогло ідентифікувати кризову ситуацію і вчасно розпочати трансформацію організації. Ця ситуація на даний момент звужує свободу вибору антикризових процедур, які можливо застосувати.

На підприємстві відбувається відволікання значної частини грошових коштів у дебіторську заборгованість (1575 тис.руб. На кінець 2006 року), створення зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей (2942 тис.руб. На кінець 2006 року) і готової продукції (4489 тис. руб. на кінець 2006 року) при існуючому рівні і обсягах виробництва. Як наслідок, на підприємстві недостатньо коштів на погашення поточної кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядчиками, персоналом, бюджетом та позабюджетними фондами. Тому ЗАТ «Росс» змушене залучати дорогі банківські кредити (на кінець 2006 року їх розмір склав 65884 тис. грн.).

У ЗАТ «Росс» є значна кількість основних засобів, їх залишкова вартість на кінець 2006 року склала 33054 тис.руб. Необхідно визначити перелік обладнання (інвентарю, пристроїв), не використовується в поточної виробничої діяльності, що дозволить або продати його, або здати в оренду за цінами попиту на відповідному ринку. При цьому потенційними покупцями цього обладнання можуть виступати кредитори, постачальники матеріалів. Крім того, продаж невикористаного устаткування дозволить підприємству скоротити платежі податку на майно організацій, який платиться з залишкової вартості основних засобів.

Узагальнюючи вищесказане, для поліпшення фінансового стану ЗАТ «Росс» необхідно проведення наступних заходів:

- Збільшення виробничої потужності підприємства за рахунок введення нової екструзійної лінії;

- Продаж невикористовуваних об'єктів основних засобів та земельної ділянки;

- Прискорення розрахунків з покупцями і замовниками;

- Оптимізація запасів матеріалів;

- Зниження собівартості продукції за рахунок скорочення витрат на закупівлю сировини та матеріалів;

- Скорочення управлінських витрат.

Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації частина друга від 26 січня 1996

 2. Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)»

 3. Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій, затверджені Наказом ФСФО РФ від 23 січня 2001 р. № 16

 4. Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу », затверджених розпорядженням Федерального управління в справах про неспроможність (банкрутство) при Держкоммайна РФ № 31-р від 12.08.1994 р.

 5. Правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу, затверджені постановою Уряду РФ від 25 червня 2003 р. № 367

 6. Тимчасові правила перевірки арбітражним керуючим наявності ознак фіктивного та умисного банкрутства (затв. постановою Уряду РФ від 27 грудня 2004 р. N 855)

 7. Анохін В.С. Попередження банкрутства та відновлення платоспроможності неспроможного боржника / / Господарство право. - 2006. - № 1. - С. 48

 8. Гончаров А.І. Попередження банкрутства комерційної організації за законодавством РФ: методологія і механізми реалізації / / Законодавство і економіка. - 2006. - № 9. - С. 33-35

 9. Гончаров А.І. Система правових критеріїв - боргових показників для попередження банкрутства комерційної організації / / Право і економіка. - 2006. - № 8. - С. 15-22

 10. Гусєва Т. Чи потрібен новий порядок визнання юридичної особи банкрутом? / / Законодавство і економіка. - 2006. - № 10. - С. 15-17

 11. Дорохіна Є.Г. Природа правовідносини неспроможності (банкрутства) / / Журнал російського права. - 2006. - № 5. - С. 15-18

 12. Дорохіна Є.Г. Державне регулювання в сфері банкрутства / / Право і економіка. - 2006. - № 2. - С. 15-18

 13. Жане А.А. Ліквідація чи банкрутство / / Право і економіка. - 2005. - № 12. - С. 41-42

 14. Камишан В.А. Як підвищити ефективність процедур банкрутства / / Російський податковий кур'єр № -2, 2005. с. 16-23.

 15. Кареліна С.А. Правове регулювання неспроможності (банкрутства): навчально-практичний посібник. - М.: - Волтерс Клувер », 2006. - 356 с.

 16. Кіперман Г. Оцінка фінансової стійкості комерційної організації / / Фінансова газета. - 2005 - № 7. - С. 8

 17. Король І.А. Адміністративна відповідальність за банкрутство / / Відомості Верховної Ради. - 2006. - № 11. - С. 18-19

 18. Литвинов Н. Про що розповість баланс. Фінансовий аналіз річної звітності / / Подвійна запис. - 2005. - № 3. - С. 18-19

 19. Нейман Є. Діагностика кризи в компанії / / Консультант бухгалтера. - 2005. - № 1. - С. 22-25.

 20. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності предпріятія.4-е перероб. і доп. - Мінськ: ТОВ «Нове Знання», 2006. - 688 с.

 21. Семенова О.П. Як оцінити фінансовий стан організації і загрозу банкрутства / / Податковий вісник. - 2003. - № 4. - С. 22-24

 22. Ткачов В.М., Мілов П.О. Визнання боржника неспроможним як спосіб захисту порушених прав і як міра примусу / / Законодавство і економіка. - 2006. - № 11. - С. 22-23

 23. Четверкин А. Правила проведення арбітражним керуючим фінансово-економічного аналізу / / Право і економіка № 9, 2004. с. 23-29.

Додаток 3

Показники фінансового стану ЗАТ «Росс» в 2006р.

Показник

Значення на початок 2006р.

Значення на кінець 2006р.

1. Загальні показники

Середньомісячна виручка (К1)

7 162,92

5 193,75

Частка грошових коштів у виручці (К2)

1

1

Середньооблікова чисельність персоналу (К3)

55

98

2. Показники платоспроможності та фінансової стійкості

Ступінь платоспроможності загальна (К4)

11,3

13,54

Коефіцієнт заборгованості за кредитами (К5)

9,93

12,69

Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6)

1,24

0,79

Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи (К7)

0,08

0,05

Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8)

0,05

0,01

Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9)

11,3

13,54

Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10)

0,37

0,17

Власний капітал в обороті (К11)

-50 878,00

-58 134,00

Частка власного капіталу в оборотних активах (К12)

-1,69

-4,77

Коефіцієнт фінансової автономії (13)

-0,23

-0,54

3. Показники ділової активності

Тривалість обороту оборотних активів (К14)

4,2

2,35

Тривалість обігу коштів у виробництві (К15)

3,42

2,02

Тривалість обігу коштів у розрахунках (К16)

0,78

0,33

4. Показники рентабельності

Рентабельність оборотного капіталу (К17)

-0,03

-0,67

Рентабельність продажів (К18)

0,01

-0,08

5. Показники інтенсифікації процесу виробництва

Середньомісячна виробіток на одного працівника (К19)

130,23

53

Фондовіддача (К20)

0,2

0,16

6. Показники інвестиційної активності організації

Коефіцієнт інвестиційної активності (К21)

0,02

0,02

7. Показники виконання зобов'язань перед бюджетом і державними позабюджетними фондами

Коефіцієнт виконання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом (К22)

-

-

Коефіцієнт виконання поточних зобов'язань перед бюджетом суб'єкта РФ (К23)

-

-

Коефіцієнт виконання поточних зобов'язань перед місцевим бюджетом (К24)

-

-

Коефіцієнт виконання поточних зобов'язань перед державними позабюджетними фондами (К25)

-

-

Коефіцієнт виконання поточних зобов'язань перед Пенсійним фондом РФ (К26)

-

-

Додаток 4

Фінансові коефіцієнти на початок і кінець 2006 року і оцінка фінансового стану підприємства ЗАТ «Росс»

Найменування показників

Значення показника на початок року

Фінансовий стан підприємства на початок року

Значення показника на кінець року

Фінансовий стан підприємства на кінець року

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,002

кризовий

0,002

кризовий

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

0,069

кризовий

0,024

кризовий

3. Показник забезпеченості зобов'язань боржника його активами

0,51

кризовий

0,5

кризовий

4. Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

11,29

проблемне

13,54

кризовий

5. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

-0,234

кризовий

-0,54

кризовий

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

-0,234

кризовий

-0,54

кризовий

7. Частка простроченої кредиторської заборгованості у пасивах

0,84

нормальне

0,07

проблемне

8. Відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів

0,08

проблемне

0,03

проблемне

9. Рентабельність активів

0,54

нормальне

0,73

нормальне

10. Норма чистого прибутку

-0,012

проблемне

-0,13

проблемне

1 Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент / Навчальний посібник. - М.: Изд-во «Справа і Сервіс», 2004 р. - 304 с.

2 Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -527с.

3 Кожинов В.Я. Основи бухгалтерського обліку. М., 2003.

4 Ільїн А.І. Планування на підприємстві: Підручник. - М.: Нове знання, 2001.

5 Волков О.І., Скляренко В.К. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, 2003.

6 Бланк І.А. Фінансова стратегія підприємства. - Київ: Ельга: Ніка-центр, 2006. - 711 с.

7 Тупіцин А.Л. Управління фінансовою стійкістю підприємства. - Новосибірськ, 2006. - 100 с.

8 Наказ ФСФО РФ від 23.01.2001 N 16 "Про затвердження" Методичних вказівок щодо проведення аналізу фінансового стану організацій "/ /" Вісник ФСФО РФ ", N 2, 2001

9 Постанова Уряду РФ від 25.06.2003 N 367 "Про затвердження правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу" / / "Збори законодавства РФ", 30.06.2003, N 26, ст. 2664

10 Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності: Короткий курс. - 3-е изд., Испр. - М.: ИНФРА-М, 2006р .- 320с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
332.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Показники та оцінка фінансової стійкості підприємства Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства 2
Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства
Аналіз основного і оборотного капіталу Аналіз фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства 2 Поняття види
Аналіз фінансової стійкості підприємства та шляхи її зміцнення
© Усі права захищені
написати до нас