Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності

Зміст

Введення

1. Коротка характеристика підприємства ВАТ "П'ята генеруюча компанія оптового ринку електроенергії"

2. Аналіз і діагностика необоротних активів

3. Аналіз і діагностика оборотних активів

4. Аналіз і діагностика доходів і витрат

5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і рентабельності

6. Аналіз фінансового стану підприємства

7. Аналіз і діагностика власного капіталу

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Комплексний економічний аналіз виробничо-господарської діяльності виконаний на основі бухгалтерської звітності Відкритого акціонерного Товариство "П'ята генеруюча компанія оптового ринку електроенергії" (скорочено: ВАТ "ОГК-5").

Предметом дослідження є бухгалтерська звітність підприємства, що аналізується:

Форма № 1 - Бухгалтерський баланс;

Форма № 2 - Звіт про прибутки та збитки;

Форма № 3 - Звіт про зміни капіталу;

Форма № 4 - Звіт про рух грошових коштів;

Форма № 5 - Додатки до бухгалтерського балансу;

Метою виконаної роботи є проведення аналізу та діагностики діяльності організації, визначення слабких місць у діяльності предприятияи відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання: провести аналіз і діагностику:

- Необоротних активів;

- Оборотних активів;

- Фінансового стану підприємства;

- Власного капіталу

У роботі використані методи факторного аналізу способом ланцюгових підстановок і абсолютних різниць, методи порівняння, угрупувань, визначення абсолютних і відносних значень і т.д.

Робота складається з вступу, восьми розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та чотирьох Додатків

1 Коротка характеристика підприємства ВАТ "П'ята генеруюча компанія оптового ринку електроенергії"

Відкрите акціонерне товариство "П'ята генеруюча компанія оптового ринку електроенергії" (скорочено: ВАТ "ОГК-5") зареєстрована за адресою:

620219, Свердловська область, Єкатеринбург, пр-т Леніна, д.38.

Свідоцтво про державну реєстрацію акціонерного товариства за основним державним реєстраційним номером 1056164020769 видано Інспекція МНС Росії по Ленінському району м. Єкатеринбурга Свердловської області.

Переваги роботи ВАТ "ОГК-5":

 • постійна готовність генеруючого обладнання до несення заданого навантаження, маневреність генеруючого обладнання;

 • забезпечення високої надійності і гарантія поставок електричної та теплової енергії споживачам;

 • високий рівень компетентності персоналу та відпрацьовані бізнес - процеси взаємодії з клієнтами.

Сумарна встановлена ​​потужність ОГК-5 становить 9052 МВт. Частка в загальному виробленні електроенергії в Росії - близько 3,21%.

ВАТ "ОГК-5" було засновано розпорядженням ВАТ РАО "ЄЕС Росії" від 16 березня 2005 року відповідно до рішення Ради директорів РАО ЄЕС від 24 грудня 2004 року та відповідно до розпорядження Уряду РФ від 1 вересня 2003 року.

Генеральним директором ВАТ "ОГК-5" є Копса Анатолій Якович.

ВАТ РАО "ЄЕС Росії", як єдиний засновник ВАТ "ОГК-5", внесло в оплату статутного капіталу ВАТ "ОГК-5" акції:

- ВАТ "Новочеркаська ГРЕС",

- ВАТ "Кірішський ГРЕС",

- ВАТ "Рязанська ГРЕС",

- ВАТ "Красноярська ГРЕС-2".

У процесі реформування генеруючі компанії оптового ринку електроенергії (ОГК) стануть найбільшими учасниками оптового ринку. До теперішнього часу створені всі сім ОГК, передбачені планами реформи. З них шість включають найбільші теплові електростанції, а одна - гідроелектростанції. Завершено формування цільової структури всіх теплових ОГК.

3 вересня 2007 завершено перший етап реорганізації РАО "ЄЕС Росії" - зі складу ВАТ РАО "ЄЕС Росії" виділені ВАТ "ОГК-5" і ВАТ "ТГК-5".

Кожна ОГК об'єднує станції, що знаходяться в різних регіонах країни, завдяки чому мінімізовані можливості монопольних зловживань. Теплові ОГК, будучи незалежними один від одного, стають основними конкурентами на оптовому ринку електроенергії. Їх вільна конкуренція один з одним та іншими генеруючими компаніями буде значною мірою формувати ринкові ціни.

Враховуючи особливості великих ГЕС (здатність ГЕС оперативно змінювати навантаження, дешевизна гідроенергії), що входять в "ГідроОГК", держава обмежує участь ОГК на базі ГЕС у формуванні ринкової ціни електроенергії, тим самим "не заважаючи" іншим учасникам ринку.

У представленій роботі розглянуто діяльність ВАТ "ОГК-5" за 2008 рік, в період реорганізації.

2 Аналіз і діагностика необоротних активів

Активи підприємства поділяються на необоротні та оборотні в першу чергу для того, щоб визначати показник ліквідності балансу.

Аналіз необоротних засобів здійснюється за трьома основними напрямками (блокам):

- Аналіз наявності, стану і руху необоротних засобів, у тому числі основних засобів;

- Аналіз структури і динаміки необоротних засобів, у тому числі основних засобів;

- Факторний аналіз фондовіддачі основних засобів і виявлення резервів її зростання.

Важливе місце серед показників посідає структура необоротних засобів, яка характеризує рівень підприємства.

Таблиця 2.1 - Наявність і структура необоротних активів на початок і кінець 2008 року

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна


Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Нематеріальні активи

95,0

0,0004

7,0

0,00004

-88

-0,00036

Основні засоби

18472

0,1

16130343

91,2

16111 871

91,1

Незавершене будівництво

349

0,002

942816

5,3

942 777

+5,298

Довгострокові фінансові вкладення

22987542

99,8

53242

0,3

-22 982 220

-99,5

Відкладені податкові активи

21592

0,09

545225

3,1

523633

3,0

Інші необоротні активи

-


20192

0,1

20192

0,1

Всього

23028050

100

17691825

100

-5336225

-

Джерело інформації: Бухгалтерський баланс за 2008 рік (форма № 1)

Протягом 2008 року вартість необоротних активів скоротилася на 5336225 тис. р.., В основному за рахунок групи довгострокові фінансові вкладення (державні і муніципальні цінні папери; вклади в статутні капітали інших організацій; позики, надані іншим організаціям) на суму 22982220 тис. р.., при зниженні питомої ваги цієї групи з 99,8% до 0,3% пункту, що пов'язано з реорганізацією Товариства.

Вартість основних засобів зросла на 16111871 тис.руб., І їх питома вага змінився з 0,1% до 91,2%.

Зросла вартість незавершеного будівництва на суму 942777 тис.руб., Питома вага виросла з 0,002% п. до 5,3%.

На підставі даних "Додатки до бухгалтерського балансу" (форми № 5) проведено аналіз основних засобів (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 - Наявність і структура основних засобів на початок і кінець 2008 року

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна


Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Сума,

тис. руб.

Уд. вага, у%

Будинки

-


6 110 878

37,9

6 110 878

37,9

Споруди та передавальні пристрої

-


4 669 869

29,0

4 669869

29,0

Машини та обладнання

14671

79,4

5 106 988

31,7

5092 317

-47,7

Транспортні засоби

-


190 414

1,2

190 414

1,2

Інше обладнання, виробничий і господарський інвентар

3149

17,0

49 097

0,2

45 948

-16,8

Інші види основних засобів

652

3,6

3 097

-

2445

-3,6

Всього

18472

100

16 130 343

100

16111 871

-

За даними табл. 2.2 випливає, що на початок року були відсутні такі групи основних засобів, як "Будинок", "Споруда", "Транспортні засоби", внаслідок є по всіх групах основних засобів зростання.

Протягом 2008 року загальна вартість основних засобів збільшилася на 16111 871 тис. р., В основному за рахунок групи основних засобів "Будівля", "Споруда" і "Машини та обладнання". Але питома вага групи "Машини та обладнання" знизився на 47,7% пункту.

Вартість транспортних засобів збільшилася на 190 411 тис.р., але при цьому питома вага склала 1,2% пункту.

Вартість іншого обладнання та виробничого інвентарю зросла на 45 948 тис. руб., Вартість інших видів основних засобів збільшилася на 2445 тис.р.

Рух основних виробничих фондів на 2008 рік відображено в таблиці 2.3

Таблиця 2.3-Рух основних виробничих фондів на 2008 рік (тис. крб.)

Показник

Наявність

на початок

року

Надійшло у звітному році

Вибуло у звітному році

Наявність

на кінець року

(Гр2 + гр3-гр4)

Будинки

-

6 411 066

292428

6 1 18 638

Споруди та передавальні пристрої

-

4 678 131

8262

4 669 869

Машини та обладнання

14671

5 092 428

111

5 106 988

Транспортні засоби

-

193 977

3563

190 414

Інше обладнання, виробничий і господарський інвентар

3149

39 598


42747

Інші види основних засобів

652

1035

-

1687

Всього

18472

16416235

304364

16 130 343

За аналізований період діяльності підприємства надійшло основних засобів на суму 16416235 тис.р., а вибуло на суму - 304364 тис.р. Чітко проявляється політика розвитку виробничої діяльності, тобто підприємство переходить від фінансової діяльності (і невеликої частки виробничої діяльності) до виробничої і фінансової діяльності, значно розширюючи масштаби діяльності. Зростання вартості основних фондів за 2008 рік більш ніж у 873 рази (16130343 / 18472).

Аналіз показників стану основних засобів не розраховуються, так як це перший рік реорганізації підприємства (і порівнювати не з чим), відбувається тільки придбання великої частки основних засобів; при цьому підприємство намагається списати, продати непотрібні основні фонди, фізично і морально застарілі, що надійшли в результаті реорганізації з інших організацій Товариства. Показники стану і використання основних засобів розраховуються за формулами, наведеними в Додатку А.

У 2008 році вибуло основних фондів в 16,4 рази більше ніж, було на початок року (304 364 тис.руб./18472 тис.руб.); Коефіцієнт оновлення склав 101,8% (тобто надійшло основних фондів на 1, 8% більше ніж залишилося на кінець року)

Коефіцієнт зносу за 2008 рік склав 1,8%:

(293 865 тис.руб. / (16130343 + 18 472) тис.руб. (Де 293865 тис.руб. - Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих до кінця року. Джерело інформації - ф. № 5)

Ефективність використання основних засобів визначається показником фондовіддачі, Фондорентабельность, фондоозброєності.

Аналіз фондовіддачі основних засобів представлений в таблиці 2.4

Таблиця 2.4 - Порівняльний аналіз фондоозброєнності, Фондорентабельность і фондовіддачі за 2007-2008 рр..

Показник

2007

2008

Відхилення
Абсолютна, (+,-)

у%

Середньооблікова чисельність, чол.

420

3100

2680

738,1

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис.р.

577 160

9 222 277

8645117

1597,9

Собівартість продукції (робіт, послуг), тис.р.

208 873

7304 141

7095268

3496,9

Комерційні витрати

-

14674

14674

-

Балансова прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.

368287

1903 462

1535175

516,8

Середньорічна вартість ОПФ, тис. грн.

9247

8074407

8065160

87319,2

Середньорічна вартість активної частини ОПФ (машини, обладнання, транспортні засоби), тис.руб.

7256

2650538

2643282

36528,9

Питома вага машин і устаткування в складі ВПФ

74, 5

32, 8

-41, 7

44,0

Фондовіддача з 1 руб. вартості ОПФ, руб.

62, 416

1, 142

-61, 274

1,8

Фондовіддача з 1 руб. вартості активної частини ОПФ (машин, обладнання), грн.

79, 542

3, 479

-76, 063

4,4

Фондоозброєність ОПФ, тис. грн. / чол

22, 016

2604, 647

2582, 6

11830,7

Фондорентабельность ОПФ,%

3982, 8

23,574

3959, 2

0,6

Примітка до табл. 2.4: Середньорічна вартість ОПФ і їх активної частини визначається як середньоарифметичне значення на початок і кінець року, поділене на "2".

За 2008 рік діяльності підприємства, показник фондовіддачі з 1 рубля вартості основних виробничих фондів знизився в 23,4 рази і склав 1,8% до рівня минулого року, при цьому фондовіддача з 1 рубля вартості активної частини основних виробничих фондів (машин, устаткування, транспортних коштів) знизилася по відношенню до минулого року в 168,9 рази (і склала 4,4% до рівня минулого року).

Показник фондоозброєності виріс у 118,3 рази або на 11730,7% (11830,7% -100%) за рахунок: випередження темпів зростання вартості основних засобів у порівнянні з темпами зростання чисельності працюючих.

Показник Фондорентабельность знизився з 3982,8% до 23,6%, тобто в 168,9 рази за рахунок великого випередження темпів зростання вартості основних виробничих фондів у порівнянні з темпами росту прибутку (ріст в 5,2 рази)

З таблиці. 2.4 випливає, що діяльність організації у 2007 році була більш доходної та більш ефективної за показниками. Але в основному вона мала ухил фінансової діяльності, а в 2008 році-ухил виробничої діяльності. Вважаю, що порівнювати різні види діяльності не завжди коректно. Але час, економічна обстановка в країні, відсутність перспективи існуючої діяльності диктують реорганізацію підприємства. Як правило, початковий період життєвого циклу розвитку нового підприємства буває з низькою ефективністю, великими витратами, а й великими надіями на майбутнє.

3 Аналіз і діагностика оборотних активів

Оборотний капітал (синонім оборотні кошти) за видами оборотних активів по підприємству класифікується наступним чином:

- Запаси і витрати;

- Дебіторська заборгованість;

- Грошові кошти;

- Короткострокові фінансові вкладення.

Структуру оборотного капіталу (або оборотних коштів, так як вони розглядаються як синоніми) можна представити на рис. 3.1 наступним чином:

Малюнок 3.1-Структура оборотного капіталу

Оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва. Вони матеріалізуються в предметах праці (сировина, матеріали, паливо тощо), втілюються у виробничих запасах, незавершеному виробництві, у напівфабрикатах власного виготовлення. Поряд з цими елементами задіяні також витрати майбутніх періодів, необхідних для встановлення нового обладнання і т.п.

Виробничі фонди є матеріальною основою виробництва, вони обслуговують сферу виробництва, повністю переносять свою вартість на знову створений продукт, при цьому змінюють свою початкову форму.

Фонди обігу безпосередньо не беруть участь у процесі виробництва, їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу обігу. Фонди обігу складаються з готової продукції і грошових коштів.

Таблиця 3.1 - Аналіз структури оборотних активів

Показники

2007

(На кінець року)

2008

(На кінець року)

Зміни


У грошовому вираженні, тис. руб.

Уд.вес,

% До підсумку

У грошовому вираженні, тис. руб.

Уд.вес,

% До підсумку

У грошовому вираженні, тис. руб

(+,-)

Изме

ня струк

тури,

у%

Темпи зростання,

у%

1) Запаси і витрати

4479

1,0

3176790

56,1

+3172311

55,1

70926,3

2) Дебіторська заборгованість:

в тому числі:

356748

87,6

2231216

39,5

+1874468

-48,1

625,4

Короткострокова,

(Надходження протягом 12 місяців)

356748

87,6

1729448

30,6

+1372700

-57,0

484,8

Довгострокова

(Надходження після 12 місяців)

-

-

501768

8,9

+501768

8,9

-

3) Короткострокові фінансові вкладення

-

-

19686

0,3

+19686

0,3

-

4) Грошові кошти

44347

10,9

143259

2,6

+98912

8,3

323,0

5) Податок з придбаним цінностям (ПДВ)

1870

0,5

86860

1,5

+84990

1,0

4644,9

6) Інші оборотні кошти

-

-

77

0,001

+77

0,001

-

Оборотні активи - усього

407444

100

5657888

100

+5250444

-

1388,6

Кредиторська заборгованість,

25588

-

2766027

-

2740439


10809,9

Найбільшу питому вагу в оборотних активах в 2007 році займала дебіторська заборгованість -87,6%, причому тільки короткострокова; запаси і витрати - 1,0%.

У 2008 році запаси і витрати - займали - 56,1%, дебіторська заборгованість склала - 39,5%, у тому числі короткострокова - 30,6%.

Питома вага грошових коштів у сумі оборотних активів значно знизився з 10,9% - у 2007 році до 2,6% - у 2008 році.

Бажано порівняти короткострокову дебіторську заборгованість з кредиторською заборгованістю. Темпи зростання короткострокової дебіторської заборгованості склали в 4,8 рази, темпи зростання кредиторської заборгованості - у 108,1 рази.

Сума кредиторської заборгованості (2766027 тис. крб.) Перевищує суму дебіторської заборгованості (2231216 тис. крб.) На 534811 тис. руб. або на 24,0%. Короткострокова дебіторська заборгованість служить джерелом покриття кредиторської заборгованості, тобто у підприємства виникають проблеми з платоспроможністю. Тому розглянемо стан дебіторської та кредиторської заборгованостей у табл. 3.2

Таблиця 3.2 - Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей

Показники

На початок 2008р

(Тис. крб)

На кінець 2008р

(Тис. крб)

Зміни за 2008 р

(Тис. руб_

1) Оборотні активи

407 444

5 657 888

5 250 444

2) Загальна величина дебіторської заборгованості

356 748

2231216

+1874468

3) Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

-

501768

501768

4) Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

356748

1729448

+1372700

5) Кредиторська заборгованість

25588

2766027

2740439

6) Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах (стр.2/стр.1) * 100;%

87,6

39,4

48,2

7) Рекомендоване значення частки дебіторської заборгованості в оборотних активах,%

25,0

25,0

-

8) Частка простроченої дебіторської заборгованості в її загальному обсязі (стр.3/стр.2) * 100;%

-

-

-

9) Коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю (стр.2/стр.5) * 100;%

Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською в 13,9 рази

80,7

-

У 2007 році ситуація із платоспроможністю була значно краще, ніж у 2008 році у зв'язку з перевищенням дебіторської заборгованості над кредиторською (так як прострочених заборгованостей від покупців і замовників не було). Але в 2007 році на надання кредитів покупцям і замовникам відволікалася велика сума грошових коштів, які могли бути використані на придбання матеріальних цінностей, підвищення зарплати, розвиток перспективних напрямків діяльності і т.д. Питома вага дебіторської заборгованості в сумі оборотних активів (87,6%) значно перевищує встановлений для підприємства норматив у 25,0%. У 2008 році цей показник знизився до 39,4%.

У 2008 році ситуація з погашення зобов'язань підприємства змінилася: кредиторська заборгованість перевищила дебіторську на 534811 тис. руб.

Відносні показники ефективності використання оборотних коштів та джерел їх формування представлені у вигляді системи фінансових коефіцієнтів - показників оборотності, представлені в табл. 3.3

Таблиця 3.3-Аналіз показників оборотності

Показники

2007р

(На кінець року)

2008р.

(На кінець року)

Зміни
(+; -)

%

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів


 1. Виручка (нетто) від реалізації товарів (продукції, робіт і послуг) (тис.руб)

577 160

9 222 277

8 645 117

1597,9

 1. Середньорічна вартість оборотних активів (тис.руб)

218397

3032666

2814269

1388,6

 1. Середньорічна дебіторська заборгованість (тис.руб)

206905

1 293 982

+ 1087077

625,4

 1. Прибуток від продажів (тис.руб)

368287

1903 462

1535175

516,8

Розрахунок коефіцієнтів використання оборотних коштів

 1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (стр.1/стр.2) (раз або оборотах)

2, 64271

3,04098

0,39827

115,1

 1. Тривалість одного обороту оборотних активів (365 дн./стр.5) (дні)

138, 100 6

120,027

-18,0735

86,4

 1. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (стр.1/стр.3) (разів)

2,789

7,127

2,515

255,5

8) Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (365 дн./стр.7), (дні)

130,871

51,214

-79,657

39,1

Примітки до табл. 3.3

1) Ефективність використання оборотних коштів характеризується коефіцієнтами оборотності, тобто кількістю оборотів, що їх середній залишок коштів здійснює за аналізований період (рік, квартал, місяць); тривалістю одного обороту оборотних коштів у днях, рентабельністю, коефіцієнтом віддачі, коефіцієнтом завантаження оборотних коштів.

2) Оборотність оборотних коштів (кількість оборотів) визначається як відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за аналізований період або відношенням виручки за звітний період до середнього залишку оборотних коштів. Тривалість одного обороту в днях визначається відношенням кількості днів аналізованого періоду до кількості оборотів за цей же період.

3) Середньорічна вартість оборотних активів і середньорічна дебіторська заборгованість визначаються як середньоарифметичне значення середнього залишку зазначених активів на початок і кінець року

З табл.3.3 випливає, що коефіцієнт оборотності оборотних активів збільшився на 15,1%, що призвело до скорочення тривалості одного обороту оборотних активів на 18,0 дня.

За дебіторської заборгованості коефіцієнт оборотності збільшився більш ніж в 2,5 рази і тривалість одного обороту дебіторської заборгованості скоротилася на 79,6 дня.

Показники ефективності використання оборотних коштів у 2008 році покращилися в порівнянні з 2007 роком, тобто результат реорганізації діяльності в перший рік вплинув позитивно на використання оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних активів визначається абсолютним і відносним вивільненням оборотних коштів. Проведемо аналіз використання оборотних коштів способом абсолютних різниць:

А) Використовуючи дані таблиці 3.3, розраховується вивільнення (або залучення) коштів в обороті, яке визначається як добуток зміни оборотності в днях на одноденний фактичний оборот (одноденну реалізацію) за формулою (3.1):

± Е = (Т ¹ про-Т º про) * (Вотч / Д) (3.1)

Де Т º про Т ¹ про,, - тривалість одного обороту в днях відповідно в базисному і звітному періодах.

Вотч .- виручка від реалізації товарів у звітному 2007 році

Д - тривалість звітного періоду, рік-365 днів.

± Е - економія (перевитрата) оборотних коштів

Е = (120,027 - 138,1006) * 577 160/365

Е = (- 18,0736 днів) * 1581,26 тис. руб.

Е = - 28579 тис. руб.

За рахунок скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів на 18,07 дня підприємство отримало економію фінансових (і відповідно оборотних) коштів у сумі 28579тис. руб.

Б) Збільшення щоденної реалізації продукції (товарів, послуг і робіт) у звітному році в порівнянні з 2007 роком викликало збільшення оборотних коштів на суму 2 842 870 тис.руб. (Формула 3.2):

Е = [(Вотч. / Д) - (Вбаз / Д)] * Т 1 об (3.2)

Е = [(9222 277/365) - (577 160/365)] * 138,1006

Е = (25266,5 12-1581,2603) * 120,027

Е = 23685,2517 * 120,027

Е = +2842 848 тис. руб.

Вплив обох факторів викликало збільшення оборотних коштів на суму:

Е = 2842848 тис. крб. + (-28 579) тис. руб .= + 2814 269 тис. руб.

або Е = 3032666 - 218397 = +2814269 тис. руб.

Стан оборотних засобів впливає на результати діяльності підприємства. Проведемо аналіз факторів, що впливають на обсяг реалізації продукції (товарів, послуг і виконаних робіт).

В) Для визначення величини зростання обсягу реалізації товарної продукції за рахунок зростання оборотності оборотних коштів (вплив інтенсивного фактора) використовується формула (3.3):

Δ Вр = (К ¹ про-К º об) * ОА0 (3.3)

Де ΔВр-виручка-нетто від реалізації товарної продукції;

К º об, До ¹ про --кількість оборотів оборотних коштів відповідно в базисному і звітному періодах (показник оборотності).

ОА0-середній залишок оборотних коштів базисного року

Δ Вр = (3,04098 - 2,64271) * 218 397 тис. руб. = + 86 981 тис. руб.

Г) Збільшення виручки від реалізації за рахунок зростання залишків оборотних коштів (вплив екстенсивного фактора) (формула 3.4):

Δ Вр = (ОА1-ОА0) * К1 про (3.4)

Δ Вр = (3032666 - 218397) * 3,04098 = + 8 558 135 тис. руб.

Вплив обох факторів: збільшення кількості оборотів оборотних коштів і зростання середніх залишків оборотних коштів у звітному році в порівнянні з минулим роком призвели до зростання виручки на 8645117 тис. крб.

Δ V = (86981) тис. руб. +8 558 135 тис. руб .= +8 645 117 тис. руб.

На зростання обсягу реалізації позитивний вплив зробили обидва фактори. Економія (або додаткове залучення) оборотних коштів у звітному році визначається за формулою (3.5):

Е = ОА1-(ОА0 * I р) (3.5)

Е = 3032 666 тис.руб .- (218 397тис.руб .* 15,9)

Е = 3032 666 тис.руб .- 3472512 тис.руб .- = - 439846 тис. руб

де ОА1-сума середнього залишку оборотних коштів у звітному році, тобто 3032666 тис. крб.;

ОА0-сума залишку оборотних коштів в 2007 році, т.е.218 397 тис. руб.;

I р - індекс зростання реалізації товарів у 2008 році (в 15,9 разів)

Ефективність використання оборотних коштів безпосередньо пов'язана з оборотністю: чим вище число оборотів, тим ефективніше підприємство вміє розпоряджатися своїми мобільними засобами. Велике число оборотів говорить про те, що підприємство здатне швидко відшкодовувати свої вкладення в запаси і є хороший попит на продукцію.

У даному випадку, на підприємстві в звітному році є зростання оборотності оборотних коштів, товарних запасів і дебіторської заборгованості, що вказує на поліпшення політики управління оборотним капіталом.

4. Аналіз і діагностика доходів і витрат

Доходами від звичайних видів діяльності, є виручка від основної діяльності: продажу продукції (товарів), надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг (п.5 ПБУ 9 / 99 "Доходи організації").

У п.6 ПБО 9 / 99 "Доходи організації" до доходів від звичайних видів діяльності відноситься: "Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості"

Витратами по звичайних видах діяльності, є витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції (придбанням і продажем товарів), а також з виконанням робіт, наданням послуг. Разом з тим такими витратами вважається також відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.

У п.6 ПБО 10/99 "Витрати організації" зазначено: "Витрати по звичайних видах діяльності приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості".

Найбільш чіткі визначення доходів і витрат можна знайти в Положеннях з бухгалтерського обліку ПБО 9 / 99 "Доходи організації" та ПБО 10/99 "Витрати організації". Дані регулятори послідовно реалізують фінансову концепцію капіталу, з яким і пов'язане визначення доходів і витрат.

Згідно Положення з бухгалтерського обліку ПБО 9 / 99 доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Для оцінки тенденцій розвитку товарної продукції, розглянемо її динаміку за три роки і розрахуємо середньорічний темп зростання в табл.4.1.

Таблиця 4.1 - Динаміка товарної продукції

Рік

Фактична виручка за порівнянною продукції

Ланцюговий темп зростання,%

Базисний темп зростання,%


У дійств, ціни

У сопостав. цінах базисного періоду

У дійств, ціни

У зіставлення на. цінах базисного періоду

У дійств, ціни

У зіставлення на. цінах базисного періоду

2006 рік (базисний)

325800

325800

100,0

100,0

100,0

100,0

2007

577160

501880

177,2

154,0

177,2

154,0

2008

1211685

1009738

209,9

201,2

371,9

309,9

Примітка 4 .1:

у 2008 році не включена реалізація теплоенергії, електроенергії та потужності, так як ці види товарної продукції були відсутні в 2006 році і в 2007 році.

Середній індекс зростання цін на товарну продукцію склало:

- У минулому році - 1,149 рази (577160/501880);

- В звітному році до позаминулому -1,2 рази (1211685/1009738).

Зростання порівнянної товарної продукції в 2008 році до минулого року склав 209,9% (тобто більш ніж в 2 рази), в порівняних цінах 2007 року-на 201,2%.

Обсяг порівнянної товарної продукції збільшився на 634 525 тис.руб. (1211 685-577160).

У тому числі:

- За рахунок цін обсяг товарної продукції збільшився на 201947 тис.руб. (1211685-1009738):

- За рахунок фізичного обсягу аналізованої товарної продукції зростання склало 432 578 (1 009 738 - 577 160).

Тобто зростання порівнянної товарної продукції більшою мірою забезпечено за рахунок фізичного обсягу товарної продукції (позитивна тенденція у розвитку підприємства).

У 2008 році Товариство отримало додатково виручку від реалізації:

- Теплоенергії - на суму 534 501 тис.руб.;

- Електроенергії - на суму 5159407 тис.руб.;

- Потужності - на суму 2316684 тис.руб.;

Разом додатково отримано виручку за рахунок введення нових послуг, виконання нових робіт на суму - 8010592 тис.руб.

Класифікація витрат у складі собівартості продукції проводиться на підставі методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 - Аналіз складу і структури витрат обігу (тис.р.)

Стаття витрат

2007

2008

Відхилення


фактично

фактично

За сумою, тис.руб.

За уд. вазі, у% до підсумку витрат

Темпи зростання витрат,%


сума, тис. грн.

У% до підсумку витрат

сума, тис. грн.

У% до підсумку витрат
Матеріальні витрати

26356

12,6

4851744

66,3

+4825388

53,7

18408,5

Витрати на оплату праці

79864

38,2

699453

9,6

+619589

-28,6

875,8

Єдиний соціальний податок (ЄСП), 26,3%

10756

5,1

104454

1,4

+93698

-3,7

971,3

Амортизація основних засобів

1711

0,8

277242

3,8

+275531

3,0

16203,5

Інші витрати

90186

43,3

1385922

18,9

+1295736

-24,4

1536,7

Всього витрат

208873

100

7318815

100

+7109942

-

3503,9

Обсяг товарної продукції

577160

-

9 222 277

-

8 645 117

-

1597,9

У таблиці 4.2 показані структура собівартості в звітному і минулому році, яка визначає частку кожної статті в сумі витрат. Найбільшу питому вагу у 2007 році займають інші витрати - 43,3% і заробітна плата (без відрахування до соціальних фондів) - 38,2%. У звітному році структура витрат змінилася: найбільші витрати займають матеріальні витрати - 66,3%, заробітна плата - 9,6%; і 34,1% у звітному році.

Оптимальним повинно бути співвідношення: випередження темпів зростання товарної продукції (зростання в 15,9 рази або 1597,9%) у порівнянні з темпами зростання витрат на виробництво продукції (зростання більш ніж у 35 разів або 3503,9%). Дане співвідношення порушено не тільки по загальній сумі витрат, але і по всіх статтях витрат, крім витрат на оплату праці (та виплат на соціальні потреби - єдиний соціальний податок ЄСП).

Таблиця 4.3 - Факторний аналіз загальних витрат на 1 грн. товарної продукції

Показники

2007

2008

Абсолютна зміна

Темпи зростання,%

Обсяг товарної продукції, тис.р.

577160

9222 277

8645117

1597,9

Витрати на виробництво, тис.р.

208873

7318815

+7109942

3503,9

Витрати на 1 руб. товарної продукції, коп.

36,1898

79,3602

43,1704

219,3

Зміна витрат на 1 грн. товарної продукції

-

-

+43,17

-

У тому числі:

За рахунок зміни обсягу товарної продукції

-

-

-33,93

-

За рахунок самих витрат на (за рахунок норм витрат і цін, тарифів на матеріали, послуги)

-

-

+77,10

-

З таблиці. 4.3 випливає, що:

- За рахунок зміни обсягу товарної продукції зміну витрат на 1 грн. товарної продукції З т.п.):

Δ З т.п. = Збаз / Вотч - Збаз / Вбаз

Δ З т.п. = 208873/9222 277 - 208 873 / 577 160

Δ З т.п. = 2,2648 -36,1898 = -33,93 коп.

- За рахунок самих витрат зміну витрат на 1 грн. товарної продукції З т.п.):

Δ З = Зотч / Вотч - Збаз / Вотч

Δ З = 7318815 / 9222 277 - 208873/9222 277

Δ З = 79,3602 - 2,2648 = +77,10 коп.

- Разом вплив факторів на зміну витрат на 1 грн. товарної продукції:

Δ З заг. = Δ З т.п. + Δ З = (-33,93) коп. + 77,10 коп .= 43,17 коп.

Витрати на рубль товарної продукції зросли в 2008 році на 219,3% або 43,17 коп., В тому числі за рахунок зростання обсягу товарної продукції відбулося зниження на 33,93 коп. на 1 руб. товарної продукції, а за рахунок самих витрат збільшення на 77,10 коп.

Проведений аналіз використання витрат підприємства виявив небажані тенденції, що ведуть до скорочення прибутку і зниження рентабельності. Керівництву підприємства необхідно більше уваги приділити системі управління витратами: визначити резерви скорочення витрат, провести організаційно-технічні заходи, здійснювати планування, аналіз та контроль за використанням ресурсів.

5 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і рентабельності

Прибуток є одним із ключових індикаторів успішності фінансово-господарської діяльності підприємства і кінцевим фінансовим показником.

Джерелом інформації для проведення фінансового аналізу є форми бухгалтерської звітності:

У таблиці 5.1 наведено динаміку абсолютних показників фінансових результатів за 2007-2008рр.

Таблиця 5.1 - Динаміка абсолютних показників фінансових результатів за 2007-2008 рр..

Найменування показника

Джерела інформації Форма № 2

2007

рік

2008

рік

Зміни

(+,-)

%

1.Виручка від реалізації продукції (без ПДВ і акцизів)

стр.010

577160

9222277

8645117

1597,8

2.Затрати на виробництво і реалізацію продукції

стр.020

208873

7304141

7095268

3503,9


3.Валовая прибуток

стр.029

368287

1918136

1 549 849

520,8

4.Коммерческіе витрати

стр.030

-

14674

14674

-

5.Управленческіе витрати

стр.040

-

-

-

-

6.Прібиль від реалізації продукції

стр.050

368287

1903462

1535175

516,8

7.Результат від іншої реалізації (прибуток (+) або збиток (-) - операційні доходи і витрати

стр.060-070 +090-100

-1809

+236593

238402

-

8.Балансовая прибуток

стор 140

359709

2140055

1780346

594,9

Відкладені податкові активи

Стор.141

21592

-20167

-41759

-

Відкладені податкові зобов'язання

Стор. 142

-111

-13142

-13031

-

9.Текущій податок на прибуток

стр. 150

-

-247147

-247147

-

Інші аналогічні обов'язкові платежі

Стор.180

-10

-617897

617887

-

10.Чістая прибуток звітного періоду

стор 190

381180

1241702

860522

325,8

Аналізуючи показники, представлені в таблиці 5,1 видно, що організація працювала з прибутком протягом двох аналізованих років.

Але темпи зростання всіх видів прибутку порівняно нижчі темпів зростання виручки від реалізації продукції (товарів, послуг і робіт).

- При зростанні виручки в 15,9 рази (при темпах зростання 1597,8%) і зростанні витрат на виробництво у більш ніж в 35 разів (при темпах росту у 3503,9%) валовий прибуток зріс в 5,2 рази (т. е. темпи росту склали 520,8%),

- Під впливом комерційних витрат в 2008 році зростання прибутку від реалізації склав 5,16 рази (або на 416,8%, тобто 516,8% - 100%)

- Під вплив інших витрат і доходів та перевищенням доходів над витратами зростання балансового прибутку склав майже в 6 разів (темпи росту 594,9%);

- Після оплати податків на прибуток та інших аналогічних платежів - темпи зростання чистого прибутку -325,8%.

На величину прибутку впливають такі фактори:

- Зміна цін на реалізовану продукцію (товари, надані послуги та виконані роботи);

-Зміна фізичного обсягу реалізованої продукції (товарів, наданих послуг і виконаних робіт);

- Відхилення в собівартості продукції (товарів, наданих послуг і виконаних робіт);

- Зміна структури реалізації.

- Інші чинники

А) Зростання прибутку від продажів за рахунок цін на реалізовану продукцію:

 1. При розрахунку впливу цін на виручку підприємства визначаться середнє зростання цін на реалізовану продукцію - фактично в 2007 році зростання цін склало 12,5%. визначимо суму виручки від реалізації продукції в порівнянних цінах (за 2007 рік):

9222 277тис.руб. / 1,125 = 8197576 тис.руб.

2) Зростання виручки за рахунок цін:

9222 277тис.руб. - 8197 576 тис.руб. = 1024701 тис.руб.

3) Зростання прибутку за рахунок зростання цін на реалізовану продукцію:

Δ П ц = 1024701 тис.руб .* 63,81% / 100% = + 653 862 тис.руб.

Де 63,81% - рентабельність продажу в минулому році

[(368287/577160) * 100% = 63,81%]

Б) Зміна прибутку за рахунок зростання обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) - ΔП v, розрахованих у порівнянних цінах:

Δ П v = (8197 576 тис.руб. - 577160 тис. грн.) * 63,81% / 100%

Δ П v = 7620 416 тис. руб * 63,81% / 100% = + 4862 587 тис.руб.

В) Розрахунок впливу фактора "Собівартість проданої продукції" - формула (5.1):

Δ П з / с = V 1 * (У c / c 1 - У c / c 0) (5.1)

Де V 1 - обсяг реалізації в звітному періоді (9222277 тис. грн.);

У c / c 1 - рівень собівартості продукції у виручці від продажу у звітному періоді-79,20% (7304141 / 9 222277 * 100%);

У c / c 0 - рівень собівартості продукції у виручці від продажу в минулому періоді - 36,19% (208873/577160 * 100%).

Δ П з / с = 9222277 * (0,7920-0,3619)

Δ П з / с = 9222277 * (-0,4301) = - 3966501 тис.руб.

Знак (-) змінюємо на (+), так як зміна собівартості робить зворотний вплив на зміну прибутку.

Г) Розрахунок впливу фактора "Комерційні витрати" - формула (5.2):

Δ П кому. Витр. = V 1 * (УКР1-УКР0) / 100% (5.2)

Де V 1 - обсяг реалізації в звітному періоді;

УКР1 - рівень комерційних витрат у виручці від продажу у звітному періоді;

УКР0 - рівень комерційних витрат у виручці від продажу в базовому періоді.

Δ П кому. расх = 9222 277 * (0,1591% - 0%) / 100% = -14673 тис.руб.

Де 0,1591% - рівень комерційних витрат виручці (14674/9222277 * 100%).

Знак змінюється на протилежний, при зростанні витрат прибуток знижується.

Разом вплив чинників на прибуток від продажів:

+653862 Тис.р. + 4862 587тис.р. + (-3966 501 тис.р.) + (-14 673 тис.р.) = +1535175 тис.р.

За звітності (ф. № 1) прибуток від продажів склала:

1903462 - 368287 = 1535 175 тис.руб.

У табл.5.2 наведемо зведення факторів, що впливають на чистий прибуток звітного року

Таблиця 5.2 - Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного року

Фактори

Зміна чинників у звітному періоді (сума), тис.руб.

Вплив факторів на прибуток

Позитивне (+);

Негативне (-)

Зміна фізичного обсягу продажів (при оцінці в цінах 2007 року)

+4862 587

+4862 587

Зміна цін на реалізовану продукцію.

+653 862

+653 862

Зростання собівартості проданої продукції (товарів, послуг)

+3966 650

-3966 501

Зростання комерційних витрат

+14673

-14 673

Разом вплив чинників на прибуток від продажів


+1 535 175

Відсотки до отримання

+1852

+1852

Відсотки до сплати

+175753

-175 753

Інші доходи

+629 968

+629 968

Інші витрати

+210 896

-210 896

Разом вплив чинників на прибуток до оподаткування


+1780346

Відкладені податкові активи

-41759

-41759

Відкладені податкові зобов'язання

+13031

-13031

Поточний податок на прибуток

+247147

-247147

Інші аналогічні обов'язкові платежі

+617887

-617887

Разом вплив чинників на чистий прибуток


+860522

Негативний вплив на прибуток зробило збільшення собівартості, і як раніше виявили зростання витрат за всіма статтями (крім оплати праці).

Рентабельність - це кінцевий фінансовий результат, що визначає співвідношення прибутку і зроблених витрат: собівартості, матеріальних, енерго і праце-витрат, витрат оборотні і необоротні капіталу, власного капіталу і позикового і т.д.).

(Розрахунок показників рентабельності дано в Додатку Б)

Таблиця 5.3-Аналіз показників рентабельності

Найменування показника

Джерела інформації

2007

2008

Абсолютне відхилення,

(+, -)

1.Балансовая прибуток, тис. руб.

Ф. № 2стр.140

359 709

2 140 055

1780 346

2.Чістая прибуток, тис.руб.

Ф. № 2, стор 190

381180

1241702

860 522

3.Виручка від реалізації без ПДВ і акцизів, тис. руб.

Ф. № 2 стр.010

577160

9 222 277

8 645 119

4.Себестоімость продукції, тис. грн.

Ф. № 2 стр.020

208 873

7 304 141

7095 268

5.Среднегодовая сума майна організації, тис.руб.

Ф. № 1 стор.300 (нач.года + кінець року) / 2

1376035

23 392 604

+22016 568

6.Среднегодовая сума власних джерел, тис. руб.

Ф. № 1 стор 490 (нач.года + кінець року) / 2

726427

12 712 481

+11 986 054

7.Рентабельность продажів,%

стр. 1 / стор 3 * 100%

62,30

23,20

- 39,10

8.Рентабельность власного капіталу,%

Стор.2 / стор 6

52,47

9,76

-42,71

9. Рентабельність сукупного капіталу,%

Стор.1 / стор 5

26,14

9,15

-16,99

10. Рентабельність витрат,%

(Стор.1 / стор 4) * 100%

172,20

29,30

-142,90

Примітки до таблиці 5.3

1) Розрахунок показника середньорічної вартості майна на 2008 рік проводиться за даними бухгалтерського балансу (стор.300):

(23435 494 +23349 713) / 2 = 23392603 тис.руб.

 1. Розрахунок показника середньорічної вартості власних джерел на 2008 рік (стор. 490):

(23 068 114 +12 712 481) / 2 = 12 169 698 тис.руб.

Дані табл. 53 показують, що показники рентабельності в динаміці мають негативні тенденції:

 • рентабельність продажів знизилася на 39,1 процентних пункту, в 2008 році встановився показник 23,20%;

 • рентабельність сукупного капіталу знизилася на 16,99 процентних пункту;

 • рентабельність власного капіталу зменшилася на 42,71%. (У розрахунку приймається чистий прибуток підприємства);

 • рентабельність витрат знизилася на 142,91 відсоткових пункту.

Зниження рентабельності відбулося в основному з однієї причини: за рахунок випередження темпів зростання доходів і витрат у порівнянні з темпами зростання прибутку.

6. Аналіз фінансового стану підприємства

Забезпеченість підприємства основними засобами, оборотними активами, забезпечення діяльності персоналу вимагають певних фінансових витрат. Для успішної діяльності підприємство повинно бути платоспроможним і фінансово стійким. Проведемо фінансовий аналіз діяльності підприємства з точки зору ліквідності балансу, платоспроможності, фінансової стійкості, руху грошових коштів

Організація вважається платоспроможною, якщо наявні в неї активи (А) більше ніж зовнішні зобов'язання (П), тобто, вона здатна розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями тому відсутність платіжних засобів, для покриття короткострокових зобов'язань, призводить до банкрутства. (див. Додаток В)

Таблиця 6.1-Підсумки наведених груп по активу і пасиву

Абсолютно ліквідне рівність

На початок 2008р

На кінець 2008р

А1> П1

44347> 25 586

162945 <2766027

А2> П2

35 6748> 20 000

1 729525 <4011745

А3> П3

6349> 111

3 765418> 3659164

А4 <П4

23 028050 <23389797

17 691825> 12912777

Можна зробити висновок, що умова абсолютної ліквідності по підприємству на початок року повністю виконано, на кінець року - повністю не виконано.

Для якісної оцінки фінансового стану визначаються відносні коефіцієнти ліквідності та платоспроможності, розраховані в таблиця 6.2.

Таблиця 6.2 - Фінансові коефіцієнти, що характеризують ліквідність і платоспроможність підприємства

Найменування показника

Спосіб розрахунку

Нормативне значення

Пояснення

Загальний показник ліквідності

L 1 = A 1 +0,5 * A2 +0.3 * A3

П1 +0,5 * П2 +0,3 * ПЗ

L 1 ≥ 1

------

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

L 2 =

L 2> 0,2-0,7

Показує, яку частину короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів

Коефіцієнт "критичної оцінки"


L3 =

Допустиме ~ 0,7-0,8; бажано L 3 ≥ 1,5

Показує, яка частина короткострокових зобов'язань організації може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках

Коефіцієнт поточної ліквідності

L 4 =

Необхідне значення 1; оптимальне не менше 2,0.

Показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, використавши всі оборотні кошти.

Мета розрахунку - оцінити співвідношення наявних оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності представлений у таблиці 6.3

Таблиця 6.3 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності

Найменування коефіцієнта

Нормативне значення

На початок 2008р

На кінець 2008 р

Изме

гання за 2008 р.

Загальний показник ліквідності

L 1 ≥ 1

6,31

0,37

-5,94

Коефіцієнт абсолютної (швидкої) ліквідності

0,2-0,7

0,97

0,02

-0,95

Коефіцієнт критичної ліквідності (К тл)

0,7-0,8, желатель

але 1,5

8,80

0,28

-8,52

Коефіцієнт поточної ліквідності

(До ол)

необхідне-1,0

оптималь

ве-2,0

8,93

0,83

-8,10

З даних табл. 6.3 випливає, що за звітний рік на початок року всі коефіцієнти ліквідності відповідають нормативним значенням, на кінець року жоден з показників не відповідає нормативу.

На основі коефіцієнтів ліквідності можна зробити висновок, що підприємство неплатоспроможним, не здатне вчасно і в повному обсязі погасити існуючу заборгованість станом на 01.01.2009 року.

Слід зазначити, що постійний моніторинг коефіцієнтів у внутрішньому аналізі дозволяє підприємству оперативно коригувати тактику управління запасами, дебіторською та кредиторською заборгованістю, грошовими коштами, а також здійснювати зростання фінансової стійкості та фінансове антикризове управління.

Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості (Додаток Г) за 2008рр. вироблений в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 - Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості за 2008рр.

Показники

Умовні позначення

На початок 2008р

(Тис.руб.)

На кінець 2008р

(Тис.руб.)

Зміни за період (ст.4-ст.3).

(Тис.руб.)

 1. Джерела формування власних коштів (капітал і резерви)

ІДС

23068114

12 712 481

- 10355633

 1. Необоротні активи

ВОА

23028050

17 691 825

-5336225

 1. Наявність власних оборотних коштів (стр.1-стор.2)

СОС

40064

-4 979 344

-5019408

 1. Довгострокові зобов'язання

ДКЗ

111

3 659 164

3659053

 1. Наявність власних і довгострокових позикових джерел, формування оборотних коштів (стор.3 + стор.4)

СДІ

40175

-1 320 180

-1360355

 1. Короткострокові зобов'язання

ККЗ

367 269

6978068

6610799

 1. Загальна величина основних джерел засобів (стор.5 + стор.6)

ОІ

407 444

-5657888

-6065332

 1. Загальна сума запасів

З

4 479

3 176 790

3172311

 1. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (стр.3-стор.8)

Δ СОС

35 585

-8156 134

-8191719

Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів (стор.5-стор.8)

Δ СДІ

35696

-4496970

-4532666

Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел покриття запасів (стр.7-стор.8)

Δ ОІЗ

402965

-6978068

-7381033

У даному випадку фінансове становище можна охарактеризувати як кризовий (критичне), при якому підприємство повністю залежить від позикових джерел фінансування. Власного капіталу не вистачає для фінансування матеріальних оборотних коштів, тобто поповнення запасів йде за рахунок коштів, що утворюються в результаті уповільнення погашення кредиторської заборгованості, в основному за рахунок заборгованості постачальникам і підрядникам.

Фінансовий аналіз показав, що підприємство відчуває фінансові труднощі, але при цьому збільшує обсяг товарної продукції (виконаних робіт, і наданих послуг), працює з прибутком.

Розрахунок відносних показників фінансової (ринкової) стійкості наведено у таблицях 6.5 та 6.6

Таблиця 6.5 - Показники ринкової стійкості

Найменування показника

Спосіб розрахунку

Нормальне обмеження

Пояснення

1. Коефіцієнт капіталізації (залучення)

U 1 = ряд 590 + стр.690

стр 490

U 1 ≤ 1

Вказує, скільки позикових коштів організація залучила на 1грн вкладених в активи власних коштів

2.Коеффіціент забезпеченості власними джерелами фінансування

U 2 = стр.490-стр.190

Стр.290

U2 ≥ 0,6:0,8

Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел.

3.Коеффіціент фінансової незалежності (автономії)

U 3 =

U 3 ≥ 0,5

Показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування.

4.Коеффіціент фінансування

U4 = стр.490

стр.590 + стор 690

U 4 ≥ 1

Показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних коштів

5.Коеффіціент фінансової стійкості

U5 = стр.490 + стр.590

Стор .. 300

оптимальне

0,8 - 0,9

тривожне

0,75

Показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел фінансування

Рівень загальної фінансової незалежності характеризується коефіцієнтом U 3, визначається питомою вагою власного капіталу організації в загальній величині капіталу. U3 відображає ступінь незалежності організації від позикових джерел.

Розрахункові коефіцієнти фінансової стійкості підприємства зводяться в таблицю 6.6.

Таблиця 6.6 - Значення коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість підприємства (у частках одиниці)

Показники

Нормальне обмеження

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення (+, -)

Коефіцієнт капіталізації (U 1)

U 1 ≤ 1

0,016

0,837

0,777

Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування (U 2)

U2 ≥ 0,6:0,8

0,098

-0,88

-0,978

Коефіцієнт фінансової незалежності (U 3)

U 3 ≥ 0,5

0,984

0,544

-0,440

Коефіцієнт фінансування (U 4)

U 4 ≥ 1

62,791

1,195

-61,596

Коефіцієнт фінансової стійкості (U 5)

оптимальне 0,8 - 0,9 тривожне 0,75

0,984

0,701

-0,283

На основі виконаних розрахунків можуть бути зроблені наступні висновки:

1. Підприємство використовує позикові кошти банків, кредитних організацій і кредиторську заборгованість своєї організації. Коефіцієнт капіталізації при нормативі менш 1 фактично -0,016 на початок року та 0,837 - на кінець року визначає частку позикових коштів у власному капіталі, тобто на 1 руб. власних коштів підприємство використало 1,6 коп позикових коштів. На величину коефіцієнта капіталізації впливають такі фактори: висока оборотність власного капіталу, налагоджені канали постачання та збуту та ін фактори;

2.При нормативі забезпеченості оборотних активів власними коштами - 60 - 80% і більше підприємство фактично використовує 9,8% на початок року власних оборотних коштів і відсутні власні оборотні кошти на кінець року (тобто негативна величина власного оборотного капіталу на кінець року ). Власних коштів на придбання оборотних активів недостатньо, тому підприємство використовує позикові кошти.

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) - на початок року 98,4% і на кінець року -54,4%, це трохи вище нормативу (норматив - понад 50%).

4. Коефіцієнт фінансування - фактично: на початку року перевищення власних коштів над позиковими в 62,8 рази, в кінці року -1,2 рази. При нормативі більше "1".

5. Коефіцієнт фінансової стійкості в кінці року-нижче оптимального (оптимальне - 80% -90%): фактично на початку року -98,4%, на кінець року - 70,1%.

У цілому по підприємству не всі розглянуті відносні показники фінансової стійкості в межах нормативних значень. З п'яти показників за двома показниками допущені порушення, що говорить про недостатню фінансової стійкості підприємства. До кінця року за всіма показниками намітилося погіршення значень.

Аналіз руху грошових коштів

Розкриття інформації про рух грошових коштів в бухгалтерській звітності дається у формі № 4 "Звіт про рух грошових коштів". У звіті про рух грошових коштів відображається залишок грошових коштів на початок звітного року, рух грошових коштів за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності, залишок грошових коштів на кінець звітного року.

Відомості про рух грошових коштів надаються у валюті Російської Федерації - рублях - за даними рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютний рахунок" та інших рахунках

Звіт про рух грошових коштів дозволяє контролювати готівковий потік грошових коштів і провести аналіз руху грошових коштів.

Проаналізуємо динаміку чистого потоку грошових коштів у табл.6.7.

Таблиця 6.7 - Аналіз складу і руху чистого фінансового потоку за видами діяльності

Склад грошового потоку

За 2008 рік

За 2007 рік

Зміна

Темп

зростання,

%


Сума, тис. руб.

Сума, тис. руб.

Сума, тис. руб.


1.Чістий грошовий потік від поточної діяльності

(90192)

23540

-113732

-

2.Чістий грошовий потік від інвестиційної діяльності

616617

(20266)

636883

-

3. Чистий потік грошових коштів від фінансової діяльності

(427725)

41075

- 468800

-

4. Разом чистий потік грошових коштів (1 ± 2 ± 3)

+98700

+44349

- 54351

222,5

Чистий грошовий потік в минулому і звітному і періодах позитивний і дорівнює відповідно 44349 тис. руб.за 2007 рік, і 98700 тис.руб. в 2008 році. У звітному році позитивний грошовий потік створювався тільки за рахунок інвестиційної діяльності. Зростання чистого потоку грошових коштів більш ніж в 2,2 рази

Бажане співвідношення руху грошових потоків виражається наступним нерівністю (6.1), виконано:

Тр припливу> Тр відтоку (6.1)

Оцінити інтенсивність зміни залишку грошових коштів можливо, використовуючи формулу (2.11):

К = 44347 тис. руб / 0 тис.руб.х 100% (за 2007 рік)

К = 143047тис.руб. / 44347 тис.руб.х100% = 322% (за 2008 рік)

Інтенсивність зміни залишку грошових коштів у 2008 році показує, що зростання залишку грошових коштів склав 322%.

Для оцінки якості руху грошових коштів, необхідно розглядати динаміку і структуру грошового потоку по кожному виду діяльності, Для прикладу досліджуємо грошовий потік тільки по поточній діяльності (табл.6.8)

Таблиця 6.8 - Аналіз динаміки і структури грошового потоку з поточної діяльності (прямим методом)

Показник

За звітний рік

За попередній рік

Зміна

Темп росту,%


Сума, тис. руб.

Струк туру,%

Сума, тис. руб.

Струк

туру,

%

Сум ми

Струк-тури


Рух грошових коштів по поточній діяльності
Грошові кошти, отримані в результаті поточної діяльності:

11 235 798

100

267675

100

10968123

-

Зростання в 42 рази

Кошти, отримані від покупців, замовників

таток грошових коштів на кінець звітного періоду

10304984

91,7

127616

47,6

10177368

44,1

Зростання в 80,7 рази

Надходження грошей з рахунку всередині організації

16754475

-

62577

-

16691898

-

Зростання в 267,7 рази

Інші доходи

929190

8,2

140059

52,4

790755

-44,1

Зростання в 6,6 рази

Надходження придбаної іноземної валюти

116

0,0

0

0
Надходження з надзвичайних обставин

1508

0,1

0

0
Грошові кошти, спрямовані на поточну діяльність:

11325990

100

243935

100

11082055

-

Зростання в 46,4 рази

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

інших оборотних активів

8784125

77,6

151283

62,0

8632842

15,6

Зростання в 58,1 рази

на оплату праці

523003

4,6

65252

26,7

457751

- 22,1

Зростання в 8,1 рази

на виплату дивідендів, відсотків

926997

8,2

2087

0,8

924910

7,4

Зростання в 444,2 рази

на розрахунки з податків і зборів

839838

7,4

19869

8,2

819969

- 0,8

Зростання в 42,3 рази

Перерахування з рахунку на рахунок всередині організації

16754475

-

62577

-

16691898

-

Зростання в 267,7 рази

соціальні виплати

-

0,1

-


13837

0,1

-

на інші витрати

238190

2,1

5444

2,3

232746

-0,2

Зростання в 43,7 рази

Чисті грошові кошти від поточної діяльності

(90192)

-

23540

-

(113732)

-

Зростання в 383,1 рази

Рух грошового потоку за поточною (основний) діяльності можна охарактеризувати наступним чином:

Позитивно, що:

1) сума грошових коштів, отриманих від покупців і замовників, збільшилася в 80,7 рази (при зростанні виручки в 15,9 рази);

2) зростання витрат на виплату дивідендів у 444,2 рази;

3) знизилася податкове навантаження на карбованець виручки (так як темпи росту податкових платежів зросли на 42,3 рази при зростанні коштів отриманих від покупців у 80,7 рази).

Негативно, що:

1) чисті грошові кошти від поточної діяльності знизилися на 113732 тис.руб. в порівнянні з минулим роком;

2) перевищення негативного потоку над позитивним припливом склало 90192 тис. руб.

3) грошові кошти, спрямовані на поточну діяльність, збільшилися в більшою мірою (в 46,4 разів), ніж отримані (зростання у 42 рази);

4) темпи зростання коштів на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів зросли в 58,1 рази, це нижче, ніж темпи зростання оплати за роботи, послуги і т.д. - зростання виручки у 15,9 рази

Проведення подальшого аналізу руху грошових коштів з інвестиційної та фінансової діяльності дає можливість отримати відповіді на такі питання: з яких джерел отримані надійшли грошові кошти? Які напрями використання грошових коштів? Чи достатньо власних коштів для інвестиційної діяльності? Чи в змозі організація розрахуватися за своїми боргами? -

7. Аналіз і діагностика власного капіталу

Власний капітал підприємства включає: різні за своїм економічним змістом, принципам формування і використання джерела: статутний, додатковий, резервний види капіталу, нерозподілений прибуток.

Проведемо аналіз стану та руху власного капіталу (табл. 7.1).

Таблиця 7.1 - Аналіз стану та руху власного капіталу

Найменування показника

Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нераспре-поділена прибуток

У тому числі в складі резервного капіталу:

Резерви, утворені відповідно до установчих документів

Разом власний капітал

Залишок на 01.01.2008р.

23008 61759497


23068114

Надійшло

3 722 444

3 807 820

135 260


135260

7665524

Використано
18021157


18021157

Залишок на 01.01.2009р.

26731061

3807820

135260

(17961660)

135260

12712481

Абсолютна зміна (+,-), (стор.4 - с.1)

+3722444

3807820

135260

-18021157


- 10355633

Відносне зміна (+,-), (стор.4 / стор.1 -100%)

16,2%

-

-

-

-

44,9%

Внаслідок реорганізації статутний капітал ВАТ збільшився на 16,2%, тобто на 3 722444 тис. руб. У складі власного капіталу включений на кінець року додатковий капітал, утворений в результаті переоцінки майна Товариства і нарахований резервний капітал. Але у складі власного капіталу врахований нерозподілений збиток, який знизив вартість власного капіталу на 10355633 тис.руб.

Для оцінки інтенсивності та ефективності діяльності та використання власного капіталу застосовуються система показників рентабельності, при численні яких абсолютний розмір прибутку порівнюється з певною базою. Показники рентабельності представлені в таблиці 7.2

Таблиця 7.2 - Показники рентабельності власного капіталу

Найменування показника

2007

2008

Абсолютна зміна

Звітний до базисного,%

Прибуток від продажу, тис. р.

368287

1903462

1535175

516,8

Виручка від реалізації товарів без ПДВ і акцизів, тис. р..

577160

9222277

8645119

1597,9

Середньорічна сума підсумку балансу, тис. руб.

1 376 035

23 392 603

22 016 568

1700,0

Середньорічна сума власних джерел, тис. р..

726427

12712481

11986054

1750,0

Рентабельність продажів, частка одиниці

0,63810

0,20639

-0,4317

32,3

Виручка на один рубль активів, руб.

0,419437

0,394239

-0,025197

94,0

Співвідношення підсумку балансу і власних джерел, частка одиниці

1,89425

1,840129

-0,05412

97,1

Рентабельність власного капіталу, частка одиниці

0,50698

0,14973

-0,35725

29,5

З даних таблиці 7.2 видно, що рентабельність продажів знизилася на 67,7% (100% -32,3%), а рентабельність власного капіталу знизилася на 70,5%. Зниження рентабельності пов'язане, в першу чергу, з випередженням темпів зростання виручки у порівнянні з темпами зростання прибутку.

Розглянемо вплив чинників на рентабельність власного капіталу (табл.7.3)

Таблиця 7.3 - Розрахунок впливу факторів на рентабельність власного капіталу способом ланцюгових підстановок.

Характер підстановки

Приватні факторні показники:

(Співмножники рентабельності власного капіталу)

Узагальнюючий показник

Розмір впливу фактора


Рентабельність продажів, частка одиниці

Виручка на 1 рубль активів,

(Руб.)

Співвідношення всіх власних джерел,

Рентабельність власного капіталу

(Гр.2 * гр3 * гр.4)


Базисний розрахунок

0,63810

0,419437

1,89425

0,50698


Підстановка 1:

Рентабельність продажів (фактична), частка одиниці

0,206398

0,419437

1,89425

0,16398

-0,343

Підстановка 2:

Виручка на 1 рубль активів (фактична), руб.

0,2064

0,394239

1,89425

0,15413

-0,0098

Підстановка 3:

Співвідношення всіх власних джерел (фактичне), частка одиниці

0,2064

0,394239

1,84013

0,14973

-0,0044

Разом

-0,3572

З таблиці 7.3 бачимо, що на рентабельність власного капіталу негативно вплинули всі чинника, причому рентабельність продажів знизила рентабельність власного капіталу на 34,3%, зміна виручки на 1 рубль активів знизив рентабельність на 1,0%; зміна співвідношення джерел коштів знизило рентабельність на 0 , 4%.

Загальна зміна рентабельності (у%) склало:

Δ Р = (-34,30%) + (0,98 %)+(- 0,44%)% = +35,72%

або при перевірці:

50,69% - 14,97% = + 35,72%

Для збільшення рентабельності власного капіталу (табл.7.2) потрібно збільшення частки залучених джерел (зростання співмножники: "ср.год. Сума підсумку балансу / власні джерела" можливий при зниженні знаменника дробу - "власні джерела"). Але збільшення використання позикових засобів обмежено вимогою до фінансової стійкості підприємства.

Інший обмежувач - вимога щодо ліквідності балансу: на розрахунковому рахунку повинна бути мінімальна сума коштів для першочергових виплат разом із сумою власних коштів для відшкодування запасів сировини і т.д.

Ефективність управління в цілому всієї фінансово-господарською діяльністю оцінюється за допомогою показника рентабельності власного капіталу. Він дозволяє визначити, скільки копійок балансової (чистої) прибутку заробляє підприємство на кожен рубль, вкладений власниками. За даним показником на підприємстві є зниження рентабельності на 35,72% пункту.

При проведенні факторного аналізу виявлено негативний вплив рентабельності продажів. Необхідно посилити увагу скороченню витрат на виробництво товарної продукції (контроль за використанням ресурсів, планування, проведення аналізу тощо), що забезпечить зростання прибутку

Висновок

У представленій роботі проведено комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності організації ВАТ "П'ята генеруюча компанія оптового ринку електроенергії". У 2008 році у ВАТ проведена реорганізація діяльності згідно плану економічних реформ в РАО ЄЕС.

Аналіз необоротних активів виявив, що вартість активів до кінця 2008 року знизилася на 23,2%, в основному за рахунок довгострокових фінансових вкладень (зниження в 431,8 рази). Вартість основних засобів зросла в 1903,9 рази.

У складі виручки в 2008 році з'явилися такі статті як:

- Реалізація електроенергії,

- Реалізація теплоенергії;

- Реалізація потужності.

Вартість всіх оборотних коштів збільшилася до кінця року в порівнянні з початком року в 13,9 рази. Випередження темпів зростання виручки (1597,9%) у порівнянні з темпами росту оборотних коштів дозволило поліпшити показники оборотності оборотних активів: оборотність активів збільшився на 15,1%. За рахунок поліпшення використання оборотних коштів отримана економія фінансових коштів у сумі 28579 тис.руб. і зростання обсяги виручки на суму 86981 тис.руб.

Аналіз доходів і витрат визначив негативні тенденції у використанні виробничих ресурсів: при аналізі собівартості виявлено перевищення темпів зростання витрат (темпи зростання 3496,9%) у порівнянні з темпами зростання виручки від реалізації продукції (1597,9%), що призвело до зниження темпів зростання прибутку від продажів (516,8%).

. У роботі проведено факторний аналіз прибутку і рентабельності власного капіталу. Аналіз рентабельності показав, що всі види рентабельності мають негативні тенденції

Аналіз фінансового стану проведений в декількох напрямки:

- Аналіз ліквідності балансу і платоспроможності: на кінець року бухгалтерський баланс не відповідає вимогам ліквідності, показники платоспроможності низькі, не відповідають нормативам;

- Аналіз фінансової стійкості показав, що організація знаходиться до кризовому стані: власний оборотний капітал має від'ємне значення, поповнення оборотних коштів здійснюється за рахунок позикових коштів;

- Аналіз руху грошових коштів: чистий грошовий потік в минулому і звітному періодах - позитивний і дорівнює відповідно 44349 тис. руб. за 2007 рік, і 98700 тис.руб. в 2008 році. У звітному році позитивний грошовий потік створювався тільки за рахунок інвестиційної діяльності. Зростання чистого потоку грошових коштів більш ніж у 2,2 рази.

Аналіз власного капіталу визначив зростання рентабельності власного капіталу на 13,38% пункту, зниження показника відбулося за рахунок рентабельності продажів.

Проведений аналіз виявив багато негативних тенденцій у розвитку підприємства, але в першу чергу, необхідно підвищити ефективність використання виробничих ресурсів, що дозволить збільшити суму прибутку і рентабельність продажів.

Список використаної літератури

 1. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Фінансовий аналіз: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Дело и Сервис: Сибірська угода, - 2005.

 2. Абрютина М. С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: Дело и Сервис, - 2005

 3. Басовский Л.Є., Басовська Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник - М.: ИНФРА-М, - 2005.

 4. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Теорія, практика та інтерпретація - М.: Фінанси і статистика, 2007.

 5. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т. 2. - Київ: "Ніка-Центр", 2009

 6. Гіляровський Л.Т., Ендовицкий А.В. Аналіз та оцінка фінансової стійкості комерційного підприємства. - СПб: Питер, 2006

 7. Гіляровський Л. Т. Економічний аналіз: Підручник для вузів - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008

 8. Гіляровський Л.Т., Попков І.А. Економічний аналіз в оцінці кінцевих результатів виробничо-господарської діяльності організації / / Аудитор, 2005, № 3, С. 53-61.

 9. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз 3-тє вид., Перераб. і доп. - М.: Изд-во "Бухгалтерський облік", 2008

 10. Єрмолович Л.Л, Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ.: Екоперспектіва, 2004

 11. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства / В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. - М.: ПБОЮЛ Гріженко Є.М., 2006

 12. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства - М.: Нове знання, 2006.

 13. Шеремет А.Д. Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій - М.: ИНФРА-М, 2003

 14. Шеремет А.Д, Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2006

 15. Економічний аналіз / За ред. Гіляровський - М.: Інітіа-ДАНА, 2005

 16. Економічні механізми управління підприємством. / Под ред. Г.І. Андрєєва, В.А. Тихомирова. - М.: "Фінанси і статистика", 2009

Додаток А

Формули, що використовуються для аналізу основних виробничих фондів

 1. Коефіцієнт вибуття основних засобів (Квиб.) показує, яка частка основних засобів, що були до початку звітного періоду, вибула:

Квиб .= Фвиб.. / Фн.г .* 100% (1)

Де Ф виб .- вартість основних засобів, що вибули за звітний період;

Ф п.р. - вартість основних засобів на початок року

2) Коефіцієнт оновлення основних засобів (Кобн.) характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді основних засобів у складі усіх основних засобів, наявних в кінці року (2):

Кобн. = Фнов. / Ф к. г * 100% (2)

Де Фнов .- вартість нових основних засобів, введених в експлуатацію в звітному році;

Фк.г. - вартість основних засобів до кінця звітного періоду.

3) Коефіцієнт зносу основних засобів показує середню ступінь зносу (3):

Кизн .= І / Ф * 100% (3)

Где.І - сума нарахованих амортизаційних відрахувань (сума зносу)

4) Коефіцієнт придатності (Кг) основних засобів показує, яку частку складає їх залишкова вартість від повної вартості, він є величиною зворотною коефіцієнту зносу (4):

Кг = 100% - Кизн. (4)

5) Фондовіддача, що характеризує не тільки використання основних фондів, а й загальну ефективність виробництва. (5):

Фо = V: Ф, (5)

Де Фо - фондовіддача;

V - обсяг випуску продукції (тис. крб.);

Ф - середньорічна вартість виробничих фондів.

6) Фондомісткість, що характеризує величину витрат вартості основних виробничих фондів підприємства для отримання необхідної кількості продукції. (6):

Фемк = 1 / Фо, (6)

Де Ф ємк-фондомісткість;

Фо - фондовіддача.

7) Фондоозброєність визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників основної діяльності і показує, скільки основних фондів у гривнях припадає на 1 працюючого-(7):

Фв = Ф: Ч, (7)

Де Фв - фондоозброєність;

Ч - середньооблікова чисельність працівників;

8) Фондорентабельность характеризує фондовіддачу основних засобів і рентабельність продукції і розраховується за формулою (8):

R ОПФ = Фо * R вп (8)

Де R ОПФ - фондорентабельность;

Фо - фондовіддача;

R вп - рентабельність продукції.

Додаток Б

Основні показники рентабельності

Основні показники рентабельності розраховуються за формулами (1) - (5):

де R п - рентабельність продажів;

R а - рентабельність активів;

Пр - прибуток від реалізації;

Вр - виручка від реалізації;

ОПФ і Об.С - середньорічна вартість основних засобів і оборотних коштів.

де R к - рентабельність капіталу;

Бп - балансовий прибуток підприємства;

Σ б - середньорічна сума підсумку балансу.

де R ск - рентабельність власного капіталу;

Σ іст - середньорічна сума власних джерел.

Формулу рентабельності власних джерел коштів можна представити в наступному деталізують вигляді (5):

Додаток В

Угруповання активів і пасивів балансу за ступенем ліквідності та строками погашення зобов'язань

Всі активи підприємства залежно від ступеня ліквідності можна умовно поділити на такі групи:

 1. Найбільш ліквідні активи (А1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).

 2. Швидко реалізованих активи (А2) - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.

Ліквідність цих активів різна і залежить від суб'єктивних та об'єктивних чинників: кваліфікації фінансових працівників фірми, взаємовідносин з платниками та їх платоспроможності, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу.

 1. Повільно реалізованих активів (А3) - найменш ліквідні активи - це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), податок на додану вартість по придбаним цінностям.

Товарні запаси не можуть бути продані до тих пір, поки не буде знайдений покупець. Запаси сировини, матеріалів і незавершеної продукції можуть потребувати попередньої обробки, перш ніж їх можна буде продати і перетворити на готівкові кошти.

 1. Важкореалізовані активи (А4) - активи, які призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті I розділу активу балансу "Необоротні активи".

Перші три групи активів (найбільш ліквідні активи, швидко реалізованих і повільно реалізованих активів) протягом поточного господарського періоду можуть постійно змінюватися і відносяться до поточних активів фірми. Поточні активи більш ліквідні, ніж інше майно фірми.

Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань групуються наступним чином:

 1. Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість (заборгованість з оплати праці, заборгованість перед бюджетом, перед позабюджетними фондами, постачальниками та підрядниками, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов'язання), а також позики, не погашені в строк.

 2. Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

 3. Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові позикові кредити та інші довгострокові пасиви - статті 1 V розділу балансу "Довгострокові пасиви".

 4. Постійні пасиви (П4) - статті III розділу балансу "Капітал і резерви" і окремі статті V розділу балансу (доходи майбутніх періодів та резерви майбутніх витрат).

На основі такого розподілу коштів (майна) підприємства та джерел їх утворення визначаються умови ліквідності балансу. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні нерівності:

А1 ≥ П1;

А2 ≥ П2;

А3 ≥ П3;

А4 ≤ П4

Якщо виконуються перші три нерівності, то четверте виконується автоматично. У той же час четверте нерівність несе особливу смислове навантаження, підкреслюючи, що власні кошти повинні не тільки перекривати необоротні активи, але і частково фінансувати оборотні кошти.

Додаток Г

Розрахунки за визначенням типу фінансової стійкості організації

 1. Наявність власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів (СДІ) визначають за формулою (1):

СДІ = СК-ВОА + ДКЗ або СДІ = ВОК + ДКЗ (1)

де ДКЗ - довгострокові кредити та позики (розділ 4 балансу).

2) Загальна величина основних джерел формування запасів (ОІЗ) - формула (2):

ОІЗ = СДІ + ККЗ (2)

де ККЗ - короткострокові кредити і позики (стр.610, розділ 5 балансу).

У результаті можна визначити три показники забезпеченості запасів джерелами фінансування.

Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів:

Δ ВОК = ВОК - З (3)

де Δ СОС - приріст (надлишок) власних оборотних коштів;

З - запаси (розділ 2 балансу).

Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових джерел фінансування запасів СДІ) - (формула 4):

Δ СДІ = СДІ - З (4)

Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел покриття запасів ОІЗ) - (5):

Δ ОІЗ = ОІЗ - З (5)

Наведені показники забезпеченості запасів відповідними джерелами фінансування можна трансформувати в трехфакторную модель (М) - (6):

М = СОС, Δ СДІ, Δ ОІЗ) (6)

Дана модель характеризує три типи фінансової стійкості підприємства.

Перший тип фінансової стійкості можна представити у вигляді такої формули (7):

М 1 = (1,1,1), тобто Δ СОС ≥ 0, Δ СДІ ≥ 0, Δ ОІЗ ≥ 0 (7)

Абсолютна фінансова стійкість1) зустрічається дуже рідко.

Другий тип (нормальна фінансова стійкість) можна виразити формулою (8):

М 2 = (0,1,1), тобто Δ СОС ≤ 0, Δ СДІ ≥ 0, Δ ОІЗ ≥ 0 (8)

Нормальна фінансова стійкість гарантує виконання фінансових зобов'язань компанії.

Третій тип (нестійкий фінансовий стан) встановлюють за формулою (9):

М 3 = (0,0,1), тобто Δ СОС ≤ 0, Δ СДІ <0, Δ ОІЗ ≥ 0 (9)

Четвертий тип (кризовий фінансовий стан) можна представити в наступному вигляді (10):

М 4 = (0,0,0), тобто Δ СОС ≤ 0, Δ СДІ <0, Δ ОІЗ <0 (10)


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
298.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності 2 Діагностика стану
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності компанії
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru