Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО
«Уральський державний технічний університет - УПІ»
Факультет прискореного навчання
Кафедра «Економіка та організація виробництва»
Оцінка _________________
Члени комісії _________
________________________
Курсовий проект
З дисципліни: Аналіз і діагностика фінансово - господарської діяльності
На тему: Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Керівник _______________
Студент
групи __________ ________________
Єкатеринбург 2008

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти ГОУ ВПО
«Уральський державний технічний університет - УПІ»
Факультет прискореного навчання
Кафедра: Економіки і організації виробництва
Спеціальність: Економіка і управління на підприємстві
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект
з дисципліни Аналіз і діагностика фінансово-господарської
_ Діяльності
Студент групи _________________ П.І.Б. ________________
Керівник _______________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання керівника)
1. Тема (із зазначенням об'єкта дослідження)
Аналіз фінансово-господарської діяльності предапріятія
2. Найменування розділів Введення
1. Аналіз виробничої діяльності
2. Аналіз трудових показників
3. Аналіз собівартості продукції
4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва
5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
6. Аналіз фінансового стану підприємства
7. Аналіз ділової активності
Висновок
3. Термін здачі «___» ___________ 200__ р. «___» ___________ 200_ р.
Керівник ____________________________________
(Дата, підпис)
Завдання прийняв до ісполненію________________________
(Дата, підпис)
Оцінка при захисті: __________________________________
Комісія: ___________________________________________

Зміст
Введення
1. Аналіз продукції
1.1.Виполненіе плану за обсягом виробництва в натуральному та вартісному вираженні
1.2.Аналіз динаміки обсягу виробленої продукції
1.3.Виполненіе плану за асортиментом
1.4.Расчет структури продукції і структурних зрушень
1.5. Аналіз впливу факторів на виконання плану за обсягом продукції
1.6. Аналіз ритмічності виробництва
2. Аналіз трудових показників
2.1. Аналіз забезпеченості робочою силою
2.2. Аналіз руху робочої сили
2.3. Аналіз фонду робочого часу
2.4 Аналіз продуктивності праці
3. Аналіз собівартості продукції
3.1. Аналіз виконання плану собівартості продукції
3.2. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
3.3. Аналіз собівартості продукції за елементами витрат
4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва
5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
5.1. Виконання плану по прибутку від реалізації продукції
5.2. Аналіз впливу факторів на зміну прибутку
5.3. Аналіз запасу фінансової міцності
5.4. Структурно-динамічний аналіз показників прибутку
6. Аналіз фінансового стану підприємства
6.1. Аналіз структури активу і пасиву балансу
6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності.
6.3. Аналіз фінансової стійкості.
7. Аналіз ділової активності.
Висновок.
Бібліографічний список.


Введення

Важливу роль у забезпеченні підвищення ефективності виробництва відіграє економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що є складовою частиною економічних методів управління. Аналіз є базою планування, засобом оцінки якості планування і виконання плану.
Предметом економічного аналізу є комплексне вивчення виробничо-господарська діяльність підприємств.
До економічного аналізу є комплексне вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і розробки заходів щодо подальшого підвищення ефективності господарювання.
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства включає:
· Аналіз продукції;
· Аналіз трудових показників;
· Аналіз собівартості продукції;
· Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва;
· Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
· Аналіз фінансового стану підприємства;
· Визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства;
· Розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

1. Аналіз продукції

Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливає на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.
Тому аналіз роботи промислових підприємств починають з вивчення показників випуску продукції. Його основні завдання:
Оцінка ступеня виконання плану динаміки виробництва продукції.
Визначення впливу факторів на зміну величини цих показників.
Виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску продукції.
Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках, зазвичай виражається в порівнянних цінах.

1.1. Виконання плану за обсягом виробництва в натуральному та вартісному вираженні

При оцінці виконання плану обсягу виробництва продукції розраховуються абсолютна ( і відносне (відсоток виконання плану) відхилення за формулами.

Відсоток виконання плану = ,
де - Фактичний випуск товарної продукції, тис. руб.
- Плановий випуск товарної продукції, тис. руб.

1.2. Аналіз динаміки обсягу виробленої продукції

Аналіз динаміки проводиться як в поточних (діючих), так і в порівнянних цінах. Об'єктом аналізу є обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні.
Вихідні дані
Вид продукції
Обсяг виробництва, усл.шт.
Ціна, Д.Є.
ТП, Д.Є.
минулий рік
звітний рік
минулий рік
звітний рік
минулий рік
звітний рік
план
факт
план
факт
план
факт
1
200,00
240,00
210,00
80,73
87,00
78,40
16146,00
20880,00
16464,00
2
34,00
37,00
30,00
16,80
16,12
19,68
571,20
596,44
590,40
3
10,00
11,00
15,00
548,80
517,50
600,00
5488,00
5692,50
9000,00
4
778,00
888,00
800,00
17,85
18,00
18,08
13887,30
15984,00
14464,00
РАЗОМ
1022,00
1176,00
1055,00
166,05
159,66
179,04
36092,50
43152,94
40518,40
Необхідно розглянути динаміку обсягу продукції по кожному виду. Розрахунок проводиться по двох останніх років. На підставі розрахунків робляться висновки. Дані подаються у формі табл. 2.
Аналіз динаміки товарної продукції
Таблиця 2
Вид продукції
Обсяг виробництва, Д.Є.
відхилення
минулий період
звітний період
абсолютне, Д.Є.
відносне,%
1
16146,00
16464,00
318,00
1,97
2
571,20
590,40
19,20
3,36
3
5488,00
9000,00
3512,00
63,99
4
13887,30
14464,00
576,70
4,15
РАЗОМ
36092,50
40518,40
4425,90
73,48
У звітному періоді відбувається збільшення випуску продукції всіх виробів в порівнянні з минулим періодом, а це значить, що продукція користується попитом на ринку, що є позитивним фактом для збільшення виробництва продукції на підприємстві. До кінця 2007 року загальний випуск продукції підприємства збільшився на 4425,90 тис.

1.3. Виконання плану за асортиментом

Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало план не лише по загальному обсягу продукції, але і за асортиментом.
Асортимент - перелік найменувань продукції із зазначенням її обсягу випуску по кожному виду.
Оцінка виконання плану по асортименту може здійснюватися:
а) за способом найменшого відсотка;
б) за питомою вагою у загальному переліку найменувань виробів, по яких виконано план випуску продукції;
в) за допомогою середнього відсотка, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції в межах плану на загальний плановий випуск продукції.
У ході аналізу вибирається метод, за яким проводиться оцінка виконання плану за асортиментом. Всі дані подаються у формі табл. 3.
Виконання плану за асортиментом
Таблиця 3
Вид продукції
Обсяг виробництва, Д.Є.
Відсоток виконання плану,%
Продукція, зарахована у виконанні плану, Д.Є.
план
факт
1
20880,00
16464,00
78,85
16464,00
2
596,44
590,40
98,99
590,40
3
5692,50
9000,00
158,10
5692,50
4
15984,00
14464,00
90,49
14464,00
РАЗОМ
43152,94
40518,40
93,89
37210,90
Проведемо оцінку плану за асортиментом з допомогою середнього відсотка: фактично вироблено продукції на 40518,40 Д.Є., планове виробництво - на 43152,94 Д.Є. Таким чином, відбулося недовиконання плану на 6,11%, і продукції зараховано на 37210, 90 Д.Є., що складає 93,89% від запланованого обсягу виробництва.

1.4.Расчет структури продукції і структурних зрушень

Нерівномірність виконання плану по окремих видах продукції приводить до зміни структури, тобто співвідношення окремих виробів у загальному їх випуску. Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.
Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідному зменшенні частки низькорентабельною продукції.
На початку аналізу визначається зміна структурного складу по кожному виду продукції. Дані розрахунку можна представити у вигляді табл. 4.
Аналіз структури товарної продукції
Таблиця 4
Вид продукції
Обсяг виробництва, Д.Є.
Структура продукції,%
Зміна структурного складу,%
Минулий період
Звітний період
Минулий період
Звітний період
1
16146,00
16464,00
44,74
40,63
-4,10
2
571,20
590,40
1,58
1,46
-0,13
3
5488,00
9000,00
15,21
22,21
7,01
4
13887,30
14464,00
38,48
35,70
-2,78
РАЗОМ
36092,50
40518,40
100,00
100,00
0,00
У звітному періоді відбулася зміна структури товарної продукції в порівнянні з минулим періодом. Для продукції третього виду відбулося збільшення структури на 7,01%. Для решти продукції відбулося зниження структурного складу на 7,01% ..
Наступним етапом є розрахунок впливу структурного складу на величину товарної продукції. В основу розрахунку покладено принцип ланцюгових підстановок.
При розрахунку зміни товарної продукції у вартісному вираженні за рахунок зміни структурного складу продукції можна використовувати формули.
де ТПпл - товарна продукція за планом, Д.Є.
ТПусл - товарна продукція фактична при плановій структурі і ціною, Д.Є.
ТПФ - товарна продукція фактична, Д.Є.
Vпл - обсяг виробництва в умовно-натуральному вираженні за планом, усл.шт.
Цпл - планова ціна одиниці продукції, Д.Є.
Vф - фактичний обсяг виробництва в натуральному вираженні, усл.шт.
Цф - фактична ціна одиниці продукції, Д.Є.
- Зміна товарної продукції за рахунок зміни структурного складу, Д.Є.
Кв - коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в натуральному вираженні.
Всі розрахунки оформляються у вигляді табл. 5.

Аналіз структури товарної продукції
у вартісному виразі
Таблиця 5
Вид продукції
Ціна за 1 ум. шт, Д.Є.
Обсяг виробництва, усл.шт.
Товарна продукція в цінах плану, Д.Є.
Зміна товарної продукції за рахунок структури, Д.Є.
План
Факт
План
Факт при плановій структурі
Факт
1
87,00
240,00
210,00
20880,00
18731,63
18270,00
-461,63
2
16,12
37,00
30,00
596,44
535,07
483,60
-51,47
3
517,50
11,00
15,00
5692,50
5106,79
7762,50
2655,71
4
18,00
888,00
800,00
15984,00
14339,39
14400,00
60,61
РАЗОМ
638,62
1176,00
1055,00
43152,94
38712,88
40916,10
2203,22
Jv = ΣV1/ΣV0
Jv = 1055/1176 = 0,90
Коефіцієнт виконання плану для аналізованого підприємства склав:
До вп = 40916,10 / 43152,94 = 0,95
У звітному році відбулися зміни структури товарної продукції в порівнянні з минулим роком. Для продукції першого і другого виду відбулося зниження структури. Для продукції третього і четвертого виду продукції відбулося збільшення структурного складу. У звітному році план недовиконаний на 5%.
При розрахунку зміни товарної продукції в натуральному виразі за рахунок зміни структурного складу продукції можна використовувати формули.
ТПФ =
ТПусл =
DТПстр = ТПФ-ТПусл,
де Vф.общ - загальний обсяг виробленої продукції за фактом, тис. шт.,
УДфi - питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі випуску за фактом, коеф.,
УДплi - питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі випуску за планом, коеф.,
Всі розрахунки подаються у формі табл. 6.
Аналіз структури товарної продукції в натуральному вираженні
Таблиця 6
Види продукції
Обсяг виробництва, усл.шт.
Частка в загальному обсязі виробництва,%
Фактичне виробництво при плановій структурі, усл.шт.
Структурне зрушення, усл.шт.
план
факт
план
факт
1
240,00
210,00
20,41
19,91
215,31
-5,31
2
37,00
30,00
3,15
2,84
33,19
-3,19
3
11,00
15,00
0,94
1,42
9,87
5,13
4
888,00
800,00
75,51
75,83
796,63
3,37
РАЗОМ
1176,00
1055,00
100,00
100,00
1055,00
0,00
Аналогічний аналіз можна виконати при зіставленні даних звітного року з аналогічним періодом попереднього року.

1.5. Аналіз впливу факторів на виконання плану за обсягом продукції

Аналіз впливу факторів на виконання плану за обсягом виробництва представляється у формі табл. 7.
РПi = Vi 'Цi,
де РПi - обсяг виробництва продукції виду i, ВО,
Vi - обсяг виробництва продукції виду i в натуральному вираженні, шт.,
Цi - ціна одиниці продукції виду i, Д.Є.
Проводиться розрахунок зміни продукції за рахунок обсягу виробництва (DРПv) і ціни виробу (DРПц) за формулами:
DРПv = (Vф-Vпл) * Цпл
DРПц = (Цф-Цпл) * Vф
де Vф - фактичний обсяг продукції в натуральному
вираженні, шт.,
Vпл-обсяг продукції в натуральному вираженні за планом, шт.,
Цф - фактична ціна одиниці продукції, ВО,
Цпл-ціна одиниці продукції за планом, Д.Є.
Аналіз впливу факторів на виконання плану за обсягом виробництва продукції
Таблиця 7
Вид продукції
Обсяг реалізації, шт.
Ціна, Д.Є.
Вартість реалізованої продукції, Д.Є.
Відхилення, Д.Є.
Всього
У т.ч.за рахунок
план
факт
план
факт
план
факт
обсягу
цін
1
240,00
210,00
87,00
78,40
20880,00
16464,00
-4416,00
-2610,00
-1806,00
2
37,00
30,00
16,12
19,68
596,44
590,40
-6,04
-112,84
106,80
3
11,00
15,00
517,50
600,00
5692,50
9000,00
3307,50
2070,00
1237,50
4
888,00
800,00
18,00
18,08
15984,00
14464,00
-1520,00
-1584,00
64,00
РАЗОМ
1176,00
1055,00
159,66
179,04
43152,94
40518,40
-2634,54
-2236,84
-397,70
Відхилення продукції за рахунок ціни змінилося на 397,70 Д.Є. на цей факт вплинуло збільшення ціни одиниці продукції. Відхилення продукції за рахунок зміни обсягу виробництва зменшилося на 2236,84 Д.Є. на це вплинуло зменшення обсягу виробництва першого, другого і четвертого виду продукції.

 

1.6. Аналіз ритмічності виробництва

Ритмічність - випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.
Для оцінки виконання плану по ритмічності використовуються прямі і непрямі показники.
Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності.
Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності. Він визначається діленням суми, яка зарахована у виконання плану по ритмічності, на плановий випуск продукції. При цьому у виконання плану по ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, але не більше запланованого.
Коефіцієнт варіації визначається як відношення середньоквадратичного (стандартного) відхилення від планового завдання за місяць до середньомісячного плановому випуску продукції.
Непрямі показники ритмічності - наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.
Вихідні дані для розрахунку представляються у вигляді табл. 8.
Ритмічність випуску продукції по місяцях
Таблиця 8
Місяці
Обсяг виробництва, Д.Є.
Коефіцієнт виполненіч плану
Продукція, зарахована у виконанні плану, Д.Є.
план
факт
1
3883,76
3444,06
0,89
3444,06
2
3452,24
3444,06
1,00
3444,06
3
4099,53
3646,66
0,89
3646,66
4
3883,76
3747,95
0,97
3747,95
5
3452,24
3444,06
1,00
3444,06
6
2804,94
2532,40
0,90
2532,40
РАЗОМ
21576,47
20259,20
0,94
20259,20
Кр = (20259,20 / 21576,47) * 100% = 93,89%
Виробництво вважається ритмічним, якщо коефіцієнт ритмічності більше 95%, таким чином, для підприємства виробництво продукції є неритмічним, тому що коефіцієнт ритмічності підприємства становить 93,89%.
Кв = 597,31 / (21576,47 / 6) = 0,17 (17%)
Виробництво вважається ритмічним, якщо коефіцієнт варіації менше 10%, таким чином, підприємство є не ритмічним, тому що коефіцієнт варіації підприємства становить 17%.

Нормативних значень для цього коефіцієнта немає, він аналізується в динаміці.
Ка = 0,15 +0,05 +0,15 +0,08 +0,05 +0,14 = 0,62
Коефіцієнт аритмічності для підприємства складає 0,62.

2. Аналіз трудових показників

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат - об'єм виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.
Основними завданнями аналізу є наступні:
1) вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями,
2) визначення і вивчення показників плинності кадрів,
3) виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання.

2.1. Аналіз забезпеченості робочою силою

У даному розділі аналізується чисельність робітників у цілому і по кожній категорії, розраховується абсолютне відхилення чисельності і відносна економія (перевитрата) робочої сили. Крім цього розраховується структура працюючих з виділенням частки робітників, аналізується його динаміка. Аналіз структури та чисельності трудових ресурсів виконуються у формі в табл. 9.
Аналіз структури чисельності працюючих
таблиця 9
Категорії працюючих
Планова чисельність
Фактична чисельність
Відхилення
чол.
%
чол.
%
чол.
%
1.Рабочіе
300
72,82
278
72,97
-22
0,15
2.Руководітелі
35
8,50
40
10,50
5
2,00
3.Спеціалісти
67
16,26
56
14,70
-11
-1,56
4.Служащіе
10
2,43
7
1,84
-3
-0,59
РАЗОМ
412
100,00
381
100,00
-31
0,00
в т.ч. прийнято
5
1,21
10
2,62
5
1,41
звільнено
3
0,73
16
4,20
13
3,47
в т.ч. за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни
3
0,73
9
2,36
6
1,63
Чисельність працюючих зменшилася в порівнянні з минулим роком на 31 особи. Це пов'язано з комплексною механізацією і автоматизацією виробничих процесів, впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології та організації виробництва.
Відносна економія (перевитрата) за чисельністю працюючих розраховується за формулою:
D Ч = Ч ф - Чпл в,
де Чпл, Ч ф - відповідно чисельність працюючих за планом і фактична, чол.,
К в - коефіцієнт виконання плану виробництва.
2.2. Аналіз руху робочої сили
Рух робочої сили на підприємстві, пов'язане з прийомом і звільненням працівників, є важливим об'єктом аналізу, оскільки рівень стабільності кадрів - один з факторів, що впливають на продуктивність праці та ефективність виробництва.
Даний аналіз виконується у формі табл. 10.
Аналіз руху робочої сили
Таблиця 10
Показники
Значення
Факт попереднього року
Звітний рік
план
факт
Середньооблікова чисельність, чол.
412
412
381
Прийнято, чол.
5
5
10
Звільнено, чол.
3
3
16
У т.ч. за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни
3
3
9
Коефіцієнти:
• загального зростання,%
1,94
1,94
6,82
• обороту робочої сили по прийому,%
1,21
1,21
2,62
• обороту робочої сили по звільненню,%
0,73
0,73
4,20
• плинності,%
0,73
0,73
2,36
Спостерігається динаміка збільшення плинності кадрів на це впливає зростання прийому та звільнення працюючих.

 

2.3. Аналіз фонду робочого часу

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству (табл. 11).
Аналіз використання робочого часу
Таблиця 11
Показники
План
Факт
Відхилення
на одного робітника
На весь колектив
1.Календарное час, днів
365,00
365,00
0,00
0,00
У тому числі:
2.празднічние дні
11,00
11,00
0,00
0,00
3.виходние дні
104,00
104,00
0,00
0,00
4.виходние дні (суботи)
52,00
52,00
0,00
0,00
5.Номінальний фонд робочого часу, дні (п.1-п.2-п.3)
250,00
250,00
0,00
0,00
6.Неявкі на роботу, дні (п.7 + п.8 + п.9 + п.10 + п.11 + п.12)
37,50
49,30
11,80
4495,80
У тому числі:
0,00
0,00
7.ежегодние відпустки
22,00
21,00
-1,00
-381,00
8.отпуска по навчанню
0,00
2,00
2,00
762,00
9.дополнітельние відпустки
5,00
7,00
2,00
762,00
10.болезні
10,50
18,30
7,80
2971,80
11.прогули
0,00
1,00
1,00
381,00
12.простоі
0,00
1,00
1,00
381,00
13.массовие невихід на роботу
0,00
0,00
0,00
0,00
14.явочний фонд робочого часу, дні
212,50
200,70
-11,80
-4495,80
15.Номінальная тривалість робочого дня, год
8,00
8,00
0,00
0,00
16.Бюджет робочого часу, год
1700,00
1605,60
-94,40
-35966,40
17.Внутрісменние простої (запізнення), год
0,00
30,00
30,00
11430,00
18.Сокращенние робочі дні
6,00
35,00
29,00
11049,00
19.Полезний фонд робочого часу, год
1694,00
1540,60
-153,40
-58445,40
20.Средняя тривалість робочого дня, год
7,97
7,68
-0,30
-112,64
У ході аналізу виявилося, що явочний фонд робочого часу на одного робітника в порівнянні з минулим роком зменшився на 11,8%, на це вплинуло збільшення тривалості основних і додаткових відпусток, збільшення кількості прогулів і відпусток по навчанню.
Аналіз впливу використання робочого часу на обсяг виробництва продукції здійснюється за наступною формулою:
ТП = Ч 'Д' 'Вч,
де ТП - обсяг виробленої продукції, тис. крб.;
Ч - чисельність робітників, чол.;
Д - число робочих днів, відпрацьованих одним робітником за період;
- Середня тривалість зміни, год;
Вч - годинна виробіток одного робітника, т / ч.
Аналіз впливу використання робочого часу на обсяг виробництва продукції виконується у формі табл. 12.

Аналіз впливу робочого часу на обсяг виробництва
Таблиця 12
Показники
План
Факт
Відхилення
Вплив на зміну обсягу виробництва, Д.Є.
Обсяг продукції, Д.Є.
43152,94
40518,40
-2634,54
4519,85
Чисельність робітників, чол.
412,00
381,00
-31,00
-3,25
Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником
212,50
200,70
-11,80
-2,22
Середня тривалість зміни, год
7,97
7,68
-0,30
-1,40
Годинна виробіток одного робітника, Д.Є.
0,06
0,07
0,01
4,23
Резервами збільшення обсягу виробництва продукції є годинна виробіток одного робітника і скорочення чисельності робітників, кількості робочих днів відпрацьованих одним робітником, середньої тривалості зміни.

2.4 Аналіз продуктивності праці

До узагальнюючих показників відносяться середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні.
При аналізі продуктивності праці зіставляються темпи зростання продуктивності праці одного робітника і працюючого. При цьому перші повинні випереджати другі, тому що повинна мати місце позитивна тенденція збільшення питомої ваги робітників.
Аналіз впливу факторів на виконання плану з продуктивності праці виконується у формі табл. 13.

Таблиця 13
Аналіз впливу факторів на виконання плану з продуктивності праці
Показники
План
Факт
Відхилення
Вплив на виконання плану з продуктивності праці.
1
2
3
4
5
Середньорічне виробництво:
76,27
77,60
1,33
-
- На одного працюючого, Д.Є.
104,74
106,35
1,61
-
- На одного робітника, Д.Є.
76,27
77,60
1,33
-
Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, коеф.
0,73
0,73
0,00
0,16
Кількість робочих днів, відпрацьованим одним робочим
212,50
200,70
-11,80
-4,24
Середня тривалість робочої зміни, год
7,97
7,68
-0,30
-2,68
Середньогодинна виробіток одного робітника, Д.Є.
0,06
0,07
0,01
8,09
Середньогодинна виробіток одного робітника збільшився на 0,01 за рахунок зміни кількості робочих днів відпрацьованих одним робітником (-11,80), середньої тривалості робочої зміни (-0,30).

3. Аналіз собівартості продукції

Собівартість продукції - це поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі. У собівартості знаходить відображення вартість споживаних у процесі виробництва засобів і предметів праці, вартість живої праці, вартість покупних виробів і напівфабрикатів, виробничі послуги сторонніх організацій. Повна собівартість продукції відображає сукупні витрати виробничих ресурсів, питома собівартість (витрати на 1 карбованець товарної продукції) - ефективність використання ресурсів. Собівартість - це основний ціноутворюючий і прібилеобразующій фактор, тому аналіз собівартості дозволяє, з одного боку, дати узагальнюючу оцінку ефективності використання ресурсів, з іншого боку - визначити резерви збільшення прибутку і зниження ціни одиниці продукції.
Найважливіша роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого:
1) виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,
2) зниження витрат на виробництво, реалізацію продукції і забезпечення зростання прибутку.
Аналіз собівартості є найважливішим інструментом управління витратами.

3.1. Аналіз виконання плану собівартості продукції

Всі розрахунки повинні бути представлені за формою табл. 14.
Оцінка виконання плану собівартості продукції
Вид продукції
Фактичне виробництво, шт.
За планом
За фактом
Виконання плану
Собівартість 1 шт., ВО
Усього за планом фактичний випуск, Д.Є.
Собівартість 1 шт., ВО
Всього фактичний випуск, Д.Є.
Абсолютна, Д.Є.
Відносне,%
1
210
75,00
15750,00
70,00
14700,00
-1050,00
-6,67
2
30
13,00
390,00
16,00
480,00
90,00
23,08
3
15
450,00
6750,00
500,00
7500,00
750,00
11,11
4
800
15,00
12000,00
16,00
12800,00
800,00
6,67
РАЗОМ
1055
553,00
34890,00
602,00
35480,00
590,00
1,69
 
Результати таблиці показують, що за фактом собівартість продукції вища запланованої на 590 Д.Є. або на 1,69%. Таким чином, поточні витрати зросли по відношенню до планованих.

 

3.2. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції

На зміну витрат на 1 грн. товарної продукції впливають структура продукції, що випускається, ціна реалізації, рівень собівартості продукції.
Зміна витрат визначається за формулою:
D З = D Сс / c + D З + D C ц,
D Сс / c - зміна витрат за рахунок зміни собівартості продукції:
,
де Сф - фактична собівартість одиниці виробу, ВО;
Спл - собівартість одиниці виробу за планом, ВО;
Ц ф - фактична ціна одиниці продукції, ВО,
Цпл-ціна одиниці продукції за планом, ВО,
V ф - фактичний обсяг виробництва продукції в натуральному
вираженні, шт.,
V пл-обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні за планом, шт.
Зміна витрат в результаті зміни структури визначається за формулою:
D З ,
Зміна витрат в результаті зміни цін визначається за формулою:
,
У табл. 15 представлені дані для аналізу витрат на 1 грн. товарної продукції.
Розрахунки для аналізу витрат на 1 грн. товарної продукції
Таблиця 15
Види продукції
Спл * Vпл
Сф * Vф
Цпл * Vпл
Цф * Vф
Спл * Vф
Цпл * Vф
1
18000,00
14700,00
20880,00
16464,00
15750,00
18270,00
2
481,00
480,00
596,44
590,40
390,00
483,60
3
4950,00
7500,00
5692,50
9000,00
6750,00
7762,50
4
13320,00
12800,00
15984,00
14464,00
12000,00
14400,00
РАЗОМ
36751,00
35480,00
43152,94
40518,40
34890,00
40916,10
Проведемо аналіз зміни витрат:
1. Зміна витрат за рахунок зміни собівартості продукції складе -3,3%
Сс / с = (35480/40916, 10) - (34890/40916, 10) = -0,033
2. Зміна витрат в результаті зміни структури продукції становить -0,1%
Сстр. = (34890/40916, 10) - (36751/43152, 94) = -0,001
3. Зміна витрат в результаті зміни ціни становить 0,9%
Сц = (35480/40518, 40) - (35480/40916, 10) = 0,009
Знайдемо загальна зміна витрат. Воно склало
DС = 0,009-0,001-0,033 = -0,025
Таким чином, загальна зміна витрат відбулося за рахунок скорочення ціни і зміна собівартості продукції.

 

3.3. Аналіз собівартості продукції за елементами витрат

Проводиться аналіз виконання плану і динаміки за елементами витрат. Всі розрахунки повинні бути представлені за формою табл. 16.
Аналіз виконання плану собівартості продукції
Таблиця 16
Елемент витрат
План
Факт
Відхилення
Абсолютна, Д.Є.
Відносне,%
Матеріальні витрати, Д.Є.
10467,00
14192,00
3725,00
35,59
Заробітна плата, Д.Є.
11862,60
11708,40
-154,20
-1,30
Відрахування на соц. Потреби, Д.Є.
3202,90
3161,27
-41,63
-1,30
Амортизація, Д.Є.
3077,30
2870,33
-206,97
-6,73
Інші витрати, Д.Є.
6280,20
3548,00
-2732,20
-43,50
Повна собівартість продукції, Д.Є.
34890,00
35480,00
590,00
1,69
У результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: відносне відхилення по собівартості склало 1,69%. За елементами витрат відбулися наступні зміни: відносне відхилення по матеріальних витрат в порівнянні з плановими показниками збільшилося на 35,59% і склало 14192 Д.Є. Максимальне відхилення в порівнянні з плановим відбулося в частині інших витрат (-43,5%). Мінімальне відхилення в порівнянні з плановим сталося в частині заробітної плати та відрахувань на соц. потреби (-1,3%).
Проведемо аналіз структури за елементами витрат. Всі розрахунки представлені в табл. 17.

Аналіз структури собівартості продукції
Таблиця 17
Елемент витрати
Минулий період
Звітний період
Відхилення структури,%
ВО
стор%
ВО
стор%
Матеріальні витрати, Д.Є.
10467,00
30,00
14192,00
40,00
10,00
Заробітна плата, Д.Є.
11862,60
34,00
11708,40
33,00
-1,00
Відрахування на соц. потреби, Д.Є.
3202,90
9,18
3161,27
8,91
-0,27
Амортизація, Д.Є.
3077,30
8,82
2870,33
8,09
-0,73
Інші витрати, Д.Є.
6280,20
18,00
3548,00
10,00
-8,00
Повна собівартість продукції, Д.Є.
34890,00
100,00
35480,00
100,00
0,00
Таким чином, у звітному році відбулися структурні зміни за елементами і видами витрат. У звітному періоді відбулося збільшення матеріальних витрат на 10% за рахунок зниження по відношенню до минулого періоду за всіма іншими показниками: заробітної плати на 1%, відрахувань на соц. потреби на 0,27%, амортизації на 0,73% і інших витрат (8%). Збільшення статті заробітна плата на 4% відбулося за рахунок зниження робочих.

4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва

Теоретичний аналіз проблем інтенсифікації для бухгалтера-аналітика потрібно розширити вирішенням конкретних проблем економічного аналізу: обліком і оцінкою інтенсивності, кількісними методами визначення впливу факторів інтенсифікації на результати виробництва, побудовою узагальнюючого (інтегрального) показника всебічної інтенсифікації виробництва.
Кількісне співвідношення екстенсивності та інтенсивності розвитку виражається в показниках використання виробничих і фінансових ресурсів. Показниками екстенсивності розвитку є кількісні показники використання ресурсів: чисельність працюючих, величина витрачених предметів праці, величина амортизації, обсяг основних виробничих фондів та авансованих оборотних засобів. Показники інтенсивності розвитку - якісні показники використання ресурсів, тобто продуктивність праці (або трудомісткість), матеріаловіддача (або матеріаломісткість), фондовіддача (або фондомісткість), кількість оборотів оборотних коштів.
Теоретично ясно, що в цілому динаміка техніко-організаційного рівня виробництва проявляється в показниках інтенсифікації використання виробничих і фінансових ресурсів. Значить, вдосконалення управління всіма факторами інтенсифікації повинно відбиватися в динаміці продуктивності праці, матеріаловіддача, фондовіддачі основних виробничих фондів і оборотності оборотних коштів. За динамікою цих показників можна характеризувати ефективність впроваджуваної реформи управління, заснованої на ринкових відносинах.
Методика аналізу інтенсифікації виробництва включає систему розрахунків. Зробимо ці розрахунки на прикладі підприємства за два роки. Вихідні дані та сам розрахунок показників інтенсифікації використання ресурсів подаються у формі табл. 18, а зведений аналіз показників інтенсифікації виробництва - у формі табл. 19.
Розрахунок 1. Динаміка якісних показників використання ресурсів.
Розрахунок 2. Співвідношення приросту ресурсів в розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва.
Розрахунок 3. Частка впливу інтенсивності на приріст обсягу виробництва продукції.
Розрахунок 4. Комплексна оцінка інтенсифікації виробництва (за всіма видами ресурсів).
Розрахунок 5. Розрахунок відносної економії (перевитрати) ресурсів підприємства.
В аналізі господарської діяльності для кількісної оцінки ролі окремих факторів офіційно використовується індексний метод. Вплив кількісного фактора визначається діленням темпу приросту ресурсу на темп приросту результативного показника і множенням на 100%. Для визначення частки впливу якісного чинника отриманий результат вираховується з 100%.
Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 18
Показники
Минулий період
Звітний період
Відхилення
Абсолютна, Д.Є.
Відносне,%
Обсяг продукції в порівняних цінах, Д.Є.
36092,50
40518,40
4425,90
12,26
Виробничий персонал
- Чисельність, чол.
412,00
381,00
-31,00
-7,52
- Оплата праці з нарахуваннями, Д.Є.
11862,60
11708,40
-154,20
-1,30
Матеріальні витрати, Д.Є.
10467,00
14192,00
3725,00
35,59
основні виробничі фонди, Д.Є.
153,86
143,52
-10,35
-6,73
Продуктивність праці, Д.Є.
87,60
106,35
18,74
21,40
Зарплатоотдача, ВО / Д.Е.
3,04
3,46
0,42
13,74
Матеріаловіддача, ВО / Д.Е.
3,45
2,86
-0,59
-17,20
Фондовіддача, ВО / Д.Е.
234,57
282,33
47,75
20,36
У звітному періоді в порівнянні з минулим періодом підприємство менш ефективно використовує трудові ресурси і більш ефективно і матеріальні ресурси та основні фонди.
Зведений аналіз інтенсифікації
Таблиця 19
Види ресурсів
Приріст ресурсів на 1% приросту продукції,%
Частка впливу на 100% приросту продукції,%
Відносна економія (перевитрата) ресурсів підприємства
Екстенсивності
Інтенсивності
Виробничий персонал
- Чисельність
-0,61
-61,36
161,36
-81,52
-Оплата праці з нарахуваннями
-0,11
-10,60
110,60
-1608,87
Матеріальні витрати
2,90
290,21
-190,21
2441,47
Основні виробничі фонди
-0,55
-54,85
154,85
-29,22
Комплексна оцінка інтенсифікації
0,11
11,26
88,74
5862,44
Всі ресурси 2006 року,%
= 11862,60 +10467 +153,86 =
22483,46
Всі ресурси 2007 року,%
= 11708,40 +19192 +143,52 =
31043,92
Темп приросту всіх ресурсів:
= 31043,92 / 22483,46 =
1,38
Темп пр. ТП
= (40518,40 / 36092,50) * 100-100 =
12,26
Приріст ресурсів на 1% приросту продукції
= 1,38 / 12,26 =
0,11
Відносить. економія (перевитрата)
= 31043,92-22483,46 * 1,12 =
5862,44
Якщо б у звітному періоді обсяг товарної продукції залишився на рівні минулого періоду, то за рахунок підвищення продуктивності праці можна було б скоротити 82 людини.

5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фондових і валютних біржах і т.д.).
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
1) систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
2) визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на обсяг реалізації продукції і фінансові результати;
3) виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції і суми прибутку;
4) оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку і рентабельності;

5.1. Виконання плану по прибутку від реалізації продукції

Аналіз прибутку від реалізації продукції виконується за формою табл. 20. Подібний аналіз можна виконати при зіставленні фактичних даних з даними минулого періоду.

Аналіз прибутку від реалізації продукції
Таблиця 20
Вид продукції
Повна собівартість 1 шт. продукції, Д.Є.
Ціна 1 шт.
Обсяг реалізованої продукції, Д.Є.
Собівартість реалізованої продукції, Д.Є.
Прибуток від реалізації, Д.Є.
Виконання плану по прибутку,%
план
факт
план
факт
план
факт за плановими цінами
факт
план
факт за плановими цінами
факт
план
факт
1
75,00
70,00
87,00
78,40
20880,00
6090,00
16464,00
15750,00
18270,00
14700,00
5130,00
1764,00
34,39
2
13,00
16,00
16,12
19,68
596,44
257,92
590,40
390,00
483,60
480,00
206,44
110,40
53,48
3
450,00
500,00
517,50
600,00
5692,50
258750,00
9000,00
6750,00
7762,50
7500,00
-1057,50
1500,00
141,84
4
15,00
16,00
18,00
18,08
15984,00
288,00
14464,00
12000,00
14400,00
12800,00
3984,00
1664,00
41,77
разом
553,00
602,00
159,66
179,04
43152,94
265385,92
40518,40
34890,00
40916,10
35480,00
8262,94
5038,40
60,98
За фактом прибуток від реалізації продукції в порівнянні з планом збільшилася на 60,98% і склала 5038,40 Д.Є. за рахунок збільшення ціни виробів (крім 1 виду, де спостерігається зниження), зниження обсягу реалізованої продукції (крім 3 види) і збільшення собівартості реалізованої продукції (крім продукції 1).

5.2. Аналіз впливу факторів на зміну прибутку

Для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції в динаміці проводиться збір вихідних даних, які можуть бути представлені у формі табл. 21.
Вихідні дані для факторного аналізу
Таблиця 21
Показник
Минулий період
Факт у цінах минулого року
Звітний період
Виручка, Д.Є.
169697,99
175177,48
188887,20
Повна собівартість, Д.Є.
34890,00
40916,10
35480,00
Прибуток (збиток) від продажу, Д.Є.
134807,99
134261,38
153407,20
Розрахунок впливу факторів на зміну величини прибутку від реалізації продукції проводиться за формулами.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (D П ) І зміни обсягу реалізації (D П ) За формулою:
D П = Пусл-Пб,
де П б - базова прибуток, ВО;
Пусл-фактичний прибуток у цінах минулого періоду, Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни обсягу продажів (D П )
D П = 665229,90-642040,96 = 23188,94 Д.Є.
D П = Пб * (Iv -1),
де Iv - Індекс, що показує у скільки разів обсяг реалізації в звітному періоді більше обсягу реалізації у базисному періоді.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (D П )
D П = 642040,96 * (0,85-1) = -96306,144 Д.Є.
D П = D П - D П ,
D П = 23188,94 +96306,144 = 119495,084 Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни ціни реалізованої продукції (D П )
D П = Вф-Вусл,
де Вусл - виручка фактична в цінах минулого періоду, ВО;
Вф - фактична виручка, Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції (D П )
D П = 755548,80 - 700709,90 = 54838,90 Д.Є.
D П = Сусло-Сф,
де С ум - фактична собівартість у цінах минулого періоду, ВО;
З ф - фактична собівартість, Д.Є.
D П = 673744,10-35480,00 = 638264,1 Д.Є.
Для подальшого підвищення розмірів прибутку необхідне здійснення заходів щодо поліпшення виконання плану по виробництву і реалізації продукції, щодо поліпшення використання основних фондів і предметів праці, а також заходів щодо зниження собівартості продукції.
Оцінка структури постійних і змінних витрат
Таблиця 22.1
Показник
Минулий період
Звітний період
руб.
%
руб.
%
Величина змінних витрат
20934,00
60,00
23062,00
65,00
Величина постійних витрат, в т.ч.
13956,00
40,00
35480,00
100,00
- Комерційні витрати
12211,50
35,00
13127,60
37,00
- Управлінські витрати
1744,50
5,00
22352,40
63,00
Вихідні дані для факторного аналізу, Д.Є.
Таблиця 22
Показник
Минулий період
Факт у цінах минулого року
Звітний період
Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг)
169697,99
175177,48
188887,20
Собівартість проданих товарів, продукції (робіт, послуг)
20934,00
23062,00
35480,00
Комерційні витрати
12211,50
13127,60
13127,60
Управлінські витрати
1744,50
22352,40
22352,40
Прибуток (збиток) від продажу
148763,99
166826,62
153407,20
Розрахунок впливу факторів на зміну величини прибутку від реалізації продукції проводиться за формулами.
Розрахунок темпу зростання обсягу продажів у порівнянних цінах проводиться за формулою
Тр = * 100,
Тр = (700709,90 / 678791,96) * 100 = 103,23%
Розрахунок приросту прибутку у зв'язку зі збільшенням обсягу продажів (D П )
D П = ,
де Тпрв - темп приросту виручки в порівнянних цінах.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни собівартості проданих товарів, продукції і послуг (D П )
D П = (657857,96 * 11,31) / 100 = 74389,65 Д.Є.
D П = Спусл-СПФ,
де Сп ум - фактична собівартість проданих товарів у цінах минулого періоду, ВО;
Сп ф - фактична собівартість проданих товарів, Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни комерційних витрат (D П )
D П = 23062,00 - 35480,00 = 12418 Д.Є.
D П = КРусл-КРФ,
де КР ум - фактичні комерційні витрати на цінах минулого періоду, ВО;
КР ф - фактичні комерційні витрати, Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни управлінських витрат (D П )
D П = 13127,60 - 12211,50 = 11906,10 Д.Є.
D П = УРусл-урф,
де УР ум - фактичні управлінські витрати в цінах минулого періоду, ВО;
УР ф - фактичні управлінські витрати, Д.Є.
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни ціни реалізованої продукції (D П )
D П = 22352,40 - 22352,40 = 0д.е.
П = Вф-Вусл,
Розрахунок зміни прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції (D П )
D П = Пусл-Пб * I в,
де Iв - індекс виручки в порівнянних цінах.
= 737733,80 - 657857,96 * 1,12 = 89460,94 Д.Є.

 

5.3. Аналіз запасу фінансової міцності

Запас фінансової міцності може бути розрахований на підставі фінансової звітності і показує на скільки ВО (%) Може бути зменшена виручка, щоб прибуток був неотрицательная.
Вихідними даними для розрахунку є виручка критична (поріг рентабельності, точка беззбитковості), що показує величину виручки, при якій прибуток дорівнює нулю.
Для розрахунків можна скористатися формулами 44-46
ВКР = ,
де ВКР - виручка критична (поріг рентабельності, точка беззбитковості);
Сconst - загальна величина постійних витрат;
КМП / в - коефіцієнт маржинального прибутку.
ЗФП (ВО) = В-ВКР,
де ЗФП (ВО) - запас фінансової міцності, ВО;
В - величина виручки, Д.Є.
ЗФП (%) = ,
де ЗФП (%) - запас фінансової міцності,%.
Всі розрахунки представлені в у формі табл. 23.
Аналіз запасу фінансової міцності
Таблиця 23
Показник
Минулий період
Звітний період
Відхилення
Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), ВО
169697,99
188887,20
19189,21
Величина змінних витрат, Д.Є.
20934,00
23062,00
2128,00
Маржинальний прибуток, Д.Є.
148763,99
165825,20
17061,21
Частка маржинального прибутку у виручці
0,88
0,88
0,00
Величина постійних витрат, Д.Є.
13956,00
35480,00
21524,00
Поріг рентабельності, Д.Є.
15919,88
40414,35
24494,47
Запас фінансової міцності, Д.Є.
153778,11
148472,85
-5305,26
Запас фінансової міцності,%
90,62
78,60
-12,01
Запас фінансової міцності в звітному періоді зменшився на 12,01% в порівнянні з минулим періодом, це означає, що на 12,01% може бути збільшена виручка, щоб прибуток не був негативною. Запас фінансової міцності у грошовому еквіваленті збільшився на 54559,87 Д.Є. Величина змінних витрат збільшилася у звітному році на 2128 д.е.по порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення випуску продукції, впровадження нового більш економного обладнання. Величина постійних витрат збільшилася у звітному році в порівнянні з минулим на 21524 Д.Є. Частка маржинального прибутку у виручці залишилася незмінною. Поріг рентабельності збільшився до 22196,97.

5.4. Структурно-динамічний аналіз показників прибутку

Особливу увагу при аналізі приділяється зміні структури і динаміки показників прибутку. На основі розрахунків робляться висновки. Всі дані видаються у формі табл. 24.


Аналіз показників прибутку
Таблиця 24
Показник
Минулий період
Звітний період
Зміна структури,%
ВО
%
ВО
%
Виручка від продажу товарів, продукції (робіт, послуг)
169697,99
100,00
188887,20
100,00
0,00
Собівартість проданих товарів, продукції (робіт, послуг)
20934,00
12,34
35480,00
18,78
6,45
Валовий прибуток
148763,99
87,66
153407,20
81,22
-6,45
Комерційні витрати
12211,50
7,20
13127,60
6,95
-0,25
Управлінські витрати
1744,50
1,03
22352,40
11,83
10,81
Прибуток (збиток) від продажу
134807,99
79,44
117927,20
62,43
-17,01
Прибуток (збиток) до оподаткування
134807,99
79,44
117927,20
62,43
-17,01
Поточний податок на прибуток
32353,92
19,07
28302,53
14,98
-4,08
Чистий нерозподілений прибуток (збиток)
102454,07
60,37
89624,67
47,45
-12,93
Резервами підвищення ефективності є зниження частки собівартості проданих товарів, продукції (робіт, послуг) і комерційних витрат

6. Аналіз фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансовий стан підприємства (ФСП) може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його гарне (усталеному) фінансовому стані.
Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, треба знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові. Слід знати і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін
Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:
1. На основі вивчення взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції покращення фінансового стану підприємства.
2. Прогнозувати можливі фінансові результати, виходячи з реальних умов господарської діяльності, наявності власних і позикових ресурсів і розроблених моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
3. Своєчасно виявляти та усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності

6.1. Аналіз структури активу і пасиву балансу

Аналіз фінансового стану починається із загальної оцінки структури коштів господарюючого об'єкта та джерел їх формування, зміни її на кінець року в порівнянні з початком за даними балансу. Використовуються горизонтальний і вертикальний методи економічного аналізу. Всі дані подаються у формі табл. 25-26. На основі цих даних робляться висновки про частку кожної статті активу і пасиву балансу та про зміни структурного складу.
Аналіз структури активу балансу
Таблиця 25
Статті активу
На початок періоду
На кінець періоду
Зміна
ВО
%
ВО
%
Абс.
Від.,%
Стор.,%
1. Необоротні активи
66000,00
44,00
130000,00
50,00
64000,00
96,97
6,00
2. Оборотні активи
84000,00
56,00
130000,00
50,00
46000,00
54,76
-6,00
2.1. Запаси
42000,00
28,00
78000,00
30,00
36000,00
85,71
2,00
2.2 Дебіторська заборгованість
18000,00
12,00
18200,00
7,00
200,00
1,11
-5,00
2.3. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення
24000,00
16,00
33800,00
13,00
9800,00
40,83
-3,00
РАЗОМ
150000,00
100,00
260000,00
100,00
110000,00
73,33
0,00
Аналіз структури пасиву балансу
Таблиця 26
Статті пасиву
На початок періоду
На кінець періоду
Зміна
ВО
%
ВО
%
Абс.
Від.,%
Стор.,%
1. Власний капітал
90000,00
60,00
130000,00
50,00
40000,00
44,44
-10,00
2. Позиковий капітал
150000,00
100,00
130000,00
50,00
-20000,00
-13,33
-50,00
2.1. Довгострокові зобов'язання
69000,00
46,00
26000,00
10,00
-43000,00
-62,32
-36,00
2.2 Короткострокові зобов'язання
81000,00
54,00
104000,00
40,00
23000,00
28,40
-14,00
в т.ч. Кредиторська заборгованість
12000,00
8,00
20800,00
8,00
8800,00
73,33
0,00
РАЗОМ
150000,00
100,00
260000,00
100,00
110000,00
73,33
0,00
Проведено аналіз активу балансу: необоротні активи зменшилися на 96,97%, оборотні активи - на 50%. На зниження оборотних активів вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення. Структура необоротних активів збільшилася на 6%, оборотні активи уменьшелісь на 6%, на це вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення.
Так само проведено аналіз пасиву балансу власний капітал збільшився на 40000 ВО, позиковий капітал зменшився на 20000д.е. На зменшення позикового капіталу вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість. Структура власного капіталу зменшилася на 10%, а позикового капіталу - на 50%, на це вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість.

6.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності

Ліквідність активів являє собою їх можливість за певних обставин звернутися в грошову форму для відшкодування зобов'язань.
Ліквідність підприємства - це здатність підприємства погашати свої зобов'язання, строки яких настануть у поточному періоді.
Платоспроможність підприємства - це здатність підприємства погашати зобов'язання, строки яких вже настали.
Показники ліквідності та фінансової стійкості взаємодоповнюють один одного і в сукупності дають уявлення про благополуччя фінансового стану підприємства: якщо у підприємства виявляються погані показники ліквідності, але фінансова стійкість їм не втрачена, то у підприємства є шанси вийти зі скрутного становища. Але якщо незадовільні і показники ліквідності та показники фінансової стійкості, то таке підприємство - ймовірний кандидат у банкрути.
Всі розрахунки представлені в табл. 27.
Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 27
Показник
Норма
На початок періоду
На кінець періоду
Відхилення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,2-0,3
0,30
0,33
0,03
Коефіцієнт термінової ліквідності
0,5-1,0
0,52
0,50
-0,02
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,0-2,0
1,04
1,25
0,21
Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань. Його рівень показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.
Тенденція збільшення показника свідчить про те, що грошові кошти раціонально використовуються в діяльності підприємства.
Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, до величини короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт термінової ліквідності в межах норми і на кінець періоду склав 0,50, це свідчить про те, що для погашення короткострокових боргів ліквідних активів достатньо.
Коефіцієнт поточної ліквідності - це відношення оборотних (поточних) активів до величини короткострокових зобов'язань. Характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними активами.
До кінця періоду коефіцієнт поточної ліквідності збільшився 0,21 і склав 1,25 це свідчить про те, що підприємство здатне за рахунок оборотних активів погашати короткострокові зобов'язання.

 

6.3. Аналіз фінансової стійкості

Фінансова стійкість - це здатність підприємства функціонувати і розвиватися, зберігати таке співвідношення частин активу і пасиву балансу, яке гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.
В умовах ринку одне з головних значень для характеристики фінансового стану підприємства має його фінансова стійкість. Оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться всіма зовнішніми та внутрішніми користувачами бухгалтерської звітності.
Основні показники наведені в табл. 28.
Аналіз показників фінансової стійкості
Таблиця 28
Показник
Норма
На початок періоду
На кінець періоду
Відхилення
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,60
0,60
0,50
-0,17
Коефіцієнт фінансової залежності
0,40
1
0,50
-0,50
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
0,70
1,67
1,00
-0,40
Коефіцієнт маневреності власних коштів
0,30
0,03
0,20
5,00
Коефіцієнт забезпеченості оборотних власними засобами
0,10
0,04
0,20
4,60
Коефіцієнт забезпеченості запасів
0,60
0,57
0,00
-1,00
Коефіцієнт фінансової незалежності - характеризує частку власного капіталу в балансі підприємства.
Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець періоду зменшився на 0,17 за рахунок зменшення власного капіталу.
Коефіцієнт фінансової залежності - характеризує частку позикового капіталу в балансі підприємства.
Коефіцієнт фінансової залежності на кінець періоду збільшився на 0,50 за рахунок збільшення дебіторських зобов'язань та кредиторської заборгованості.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів - дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Вказує, скільки позикових коштів організація залучила на один рубль вкладених в активи власних коштів.
На початок періоду припадає 1руб.76коп. позикових коштів вкладених в активи на 1 крб. власних, до кінця періоду припадає 1грн. позикових коштів вкладених в активи на 1грн. власних коштів. Тенденція збільшення позикових засобів може в майбутньому підсилити залежність підприємства від залучених коштів.
Коефіцієнт маневреності власних коштів - характеризує яка частка власного капіталу використовується в поточній діяльності.
Коефіцієнт маневреності показує частку власних мобільних (оборотних) коштів підприємства, що знаходяться в ліквідних формах, які дозволяють оперативно реагувати на зміну у фінансовому становищі і в майні підприємства. Нормативне рекомендоване значення цього показника одно 0,3 або 30%.
Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець періоду збільшився на 5 і склав 0,20. Збільшення показника є позитивним моментом.
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних коштів.
Для даного показника встановлено критерій. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів повинен бути більше або дорівнює величині 0,1. Якщо на кінець періоду коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами має значення менше величини 0,1, то структура балансу підприємства вважається незадовільною, а саме підприємство неплатоспроможним.
Для аналізованого підприємства показник вище норми, таким чином, підприємство досить забезпечено власними оборотними активами і в разі необхідності може розплачуватися з кредиторами.
Коефіцієнт забезпеченості запасів показує яка частка запасів сформовано за рахунок власних оборотних коштів.
На кінець періоду для аналізованого підприємства коефіцієнт збільшився на 0,57 і склав 0 таким чином, запасів на крнец періоду не сформовано.

7. Аналіз ділової активності

Аналіз ділової активності - це оцінка ефективності використання фінансових ресурсів, яка виробляється за допомогою коефіцієнтів рентабельності і оборотності.
Всі розрахунки представлені в табл. 29.
Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 29
Показник
Минулий період
Звітний період
Відхилення
Рентабельність капіталу,%
5,51
1,94
-3,57
Рентабельність власного капіталу,%
9,18
3,88
-5,31
Коефіцієнт оборотності капіталу, коеф.
1,13
0,73
-0,40
Коефіцієнт оборотності власного капіталу, коеф.
1,89
1,45
-0,43
Час оборотності капіталу, дні
318,21
495,53
177,32
Час оборотності власного капіталу, дні
190,93
247,77
56,84
Рентабельність капіталу - показує ефективність використання всього майна підприємства. Зниження показника свідчить про те, що попит на продукцію падає.
Рентабельність капіталу знизилася на 3,57%, це означає, що підприємство не отримує прибуток з кожної гривні, вкладеної в майно (активи).
Рентабельність власного капіталу - показує ефективність використання власного капіталу.
Рентабельність власного капіталу знизилася на 5,31%, це означає, що підприємство не ефективно використовує власні кошти.
Коефіцієнт оборотності капіталу знизився на 0,40 і коефіцієнт оборотності власного капіталу знизився на 0,43. За рахунок зниження оборотності капіталу відбувається зниження суми прибутку.
Час оборотності капіталу і час оборотності власного капіталу збільшилися, це веде до погіршення фінансових результатів.
Таблиця показників фінансово-господарської діяльності підприємства
Таблиця 30
Показник
Од. ізм.
Минулий період
Звітний період
Відхилення
Абс.
Від.,%
Обсяг продукції
- В діючих цінах
-
-
-
-
- У порівнянних цінах
ВО
36092,50
40518,40
4425,90
12,26
Собівартість продукції
ВО
34890,00
35480,00
590,00
1,69
Чисельність працюючих
чол.
300,00
278,00
-22,00
-7,33
- Чисельність робітників
чол.
412,00
381,00
-31,00
-7,52
Середня заробітна плата
ВО
11862,60
11708,40
-154,20
-1,30
Середньорічне виробництво
ВО
76,27
77,60
1,33
1,74
Основні виробничі фонди
ВО
153,86
143,52
-10,35
-6,73
- У тому числі активна частина
-
-
-
-
-
Фондовіддача
ВО / Д.Е.
234,57
282,33
47,75
20,36
Фондовіддача активної частини
-
-
-
-
-
Величина матеріальних витрат
ВО
10467,00
14192,00
3725,00
35,59
Матеріаломісткість продукції
ВО / Д.Е.
0,29
0,35
0,06
20,78
Витрати на 1 руб. товарної продукції
ВО
1,03
1,14
0,11
10,40
Прибуток від продажів
ВО
134807,99
117927,20
-16880,79
-12,52
Чистий прибуток
ВО
102454,07
89624,67
-12829,40
-12,52
Рентабельність продукції
%
3,74
2,91
-0,82
-22,08
Коеф. абсолютної ліквідності
коеф.
0,30
0,33
0,03
9,69
Коеф. строкової ліквідності
коеф.
0,52
0,50
-0,02
-3,57
Коеф. поточної ліквідності
коеф.
1,04
1,25
0,21
20,54
Коеф. обеспеч. соб. засобами
коеф.
0,60
0,50
-0,10
-16,67
Коеф. Маневреності
коеф.
0,03
0,20
0,17
500,00
Коеф. соот. позику. і власної. коштів
коеф.
1,67
1,00
-0,67
-40,00
Коеф. обор. капіталу
коеф.
1,13
1,45
0,32
28,43
Коеф. обор. собств. капіталу
коеф.
1,89
1,45
-0,43
-22,94
Рентабельність власної. капіталу
%
9,18
3,88
-5,31
-57,79
Рентабельність капіталу
%
5,51
1,94
-3,57
-64,82

Висновок

Обсяг товарної продукції в звітному році збільшився на 73,48% і склав 4425,90 Д.Є. за рахунок збільшення випуску продукції всіх виробів в порівнянні з минулим роком, отже продукція потрібно попитом на ринку, що є позитивним фактом для збільшення виробництва продукції на підприємстві. Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно, щоб підприємство виконувало план не лише по загальному обсягу продукції, але і за асортиментом. Але за фактом підприємство недовиконали план з асортименту продукції на 6,11%. У звітному періоді відбулася зміна структури товарної продукції, для третього виду вироби відбулося зниження на 7,01%, а для решти збільшення на 7,01%. У звітному році план товарної продукції у вартісному вираженні недовиконаний на 5,18%, за рахунок зміни структури товарної продукції. На виконання плану за обсягом виробництва продукції вплинуло два фактори:
1. відхилення продукції за рахунок зміни обсягу виробництва і склало 2236,84 д.е.;
2. відхилення продукції за рахунок зміни ціни і склало 397,70 Д.Є.
Протягом 6 місяців підприємство недовиконали план і вважається не ритмічним, тому що коефіцієнт ритмічності становить 89,71%.
У звітному році чисельність працюючих зменшилася в порівнянні з минулим роком на 31 особи. Це пов'язано з комплексною механізацією і автоматизацією виробничих процесів, впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології та організації виробництва. Також спостерігається динаміка збільшення плинності кадрів за рахунок зростання прийому та звільнення працюючих. У ході аналізу виявилося, що явочний фонд робочого часу на одного робітника в порівнянні з минулим роком зменшився на 11,8%, на це вплинуло збільшення тривалості основних і додаткових відпусток, збільшення кількості прогулів і відпусток по навчанню. Резервами збільшення обсягу виробництва продукції є годинна виробіток одного робітника і скорочення чисельності робітників, кількості робочих днів відпрацьованих одним робітником, середньої тривалості зміни. Середньогодинна виробіток одного робітника знизилася на 0,1 за рахунок зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих, кількості робочих днів відпрацьованих одним робітником, середньої тривалості робочої зміни.
Поточні витрати знизилися по відношенню до планових на 93,92% або на 547935д.е .. Загальна зміна витрат відбулося за рахунок підвищення ціни і зміна собівартості продукції. У звітному році відбулися структурні зміни за елементами і видами витрат. Відбулося зниження заробітної плати на 6,30%, амортизації на 11,45% та інших витрат на 46,37% і збільшення статті матеріальні витрати на 28,72%.
У звітному періоді в порівнянні з минулим періодом підприємство більш ефективно використовує трудові та матеріальні ресурси і менш ефективно основні виробничі фонди.
Прибуток від реалізації продукції знизилася на 0,06% і склала 39916,40 Д.Є. за рахунок зниження обсягу реалізації продукції 1, 3, 4 і збільшення витрат 2, 3, 4 види продукції. Запас фінансової міцності у звітному періоді збільшився на 3,76% в порівнянні з минулим періодом, це означає, що на 3,76% може бути зменшена виручка, щоб прибуток не був негативною. Запас фінансової міцності у грошовому еквіваленті збільшився на 45375,48 Д.Є. Величина змінних витрат зменшилася у звітному році на 1271,00 Д.Є. в порівнянні з минулим роком за рахунок збільшення випуску продукції, впровадження нового більш економного обладнання. Величина постійних витрат збільшилася у звітному році в порівнянні з минулим на 30083,95 Д.Є. Частка маржинального прибутку у виручці збільшилася на 0,01 і склала 0,953. Поріг рентабельності збільшився на 31371,06 і ​​склав 57274,17 Д.Є.
Проведено аналіз активу балансу, необоротні активи зменшилися на 96,97%, оборотні активи збільшилися на 54,76%. На збільшення оборотних активів вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення. Структура необоротних активів збільшилися на 6%, оборотні активи зменшилася на 6%, на це вплинули дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення. Так само проведено аналіз пасиву балансу, власний капітал збільшився на 40000 ВО, позиковий капітал зменшився на 20000д.е. На збільшення позикового капіталу вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість. Структура власного капіталу зменшилася на 10%, а позикового капіталу - на 50%, на це вплинули довгострокові зобов'язання і кредиторська заборгованість.
Коефіцієнт фінансової незалежності на кінець періоду зменшився на 0,17 за рахунок зменшення позикового капіталу і збільшення власного. Коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 0,50 за рахунок збільшення довгострокових зобов'язань та кредиторської заборгованості. Коефіцієнт маневреності власних коштів на кінець періоду збільшився на 5 і становив 0,20, це є позитивним моментом. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами на кінець періоду склав 0,20 і збільшився на 4,60 у порівнянні з минулим роком, це свідчить про те, що підприємство достатньо забезпечено власними оборотними активами і в разі необхідності може розплачуватися з кредиторами. На кінець періоду коефіцієнт забезпеченості запасів знизився на 1 і склав 0, таким чином, запасів не сформовано.
Рентабельність капіталу знизилася на 13,05%, це означає, що підприємство не отримує прибуток з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) і попит на продукцію підприємства знижується. Рентабельність власного капіталу знизилася на 16,63%, це свідчить про те, що підприємство не ефективно використовує власні кошти. За рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку. Час оборотності капіталу і час оборотності власного капіталу зменшилася і це веде до погіршення фінансових результатів.

Бібліографічний список

1. Економіка підприємства / За ред. Семенова В.М. М.: ИНФРА-М 1996. 383 с.
2. Економіка і статистика фірм / Под ред. Ильенковой С.Д. М.: «Фінанси та статистика», 2002. 288 с.
3. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. М.: Видавництво «МІК», 1996. 128 з.
4. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИНФРА-М, 2003. 400 с.
5. Петрова В.І. Аналіз господарської діяльності машинобудівного підприємства. М.: Машинобудування, 1988. 272 с.: Іл.
6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М.: Фінанси і статистика, 1996. 288 с.: Іл.
7. Ковальов В.В. Фінасовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
555.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності 2 Діагностика стану
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності компанії
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас