додати матеріал


Аналіз інвестиційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОБРАЗОАНІЯ УКРАЇНІ

КАФЕДРА ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ Произодство

Курсова робота

з дисципліни

Інвестування

Аналіз інвестиційного проекту

2009р

Частина 1

Зміст

Ведення

1. Вибір вихідних даних

2. Визначення ціни продукції

3. Побудова графіків інвестицій і грошових потоків

4. Оцінка основних показників інвестиційного потоку

Введення

На даному етапі розвитку економіки нашої країни вивчення таких понять як "інвестиції" та "інвестиційна діяльність" є вкрай необхідним і життєво важливим. У даний момент для залучення інвестиційних коштів вітчизняні підприємства докладають максимум зусиль, займаючись розробкою інвестиційних проектів, реалізація яких може сприяти поліпшенню діяльності підприємства в цілому: збільшенню асортименту продукції, що випускається, зниження її собівартості і збільшенню якості, зростання одержуваного прибутку і т.д.

Поняття "інвестиції" (від лат. Invest - "вкладати") являє собою сукупність матеріальних, трудових витрат, а також грошових ресурсів, спрямованих на розширене відтворення основних фондів усіх галузей народного господарства. Капітальні вкладення можуть здійснюватися у різні галузі економіки як всередині країни, так і за кордоном.

Реальні інвестиції представляють собою вкладення капіталу державою або приватною фірмою в якусь галузь економіки чи підприємство, результатом чого є утворення нового капіталу або приріст наявного капіталу (будівлі, обладнання, товарно-матеріальні запаси і т.д.).

Фінансові - це вкладення капіталу (державного або приватного) в акції, облігації, інші цінні папери, а також у банківські депозити. Тут приросту реального капіталу не відбувається, відбувається лише купівля, передача титулу власності. У наявності, таким чином, трансфертні (тобто передавальні операції).

Інтелектуальні ж - це підготовка фахівців у наукових установах, передача досвіду, ліцензій і "ноу-хау", спільні наукові розробки і так далі.

Поняття інвестиційних ресурсів охоплює всі вироблені засоби виробництва, тобто всі види інструменту, машини, обладнання, фабрично-заводські, складські, транспортні засоби та збутову мережу, використовувані у виробництві товарів і послуг і доставці їх до кінцевого споживача. Процес же, через застосування якого ресурси трансформуються в об'єкти виробничої та невиробничої сфер народного господарства, називається інвестуванням. Фактично, за своїм змістом, інвестиції представляють той капітал, за допомогою якого множиться національне багатство. При цьому слід мати на увазі, що термін "капітал" не має на увазі гроші. За допомогою інвестицій виникає можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій - це споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина інвестицій - це ресурси, які направляються на розширення виробництва (вкладення в будинки, машини і споруди). Недержавні джерела інвестицій направляються насамперед у високорентабельні галузі зі швидкою оборотністю капіталу. У цих умовах, сфери економіки з повільною окупністю вкладених коштів, залишаються "недоінвестованими", що в кінцевому підсумку призводить до дефляції. Навпаки, надмірне (надлишкове) інвестування будь-якої галузі призводить до інфляції. Ці крайні полюси економічної політики повинна регулювати ефективна стратегія в області податків, державних витрат, кредитно-грошових і фінансово-бюджетних заходів здійснюваних урядом.

Фінансування інвестиційної діяльності

Згідно з чинним законодавством інвестиційна діяльність на території України може фінансувати за рахунок:

 • власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських резервів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, грошові накопичення і заощадження громадян і юридичних осіб, кошти виплачуються органами страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих та ін засоби);

 • позикових фінансових коштів інвестора (банківські та бюджетні кредити, облігаційні позики та ін засоби);

 • залучених фінансових коштів інвестора (кошти отримані від продажу акцій пайові та інші внески членів трудових колективів, громадян юридичних осіб);

 • грошових коштів, централізуемих об'єднаннями підприємств у встановленому порядку;

 • інвестиційних асигнувань з державних бюджетів, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів;

 • іноземних інвестицій;

 • власні фінансові ресурси (самофінансування). Прибуток головна форма чистого доходу підприємства, що виражає вартість додаткового продукту. Її величина виступає як частина грошової виручки, яка складає різницю між реалізаційною ціною продукції (робіт послуг) та її повною власністю. Прибуток є узагальнюючим показником результатів комерційної діяльності підприємства. Після сплати податків та інших платежів з прибутку до бюджету у підприємства залишається чистий прибуток. Частина її можна направити на капітальні вкладення соціального і виробничого характеру. Ця частина прибутку може використовуватися на інвестиції в складі фонду або іншого фонду аналогічного призначення, створюваного на підприємстві.

Результатом будь-якої інвестиційної діяльності є отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Іншими словами, всі учасники інвестиційного процесу повинні бути зацікавлені в його організації та ефективного завершення. Саме таким способом реалізуються індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності:

 • інвестори в даному випадку повертають вкладений капітал і передбачені дивіденди;

 • замовники отримують реалізований інвестиційний проект і прибуток від його використання;

 • керівник проекту та його команда отримують плату за контрактом, додаткову нагороду за результати роботи та формування прибутку, а також підвищення професійного рейтингу;

 • органи влади отримують податки з усіх учасників;

 • споживачі отримують необхідні їм товари, продукти, послуги;

 • інші зацікавлені сторони отримують задоволення своїх інтересів.

Для досягнення найбільшого ефекту від здійснення інвестиційної діяльності необхідно звернути увагу на такі внутрішні та зовнішні чинники, які притаманні нашій економіці:

  1. нестабільність;

  2. дефіцит та обмеженість коштів і ресурсів;

  3. інфляція і зростання вартості;

  4. поява та посилення конкуренції;

  5. соціальні проблеми і потреби;

  6. екологічні зміни та вимоги;

  7. проблеми споживчого ринку;

  8. зростаючі вимоги до якості робіт.

Основні напрямок інвестиційної політики в Україні.

   • Зниження соціальної напруженості, осягнення остаточного підходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.

   • Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємства та ін

   • Скорочення централізованих державних капіталовкладень, які виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів централізованого фінансування інвестиційної діяльності.

   • Створення ринку потрібних робіт. Зацікавленість будівельників у виконанні замовлення.

   • Прискорення темпів розвитку промисловості.

   • Прискорення у кілька разів темпів вибуття старого обладнання.

   • Пересмотр предоставленія государственних кредитів на вигодних условіях с дефіцітнимі ставкамі на конкурсній основі, включаючи державні замовлення.

   • Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, а також галузей, які вивчають науково-технічний прогрес.

   • Створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю.

   • Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчизняного виробництва, розвиток медицини та фармацевтичного виробництва.

Методи державного стимулювання інвестиційної діяльності.

Форми

Інструменти

Податкове стимулювання

Зниження ставки податків

Інвестиційна податкова знижка

Скасування податків на реінвестування

Податкові договори з іншими країнами

Податкові кредити

Фінансове стимулювання

Прискорення амортизації

Пільгові кредити

Інвестиційні гарантії

Безпроцентні кредити

Інфраструктурне забезпечення

Надання земельних ділянок у безкоштовне користування або за пільговими цінами

Надання необхідних приміщень у безоплатне користування або за пільговими цінами

Стимулювання конкурентних інвестиційних проектів

Цільове фінансування ресурсо-і природозберігаючих обладнання

Цільове фінансування проектів, орієнтованих на підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів, поліпшення умов праці

Допомогу в проведенні техніко-економічного обгрунтування проектів

 1. Вибір вихідних даних

Таблиця 1

п / п

Найменування об'єкта

Кошторисна вартість, тис.

Термін вода в непереборної

Тн, міс

Термін початку робіт

85

Меблевий магазин V = 13,8 м2

12420

31.12.09

12

01.01.09

86

Комплекс ринку V = 6 м2

5400

31.10.09

9

01.02.09

81

Магазин спеціалізований V = 6,4 м2

5760

31.10.09

10

01.01.09

82

Магазин спеціалізований V = 13,8 м2

12420

31.12.09

12

01.01.09

77

Магазин з універсальним асортиментом товаром V = 5,4 м2

4860

31.10.09

10

01.01.09

78

Магазин з універсальним асортиментом товаром V = 13,8 м2

12420

31.12.09

12

01.01.09

За завданням варіанту заносимо в таблицю 1 вихідні дані:

При заданому терміні введення в дію об'єкту, визначаємо початок виконання робіт на ньому.

На підставі вартості 1м ² загальної площі об'єкту, визначаємо його кошторисну вартість.

У таблицю 2 заносимо розподіл кошторисної вартості, на основі заданих відсотків використання грошових коштів за кожний місяць по об'єктах, з урахуванням терміну початку та нормативної тривалості робіт.

Таблиця 2 Розподіл кошторисної вартості по об'єктах

п / п

Найменування об'єкта

Кошторисна вартість

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

%

ст-ть в тис грн.

85

Меблевий магазин V = 13,8 м2

12420

5

621

5

621

6

745

13

1615

13

1615

13

1615

10

1242

10

1242

9

1117

5

621

5

621

6

745

86

Комплекс ринку V = 6 м2

5400


13

702

13

702

14

756

14

756

14

756

13

702

6

324

6

324

7

378

81

Магазин спеціалізований V = 6,4 м2

5760

13

749

13

749

14

806

14

806

14

806

13

749

5

288

5

288

4

231

5

288

82

Магазин спеціалізований V = 13,8 м2

12420

5

621

5

621

6

745

13

1615

13

1615

13

1615

10

1242

10

1242

9

1117

5

621

5

621

6

745

77

Мгазін з універсадьним асортиментом товаро V = 5,4 м2

4860

11

534

11

534

11

534

16

778

16

778

16

778

5

243

5

243

5

243

4

195

78

Мгазін з універсадьним асортиментом товаро V = 13,8 м2

12420

4

497

4

497

3

373

15

1863

15

1863

14

1739

8

994

8

994

9

1117

7

869

7

869

6

745

Разом

53280

3022

3724

3905

7433

7433

7252

4711

4333

4149

2972

2111

2235

На основі таблиці 2 будуються диференційовані графіки освоєння кошторисної вартості по кожному об'єкту (рис. 1-6) і загальний диференційований графік на будівництво 6 об'єктів (рис.7).

Визначаємо показник нерівномірного споживання кошторисної вартості ß:

ß = Рср / Сmax;

Рср = Сем / Тн;

Сем - кошторисна вартість об'єкта;

Рср - середня вартість об'єкта за місяць;

Сmax - максимальна вартість за місяць;

Тн - нормативна тривалість будівництва.

Рис. 1

Об'єкт 85: ß = 1035000 / 1242000 = 0,8

Рис. 2

Об'єкт 86: ß = 600000 / 756000 = 0,8

Рис. 3

Об'єкт 81: ß = 576000 / 806000 = 0,7

Рис. 4

Об'єкт 82: ß = 1053000 / 1615000 = 0,6

Рис. 5

Об'єкт 77: ß = 486000 / 778000 = 0,6

Рис. 6

Об'єкт 78: ß = 1035000 / 1863000 = 0,6

Рис. 7

Загальний графік: ß = 4440000 / 7433000 = 0,6

2. Визначення ціни продукції

Договірна ціна продукції визначається за формулою:

Цд = Сем + Сем * 0,3 тис. грн., Де

Цд - договірна ціна об'єкта;

Сем - кошторисна вартість об'єкта;

ЦДО - договірна ціна комплексу.

Цд85 =

12420

+

0,3 *

12420

=

16146

Цд86 =

5400

+

0,3 *

5400

=

7020

Цд81 =

5760

+

0,3 *

5760

=

7488

Цд82 =

12420

+

0,3 *

12420

=

16146

Цд77 =

4860

+

0,3 *

4860

=

6318

Цд78 =

12420

+

0,3

12420

=

16146

Цд заг = 69264

 1. Побудова графіка інвестицій і грошових потоків

Основне завдання цього графіка - розподілити інвестиційні витрати та грошові потоки у часі. Розподіл у часі залежить від плану виробництва, якому роботи пов'язані й інвестиційними витратами.

Сумарний графік освоєння розробляється на кількість місяців, при яких здійснюється підготовка до випуску продукції за 1 рік.

По кожному місяцю розраховуються інвестиції. Розподіл витрат по об'єктах необхідно для планування надалі грошових потоків. Якщо виникають матеріальні потоки, то графік складається у вигляді рухомого і нерухомого майна, а не матеріальні - у вигляді цінних паперів. За цими даними розробляється календарний план інвестування, якому кожні понесені витрати та отримані вигоди розписуються за величиною і часу.

Побудова графіка засноване на таблиці 2 (розподіл кошторисної вартості по об'єктах, по місяцях і на основі кількості місяців заданих на будівництво).

Т

Рис. 8 Графік інвестицій і грошових потоків

 1. Оцінка основних показників інвестиційного проекту

 1. Чиста приведена вартість (NІн).

Інвестування вигод лише в тому випадку, коли величина різниці між ціною продажу і витратами дисконтованих на цей момент часу більше, ніж обсяг інвестицій:

NІн = Σ (Сt / (1 ​​+ Ке) ^ Т) - Зі

де:

Co - інвестиції;

Сt - чистий грошовий потік - це різниця меду збільшенням доходу і збільшенням витрат;

Ке - ефективна процентна ставка.

Ке = (1 + К/12) ^ 12 - 1.

де:

К - відсоткова ставка.

Цей метод дозволяє отримати дозволяє найбільш узагальнену характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі. Якщо NІн> 0, то слід інвестиційний проект прийняти, якщо NІн <0, то слід інвестиційний проект відхилити.

 1. Внутрішня норма прибутковості - це така ставка дисконтування, при якій сьогоднішня вартість витрат дорівнює сьогоднішньої вартості доходів, тобто знайти таке значення Кг (норма прибутковості), при якій чиста приведена вартість дорівнювала б нулю.

Кг = А + [а (В - А) / (а - в)]

де:

А - величина ставки дисконту;

В - величина ставки дисконту, при якій NІн <0;

а - величина позитивної чистої приведеної вартості NІн при величині ставки дисконту А;

в - величина негативної чистої приведеної вартості NІн при величині ставки дисконту В.

Оцінка основних показників інвестиційного проекту

  1. Коефіцієнт ефективності

К = 12%;

Ке = (1 + 0,12 / 12) 12 - 1 = 0,12.

  1. Чиста приведена вартість:

NІн = Σ (Сt / (1 ​​+ Ке) ^ Т) - Зі

NІн = ((7020 / 1,09) + (13806 / 1,11) + (48438 / 1,12)) - 53280 = (6440,4 + 12437,8 + 43248,2) - 53 280 = 8846,4

3) Норма внутрішньої прибутковості

К1 = 0,12

К2 = 0,36

NІн = 8846,4

NІн = ((7020 / 1,3) + (13806 / 1,38) + (48438 / 1,43)) - 53280 = (5400 + 10004,3 + 33872,7) - 53 280 = -4003

Кr = 12 + (8846,4 * (36-12) / (8846,4 + 4003)) = 12 + (212313,6 / 12849,4) = 12 + 16,52 = 28,52%

4) Індекс рентабельності - це відношення дисконтованого грошового потоку до обсягу інвестицій. Якщо індекс рентабельності більше 1 - проект приймається.

Ін - справжня вартість.

Проект слід прийняти, т до рj> 1

Рj = 62126,4 / 53280 = 1,17

Дані зводимо в таблицю.

Таблиця 3.

п / п

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3

4

1

Чистий пріеденная вартість

тис. грн

8846,4

2

Норма нутренней прибутковості

відсотки

28,52

3

Індекс рентабельності

-

1,17

Так як чиста приведена вартість більше 0, а індекс рентабельності більше 1, то проект варто прийняти.

Частина 2

Зміст

1. Оцінка ризику проекту

2. Визначення розкиду доходів за середньозваженим відхилення і коефіцієнту варіації

3. Визначення точки беззбитковості

4. Форми управління та їх структури

5. Визначення еластичності

6. Ризик, який доцільно страхувати

7. Конкурс проектів

8. Прийняття рішення на інвестування

 1. Оцінка ризику проекту

Таблиця 4

п / п

Фактор ризику

Пріоритет V

Спедняя оцінка Р

Вагомість W

Імовірність PW

1

2

3

4

5

6

Передінвестиційна фаза

1

Розробка концепції проекту (праільная - помилкова)

3

3

0,4

1,2

2

Ефективність інвестицій

1

1

4

4

3

Місце розташування об'єкта

3

6

0,4

2,4

4

Ставлення місцевої влади (конструктивне деструктивне)

3

10

0,4

4

5

Рішення про інвестування (витрати min - вигоди max)

3

1

0,4

0,4

РАЗОМ:

12

Інвестиційна фаза

1

Платоспроможність фірми (стабільна - нестабільна)

1

3

4

12

2

Зміна в технічному та робочому проектах (немає змін, зміни істотні)

3

1

0,4

0,4

3

Зрив термінів будівництва (немає - ризик великий)

2

6

2,2

13,2

4

Зрив термінів постачань матеріалів, комплектуючих, сировини (немає - ризик великий)

2

10

2,2

22

5

Кваліфікація персоналу (висока - низька)

3

1

0,4

0,4

6

Підвищення цін на енергію, комплектуючі, сировину з-за інфляції (більше 5%, більше 10%)

3

3

0,4

1,2

7

Підвищення вартості через валютних ризиків (більше 5%, більше 10%)

3

1

0,4

0,4

8

невиконання контрактів партнерами (немає - ризик великий)

3

6

0,4

2,4

9

Підвищення витрат на ЗП (вище 5%, вище 100%)

3

10

0,4

4

10

Підвищення витрат у зв'язку з несподіваними державними введеннями

3

1

0,4

0,4

РАЗОМ:

56,4

Експлуатаційна фаза

1

Забезпеченість грошима (висока - низька)

3

3

0,4

1,2

2

Поява альтернативного продукту (конкурентоспроможність висока - низька)

3

1

0,4

0,4

3

Рівень інфляції (низький - високий)

3

6

0,4

2,4

4

Неплатоспроможність споживачів (нетривалий час - тривале)

2

10

2,2

22

5

Зміна цін на сировину, матеріали, перевезення (падіння на 10%, зростання на 10%)

3

1

2,2

2,2

6

Надійність технології (достатня - недостатня)

3

3

0,4

1,2

7

Щомісячне зростання ставки рефінансування (до 5%, понад 5%)

2

1

0,4

0,4

8

Недостатній рівень ЗП (зростання, на кожен% інфляції, зниження при зростанні інфляції)

3

6

2,2

13,2

9

Загроза забруднення повітряного басейну (навколишнього середовища) (немає - є)

3

10

0,4

4

10

Ставлення до проекту населення і влади (позитивне - негативне)

3

1

0,4

0,4

РАЗОМ:

47,4

115,8

Загальна оцінка ризику рана 115,8, значить цей проект середньо ризикований, т до потрапляє в інтервал від 101 до 160.

Інвестиційний ризик - це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат.

Рівень ризику визначається відношенням величини очікуваного доходу від розрахункової або середньої величини доходу.

Інвестиційний ризик може бути визначений такими методами:

 1. Середньоквадратичного відхилення.

 2. Коефіцієнта варіації.

Перший метод дозволяє визначити відхилення будь-яких інвестиційних параметрів від їх середнього показника:

δ = Σ (Е - Еr) ^ 2 * p

де:

δ - середньоквадратичне відхилення;

Е - дохід;

Еr - середнє значення доходу;

Р - ймовірність.

Коефіцієнт варіації дозволяє визначити рівень ризику, якщо показники середніх доходів відрізняються між собою.

Кв = δ / Еr

Кон'юнктура ринку буває - висока, низька, середня. Залежно від кон'юнктури ринку ми визначаємо дохід.

Для середньої кон'юнктури ринку величина доходу:

Е = Цд - Сем;

де:

Цд - ціна договору;

Сем - кошторисна вартість.

Для високої кон'юнктури ринку величина доходу:

Е = (Цд - Сем) + 50% Е = (Цд - Сем) + 0,5 Е;

Для низької кон'юнктури ринку величина доходу:

Е = (Цд - Сем) - 50% Е = (Цд - Сем) - 0,5 Е;

Імовірність нам задана і в сумі повинна дорівнювати 100%.

Математичне сподівання обчислюється, як добуток ймовірності (Р) і доходу (Е).

Середнє значення доходу - це сума матеріального очікування по всіх трьох кон'юнктура ринку.

2. Визначення розкиду доходів за середньозваженим відхилення і коефіцієнту варіації

Таблиця 5

Кон'юнктура ринку

Доход 1

Можливість Р

Математичне сподівання

Er

(E-Er) * р

δ

1

2

3

4

5

6

7

Висока

23976

0,3

7192,8

13586,4

32383136,4

Середня

15984

0,1

1598,4

13586,4

574848,58

Низька

7992

0,6

4795,2

13586,4

18778386,8

13586,4

51736372

7192,8

Середня кон'юнктура ринку:

Е = Цд - Сем = 69264 - 53280 = 15984;

Висока кон'юнктура ринку:

Е = (Цд - Сем) + 50% Е = 15984 + 7992 = 23976;

Низька кон'юнктура ринку:

Е = (Цд - Сем) - 50% Е = 15984 - 7992 = 7992.

Ринкова вартість = 69264 тис. грн.

Вартість 53280 тис. грн.

δ = Σ (Е - Еr) ^ 2 * p = 7192,8

Кв = 7192,8 / 13586,4 = 0,53

3. Визначення точки беззбитковості

Постійні витрати = 53280 * 0,1 = 5328 тис. грн.

Розподіляємо постійні витрати по кожному місяцю з урахуванням процентної ставки.

Сумарний грошовий потік = 20826 + 48438 = 69264

Таблиця 6

Найменування тис. грн.

Місяці


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Постійні витрати

5328

Змінні витрати

3022

3724

3905

7433

7433

7252

4711

4333

4149

2972

2111

2235

Сумарні витрати

8350

12074

15979

23412

30845

38097

42808

47141

51290

54262

56373

58608

Грошовий потік

20826

48438

Сумарний грошовий потік

20826

69264


Рис. 9 графік визначення точки беззбитковості

Ступінь економічного ризику і основним невизначеності оцінюються за допомогою точки беззбитковості (рис.9). Точка беззбитковості дозволяє провести фінансовий аналіз проекту і визначити динамічність основних показників ефективності. Точка беззбитковості являє собою точку прямої, що показує зростання продукції в системі двох координатних осей, в якій виходи з продажу відповідної кількості продукції рани витрат на її виготовлення. Прибуток фірми в точці беззбитковості рана 0.

Постійні витрати включають незмінні і незалежні від рівня реалізації витрати.

Пр = ССМ * 0,1 = 53280 * 0,1 = 5328 тис. грн.

Пр - постійні витрати;

ССМ - кошторисна вартість.

Змінні витрати пов'язані безпосередньо з обсягом реалізованої продукції.

Вони включають в себе витрати на виробництво, закупівлю, реалізацію продукції, змінну частину витрат на робочу силу, компенсовані від реалізації.

Рп = (Зпр + Зн) + 10% * ССМ;

де:

Зпр - витрати за попередній місяць;

Зн - витрати на наступний місяць будівництва.

На графіку (мал. 9) отримали лінію продажів (1) шляхом поступового підсумовування всіх грошових потоків і лінії витрат (2). Точка беззбитковості знаходиться між 11 і 12 місяцями.

Х = 11,8 місяців; У = 59000 тис. грн.

4. Форми управління та їх структура

Сучасні вимоги до сучасного будівництва орієнтують всіх учасників інвестиційного процесу на своєчасне введення виробничих потужностей, об'єкт житлово-цивільного та соціально-культурного будівництва. Скорочення тривалості інвестиційного циклу будівництва можливе тільки при комплексній і збалансованої ув'язці діяльності всіх його учасників. Визначальну роль у скороченні тривалості інвестиційного циклу, вартості кінцевої будівельної продукції та її конкурентоспроможності, як показано вище, грають проектування і будівництво.

Аналіз недоліків у цій галузі свідчить, що завчасне забезпечення проектно-кошторисної документації (ПКД) за довго до початку будівництва об'єктів призводить до морального старіння ПСД, несвоєчасна видача та низька якість її становить близько 10% причин порушення термінів здачі об'єктів в експлуатацію. Необхідність додаткової переробки затверджених проектів із-за тривалої тривалості будівництва, необгрунтовано великі терміни розробки та узгодження, невпорядкованість взаємин проектних організацій, що беруть участь у створенні комплексної ПСД, призводить до зниження якості проектної документації, збільшення витрат на авторський нагляд проектувальників. Практичний досвід діяльності проектних і будівельних організацій в нових умовах господарювання показує, що результати їх діяльності не в повній мірі пов'язані з показниками народногосподарської ефективності. Відсутність можливості безпосереднього впливу підрядних організацій, минаючи замовника, на проектні інститути стримує впровадження прогресивного методу паралельного проектування і будівництва. Застосування різних форм інтеграції учасників створення основних фондів, в першу чергу проектувальників і будівельників, сприяє усуненню зазначених недоліків.

Для збалансованості цих сфер, визначення чіткої довгострокової перспективи, а також відповідної правової основи проектування та будівництво інтегрується на якісно новому рівні. Створюються проектно-будівельні об'єднання (ПСО), які в даний час є однією з найбільш перспективних організаційних форм управління основної ланки інвестиційного процесу.

Пропонується наступна класифікація проектно-будівельних об'єднань. Науково-проектно-будівельне об'єднання (НВБО), проектно-будівельне об'єднання (ПСО), генпідрядне науково-проектне-будівельне об'єднання (ГНПСО) і генпідрядне проектно-будівельне об'єднання (ГПСО).

Рис .10 взаємодія учасників будівництва об'єктів промислового призначення генпідрядними науково-проектно-будівельними об'єднаннями

ГНПСО проектної групи представляє собою науково-конструкторсько-проізводстенние організацію галузевої спрямованості, які здійснюють генпроектування і будівництво «під ключ» повному обсязі будівельного майданчика шляхом залучення субпідрядних будівельно-монтажних, проектно-будівельних та інших спеціалізованих організацій, маючи постійно своєму складі лише науково-дослідний , проектно-конструкторський, інженерно-управлінський персонал і висококваліфікованих організаторів проектування і будівництва, а також відповідні служби. Подібні ГНПСО, можуть здійснювати свої функції на будь-якому віддаленні від місця свого постійного базування з використанням потужностей будіндустрії без механізації і комплектації за місцем передбачуваного будівництва.

Взаємодія учасників будівництва і модель структури науково-проектно-будівельного об'єднання, що виконує функції генпроектірощіка та генпідрядника з будівництва великих і складних промислових об'єктів, представлених на рис.10. Це формування відображає новітній зарубіжний досвід здійснення будівництва великих промислових комплексів, а також враховує вітчизняний досвід генерального проектування (складання обгрунтування нового будівництва, розширення та реконструкції підприємств, проектування генплану, технології і загальнозаводських інженерних мереж і споруд, організація авторського нагляду по всіх частинах проекту та участь в освоєнні потужності, збору даних і аналіз економічної і виробничо-технічної діяльності підприємства в процесі його функціонування), що здійснюється в даний час комплексно-галузевими та науково-дослідними та проектними інститутами. ГНПСО може бути створене на базі галузевого науково-проектного або галузевого проектного інститутів з організацією в його складі служб і виробничих підрозділів для виконання будівельно-монтажних та інших робіт, що входять в функціональні обов'язки ГНПСО.

У той же час ГНПСО може і не мати в своїй структурі деяких виробничих підрозділів, а залучати їх у разі потреби на умови субпідрядної діяльності ГНПСО може також виступати в якості субпідрядника у генпідрядника ПСО громадського профілю за технологічною та іншим частинам проекту, а також замовником в якості розробника нового будівництва (розширення, реконструкція) та подальшого здійснення авторського нагляду за проектуванням і будівництвом.

Таким чином, функції ГНПСО в процесі проектування і будівництва можуть бути різноманітними. При цьому в подальшому подібні ГНПСО можуть мати різне підпорядкування або бути повністю самостійними. Їх спеціалізація буде залежати від потреб ринку.

Наша фірма працює за структурою ГНПСО, в якій 11 підрозділів.

 1. Визначення еластичності

Аналіз чутливості показує, як змінюється значення чистої приведеної вартості (ЧПС) при зміні лише однієї величини, при незмінних значеннях інших. Базове значення ЧПС обчислюється за формулою:

NІн = Σ (Цд - (Пр / 12) * (t - tn)) / (1 ​​+ к/12) ^ t;

NІн = Σ (Цд - Пр) / (1 ​​+ к/12) ^ t - З, де:

Пр - постійні витрати;

Со - інестіціі;

Цд - ціна договірна;

К - ставка дисконту;

T - час, витрачений на будівництво;

tn - час, витрачений у минулому.

Змінюємо величину одного з вхідних параметрів на певний відсоток, при цьому всі інші параметри залишаються незмінними. Результат обчислень заносимо в таблицю 7.

Аналіз чутливості проекту

Таблиця 7

пп

Найменування показника

Базове значен. показника

Базове значення ЧПС (тис.грн)

Зміна показника

Нове значення ЧПС

Процентне ізмненіе ЧПС

Рейтинг показників

Крітічес. значення показат. при Nін = 0

відносить. %

абсолют.

1

Ставка дисконту (%)

12

3459,95

10 ↑

13,2

2790,13

19,36

4

18,20

2

Інвестиції (тис. грн)

53280

3459,95

10 ↑

58608

-1868,05

153,99

3

56739,95

3

Постійні витрати (тис. грн)

5328

3459,95

10 ↑

5860,8

2987,12

13,67

5

9226,76

4

Ціна (тис. грн)

69264

3459,95

10 ↓

62337,6

-2686,87

177,66

2

65365,24

5

Життєвий цикл (міс)

12

3459,95

10 ↓

10,8

-39525,41

1242,37

1

11,90

Базове значення:

NІн = (69264 - 5328) / (1 ​​+ 0,12 / 12) ^ 12 - 53 280 = 63 936 / 1,1268 - 53280 = 3459,95 тис. грн.

Дисконт:

NІн = (69264 - 5328) / (1 ​​+ 0,132 / 12) ^ 12 - 53 280 = 63 936 / 1,1403 - 53280 = 2790,13 тис. грн.

Інвестиції:

NІн = (69264 - 5328) / (1 ​​+ 0,12 / 12) ^ 12 - 58 608 = 63 936 / 1,1268 - 58608 = -1868,05 тис. грн.

Життєвий цикл:

NІн = (20826 - 5328) / (1 ​​+ 0,12 / 10,8) ^ 10,8 - 53 280 = 15 498 / 1,12675 - 53280 = -39525,41 тис. грн.

Ціна:

NІн = (62337,6 - 5328) / (1 ​​+ 0,12 / 12) ^ 12 - 53 280 = 57009,6 / 1,1268 - 53280 = -2686,87 тис. грн.

Постійні витрати:

NІн = (69264 - 5860,8) / (1 ​​+ 0,12 / 12) ^ 12 - 53 280 = 63403,2 / 1,1268 - 53280 = 2987,12 тис. грн.

 1. Кг = 12 + (3459,95 * (13,2-12) / (3459,95 - 2790,13)) = 18,20

 2. Кг = 53280 + (3459,95 * (58608-53280) / (3459,95 + 1868,05)) = 56739,95

 3. Кг = 5328 + (3459,95 * (5860,8-5328) / (3459,95 - 2987,12)) = 9226,76

 4. Кг = 69264 + (3459,95 * (62337,6-69264) / (3459,95 + 2686,87)) = 65365,24

 5. Кг = 12 + (3459,95 * (10,8-12) / (3459,95 - 4141,51)) = 11,90

6. Ризик, який доцільно страхувати

Таблиця 8.

п / п

Вид ризику

Спосіб зменшення негативних наслідків

1

Пожежа і інші стихійні лиха

Страхування сум ймовірних збитків

2

Автомобільні аварії

Страхування автомобіля

3

Ризик знищення чи псування вантажу при транспортуванні

Страхування вартості вантажу

4

Ризик від недбалості працівників фірми

Страхування вартості можливих збитків від недбалості працівників

5

Ризик від ймовірної нечесності службовців, що може завдати матеріальної та моральної шкоди фірмі

Придбання в страховій компанії бондів «чесності»

6

Ризик невиконання зобов'язань одним працівником або групою працівників (субпідрядників) від чого залежить виконання всього проекту

Придбання бондів

«Гарантії»

7

Ризик при зупинці ділової активності

Страхування суми можливих втрат за весь період зупинки бізнесу

8

Ризик від можливої ​​смерті або захворювання керівника, провідного працівника фірми, від інтелектуальної діяльності яких залежить успіх фірми

Страхування на суму можливих збитків в найбільш відповідальний період

9

Ризик у зв'язку з можливим захворюванням, смертю або нещасним випадком з працівником

Страхування в страхових компаніях

Для збільшення надійності проекту доцільно проводити страхування окремих видів ризику, перелік яких наведено в таблиці 8.

7. Конкурс проектів

Відбір проектів здійснюється на конкурсній основі. Конкурс містить стадії:

1.Розробка умов конкурсу.

2.Створення конкурсних рад та експертних груп.

3.уточненіе системи критеріїв

4.Сістематізація поповнення та уточнення бази даних з перспективних проектів та розробок

5.Проведение конкурсів

6. Аналіз повноти охоплення проблем переможцями конкурсу та розробку вимог до додаткових умов.

По 6 показниками проект будівництва об'єктів на суму 32689,25 тис. грн. переміг у конкурсі проектів.

8. Прийняття рішення на інвестування

Інвестор до прийняття рішення на інвестування повинен визначитися у своїй системі пріоритетів:

 1. . Суспільна значимість проекту.

 2. Вплив на імідж інвестора.

 3. Відповідність цілям і завданням інвестора.

 4. Відповідність фінансовим можливостям інвестора.

 5. Відповідність організаційним можливостям інвестора.

 6. Ринковий потенціал створюваного продукту.

 7. Прибуток.

 8. Рівень ризику.

 9. Екологічність та безпека проекту.

 10. Відповідність законодавству.

Виходячи з отриманих результатів, приходимо до висновку про необхідність інвестування ГНПСО № 11.

Частина 3

Зміст

1. Джерела фінансування

2. Джерела інвестиційних ресурсів

3. Техніко-економічні показники

1. Джерела фінансування

При заданій величині капіталу в розмірі 29717,5 тис.грн. і при різній структурі його ми повинні обчислити найвищий рівень фінансової рентабельності. Визначаємо фінансовий леверидж:

Фл = 3к/Ск, де

Зк - позиковий капітал;

Ск - власний капітал.

Значення коефіцієнта валової рентабельності активів СЗР складає 10%. Ставка відсотка за кредит без ризику СКР = 5%. Премія за ризик - 0,5%.

Ставку відсотка з урахуванням ризику ми розраховуємо як суму ставки% за кредит без врахування ризику і премію з урахуванням ризику.

Сума валового прибутку без урахування% за кредит:

Пв = оск * Р/100, де

Оск - загальна сума капіталу;

Р - ставка відсотка з урахуванням ризику.

Сума сплачуваних відсотків за кредит:

Суп = Зк * Р/100;

Сума валового прибутку з урахуванням виплат відсотка за кредит:

Спк = Пв-Суп;

Ставка податку на прибуток дорівнює 30%. Сума податку на прибуток обчислюється так:

Снп = СПК * Нп, де

Спк - сума валового прибутку в виплатою відсотків за кредит;

Нп - податок на прибуток.

Сума чистого прибутку, що залишився в розпорядженні:

СЧП = СПК-Снп, де

Снп - сума податку на прибуток.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

Кр = (СЧП / Ск) * 100.

Джерела фінансування

Таблиця 9


Показники

Варіанти1

2

3

4

5

6

7

1

Власний капітал

42624

37258,74

31904,19

53280

35520

21312

53280

2

Можлива сума позикового

10656

16021,26

21375,81

0

17760

31968

0

3

Загальна сума

53280

53280

53280

53280

53280

53280

53280

4

Фінансовий леверидж

1,25

1,43

1,67

1

1,5

2,5

-

5

Коефіцієнт валової рентабельності

10

10

10

10

10

10

10

6

Ставка% за кредит

5

5

5

5

5

5

5

7

Премія за ризик

-

-

0,67

1

1,5

2,5

-

8

Ставка% з урахуванням ризику

5

5

5,67

6

6,5

7,5

5

9

Сума валового прибутку без урахування% за кредит

2664

2664

3020,98

3196,8

3463,2

3996

2664

10

Сума сплачених% за кредит

532,8

801,06

1212,01

0

1154,4

2397,6

-

11

Сума валового прибутку з урахуванням виплат

2131,2

1862,94

1808,97

3196,8

2308,8

1598,4

2664

12

Стака податку на прибуток

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

13

Сума податку на прибуток

532,8

465,73

452,24

799,2

577,2

399,6

666

14

Сума чистого прибутку, що залишилася в розпорядженні

1598,4

1397,20

1356,73

2397,6

1731,6

1198,8

1998

15

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

3,75

3,75

4,25

4,5

4,88

5,63

3,75

Висновок: У результаті найвищий коефіцієнт фінансової рентабельності досягається при величині власного капіталу 21312 і величиною позикового 31968, тобто при найвищій рентабельності 5,63.

2. Джерела інвестиційних ресурсів фірми та їх характеристика

а) Визначення обсягу інвестицій з чистого прибутку:

V чп = Ст * Ур (100-Н) / 100 * 100, де

Ст - річний товарообіг;

Ур - рівень рентабельності;

Н - податок на прибуток;

Ст = ССМ + Пр = 53280 + 5328 = 58608 тис. грн.

Ур = Е * 100.

V чп = 58608 * 1,8 * 75/100 * 100 = 7912 тис. грн.

б) Амортизаційні відрахування.

На початок здійснення інвестиційної діяльності частина коштів (надлишок) амортизаційного фонду становив 2041,5 тис. грн. Визначити можливий розмір даного джерела власних інвестиційних ресурсів ГНПСО № 11 у плановому році. Якщо вартість активів, які амортизуються на 1.01, становить 9000 тис.грн., А на 1.05 планується вибуття 150 тис. грн., А з 1.06 прибуття на 250 тис. грн. Середня норма амортизації 8,3% на місяць. Кошти амортизаційного фонду, які йдуть на інвестування:

V чп = А + Са * п * N / 100 - Са * n * N / 100 + Са * n * К / 100;

V чп = 2041,5 + 9000 * 4 * 8,3 / 100 - 7500 * 1 * 8,3 / 100 + 10000 * 7 * 8,3 / 100 =

= 2041,5 + 2988 + 622,5 + 5810 = 11462 тис. грн.

Са, Са, Са - відповідно вартість активів на початок року, які вибули, що надійшли в періоди випуску продукції;

А - частина коштів з амортизаційного фонду з минулого періоду;

П - кількість місяців;

N - середньомісячна норма амортизації.

в) Виручка від продажу майна, яке не використовується.

Планується продаж частини майна фірми, залишкова вартість якої становить 6000 тис. грн. за ціною 14000 тис. грн. Витрати підприємства на демонтаж, продаж (через посередника) складає 2000 тис. грн. Ставка ПДВ 21,875% до обороту. Рівень податку на прибуток 30%.

V пі = Цреал. - Зреал. - ПДВ - Нпр.

Ц реал. - Реальна ціна реалізації майна;

З реал. - Витрати, пов'язані з реалізацією майна;

ПДВ - податок на додану вартість;

Нпр - податок на прибуток;

Ц зуп. - Ціна залишкова.

ПДВ = (Цреал. - Цост.) * Сндс/100;

ПДВ = (14000 - 6000) * 21,875 / 100 = 1750 тис.грн.

Нпр = (Цреал. - Цост. - Зреал. - ПДВ) * 0,3.

Нпр = (14000 - 6000 - 2000 - 1750) * 0,3 = +1275 тис. грн.

Власний капітал становить:

V о = 7912 + 11462 +14137,5 = 33511,5 тис.грн.

3. Техніко-економічні показники

У поданій нижче табл. 10 основні техніко-економічні показники по будівництву 6 об'єктів ГНПСО.

Таблиця 10.

Найменування

Одиниці

Кількість

п / п


вимірювання


1

Чиста приведена

Тис. грн.

8846,4


вартість2

Внутрішня норма

%

28,52


прибутковості3

Індекс рентабельності

-

1,17

4

Точка беззбитковості

X - місяць

11,8У - вартість

59000

5

Показники еластичності:
-Ціна

Тис. грн.

65365,24


-Постійні витрати

Тис. грн.

9226,76


-Ставка дисконту

%

18,20


-Інвестиції

Тис. грн.

56739,95


-Життєвий цикл

Місяців

11,90

6

Ризикованість проекту

Бали

115,8

Висновок: тому чиста приведена вартість більше 0 (NPV = 8846,4), внутрішня дохідність 28,52% та індекс рентабельності більше 1 (PJ = 1,17), то проект варто прийняти.

Точка беззбитковості знаходиться в координатах Х-місяць = 11,8; У-вартість = 59000. У цій точці ще не має прибутку, але вже не несе збитків. Показники еластичності показують як змінюється проект при зміні одного показника і незмінності інших. Ризикованість проекту знаходиться в проміжку від 101 до 160 (115,8) - це означає, що проект среднеріскованний.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
176.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз ефективності інвестиційного проекту
Соціальний аналіз інвестиційного проекту
Інституційний аналіз інвестиційного проекту
Аналіз ризиків інвестиційного проекту
Порівняльний аналіз найбільш ефективного інвестиційного проекту
Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту
Аналіз ризику грошових потоків інвестиційного проекту
Аналіз ефективності інвестиційного проекту ТОВ Суворовська птахофабрика
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru