Аналіз фінансово-господарської діяльності 2 Діагностика стану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст:

Введення

1. Вихідні дані для виконання курсової роботи

2. Аналіз показників ефективності виробництва

2.1. Діагностика стану і роботи підприємства зв'язку з підвищення ефективності виробництва

2.2. Оцінка основних напрямків у роботі підприємства зв'язку з підвищення ефективності виробництва

2.3. Виявлення «вузьких місць» і визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності виробництва

3. Аналіз фінансових результатів виробництва

3.1. Оцінка стану і роботи підприємства зв'язку щодо підвищення його прибутковості

3.2. Факторний аналіз прибутку і виявлення основних резервів її збільшення

3.3. Основні напрямки прибутковості підприємства зв'язку

4. Аналіз господарських результатів виробництва

4.1. Оцінка душового споживання послуг зв'язку

4.2. Основні фактори зміни душового рівня споживання послуг зв'язку

5. Аналіз витрат на виробництво

5.1. Діагностика рівня і динаміки собівартості послуг зв'язку

5.2. Оцінка зміни собівартості за видами і елементами витрат

5.3. Основні фактори, що вплинули на зміну витрат на виробництво

5.4. Подальші напрямки зниження собівартості послуг зв'язку

6. Операційний аналіз діяльності підприємства зв'язку

6.1. Оцінка беззбитковості та зони фінансової безпеки діяльності підприємства зв'язку

6.2. Оцінка запасу фінансової міцності та ступінь фінансового ризику підприємства зв'язку

6.3. Факторний аналіз і виявлення основних напрямків підвищення запасу фінансової міцності

7. Діагностика ділової активності (використання ресурсів) підприємства зв'язку

7.1. Оцінка рівня і динаміки продуктивності й оплати праці працівників

7.2. Оцінка рівня і динаміки фондовіддачі

7.3. Оцінка рівня і динаміки оборотності оборотних коштів

8. Діагностика майнового стану підприємства зв'язку

8.1. Оцінка обсягу, складу та динаміки майна підприємства зв'язку

8.2. Оцінка стану майна підприємства зв'язку

9. Оцінка фінансового стану підприємства зв'язку

9.1. Діагностика платіжної спроможності підприємства зв'язку

9.2. Прогнозна оцінка фінансової неспроможності (банкрутства) підприємства зв'язку

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства - це етап, що передує прийняттю рішення. Він покликаний обгрунтувати прийняте рішення і оцінити її наслідки з позицій економічної ефективності виробництва та соціальних наслідків. Особливість господарського аналізу як функції управління полягає в тому, що він використовується для виконання інших функцій управління при прийнятті будь-яких управлінських рішень в областях техніки і економіки, в тому числі, планування, регулювання, організації, стимулювання, контроль над виконанням господарських планів, збереженням власності, дотриманням державної дисципліни. 1 Сам термін "аналіз" походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Господарський аналіз пов'язаний з вивченням суспільних явищ, тому мова йде про абстрактне розкладанні економічних явищ і показників на складові частини. У загальному вигляді, господарський аналіз може бути визначений як засіб вивчення виробничо-господарської діяльності та контролю за ефективністю виробництва. Господарський аналіз дає кількісну та якісну характеристику господарського явища, виявляє допущені відхилення в процесі виробництва, порушення вимог економічних законів. 2

Метою даної роботи є виконання комплексного аналізу основної діяльності даного підприємства. Для цього необхідно вирішити такі завдання:

Проаналізувати показники ефективності виробництва, фінансові результати виробництва і т.д.

Виявити основні напрямки в діяльності підприємства.

Зробити висновки по роботі.

Вихідні дані для виконання курсової роботи

Сутність курсової роботи полягає в розрахунку окремих показників, що характеризують основну діяльність підприємства за даними, наведеними в таблиці 1 і відповідним варіанту № 0.

Таблиця 1 - Показники роботи підприємства зв'язку за підсумками року

Найменування показників

Рік


Базовий

Звітний

Господарський результат1. Доходи від основної діяльності, тис. руб.

5000

6000

2. Доходи від основної діяльності за цінами базового року, тис. руб.

5000

5200

3. Населення, тис. чол.

20

20,5

4. Душевой рівень споживання послуг зв'язку за передовими підприємствам, руб. / чол.

300

350

Майно (ресурси)5. Загальний капітал (майно) на кінець року, тис. руб.

15800

24000

6. Власний капітал на кінець року, тис. руб.

11960

16320

7. Короткостроковий позиковий капітал, тис. руб.

3840

7680

8. Необоротні активи, тис. руб.

11000

14400

9. Оборотний капітал на кінець року, тис. руб.

4800

9600

10. Вартість основних виробничих фондів на кінець року, тис. руб.

10000

13000

в тому числі активних

8000

10400

11. Знос активних фондів, тис. руб.

3200

4160

12. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

7600

9200

13. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

60

71

14. Середньорічна вартість матеріальних оборотних коштів (оборотних фондів), тис. руб.

500

500

Витрати на виробництво і реалізацію15. Матеріальні витрати, тис. руб.

250

300

в тому числі:матеріали та запчастини

100

120

електроенергія з боку

120

130

16. Витрати на оплату праці

2242

3195

17. Відрахування на соціальні потреби

808

1150

18. Витрати на амортизацію

750

920

19. Інші витрати

450

495

в тому числі інші виробничі та господарські витрати

250

260

20. Собівартість 100 руб. доходів за передовими підприємствам електрозв'язку, руб.

95

90

21. Частка умовно-постійних витрат у загальному обсязі витрат,%

40

42

22. Частка умовно-постійних витрат у загальному обсязі витрат за передовими підприємствам,%

35

32

Фінансовий результат23. Норма прибутку за передовими підприємствам електрозв'язку, руб.

0,1

0,12

24. Коефіцієнт інфляції

1,24

1,186

Аналіз показників ефективності виробництва

Діагностика стану і роботи підприємства зв'язку з підвищення ефективності виробництва

Виконання цього пункту передбачає розрахунок виробничої (ресурсної) рентабельності і формування аналітичної таблиці 2.

Таблиця 2 - Рівень і динаміка рентабельності виробництва

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Доходи основної діяльності, тис. руб.

5000

6000

1000

20

2. Витрати на виробництво і реалізацію послуг зв'язку, тис. руб.

4500

6060

1560

34,7

3. Прибуток балансова, тис. руб.

500

-60

-560

-112

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

7600

9200

1600

21,052632

5. Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. руб.

500

500

0

0

6. Рентабельність виробництва (ресурсна),%

6,17

-0,62

-35,00

-

7. Рентабельність послуг (витратна),%

11,11

-0,99

-35,90

-

Виходячи з даних таблиці 2 можна зробити висновок, що підприємство є збитковим, тому як рентабельність негативна.

При зіставленні ресурсної рентабельності з індексом інфляції (11%) виходить, що гроші вкладати в підприємство не вигідно, тому як рентабельність нижче індексу інфляції.

При зіставленні динаміки ресурсної рентабельності з динамікою витратної рентабельності можна зробити висновок: витрати зростають за рахунок підвищення собівартості послуг, що надаються зв'язку, тому що відбувається зниження і ресурсної рентабельності і витратної рентабельності.

Оцінка основних напрямків у роботі підприємства зв'язку з підвищення ефективності виробництва

Для виявлення основних напрямків у роботі підприємства і виявлення резервів щодо підвищення ефективності виробництва проводиться факторний аналіз ресурсної рентабельності. Вплив факторів розраховується методом ланцюгових підстановок по факторній моделі, представленої формулою (1):

, (1)

де D - доходи підприємства зв'язку, тис. руб.;

Е - витрати на виробництво і реалізацію послуг зв'язку, тис. руб.;

з - собівартість одного рубля доходів, руб.;

v - фондовіддача, грн.

Про - оборотність оборотних коштів, оборот.

Для спрощення розрахунків зведемо всі базові параметри в таблицю 3.

Таблиця 3 - Основні напрями в роботі підприємства по підвищенню ефективності виробництва

Найменування факторів

Рік

Зміна абсолютна

Вплив факторів


попередній

звітний1. Собівартість 1 рубля доходів, руб.

0,9

1,01

0,11


2. Фондовіддача, грн.

0,66

0,65

-0,005


3. Оборотність оборотних коштів, оборот

10

12

2


4. Рентабельність (ресурсна),%

6,17

-0,62

-6,79

-6,79

Факторний аналіз проводиться в такій послідовності:

Визначається вплив собівартості 1 рубля доходів:

Собівартість зростає.

Оцінюється вплив фондовіддачі:

Можна зробити висновок, що робота з підвищення ефективності не проводилася.

Оцінюється вплив оборотності оборотних коштів:

Підсумовуємо отримані результати:

А повинно було статися: - 0,62 - 6,17 = 6,79.

Виниклі неточності залежать від ступеня округлення при розрахунках.

Виявлення «вузьких місць» і визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності виробництва

Згідно з наведеними розрахунками «вузьким місцем» є зростаюча собівартість послуг, що надаються.

Для визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності виробництва необхідно перш за все вжити якихось заходів щодо зниження собівартості. Можна запропонувати наступні шляхи виходу з ситуації, що склалася.

1. Внутрішні:

технічні - підвищення технічного рівня виробництва за рахунок впровадження нових передових техніки і технологій, комплексної механізації і автоматизації, поліпшення використання матеріальних та енергетичних ресурсів;

економічні - поліпшення організації виробництва і праці, вдосконалення управління.

2. Зовнішні: не залежать від підприємства і в основному визначаються цінами і тарифами.

Аналіз фінансових результатів виробництва

Оцінка стану і роботи підприємства зв'язку щодо підвищення його прибутковості

Виконання цього завдання передбачає розрахунок розміру прибутку, норми прибутку і формування аналітичної таблиці 4.

Таблиця 4 - Динаміка прибутку підприємства зв'язку

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Доходи, тис. руб.

5000

6000

1000

20,0

2. Доходи за цінами базисного року, тис. руб.

5000

5200

200

4,0

3. Витрати на виробництво та реалізацію послуг, тис. руб.

4500

6060

1560

34,7

4. Собівартість 100 руб. доходів, руб.

90

101

11

12,2

в тому числі

за витратами на оплату праці

44,84

53,25

8,41

18,8

за витратами на соціальні потреби

16,16

19,17за витратами на матеріали

5

5

0

0,0

за витратами на амортизацію

15,00

15,33

0,33

2,2

по іншим витратам

9

8,25

-0,75

-8,3

5. Фінансовий результат, тис. руб.

прибуток

500


-500


збиток


-60

-60


6. Норма прибутку, крб.

0,1

-0,01

-0,11

-110,0

7. Норма прибутку в середньому по передовим підприємствам зв'язку, руб.

0,1

0,12

0,02

20,0

Зіставимо норму прибутку за передовими підприємствам з нормою прибутку з даного підприємству.

У попередньому році норма прибутку по підприємству була дорівнює нормі прибутку за передовими підприємствам, тобто прибутковість була хороша. Але у звітному році норма прибутку суттєво знизилася, що свідчить про різке скорочення прибутковості підприємства.

Далі необхідно оцінити динаміку норми прибутку.

У даному випадку норма прибутку підприємства зростає значно повільніше, ніж норма прибутку передових підприємств, тому робота підприємства може бути оцінена як негативна.

Факторний аналіз прибутку і виявлення основних резервів її збільшення

Факторний аналіз прибутку і виявлення резервів її збільшення виробляється на основі факторної моделі формули (2 або 3):

, (2)

або

, (3)

де Q - доходи підприємства зв'язку, тис. руб.;

Е - витрати на виробництво і реалізацію послуг зв'язку, тис. руб.;

з - собівартість 1 крб. доходів, руб.;

q - обсяг наданих послуг, тис. од.;

- Середня ціна на одиницю продукції, грн.;

із з + сн - собівартість 1 крб. доходів за витратами на оплату праці та соціальні потреби, руб.;

з м - собівартість 1 крб. доходів з матеріальних витрат, руб.;

з а - собівартість 1 крб. доходів п витрат на амортизацію, руб.;

з пр - собівартість 1 крб. доходів по іншим витратам.

Розрахунок впливу факторів на зміну прибутку проводиться методом ланцюгових підстановок і зводиться в таблицю 5.

Таблиця 5 - Основні напрями в роботі підприємства з підвищення прибутковості

Найменування чинника

Вплив на прибуток, тис. руб.

1 Зміна обсягу послуг

+20

2 Зміна асортименту послуг

-

3 Зміна тарифів на послуги

+80

4 Зміна собівартості 1 руб. доходів

-120

в тому числі:


за витратами на оплату праці та соціальні потреби

-685,2

з матеріальних витрат

0

за витратами на амортизацію

-19,8

по іншим витратам

+45

Загальна зміна прибутку підприємства зв'язку

-20

Зниження прибутку було пов'язане за рахунок зміни собівартості послуг, що надаються.

Основні напрямки прибутковості підприємства зв'язку

Як видно з факторного аналізу для збільшення прибутку потрібно знижувати собівартість продукції. Шляхи зниження собівартості були вказані вище.

Крім цього прибуток можна підвищити шляхом збільшення обсягів послуг, що надаються, що знову ж підтверджується факторним аналізом.

Аналіз господарських результатів виробництва

Оцінка душового споживання послуг зв'язку

Виконання цього пункту передбачає розрахунок і дослідження душового рівня споживання послуг зв'язку. Дані розрахунки представлені в таблиці 6.

Таблиця 6 - Динаміка показників, що характеризує господарські результати

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Доходи від основної діяльності, тис. руб.

5000

6000

1000

20

2. Доходи основної діяльності за цінами базового року, тис. руб.

5000

5200

200

4

3. Населення, тис. чол.

20

20,5

0,5

2,5

4. Душевой рівень споживання послуг зв'язку, грн. / чол.

250

292,68

42,68

17,07

5. Душевой рівень споживання послуг зв'язку за передовими підприємствам, руб. / чол.

250

253,66

3,66

1,46

6. Зміна душового рівня за рахунок:

зміни послуг зв'язку на 1 людину

-

-

10


зміни тарифів на послуги зв'язку

-

-

40


Як видно з таблиці темпи зростання душового рівня споживання послуг зв'язку ростуть швидше, ніж темпи зростання душового рівня споживання послуг зв'язку за передовими підприємствам, що свідчить про збільшення споживаних послуг зв'язку, а відповідно і зростання виручки від надання цих послуг.

4.2. Основні фактори зміни душового рівня споживання послуг зв'язку

Можна виділити два основних фактори зміни душового рівня споживання послуг зв'язку - зміна послуг зв'язку на 1 чол. і зміна тарифів на послуги зв'язку.

Оцінка впливу факторів на зміну душового рівня споживання послуг зв'язку проводиться методом ланцюгових підстановок і індексним методом.

Для розрахунку впливу факторів методом ланцюгових підстановок необхідно скористатися наступною моделлю (4):

, (4)

де ДУ - душовою рівень споживання послуг зв'язку, грн. / чол.

n - населення, тис. чол.

Оцінимо вплив зміни послуг зв'язку на 1 чол.

руб. / чол.

Проведемо оцінку зміни тарифів на послуги зв'язку:

руб. / чол.

Найбільший вплив надає зміна тарифів на послуги зв'язку.

Тепер оцінимо вплив зміни факторів на зміну душового рівня споживання послуг зв'язку індексним методом. Для вирішення цього завдання використовуємо індекс, який виражає зміну обсягу наданих послуг. Агрегатна формула (5) виглядає наступним чином:

(5)

Де - g 1 - обсяг продажів у звітному році, p 0 - ціна в минулому році, g 0 - обсяг продажів у минулому році. 3

Аналіз витрат на виробництво

Діагностика рівня і динаміки собівартості послуг зв'язку

Виконання цієї частини роботи передбачає розрахунок та дослідження рівня та динаміки собівартості послуг зв'язку в цілому по підприємству, у тому числі за видами і елементами витрат. Розрахунки подані в таблиці 7.

Таблиця 7 - Динаміка собівартості 100 руб. доходів

Найменування показників

Період

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1 Обсяг доходів, тис. руб.

5000

6000

1000

20,00

2. Обсяг доходів у порівнянних цінах, тис. крб.

5000

5200

200

4,00

3. Витрати на виробництво і реалізацію послуг зв'язку, тис. руб.

4500

6060

1560

34,67

4. Витрати на виробництво і реалізацію послуг зв'язку за собівартістю одиниці послуг у базовому періоді, тис. руб.

4500

4680

180

4,00

5. Собівартість 100 руб. доходів, руб.

90

101

11

12,22

6. Собівартість 100 руб. доходів за планом-прогнозом на даний рік, руб.

90

90

0

0,00

Згідно з отриманими даними рівень собівартості 100 руб. продукції в попередньому періоді дорівнював планованому, а в звітному періоді він зріс на 12,22%.

При зіставленні динаміки собівартості 100 руб. продукції фактичної з динамікою собівартості 100 руб. продукції еталонної були зроблені висновки, що робота підприємства по зниженню витрат на виробництво не проводилася.

Оцінка зміни собівартості за видами і елементами витрат.

Оцінка зміни собівартості за видами витрат наведена в таблиці 8

Таблиця 8 - Структура та динаміка собівартості за видами витрат

Найменування видів і елементів витрат

Витрати, тис. руб.

Структура витрат,%

Зміна


попереднього періоду

звітного періоду

попереднього періоду

звітного періоду

в тис. руб.

у%

Умовно-змінні витрати

2700,00

3514,80

60,00

58,00

814,80

-2,00

1. Амортизаційні відрахування

750,00

920,00

16,67

15,18

170,00

-1,49

2. Управлінські витрати

1700,00

2334,80

37,78

38,53

634,80

0,75

в тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

оплата праці керівників і АУП з відрахуваннями на соціальні потреби

1500,00

2099,80

33,33

34,65

599,80

1,32

з них оплата праці;

1200,00

1700,00

26,67

28,05

500,00

1,39

інші адміністративно-управлінські витрати

200,00

235,00

4,44

3,88

35,00

-0,57

3. Інші виробничі та оперативно-господарські витрати

250,00

260,00

5,56

4,29

10,00

-1,27

Умовно-постійні витрати

1800,00

2545,20

40,00

42,00

745,20

2,00

Умовно-постійні витрати за передовими підприємствам

-

-

35,00

32,00

-

-

Всього витрат

4500,00

6060,00

100,00

100,00

1560,0

0,00

За наведеними даними можна зробити висновок про те, що собівартість послуг, що надаються росте більш високими темпами, ніж виручка. Тим самим потрібно терміново вживати заходів щодо зниження собівартості.

Основні фактори, що вплинули на зміну витрат на виробництво

До основних факторів, що вплинув на зміну витрат на виробництво, відносяться кількість наданих послуг та витрати на надання послуг. Їх вплив на зміну витрат на виробництво можна розрахувати використовуючи формулу

(5)

Де g 1 - кількість наданих послуг у звітному році, p 0 - витрати на надання послуг у минулому році, g 0 - обсяг наданих послуг у минулому році. 4

Подальші напрямки зниження собівартості послуг зв'язку

Для вирішення проблеми зниження витрат виробництва і реалізації продукції на підприємстві повинна бути розроблена загальна концепція (програма), яка має щорічно коригуватися з урахуванням мінливих на підприємстві обставин. Ця програма повинна носити комплексний характер, тобто повинна враховувати всі фактори, які впливають на зниження витрат виробництва і реалізації продукції.

Зміст і сутність комплексної програми зі зниження витрат виробництва залежать від специфіки підприємства, поточного стану і перспективи його розвитку. Але в загальному плані в ній повинні бути відображені наступні моменти:

комплекс заходів щодо більш раціонального використання матеріальних ресурсів (впровадження нової техніки та безвідходної технології, що дозволяє більш економно витрачати сировину, матеріали, паливо та енергію; вдосконалення нормативної бази підприємства, впровадження і використання більш прогресивних матеріалів; комплексне використання сировини та матеріалів; використання відходів виробництва; поліпшення якості продукції і зниження відсотка браку та ін);

заходи, пов'язані з визначенням і підтримкою оптимального розміру підприємства, що дозволяють мінімізувати витрати залежно від обсягу виробництва;

заходи, пов'язані з поліпшенням використання основних фондів (звільнення підприємства від зайвих машин та обладнання; здача майна підприємства в оренду; поліпшення якості обслуговування та ремонту основних засобів; забезпечення більшої завантаження машин та обладнання; підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини та обладнання; застосування прискореної амортизації; впровадження більш прогресивних машин та обладнання тощо);

заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили (визначення та підтримання оптимальної чисельності персоналу; підвищення рівня кваліфікації, забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні із середньою заробітною платою; застосування прогресивних систем і форм оплати праці; вдосконалення нормативної бази, поліпшення умов праці; механізація і автоматизація всіх виробничих процесів, забезпечення мотивації високопродуктивної праці тощо);

заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці (поглиблення концентрації, спеціалізацій, кооперування, комбінування і диверсифікації виробництва, впровадження бригадної форми організації виробництва і праці; впровадження НОП; вдосконалення організаційної структури управління фірмою та ін.)

Крім того, комплексна програма зі зниження витрат виробництва повинна мати чіткий механізм її реалізації.

Операційний аналіз діяльності підприємства зв'язку

Оцінка беззбитковості та зони фінансової безпеки діяльності підприємства зв'язку

Виконання цього пункту передбачає розрахунок і дослідження порогу рентабельності, зони фінансової безпеки і запас фінансової міцності виробничої діяльності підприємства зв'язку аналітичним (розрахунковим) методом. Дані розрахунки наведені в таблиці 9.

Таблиця 9 - Витрати, виручка і прибуток філії електрозв'язку

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Доходи (виручка від продажів), тис. руб.

5000,00

6000,00

1000,00

20,00

2. Доходи у порівнянних цінах, тис. крб.

5000,00

5200,00

200,00

4,00

3. Змінні витрати, тис. руб.

2700,00

3514,80

814,80

30,18

4. Маржинальний дохід (п.1 - п.3), тис. руб.

2300,00

2485,20

185,20

8,05

5. Постійні витрати, тис. руб.

1800,00

2545,20

745,20

41,40

6. Прибуток (п. 4 - п. 5), тис. руб.

500,00

-60,00

-560,00

-112,0

7. Частка маржинального доходу у виручці (п. 4/п.1)

0,46

0,41

-0,05

-9,96

8. Беззбитковий обсяг продажів, тис. руб.

3913,04

6144,86

2231,81

57,04

9. Зона безпеки (прибутку), тис. руб.

1086,96

-144,86

-1231,81

-113,3

10. Запас фінансової міцності,%

-77,26

-101,41

-24,15

31,26

Згідно з розрахунками підприємство зможе вийти на нульовий рівень (беззбиткова діяльність) тільки при досягненні виручки від надання послуг зв'язку в сумі 6144,86 тис. руб.

Зона безпеки - різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції (наданих послуг) і беззбитковим обсягом продажів. Чим більше зона безпеки - тим міцніше фінансовий стан підприємства.

Оцінка запасу фінансової міцності та ступінь фінансового ризику підприємства зв'язку

Подібні розрахунки дуже актуальні в нинішніх умовах, так як підприємства заздалегідь можуть прогнозувати беззбиткову діяльність. Більш того, при визначенні стратегії підприємство повинно враховувати такий показник як «запас фінансової міцності», тобто оцінювати обсяг продажів понад рівень беззбитковості.

Підприємство, маючи великий запас фінансової міцності, може освоювати нові ринки, інвестувати кошти як у цінні папери, так і в розвиток виробництва.

На розглянутому підприємстві запас фінансової міцності дуже низький, тому на даному етапі розвитку підприємству зв'язку краще почекати з вкладенням своїх коштів в інші підприємства.

Факторний аналіз і виявлення основних напрямків підвищення запасу фінансової міцності

Оцінка впливу факторів на зміну запасу фінансової міцності проводиться методом ланцюгових підстановок по факторній моделі, представленої формулою (6).

, (6)

де Е_ - умовно-постійні витрати, тис. руб.;

з - питомі умовно-змінні витрати (собівартість 1 крб. доходів), грн.;

q - обсяг наданих послуг зв'язку певного виду, од.;

- Середній тариф на даний вид послуг зв'язку.

Оцінимо вплив умовно-постійних витрат на зміну запасу фінансової міцності:

Визначимо вплив питомих умовно-змінних витрат на зміну запасу фінансової міцності:

Оцінимо вплив обсягу наданих послуг зв'язку певного виду на зміну запасу фінансової міцності:

Визначимо вплив середнього тарифу на даний вид послуг зв'язку на зміну запасу фінансової міцності:

Можна зробити висновок про те, що зміна питомих умовно-змінних витрат волає максимальне зниження запасу фінансової міцності. А зміна середнього тарифу на даний вид послуг зв'язку збільшує запас фінансової міцності, саме цей напрямок і слід надалі посилено розвивати.

Діагностика ділової активності (використання ресурсів) підприємства зв'язку

Оцінка рівня і динаміки продуктивності й оплати праці працівників

У цьому пункті передбачений розрахунок і дослідження рівня, динаміки продуктивності й оплати праці та факторів, що впливають на зміну використання трудових ресурсів.

Оцінка рівня і динаміки продуктивності й оплати праці працівників представлена ​​в таблиці 10.

Таблиця 10 - Динаміка продуктивності праці працівників підприємства

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Виручка від продажу, тис. руб.

5000,00

6000,00

1000,00

20,00

2. Виручка від продажів в порівнянних цінах, тис. крб.

5000,00

5200,00

200,00

4,00

3. Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності, чол.

60

71

11,00

18,33

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

7600

9200

1600,00

21,05

5. Продуктивність праці, тис. руб.

83,33

84,51

1,17

1,41

6. Продуктивність праці за планом-прогнозом на даний рік, тис. руб.

83,33

73,24

-10,09

-12,11

Для того щоб оцінити роботу підприємства необхідно дослідити динаміку продуктивності праці фактичну, в зіставленні з динамікою продуктивності праці - еталонної.

Як показують розрахунки темпи зростання фактичної продуктивності праці набагато вище, ніж планованої, що свідчить про позитивну роботу підприємства в звітному періоді.

Оцінка рівня і динаміки фондовіддачі

У цьому пункті передбачений розрахунок і дослідження рівня, динаміки фондовіддачі та факторів, що впливають на зміну використання основних фондів.

Розрахунки подані в таблиці 11.

Таблиця 11 - Динаміка фондовіддачі підприємства

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Виручка від продажу, тис. руб.

5000,00

6000,00

1000,00

20,00

2. Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності, чол.

60

71

11,00

18,33

3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

7600

9200

1600,00

21,05

4 Фондовіддача, грн.

0,66

0,65

-0,01

-0,87

5. Фондоозброєність, тис. руб.

126,67

129,58

2,91

2,30

Згідно з наведеними даними рівень фондовіддачі знизився на 0,01 руб., Що склало 0,87%. А ось фондоозброєність навпаки зросла на 2,91 тис. руб. і склала 129,58 тис. руб.

Оцінка рівня і динаміки оборотності оборотних коштів

У цьому пункті передбачений розрахунок і дослідження рівня, динаміки оборотності оборотних засобів і факторів, що впливають на зміну оборотних засобів.

Всі розрахунки наведені в таблиці 12.

Таблиця 12 - Динаміка оборотності оборотних коштів

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Виручка від продажу, тис. руб.

5000,00

6000,0

1000,00

20,00

2. Середній залишок оборотних коштів, тис. руб.

500

500

0,00

0,00

3. Кількість днів у плановому періоді

360

360

0,00

0,00

4. Коефіцієнт оборотності

10,00

12,00

2,00

20,00

5. Тривалість одного обороту, дн.

36,00

30,00

-6,00

-16,67

Аналіз показує збільшення коефіцієнта оборотності, що символізує більш швидкий темп проходження оборотних коштів всі стадії виробничого кругообігу.

Цьому ж сприяє і скорочення тривалості одного обороту.

Шляхи поліпшення використання оборотних коштів

Скорочення витрат часу на етапі формування виробничих запасів.

Скорочення тривалості циклу виробництва.

Удосконалення технології виробництва.

Зниження часу документообігу на етапі реалізації готової продукції.

Впровадження технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів та їх економія.

Діагностика майнового стану підприємства зв'язку

Оцінка обсягу, складу та динаміки майна підприємства зв'язку

У даному пункті передбачається розрахунок та дослідження обсягу і динаміки майна підприємства зв'язку.

З цього моменту починається аналіз активів підприємства. Їх загальний аналіз здійснюється за трьома напрямками: по терміну обороту і за джерелами. Ці угруповання представлені в таблиці 13.

Таблиця 13 - Загальний аналіз активів

Розділ балансу

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1-й варіант

Необоротні активи

11000

14400

3400

30,91

Оборотні активи

4800

9600

4800

100,00

Разом:

15800

24000

8200

51,90

2-й варіант

Власні

11960

16320

4360

36,45

Позикові

3840

7680

3840

100,00

Разом:

15800

24000

8200

51,90

За першим способом угруповання можна зробити наступні висновки.

Протягом звітного року збільшується частка необоротних активів на 30,91% і зменшується частка оборотних активів на 100%. Цей факт можна розцінювати як негативний тому, що це відбулося скоріше за все через дооцінки основних фондів. Це чисто облікова процедура, яка не може свідчити про покращення структури активів.

За другою угрупованню видно, що протягом звітного року відбулися невеликі зміни. Якщо ж детальніше, то зміна власних джерел майна на +36,45% викликало зменшення позикових джерел на 100%, що призвело до загального збільшення джерел майна на 51,9%.

Оцінка стану майна підприємства зв'язку

У даному розділі буде проведена оцінка частки активних основних фондів і коефіцієнта зносу активних виробничих фондів.

Всі розрахунки зведені в таблицю 14.

Таблиця 14 - Оцінка частки активних виробничих фондів і коефіцієнта зносу виробничих фондів

Найменування показників

Рік

Зміна


попередній

звітний

абсолютне

у%

1. Вартість основних виробничих фондів на кінець року, тис. руб.

10000,00

13000,00

3000,00

30,0

в тому числі активних

8000,00

10400,00

2400,00

30,0

2. Частка активних основних виробничих фондів

0,8

0,8

0,00

0,00

3. Знос активних основних фондів

3200

4160

960,00

30,0

4. Коефіцієнт зносу активних виробничих фондів

0,67

0,67

0,00

0,00

Як видно з таблиці велику частину основних виробничих фондів становлять активні виробничі фонди як у минулому році, так і у звітному, їх частка дорівнює 80%.

Але крім цього коефіцієнт їх зносу досить великий і становить 0,67. Це означає, що обладнання на підприємстві дуже старе і дуже скоро взагалі спишеться на виробництво. Необхідно оновлювати активні виробничі фонди.

Оцінка фінансового стану підприємства зв'язку

Діагностика платіжної спроможності підприємства зв'язку

Під платіжної здатністю організації розуміється її здатність з допомогою власних засобів забезпечувати необхідні платежі та ліквідувати заборгованості за своїми зобов'язаннями.

Платіжна здатність (кредитоспроможність) визначається ліквідністю балансу. Під ліквідністю балансу розуміється ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань.

Зробимо аналіз платіжної здатності шляхом дослідження коефіцієнтів ліквідності (таблиця 15).

Таблиця 15 - Коефіцієнти ліквідності організації, в частках одиниці

Найменування показників

Нормативне значення

Попередній період

Звітний період

Зміна, ±

1 Загальний показник ліквідності

1,0

1,30

0,78

-0,52

2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2 ÷ 0,7

1,30

0,78

-0,52

3 Коефіцієнт поточної ліквідності

2

1,25

1,25

0,00

4Коеффіціент мобільного ліквідності

0,5 ÷ 0,7

1,30

0,78

-0,52

5 Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

0,03

0,02

-0,01

6 Частка оборотних коштів в активах

0,30

0,40

0,10

7 Частка короткострокових зобов'язань у капіталі

0,24

0,32

0,08

Згідно розрахованими даними підприємство є неліквідним, тому що велика частина показників, як у минулому році, так і у звітному не вкладається в рамки нормативів.

Прогнозна оцінка фінансової неспроможності (банкрутства) підприємства зв'язку

Під фінансовою неспроможністю (банкрутством) організації розуміється нездатність задовольняти вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), забезпечувати платежі в бюджет і позабюджетні фонди в зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном або у зв'язку з незадовільною структурою балансу.

Аналіз та оцінка структури балансу проводиться на основі коефіцієнта поточної ліквідності (К тл) і коефіцієнта забезпеченості власними засобами (К сос).

При незадовільної структури балансу перевіряється реальна можливість організації відновити свою платоспроможність.

, (7)

де К сх - коефіцієнт відновлення платоспроможності;

Т - звітний період у місяцях (12 місяців);

6 - період відновлення платоспроможності в місяцях;

До тл КГ, К тл НГ - фактичне значення коефіцієнта поточної ліквідності на кінець і на початок звітного періоду;

До тл Н - нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності (2).

При задовільною структурі балансу (К тл ≥ 2, К сос ≥ 0,1) для перевірки стійкості фінансового положення розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності на термін три місяці таким чином:

(8.2)

Розраховані дані структури балансу зводяться в таблицю 16.

Таблиця 16 - Показники неспроможності балансу

Найменування показників

Нормативне значення

Попередній період

Звітний період

Оцінка

1 Коефіцієнт поточної ліквідності

> 2,0

1,25

1,25

Структура балансу незадовільна, організація фінансово неспроможні

2 Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

> 0, 1


0,76

0,68


3 Коефіцієнт відновлення платоспроможності

> 1


0,625

0,625

У організації в найближчий час немає реальної можливості відновити фінансову спроможність

4 Коефіцієнт втрати платоспроможності

> 1

0,625

0,625


,

.

Крім цього потрібно розрахувати коефіцієнти фінансової стійкості підприємства.

Під фінансовою стійкістю організації розуміється його здатність за рахунок власних джерел формувати запаси товарно-матеріальних цінностей для забезпечення безперебійного (сталого) процесу виробництва.

Стан організації за рівнем фінансової стійкості може бути:

абсолютною;

нормальної (задовільною);

нестійкою (критичної);

кризовою.

У таблиці 17 представлені рівень і динамка фінансової стійкості організації

Таблиця 17 - Рівень і динамка фінансової стійкості організації, тис. руб.

Найменування показників

На початок року

На кінець року

Зміна, ±

1 Власний капітал (СК)

11960

16320

4360

2 Необоротні активи (ВОА)

11000

14400

3400

3 Довгострокові зобов'язання (ДН)

0

0

0

4 Короткострокові позики і кредити (КК)

3840

7680

3840

5 Запаси і витрати (ЗЗ)

4500

6060

1560

6 Власні оборотні кошти (ВОК = СК - ВОА))

960

1920

960

7 Функціонуючий капітал (ФК = СК + ДО - ВОА)

960

1920

960

8 Загальна величина основних джерел (ОВІ = СК + ДО + КК - ВОА)

4800

9600

4800

9 Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами фінансування:0

- Надлишок (недолік) власних джерел (ΔІ сос = СОС - ЗЗ)

-3540

-4140

-600

- Надлишок (недолік) власних і довгострокових позикових джерел (ΔІ фк = ФК - ЗЗ)

-3540

-4140

-600

- Надлишок (недолік) загальної величини джерел (ΔІ ові = ОВІ - ЗЗ)

300

3540

3240

За цими даними можна зробити висновок, що в підприємства спостерігається нормальна короткострокова фінансова стійкість, тому що сума запасів більше власного оборотного капіталу.

Можна також провести аналіз фінансової стійкості на основі коефіцієнтів стійкості (таблиця 18).

Таблиця 18 - Коефіцієнти фінансової стійкості організації

Найменування показників

Норматив

На початок року

На кінець року

Зміна

1 Коефіцієнт капіталізації

<0,7

0,32

0,47

0,15

2 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

> 0,1

0,76

0,68

-0,08

3 Коефіцієнт фінансової незалежності

> 0,5

0,76

0,68

-0,08

4 Коефіцієнт маневреності власним капіталом

від 0,2 до 0,5

0,03

0,02

-0,01

Судячи за цими розрахунками підприємство фінансово стійке.

Висновок

Для визначення основних напрямків подальшого підвищення ефективності виробництва необхідно перш за все вжити якихось заходів щодо зниження собівартості. Можна запропонувати наступні шляхи виходу з ситуації, що склалася.

1. Внутрішні: технічні та економічні.

2. Зовнішні не залежать від підприємства і в основному визначаються цінами і тарифами.

Зміст і сутність комплексної програми зі зниження витрат виробництва залежать від специфіки підприємства, поточного стану і перспективи його розвитку. Але в загальному плані в ній повинні бути відображені наступні моменти:

комплекс заходів щодо більш раціонального використання матеріальних ресурсів;

заходи, пов'язані з визначенням і підтримкою оптимального розміру підприємства, що дозволяють мінімізувати витрати залежно від обсягу виробництва;

заходи, пов'язані з поліпшенням використання основних фондів;

заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили;

заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці.

Крім того, комплексна програма зі зниження витрат виробництва повинна мати чіткий механізм її реалізації.

Крім цього підприємству необхідно підвищувати свою платоспроможність і фінансову стійкість, в іншому випадку воно може стати банкрутом.

Список використаної літератури

Антикризове управління / За ред. Е.С. Мінаєва. - М.: ПРІОР, 1998. - С. 81.

Єфімов О.В. Фінансовий аналіз. - 4-е вид., - М.: Бухгалтерський облік, 2002. - С. 133.

Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - С. 708.

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 512 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз: Учеб. / Г. В. Савицька. - 8-е изд., Перераб. - М.: Нове знання, 2003. - 640 с.

Фомін Я.А. Діагностика кризового стану підприємства: Навчальний посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С. 48.

Економічна стратегія фірми: Навчальний посібник / За ред. А.П. Градова. - 3-е изд., Испр. - СПб.: СпецЛіст, 2000. - С. 500.

Барнгольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку. / / Фінанси та кредит, № 2-3, 1998, с 24.

Крюков А.Ф., Єгоричев І.Г. Аналіз методик прогнозування кризової ситуації комерційних організацій з використанням фінансових індикаторів / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - 2001. - № 2.

Панков В.В., Любушин Н.П., Сучков Е.А. Особенности экономического анализа в условиях антикризисного управления организациями// Экономический анализ: Теория и практика. - 2002. - № 1.

1 Ефимов О.В. Фінансовий аналіз. – 4-е изд., – М.: Бухгалтерский учет, 2002. - С. 133.

2 Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003. – 240 с.: ил.

3 Баранова И.В. Теория экономического анализа: Учебное пособие. – Новосибирск: Сибирский институт финансов и банковского дела, 2004. - 101 с.

4 Баранова И.В. Теория экономического анализа: Учебное пособие. – Новосибирск: Сибирский институт финансов и банковского дела, 2004. - 101 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
167.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності компанії
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності залізниці
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru