Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Міністерство освіти і науки РФ
Сибірський Федеральний Університет
Інститут архітектури та будівництва
Економічний факультет
Центр підвищення та перепідготовки кадрів

Курсова робота

«Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства»
Виконала:
Перевірив:

Красноярськ-2007

Зміст
Введення
1. Аналіз виробничої діяльності підприємства
Аналіз за виконання плану по випуску продукції
Аналіз праці і заробітної плати
Аналіз собівартості продукції
Зведені техніко-економічні показники
2. Аналіз фінансового діяльності підприємства
Завдання аналізу фінансового стану підприємства
Вертикальний аналіз балансу, аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства
Горизонтальний аналіз балансу
Аналіз складу і структури позикових коштів
Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства
Аналіз оборотності дебіторської заборгованості
Аналіз оборотності запасів
Аналіз ефективності використання майна
Оцінка фінансового стану підприємства
Розрахунок чистих активів
Висновок
Список літератури
Додатки:
1. Бухгалтерський баланс (форма № 1)
2. Звіт про прибутки та збитки (форма № 2)
3. Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5)
4. Стат. звітність за січень - грудень 2004 року
5. Стат. звітність за січень - грудень 2005 року

ВСТУП
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва та ініціативи.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за виконанням цих рішень, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
Аналіз фінансово-господарської діяльності розглядають в якості однієї з основних функцій управління виробництвом і тісно пов'язують з плануванням виробничої діяльності.
Метою даної курсової роботи є проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на прикладі виробничої компанії ТОВ «Теплофон».

1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Аналіз виконання плану по випуску продукції
Компанія ТОВ «Теплофон» займається виробництвом і реалізацією електрообігрівачів. У таблиці 1.1. наведено поквартальний аналіз виробництва товарної продукції в 2004р. в порівнянні з 2005р.
Таблиця 1.1.
Аналіз виконання плану по випуску продукції
Квартал
обсяг, шт.
тис.руб.
тис.руб.
ТП 2004р у звітних цінах, тис.
руб.
ТП 2004р в цінах 2005р, тис.
руб.
ТП в 2005 р., тис. руб.
2005 р. у% до 2000р.
2004
2004
2005
план
факт
вимк.
%
I
2546
0.98
1.08
2495
2750
3000
5727
2727
191
208
II
2071
0.98
1.08
2030
2237
2500
2289.6
-210.4
92
102
III
5106
0.98
1.08
5004
5514
6000
3644.6
-2355.4
61
66
IV
8020
0.98
1.08
7860
8662
9500
10261.6
761.6
108
118
Разом:
17743
17389
19162
21000
21922.8
922.8
113
124
Аналіз табл. 1.1 показує, що за звітний рік план випуску обігрівачів перевиконано на 13% або 922,8 тис. руб.
Обсяг виробництва в порівнянні з 2000р. зріс на 24%, що свідчить про затребуваність попиті на продукцію, а також поліпшення фінансового клімату, що надалі дозволить збільшити обсяг виробництва.

Аналіз праці і заробітної плати
Для виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу можна порівняти дані фактичного і планового балансу робочого часу табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Баланс робочого часу
План
Факт
Відхилення
на одного робітника
на всіх робочих
Календарне колічесво днів
365
365
в т.ч. вихідні та святковий дні
111
115
Номінальний фонд робочого часу, дні
254
254
Неявки на роботу, дні
23
26
3
153
в т.ч. щорічні відпустки
18
18
відпустки по навчанню
відпустки по вагітності та пологах
відпустки з дозволу адміністрації
хвороби
5
7
2
102
прогули
1
1
51
простої
Явочний фонд раб. часу, дні
231
228
-3
-153
Тривалість робочої зміни, год
8
8
Бюджет раб. Часу, ч.
1848
1824
-24
-1224
Святкові скорочений., Ч.
4
4
Корисний фонд робочого часу, ч.
1844
1820
-24
-1224
Середня тривалість робочої зміни, год
7.98
7.98
Як видно з табл. 1.2, втрати робочого часу існують і пов'язані в основному суб'єктивним чинником - прогули: 51 * 7,98 = 407,11 ч. Недопущення їх рівнозначно вивільненню 0,22 працівників (407,11 / 1844).
Для оцінки рівня продуктивності праці необхідно застосувати систему узагальнюючих приватних та допоміжних показників.
До узагальнюючим показником належать: середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працюючого у вартісному вираженні. Приватні показники - це витрати часу на виробництво одиниці продукції (трудомісткість продукції). Допоміжні показники характеризують витрати часу на виконання одиниці певного виду робіт або обсяг виконаних робіт за одиницю часу.
Найбільш важливим показником в аналізі продуктивності праці є середньорічна вироблення одним працюючим. Величина його залежить від вироблення робочих, питомої ваги останніх в загальній чисельності промислово - виробничого персоналу, а також від кількості відпрацьованого ними днів і тривалості робочого дня. Зробимо розрахунок впливу перерахованих вище факторів на зміну рівня середньорічної вироблення промислово-виробничого персоналу за допомогою вихідних даних, що містяться в табл. 1.3 за моделлю:
- Для працюючого,
- Для робітника.
Таблиця 1.3.
Вихідні дані для факторного аналізу
Показник
План
Факт
Відхилення
Обсяг виробництва продукції, руб.
21000000
21992800
992800
Середньооблікова чисельність:
промислово-виробничого персоналу (ППП), чол.
71
65
-6
робітників (ЧР), чол.
55
51
-4
Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу (УД),%
77.46
78.46
1.00
Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)
231
228
-3
Середня тривалість робочого дня (П), год
7.98
7.98
Загальна кількість відпрацьованого часу:
всіма працівниками за рік (Т), чол-год.
101420
92820
-8600
у тому числі одним робітником, чол. Ч.
1844
1820
-24
Середньорічне виробництво, руб.:
одного працюючого (ГВ)
295774.65
338350.77
42576.12
одного робочого (ГВ *)
381818.18
431231.37
49413.19
Середньоденна вироблення робочого (ДВ), грн.
1652.89
1891.37
238.47
Середньогодинна вироблення робітника (ЧВ), руб.
207.06
236.94
29.88
Таблиця 1.4.
Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічної вироблення працівників способом абсолютний різниць
Фактор
Алгоритм розрахунку
ΔГВ, руб. Алгоритм розрахунку ГВ, руб.
Зміна:
для працівника
для робочого
частки робітників у загальній чисельності ППП
ΔУД * ГВпл = 1 * 295774.65 =
295774.65
кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік
УДФ * Д * ДВпл = 0.7846 * (-3) * 1891.37
-4451.91
ΔД * ДВпл = (-3) * 1891.37 =
-5674.11
середньогодинної вироблення
УДФ * Дф * Пф * ΔЧВпл = 0.7846 * 228 * 7.98 * 29.88 =
42654.67
Дф * Пф * ΔЧВ = 228 * 7.98 * 29.88 =
54364.87
Разом:
333977.41
48690.76
За даними табл. 1.3 та 1.4, середньорічна вироблення працівника підприємства вище планової на 42576.12 руб., Робітника - на 49413.19 руб. Для працівника вона зросла на 295774.65 руб. у зв'язку зі збільшенням частки робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу та на 42654.67 за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робітників. Негативно на неї вплинули цілоденні втрати робочого часу, в результаті чого вона зменшилася на 4451.91 руб. Для робочого середньорічне вироблення знизилася на 5674,11 руб. за рахунок збільшення цілоденних простоїв і збільшилася на 33437,24 руб. через збільшення середньогодинної виробки.
Слід зазначити, що на даному підприємстві слід домагатися продуктивності праці шляхом:
- Збільшення випуску продукції за рахунок повного використання виробничої потужності, тому що при нарощуванні обсягів виробництва збільшується лише змінна частина витрат робочого часу, а постійна залишається без змін. У результаті витрати часу на випуск одиниці продукції зменшуються;
- Скорочення витрат праці на її виробництво з допомогою інтенсифікації виробництва, впровадження більш досконалої техніки і технології виробництва.
Трудомісткість - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Трудомісткість одиниці продукції (ТІ) розраховується відношенням фонду робочого часу на виготовлення одиниці продукції до обсягу його виробництва в натуральному чи в умовно-натуральному вираженні. Можна розрахувати і трудомісткість одного рубля продукції (загальний фонд робочого часу на виробництво всієї продукції розділити на вартість випущеної продукції). Отриманий показник - зворотний середньогодинної вироблення.
Розглянемо виконання плану за рівнем трудомісткості, табл. 1.5.
Таблиця 1.5.
Аналіз виконання плану за рівнем трудомісткості продукції
Показник
Звітний рік
Зростання фактичного рівня до планового,%
План
Факт
Товарна продукція, руб
21000000
21992800
105
Відпрацьовано усіма робітниками людино-годин
101420
92820
92
Питома трудомісткість на 1000 руб / год
4.83
4.22
87
Середньогодинна виробка, руб / год.
207.06
236.94
114
Згідно з даними табл. 1.5. трудомісткість зменшилася на 13% за рахунок зменшення відпрацьованих людино-годин на 8%.
Слід зазначити, що в даному випадку зниження рівня трудомісткості не пов'язане з впровадженням комплексної механізації та автоматизації виробництва і носить негативний характер: зменшення відбулося за рахунок негативного зміни обсягу явочного фонду робочого часу через суб'єктивний причин (прогули).
Таблиця 1.6.
Аналіз питомої трудомісткості
Обсяг виробництва, шт.
Питома трудомісткість, год
Витрати праці на випуск продукції, год
план
факт
план
факт
за планом
за планом на фактичний випуск
фактично
19444
20299
5.22
4.57
101420
105876.68
92820
Загальне відхилення від плану, год
У т.ч. за рахунок зміни
обсяг виробництва
питомої трудомісткості
-8600
4456.68
-13056.68
Дані таблиці 1.6. свідчать про те, що витрати праці на випуск продукції зменшилися в цілому на 8600 г. За рахунок збільшення обсягу випуску продукції на 5%, витрати збільшилися на 4456, 68 год, і на 13056,68 ч. зменшилося за рахунок зниження питомої трудомісткості на 0,65 ч.
Аналіз використання трудових ресурсів, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці.
Фонд заробітної плати (табл.1.7.) Складається з фонду оплати праця, що відносяться на витрати виробництва, і виплат з позабюджетних фондів.
Таблиця 1.7.
Фонд заробітної плати
Вид оплати
план
факт
відхилення
Фонд оплати праці
1704327
1573100
-131227
Оплата праці службовців
366240
336000
-30240
За відрядними розцінками
1200744
1101600
-99144
Премії за виробничі результати
20000
21000
1000
Доплати за роботу в нічний час
66708
61200
-5508
Доплата за роботу в понаднормові години
25500
30240
4740
Оплата щорічних і додаткових відпусток
25135
23060
-2075
Інші виплати із чистого прибутку
100000
70000
-30000
Разом коштів, спрямованих на споживання
1804327
1643100
-161227
Частка в загальній сумі,%
Фонд оплати праці
0.94
0.96
0.02
Виплати з чистого прибутку
0.06
0.04
-0.02
Таблиця 1.8
Вихідні дані для аналізу фонду заробітної плати, (грн.)
план
факт
відхилення
Змінна частина оплати праці робітників
1220744
1122600
-98144
За сдел розцінками
1200744
1101600
-99144
Премії за виробничі результати
20000
21000
1000
Постійна частина оплати праці робітників
92208
91440
-768
Погодинна оплата праці за тарифними ставками
0
0
0
Доплати:
За понаднормовий час роботи
25500
30240
4740
За нічний час
66708
61200
-5508
Оплата відпусток робітників
25135
23060
-2075
Відноситься до перемненной частини
7540
4612
-2928
Відноситься до постійної частини
17595
18448
853
Оплата праці персоналу, що управляє, фахівців
366240
336000
-30240
Загальний фонд заробітної плати
1704327
1573100
-131227
У т.ч. змінна частина
1228284
1127212
-101072
Постійна частина
476043
445888
-30155
Питома вага в загальному фонд зарплати,%
Змінна частина
72.1
71.7
-0.4
Постійна чать
27.9
28.3
0.4
Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, що включається в собівартість продукції, розрахуємо відносне відхилення по фонду заробітної плати з урахуванням виконання плану по виробництву продукції за формулою:

Де - Відносне відхилення по фонду заробітної плати;
- Фонд заробітної плати фактичний;
- Фонд заробітної плати плановий, скоригований на коефіцієнт виконання плану з випуску.

Отже, на підприємстві є перевитрата грошових коштів у використанні фонду заробітної плати в розмірі 192641 руб.
Далі визначимо фактори абсолютного відхилення по фонду зарплати. Проаналізуємо змінну частину фонду зарплати, пам'ятаючи про те, що вона залежить від обсягу виробництва продукції (VВП), питомої трудомісткості (Уте) та рівня середньогодинної оплати праці (ОП) (табл. 1.9).
Таблиця 1.9.
Розрахунок впливу факторів на зміну змінної частини фонду зарплати, руб.
Фонд заробітної плати
Сума, руб
Обсяг виробництва (VВП), шт.
Питома трудомісткість продукції (Уте), ч.
Рівень оплати праці за 1 чол / год. (ОТ), руб.
план
факт
план
факт
план
факт
19444
20299
5.22
4.57
12.10
12.14
за планом
1228284
19444
5.22
12.10
за планом, перерахованим на фактичний обсяг проізвдства
1282258
20299
5.22
12.10
фактично при фактичної питомо трудоемості і плановому рівні оплати
1123245
20299
4.57
12.10
фактично
1127212
20299
4.57
12.14
Загальне відхилення від плану:
-23.64
854
-0.65
0.04
Результати розрахунків свідчать про те, що є перевитрата грошових коштів на підприємстві в розмірі 23,64 руб. Внаслідок зменшення питомої трудомісткості фонд заробітної плати заощаджено на 0,65 руб.
Аналіз собівартості продукції
Важливим показником, що характеризує роботу підприємства є собівартість продукції. Від її рівня залежить фінансові результати діяльності підприємства, темпи розширеного відтворення.
Об'єктами аналізу собівартості є наступні показники:
- Повна собівартість товарної продукції в цілому та за елементами витрат;
- Витрати на рубль товарної продукції;
- Окремі статті витрат.
Планування і облік собівартості на підприємствах ведуть по елементах витрат і калькуляційних статтях витрат.
Елементи витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальний потреби, амортизація основних засобів, інші витрати (знос нематеріальних активів, орендна плата, обов'язкові страхові платежі, відсотки по кредитах банку, податки, що включаються до собівартості та ін.)
Групування за елементами витрат необхідна для того щоб вивчити матеріаломісткість, енергоємність, трудомісткість, фондомісткість і встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Угрупування витрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції вказує, куди на які цілі витрачені ресурси, для установки центрів зосередження витрат та пошуку резервів їх скорочення.
Основні статті калькуляції: сировина і матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі, основна і додаткова зарплата виробничих робітників, витрати та на утримання і експлуатації машин і устаткування, загальновиробничі витрати, загальногосподарські витрати, втрати від шлюбу, інші виробничі витрати, комерційні витрати.
Розрізняють також прямі і непрямі витрати. Прямі - пов'язані з виробництвом певних видів продукції (сировина, матеріали тощо). Вони прямо відносяться на той чи інший інший об'єкт калькуляції. Непрямі - розподіляються по об'єктах калькуляції пропорційно відповідній базі.
Всі витрати також можна розділити на постійні та змінні.
Постійні - залежать від обсягу виробництва.
Змінні - не залежать від динаміки виробництва. Одна їх частина пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизація, орендна плата, заробітна плата управлінського та обслуговуючого персоналу), інша - з управлінням і організацією виробництва і збуту продукції (витрати на дослідницькі роботи, реклама та ін.)
Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець товарної продукції, який вигідний тим, що може розраховуватися в будь-якій галузі, а також показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Визначається він відношенням загально ї суми витрат на виробництво до вартості виробленої продукції в діючих цінах.
Розглянемо динаміку витрат на карбованець товарної продукції за останні 2 роки (табл. 1.10).

Таблиця 1.10
Динаміка витрат на карбованець товарної продукції
Повна собівартість товарної продукції
Вартість товарної продукції
Витрати на рубль, руб / руб
Темп зростання (2005р до 2004р),%
2004
2005
2004
2005
2004
2001
план
факт
план
факт
план
факт
17206.2
19023
21408.9
17389
21000
21922.8
0.99
0.91
0.98
98.69
З динаміки витрат на карбованець товарної продукції видно, що темп зростання витрат на карбованець товарної продукції склав 98,69% в порівнянні з 2004 р.
1.4 Зведені техніко-економічні показники
Техніко-економічні показники діяльності підприємства наведені в табл. 1.11.
Таблиця 1.11.
Зведені техніко-економічні показники
№ п / п
Показники
Од. ізм.
план
факт
Відхилення
нат. показ
%
1
Обсяг виробництва
шт.
19444
20299
854
104.4
2
Реалізована продукція
тис.руб.
21000
21992.8
992.8
104.7
3
Чисельність працівників
чол.
71
65
-6
91.5
4
У т.ч. робочих
чол.
55
51
-4
92.7
5
Продуктивність праці
5.1.на одного працюючого
руб.
29577.46
33835.08
4257.61
114.4
5.2. на 1 робітника
руб.
38181.82
43123.14
4941.32
112.9
6
Фонд оплати праці
6.1. працюючих
тис.руб.
1704.33
1573.10
-131.23
92.3
6.2. робочих
тис.руб.
1338.09
1237.10
-100.99
92.5
7
Середня заробітна плата
7.1. на 1 працюючого
руб.
24004.61
24201.54
196.93
100.8
7.2. на 1 робітника
руб.
24328.85
24256.86
-71.99
99.7
8
Собівартість продукції
тис.руб.
19023
21408.9
2385.90
112.5
9
Витрати на 1 руб. реалізованої продукції
руб.
0.91
0.98
0.07
107.8
10
Прибуток від продажів
тис.руб.
1977
583.9
-1393.10
29.5
11
Рентабельність продажів
%
9.41
2.65
-6.76
28.2
12
Чистий прибуток (збиток)
тис.руб.
269
План за основними економічними показниками у підприємства виконаний, за винятком прибутку і рентабельності. Фактичні витрати на 1 карбованець товарної продукції вище планових на 7 копійок - це призвело до зниження прибутку на 1393,1 тис. руб. проти плану.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ преприятия

2.1 Завдання аналізу фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу. Воно може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим.
Отже, фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість в рамках допустимого рівня ризику.
Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо плани успішно виконуються, то це благотворно впливає на фінансове становище підприємства.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до стратегічного завдання збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а так само оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Основні завдання аналізу такі:
1) Своєчасне виявлення та усунення недоліків у діяльності та пошук резервів поліпшення стану підприємства, а також зростання його платоспроможності;
2) Прогнозування можливих результатів, економічної рентабельності виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, створення моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів;
3) Проведення заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення стану підприємства
Джерелом інформації для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), додаток до балансу підприємства (форма № 3).

2.2 Вертикальний аналіз балансу, аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Баланс підприємства представлений в дод. 1. У чинному балансі ряд статей носить характер регулюючих, тому що виключивши їх, можна уточнити оцінку реального власного капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства.
Пасив: БН на початок = 12439; 1119, БН на кінець = 12639; 1376.
Ущільнений баланс-нетто представлений табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Стаття
Ідентифікатор
На початок періоду
На кінець періоду
Актив
1. Оборотні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти (стор.250 + стр.260)
ДС
432
552
Розрахунки з дебіторами (стр.230 + стр.240)
ДБ
10430
9397
Запаси і витрати (стор.210)
ЗЗ
1946
2958
Інші оборотні активи (стор.250 + стор.270)
ПА
0
0
Разом по розд. 1
ТА
12808
12907
2. Необоротні активи
Основні засоби (стор.120)
ОС
405
786
Довгострокові фінансові вкладення (стор. 140)
ДВ
125
125
Інші необоротні активи (стор.110 + стор.130 + стор.135 + стор.145 + стор.150)
ПВ
99
59
Разом по розд.2
ВА
629
970
Усього активів
БА
13437
13877
Пасив
1. Позиковий капітал
Короткострокові пасиви (стор. 690)
КП
12439
12639
Довгострокові пасиви (стр.590)
ДП
5
0
Разом по розд. 1
ЗК
12444
12639
2. Реальний власний капітал
Статутний капітал (стр.410)
КК
1000
1000
Додатковий капітал (стор. 420)
0
0
Резервний капітал (стор. 430)
ФР
0
0
Доходи майбутніх періодів (стор. 640)
0
0
Нерозподілений прибуток (стор. 470)
119
376
Разом у розділі 2.
СК
1119
1376
Всього джерел
БП
13563
14015
З даної таблиці 2.1 видно, що сума фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, збільшилася за рік на 452 тис. руб. або на 96,77%.
Наступною аналітичної процедурою є вертикальний аналіз, тобто інше уявлення звітної форми, зокрема балансу, у вигляді відносних показників.
У таблиці 2.2. структурно представлений баланс-нетто по укрупненої номенклатурі статей.

Таблиця 2.2.
Структурний подання ущільненого балансу-нетто (вертикальний аналіз)
Стаття
На початок періоду
Відсоток до валюти балансу,%
На кінець періоду
Відсоток до валюти балансу
Зміна,%
Зміна
Актив
1. Необоротні активи
Основні засоби (стор. 120)
405
3.01
786
5.66
2.65
381
Довгострокові фінансові вкладення (стор. 140)
125
0.93
125
0.90
-0.03
0
Інші необоротні активи (стор.110 + стор.130 + стор.135 + стор.145 + стор.150)
99
0.74
59
0.43
-0.31
-40
Разом у розділі 1.
629
4.68
970
6.99
2.31
341
2. Оборотні активи
Запаси і витрати (стор.210)
1946
14.48
2958
21.32
6.83
1012
Розрахунки з дебіторами (стр.230 + стр.240)
10430
77.62
9397
67.72
-9.91
-1033
Грошові кошти та їх еквіваленти (стор.250 + стр.260)
432
3.22
552
3.98
0.76
120
Інші оборотні активи (стор.270)
0
0.00
0
0.00
0.00
0
Разом у розділі 2.
12808
95.32
12907
93.01
-2.31
99
Усього активів
13437
100.00
13877
100.00
440
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал (стр.410)
1000
7.37
1000
7.14
-0.24
0
Додатковий капітал (стр.420)
0
0.00
0
0.00
0.00
0
Резервний капітал (стор. 430)
0
0.00
0
0.00
0.00
0
Доходи майбутніх періодів (стор.640)
0
0.00
0
0.00
0.00
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): стр.470
119
0.88
376
2.68
1.81
257
фонди та резерви (нетто): стр.490 - 410 - 465 -470 +640 +650
0
0.00
0
0.00
0.00
0
Разом у розділі 1.
1119
8.25
1376
9.82
1.57
257
2. Позиковий капітал
Довгострокові пасиви (стр.590)
5
0.04
0
0.00
-0.04
-5
Короткострокові пасиви (стр.690-стор.640)
12439
91.71
12639
90.18
-1.53
200
Разом у розділі 2.
12444
91.75
12639
90.18
-1.57
195
Всього джерел
13563
100.00
14015
100.00
452
Як видно основними джерелами фінансових ресурсів підприємства є його власні кошти, частка яких збільшилася на 1,57% і становить 9,82%. Більша частина ресурсів вкладена у необоротні активи, частка яких збільшилася на 2,31% і склав 6,99%.
Оцінка ліквідності та платоспроможності
Фінансовий стан можна оцінити з точки зору короткострокової і довгострокової перспективи. У першому випадку критерії оцінки - ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями (розрахунки з працівниками - з оплати праці; з постачальниками - за отримані товарно-матеріальні цінності та надані послуги; з банком по позичках і т.п).
У ряді робіт вітчизняних фахівців поняття ліквідності і платоспроможності нерідко ототожнюються, хоча навряд чи це виправдано.
Під ліквідністю будь-якого активу слід розуміти його здатність трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів.
Говорячи про неї, мають на увазі наявність оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань (хоча б і з порушенням строків, передбачених контрактами). Кількісно ліквідність характеризується спеціальними відносними показниками - коефіцієнтами ліквідності.
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є наступні: а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку; б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.
Для погашення поточних зобов'язань використовують різноманітні види активів, що розрізняються оборотністю, тобто часом, необхідним для їх перетворення на грошову готівку. Тому залежно від того, які види оборотних активів приймаються до уваги, ліквідність оцінюється за допомогою різних коефіцієнтів. Загальна ідея такої оцінки полягає в зіставленні поточних зобов'язань і активів, які використовуються для їх погашення. До поточних відносяться активи (зобов'язання) з часом звернення (терміном погашення) до одного року. З позиції мобільності поточні (оборотні) активи можуть бути розділені на три групи.
Перша група. Грошові кошти в касі і на розрахунковому рахунку-найбільш мобільні засоби, які можуть бути використані для виконання текущіхрасчетов.
Друга група. Інші мобільні активи (грошові еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення, дебітори), для звернення яких в грошову готівку потрібен певний час. Ліквідність цих активів різна і залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних чинників: швидкості проходження платіжних документів у банках країни, місця розташування контрагентів та їх платоспроможності; умов надання комерційних кредитів покупцям; принципів організації вексельного обігу.
Третя група. Найменш ліквідні активи: матеріально-виробничі запаси, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція і т.д.
Коефіцієнт поточної ліквідності показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами. Його економічна інтерпретація очевидна: скільки рублів, вкладених в оборотні активи, припадає на один карбованець поточних пасивів.
Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється по більш вузькому колу оборотних активів, коли при розрахунку не враховується найменш ліквідна їх частина - матеріально-виробничі запаси. Це викликано тим, що грошові кошти в порівнянних цінах, які можна виручити у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижче витрат на їх придбання.
Найбільш жорстким критерієм платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує, яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена негайно.
Коефіцієнти ліквідності розраховуються за формулами:

Таблиця 2.3
Коефіцієнти ліквідності
Розрахункові коефіцієнти
Норматив
Початок періоду
Кінець періоду
Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ)
2
1.03
1.02
Коефіцієнт швидкої ліквідності (КБЛ)
1
0.87
0.79
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)
0,03-0,08
0.035
0.044
Виходячи з таблиці 2.3. можна зробити наступні висновки. Коефіцієнт поточної ліквідності знизився на 0,01. Це говорить про те, що приріст поточних активів менше, ніж приріст короткострокових зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності зріс на 0,09. Це говорить про те, що якщо підприємство розплатиться за своєю дебіторської заборгованості до кінця звітного періоду, то воно зможе покрити 79% від своєї короткострокової кредиторської заборгованості.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності теж виріс на 0, 01.
Такий ріст викликаний збільшенням грошової суми на розрахунковому рахунку.
Зміни коефіцієнтів свідчать про поліпшення поточної платіжної готовності підприємства. Порівняння їх динаміки вказує на поліпшення структури оборотних активів - підвищення питомої ваги їх найбільш мобільної частини.
Горизонтальний аналіз балансу
Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження)
Таблиця 2.4.
Горизонтальний аналіз ущільненого балансу-нетто
Стаття
На початок періоду
Відсоток,%
На кінець періоду
Відсоток,%
Зміна,%
Зміна
Актив
1. Необоротні активи
Основні засоби (стор. 120)
405
100
786
194.07
94.07
381
Довгострокові фінансові вкладення (стор. 140)
125
100
125
100
0
0
Інші необоротні активи (стор.110 + стор.130 + стор.135 + стор.145 + стор.150)
99
100
59
59.59596
-40.404
-40
Разом у розділі 1.
629
100
970
154.21
54.21
341
2. Оборотні активи
Запаси і витрати (стор.210)
1946
100
2958
152.00
52.00
1012
Розрахунки з дебіторами (стр.230 + стр.240)
10430
100
9397
90.10
-9.90
-1033
Грошові кошти та їх еквіваленти (стр.290 + стр.260)
432
100
552
127.78
27.78
120
Інші оборотні активи (стор.270)
0
0
0.00
0
Разом у розділі 2.
12808
100
12907
100.77
0.77
99
Усього активів
13437
100
13877
103.27
3.27
440
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал (стр.410)
1000
100
1000
100.00
0.00
0
Додатковий капітал (стр.420)
0
0
0.00
0
Резервний капітал (стор. 430)
0
0
0.00
0
Доходи майбутніх періодів (стор.640)
0
0
0.00
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): стр.470
119
100
376
315.97
215.97
257
Разом у розділі 1.
1119
100
1376
122.97
22.97
257
2. Позиковий капітал
Довгострокові пасиви (стр.590)
5
100
0
0.00
-100.00
-5
Короткострокові пасиви (стр.690-стор.640)
12439
100
12639
101.61
1.61
200
Разом у розділі 2.
12444
100
12639
101.57
1.57
195
Всього джерел
13563
100
14015
103.33
3.33
452
З таблиці 4 бачимо наступне:
1) Загальний приріст активів (і пасивів) підприємства за рік діяльності склав 3,3% або 452 тис. руб;
2) Найбільш ліквідна частина балансу (нерозподілений прибуток) увеічілась на 215,97% або на 257 тис. руб.
3) Дебіторська заборгованість зменшилася на 9,9% або на 1033 тис.руб.
4) Запаси збільшилися на 52% або 1012 тис.руб.
5) Основні засоби зросли на 94,7% або 381 тис.руб.
Висновок: загальний приріст активів підприємства в основному відбулося за рахунок зростання частки основних засобів.
6) Найбільш термінові зобов'язання - короткострокові пасиви - зросли у підприємства на 1,61% на 200 тис.руб ..
Загальний приріст пасивів підприємства за звітний рік відбувся за рахунок приросту фонду і додаткового капіталу.
У обліково-аналітичній практиці економічно розвинутих країнах використовуються такі показники як функціонуючий капітал і маневреність функціонуючого капіталу.
ФК = ТА-КП, МК = ДС / ФК.
Таблиця 2.5.
Показники оцінки капіталу
Розрахункові коефіцієнти
На початок періоду
Кінець періоду
Функціонуючий капітал
369
268
Маневреності функціонуючого капіталу
1.171
2.060
Показник функціонуючого капіталу обчислюється в абсолютних одиницях виміру і служить орієнтовною оцінкою оборотних коштів, що залишаються вільними після погашення короткострокових зобов'язань тих коштів, з якими можна працювати.
За показником маневреності функціонуючого капітал можна судити, яка частина функціонуючого капіталу являє собою абсолютно ліквідні активи з таблиці 2.5. видно, що на кінець періоду це 206%, тобто може бути використана для будь-яких цілей. Ясно, що зростання цього показника в динаміці за інших рівних умовах характеризує зміну фінансового стану з позитивного боку.
Оцінка фінансової стійкості.
Наявність власних оборотних коштів (ВОК) обчислюється за формулою: ВОК = СК + ДП-ВА.

Таблиця 2.6.
Коефіцієнти капіталізації
Показники
Іденти-фікатор
Формула розрахунку
Початок періоду
Кінець періоду
Відхи-ня
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
ККС
ККС = СК / БП
0.083
0.098
0.016
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу
ККЗ
ККЗ = ЗК / БП
0.917
0.902
-0.016
Коефіцієнт фінансової залежності
Кфз
Кфз = БП / СК
12.121
10.185
-1.935
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Км
Км = ВОК / СК
0.442
0.295
-0.147
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень
Ксв
Ксв = ДП / ВА
0.008
0.000
-0.008
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
Кдл
Кдл = ДП / (СК + ДП)
0.004
0.000
-0.004
Коефіцієнт структури позикового капіталу
КСП
КСП = ДП / ЗК
0.000
0.000
0.000
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
Кс
Кс = ЗК / СК
11.121
9.185
-1.935
Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує яка частка власних коштів загальній сумі коштів, вкладених у підприємство. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим стійкіше, стабільніше та більш незалежним від зовнішніх кредиторів підприємство. У нашому випадку на кінець року частка власного капіталу становить 9,8%
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує яка частка позикових коштів загальній сумі коштів, вкладених у підприємство. На кінець року становить 90,2%
Коефіцієнт фінансової залежності - зворотний коефіцієнту концентрації власного капіталу. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства.
На кінець року становить Кфз = 10,185.
За коефіцієнтом маневреності власного капіталу можна судити, яка його частина використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Значення цього показника може відчутно варіюватися в залежності від галузевої приналежності підприємства. На кінець року становить Км = 0,295
Коефіцієнт структури довгострокових вкладень показує, яка частина необоротних активів (розділ 1 активу балансу) профінансовано за рахунок довгострокових позикових коштів. При цьому передбачається, що довгострокові пасиви як джерела коштів використовуються в повному обсязі для розширення матеріально-технічної бази підприємства, що не завжди відповідають дійсності.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує частку довгострокових кредитів і позик, залучених для фінансування діяльності підприємства поряд з власними коштами, в загальному капіталі підприємства, під яким розуміється загальна величина довгострокових джерел коштів. Зростання цього показника в динаміці є негативною тенденцією, означаючи, що підприємство все сильніше і сильніше залежить від зовнішніх інвесторів.
Коефіцієнт структури позикового капіталу дозволяє встановити частка довгострокових пасивів у загальній сумі позикових коштів. Цей показтель може значно коливатися в залежності від стану кредиторської заборгованості, порядок кредитова поточної виробничої діяльності.
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Кс = 0,48 означає, що на кожен карбованець власних коштів, вкладених в активи підприємства, припадає 48 коп. позикових коштів. Зростання цього показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від позикового капіталу, тобто про деяке зниження фінансової стійкості.

Аналіз складу і структури позикових коштів
Заборгованість перед постачальниками збільшилася на 1568 тис. руб. або на 12,13% в питомій вазі.
Таблиця 2.7.
Аналіз структури зовнішніх платежів
Групи короткострокових зобов'язань
Початок періоду
Кінець періоду
Відхилення
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
Розрахунки з постачальниками
2141
17.21
3709
29.35
1568
12.13
Короткострокові позики банків та інші позики (стр.610)
1012
8.14
1994
15.78
982
7.64
Разом (стр.610 + стр.620 + стр.630 + стр.650 + стр.660)
12438
100
12639
100
201
0
Короткострокові позики банків збільшилися за рік на 982 тис. руб. або на 7,64%.
У цілому, заборгованість підприємства за звітний період виросла на 201 тис. руб.

2.5 Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства

Термін «оборотний капітал» (його синонім у вітчизняному обліку - «оборотні кошти») відноситься до поточних активів підприємства. Оборотні кошти забезпечують безперервність виробничого процесу.
У практиці планування, обліку і аналізу оборотний капітал можна поділити на такі групи.
1. Залежно від функціональної ролі в процесі виробництва-на оборотні фонди та фонди обігу. До оборотних фондів відносять виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо), незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів. Фонди обігу - це готова продукція і товари для перепродажу, відвантажені товари, грошові кошти, розрахунки з; іншими підприємствами і організаціями. Така градація необхідна для роздільного аналізу часу перебування оборотних коштів у процесі виробництва та обігу.
2. Залежно від практики контролю, планування та управління - на нормовані і ненормовані оборотні кошти. На підприємстві можуть бути прийняті норми на виробничі запаси, напівфабрикати власного виробництва, готову продукцію.
3. У залежності від джерел формування оборотного капіталу-на власний і позиковий оборотний капітал. Величина власного оборотного капіталу визначається як різниця між підсумком розд. 4 балансу «Капітал і резерви» і розд. I балансу «Необоротні активи».
Позикові оборотні кошти формуються у вигляді банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості. Вони надаються підприємству у тимчасове користування.
4. У залежності від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) - на абсолютно ліквідні, швидко реалізовані оборотні кошти, і повільно реалізовані оборотні кошти.
5. Залежно від ступеня ризику вкладення виділяються наступні види оборотного капіталу:
- З мінімальним ризиком вкладень: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення;
- З малим ризиком вкладень: дебіторська заборгованість (за вирахуванням сумнівної), виробничі запаси (за вирахуванням залежаних), залишки готової продукції і товарів (за вирахуванням не користуються попитом);
- Із середнім ризиком вкладень: малоцінні і швидкозношувані предмети, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;
- З високим ризиком вкладень: сумнівна дебіторська заборгованість, залежані виробничі запаси, готова продукція і товари, які не користуються попитом.
6. У залежності від матеріально-речового змісту оборотний капітал ділиться на: предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо); готову продукцію і товари, грошові кошти, кошти в розрахунках.
Фінансове становище підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.
На тривалість знаходження засобів в обороті впливають чинники зовнішнього і внутрішнього характеру.
До перших відносяться сфера діяльності підприємства, його масштаби, галузева приналежність, економічна ситуація в країні та пов'язані з нею умови господарювання підприємства; до других - цінова політика підприємства, структура активів, методика оцінки запасів.
Для оцінки оборотності оборотного капіталу використовуються наступні показники:
Коефіцієнт оборотності:

Тривалість періоду звернення даного капіталу:

де Дл - тривалість періоду звернення даного капіталу (у днях);
Т - звітний період (у днях)
У таблиці 2.8. наводиться розрахунок показників оборотності оборотних коштів.
Таблиця 2.8.
Показники оборотності оборотних коштів.
Показники
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Виручка від реалізації, тис. крб.
23753
18631
5122
Середня величина сукупних активів без збитків (стор.300 (поточ.) / 2 +300 (предш.) / 2), тис. руб.
13789
8033.5
5756
Середня величина поточних активів (стр.290 (поточ.) / 2 +290 (предш.) / 2), тис. руб.
12990
7526.5
5464
Коефіцієнт оборотності сукупних активів, об.
1.72
2.32
-0.597
Коефіцієнт оборотності поточних активів, про
1.83
2.48
-0.647
Тривалість одного обороту в днях, 360/Коб, сукупних активів
208.99
155.23
54
текщіх активів
196.88
145.43
51
Оборотність сукупних активів знизилася на 0,597 обороту. Це сталося тому, що приріст сукупних активів випереджає приріст виручки.
Оборотність поточних активів знизилася на 0,647 обороту. У цьому випадку, також приріст поточних активів випереджає зростання виручки. У звітному році поточні активи обернулися 1,83 рази.
Тривалість обороту сукупних активів у звітному році становить 208,99 дня. Це викликано тим, що в порівнянні з минулим роком спостерігається приріст нерухомого майна, а тривалість обороту збільшилася на 54 днів.
Оборотність поточних активів теж зросла на 51 днів. Це викликано приростом поточних активів на 5464 тис. руб.
Швидкість і тривалість обороту активів залежать від двох факторів:
- Зміни обсягу виручки
- Зміна розмірів активів (як сукупних, так і поточних).
Зниження оборотності активів призведе до додаткової потреби в грошових коштах для придбання запасів, що забезпечують нормальний процес виробництва. У нашому випадку потрібно:
(23753/360) * 51 = 3394,33 тис. руб.

2.6 Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Середня величина дебіторської заборгованості зросла на 4967,25 тис. рублів, у порівнянні з рівні минулого року. Темп її зростання визначив темпи зростання виручки. Оборотність дебіторської заборгованості збільшилася на 1779,17 руб. Відповідно період погашення дебіторської заборгованості збільшився на 75,327 дня.
Відзначимо збільшення частки дебіторської заборгованості на 38,298%. У виручці її частка виросла на 0,209%.
Таблиця 2.9.
Показники оборотності дебіторської заборгованості.
Показники
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Виручка від реалізації
23753
18631
5122.00
Середня величина дебіторської заборгованості (стр.230 + стр.240) / 2
4956.75
-10.5
4967.25
Оборотність дебіторської заборгованості (1стр/2стр)
4.79
-1774.38
1779.17
Період погашення дебіторської заборгованості в днях (360:3 стр)
75.12
-0.20
75.327
Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки
0.209
-0.001
0.209
Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів (2стр/3стр. Табл.8.) * 100
38.158
-0.140
38.298

2.7 Аналіз оборотності запасів

Поповнення готівки підприємства залежить від оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей. Її оцінка проводиться по кожному виду цінностей (виробничі запаси, готова продукція, товари і т.д.). Оскільки виробничі запаси враховуються по вартості їх заготівлі (придбання), то для розрахунку коефіцієнта з оборотності використовується показник не виручки від реалізації, а собівартості реалізованої продукції.
Таблиця 2.10.
Аналіз оборотності запасів
Показники
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Собівартість реалізованої продукції (стр.020 +030 +040) звіту про прибутки та збитки
-22816
-17947
4869
Середні запаси ТМЦ у т.ч. Среднепроізводственние запаси (стп.211 +213 +220)
2510
1269
1241.50
середні запаси готової продукції (стор.214)
60
204
-144.50
Загальні середні запаси (стор.210)
2452
1333
1119.00
Оборотність товарно-матеріальних запасів (1стр./общіе середні запаси)
9.31
13.46
-4.16
в т.ч. Виробничих запасів
9.09
14.15
-5.06
готової продукції
383.46
87.98
295.49
Термін зберігання запасів, дні (360/оборачіваемость ТМЗ)
38.69
26.74
11.95
в т.ч. Виробничих запасів
39.60
25.44
14.16
готової продукції
0.94
4.09
-3.15
У підприємства в порівнянні з відповідним періодом минулого року запаси ТМЦ збільшилися на 1119 тис. руб. Виробничі запаси виросли на 1241,5 тис. руб., Готова продукція знизилася на 144,5 тис. руб. Собівартість реалізованої продукції повислілась на 4869 руб, це призвело до уповільнення оборотності ТМЦ в 4,16 рази. Оборотність виробничих запасів зменшилася в 5,06 рази, готової продукції 295,49 разів. Уповільнення темпів призвело до збільшення терміну зберігання ТМЦ в цілому по підприємству на 11,95 дня.

2.8 Аналіз ефективності використання майна

Розрахуємо показники прибутковості на підприємстві, що аналізується
Таблиця 2.11.
Показники ефективності використання майна
Показники
№ стор
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Величина майна (валюта балансу)
1
13789
8033.5
5755.5
Джерела власних коштів
2
1247.5
994.5
253
Короткострокові зобов'язання
3
12539
7037.5
5501.5
Середня величина сукупних активів
4
13789
8033.5
5755.5
Середня величина поточних активів
5
12990
7526.5
5463.5
Виручка від реалізації
6
23753
18631
5122
Прибуток від продажів
7
1327
878
449
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства
8
269
276
-7
Рентабельність активів (стр.8/стр.4)
9
1.95
3.44
-1.48
Рентабельність поточних активів (стр.8/стр.5)
10
2.07
3.67
-1.60
Рентабельність інвестицій (стр.8/валюта-стр.620)
11
21.52
4.31
17.21
Рентабельність власного капіталу (прибуток: стр.490) (стор.8: стор.2)
12
21.56
27.75
-6.19
Рентабельність реалізованої продукції (прибуток: виручка) (стор.7: стор.6)
13
5.59
4.71
0.87
Вартість майна підприємства зросла на 5755,5 тис. руб. Зростання відбулося за рахунок переоцінки основних фондів. У той же час варто відзначити, що вартість джерел власних засобів зросла на 253 тис. руб. Короткострокові зобов'язання підприємства збільшилися на 5501,5 тис. руб.
Сукупні активи підприємства зросли на 5755,5 тис. руб.
Поточні активи зросли на 5463,5 тис. руб.
Виручка збільшилася на 5122 тис. руб., Прибуток на 449 тис. руб., А чистий прибуток зменшився на 7 тис. руб.
Рентабельність активів підприємства зменшилася на 1,48%. Рентабельність поточних активів зменшилася на 1,6% через зменшення поточних активів.
Рентабельність інвестицій збільшилася на 17,21%, власного капіталу скоротилася на 6,19%.
Рентабельність продукції збільшилася незначно - на 0,87%.
На спад чистого прибутку в розмірі 7 тис. руб. Підприємство задіяло поточних активів на 1,6 тис. руб. менше ніж у попередньому році.

2.9 Оцінка фінансового стану підприємства

Аналіз утворення та використання прибутку на основі даних форми № 2 представлений в таблиці 2.12.
Таблиця 2.12.
Аналіз утворення та використання прибутку
Показники
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Відхилення,%
Виручка від реалізації (стр.010) продукції без ПДВ
23753
18631
5122
27.49
Витрати на виробництво продукції (собівартість) (стр.020 +030 +040)
-22816
-17947
-4869
27.13
Результат від продажу (стр.050)
937
684
253
36.99
Операційний доходи і витрати (стр.060-100)
-310
-258
-52
20.16
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій (стор.120, 130)
-208
-36
-172
477.78
Прибуток до оподаткування (стор.140)
419
390
29
7.44
Платежі до бюджету (стор.150)
-5
-17
12
-70.59
Надзвичайні доходи і витрати (стор.170, 180)
-150
-92
-58
63.04
Чистий прибуток (стор.190)
269
276
-7
-2.54
Витрати на виробництво реалізованої продукції збільшилися на 27,49%. Прибуток від продажів збільшилися на 253 тис. руб., Балансовий прибуток на 29 тис. крб. або на 7,44%. Платежі до бюджету скоротилися на 70,59% і прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства скоротився на 2,54 тис. руб.
Оцінка фінансового стану підприємства наведена в таблиці 2.13.
Таблиця 2.13.
Оцінка фінансового стану підприємства
Показники
Поточний рік
Попередній рік
Відхилення
Розподіл активів до валюти балансу,% (табл. 1) нерухоме майно
5.84
32.21
-26.38
поточні активи
94.16
67.79
26.38
Розподіл джерел коштів,% (табл.1) власні
9.03
19.40
-10.36
позикові
90.97
39.49
51.47
Платоспроможність підприємства маневреність оборотного капіталу
0.44
0.30
0.15
коефіцієнт незалежності (ККС табл.6)
0.08
0.10
-0.02
Оборотність, дні поточних активів (360: ср.в.тек.акт., За табл.8)
196.8762
145.4318
51.4444
запасів ТМЦ (360: общ.ср.зап. табл.10)
38.6886
26.7387
11.9499
дебіторської заборгованості (табл.9)
75.12
-0.20
75.33
Рентабельність,% (табл.11) продукції
5.59
4.71
0.87
капіталу
21.56
27.75
-6.19
поточних активів
2.07
3.67
-1.60
сукупних активів
1.95
3.44
-1.48
В активах підприємстві за минулий рік відбулася зміна нерухомого майна, вартість якого знизилася на 26,38% за рахунок зростання поточних активів на цю величину.
В області джерел засобів зменшилася частка власних коштів на 10,36%, а частка позикових коштів збільшилась на 51,47%.
Маневреність оборотного капіталу зросла на 0,15%, а коефіцієнт незалежності знизилася на 0,02%. Оборотність оборотних коштів у днях також стала вище, як і поточні активи підприємства.
Рентабельність власного капіталу скоротилася з огляду на зниження плідності використання майна.
Узагальнюючи результати, можна зробити висновок про те, що фінансовий стан підприємства задовільний:
- Виручка зросла на 27,49%;
- Прибуток від реалізації збільшився на 36,99%, а чистий прибуток скоротився на 2,54%;

2.10 Розрахунок чистих активів

Знайдемо величину активів підприємства на 31 грудня 2005р. У бухгалтерському балансі наведені такі відомості:
Необоротні активи:
1. Нематеріальні активи (стор. 110) - 59 тис.руб.
2. Основні засоби (стор. 120) - 786 тис. руб.
3. Довгострокові фінансові вкладення (стор. 140, за винятком фактичних витрат на викуп власних акцій у акціонерів) - 125 тис.руб.
4. Усього необоротних активів - 970 тис. руб.
Оборотні активи:
1. Запаси (стор. 210) - 2958 тис. руб.
2. податок на додану вартість по придбаних цінностей (стр.220) - 138 тис.руб.
3. Дебіторська заборгованість (стор. 230 і 240, за винятком заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу) - 9397 тис. руб.
4. Грошові кошти (стор. 260, за винятком вартості власних акцій, викуплених у акціонерів) - 552 тис. руб.
5. Всього оборотних активів - 13046 тис. руб.
Таким чином, активи, що приймаються до розрахунку, становлять
970 +8476 = 9446 тис. руб.
Пасиви на 31 грудня 2006р.:
1. Короткострокові зобов'язання по кредитах і позиках (стор. 610) - 1994 тис. руб.
2. Кредиторська заборгованість (стор. 620) - 10645 тис. руб.
3. Всього пасивів - 12639 тис. руб.
Чисті активи на 31 грудня 2006р. cоставляющая: 9446 +12639 = 22085 тис. руб.
Таким чином, розмір чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, тому що 22085 тис. руб. > 1000 тис. руб. Отже, підприємство наростило чистих активів на 21085 тис. руб.

ВИСНОВОК

У роботі розглянуто загальний аналіз балансу підприємства ТОВ «Теплофон» в горизонтально і вертикальному розрізі.
По кожному розділу активу і пасиву балансу проведено поглиблений аналіз.
Дана оцінка фінансового стану підприємства на основі фінансових коефіцієнтів балансу і форми 2.
Аналіз фінансової діяльності ТОВ «Теплофон» за підсумками за 2004 - 2005 роки показав, що підприємство фінансово стійке, незалежно, кредитоспроможне.
Структура балансу задовільна, майно підприємства з 2004 року збільшилося на 5755,5 тис.руб. і становить 13789 тис. рублів.
В активах підприємства відзначено зростання частки поточних активів з 67,79% до 94,16%.
Пасивна частина балансу характеризується переважанням питомої ваги позикового капіталу - 90,2%.
За 2005 рік зазначено зміна структури джерел формування активів (зниження частки власного капіталу на 10,36%), але воно не зробило істотного впливу на поточну діяльність організації, так як працюючий капітал підприємства, сформований в основному за рахунок власного капіталу.

Список літератури

1. Шеремет А.Д., Сайфуліна Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1995.
2. Шеремет А.Д. Аналіз та оцінка складу та динаміки майна економічного суб'єкта / / Аудит і фінансовий аналіз. - 1995р. - № 4. - С.23.
3. Шеннон П. Пратт. Оцінка бізнесу / під ред. В. Н. Лаврентьєва. М., 1995. Е.А Маркар'ян Г.П Герасименко Фінансовий аналіз-М.: 1997.
4. Фінансовий облік, аналіз та управління: Керівництво з комплексного фінансового аналізу / Упоряд.: Л. М. Песин, Е.Н. Рябініна, Л.М. Толстов. Чебоксари: Вид-во Чуваш. Ун-ту, 1999. - 172с.
5. Федотова М.А. Скільки коштує бізнес: Методи оцінки. М.: Перспектива, 1996.
6. Стоянової Є.С. "Фінансовий менеджмент: теорія і практика" - М.: Перспектива, 1996.
7. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП «Екоперспектіва», 2002р. - 498с.
8. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» - Мінськ, ІП Екоперспектіва, 1998р.
9. Пратт П. Оцінка бізнесу: аналіз та оцінка компаній закритого типу. Іллінойс, 1989, двадцятого вид. Пер.с англ. М.: РОО, 1995р.
10. О.В. Єфімова Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 1996.
11. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз. - М.: «ПРІОР», 1999р. - 160с.
12. Крейнина М.М. «Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки ».- М..: ІКЦ« Дис », 1997р.
13. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1995р. - 432с.
14. Ковальов О.П. Як оцінити майно підприємства. М.: Финстатинформ, 1996р.
15. Єфімова О.В. Річна звітність для цілей фінансового аналізу / / Бухгалтерський облік. - 2003р. - № 2. - С.66.
16. Єфімова О. В. Фінансовий аналіз. - М.: Бухгалтерський облік, 1995 р. - 180с.
17. Грузинів В.П., Грибов В.Д. «Економіка підприємства», Учеб. Посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 208 с.: Іл.
18. Гленн М., Десмонд, Річард Е. Келлі. Керівництво по оцінці бізнесу. М.: РОО, 1996р.
19. Зовнішній і внутрішньогосподарський фінансовий аналіз / / Аудит і фінансовий аналіз 2002р. - № 1. - С. 222.
20. Балабанов І.Т. "Основи фінансового менеджменту. Як керувати капіталом?". - М.: Фінанси і Статистика, 1999.
21. Баканов М.І. , Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізи: підручник.». - М.: Фінанси і статистика, 1999р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
567.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru