Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

З-ма інф-ції для а через ФХД
Ек-а, техн-я, технолог-я, інф-я про орг-ції пр-ва і праці, дані соц, психолог, прав-е про керований об'єкт.
Економ.інф-ція - сов-ть відомостей, хар-щих ек-ю бік пр-ва і явл-ся об'єктом хран-я, передачі і перетвор-я.
Ек-я інф-ція має дискретну (переривчастість у часі) форму представлення і отраж-ся на матер-х носіях, док-х, базах даних, іспольз.с-му стоимост-х, натур-х і др.показ-лей (зобов але містить цифри).
Класиф-я ек.інф.:
1. За стадіями освіти: - первинна (ісход.інф-я, виник-я в ході произв-й д-ти); - вторинна (в рез-ті обраб-ки первинної), вона м / б: проміжної (дані на бух. рахунках і др.регістрах обліку) і результативну (отч-ть підпр).
2. За суб'ектоам, проводимо а-з ": внутр-я і зовніш-я.
3. За б'ектоам, кот-е хар-ся цієї інф-ї: підрозділи або відділ-е ​​сторони роботи підпр-я.
4. За ф-ціям в проц.упр-я: - інф-я по конструк.і технолог-й підготовку (у конструк.док-ції по виробах, тих-гії пр-ва, відомості про роботу обладнання-я. Вона исп- ся для а через техніч.ур-ня пр-ва, тех-ого Ур-ня, економ-ти конструкцій і тех-гий); - нормативна (норматив - відносить-я величина исп-я произв-х рес-ів, їх витр на 1; норма - макс допустимо велич расх сировини, мат-ів, затр праці на 1); - планова (інф техніко-економ план-я (текущ, перспект-я);
Оперативна інф-я БО та стат.учет. Утворює єдиний з-му обліку в орг-ції і включає: інф диспетчерського обліку випуску виробів по відділ уч-ам і цехах, облік движ-я деталей, комплект-их; інф-ція, отраж-я всі операції про движ госп ср- в; - звітність (облік служить основою для звіт-ти підпр-я, кот-я справ-ся на внутрімесяч-у, месяч-у, кварт-у і рік-у. наиб повн матер-л лдя а через на рік звіті про ФХД, в ньому дані БО і СО.
Форми бух.отчет-ти: Ф1 «ББ», Ф2 «Про приб і вибуття», Ф3 «Про изм-ии капит», Ф4 «Про движ д / с», Ф5 «Програми до ББ».
Форми стат отч-ти: Ф5З, Ф12Р, Ф1Б, Ф1Р, Ф11, Ф1Т.
Позаоблікове джерела інф: матеріали, акти, висновки перевірок, ЗМІ, Інт, реклама.
Суб'єкти а-за.
Це зовн і внутр корис-ли.
Внутрішні - адмін-я орг-ції, її персонал, власники, якщо вони раб-т в орг-ції.
Зовнішні - власники, якщо вони раб-т поза орг-ції, кредитори, постачальники, покуп-ли, конкуренти, налог.органи, аудит.
Цілі суб-ів а через: получ-е ек-ї інф-ції, що дозволяє дати точн.оцценку так поточному так і ожид-му перспективного об'єкта.
Суб-т а через
Направ.а-за
1. власники
2. адмін-а і персонал
3. кредитори
4. Постачальники
5. покуп-ли
6. конкуренти
7. Налог.орг.
1. Фін.рез, стійкості-ть фін.полож-я, розмір дивид, розподіль-е приб.
2. всі аспекти д-тиф Ірми, еф-ть ФХД.
3. Фін.полож і кредитоспроможності-ть
4. платжеспособ-ть і фін.сост.
5. кач-во, ціни, с / с. умови пр-ва, зберігання, постачання та фін.сост.
6. особ-ти тех.процесса, трудомісткі-ть, с / с, качеств.хар-ки, риноч.устойч-ть.
7. фін.рез-ти, про-ти налогооблаж, платежспособ-ть.
Кажд.суб-т изуч-ет інф зі своїх інтересів.
З-ма формую-я ек-х пок-лей як база а-за.
Колич. і кач хар-ки вироб-х і госп-х проц-в (снабж-е. пр-во, збут) даються з пом. З-ми аналіт-х пок-лей, вони м / б отримані безпосередньо-но з план-х, облік-х і звіт-х дже-ів, а т / ж в рез-ті їх сочет-я, перетвор-я і оброб-ки. У содерж-ии пок-лей висловлю-ся економ-я сущ-ть изуч-х проц-ів у числен знач-ии їх конкрет вимірювань.
1. За змістом: - колич-е (розмір, веліч.хоз.проц-ів); - кач-е (істот-е особ-ти госп-х проц-ів, їх ек-я сущ-ть)
2. За способом вираження: - абсолбтние; - відносні.
3. За широтою использ-я: - пок-ли, застосува-е при а-зе всіх видо ек-ї д-ти; - специф-е пок-ли для отедл-х видів д-ти (сортність, вологість-ть).
У ек-й літературі встреч.многіе классиф ек-х пок-лей і раз схеми їх формують-я, взаємозв'язок.
Сущ-ть, предмет і об-т ЕА
А-з від грец. - «Розкладання досліджуваного про-та на частини» Синтез - соед-е раніше расчлен-х елем-ів в єдине ціле, що дає повне представ-е про об-ті з урахуванням особ-тей кожного елемента.
ЕА охоплення-ет всі ек-ку.
ЕА слож-ся в ек-х дослідні-х як самост-я приклад-я наука, яка має свій предмет і метолд дослідні-я.
ЕА як наука предст-ет собою з-му спец-х знань, право-х на пізнання методології, діагностики, оцінки та прогнозування-я ФХД підпр-я.
Становлення ЕА як науки обуслов слід об'єктив причинами (потребами): 1) потреб-ть в практиці господарювання; 2) разв-е ек.наукі в цілому і відділ-х її галузей.
Сущ-ть ЕА: інф-аналіт-е забезпечення прийнятих управ-х рішень.
Його содерж-е: исп-е науч-х методів для обгрунтування цих рішення.
У кач-ве про-та - хоз.д-ть орг-ції.
Госп-я д-ть - складність я с-ма взаємодії техніки, орг-ції пр-ва і праці, соц.условій, господарювання та ін елементів у проц.снабж-я, пр-ва і збуту. Хоз.д-ть явл-ся про-му изуч-я багатьох наук. Разом з тим, кожн з них дослідні-т госп-е процеси орг-ції з притаманною тільки їй точки зору, специфічним предметом пізнання.
Предмет ЕА: госп-е процеси підпр-я, їх соц-ек-я еф-ть і конеч. Рез-ти ФХД, що складаються під пов-ем суб'єктивних і об'єктивних чинників і одержують своє відображення ч-з з-му ек-ї інф-ції, а т / ж причинно-тан-е взаємозв'язку ек-х процесів, причини, фаткори і адекватні методи та прийоми вимірювання сили їх впливу.
Мета ЕА: підготовка інф-ції для прийняття управ.реш, забезпечують довготривалого-у конкурент-е преимущ-во орг-ції на р-ке.
Завдання ЕА
1. Наукове обгрунтування текущ і перспектив бізнес-планів, нормативів, обеспеч-е їх Оптимал-ти і реал-ти.
2. Контроль за викон-ем бізнес-планів і упр-х реш-й, раціон-м использ-ем произв-х і фін-х рес-ів.
3. Оцінка рез-ів д-ти орг-ції за викон-у біз-планів, досягнутого Ур-ня равзития, использ-я наявних можливостей.
4. Пошук прихованих внутрішніх Невикор-х резервів підвищення ефективності виро-ти произв-й, фін-й і госп-ї д-ти на основі вивчення досвіду галузевих лідерів і досягнень науки і практики.
5. Розробка заходів щодо використан-у внутрішніх резервів, усунення впливу негативні. чинників.
Направ-я ЕА
Оцінка - аналіт-я процедура, зв'я-я з виявленням розміру і динаміки отклон-й визна-х пок-лей, отраж-х ек.сост.предпр., А т / ж від базіс.знач-й цих критеріїв. Изуч-ся стр-ра хоз.проу., Його елем. Оцінка треб-ет устан-я критеріїв, виражають бажане сост.хоз.проц., Його елем, а т / ж знання алгоритмів ведення робіт з оцінки раз.відов д-ти орг-ції.
Діагностика - для виявляючи-я впливу факторів на результуючий-щие пок-ли. Фак-ри изуч у взаємозв'язку і взаємозалежний. Виявлено-ють підпорядкованість пок-лей і фак-рів.
У проц а через классиф пок-ли: зовн і внутр., Основ і второстепен.
Произ-ся коліч.ізмер-е впливу фак-рів на сукупність-ї пок-ль. У цьому випадку наобх-мо провести стат наблюд-е, накопичити раз.фак-ри, створивши масив інф-ції і побудувати матем модель.
Прогнозую-е - пов'язане з випереджаючим опр-ем пок-лей ек-ї д-ти орг-ції. Зростаюча роль прогоз-я опр-ся необхідністю передбачення зрад-ий з метою підвищення ефективності виро-ти внутрихоз-ого управ-я, а т / ж фін. можли-ма на современ.етапе осущ-я прогноз-х робіт сучасних інф технологій.
Прогоноз-е на Ур-не підпр-я знижує неопредть і ризики, обеспеч-ет наобх-ю д / п інф поддрежка управленч-ому пресоналу, розширює просторовий і часовий горизонт, споосб-ет прийняттю більш грамот реш-й.
Взаємозв'язок а через з ін науками
Оскільки метою ЕА явл-ся підготовка інф-ії для прийняття упр. Реш. на основі пізнання методології оцінки, діагнос-ки, прогноз-ия ФХД з урахуванням законів разв-ия і функц-ия систем, то науки, на кіт. опир. А-з, м. розбити на 2 групи:
- Науки про загальні закони функц-ия і раз-ия систем (філософ., історія ек-их навчань, економ. Теорія, економіка орг-ії, фінанси, маркетинг, менеджмент, логістика);
- Науки, що дозволяють зрозуміти методологію оцінки, діагнос-ки і прогнозую. деят-ти орг-ий (матем. - в частині економіко-матем. методів і прикладних моделей, статистика, економетрика).
Наукову основу економ. аналізу сост-ет економ. теорія, яка у свою чергу стикатися. з економ. історією, історією економ. навчань. Економ. історія, займаючись історичним а-му товариств. життя, створює фактологічну основу економ.теоріі, а історія економ. навчань показ-т у розвитку рух економ. думки, збагачуючи теор. апарат дослідження.
Економ. теорія обеспеч. дослідні-ия знаннями про закони функц-ия суб-ів ринку в с-ме економ. отнош. У центрі вним. збрешемо. економ. теорії знаходиться проблема вибору Оптимал. сполучення. Рес-в для досяг-я цілей орг-ії т-ва в цілому. Одне із завдань економ. науки дослідження поведінки організ. полягає в тому, щоб описати, проаналізуйте. і пояснити динаміку пр-ва, цін, витрат, її ресурсного потенціалу.
Ек.а-з, синтезуючи емпіріч. дані, підпорядковує їх визна-ою з-ме, виявляє закономірності., дозволяє сформулир. закони повед. Орг-ии і економ. розвитку суспільства. З ін боку, спираючись на знання економ. теор., аналітик інтерпретує получ. інф., трансформа. її на виході в конкретні предлож. з управління ресурсним потенціалом і розробці маркет. стратегії.
«Постачальниками» емпіричних даних є бухг. і управ. облік, стат. облік і дані разових стат. наблюд .. Привчає. докум-ція, записи в регістрах синтет. і аналіт. обліку, фін. і внутрішня отч-ть - це відмінності. за ступенем доступності джерела інф-ції для внутрихоз. і внеш.а-за.
Бухг. отч-ть, відображаючи имущ-е сост., фін. джерела і рез-ти роботи орг-ії, постачає шир. коло корис-лей відомостями про сост. госп. Д-ти об'єкта а-за. Дані привчає. обліку дозволяють визна. причини відбуваються зрад., виявити і виміряти резерви зростання обсягів пр-ва і прибутку. У конеч. підсумку а-з даних бух. обліку дає можливість аналітикам передбачити розвиток орг., визначити її стійкості., глибинні причини кризи і побачити можли-ти і резерви його подолання.
Стат. інф., вступаючи а орг. в обробленому вигляді по каналах ЗМІ або непоср-но з стат. організацій, використовується, з одного боку, для оцінки конкур. позицій орг., з ін - для вимір. впливу факторів зовн. середовища на д-ть орг .. У статистиці глибоко і досконало разраб-ди статист. дослідні., кіт. поряд з матем. методами, застос. в ек. аналізі.
Близькі по предмету і апарату дослідження галузі знань представляють такі наукові дисципліни, як економіка організація, фінанси, організація діяльності банків і т.д. Дані предметні галузі знань використовують весь арсенал аналітичних методів економічного аналізу для вирішення конкретних завдань, що становлять їх зміст.
Економ. аналіз, використовуючи на вході облік. і стат. інф., після її обробки узагальнює рез. на виході і видає конкрет. рекоменд. з управл-ю. Оцінка сос. і діагностика ФХД застосува-ся на всіх стадіях жит. циклу організації і у відмінності. сферах упр-ия (для розр-ки стратегії програми виходу з кризи і фін. оздоровлення, обгрунтування інновацій. інвестіц.політікі.
Як наукова дисципліна екном. аналіз тісно пов'язаний і взаємодій. з маркетингом, збагачуючи його науковим апаратом дослідні-ия. Рез-и маркет. дослідження ринку із застосуванням аналитич. прийомів і способів трансф-тся і исп-ся при розробці асортим., цінової стратегії і тактики, стратегії просуванням. продукту на ринок. З ін сторони, а-з внеш.среди, оцінка рівня концентрації. ринку і конкурент. позицій орг-ии дозволяють розглянути питання про расшир. або сокращ. використовуваних ресурсів, тобто її виробничого потенціалу.
Таким чином, економічний аналіз, взаємодіючи з іншими економічними дисциплінами, синтезує наукові знання для їх використання на практиці в інтересах господарюючих суб'єктів.
Особ-ти, методи та методики ЕА
Метод ЕА - системне, комплексне измер-е і узагальнення впливу фак-рів на рез.д-ти фірми шляхом обраб-ки спец-ми і трад.-ми прийомами з метою підвищ-я еф-ти пр-ва.
Метод ЕА включає: 1) Розділ, що пояснює як спостерігати за про-му а-за, як вимірювати, виявити і розрахувати пок-ли, хар-щие його повед. 2) розділ, показ-щий методи систематизації ції даних, получ-х в рез-ті наблюд-я, їх груп-ки, деталіз-ції, ізченія впливу фак-рів на рез-ти. 3) обощения та підготовка висновків.
Особливості методів: - визна-е с-ми пок-лей, хар-щих ХД; - устан-е підпорядковані-ти пок-лей, з виявленням пок-лей фак-рів і пок-лей рез-ов, - виявляючи-е взаісосв м / д фак-рами; - вибір прийомів і способів изуч-я виявляючи-х взаімосвя.; - коліч.ізмер-е впливу фак-рів на сукупність-е пок-ли.
Метод пов'язаний з методикою, ч-з кіт він реализ
Методика - сов-ть прийомів і способів, кіт застосува-ся при изуч-і ХД. Вона залежить від цілей, завдань, про-ів, виду а-за, послід-ти і термінів його провед. Взаімосв.методов та методик його реаліз-ії, способів і прийомів м / представити так: Метод - Методика - Прийоми і способи.
Методики: 1. економічні (порів-е, груп-ка, графіки); 2. Стат-е (відносить середовищ величини, індексний метод, дисперсійний а-з, корелят-регрес а-з) 3. Математ-е: Метод моделювання (матричні, теорія міжгалузевого балансу, теорія виробниц-х ф-цій), Метод матем мод-я (лінійний,
Динамич програмір-е), Метод дослідження операцій (теорія ігор, графів, масового обслуг-я)
Прийоми та способи: 1. Математ-е: - трад-е логич-е прийоми обраб інф (порів-е, груп-ка, табліч, графич, відносить середовищ велич), - прийоми детерменірованного а через (ланцюгові подастановкі, індексний, пропорц-ого поділу, комплексної детермінованою оцінки), - прийоми стахостіч а через (парне, множин-е кореляція, регресійний а-з, дисперсійний, фактор-й а-з) - прийоми фін.математікі, - прийоми оптимізації пок-лей.2 Ефрістіческіе: мозок штурм , колдлет блокнот, аналогії, інверсії, морфолог а-з.
Способи ізіер-я впливу факторів у детрменір мод
Після побудови факторної моделі необх-мо опр-ть спосіб оцінки впливу факторів. Больш-во способів засноване на елімінування - усунення впливу всіх факторів на велич. результирую-го пок-ля крім одного, виходячи з того, що всі фактори зрад-ся незалежно др.от ін
Спосіб ланцюгових підстановок. Він исп-ся у всіх моделях. Для вимірювання впливу одного з факторів його базове значення замін-ся на факт-е, при цьому знач-е др.факторов не змінено. Подальше зіставлення е результирую-х показ-ї до і після заміни аналізуються го чинника дає можливість розрахувати його вплив на зрад-е результирую-го пок-ля.
Спосіб абсолютних різниць. (Мультіп. І змішаний мод.) Має більш упрощен.расч. відхилення за аналізуються му пок-лю треба помножити на факт знач-е співмножників, розташованих зліва і на базисні знач-я тих, кіт справа.
Осносіт.разніц. знаходження отклон-я кожного фактич-го пок-ля і множення його на відповідну величину вихідного результирую-го пок-ля. Далі з урахуванням відхилень попередн. чинників.
Індексний. У мультіп і кратної моделях.
Ці способи мають недолік - при опред-ії впливу 1 з факторів інші вже приймаються в розрахунок незмінними. Цей умовний прийом елімінування не відображає реальної ситуації, тому що незмінні фактори впливають др.на одного.
Тому в факторної моделі на перше місце ставлять колич-й фактор.
Інтегральний спосіб. Дозволяє досягти повного розкладання результирую-го пок-ля за факторами і застосува-ся до всіх ОМД крім аддетівной. Зрад-е результирую-го пок-ля вимірюється на нескінченно малому відрізку часу, тобто произв-ся підсумовуються-е преращ-е рез-та, що визначається як частн.проізвед-е помножене на прирощення факторів на нескінченно малих проміжках.
Спосіб пропорц-го поділу.
Спосіб пайової участі для чинників другого рівня. Расчит-ся частка кожн фактори в загальній сумі їх змін, а потім вона розмножу-ся на заг відхилення результирую-ого пок-ля.
Способи ізіер-я впливу факторів у детрменір мод
Після побудови факторної моделі необх-мо опр-ть спосіб оцінки впливу факторів. Больш-во способів засноване на елімінування - усунення впливу всіх факторів на велич. результирую-го пок-ля крім одного, виходячи з того, що всі фактори зрад-ся незалежно др.от ін
Спосіб ланцюгових підстановок. Він исп-ся у всіх моделях. Для вимірювання впливу одного з факторів його базове значення замін-ся на факт-е, при цьому знач-е др.факторов не змінено. Подальше зіставлення е результирую-х показ-ї до і після заміни аналізуються го чинника дає можливість розрахувати його вплив на зрад-е результирую-го пок-ля.
Спосіб абсолютних різниць. (Мультіп. І змішаний мод.) Має більш упрощен.расч. відхилення за аналізуються му пок-лю треба помножити на факт знач-е співмножників, розташованих зліва і на базисні знач-я тих, кіт справа.
Осносіт.разніц. знаходження отклон-я кожного фактич-го пок-ля і множення його на відповідну величину вихідного результирую-го пок-ля. Далі з урахуванням відхилень попередн. чинників.
Індексний. У мультіп і кратної моделях.
Ці способи мають недолік - при опред-ії впливу 1 з факторів інші вже приймаються в розрахунок незмінними. Цей умовний прийом елімінування не відображає реальної ситуації, тому що незмінні фактори впливають ін на одного.
Тому в факторної моделі на перше місце ставлять колич-й фактор.
Інтегральний спосіб. Дозволяє досягти повного розкладання результирую-го пок-ля за факторами і застосува-ся до всіх ОМД крім аддетівной. Зрад-е результирую-го пок-ля вимірюється на нескінченно малому відрізку часу, тобто произв-ся підсумовуються-е преращ-е рез-та, що визначається як частн.проізвед-е помножене на прирощення факторів на нескінченно малих проміжках.
Спосіб пропорц-го поділу.
Спосіб пайової участі для чинників другого рівня. Расчит-ся частка кожн фактори в загальній сумі їх змін, а потім вона розмножу-ся на заг відхилення результирую-ого пок-ля.
Організація і планування аналіт. роботи
Аналіт. робота складається з дек. етапів, осущ. в певній послідовності:
1. опред. цільової установки й об'єкта аналізу
2. загальне ознайомлення з об'єктом і разраб-ка попереднього плану аналізу, разраб-ка с-ми показників, з пом. к-их хар-ся об'єкт аналізу (структура або процес, технологія, операція, процедура) опред. джерел інф-ії, вибір методики аналізу, встановлення відповідальних виконавців
3. підбір інф-ії, попередня перевірка її достовірності і кач-ва, приведення показників у порівнянний вид
4. застосування конкретної методики аналізу і виконання розрахунків (у загальному вигляді аналіз починається з порівняння показ-ей, розраховуються абсол. і відносить. відносини, причини і чинники їх викликали. Потім опред. вплив кожн. ф-ра на зміну результуючого показ-ля. У укладанні опред. не використання і перспективні можливості (резерви) підвищення еф-ти пр-ва)
5. підведення підсумків: узагальнення результатів та їх ек. інтерпретація
6. формування упр-їх рішень (ек., техніч., організ-их), спрямованих на мобілізацію внутрішніх резервів, ліквідацію виявлених недоліків і запобігання їх у подальшому
7. контроль за впровадженням у пр-во пропозицій, зроблених з рез-ам аналізу
Важливою умовою, від к-го залежить дієвість і еф-ть аналізу явл. планований хар-ер його проведення.
Види планів на практиці:
комплексний план аналіт. р-ти (складається на рік і охоплює всі сторони фін-госп. діяльності перед.)
2) тематичний план (з глобальних проблем, треб-їх поглибленого вивчення)
Контроль за виконанням плану аналіаз видет заст. керівника з ек. питань або особа, на к-е покладені обяз-ти з управл-ію аналізом у цілому. Не менш важливе значення в орган-ии аналізу ім. його методичне забезпечення. При цьому особливе значення ім. розробка власних або адаптація вже сущ-их комп'ютерних програм аналізу, що дозволяють оперативно і комплексно досліджувати результати госп-ої діяльності з ісп. ек-матем. методів.
Т. обр., Структура програми аналізу і діагностики фін-госп. діяльності вкл. введення (мета, завдання, методи, хар-ка об'єкта), аналіт. частина (техніч., фін. стан, еф-ть пр-ой, комерц., інвест-ої діяльності, соц. розвитку колективу, ісп. Техноком-технол., матер. і трудових ресурсів, реалізація та витрати на вир-во прод ., науково-техніч. пр-ий потенціал перед.) і висновки (основ. висновки по фактич. станом об'єкта на опред. період времні і конкретні пропозиції щодо його поліпшення).
Взаємозв'язок перспективного і оперативного та поточного а-за.
Поточн.-з провід-ся на основі підсумок-х рез-ів роботи підпр-я з важливих звітних періодів. Поточн.-з - система періодичного всебічного вивчення рез-ів ХД для об'єктивного. Оцінки виконання біз-планів та досягнуту еф-ти пр-ва, комплексного виявлення внутріпроізв-х резервів, мобілізація їх для зростання еф-ти господарювання в наступні періоди.
Особливості: - ретроспектив-й погляд на на ХД, вивчення сврешів-ся подій і явищ, виявлення Невикор-х резервів; - охоплення всіх сторін ХД з урахуванням залучення до його проведення всіх відділів; - проводиться переважно по детерменір-му джерел інф-ції на базі бух і стат. звітності.
Завдання поточн.-за: - а-з та оцінка біз-плану та планових завдань; - виявлення чинників ХД і кількісного оцінка, їх вплив на обощ-й показник; - об'єктивна оцінка роботи підпр-а і його підрозділ-й.
Оперативний а-з. - Система постійного вивчення виконання планових завдань з метою швидкого втручання в необх-х випадках у процесі пр-ва для обеспеч-я безперервно і еф-ого функц-я госп-го комплексу.
Мета оператів.а-за - ек-я оцінка короткострокових х зрад-й произв-х процесів щодо заданої програми розвитку та забезпечення ефек-го функц-я керованої ек-ї системи.
Оператів.а-з - це, перш за все, своєчасність виявлення, краткосроч-е дослідження змін, що відбуваються в ек-х процесах, кот-е сигналізують про к-яких негативних тенденціях у деят-ти підпр-я, або сигнализа-ють про появл-ии д / п резервів, Дозволяють підвищити еф-ть деят-ть орг-ції.
Оператив-й а-з м / б ефективним якщо він провід-ся: 1) після вчинення виробниц-х процесів, але в оптимально допустимих інтервалах часу, забезпечують еф-е функц-е конкрет-го пр-ва;
2) до соверешенно проізод-х процесів для оперативного короткострокового прогнозування, передбачення короткострокових змін виробничих процесів та їх економ-х наслідків з метою вироблення найбільш економіч-х управленч-х реш-й.
Завдання оперативного а-за. - Системне виявляючи-е Ур-ня ивполненія кошторисів і планових завдань за центрами відповідальності, опред-е і розрахунок впливу чинників зміни показників від заданого рівня. - Систематизація позитив-х і негативних причин відхилень. - Своєчасне надання керуючій системі отриманої інф-ції; - Розробка та реалізація заходів щодо соверешнств-ю оперативного упр-я произв-му, підвищення його ефек-ти.
Джерела інф-ції: первинна документація, дані БО та оперативно-техніч-ого обліку, особисті спостереження.
Перспективний а-з - вивчає економ явл-а і процеси з позиції майбутнього.
Цілі: Забезпечення органів управ-я та подразд-й інф-цією про можливі способи досягнення визна-х рез-ов в хоз.д-ти в перспективі; поред-е об'єктивних закономірностей разв-я хоз.процессов; оцінка реалістичності тих чи інших планових завдань, реш-й.
Цей аналіз полягає у ретельному вивченні, а-зе інф-ції про настоящ і пройшли підпр-я, передбаченні нових факторів і явищ госп-ї д-ти.
Цей аналіз тісно стикається з економ-му прогнозується-ем. Він провод-ся до здійснення госп-х операцій і процесів. Цей а-з необх-м для складання довгострокових-х і короткострокових х планів і для оцінки очікуваних результатів бізнес-планів.
Особливості та взаємозв'язок управлінського а-за.
Мета управленч.а-за - здатність підвищення еф-ти виробниц-й, госп-й і фин-й деят-ти комерц-ї орг-ції і підтримка її конкурентоспроможності.
Упраленч-й а-з включає: внутрішній виробничий і внутрішній фінансовий аналіз. Фін. а-з м / б внутр і зовн. таке розбиття (на управленч-й і фин-й) пов'язане з розподілом БО на підпр-ии на управленч-й і фін-й.
Внутрішній виробниц-й а-з ": - при разраб-ці та обгрунтуванні біз-плану; - в системі маркетингу; - а-з тих-орг рівня та інших умов пр-ва; - а-з с-ми матер-тих. обеспеч-я; - ефективності використ-я произв-х рес-ів; - а-з в-ва і реализ-ии прод-ції; - а-з витрат на пр-во і с / с; - а-з инвестиц проектів; - а-з ЗЕД.
Цей а-з - це можливість поглибити фін.-з за рахунок залучення даних управлінського обліку.
Його особливості:
1) орієнтація рез-ів і цілей а через на керівництво, 2) использ-е всіх дже інф-ції для а-за, 3) відсутність регламентації а через з боку держ. органів; 4) комплексність а-за, тобто вивчення всіх хоз.сторон; 5) максимальна закритість а через з метою збереження коммерч.тайни.
Внутрішній фінансовий а-з ": - а-з потреб-ти в оборот. капіталі; - а-з обеспеч-я власним оборотним капіталом; - а-з еф-ти использ-я позикового капіталу; - а-з показаетлей прибутку і рент-ти; - а-з взаємозв'язку з / с і прибутку.
Джерелом інф явл-ся не тільки бух. фін звітність, а й інші дані систм БО (про дебіт і кредит заборгованості), рівня запасів і на підприємстві і т.д.
Зовнішній фінансовий а-з ": - а-з стр-ри майна підпр-а і капіталу; - а-з фін.устойчівості; - а-з ділової активності; - а-з витрат на економ-і елементи; - рейтингова оцінка фін . стану зовнішніми суб'єктами а-за.
Внеш.фін.а-з основ-чя тільки на даних публікацій бух. Звітності, проводиться за межами підпр-я зацікавленими особами.
Особливості: 1) різноманітність інтересів і суб'єктів а через, 2) наявність типових методик а-за, стандартів обліку та звітності; 3) обмеження завдань а через у наслідок орієнтації лише на публіч.отчетность; 4) максимальна відкритість рез-ів а -за.
Системний підхід до а-зу ФХД
Аналіз ФХД все більше набуває хар-р системного. При його проведенні виділяють 6 етапів:
1. Цільової етап - об'єкт дослідні-я представлений як сист. для кіт определ мети і усл. функціон. Госп д-ть пред-ия м / рассм як сист. сост з 3 взаімосвя ел-ів: ресурсів, виробництв. процесу, готовий. продукції. Входом цієї сист є матеріально-речові потоки ресурсів, трудові потоки, а виходом - ГП. У результаті ПП ресурси з'єднуючись стають продукцією. Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку і підвищення добробуту власника., Тобто по можливості високих результатів у грошовому виразі за період часу. Завдання системного аналізу - розгляд всіх приватних чинників, що забезпечують більш високий рівень прибутковості.
2. На другому (параметричному) етапі необхідна розробка системи аналітичних і синтетичних показників, тобто здійснити відбір показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства.
3. На третьому етапі (модельний) складається загальна схема системи, встановлюються її головні компоненти, функції, взаємозв'язки, розробляється схема підсистем, що показує підпорядкованість елементів. На підставі інформаційної моделі господарської діяльності розробляється загальна блок-схема комплексного економічного аналізу.
4. На четвертому (факторному) етапі приділяється особлива увага дослідженню взаємозв'язку показників і факторів виробництва, а також певних чинників.
5. На п'ятому (розрахунково-аналітичному) етапі будується модель системи на основі інформації, отриманої на попередніх етапах. У неї входять дані по роботі будь-якого підприємства і отримані параметри моделі в числовому виразі. У цій моделі можна уявити показники за попередній період, показники комплексного бізнес-плану, показники звітного періоду. Використовуються методи горизонт., Верт., Трендового, порівняльного факторного аналізу та аналізу фінансових коефіцієнтів, що дозволяє представити картину господарської діяльності підпр., Порівняти її рівень в цілому або за окремими параметром з середньогалузевими даними, даними провідних підприємств, нормативами. Використання на цьому етапі комп. Технологій дозволяє більш ефективно працювати з моделлю. Наприклад, визначати як зміни даного показника впливають на інші показники.
6. Завершальний етап (оцінки) передбачає роботу з моделлю для об'єктивної оцінки результатів господарської діяльності, комплексного виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, визначення шляхів вдосконалення господарської діяльності
Класифікація та види економ а через
Вид економічного аналізу (ЕА) являє собою теоретичне і практичне відокремлення аналітичної роботи, що здійснюється в процесі управління виробництвом. Розробка спеціальних методів ЕА базується на науково-обгрунтованої класифікації його видів.
Класифікація здійснюється за різними підставами:
1) За підходу до аналізу:
Теоретичний аналіз - це переважно якісний аналіз, тобто аналіз категорій та абстракцій Це теоретичне обгрунтування будь-якого конкретного розрахунку, формування моделі і формули.
Конкретний ЕА - це переважно кількісний аналіз, який здійснюється на базі теоретичного аналізу.
2) За змістом процесу управління:
- Перспективний (попередній) - оперативний
- Поточний (ретроспективний)
Всі ці три аналізи проводять за підсумками діяльності за певний період.
Така класифікація ЕА відповідає змісту основних етапів процесу управління:
1. етап попереднього керування (функція прогнозування та планування)
2. етап оперативного керування (функція організації, мотивації, регулювання)
3. заключний етап керування (функція обліку та контролю)
3) За характером об'єкта управління (що аналізується) виділяють види аналізу, що відображають рівні суспільного відтворення:
- Макроанализ (народногосподарський аналіз в розрізі галузей, регіонів і цільових комплексних програм)
- Мікроаналіз (аналіз організацій)
- Аналіз галузевої структури народного господарства (видів економічної діяльності)
- Аналіз рівнів управління підприємством (аналіз дочірніх підприємств, виробничих підрозділів)
- Аналіз сфер процесу розширеного відтворення (постачання, виробництва, продажу, споживання)
- Аналіз складових елементів виробництва (трудові і матеріальні ресурси) і окремих складових частин виробничих відносин (трудові, фінансові)
4) За ознакою суб'єкта управління (хто аналізує): - фін. аналіз - управленч. аналіз
Суб'єктами управленч. аналізу явл. адміністрація, керівництво підпр. та окремих його підрозділ., кіт.
аналізують всіляку внутрихоз. і зовнішню інформац. з метою ефективного управ. Підпр.
Суб'єктами фін. аналізу, в основному за даними публічних. бухгалтерської звітності, явл. партнери підпр., органи державного контролю і т.д.
5) За ознакою повторюваності:
- Періодичний аналіз (довгостроково-прогнозний, річний, квартальний, місячний, декадний, щоденний, щомісячний)
- Разовий
6) За змістом і повноті досліджуваних питань
- Повний аналіз усієї господарської діяльності (комплексний)
- Локальний аналіз діяльності окремих підрозділів, центрів відповідальності і центів витрат
- Тематичний аналіз окремих питань і показників
7) За методами вивчення об'єкта - системний; - функціонально-вартісний; - порівняльний; - факторний; - горизонтальний; - вертикальний; - трендовий
Комплексний аналіз передбачає вивчення всіх питань діяльності підприємства або підрозділу в їх взаємозв'язку.
8) За ступенем охоплення аналізованого об'єкта:
- Суцільний - вибірковий
9) За рівнем механізації і автоматизації аналізу
- Ручний - машинно-ручний - комп'ютерний
На практиці окремі види ЕА зустрічаються досить рідко, але знання найважливіших принципів їх організації та методів необхідно, тк на кожному рівні управління щодня приймається безліч рішень, для обгрунтування яких використовуються різні види ЕА.
Принципи орг-ии пошуку і підрахунку резервів.
Для побудови механізму пошуку резервів необхідно сформулир-ть слід-ие принципи їх виявлення та мобілізації:
науковість, системність, обгрунтованість, оперативність, плановість, масовість, виділення «вузьких місць», запобігання повторного рахунку резервів.
1. Пошук резервів д. носити наук-й х-р тобто основ-ся на положення діалектики, знанні ек-их зак-в, досягнення науки і передової практики. Також необхідно знати ек-ту сутність і природу госп-х процесів, джерела та основні напрямки пошуку резервів, а також техніку їх підрахунку.
2. Комплексний підхід вимагає всебічного виявлення резервів по всіх напрямах госп-й деят-ти, з подальшим їх обощение.
3. Системний підхід до пошуку резервів означає вміння виявляти і узагальнювати резерви з урахуванням взаємозв'язку і взаимоподчиненность досліджуваних явищ.
4. Резерви д.б. економічно обгрунтовані, тобто при їх підрахунку необхідно враховувати реальні можливості підприємства, а розрахункова величина цих резервів д.б. підкріплена відповідно-ми заходами.
5. Пошук резервів д.б. оперативним, тобто ніж оперативніше вироб-ся пошук резервів, тим більше ефективний цей процес (скорочення часу між виявлено-м і підставою резервів).
6. Пошук резервів необхідно робити систематично за заздалегідь розробленою програмою (плановість)
7. Масовість пошуку резервів, тобто необхідність вовленченія в пошук резервів усіх працівників підприємства в порядку виконання ними своїх службових обов'язків (передача досвіду, змагальний х-р)
8. За принципом виділення вузьких місць виділ-т ділянки виробництва, де систематично не виконуються плани або є великі втрати ресурсів (шлюб, простої техніки і т.д.), тому визначається основні напрямки за якими пошук резервів повинен здійснюватися в першу чергою
9. принцип запобігання повторного рахунку резервів виникає при їх узагальненні, коли не уч-ся взаємодія разл-х факторів, від к-х залежать результати госп. діяль-ти
Клас-я резервів і кратк.хар-ка
Для кращого розуміння, більш повного виявляючи-а і использ-я резерви клас-ся по разл.прізнакам:
1 по пространствен. ознакою
1.1 внутріхозяйстенние (на конкр.предпр.)
1.2 галузеві 1.3 регіональні
1.4 загальнодержавних.
2 по ознакою часу
2.1 невикористані - втрачені возм-тіповиш-я еф-ти вироб-ва щодо плану або досягнень НТП за минулі. проміжок часу 2.2 поточні - можливості поліпшення рез-в хоз.деят-ти, кот-е м.б.реалізовани найближчим часом 2.3 перспективні - расчит-ся на дліт.время, їх исп-е пов'язано зі значіт.інвестіціямі, впровадженням досягнення в НТП, технології пр-ва і т.д.
3 Б ольш.знач-е для орг-та пошуку резервів має їх групування по стадіях життєвого циклу виробу: 3.1 передвиробничий стадії: изуч-ться потреби виробів, св-ва, кот-ми воно володіє. Розробляється конструкція вироби, технологія пр-ва, проводиться підготовка пр-ва.Соот-но м.б. виявлено резерви за рахунок поліпшення його конструкції. Усовршенствованія технології пр-ва, застосува-я більш дешевих матер-х ресурсів. Наіб.резерв зниження с / с продукції знаходиться на цій стадії
3.2 проізводставенние: відбувається освоєння нових виробів, нової технології і потім здійснюється масове в-во продукції. Резерви пов'язані з поліпшенням орг-та пр-ва, скороченням простоїв в обладнанні, раціоналізацією исп-я матер-х ресурсів і підвищенням ефек-ти його пр-ва.
3.3 стадії експлуатації діляться на гарантійний період (виконавець зобов'язаний ліквідувати виявлений споживачем недоліки) і послеоператівний період. На стадії експлуатації об'єктів вироби, соотв-но резервів, більш продуктивного його використан-а і пониж-я витрат (економія електроенергії, палива, зап.частей) залежить гл.обр-м від кач-ва викон-х робіт на 1-х двох стадіях.
3.4 стадії утилізації пов'язані в осн.с можливістю повторного исп-я вид-я або в тому чи др.віде пр-ва.
По стадіях процесу програвання-ва 4.1 в сфері пр-ва 4.2 в сфері обігу
5 по основн.елементам процесу праці, тобто окремо рассм-ся резерви, кот-е пов'язані з найбільш повним і еф-м использ-ем засобів праці, предметів праці і трудових рес-в
6 наиб. важливою явл.клас-я: за своєю економіч.пріроде і хар-ру впливу на рез-ти пр-ва резерви 6.1 екстенсивні: залучення до процесу пр-ва доп.ресурсов 6.2 інтенсивні: щоб результати пр-ва росли швидше, ніж витрати на нього або залучаючи до процесу пр-ва менше кол-во ресурсів, домогтися більших
Збільш-е кол-ва використовуваних ресурсів 6.2.2 увелич-е часу исп-я ресурсів 6.2.3 усунення непродуктивного исп-я ресурсів (втрат ресурсів)
Клас-я втрат за видами ресурсів:
1 втрати мат-х рес-в
1.1 в рез-ті випуску бракованої продукції
1.2 при сниж-і якості продукції, що випускається
1.3 наднормативно. витрата мат-х рес-в
1.4 втрати мат.рес-в з вини матер-но відповідальних осіб
2 втрати раб.времені
2.1 простої в рез-ті неритмічно. поставки мат.ресурсов
2.2 в рез-ті прогулів і запізнень
2.3 в рез-ті позапланового ремонту обладнання
2.4 в рез-ті відволікання робочих на виконання робіт, не соотв-х їх класифікації
3 втрати часу роботи обладнання
3.1 втрати часу проведення планово-попередить-х ремонтів
3.2 втрати часу в рез-ті позапланового ремонту
3.3 втрати часу в рез-ті неритмічною поставки сировини
3.4 втрати часу в рез-ті низькою кваліф-и робочих
Інтенсивні резерви заключ-ся в:
- Вдосконалення процесу исп-я рес-в:
- Технології пр-ва, орг-та праці, орг-та управл-я, вдосконалення исп-я обладнання, техніки, прискорення оборотності обор.средств
- Вдосконалення кач-х хар-к, використовуваних хар-к рес-в: засобів праці, елементів праці
Також сущ-т та ін принципи, на підставі кот-х м.виделіть разл.віди резервів (приховані, явні)
Підгот-ка, анал. обр-ка вих. даних і докум-е оформл-е рез-ів аналізу
Отвнтств-м етапом в аналізі явл. підгот-ка інф-і, кіт. вкл-т пере-ку даних, обеспеч-е їх зіставлення на-ти, спрощ-е число. інф-ї.
Пров-ка інф. закл. в аналізі прав-ти вих. даних з урахуванням логічний. і арифм. контролю.
Говорячи про порівнянних ти інф. всю числом. інформ. після пров-ки до-брокач-ти приводять у порівнянних й вид використовуючи способи нейтрал-і пов-я вартісного, об'ємного, кач. і структ-го чинника шляхом привед-я їх до єдиний. базису, а т / ж исп-е середніх і относ. величин, поправ-х коеф-ів, методів перерахунку.
Спрощ-е числ. інф-і-щоб обле-гчіть сприйняття інф-ії, уменьш. обсяг анал. розр-в необх-мо исп-ть табл-е і графич. форми изображ-я інф-ії, а т / ж исп-е середніх і относ. величин.
Анал. обр-ка інф-і-це і є не-осором-но аналіз (4 пов. аналіт. роботи)
При аналізі произв. сравн-е факт-х даних отч-го періоду з дано-ми пр-шл. періодів, бізнес-плану, з дан. підпр-й-конкур-в, среднеотр-ми пок-ми, а т / ж изуч-ся внутр. і зовн. фактори, оказ-е влиян-е на рез-ть деят-ти орг-та, вишукування-т і опред-т вів-ну резервів підвищ-я її еф-ти.
Будь-які рез-ти анал-х исслед-й оформл-ся зазвичай у вигляді аналіт. звіту, довідки або закл-я.
Анал. звіт зазвичай сост-ся для зовн-х користувачів, а довідка-для внутр-го.
Сод-е аналіт-го звіту: висновки про рез-х госп. деят-ти і предлож-а за їх увелич-у, екон-й рівень разв-я підпр-я, умови госп-я, рез-ти вип-я планів по отд. направл-м деят-ти.
Що кас-ся довідки і закл-я, то їх сприяння з-е м. б. більш конкретним, акцентую-му на недоліки або достиж-х виявлено. резервів, а також способів їх освоєння. При цьому необх-мо вчить-ть возм-ти безтекстовой форми управл-я рез-ів аналізу, з пом-ю таблиць і графіків.
Основи орг-ції аналізу і діагнос-ки де-сті
Успішне проведення аналітичної роботи залежить від прпвільной її деят-сти. Организац форми ек аналізу на припускає-тії опред-ються його розмірами, галузевої пінадлежності, орг-прав формою.
У великих пром орг-ціях деят-сть всіх ек служб очолюється гол ек-стом або змдр-ром за ек питань. Він організовує всю ек роботу в орг-ції і в його підпорядкуванні знаходяться різні ек служби та відділи (плановий ек відділ, відділ праці та з / п).
У СР і малих орг-ціях аналіт роботу очолює начальник план відділу або головбух. Ек аналіз входить в обов'язок не тільки працівників ек служб, а й тих відділів (гол механіка, енергетика, технолога).
Тільки спільними зусиллями ек-стами, технологами, технол руков-лями различ підрозділ-й можна комплексно досліджувати проблеми і знайти оптим варіант їх вирішення.
Вимоги, що пред'являються до орг-ції аналізу:
- Воно повинно носити науч хар-р, будуватися на плановій основі;
- Грунтується на новітніх методиках;
- Забезпечує еф-сть ек пр-са.
Важливим принципом орг-ції є чітке розподіль-е зобов'язаний-стей по провед-ю аналізу м / у окремими виконає-ми. Від цього залежить повнота аналізу та исключ-ється дублювання 1 і тієї ж роботи различ службами.
Також принципом орг-ції аналізу явл
забезпечення ек еф-сті аналіт пр-са, тобто виконання найбільш повного і всебічного дослідні-я при мінім витратах його проведення. З цією метою при його проведенні повинні использ-ться комплекс технології обробки інф-ції, различ методи збору і зберігання даних. Одним з важливих принципів у орг-ції аналізу явл його регламентація та уніфікація.
Регламентація-передбачення розробки, для кожного використан-ля мінімуму таблиць і вихідних форм аналізу.
Уніфікація (стандартизація) - створення типових методик і інструкцій, вихідних форм і таблиць, єдиних критеріїв оцінки, що забезпечує порівнянність і зводиться результатів аналізу, а також зниження витрат часу на аналіз.
Аналіз і діагностика фін деят-сти припускає-я вкл велике у одночасно осущ-ваних заходів щодо збору, оформленню і передачі документації, виявлення й аналізу законом-стей та тенденцій певних перспектив. При цьому основою аналізу і діагностики явл моніторинг - це посада системат контроль за зміною стану фін-госп деят-сти припускає-я і аналіз причинно-наслідкових зв'язків її результатів з опред групами факторів і діагностика тенденцій і законом-стей.
Поняття та економічна сущ-ть резервів
Слово резерв происх. від франц .- в перекладі на рос. - Запас; або від лат. - Зберігати, зберігати.
У зв'язку з цим в ек-ї літературі термін резерв вживається в 2-х значення: 1.резервамі счит-ся запаси рес-ів, сировини, обладнання-а і т.д., кіт. необх. для безперебійної роботи підприємства, тобто резервні запаси. 2.резерви як ще не использ-ті можли-ти зростання вироб-ва, поліпшення його колич-х пок-лей.
Ек-а сущ-ть резервів підвищення еф-ти вироби, сост. в наиб. Повному і раціон. Исп-ии все зростаючого потенціалу заради отримання більшого кол-ва найвищої-ої прод-ии при найм. Витратах і матеріалізованої праці на од. прод-ії.
Виробництв. потенціал підпр-ия - максим. можливий випуск прод-ії по кач-ву і кол-ву в умовах еф-го использ-ия всіх засобів виробництва і праці наявних у розпорядженні підприємства.
Max можливий - це значить при досягнутому і намічено. ур. техніки, технології при передових формах орг-ии праці та стимулювання персоналу. На відміну від произв. мощ-ти произв. потенціал підприємства хар-ся оптим. в даних умовах НТП і использ-я всіх произв-х ресурсів.
Сукупний резерв підвищення ефективності виро-ти вироби, на підпр-ии хар-ся різницею м / д произв-м потенціалом і досягнутим Ур. випуску прод-ії. Тобто резерви в повному обсязі можна виміряти розривом м / д досягнутим і можливим Ур. использ-х рес-ів виходячи з накопичений-го произв-го потенціалу підпр-ия.
Методика визначення та обгрунтування величини резервів
Для того, щоб величина резервів була реальною, підрахунок д.б. по возм-ти точним і обгрунтованим. Методика підрахунку резервів, способів їх виявлення (явні чи приховані) і способів опред-я їх величини (формал. підхід чи неформал-ий). При Форман-му підході величина резервів опред-ся без конкретної ув'язки з меропр-ми з їх освоєння. Неформал-й підхід осн-ся на конкрет. орг-но-техніч. заходах.
Для підрахунку величини резервів в аналізі використан-ся ряд способів:
1) прямого рахунку
Прим-ся для підрахунку резервів екстенсійного-го хар-ра, коли відома величина доп. залучення (або влічіна втрат ресурсів). Можл-ть увелич-я випуску прод-і опред-ся: додаткова кількість ресурсів (чи величина втрат ресурсів з вини підприємства) ділиться на фактич. їх витрати на од. прод-і або помножити-ся на фактич. ресурсоотдачи (матеріаломісткість, фондовіддачу, произв-ть праці та ін.) або Резерв увелич-я виходу прод-і можна розрахувати за рахунок доп. кол-ва трудових ресурсів, осн. фондів і т.д. При цьому при підрахунку резервів увелич-я обсягів вироб-ва прод-і за рахунок працю. ф-ра необ-мо приріст числ-ти помножити на фактич. ур-нь произв-ти праці, а напр., за рахунок виробничих фондів - їх приріст помножити на фактич. ур-нь фондовіддачі


Спосіб порівняння
Прим-ся для підрахунків величини резервів інтенсив. хар-ра, коли втрата ресурсів або можли. їхня економія опр-ся в порівнянні з план. нормами або з їх витратами на од. прод-і на провідних підприємствах.
Неиспол-е резерви увелич-я пр-ва прод-і за рахунок недопущення перевитрати по срав-у з установл. нормами опред-ся як сверхплан. витрата на од. прод-і помножений на фактич. обсяг її пр-ва в натурал. висловлю-і і ділиться на планову норму витрати або помножити-ся на плановий ур-нь ресурсоотдачи (матеріаловіддачі, фондовіддачі та ін.)


Аналогічним. чином опред-ся резерв увелич-я випуску прод-і за рахунок розумний-а витрат ресурсів на од. прод-і в зв'язку з впровадженням досягнень НТП: резерв зменшення доля. витрат ресурсів множиться на планир-мий (можливий) випуск прод-і і ділиться на можливий доля. витрата з урахуванням виявленого резерву його зниження або помножити-ся на возмож. ур-нь ресурсоотдачи:


3) способи детермінованого факторного аналізу
До них отн-ся методи: ланцюгової підстановки, абсолют. і отсіт. різниць, індексний, інтегральний.
;

4) способи стохастичного факторного аналізу 5) способи функціонально-вартісного аналізу 6) спосіб маржинального аналізу 7) Наїб. допомогу в опред-і резервів оказ-т способи математичного програмування, до-і позвол-т оптіміз-ть величину показ-лей з урахуванням усл-й господарювання та огранич-й на ресурси і тим самим виявити доп. і неиспол-е резерви шляхом порівняння величини дослідні-х показ-лей Оптимал. варіанту з фактич. їх ур-ньому.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
98.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 14
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 7
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 9
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 5
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 13
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 4
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru