Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати


Зміст

Ведення

Глава 1. Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

  1. Ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства

  2. Завдання аналізу фінансового стану підприємства та його фінансової стійкості

  3. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

  4. Аналіз відносних показників фінансової стійкості

  5. Визначення типу фінансової стійкості

  6. Оцінка платоспроможності підприємства

  7. Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності

  8. Шляхи підвищення фінансової стійкості

Висновки

Глава 2. Характеристика підприємства

2.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності Гагарінського районного споживчого товариства

2.2 Аналіз платоспроможності Гагарінського районного споживчого товариства

2.3 Аналіз використання основних оборотних і позикових коштів

2.4. Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості Гагарінського районного споживчого товариства

Глава 3. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності Гагарінського районного споживчого товариства

Висновки

Введення

В умовах фінансово-економічної кризи багато російських підприємства відчувають численні фінансові проблеми, до числа яких відносяться нестійкість господарської діяльності, низька платоспроможність, неефективність виробництва і збуту продукції. Все це породжує необхідність ретельного аналізу платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, вироблення на його основі правильної стратегії управління роботою підприємства, виробництвом і збутом продукції.

Для сучасних підприємств запорукою виживання та основою стабільного становища служить їх фінансова стійкість і рівень платоспроможності. Платоспроможність та фінансова стійкість є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з державою і суспільством, тому що виплачує своєчасно платить податки до бюджету, платежі до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і службовцям, дивіденди - акціонерам, а банкам гарантує повернення сум кредитів і сплату відсотків по них. Це обумовлює актуальність даної теми в даний час.

Висока платоспроможність дозволяє підприємству бути незалежним від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства.

Платоспроможність - це наявність у підприємства коштів, достатніх для розрахунків за всіма зобов'язаннями при одночасному безперебійному здійсненні процесу виробництва і реалізації продукції.

У зв'язку з вищевикладеним, метою даної курсової роботи є:

Розрахунок показників фінансової стійкості дозволяє оцінити фінансове становище підприємство в даний час.

Визначення мінімальних значень показників фінансової стійкості дозволяє контролювати фінансовий стан підприємства, щоб уникнути банкрутства.

Розробка основних заходів спрямованих на підвищення рівня платоспроможності і фінансової стійкості.

Глава 1. Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

1.1 Ліквідність, платоспроможність і фінансова стійкість підприємства

Фінансовий стан підприємства (ФСП) - це складна економічна категорія, що відображає на певний момент здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність і вчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

У процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Якщо поточна платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, що забезпечує стабільну платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої лежить збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових потоків.

Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його платоспроможність та інвестиційну привабливість в довгостроковій перспективі в межах допустимого рівня ризику.

Стійкий фінансовий стан досягається при достатності власного капіталу, хорошій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризику, достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів.

Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти гнучкою структурою капіталу, уміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самофінансування.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. Навпаки, в результаті спаду обсягів виробництва і продажів відбувається підвищення її собівартості зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Отже, стійкий фінансовий стан є підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Стійке фінансове становище, у свою чергу, справляє позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і темного капіталу й найбільш ефективне його використання.

Однією з характеристик стабільного положення і запорукою виживання підприємства служить його фінансова стійкість. Вона залежить як від стабільності економічного середовища, в рамках якої здійснюється діяльність підприємства, так і від результатів його функціонування, його активного і ефективного реагування на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

Фінансова стійкість - характеристика, що свідчить про стійке перевищення доходів підприємства над його витратами, вільному маневруванні грошовими коштами підприємства і ефективному їх використанні, безперебійному процесі виробництва і реалізації продукції. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості фірми.

На стійкість підприємства впливають різні фактори:

- Положення підприємства на товарному ринку;

- Ступінь охоплення ринку збуту;

- Виробництво і випуск дешевої, якісної та користується попитом на ринку продукції;

- Його потенціал у діловому співробітництві;

- Ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів;

- Наявність неплатоспроможних дебіторів;

- Ефективність господарських і фінансових операцій і т.п.

Таке розмаїття чинників поділяє і саму стійкість за видами. Так, стосовно до підприємства вона може бути: в залежності від факторів, що впливають на неї: внутрішньої і зовнішньої, загальної (цінової), фінансової.

1. Внутрішня стійкість - це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонування. В основі її досягнення лежить принцип активного реагування на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів.

Зовнішня стійкість підприємства обумовлена ​​стабільністю економічного середовища, в рамках якої здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою, в масштабах всієї країни.

2. Загальна стійкість підприємства - це такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами).

3. Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Тому фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Аналіз стійкості фінансового стану підприємства на ту або іншу дату дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами. Таким чином, сутність фінансової стійкості підприємства визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Зовнішнім проявом фінансової стійкості є платоспроможність підприємства.

Платоспроможність - здатність підприємства своєчасно цілком виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій платіжного характеру. Оцінка платоспроможності наводиться на конкретну дату, проте слід враховувати її суб'єктивний характер і різну ступінь точності.

Платоспроможність підприємства підтверджується наступними даними. По-перше, наявність грошових коштів на розрахункових і валютних рахунках, короткострокові фінансові вкладення. Ці активи повинні мати оптимальну величину. Чим більше грошових коштів на рахунках, тим імовірніше, що у підприємства достатньо коштів для поточних розрахунків і платежів. Однак наявність незначних залишків коштів на грошових рахунках не завжди означає, що підприємство неплатоспроможним: кошти можуть надійти на розрахункові, валютні рахунки, в касу протягом найближчих днів, а короткострокові фінансові вкладення легко перетворити на грошову готівку. Постійне кризовий відсутність готівки призводить до того, що підприємство перетворюється на «технічно неплатоспроможне», що вже можна розглядати як перший щабель на шляху до банкрутства. По-друге, даними про відсутність простроченої заборгованості і затримки платежів. По-третє, даними про несвоєчасному погашенні кредитів, а також тривалому безперервному користуванні кредитами.

Низька платоспроможність підприємства буває як випадковою, тимчасовою, так і тривалої, хронічною. Причини цього:

- Недостатня забезпеченість фінансовими ресурсами;

- Невиконання плану реалізації продукції;

- Нераціональна структура оборотних коштів;

- Несвоєчасне надходження платежів за контрактами;

- Надлишки товарів на відповідальному зберіганні.

У процесі аналізу платоспроможності при фінансовому плануванні на перспективу складається баланс неплатежів, в активі якого відображаються показники неплатежів: короткострокова заборгованість за кредитами та розрахунковими документами постачальників, недоїмки до бюджету та інші неплатежі.

У пасиві балансу два розділи. У першому - «Причини неплатежів» - зазначені: брак власних оборотних коштів; надпланові запаси товарно-матеріальних цінностей; товари відвантажені, але не оплачені в строк покупцями; товари на відповідальному зберіганні у покупців через відмови від акцепту; іммобілізація оборотних коштів у капітальне будівництво та т. д. Другий розділ - «Джерела, що послабляють фінансову напруженість» - відображає тимчасово вільні грошові кошти (власні кошти резервного та спеціального фондів), залучені кошти (перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторською), кредити банку на тимчасове поповнення оборотних коштів.

Рекомендується визначати коефіцієнт платоспроможності як відношення залишку грошових коштів в касі та на рахунках у банках, а також короткострокових фінансових вкладень до суми термінових платежів по оплаті праці, банку по позиках, бюджету, постачальникам за придбані виробничі запаси. Якщо підприємство складає «Звіт про рух грошових коштів», можна розрахувати коефіцієнт платоспроможності як відношення суми залишку грошових коштів на початок року та надходжень коштів до витрачених коштів.

Вищою формою стійкості підприємства є його здатність розвиватися. Для цього воно повинно володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і можливістю при необхідності залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним. Це можливо за наявності в нього передумов отримувати кредити і здатності своєчасно повертати позику з відсотками за рахунок власних ресурсів.

Прибуток дозволяє підприємству не лише погашати свої зобов'язання перед банками, бюджетом, страховими компаніями та іншими підприємствами, але й інвестувати кошти в капітальні витрати. Для підтримки фінансової стійкості важливий не тільки ріст абсолютної величини прибутку, але і її рівня щодо вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто рентабельності. Висока рентабельність пов'язана з порівняно високим ризиком, іншими словами, замість доходу підприємство може зазнати значних збитків і навіть стати неплатоспроможним.

Ліквідність - характеристика окремих видів активів підприємства по їх здатності до швидкого перетворення в грошову форму без втрати балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності підприємства. Чим менше часу необхідно для продажу активу за гроші і чим вище ймовірність здійснення цієї операції, тим більше він ліквідний.

При аналізі ліквідності ставиться завдання оцінити, яка ліквідність активів підприємства у разі надзвичайних обставин і яка ліквідність активів оборотних засобів (грошових коштів, дебіторської заборгованості, матеріальних запасів) при покритті зобов'язань. Якщо забезпечення боргу вимагає обов'язкового залучення дебіторської заборгованості та матеріальних запасів, говорити про високий ступінь ліквідності активів підприємства не можна.

Поняття «платоспроможність» і «ліквідність» дуже близькі. Від ступеня ліквідності балансу і підприємства залежить його платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний, так і майбутній стан розрахунків. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки.

Методи визначення ліквідності активів балансу підприємства:

- Аналіз, заснований на виявленні типу ліквідності балансу і розрахунку наявності власних оборотних коштів для ведення фінансової діяльності (фінансова стійкість);

- Аналіз на основі розрахунку фінансових коефіцієнтів.

1.2 Завдання аналізу фінансового стійкості та платоспроможності підприємства

Основні завдання аналізу є:

 1. Своєчасна і об'єктивна діагностика платоспроможності та оцінка фінансової стійкості і підприємства, встановлення порушень та вивчення причин їх утворення.

 2. Пошук резервів поліпшення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості.

3. Розробка конкретних рекомендацій, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів та зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

4. Прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансової стійкості і платоспроможності при різноманітних варіантах використання ресурсів.

Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

  1. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

  Вищою формою стійкості підприємства є його здатність розвиватися. Для цього підприємство повинно володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і можливістю при необхідності залучати позикові кошти.

  Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування. До абсолютних показників фінансової стійкості відносяться такі групи показників:

  А) які характеризують джерела формування запасів і витрат, які відображають різну ступінь охоплення різних видів джерел:

  1. Наявність власних оборотних коштів (ВОК), як різниця між оборотними активами (II розділ активу балансу) і поточними зобов'язаннями (IV розділ пасиву балансу). Цей показник характеризує чистий оборотний капітал. Його збільшення порівняно з попереднім періодом свідчить про подальший розвиток діяльності підприємства.

  ВОК = II р. АБ - IV р. ПБ

  2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (СД), визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів (III розділ пасиву балансу):

  ВД = ВОК + III р. ПБ

  3. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ), визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позикових коштів (КЗС):

  ОІ = СД + КЗС,

  Б) Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування:

  1. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (ΔСОС):

  Δ ВОК = СОС-ЗЗ, де

  ЗЗ - запаси і витрати (сума рядів 100-140 розділу II активу балансу).

  2. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ΔСД):

  Δ СД = СД - ЗЗ,

  3. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ΔОІ):

  Δ ОІ = ОІ - ЗЗ.

  1.4 Аналіз відносних показників фінансової стійкості

  Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доцільно розрахувати також сукупність відносних аналітичних показників - коефіцієнтів фінансової стійкості.

  1. Коефіцієнт автономії показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування.

  КА = ,

  де КА - коефіцієнт автономії;

  СК - власний капітал;

  СБ - валюта балансу.

  Таким чином, чим більше у підприємства власних коштів, тим легше йому справитися з економічними негараздами. Нормативне значення> 0,5 і вважається, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Зростання цього показника свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах.

  2. Коефіцієнт забезпечення запасів власними коштами розраховується відношенням суми власних оборотних коштів до матеріальних запасах.

  За формою балансу в чисельнику буде різниця між розділом II активу балансу і розділу IV пасиву балансу, в знаменнику - сума рядків 100 - 140 розділу активу балансу, тобто:

  КМЗ = ,

  де: КМЗ - коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами;

  Σ СОС - сума власних оборотних коштів;

  ЗЗ - запаси і витрати.

  КМЗ показує, якою мірою запаси і затрати покриті власними коштами і не потребують залучення позикових.

  За умови нестачі запасів для проведення нормальної виробничо-господарської діяльності підприємства коефіцієнт буде більше одиниці, але це не свідчить про стійкість фінансового стану. Нормальним явищем є рівень коефіцієнта 0,6-0,8. Деякі автори називають нижню критичну величину - 0,5.

  3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення власних оборотних коштів до власного капіталу: у чисельнику буде різниця між розділом II активу балансу і розділу IV пасиву балансу, в знаменнику - підсумок розділу I пасиву балансу, тобто:

  КМСК = ,

  де КМСК - коефіцієнт маневреності власного капіталу;

  СК - власний капітал.

  З фінансової точки зору, чим вище цей коефіцієнт, тим краще. Він характеризує ступінь мобілізації власного капіталу, показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обігу для фінансування поточної діяльності підприємства, тобто в тій формі, яка дає можливість вільно маневрувати цими засобами. Чим вище показник, тим краще фінансовий стан підприємства, забезпечується більш достатня гнучкість у використанні власних коштів господарюючого суб'єкта. Оптимальне значення дорівнює 0,5, на думку деяких авторів, - більше 0,3.

  4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів розраховується як відношення суми довгострокових залучених коштів до величини довгострокового капіталу:

  КДПЗС = ,

  де КДПЗС - коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів;

  Σ ДПЗС - сума довгострокових залучених коштів (стор. 430 +480);

  ДК - довгостроковий капітал (стр.380 +430 +480).

  Цей показник характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника є негативною тенденцією, яка означає, що підприємство починає все більше залежати від зовнішніх інвесторів.

  5. Коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів розраховується як відношення суми власних оборотних коштів до всієї сукупності оборотних коштів: у чисельнику буде різниця між розділом II активу балансу і розділу IV пасиву балансу, в знаменнику - підсумок розділу II активу балансу, тобто:

  КССОС = ,

  де КССОС - коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів;

  ОК - оборотний капітал.

  Цей показник використовується для оцінки власних оборотних коштів, його зростання є позитивною тенденцією для підприємства.

  6. Індекс постійного активу розраховується як відношення основного капіталу (I р.АБ) до власного капіталу (I р.ПБ):

  I ПА = ,

  де I ПА - індекс постійного активу;

  ОСК - основний капітал.

  Цей показник використовується для характеристики стану основного капіталу, показує питому вагу основних засобів і необоротних активів в джерелах власних коштів.

  7. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до сукупності усіх активів підприємства:

  КРСОС = ,

  де КРСОС - коефіцієнт реальної вартості основних засобів;

  Осос - залишкова вартість основних засобів;

  АП - сума активів підприємства.

  Цей показник відображає питому вагу основних засобів у загальному капіталі підприємства.

  8. Коефіцієнт мобільності розраховується як відношення оборотних активів (II p. A Б) підприємства до його необоротних активів (I р.АБ):

  КМОБ = .

  9. Коефіцієнт зносу показує, якою мірою профінансовані за рахунок зносу заміна та оновлення основних засобів (збільшення коефіцієнта зносу характеризує погіршення стану матеріально-технічної бази підприємства):

  КІ = ,

  де КІ - коефіцієнт зносу;

  І - накопичена сума зносу;

  ПВ - первісна вартість основних засобів.

  1.5 Визначення типу фінансової стійкості

  Для нормальної життєдіяльності підприємство повинно обов'язково мати власні оборотні кошти. Можливі чотири типи фінансової стійкості відповідно до забезпеченістю запасів наступними варіантами фінансування:

  - Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (ΔСОС);

  - Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ΔСД);

  - Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ΔОІ).

  За допомогою цих показників можна визначити трехфакторную показник типу фінансової ситуації (S):

  S = {ΔСОС; ΔСД; ΔОІ}.

  1. Абсолютна стійкість фінансового стану фірми показує, що всі запаси повністю покриваються власними оборотними засобами. Така ситуація зустрічається вкрай рідко, і вона навряд чи може розглядатися як ідеальна, оскільки означає, що адміністрація не вміє, не бажає або не має можливості використовувати зовнішні джерела коштів для основної діяльності.

  Δ СОС> 0, ΔСД> 0, ΔОІ> 0, тоді S {1; 1; 1}.

  2. Нормальна стійкість фінансового стану (гарантує платоспроможність підприємства, таке співвідношення відповідає положенню, коли успішно функціонуюче підприємство використовує для покриття запасів і витрат різні джерела коштів - власні та залучені), за умови

  Δ СОС <0, ΔСД> 0, ΔОІ> 0, тоді S {0; 1; 1}.

  3. Нестійкий фінансовий стан (характеризується порушенням платоспроможності підприємства, коли відновлення рівноваги можливо за рахунок поповнення джерел власних коштів і прискорення оборотності запасів, дане співвідношення відповідає положенню, коли підприємство для покриття частини своїх запасів змушене залучати додаткові джерела покриття, що не є обгрунтованими), за умови

  Δ СОС <0, ΔСД <0, ΔОІ> 0, тоді S {0, 0, 1}.

  4. Кризовий фінансовий стан (при якому підприємство є неплатоспроможним і знаходиться на межі банкрутства), бо основний елемент оборотного капіталу - запаси не забезпечені джерелами їх покриття. Критичний фінансовий стан характеризується ситуацією, коли на додаток до попереднього нерівності підприємство має кредити і позики, не погашені в строк, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованість. Дана ситуація означає, що підприємство не може вчасно розплатитися зі своїми кредиторами. В умовах ринкової економіки при хронічному повторенні ситуації підприємство повинно бути оголошено банкрутом, за умови

  Δ СОС <0, ΔСД <0, ΔОІ <0, тоді S {0, 0, 0}.

  1.6 Оцінка платоспроможності підприємства

  Для оперативного внутрішнього аналізу поточної платоспроможності, щоденного контролю за надходженням коштів від продажу продукції, погашення дебіторської заборгованості та іншими надходженнями грошових коштів, а також для контролю за виконанням платіжних зобов'язань перед постачальниками, банками та іншими кредиторами складається платіжний календар, в якому, з одного боку , підраховуються готівку й очікувані платіжні кошти, а з іншого - платіжні зобов'язання на цей же період (1,5; 10; 15 днів, 1 місяць).

  Оперативний платіжний календар складається на основі даних про відвантаження та реалізації продукції, про закупівлі засобів виробництва, документів про розрахунки з оплати праці, на видачу авансів працівникам, виписок з рахунків банків та інших.

  Для визначення поточної платоспроможності необхідно платіжні кошти на відповідну дату порівняти з платіжними зобов'язаннями на цю ж дату. Ідеальний варіант, якщо коефіцієнт буде складати одиницю або трохи більше.

  Платіжний календар забезпечує щоденний контроль за I надходженням і витрачанням грошових коштів, дозволяє синхронізувати позитивні і негативні грошові потоки, визначити пріоритетність платежів за ступенем їх впливу на фінансові результати. Отже, він є важливим інструментом оперативного управління поточною платоспроможністю підприємства.

  Низький рівень платоспроможності, що виражається в недоліку готівки і наявності прострочених платежів, може бути випадковим (тимчасовим) і хронічним (тривалою). Тому, аналізуючи стан платоспроможності підприємства, потрібно розглядати причини фінансових труднощів, частоту їх утворення та тривалість прострочених боргів.

  Причинами неплатоспроможності можуть бути:

  а) невиконання плану по виробництву і реалізації продукції, підвищення її собівартості, невиконання плану прибутку і як результат недолік власних джерел самофінансування підприємства;

  б) неправильне використання оборотного капіталу: відволікання коштів в дебіторську заборгованість, вкладення в надпланові за паси і на інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування;

  в) іноді причиною неплатоспроможності є не безгосподарність підприємства, а неспроможність його клієнтів;

  г) високий рівень оподаткування, штрафних санкцій за не своєчасну або неповну сплату податків також може стати однією з причин неплатоспроможності суб'єкта господарювання.

  Для з'ясування причин зміни показників платоспроможності велике значення має аналіз виконання плану по надходженню і відтоку грошових коштів. Для цього дані звіту про рух грошових коштів порівнюють з даними фінансової частини бізнес-плану.

  В першу чергу слід встановити виконання плану з надходження грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і з'ясувати причини відхилення від плану. Особливу увагу слід звернути на використання грошових коштів, тому що навіть при виконанні доходної частини бюджету підприємства перевитрати і нераціональне використання, грошові коштів можуть призвести до фінансових ускладнень.

  Видаткова частина фінансового бюджету підприємства аналізуються по кожній статті із з'ясуванням причин перевитрат, який може бути виправданим і невиправданим. За підсумками аналізу повинні бути виявлені резерви збільшення планомірного припливу грошових коштів для забезпечення стабільної платоспроможності підприємства в перспективі.

  У ході аналізу слід також з'ясувати, чи існують достатні доходи для виплати відсотків по позикового капіталу. Джерелом для їх погашення є загальна сума брутто-прибутку (до виплати відсотків і податків). Щоб кредит і позики вважати безпечними, брутто-прибуток, на думку багатьох аналітиків, повинна в 3-4 рази перевищувати вимоги з виплати відсотків.

  Інформація про рух грошових коштів та виконання бюджету за припливом і відтоку грошових ресурсів дозволяє підприємству контролювати поточну платоспроможність, оперативно приймати коригувальні заходи для її стабілізації. Кредитори та інвестори можуть судити про здатність підприємства генерувати грошові ресурси, балансувати і синхронізувати грошові потоки.

  1.7 Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності

  Аналіз, заснований на виявленні типу ліквідності балансу, полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем.

  Абсолютно стійким вважається баланс, в якому задовольняються такі відносини:

  - Найбільш ліквідні активи (група А1) - грошові кошти та цінні папери підприємства - повинні бути більше або дорівнювати самим термінових зобов'язаннях, тобто кредиторської заборгованості (група П1);

  - Швидко реалізовані активи (група А2) - дебіторська заборгованість та інші активи - повинні бути більше або дорівнювати короткостроковим пасивам, тобто короткострокових кредитах і позикових коштів (група П2);

  - Повільно реалізовані активи (група A3) - запаси і витрати за винятком витрат майбутніх періодів - повинні бути більше або дорівнювати довгостроковим пасивам, тобто довгострокових кредитах і позикових коштів (група ПЗ);

  - Важко реалізовані активи (група А4) - нематеріальні активи, основні засоби, незавершені капітальні вкладення та обладнання - повинні бути менше або дорівнювати постійним пасивів, тобто джерелами власних засобів (група П4).

  Таким чином, баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

  А1 ≥ П1;

  А2 ≥ П2;

  А3 ≥ П3;

  А4 ≤ П4.

  Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволяє встановити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідність.

  Ознаки неплатоспроможності можна виявити вже при читанні балансу з відображення збитків.

  Однак більш суворо і обгрунтовано ліквідність оцінюється за допомогою системи показників. Загальна ідея такої оцінки полягає в зіставленні поточних зобов'язань і активів, які використовуються для їх погашення. До поточних відносяться активи (зобов'язання) з часом звернення (строком погашення) до року. Показники ліквідності є відносні коефіцієнти, в чисельнику яких - поточні активи, а в знаменнику - поточні (короткострокові) зобов'язання.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Він показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Чим вище коефіцієнт, тим більше гарантія погашення боргів. Однак і при невеликому його значенні підприємство може бути платоспроможним, якщо зуміє збалансувати і синхронізувати приплив і відтік грошових коштів за обсягом і термінами. Тому будь-яких загальних нормативів і рекомендацій за рівнем даного показника не існує.

  Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення сукупності грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 міс. після звітної дати, до суми короткострокових фінансових зобов'язань. Нормативне співвідношення коефіцієнта становить 0,7 - 1.

  Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов — Кт.л.) — отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме краткосрочных обязательств. Показывает степень покрытия оборотными активами оборотных пассивов:

  Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. Нормативное значение коэффициента Кт.л. > 2.

  Коэффициент восстановления платежеспособности (Кв.п.) за период, равный 6 мес, рассчитывается, если коэффициент текущей ликвидности и доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов меньше норматива, но намечается тенденция этих показателей к росту:

  где Кт.л.1, и Кт.л.0 — соответственно фактическое значение коэффициента ликвидности в конце и начале отчетного периода; Кт.л.норм — нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 6 — период восстановления платежеспособности, мес.; Т — отчетный период, мес.

  Если Кв.п. > 1, то у предприятия есть реальная возможность восстановить платежеспособность. Наоборот, если Кв.п. < 1, предприятие не может сделать это за короткое время.

  Коэффициент утраты платежеспособности (Ку.п.) рассчитывается, если фактический уровень Кт.л. равен нормативному значению на конец периода или выше его, но наметилась тенденция к его снижению. Данный коэффициент рассчитывается за период, равный 3 мес.:

  При Ку.п. > 1 предприятие имеет реальную возможность сохранить платежеспособность в течение 3 мес., и наоборот.

  Динамика показателей ликвидности свидетельствует о сравнительно быстром росте коэффициента покрытия по сравнению с показателями срочной ликвидности. Это связано со следующими факторами:

  - сравнительно медленным снижением объема оборотных средств по сравнению с темпами снижения краткосрочных обязательств, что видно при проведении индексного анализа баланса;

  - снижением дебиторской задолженности;

  - ростом материальных запасов как наиболее неликвидной статьи активов.

  Среди показателей ликвидности самым неблагоприятным выглядит показатель ликвидности дебиторской задолженности — 380 дней, несмотря на его снижение до 343 дней за отчетный период. Это свидетельствует о значительных проблемах предприятия в управлении оборотными средствами, поскольку в течение полугода счета оставались неоплаченными.

  Таким образом, важными аспектами являются управление материальными запасами и слишком медленная оборачиваемость дебиторской задолженности. Эти активы нельзя считать вполне ликвидными. Явна нехватка наличных денежных средств.

  1.8 Пути повышения финансовой устойчивости

  Как показано выше, на финансовую устойчивость предприятия непосредственное влияние оказывает ограниченный круг средств — собственный капитал, запасы и затраты, основные и заемные средства. Зная влияние этих средств на финансовую устойчивость, можно наметить ряд стратегий ее повышения.

  Сокращение излишков запасов и затрат. Такое сокращение достигается распродажей остатков товаров и готовой продукции, реализацией части незавершенной продукции в качестве запчастей ремонтным и сервисным службам, ликвидацией излишков производственных запасов. Размер снижения уровня запасов и затрат ∆ Z зависит от желаемого типа устойчивости. Если необходимо уйти от банкротства и перейти хотя бы в неустойчивое финансовое положение, то следует добиться выполнения третьего условия устойчивости: Es – Z ≥ 0. С учетом уменьшения запасов и затрат на величину AZ это неравенство будет выглядеть следующим образом: Es - ( Z -∆ Z ) ≥ 0, откуда получаем ∆ Z ≥ Z - Es . Чтобы обеспечить нормальную устойчивость, потребуется выполнение второго условия устойчивости: Ет – Z ≥ 0. С учетом уменьшения запасов и затрат на величину ∆ Z это неравенство будет выглядеть следующим образом: Ет- ( Z - ∆ Z ) ≥ 0. В этом случае объем запасов и затрат надо снизить на величину ∆ Z ≥ Z - E т. Если предприятие некредитоспособно, то оно должно перейти только к абсолютной финансовой устойчивости, так как нормальную устойчивость и неустойчивое финансовое положение ему может обеспечить только наличие заемных средств. Поэтому необходимо выполнение первого условия устойчивости: Ес – Z ≥0. С учетом уменьшения запасов и затрат на величину ∆ Z э to неравенство будет выглядеть следующим образом: Ес- ( Z - ∆ Z ) > 0. В этом случае объем запасов и затрат надо снизить на величину ∆ Z > Z - Ес. Полученные данные следует сопоставить с возможностями предприятия, принимая во внимание остроту сложившейся ситуации. Но в любом случае необходимо реализовать сверхнормативные запасы и затраты не только для повышения финансовой устойчивости, но и для возвращения этих средств в оборот.

  Преимуществом такого способа повышения устойчивости является его простота как в организационном, так и техническом плане. А недостатком может оказаться тот факт, что предприятие не имеет в достаточном количестве быстрореализуемых запасов или у него проблемы с их сбытом.

  Использование заемных средств. Если предприятие кредитоспособно, то для ухода от банкротства необходимо выполнение третьего условия устойчивости — за счет краткосрочных кредитов и займов. В этом случае третье неравенство будет выглядеть следующим образом: Es + ∆к t - Z ≥ 0, а для повышения устойчивости необходима дополнительная ссуда в размере ∆ kt = Z - Es . Краткосрочные заемные средства могут обеспечить предприятию только неустойчивое финансовое положение, а для обеспечения нормальной устойчивости необходим дополнительный долгосрочный кредит. Его размер можно определить через второе условие устойчивости: Ет+ ∆Кт – Z ≥ 0, откуда ∆Кт= Z - Ет. Привлечение заемных средств в отличие от реализации запасов и затрат ограничено целым рядом условий. Предприятие должно быть кредитоспособным, иметь хорошую кредитную историю, удовлетворительную структуру баланса в части соотношения заемных и собственных средств. Кроме того, кредиты и займы должны быть выгодны для предприятия, а это будет лишь в том случае, если рентабельность всего капитала превысит процентную ставку по кредитам и займам. Оптимальным вариантом было бы получение долгосрочных кредитов и займов под приемлемый процент.

  Увеличение собственного капитала. Такая стратегия обеспечивает повышение финансовой устойчивости за счет результирующего прироста собственных оборотных средств. Так как собственные оборотные средства представляют собой разность собственного капитала и основных средств Ес = Ks - F , то изменение собственного капитала ∆ KS приводит к изменению собственных оборотных средств на величину ∆ЕС - ∆ KS (при условии, что основные средства при этом не изменились). Тогда первое условие финансовой устойчивости предприятия имеет вид Ес + ∆ KS - Z ≥ 0, a ∆ KS = Z - Ес, при этом обеспечивается абсолютная финансовая устойчивость предприятия. В случае некредитоспособности предприятия или практического отсутствия излишних запасов и затрат (например, у энергокомпании) — это единственный способ повышения финансовой устойчивости.

  Недостатком этого способа является длительность и сложность процесса увеличения собственного капитала до необходимого размера. Поэтому наращивание собственного капитала относится, скорее всего, к стратегическим, а не тактическим задачам предприятия. В самом деле, увеличение собственного капитала путем дополнительной эмиссии акций должно быть утверждено на собрании акционеров квалифицированным большинством, должны быть также разработаны и утверждены проспекты эмиссии акций, организовано размещение акций. Получение средств целевого финансирования из бюджетов различного уровня требует от предприятия участия в каких-либо национальных, региональных или местных программах развития.

  Комплексный метод повышения финансовой устойчивости. Следует обратить внимание на тот факт, что независимо от используемого способа повышения устойчивости, требуемые суммы для каждого типа устойчивости одни и те же: ( Z - Es ) для достижения неустойчивого положения, ( Z - Ет) для нормальной устойчивости и ( Z - Ес) для абсолютной. Следовательно, эти суммы можно получить как результат использования нескольких методов. В общем виде это можно выразить так:

  Z + ∆к t + ∆Кт + ∆ KS ≥ Z - Es ,

  Z + ∆Кт+ ∆ KS ≥ Z - Ет,

  Z + ∆К s ≥ Z - Е c ,

  соответственно, для неустойчивого финансового положения, нормальной и абсолютной устойчивости. Комплексный метод повышения финансовой устойчивости предприятия является наиболее оптимальным, так как он суммирует преимущества отдельных способов, рассмотренных выше, а их недостатки при этом купируются или смягчаются.

  Глава 2. Характеристика підприємства

  2.1 Общая характеристика Гагаринского Райпо

  Предприятие Гагаринское Райпо расположено в северо-западной части Гагаринского района. Расстояние до областного центра 270 километров, до ближайшей железной дороги 500 метров.

  Основное производственное направление – торгово-сбытовое, предприятие имеет 218 населенных пунктов, 60 розничных предприятий.

  Гагаринское Райпо (районное потребительское общество), зарегистрированное администрацией г. Гагарина 11 ноября 1973года, находится по адресу: г. Гагарин. вул. Гагарина. дом 8. Гагаринское Райпо является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, торговли, выполнения работ и оказания услуг и получения прибыли.

  Гагаринское Райпо – юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией имеющей самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банке.

  Основной целью Гагаринского Райпо является - удовлетворение потребностей населения в товарах повседневного спроса.

  Для выполнения указанной цели общество осуществляет оптовую и розничную торговлю, в том числе создание торговых баз, коммерческих центров, ларьков.

  Режим работы административно управленческого аппарата: с 8 до 17 часов. Перерыв с 13 до14 часов. Выходные дни: магазины работают с 8 до 14 часов, а некоторые - по скользящему графику. В зависимости от численности населения для магазинов постановлением утверждаются свои режимы работы два раза в год на весеннее - летние и осеннее - зимние периоды.

  Так же имеются две хлебопекарни, которые работают круглосуточно они расположены в посёлках Карманово и Пречистое. Работники выходят на работу в зависимости от графика работы. Таким образом, режим труда и отдыха в Гагаринском Райпо соответствует требованиям Трудового Кодекса РФ.

  Привлечение работников от 16 до 18 лет регулируется трудовым законодательством РФ.

  Трудовые отношения в обществе регулируются законодательством РФ «О труде», Законом РФ «О потребительской кооперации».

  Работники Гагаринского Райпо виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих норма трудового права, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Федеральным Законодательством.

  Организация осуществляет эффективные меры по созданию условий труда, соответствующих требованию санитарно-жилищных норм и правил. Проводятся качественно все виды инструктажей по технике безопасности. Осуществляются мероприятия направленные на снижение заболеваемости и травматизма, оплачиваются ежегодные медицинские осмотры работников.

  В Гагаринском Райпо проводятся следующие виды инструктажей:

  1. При приеме на работу - вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми лицами не зависимо от образования опыта работы и занимаемой должности. Вводный инструктаж проводится с временными работниками и учащимися студентами, находящимися на производственном обучении.

  2. При допуске к работе и переводе на другую работу или изменении технологического процесса – инструктаж на рабочем месте;

  3. Повторный инструктаж - проводят со всеми работниками не зависимо от их квалификации, опыта работы и характера выполнения работ. Данный вид инструктажа проводится не реже 1 раза в полугодии.

  4. Целевой инструктаж – проходят работники организации при выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, и при производстве работ на которых оформляются допуски к разрешению.

  1. Курсовое обучение – комплексное обучение работника технике безопасности.

  Запись о проведении каждого вида инструктажа делается в журнале регистраций инструктажа по технике безопасности.

  Для отражения своих операций Гагаринское Райпо использует журнально-ордерную форму бухгалтерского учета.

  Данное предприятие создано в форме потребительской кооперации. Согласно статье 116 ГКРФ организационно-правовой формой общества является потребительский кооператив, учредителями, которого являются граждане и юридические лица. Потребительское общество создаётся за счёт вступительных и паевых взносов. Пайщиков, учредителей. В потребительском обществе пайщиками могут быть граждане, достигшие 16 лет, а также общества и юридические лица.

  В Гагаринском Райпо солидарная субсидиарная ответственность сторон в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

  Гагаринское Райпо является потребительским обществом, поэтому управление обществом осуществляется общим собранием потребительского общества, советом и правлением потребительского общества, высшим органом, имеющим исключительную компетенцию. – Это принятие Устава, определение основных направлений деятельности общества, определение размера и порядок кооперативных выплат, размеры паевых взносов, избранных представителей в союз потребительского общества. Утверждение положений о ревизионной комиссии, утверждение годовых программ, годового отчёта и баланса. Определение порядка покрытия убытка, реорганизации и ликвидации общества, исключение пайщиков из общества.

  В период между общим собранием управления в потребительском обществе осуществляется совет, который является потребительской организацией.

  Высший орган потребительского общества так же обладает исключительной компетенцией - это приём пайщиков в общество, ведение организационной работы с пайщиками, создание кооператива, участков, органов, выполнение наказов пайщиков, проведение собрания назначенных прав, назначение правления.

  Исполнение органов потребительского общества является правление. Компетенция правления определяет положение, которое свидетельствует о том, что правление несёт ответственность за хозяйственную деятельность предприятия.

  Контроль за соблюдением устава общества, его финансовой и хозяйственной деятельности осуществляет ревизионная комиссия.

  Учредительным документом гагаринского Райпо является устав, утвержденный общим собранием потребительского общества, протокол №1 от 25 марта 1998 года.

  Он включает следующие статьи:

  1. Загальні положення.

  2. Цели и предмет деятельности общества.

  3. Пайщики в обществе.

  4. Правомочия потребительского общества.

  5. Основа экономической деятельности.

  6. Структура организации управления и контроля общества.

  7. Правомочия кооперативного участка общества.

  8. Общее собрание уполномоченного общества.

  9. Совет потребительского общества.

  10. Правление обществом.

  11. Органы контроля.

  12. Учёт и отчётность, документы общества.

  13. Трудовые отношения.

  14. Реорганизация и ликвидация общества.

  Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором.

  Удобное расположение Гагаринского Райпо и обширная сеть рознично-торговых предприятий свидетельствует об эффективной деятельности данного предприятия.

  2.2 Оценка технологии производства основных видов продукции Гагаринского Райпо

  Технология производства хлебобулочных изделий

  1. Закупка сырья у сторонних поставщиков (ЗАО «Ясная поляна)

  2. Подготовка сырья:

  - просеивание муки - мукопросеиватель

  - магнитная очистка – удаление магнитами мелкой железной стружки

  1. Замес теста – осуществляется тестомесильными аппаратами.

  2. Обогащение хлебобулочных изделий дрожжами – используют сухие (инстантные) дрожжи.

  3. Замес теста – замешивают тесто тестомесильные машины. Целью замеса теста является получение однородной массы с необходимой структурой и физическими свойствами, которые обеспечивают его рациональное деление, формование, расстойку, выпечку и высокое качество готовых изделий.

  4. Брожение теста при температуре 28-300. В процессе брожения тесто один или два раза обминают (перебивают). При этом удаляется углекислый газ, тесто обогащается кислородом воздуха, необходимым для жизнедеятельности микроорганизмов.

  5. Разделка теста - деление теста на куски производится в тестоделительных машинах.

  6. Расстойка. Расстойка сформованного теста проводится перед посадкой его в печь. При расстойке продолжается брожение теста, разрыхление его углекислым газом, в результате чего улучшаются физические свойства тестовой заготовки.

  7. Выпечка – выпекание происходит в специальных печах.

  Оскільки Гагаринское Райпо имеет две пекарни все процессы производства хлебобулочных изделий оно осуществляет на своем производстве.

  2.3 Оценка основных финансовых показателей Гагаринского Райпо

  Результаты работы Гагаринского Райпо

  Показники

  2008р.

  2009г.

  1

  Товарооборот по всем отраслям. тис. руб.

  57943

  96441

  2

  Валовий дохід, тис. руб.

  13640

  24418

  3

  Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

  1876

  2642

  Вывод: в 2009 году прибыль от реализации продукции увеличилась на 125,6% на 678 тыс. руб., по сравнению с данными 2008года, что вызвано увеличением в 2009 году валового дохода на 115,1% или на 3691 тыс. руб., а так же увеличением стоимости товарной продукции на 104,4% или на 4295 тыс. руб. по сравнению с данными 2008 года. Рост этих показателей свидетельствует о стабильной коммерческой деятельности организации.

  Потребность Гагаринского Райпо в материально-технических средствах 2009г.

  п / п

  Вид материально-технических средств

  план

  факт

  Відхилення

  + / -

  1.

  Будинки

  23637

  23748

  +111

  2.

  Сооружения (склады)

  152

  243

  + 91

  3.

  Оборудование и машины

  4553

  4164

  -411

  Вывод: Фактически зданий и сооружений больше, чем по плану, значит, потребность удовлетворена; но фактически оборудования и машин меньше, чем по - плану, значит, предприятие испытывает недостаток в машинах и оборудованиях.

  Оценка потребности предприятия в материальных оборотных средствах

  п / п

  Виды материальных оборотных средств

  План

  Факт

  Отклонение (+,−)

  1

  Запаси

  23941

  35883

  +11942


  У т.ч. сырьё, материалы и пр.

  4100

  4159

  +59

  2

  Затраты в незавершенном производстве

  4

  10

  +6

  3

  Товарная продукция и товары для перепродажи

  16500

  19934

  +3434

  4

  Витрати майбутніх періодів

  3337

  2399

  -938

  5

  Дебіторська заборгованість

  1286

  1356

  +70

  6

  Грошові кошти

  1245

  1012

  -233

  7

  Всего оборотных средств

  27235

  34674

  +7439

  Вывод: в 2009 году предприятие достаточно хорошо обеспечено материальными оборотными средствами, не смотря на то, что расходы будущих периодов уменьшилось на 938 тыс. руб., но запасы оказались больше на 11942 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве на 6 тыс. руб., товарная продукция и товары для перепродажи на 3434 тыс. руб., дебиторская задолженность на 70 тыс. руб., денежные средства на 7439 тыс. руб. В общем, сумма оборотных средств оказалась больше на 7439 тыс. руб.

  Размер и структура торговой продукции Гагаринского Райпо.

  п / п

  Наименование продукции

  Размер денежной выручки, тыс. руб.

  Структура денежной выручки, в % к итогу  2008р.

  2009г.

  2008р.

  2009г.

  1.

  Хлеб и хлебобулочные изделия

  9847,1

  10245,9

  12,6

  10,6

  2.

  Кондитерські вироби

  367,6

  558,4

  0,5

  0,6

  3.

  Макаронные изделия

  491,2

  1444,5

  0,6

  1,5

  4.

  Колбасные изделия

  356,8

  454,2

  0,5

  0,5

  5.

  Безалкогольные напитки

  68,4

  150,9

  0,1

  0,2

  6.

  Рыба солёная

  730,6

  743,1

  0,9

  0,7

  7.

  Товары сторонних организаций

  66216,3

  82844

  84,8

  85,9

  8.

  В целом по организации

  78078

  96441

  100,0

  100,0

  9.

  Коэффициент специализации

  -

  -

  0,689

  0,682

  Я определял коэффициент специализации, рассчитал коэффициент специализации по формуле:

  Н— порядковый номер продукции в ранжированном ряду (по убыванию).

  2008р.

  100

  Кс ==

  84,8 x (2 x 1-1)+12,6 x (2 x 2-1)+0,9 x (2 x 3-1)+0,6 x (2 x 4-1)+0,5 x (2 x 5-1)+0,5 x (2 x 6-1)+0,1 x (2 x 7-1)

  = 0,689

  2009г.

  100

  Кс = =

  85,9х(2 x 1-1)+10,6 x (2 x 2-1)+1,5 x (2 x 3-1)+0,7 x (2 x -1)+0,6 x (2 x 5-1)+0,5 x (2 x 6-1)+0,2 x (2 x 7-1)

  = 0,682

  Вывод: Наибольший удельный вес 85,9% в структуре товарной продукции занимает реализация товаров сторонних организаций, значит основным видом деятельности является - сбытовая. При этом в течение анализируемого периода этот удельный вес увеличился на 1,1%. А согласно значениям коэффициентов специализации следует, что Гагаринское Райпо имеет высокий уровень специализации.

  Затраты на реализацию продукции в Гагаринском Райпо

  п / п

  Вид продукции, работ, услуг

  Производственная себестоимость

  Затраты на реализацию ед. продукції  2008/2007г.

  2009г.

  2008р.

  2009г.

  1.

  Промышленная деятельность

  11108

  12674

  11863

  13567

  2.

  Хлеб и хлебобулочные изделия

  9227

  9473

  9845

  10246

  3.

  Колбасная продукция

  384

  482

  387

  484

  4.

  Кондитерські вироби

  347

  555

  368

  558

  5.

  Інші

  1180

  2184

  1290

  2309

  Затраты на реализацию продукции рассчитываются по формуле:

  Повна собівартість

  Зед =

  Объем реализованной продукции

  Вывод: затраты на реализацию единицы продукции по всем видам продукции, работ и услуг увеличилась, т.к. затраты на производство продукции возрастают с увеличением объемов выпущенной продукции, себестоимость продукции напрямую связана с покупкой и доставкой сырья, их ценой, затратами на приобретения оборудования, текущий ремонт, заработными платами рабочих и служащих, финансированием за счет прибыли предприятия, его рентабельности по видам выпущенной продукции.

  Уровень цен на реализованную продукцию в Гагаринском Райпо

  п / п

  Виды реализованной продукции

  Ціна за од. продукції

  В том числе по каналам реализации  2008р.

  2009г.


  1.

  Хліб

  9.14

  11.90

  В собственные магазины, в рознично сбытовую сеть

  2.

  Кондитерські вироби

  23

  36.30


  3.

  Колбасные изделия

  85

  92


  Вывод: уровень цен на данную продукцию в 2009 году увеличился. В 2009 году цена на хлеб увеличилась на 2.76 руб., на кондитерские изделии цена увеличилась на 13.3 руб., на колбасные изделия цена увеличилась на 7 руб. Это связано в связи с увеличением цен на основное сырье для получения продукции

  Размер Гагаринского Райпо

  п / п

  Показники

  2007р.

  2009г.

  2009г. к 2007г.

  тис. руб.

  %

  1

  2

  3

  5

  6=(5-3)

  7=(5/3)х100

  1

  Стоимость валовой продукции, тыс. руб.

  10217

  11861

  +1644

  116,0

  2

  Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.

  57943

  96441

  +38498

  166,4

  3

  Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

  27131

  31740

  +4609

  116,9

  4

  Среднегодовая численность работников,

  осіб.

  280

  287

  +7

  102,5

  5

  Наличие энергетических мощностей, л.сил

  18019

  18118

  +99

  100,5

  6

  Площадь производственных помещений, м.2

  1701,9

  1701,9

  -

  -

  7

  Площадь торговых помещений, м.2

  3450

  3367

  -83

  97,5

  8

  Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб.

  6834

  11089

  +4255

  162,2

  Вывод: в 2009 году стоимость валовой продукции оказалась выше на 16% или 1644 тысячи рублей. Стоимость товарной продукции увеличилась в 2009 году на 64,4% или на 38498 тысяч рублей. За анализируемый период среднегодовая стоимость основных средств производства выросла на 16,9% или на 4609 тысяч рублей. А среднегодовая стоимость оборотных средств выросла на 62,2%, или на 4255 тысяч рублей. Также произошло увеличение среднегодовой численности работников на 7 человек, или 2,5%.

  В 2009 году энергетических мощностей оказалось больше на 0,5% или на 99 лошадиных сил. А площадь торговых помещений уменьшилась на 2,5% или на 83 м.2.

  Показатели обеспеченности основными средствами Гагаринского Райпо

  п / п

  Показники

  На 100 м2 производственных помещений

  На 1 среднегодового работника.  2008р.

  2009г.

  2008р.

  2009г.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Основные средства всего, тыс. руб.

  17,197

  18,649

  103,059

  221,184

   

  в т.ч. производственные

  -

  -

  -

  -

   

  непроизводственные

  -

  -

  -

  -

  2

  Энергетические мощности, лош. сил.

  10,582

  10,645

  60,844

  63,128

   

  использовано электроэнергии на производственные нужды, тыс., кВт, / час.

  -

  -

  -

  -

  Вывод: В 2009 году в расчёте на 100 м2 производственных помещений основных средств производства оказалось больше на 8,4% или на 1452 рубля, а в расчёте на 1 среднегодового работника основных средств производства в 2009 году оказалось больше в 2,1 раз или на 118125 рублей по сравнению сданными 2008 года, что вызвано увеличением среднегодовой стоимости основных средств на 8,4% или на 2471 тысячу рублей.

  Увеличение данных показателей свидетельствует о росте вооружённости и обеспеченности организации основными фондами, что способствует более эффективной работе предприятия.

  В свою очередь в 2009 году в расчёте на 100 м2 производственных помещений энергетических мощностей оказалось больше на 0,6% или на 63 лош. сил, а в расчёте на 1 среднегодового работника энергетических мощностей оказалось больше на 3,7% или на 2284 л.сил. по сравнению с данными прошлого года.

  Глава 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности Гагаринского Райпо

  Формирование и распределение финансовых результатов Гагаринского Райпо за апрель 2009 года, рублей

  п / п

  Показники

  Данные

  1

  2

  3

  1

  Выручка от реализации товаров, работ, услуг по всем отраслям

  10073,6

  2

  Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг

  72621,7

  3

  Валовий прибуток

  28109

  4

  Комерційні витрати

  24710

  5

  Управлінські витрати

  -

  6

  Відсотки до отримання

  -

  7

  Прибуток (збиток) від продажу

  +3320

  8

  Відсотки до сплати

  122

  9

  Доходы от участия в других организациях

  -

  10

  Інші операційні доходи

  -

  11

  Інші операційні витрати

  234

  12

  Позареалізаційні доходи

  -

  13

  Дотации и компенсации бюджета

  -

  14

  Позареалізаційні витрати

  -

  15

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  +3034

  16

  Податок на прибуток

  284

  17

  Прибыль (убыток) от обычной работы

  -

  18

  Надзвичайні доходи

  -

  19

  Надзвичайні витрати

  -

  20

  Чистая прибыль (нераспределённая прибыль) (убыток) отчётного периода.

  +1253

  Вывод: чистая прибыль Гагаринского Райпо за апрель 2009 года составила 1253 рублей формируется в основном за счет реализации товаров и услуг, которых за этот месяц составила 10073,6 рублей, коммерческих расходов – 24710 рублей, остальные факторы на величину прибыли на оказывают большое влияние.

  Показатели финансовых результатов деятельности Гагаринского Райпо

  п / п

  Показник

  2007р.

  2009г.

  2009г. к 2007г.

  сума

  %

  1

  2

  3

  5

  6

  7

  1

  Выручка от реализации (без НДС и акцизов)

  57943

  96441

  + 38498

  166,4

  2

  Затраты на производство и реализацию продукции

  44303

  72023

  + 27720

  162,5

  3

  Прибыль от реализации продукции

  1876

  2642

  + 766

  140,8

  4

  Балансовая прибыль

  1805

  2104

  + 299

  116,5

  5

  Чистий прибуток

  692

  1434

  + 742

  207,2

  Выводы: в 2009 году чистая прибыль выросла в 2 раза или на 742 тысячи рублей, по сравнению с 2007 годом, что вызвало за счёт увеличения балансовой прибыли на 16,5% или на 299 тысяч рублей, а также прибыли от реализации, которая за анализируемый период увеличилась на 40,8% или на 766 тысяч рублей

  Наиболее мобильной частью оборотных средств являются денежные средства.

  Отраслевой состав прибыли от реализации продукции в Гагаринском Райпо

  Вид деятельности

  Прибыль, тыс.руб.

  Структура в % к итогу


  план

  факт

  план

  факт

  Товарооборот по всем отраслям

  97017

  98863

  98,3

  98,1

  Общепит

  563,0

  626,0

  0,6

  0,6

  Промышленной продукции

  У т.ч. заготовки

  170

  171,0

  0,2

  0,2

  Промышленные предприятия

  554

  609,0

  0,6

  0,6

  Прочей продукции, работ, услуг

  425,0

  467,0

  0,4

  0,5

  Разом

  98729,0

  100736

  100,0

  100,0

  Вывод: в 2009 году товарооборот фактически уменьшился на 0,2%. Общепит, реализация промышленной продукции в 2009 году остались неизменными, а реализация прочей продукции, работ и услуг увеличились на 0,1%.

  Анализ структуры денежных поступлений в Гагаринском райпо

  п / п

  Виды поступлений денежных средств по текущей деятельности

  Абсолютные величины, тыс. руб.

  Удельные веса в % к общей сумме поступлений

  Відхилення
  2008р.

  2009г.

  2008р.

  2009г.

  В абсолютных величинах, тыс. руб.

  В удельных весах, %

  В % к общей величине доходов

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Оплаченная выручка от продажи товаров, работ, услуг

  78078

  96441

  100,0

  100,0

  18363

  -

  123,5

  2

  Авансы, полученные от покупателей, заказчиков

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  Прочие поступления

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4

  Итого поступлений денежных средств по текущей деятельности

  78078

  96441

  100,0

  100,0

  18363

  х

  123,5

  Вывод: в Гагаринском Райпо за анализируемый период источником поступления денежных средств является выручка от продажи товаров, работ, услуг, которая в 2009 году увеличилась на 23,5% на 18363 тысячи рублей по сравнению с данными 2008 года.

  В таблице 5.3. представлены исходные данные для анализа расходов денежных средств.

  Анализ расходов денежных средств в Гагаринском Райпо.

  п / п

  Виды расходов денежных средств по текущей деятельности

  Абсолютные величины, тыс. руб.

  Удельные веса в % к общей сумме поступлений

  Відхилення
  2008р.

  2009г.

  2008р.

  2009г.

  В абсолютных величинах, тыс. руб.

  В удельных весах, %

  В % к общей величине доходов

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

  Денежные средства направленные:

  79576

  101465

  100,0

  100,0

  +21889

  ×

  +27,5

  1

  На оплату приобретённых товаров, работ, услуг

  63922

  81532

  80,3

  80,4

  +17610

  +0,1

  +27,5

  2

  На оплату труда

  7825

  10756

  9,8

  10,6

  +2931

  +0,8

  +37,4

  3

  На выплату дивидендов

  24

  20

  0,1

  0,1

  - 4

  -

  - 16,6

  4

  На расчёты по налогам и сборам

  3752

  4613

  4,7

  4,5

  +861

  - 0,2

  +22,9

  5

  На выдачу подотчётных сумм

  1493

  1760

  1,9

  1,7

  +267

  - 0,2

  +17,8

  6

  На оплату приобретённого оборудования

  2560

  2784

  3,2

  2,7

  +224

  - 0,5

  +8,7

  Вывод: в 2009году расход денежных средств по текущей деятельности увеличился на 27,5% или 21889 тысяч рублей по сравнению с данными 2008 года, что вызвано увеличением всех статей расходов.

  В свою очередь в структуре расходов принципиальных изменений не произошло.

  Так доля расхода денежных средств на оплату труда в 2009 году увеличилась на 0,8%, а доля направленных денежных средств на оплату товаров, работ, услуг выросла на 0,1%.

  Причём удельный вес направленных денежных средств на расчёты по налогам и сборам, а также на выдачу подотчётных сумм оказался ниже на 0,2%. Также за анализируемый период произошло снижение удельного веса на 0,5% направленных денежных средств на оплату машин, оборудования и транспортных средств, по сравнению с данными 2008 года.

  Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

  Показатели, характеризующие источники формирования запасов и затрат.

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Наличие собственных оборотных средств

  25938

  31766

  Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат

  59559

  68880

  Общая величина основных источников формирования запасов и затрат

  62158

  68880

  Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования.

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств

  5334

  7663

  Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат

  38955

  44777

  Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов (∆ОИ)

  41554

  44777

  Далее показатели обеспеченности запасов источниками их формирования интегрируются в трехкомпонентный показатель S, характеризующий тип финансовой устойчивости предприятия:

  S = { ∆СОС; ∆СД; ∆ОИ},

  СОС>0; ∆СД>0; ∆ОИ>0

  S ={1;1;1}

  В зависимости от значения, которое он принимает можно сделать вывод о финансовой устойчивости предприятия:

  абсолютная устойчивость, если S ={1;1;1};

  Выводы: Гагаринское Райпо имеет абсолютную финансовую устойчивость, т.к. у него отсутствуют неплатежи и причины их возникновения, отсутствуют нарушения внутренней и внешней финансовой дисциплины.

  Анализ относительных показателей финансовой устойчивости

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Нормативне значення

  Коефіцієнт автономії

  0,53

  0,56

  >0,5

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат

  1,25

  1,31

  > 1

  Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами

  0,98

  1,1


  1

  Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  0,77

  0,86

  0,5

  Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

  0,03

  0,07


  Коэффициент финансовой устойчивости (стабильности)

  0,56

  0,58

  0,6

  Індекс постійного активу

  0,98

  0,97

  <1

  Коэффициент реальной стоимости основных средств

  0,45

  0,47

  0,5

  Вывод: значение коэффициента автономии на начало года составлял 0,53, а на конец года 0,56, т.е. увеличился на 0,03, рост этого показателя свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах и говорит о том, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами.

  Коэффициент обеспеченности запасов и затрат на начало года составил 1,25, а на конец года 1,31, т.е. увеличился на 0,06, а это значит, что материальные запасы и затраты покрыты собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных средств, т.е. сумма собственных оборотных средств превышает сумму запасов и затрат, и предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость.

  Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами на начало года составил 0,98, а на конец года 1,1, т.е. увеличился на 0,03, а это означает, что предприятие за счет собственных оборотных средств полностью обеспечивает свои оборотные активы, и имеет абсолютную финансовую устойчивость.

  Коэффициент маневренности собственного капитала на начало года составил 0,77, а на конец года 0,86, значит, увеличился на 0,09, т.е. на 9% выросло количество собственного капитала находящегося в обращении для финансирования текущей деятельности предприятия.

  Невысокие значения коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств свидетельствует том, что внеоборотные активы на 93% сформированы из собственного капитала и лишь на 7% из долгосрочных заемных средств, т.е. предприятие слабо зависимо от привлеченного капитала.

  Значение коэффициента финансовой устойчивости (стабильности) соответствует нормативному значению, а это значит, что 60% активов предприятия финансируется за счет собственного капитала.

  Индекс постоянного актива снижается: на начало года его величина составляла 0,98, а на конец 0,97, что свидетельствует о снижении величины внеоборотных активов.

  Коэффициент реальной стоимости основных средств на начало года составил 0,45, а на конец 0,47, - увеличился на 0,02, т.е. на конец года общий капитал предприятия на 47% состоит из основных средств.

  Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності

  Показники

  На початок року

  На кінець року

  Нормативне значення

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,4

  0,3

  0,2

  Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности

  0,79

  0,82

  0,7-1

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  2,1

  2,2

  2

  Коефіцієнт втрати платоспроможності

  1,1

  > 1

  Вывод: Гагаринское Райпо – платежеспособное предприятие, т.к. коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормативному значению, а это значит, что все краткосрочные обязательства можно погасить за счет имеющейся денежной наличности. Коэффициент быстрой ликвидности на начало года составил 0,79, на конец года 0,82, т.е. увеличился на 0,03, данное увеличение отражает способность предприятия погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.

  Рост коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами, что обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности.

  Рассчитанный коэффициент утраты платежеспособности, свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не утратить платежеспособность.

  Аналіз ліквідності балансу


  На початок року

  На кінець року


  На початок року

  На кінець року

  А1

  22545

  40012

  П1

  22535

  30535

  А2

  2049

  7160

  П2

  2599

  0

  А3

  23941

  26502

  П3

  1297

  2908

  А4

  32817

  35883

  П4

  33621

  37114

  На початок року

  На кінець року

  Нормативне значення

  А1 > П1

  А1 > П1

  А1 ≥ П1

  А2 > П2

  А2 > П2

  А2 ≥ П2

  А3 > П3

  А3 > П3

  А3 ≥ П3

  А4 < П4

  А4 < П4

  А4 ≤ П4

  Вывод: характеризуя ликвидность баланса предприятия, можно сказать, что баланс предприятия абсолютно ликвиден, т.к., платежная готовность предприятия остается достаточно высокой, на это указывает то, что значения коэффициентов находятся в соответствии с нормативными. За отчетный период наблюдается увеличение наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. К концу периода возросла величина быстрореализуемых активов. Медленно реализуемые активы (т.е. в основном запасы и затраты) в течение отчетного периода превышали долгосрочные пассивы.

  Висновок

  В период финансового кризиса анализ финансового состояния предприятия приобретает особую актуальность. Основными показателями оценки финансового состояния предприятия являются показатели платежеспособности и ликвидности.

  Поняття «платоспроможність» і «ліквідність» дуже близькі. Від ступеня ліквідності балансу і підприємства залежить його платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний, так і майбутній стан розрахунків.

  Для оперативного внутреннего анализа текущей платежеспособности, ежедневного контроля за поступлением средств от продажи продукции, погашения дебиторской задолженности и прочими поступлениями денежных средств, а также для контроля за выполнением платежных обязательств перед поставщиками, банками и прочими кредиторами составляется платежный календарь, в котором, с одной стороны, подсчитываются наличные и ожидаемые платежные средства, а с другой — платежные обязательства на этот же период (1,5; 10; 15 дней, 1 месяц).

  Однією з характеристик стабільного положення і запорукою виживання підприємства служить його фінансова стійкість. Вона залежить як від стабільності економічного середовища, в рамках якої здійснюється діяльність підприємства, так і від результатів його функціонування, його активного і ефективного реагування на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів.

  Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. Финансовая устойчивость определяется по ряду коэффициентов.

  Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. Внешним проявлением ее является платежеспособность предприятия.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  314.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
  Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства на прикладі ВАТ Нижнекамскшина
  Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства на прикладі ВАТ Верхнекамскнефтехім
  Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
  Оптимізація фінансової стійкості та платоспроможності підприємства ВАТ Енерго
  Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості Єнотаєвський райспоживспілки
  Аналіз ліквідності платоспроможності та фінансової стійкості організації
  Показники та оцінка фінансової стійкості підприємства Заходи щодо зміцнення фінансової стійкості
  Аналіз фінансової стійкості підприємства
  © Усі права захищені
  написати до нас