Аналіз фінансової звітності на прикладі ГУП Весна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Введення

Економічний аналіз забезпечує дослідження економічних факторів, явищ, процесів їх взаємозв'язку і взаємообумовленості в їх становленні і розвитку з урахуванням що відбуваються в них кількісних і якісних змін, з виявленням нового, прогресивного, типового.

Предмет економічного аналізу - це господарські процеси, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що одержують відповідне відображення через систему економічної інформації.

Об'єктами економічного аналізу є економічні результати господарської діяльності. На промисловому підприємстві до об'єктів аналізу відносяться виробництво і реалізація продукції, її собівартість, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансові результати виробництва, фінансовий стан підприємства і т.д.

Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності функціонування господарюючих суб'єктів і пошук резервів такого підвищення. Для досягнення цієї мети проводяться: оцінка результатів роботи за минулі періоди; розробка процедур оперативного контролю за виробничою діяльністю; вироблення заходів щодо попередження негативних явищ в діяльності підприємства та її фінансові результати; розкриття резервів підвищення результативності діяльності; розробка обгрунтованих планів і нормативів.

У процесі досягнення основної мети аналізу вирішуються наступні задачі:

визначення базових показників для розробки виробничих планів і програм на майбутній період;

підвищення науково-економічної обгрунтованості планів і нормативів;

об'єктивне і всебічне вивчення виконання встановлених планів і дотримання нормативів за кількістю структурі і якості продукції, робіт і послуг;

визначення економічної ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

прогнозування результатів господарювання;

підготовка аналітичних матеріалів для вибору оптимальних управлінських рішень, пов'язаних з коригуванням поточної діяльності та розробкою стратегічних планів.

У конкретних умовах можуть ставитися й інші локальні цілі, які визначатимуть зміст процедур аналізу фінансово-господарської діяльності. Таким чином, загальний вміст аналітичних процедур може визначатися як специфікою роботи підприємства, так і обраним видом аналізу (проблемно-орієнтований, перспективний, оперативний і т.п.)

Змістовна сторона аналізу включає наступні елементи (процедури):

постановка і з'ясування конкретних завдань аналізу;

встановлення причинно-наслідкових зв'язків;

визначення показників і методів їх оцінки;

виявлення та оцінка факторів, що впливають на результати, відбір найбільш суттєвих;

вироблення шляхів усунення впливу негативних чинників і стимулювання позитивних.

Фінансовий аналіз в системі управління фінансами підприємства в найбільш загальному вигляді являє собою спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, що має на меті:

Оцінити поточне і перспективне майновий і фінансовий стан підприємства;

оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;

виявити доступні джерела засобів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації;

спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталу.

1. Аналіз бухгалтерського балансу (форми № 1)

1.1 Загальна оцінка структури і динаміки активів та їх джерел (горизонтальний і вертикальний аналіз балансу)

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) і характером джерел їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів). Ці відомості містяться в бухгалтерському балансі (ф № 1) та інших формах бухгалтерської звітності.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення власного оборотного капіталу в міру виникнення потреби за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів). Сигнальним показником фінансового стану виступає платоспроможність організації. Оскільки виконання фінансового плану в основному залежить від результатів виробничої та господарської діяльності в цілому, то можна сказати, що фінансовий стан визначається всією сукупністю господарських факторів. Отже, поряд з балансом, також залучаються для аналізу фінансового стану звіт про прибутки і збитки та інші форми звітності.

Основні завдання аналізу фінансового стану - визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за той чи інший період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються шляхом дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників і розбиваються на такі аналітичні блоки:

теоретичний аналіз факторів фінансового стану - внутрішніх і зовнішніх;

структурний аналіз активів;

структурний аналіз пасивів;

аналіз фінансового стану за абсолютними даними бухгалтерського балансу;

аналіз показників рентабельності та їх впливу на фінансовий стан;

аналіз фінансової стійкості, характеризується задовільною та незадовільною структурою балансу і відображає фінансові результати господарської діяльності;

аналіз ліквідності активів і балансу, під якою розуміється ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення (ліквідність активів) яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань;

аналіз платоспроможності, тобто здатності підприємства вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити і позики (кредитоспроможності) та інші платежі.

Таблиця 1. Аналітичний актив балансу фірми тис. руб.

Показники

Абсолютні величини

% До загальної величини активів

Зміни


На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Абсол. велич

% Від загальної велич активу

% Від зрад активу

1

2

3

4

5

6

7 = 5-4

8 = 6 /

підсумок 6

1. Необоротні

активи
НМА
в т.ч. патенти, ліцензії
Основні засоби

758

1152

15,4

20,3

394

4,9

52,3

в т.ч. зем. уч-ки
будівлі, машини
Незавершене

будівництво


938


16,6

938

16,6

124,6

Довгострокові

фін. вкладення
в т.ч. інвестиції

в дочірні
в ін організації
Разом по розд. 1

758

2090

15,4

36,9

1332

21,5

176,9

2. Оборотні активи
Запаси

256

298

5,2

5,3

42

0,1

5,6

в т. ч. сировину, матеріали та ін

130

173

2,6

3,1

43

0,5

5,7

тварини на вирощуванні
витрати в незавершеному виробництві
готова продукція і товари для перепродажу
витрати майбутніх періодів

126

125

2,6

2,2

-1

-0,4

-0,1

ПДВ

100

100

2,0

1,8


-0,2


Дебіторська заборгованість більше 12 міс.
в т.ч. аванси видані
Дебіторська заборгованість протягом 12 міс.

2842

3123

57,9

55,3

281

-2,6

37,3

в т.ч. покупці і замовники

2727

3075

55,5

54,3

348

-1,2

46,2

векселі до отримання
аванси видані
інші дебітори
Грошові кошти

955

53

19,4

0,9

-902

-18,5

-119,8

в т.ч. каса
розрахункові рахунки
валютні рахунки
інші грошові ср-ва
Інші оборотні активи
Разом по розд. 2

4153

3574

84,6

63,1

-579

-21,5

-76,9

Разом активів

4911

5664

100

100

753


100

За звітний період активи організації зросли на 753 тис. руб. (2090 +3574) - (758 +4153) (стор. 190 +290) або на 15,3% за рахунок збільшення обсягу необоротних активів на 1332 тис. крб., Або на 175,7%. За звітний період кошти були вкладені у необоротні активи. Придбано основні засоби: машини та обладнання на 223 тис. руб., Транспортні засоби на 118 тис. руб., Виробничий і господарський інвентар на 450 тис. руб., Інші види основних засобів на 6 тис. руб. Збільшення необоротних коштів відбулося також через незавершеного виробництва на 938 тис. руб.

Оборотні активи знизилися на 579 тис. руб. або на 13,9%. Найбільша величина в% відношенні до загальної величини активу припадає на дебіторську заборгованість - 55,3%.

У двох підрозділах активу балансу відображається заборгованість юридичних і фізичних осіб даному підприємству. , Умовно поділяється на два види: нормальна і невиправдана. Нормальна дебіторська заборгованість виникає не через недоліків у господарській діяльності організації, а внаслідок застосовуваних форм розрахунків за товари і послуги. Невиправдана дебіторська заборгованість виникає внаслідок недоліків у роботі організації (наприклад, при виявленні нестач, розтрат і розкрадань товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів).

Наявність великої дебіторської заборгованості слід розглядати як чинник, що негативно впливає на фінансове становище організації, а зростання її питомої ваги в підсумку балансу свідчить про його погіршення.

При цьому матеріальні оборотні кошти збільшилися на 43 тис. руб., А грошові кошти, навпаки зменшилися на 902 тис. руб.

Дані колонки 8 показують, за рахунок яких коштів і в якій мірі змінилася вартість майна організації. У бік збільшення: на 176,9% майно зросло за рахунок збільшення необоротних активів, у тому числі на 124,6% за рахунок незавершеного виробництва і на 52,3% за рахунок основних засобів. У бік зменшення: на 119,8% за рахунок грошових коштів.

В цілому слід зазначити, що структура сукупних активів характеризується значним перевищенням в їх складі частки 63,1%, їх частка значно зменшилася на 21,5% протягом року.

Таблиця 2

Показники

Абсол. величини

% До загальної величини пасивів

Зміни


На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

Абсол. велич

% Від загальної велич пасиву

% Від зрад пасиву

1

2

3

4

5

6 = 3-2

7 = 5-4

8 = 6/ітог6

3. Капітали і резерви


Статутний капітал

100

604

2,0

11,1

504

9,1

66,9

Додатковий капітал

716

663

14,6

12,2

-53

-2,4

7,0

Резервний капітал

47

47

1,0

0,9

0

-0,1

0

в т.ч. резерви, утворені в соотв. з законод.
резерви, утворені в соотв. з установчими документами

47

47

1,0

0,9

0

-0,1

0

Фонд соціальної сфери
Цільові фінансування і надходження
Нерозподілений прибуток минулих років
Нерозподілений прибуток звітного року

524

445

10,7

8,2

-79

-2,5

-10,5

Разом по розд. 3

1387

1759

28,2

31,1

372

2,9

49,4

4. Довгострокові зобов'язання
Позики і кредити
Відкладені податкові зобов'язання

16

27

0,3

0,5

11

0,2

1,5

Разом по розд. 4

16

27

0,3

0,5

11

0,1

1,5

5. Короткострокові зобов'язання
Позики і кредити
в т.ч. кредити банків
позики
Кредиторська заборгованість

2570

2940

52,3

54,0

370

1,7

49,1

в т.ч. постачальники та підрядники

621

592

12,6

10,9

-29

-1,7

-3,9

заборгованість перед персоналом

946

758

19,3

13,9

-188

-5,4

-25,0

заборгованість перед держ. позабюджетними фондами

419

478

8,5

8,8

59

0,3

7,8

заборгованість перед бюджетом

584

543

11,9

10,0

-41

-1,9

-5,4

аванси отримані
інші кредитори


569


10,4

569

10,4

75,6

Доходи майбутніх періодів

938

938

19,1

16,6

0

-2,5

0

Разом по розд. 5

3507

3878

71,4

68,4

371

-3,0

49,3

Всього пасивів

4911

5664

100

100

753

0

100

Велика частина всіх зобов'язань припадає на кредиторську заборгованість 52,3% на початок року і 54% на кінець року. З неї на кінець року: 13,9% - заборгованість перед персоналом; 10,9% - постачальники і підрядчики; 10% - заборгованість перед бюджетом; 8,8% - заборгованість перед позабюджетними фондами і 10,4% - інші кредитори. Підприємство працює з прибутком, але до кінця року прибутку було отримано менше на 79 тис. руб., Що склало її зниження на 15,1% (445: 524).

Пасивна частина балансу характеризується переважним перевищенням позикових коштів, які склали на кінець року 68,9%, причому їхня частка в загальному обсязі зменшилася протягом року на 2,9%. Частка власних коштів в обороті зросла на 2,9%, що позитивно характеризує діяльність організації. Структура позикових засобів перетерпіла ряд змін. Так, частка кредиторської заборгованості постачальникам збільшилася на 1,7% за рахунок збільшення заборгованості перед позабюджетними фондами на 0,3% та іншими кредиторами на 10,4%. У той же час заборгованість перед постачальниками і підрядниками зменшилася на 1,7%, перед персоналом на 5,4%, з податків і зборів на 1,9%.

Звернувши увагу на актив балансу, де відбулося збільшення за статтями «сировина і матеріали» і «основні засоби» можна припустити, що зростання кредиторської заборгованості пояснюється тим фактом, що виросли витрати майбутніх періодів - на ту ж суму виросло незавершене виробництво. Частина основних засобів додала статутний капітал підприємства, причому основні засоби були придбані за рахунок засновників.

Оборотні активи за гр. 5 складають 63,1%, а зобов'язання і позики 71,7%. Підприємство не в змозі перекрити свої борги.

Таблиця 3. Агрегований баланс фірми

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Майно всього (стор. 300)

4911

5664

Зобов'язання за все (стор. 700)

4911

5664

Необоротні активи

758

2090

Власний капітал (підсумок розділу 3)

1387

1759

Поточні активи (підсумок розділу 2):

4153

3574

Позиковий капітал (підсумок розділу 4 + підсумок розділу 5)

3523

3905

-Запаси і витрати (стор. 210 + стор 220)

256

298

-Довгострокові зобов'язання (стор. 590)

16

27

-Дебіторська заборгованість (стор. 230 + стор 240 + стор. 270)

2842

3123

-Короткострокові кредити і позики (стор. 610 + стор 630 + р. 640 + стор 650)

938

938

-Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (стор. 250 + стор 260)

955

53

-Кредиторська заборгованість (стор. 620 + стор 660)

2570

2940

Виконано основний закон бухгалтерського балансу, яка говорить, що всі активи (майно) повинні бути рівні всім пасивами (зобов'язанням). За звітний період відбулося збільшення розміру майна підприємства, що свідчить про зростання виробничих можливостей і заслуговує позитивної оцінки.

З таблиці видно, що запаси і грошові кошти значно зросли.

Довгострокові і короткострокові зобов'язання значно скоротилися.

Є кредиторська заборгованість в основному перед постачальниками і підрядниками.

Поточні активи мають велику вагу.

Ознаками «доброго» балансу є:

1) валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком року. Збільшилася на 753 тис. руб.

2) темпи приросту (у%) оборотних активів повинні бути вище, ніж темпи приросту у відсотках необоротних активів.

Темпи приросту оборотних - - 13,9% {(3574-4153) / 4153 х 100%}

Темпи приросту необоротних - 175,8% {(2090-758) / 758 х 100%}

Не відповідає.

3) власний капітал організації в абсолютному вираженні повинен перевищувати позиковий або темпи його зростання у відсотках повинні бути вище, ніж темпи росту позикового капіталу.

2090 - 5691 = -3601

Не відповідає.

4) темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові або кредиторської - трохи вище.

Темпи приросту дебіторської - 9,9% (3123-2842) / 2 842 х 100%

Темпи приросту кредиторської - 14,4% (2940-2570) / 2570 х 100%

Відповідає.

5) частка власних коштів у оборотних активах повинна бути більше 10%.

1759: 3574 = 49,2%

Відповідає.

6) в балансі має бути відсутня стаття «Непокритий збиток», тобто цифра в рядку 470 повинна бути без дужок.

Відповідає.

1.2 Аналіз ліквідності балансу (порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення)

Таблиця 4. Аналіз ліквідності балансу

Актив

На початок періоду

На кінець періоду

Пасив

На початок періоду

На кінець періоду

Платіжний надлишок або недолік (+,-)

1

2

3

4

5

6

7 = 2-5

8 = 3-6

Найбільш ліквідні активи (А1) стор 250 +260

955

53

Найбільш термінові зобов'язання-ства (П1) стор 620

2570

2940

-1615

-2887

Бистрореа-лізуемие активи (А2) стор. 240

2842

3123

Коротко-термінові пасиви (П2) стор 610 +630 +

660+2842

+3123

Повільно реалізовані активи (А3) стор 210 +220 +

230 +270

356

398

Долгосроч-ні пасив-ви (П3) стор 590

16

27

+340

+371

Труднореа-лізуемие активи (А4) стор 190

758

2090

Постійні пасиви (П4)

Стор. 490 +640 +

650

2325

2697

-1567

-607

Баланс

4911

5664

Баланс

4911

5664

-

-

На початок року: На кінець року:

А1 (955) <П1 (2570) А1 (53) <П1 (2940)

А2 (2842)> П2 (0) А2 (3123)> П2 (0)

А3 (356)> П3 (16) А3 (398)> П3 (27)

А4 (758) <П4 (2325) А4 (2090) <П4 (2697)

На початку і в кінці року баланс абсолютно ліквідною не може бути, тому що кредиторська заборгованість більше, ніж грошові кошти.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:

А 1 ≥ П 1; А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4.

Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу як недостатню. Зіставлення першого нерівності свідчить про те, що грошових коштів недостатньо, щоб покрити у найближчі 3 місяці кредиторську заборгованість. Причому за аналізований період зріс платіжний недолік найбільш ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань (співвідношення по першій групі). На початку аналізованого періоду співвідношення було 0,37 (955: 2570) до кінця періоду 0,018 (53: 2940). Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта терміновості є співвідношення 0,2 до 1. Звертає на себе увагу різке скорочення на 35,2 пункту (0,37 - 0,018) величини коефіцієнта терміновості. У результаті в кінці звітного періоду організація могла сплатити лише 1,8% своїх короткострокових зобов'язань, що свідчить про скрутному фінансовому становищі.

При цьому, виходячи з даних аналітичного балансу, можна зробити висновок, що причиною зниження ліквідності стало те, що короткострокова заборгованість збільшилася більш швидкими темпами (+49,3%), ніж грошові кошти (-119,8%).

1.3 Аналіз платоспроможності підприємства

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є:

а) наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку;

б) відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Таблиця 5. Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність

Коефіцієнти платоспроможності

На початок періоду

На кінець періоду

відхилення

1. Загальний показник ліквідності

0,96

0,59

-0,37

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,37

0,018

-0,352

3. Коефіцієнт «критичної оцінки»

1,48

2,14

+0,66

4. Коефіцієнт поточної ліквідності

1,62

1,22

-0,4

5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

0,22

0,63

+0,41

6. Частка оборотних коштів в активах

0,85

0,63

-0,22

7. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,15

0,09

-0,06

Загальний показник ліквідності

(А1 + 0,5 А2 + 0,3 А3): (П1 + 0,5 П2 + 0,3 П3)

{955 + (0, 5 х 2842 + 0,3 х 356): {2570 + 0,5 х 0 + 0,3 х 16} = 0,96

{53 + (0,5 х 3123) + (0,3 х 398)}: {2940 + 0,5 х 0 + 0,3 х 27} = 0,59

Нормальне обмеження ≥ 1. Динаміка негативна.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма 0,2)

на початок року 955: 2570 = ​​0,37 х 100% = 37%

на кінець року 53: 2940 = 0,018 х 100% = 1,8%

На початку року 37% зобов'язань може бути погашено підприємством в терміновому порядку, до кінця року тільки 1,8%. Це свідчить про дефіцит грошових коштів.

Коефіцієнт «критичної оцінки» (норма 0,7 - 0,8)

на початок року (2842 + 955): 2570 = ​​1,48

на кінець року (3123 + 53): 2940 = 2,14

Показує, що на початку року і в кінці року короткострокові зобов'язання можуть бути негайно погашені за рахунок грошових коштів, коштів у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахункам.

Коефіцієнт поточної ліквідності (норма 2 - 3,5)

на початок року 4153: 2570 = ​​1,62

на кінець року 3574: 2940 = 1,22

Підприємство не може впоратися з платоспроможністю до кінця року навіть мобілізувавши всі оборотні кошти.

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу відображає, яка частина функціонуючого (оборотного) капіталу «заморожена» у виробничих запасах і в дебіторській заборгованості.

Це становить:

на початок року 356: (4153 - 2570) = 0,22

на кінець року 398: (3574 - 2940) = 0,63

Також показує яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами. Коефіцієнт повинен бути достатньо високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних коштів. У даному випадку, він не великий на початок року 22% і значно високий до кінця року 63%. Однак збільшення показника в динаміці негативний факт.

Частка оборотних коштів в активі відповідно становить:

4153: 4911 = 0,85 на початок року

3574: 5664 = 0,63 на кінець року

Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства і його стійкість, є забезпеченість запасів (матеріальних оборотних активів) нормальними джерелами фінансування, до яких належать не тільки власний оборотний капітал, але і короткострокові кредити банку під товарно-матеріальні цінності, непрострочені заборгованість постачальникам, отримані аванси від покупців.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

На початок року (1387 - 758): 4153 = 0,15

На кінець року (1759-2090): 3574 = -0,09

Оборотні активи підприємства покриваються власними коштами більш ніж на 10% - його поточне фінансове становище визнається задовільним. На кінець року це всього 9%.

1.4 Аналіз кредитоспроможності підприємства

Під кредитоспроможністю організації розуміється наявність у нього передумов для одержання кредиту і повернення його в строк.

При аналізі кредитоспроможності використовують ряд показників, найбільш важливі з яких - норма прибутку на вкладений капітал і коефіцієнти ліквідності.

Загальна оцінка проводиться на основі аналізу динаміки прибутку на вкладений капітал (рентабельності).

Коефіцієнт ліквідності показує, що тільки 1,8% короткострокових зобов'язань організації може бути негайно погашена за рахунок грошових коштів клієнта. Чим вище даний коефіцієнт, тим надійніше позичальник.

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,22 показує, що підприємство не може впоратися з поточними зобов'язаннями, мобілізувавши всі оборотні кошти.

Порівняння фактичних показників кредитоспроможності встановлених банком критеріями дає уявлення про попереднє класі позичальника.

З метою більш точного визначення кредитоспроможності позичальника, а отже, і рівня фінансового ризику банку проводять факторний аналіз зазначених показників.

1.5 Аналіз ймовірності банкрутства

Для діагностики ймовірності банкрутства використовується кілька методів, заснованих на застосуванні:

- Аналізу великої системи критеріїв та ознак;

- Обмеженого кола показників:

- Інтегральних показників, розрахованих за допомогою:

а) скорингових моделей;

б) багатовимірного рейтингового аналізу;

в) мультиплікативного дискримінантного аналізу.

Згідно Методичній положенню за оцінкою фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу (від 12.08.1994 р. № 31-р), оцінка незадовільною структури балансу проводиться на основі трьох показників:

- Коефіцієнта поточної ліквідності;

- Коефіцієнта забезпеченості власними коштами;

- Коефіцієнтів втрати (відновлення) платоспроможності, які розраховуються наступним чином

Таблиця 6. Оцінка структури балансу

Показник

Розрахунок

Обмеження

На кінець періоду

Відхилення від нормативу

А

1

2

3

4

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

L 8 = (L 4 К.Г. +6 / t х Δ L 4) / 2

1,0

{1,22 +6 / 12 х (-0,4)} / 2 = 0, 6

-0,4

Коефіцієнт втрати платоспроможності

L 9 = (L 4 К.Г. + 3 / t х Δ L 4) / 2

1, 0

{1,22 +3 / 12 х (-0,4)} / 2 = 0, 56

-0,44

Коефіцієнт відновлення платоспроможності розраховується на період, рівний 6 місяцям, а коефіцієнт втрати платоспроможності - на період 3 місяці. Якщо коефіцієнт L 8 приймає значення <1 (як у нашому підприємстві), це свідчить про те, що в організації найближчим часом немає реальної можливості відновити платоспроможність.

1.6 Аналіз фінансової стійкості

1.6.1 Аналіз показників фінансової стійкості

Фінансовий стан підприємства (ФСП), його стійкості багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів а також від врівноваженості окремих видів активів і пасивів підприємства.

Таблиця 7. Значення коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість (в частках одиниці)

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

1. Коефіцієнт капіталізації

2,54

2,22

-0,32

2. Коефіцієнт забезпечення власними джерелами фінансування

0,15

-0,09

-0,24

3. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,28

0,31

+0,03

4. Коефіцієнт фінансування

0,39

0,45

+0,06

5. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,29

0,32

+0,03

Як показують дані таблиці 7, динаміка коефіцієнта капіталізації свідчить про достатню фінансової стійкості організації, так як для цього необхідно, щоб цей коефіцієнт був

1,5. На величину цього показника впливають наступні фактори: висока оборотність, стабільний попит на реалізовану продукцію, налагоджені канали постачання та збуту, низький рівень постійних витрат.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами у даній організації досить низький. Власними коштами покривалося на початку звітного періоду лише 15% оборотних активів, а в кінці року ще нижче.

Значення коефіцієнта фінансової незалежності нижче критичної точки 0,4 - 0,6, що свідчить про несприятливу фінансову ситуацію. тобто власникам належать 31% у вартості майна.

1.6.2 Аналіз достатності джерел фінансування для формування запасів

Таблиця 8. Зведена таблиця показників за типами фінансових ситуацій

Показники

Тип фінансової ситуації


Абсолютна

незалежність

Нормальна незалежність

Нестійкий стан

Кризовий стан

+ - Ф с = СОС - З п


- 629 <0

-629 <0

-629 <0

Ф т = КФ - пп-304 <0

-304 <0

Ф о = ВІ - З п
-304 <0

Ф З = (с. 490 - с. 190) - с. 210 = - 629

Ф Т = (с. 490 + с. 590) - с. 190 = - 304

Ф О = (с. 490 + с. 590 + с. 610) - с. 190 = - 304

Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство повністю залежить від позикових джерел фінансування. Власного капіталу і довго-і короткострокових кредитів і позик не вистачає для фінансування матеріальних оборотних коштів, тобто поповнення запасів йде за рахунок коштів, що утворюються в результаті уповільнення погашення кредиторської заборгованості, тобто S (Ф) = {0,0,0 }

Таблиця 9. Класифікація типів фінансового стану

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Загальна величина запасів (Зп) стор 210

256

298

Наявність власних оборотних коштів (ВОК) стор 490 - 190

629

-331

Функціонуючий капітал (КФ)

Стор. 490 +590 -190

645

-304

Загальна величина джерел (ВІ)

Стор. 490 + 590 + 610 -190

645

-304

+ - Ф З = ВОК - З П

373

-629

+ - Ф Т = КФ - З П

389

-602

+ - Ф О = ВІ - З П

389

-602

Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації

S (Ф) = {S (Ф З), S (Ф Т), S (Ф О)}

(1,1,1)

(0,0,0)

Дані таблиці 9 говорять про те, що в організації було абсолютно стійкий стан на початку року і кризовий стан в кінці року.

У цій ситуації необхідна оптимізація структури пасивів. Фінансова стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження запасів і витрат, а те, що вони явно завищені (особливо в кінці періоду), нам показав коефіцієнт маневреності капіталу.

1.7 Класифікація фінансового стану підприємства за зведеними критеріям бухгалтерського балансу

У Методичних рекомендаціях з розробки фінансової політики підприємства, затверджених Міністерством економіки РФ (наказ № 118 від 01.10.97), пропонується всі показники фінансово-економічного стану організації розділити на два рівні: перший і другий. Ці категорії мають між собою суттєві якісні відмінності.

Таблиця 10. Класифікація рівня фінансового стану

Показники фінансового стану

На початок року

На кінець року


Фактичне значення коефіцієнта

Кількість балів

Фактичне значення коефіцієнта

Кількість балів

L 2

0,37

9,6

0,018

0,2

L 3

1,48

11

2,14

11

L 4

1,62

10,9

1,22

4,6

L 6

0,85

10

0,63

10

L 7 (U 2)

0,15

2

-0,09

0,2

U 1

2,54

0

2,22

0

U 3

0,28

0

0,31

0,8

U 5

0,29

0

0,32

0

Разом


43,5


26,8

За даними розрахунку виходить, що аналізована організація на початку року входила до 3-го класу фінансового стану, але до кінця року показники стали набагато гірше - 4-й клас фінансового стану. Це нестійкий фінансовий стан, незадовільна структура капіталу, а платоспроможність знаходиться на нижній межі допустимих значень. Прибуток незначна, достатня лише для обов'язкових платежів до бюджету.

2. Аналіз звіту про прибутки та збитки (форми № 2)

2.1 Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів.

Таблиця 11. Аналіз прибутку

Найменування показника

Код стро-ки

За звіт-ний період

За аналогічних період минулого року

Відхи-ня

(+, -)

Рівень в% до виручки у звітному періоді

Рівень в% до виручки у минулому періоді

Відхи-ня рівня,%

1

2

3

4

5 = 3-4

6

7

8

Виручка (нетто) від продажу товарів, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів (В)

010

10838

10641

+197

100

100

-

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (С)

020

-10201

-9651

+550

94,1

90,7

3,4

У тому числі:

- Готової продукції

011- Товарів

012- Послуг промислового характеру

013Комерційні витрати (КР)

030Управлінські витрати (УР)

040Прибуток (збиток) від продажу (стор. 010-020-030-040) (П П)

050

637

990

-353

5,9

9,3

-3,4

Відсотки отримані (% підлогу)

060Відсотки до сплати (% ущ)

070


-9

-9


0,1

-0,1

Доходи від участі в інших організаціях (ДРД)

080Доходи від продажу основних засобів (ДпОС)

090Витрати за операціями з активами (РОА)

100

-82

-227

-145

0,8

2,1

-0,3

Інші доходи (ПРР)

120

10


10

0,1


+0,1

Інші витрати (ПРР)

130

-139

-77

+62

1,3

0,7

+0,6

Прибуток (збиток) до оподаткування (стор. 050 +060-070 +080 +090-100 +120-130) (П Б)

140

426

677

- 251

3,9

6,4

-2,5

Відкладені податкові активи

141Відкладені податкові зобов'язання

142

-11

-16

-5

0,1

0,2

-0,1

Податок на прибуток (н / п)

150

-96

-212

-116

0,9

2,0

-1,1

Інші аналогічні обов'язкові платежі

180

-113

-93

+20

1,0

0,9

+0,1

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (стор. 140 +141-142-150) (П Ч)

190

206

356

-150

1,9

3,3

-1,4

Всього доходів (010 +060 +080 +090 +120 +141) (Д)

-

10848

10641

+207

-

-

-

Всього витрат (020 +030 +040 +070 +100 +130 +142 +150) (Р)

-

10529

10192

337

-

-

-

Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат

Д / Р

1,03

1,044

-0,014

-

-

-

Коефіцієнт доходів і витрат організації повинен бути більше 1. Тоді діяльність підприємства є ефективною.

2.2 Аналіз впливу факторів на прибуток

Таблиця 12. Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток звітного року

Показники - фактори

Сума, тис. руб.

1. Кількість проданої продукції (робіт, послуг)

-91,58

Погано

2. Зміна цін на реалізовану продукцію

+110,3

Хор

3. Собівартість проданої продукції, товарів, робіт і послуг

-329

Погано

4. Комерційні витрати

-


5. Управлінські витрати

-


6. Відсотки до отримання

-


7. Відсотки до сплати

-9

Погано

8. Доходи від участі в інших організаціях

-


9. Доходи від продажу основних засобів

-


10. Витрати за операціями з активами

-145

Погано

11. Інші доходи

+10

Хор

12. Інші витрати

+62

Хор

13. Відкладені податкові активи

-


14. Відкладені податкові зобов'язання

-5

Погано

15. Податок на прибуток

-116

погано

Сукупний вплив чинників

-513,28

погано

1. Розрахунок впливу фактора «Виручка від продажу». При проведенні факторного аналізу необхідно враховувати вплив інфляції. Припустимо, що ціни на продукцію у звітному періоді зросли в порівнянні з базисним в середньому на 12%.

Тоді індекс ціни: J Ц = (100 + 12) / 100 = 1,12.

Отже, виручка від продажу у звітному періоді в порівнянних цінах буде дорівнює: В `= В 1 / J Ц, де:

В `- виручка від продажу в порівнянних цінах;

У 1 - виручка від продажу продукції в звітному періоді;

J Ц ​​- індекс ціни

Для аналізованої організації виручка в порівнянних цінах складе:

В `= 10838: 1,12 = 9677 тис. руб.

Отже, виручка від продажу продукції в звітному році в порівнянні з попереднім періодом збільшився за рахунок зростання ціни на 1161 тис. руб.

Δ У Ц = 10838 - 9677 = 1161 тис. руб.

Δ У кол-во = В `- Під = 9677 - 10641 = - 964 тис. руб.

А скорочення кількості реалізованої продукції призвело до зменшення виручки в звітному періоді на 964 тис. руб., Загальний же приріст виручки

1161 - 964 = 197 тис. руб.

Розрахунок впливу фактора «Ціна».

Для визначення ступеня впливу зміни ціни на зміну суми прибутку від продажу необхідно зробити наступний розрахунок:

Δ П П (Ц) = (Δ У Ц х R про Р) / ​​100 = (+1161 х 9,5) / 100 = +110,3 тис. руб., Де:

R про Р - рентабельність продажів у базисному періоді (табл. 11)

Тобто приріст цін на продукцію у звітному періоді у порівнянні з минулим періодом в середньому на 12% призвів до збільшення суми прибутку від продажу на 110,3 тис. руб.

Розрахунок впливу фактора «Кількість проданої продукції (товарів)».

Вплив на суму прибутку від продажу (П П) зміни кількості проданої продукції можна розрахувати наступним чином:

[(У 1 - У 0) - Δ У Ц] х R П 0 Δ У К х R П 0

Δ П П (К) = - = - де:

100 100

Δ П П (К) - зміна прибутку від продажу під впливом фактору «кількості проданої продукції»;

Δ У Ц - показник, зміна виручки від продажу під впливом ціни

Для аналізованої організації:

Δ П П (К) = (-964 х 9,5): 100 = - 91,58 тис. руб.

Таким чином, вплив вийшло негативним, тобто в результаті скорочення в звітному періоді обсягу отриманої виручки в порівнянних цінах сума прибутку від продажу зменшилася на 91,58 тис. руб., тому що на виручку крім ціни впливає і кількість реалізованої продукції (товарів).

2. Розрахунок впливу фактора «Собівартість проданої продукції» здійснюється наступним чином:

У 1 г (УС 1 - УС 0)

Δ П П (С) = -, де:

100

УС 1 і УС 0 - відповідно рівні собівартості в звітному і базисному періодах.

Δ П П (С) = (9677 х 3,4): 100 = -329 тис. руб.

Витрати - це фактори зворотного впливу по відношенню до прибутку. З таблиці. 11 бачимо, що собівартість у звітному періоді збільшилася на 550 тис. руб., А рівень її по відношенню до виручки від продажу збільшився на 3,4%. Це призвело до зменшення прибутку від продажу на 329 тис. руб.

3. Розрахунок впливу фактора «Комерційні витрати»

Для розрахунку використовується формула, аналогічна попередній:

У 1 г (УКР 1 - УКР 0)

Δ П П (КР) = -, де:

100

Комерційних і управлінських витрат немає.

Інші показники - фактори від іншої операційної та позареалізаційної діяльності, надзвичайні - не роблять настільки істотного впливу на прибуток, як фактори господарської сфери. Проте їхній вплив на суму прибутку можна визначити. У даному випадку використовується метод балансової ув'язки, факторна модель чистого прибутку звітного періоду адитивного виду.

Вплив факторів визначається по колонці 5 табл. 11 (абсолютні відхилення). Всі показники потрібно розділити на фактори прямого і зворотного впливу по відношенню до прибутку. На яку величину збільшується (зменшується) показник-фактор «прямої дії», на таку ж суму збільшується (зменшується) прибуток. Фактори «зворотної дії» (витрати) впливають на суму прибутку протилежним чином.

2.3 Розрахунок і факторний аналіз рентабельності

1. Вплив зміни виручки від продажу на R П:

У 1 - С 0 В 0 - С 0

Δ R П (У) = (- - -) х 100%

В 1 В 0

10838 - 9651 10641 - 9651

Δ R П (У) = (- - -) х 100 = 11% - 9,3% = +1,7%

10838 10641

2. Вплив зміни собівартості продажу на R П:

У 1 - З 1 В 1 - С 0

Δ R П (С) = (- - -) х 100%

В 1 В 1

10838 - 10201 10838 - 9651

Δ R П (С) = (- - -) х 100% = 5,9% - 11% = -5,1%

10838 10838

Сукупний вплив факторів становить:

Δ R П = +1,7 - 5,1 = -3,4%

Рентабельність продажів звітного періоду знизилася в порівнянні з рентабельністю минулого періоду на 3,4% табл. 11.

Зниження рентабельності звітного періоду на 1,4% відбулося в основному під впливом зниження показників рівня рентабельності продажів, а також за рахунок відносної перевитрати позареалізаційних витрат.

2.4 Оцінка впливу фінансового важеля (ЕФВ)

ЕФР показує, на скільки відсотків збільшується сума власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів в оборот підприємства.

Знаходиться за формулою:

Δ П Ч: П 0 Ч

До ФР = -

Δ П П: П 0 П

Δ П Ч - абсолютне відхилення прибутку за мінусом відсотків сплачених, з податку на прибуток за звітний період; (637 - 96 = 541)

Δ П П - абсолютне відхилення прибутку від продажу за звітний період;

(990 - 9 - 212 = 769)

П 0 Ч - величина прибутку за мінусом фінансових витрат у базисному періоді;

П 0 П - величина прибутку від продажу у базисному періоді;

(541 - 769): 769 0,296

До ФР = - = - = 82,9

(637 - 990): 990 0,357

2.5 Аналіз динаміки показників ділової активності та фінансового циклу

Таблиця 13. Значення коефіцієнтів ділової активності

Показники

Звітний період

Аналогічний минулий період

Відхилення (+, -)

1. Ресурсоотдачи (d 1)

1,913

2,167

-0,254

2. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (d 2)

3,032

2,562

+0,47

3. Термін оборотності матеріальних засобів (запасів) (d 6)

9,8

8,6

+1,2

4. Термін оборотності грошових коштів (d 7)

1,75

32,1

-30,35

5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (d 5)

6,16

7,67

-1,51

6. Середній термін погашення дебіторської заборгованості (d 9)

103,2

95,6

+7,6

7. Середній термін погашення кредиторської заборгованості (d 11)

3,69

4,14

-0,45

Ресурсоотдачи зменшилася. Значить, в організації повільніше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток.

Чим вище показник оборотності запасів, тим менше затоварення і тим швидше можна погашати борги.

Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, це розцінюється як свідчення нарощування обороту і не вважається тривожним сигналом.

Показник оборотності власного капіталу в звітному періоді трохи менше, ніж у минулому - на кожен рубль інвестованих власних коштів припадає менше на 1,51 тис. руб. виручки від продажу.

3. Аналіз Додатків до бухбалансу і Звіту про прибутки та збитки (форм № 3,4,5)

3.1 Оцінка складу та руху власного капіталу, розрахунок чистих активів

Таблиця 14. Аналіз руху власного капіталу

Показники

Залишок на 01.01.05

Залишок на 31.12.05

Залишок на 01.01.06

Залишок на 31.12.06

Відхилення

Темп росту,%


За 2005

За 2006

За 2005

За 2006

1. Статутний капітал

100

100

100

604

0

504

100

604

2. Додатковий капітал

716

716

716

663

0

0

100

92,6

3. Резервний капітал

47

47

47

47100

100

4. Нерозподілений прибуток


524

524

445


-79


84,9

Разом власний капітал

863

1387

1387

1759

524

372

160,7

126,8

Дані таблиці 14 показують, що за звітний рік у складі власного капіталу найбільшими темпами збільшувався статутний капітал (+604%). Прибуток зменшилася (84,9%). Зменшився додатковий капітал (92,6%).

Таблиця 15. Розрахунок чистих активів

Показники

Код рядка

На початок року

На кінець року

Активи

1.1. Нематеріальні активи

110

-

-

1.2. Основні засоби

120

758

1152

1.3. Незавершене виробництво

130


938

1.4. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

1351.5. Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення

140 +2501.6. Інші необоротні активи

1501.7. Запаси

210

256

298

1.8. ПДВ

220

100

100

1.9. Дебіторська заборгованість

230 +240

2842

3123

1.10. Грошові кошти

260

955

53

1.11 Інші оборотні активи

2701.12. Разом активи (1.1 - 1.11)

-

4911

5664

Пасиви

2.1. Довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами

5102.2. Інші довгострокові зобов'язання

515 +520

16

27

2.3. Короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами

6102.4. Кредиторська заборгованість

620

2570

2940

2.5. Заборгованість учасникам по виплаті доходів

6302.6. Резерви майбутніх витрат і платежів

6502.7. Інші короткострокові зобов'язання

6602.8. Разом пасиви, що виключаються з вартості активів (сума пунктів 2.1. - 2.7.)

-

2586

2967

Вартість чистих активів (разом активів мінус разом пасивів, п. 1.12 - п. 2.8)

-

2325

2697

Показник чистих активів на початок року був вище статутного капіталу на 2225 тис. грн., А до кінця року сума чистих активів збільшилася на 372 тис. руб., І цей показник перевищує статутний капітал на 2093 тис. руб. Тенденція негативна.

3.2 Аналіз руху грошових коштів

Таблиця 16. Рух грошових коштів, розраховане непрямим методом

Показники

Сума, тис. руб.

Нарахована амортизація

137

Зміна обсягу незавершеного виробництва

-

Зміна обсягу готової продукції

-

Зміна витрат майбутніх періодів

-1

Зміна авансів виданих

+33

Зміна дебіторської заборгованості

-281

Зміна заборгованості постачальникам

-29

Зміна за авансами одержаними

-24

Сплата відсотків за користування кредитом

-

Короткострокові фінансові вкладення

-

Використання фонду соціальної сфери

-

Зміна виробничих запасів (+ ПДВ)

+42

Зміна кредиторської заборгованості

-371

Довгострокові фінансові вкладення

-

Зміна заборгованості за кредитами і позиками

-

Прибуток за вирахуванням податків та обов'язкових платежів

-150

Зміна в стані грошових коштів

-644

3.3 Аналіз руху позикових коштів

Таблиця 17

Показники

На початок

року

На кінець

року

Зміни

 1. Довгострокові зобов'язання

(Підсумок разд. IY балансу)

 1. Короткострокові зобов'язання

і пасиви (див. розд. Y балансу)

3. Доходи майбутніх періодів

(Див. розд. Y балансу)

 1. Скориговані позикові

кошти (р. 1 + р. 2 - ряд 3)

16


3507


938


4461

27


3878


938


4843

+11


+371


0


+382

3.4 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Таблиця 18. Аналіз складу і руху дебіторської заборгованості

Найменування показника

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Темп зростання залишку,%

Відхилення залишку, тис. руб.


Сума, тис. руб.

Уд. вага,%

Сума, тис. руб.

Уд. вага,%1. Дебіторська заборгованість, всього

середня

2842

100

2983

100

104,96

141

1.1. Короткострокова

2842

100

2983

100

104,96

141

1.1.1. у тому числі прострочена

1.1.1.1. з її тривалістю понад 3 місяців1.2. Довгострокова

-

-

-

-

-

-

1.2.1. у тому числі прострочена1.2.1.1. з її тривалістю понад 3 місяцівДані табл. 18 показують, що до кінця року сума залишку дебіторської заборгованості зросла в організації майже на 5%. Частка короткострокової заборгованості не змінилася, залишилася 100%. Довгострокової заборгованості немає. Середня оборотність дебіторської заборгованості 3,6 обороту (10838: 2983), а середній термін погашення склав 100 днів (360: 3,6).

Таблиця 19. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості

Показник

Минулий рік

Звітний рік (середня)

Зміна, (+, -)

1. Оборотність дебіторської заборгованості, в оборотах

0,26

0,28

+0,02

1.1. в тому числі короткостроковій

0,26

0,28

+0,02

2. Період погашення дебіторської заборгованості, дні (360 днів)

95

100

+5

2.1. в тому числі короткостроковій

95

100

+5

3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів,%

68,4

83,5

+15,1

4. Частка дебіторської заборгованості покупців і замовників у загальному обсязі поточних активів,%

57,9

52,7

-5,2

5. Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі дебіторської заборгованості,%

-

-


Дані розрахунків табл. 19 показують, що стан розрахунків з дебіторами у порівнянні з минулим роком у організації дещо поліпшилося. Сталося це через зменшення частки дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів. На 5 днів збільшився середній термін погашення дебіторської заборгованості, який склав 100 днів. Частка дебіторської заборгованості склала 83,5%, а частка заборгованості покупців і замовників - 52,7% загального обсягу поточних активів організації, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому через стан дебіторської заборгованості.

Таблиця 3. Аналіз стану дебіторської заборгованості

Найменування

показника

Всього на початок 2006 року

Всенго на кінець 2006 року

У тому числі за строками освіти
До 1 міс.

Від 1 міс. до 3 міс.

Від 3 міс. до 6 міс.

Від 6 місяців до 12 міс

Понад 12 міс.

Розрахунки з покупцями і замовниками

42392

44791

6753

26723

5803

5069

443

Аванси видані

7200

6100

5810

0

0

290

0

Інші дебітори

11760

12283

4213

122

7948

0

0

Всього дебіторська заборгованість

61352

63174

16776

26845

13751

5359

443

У% до загальної суми дебіторської заборгованості

-

100

26,56

42,49

21,77

8,48

0,7

З даних табл. 3 видно, що основну частину дебіторської заборгованості становить

Аналіз дебіторської заборгованості необхідно доповнити аналізом кредиторської заборгованості. З даних порівняльного аналітичного балансу бачимо, що кредиторська заборгованість зросла 14,4% (2940: 2570) і її частка до кінця року склала до валюти балансу 51,9% (2940: 5664), що свідчить про збільшення «безкоштовних» джерел покритті потреби реалізації в оборотних коштах.

Таблиця 20. Аналіз складу і руху кредиторської заборгованості

Показник

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Темп зростання залишку,%

Відхилення залишку, тис. руб.


Сума, тис. руб.

Уд. вага,%

Сума, тис. руб.

Уд. вага,%1. Кредиторська заборгованість, усього (середня)

2570

100

2756

100

107,2

186

1.1. Короткострокова

2570

100

2756

100

107,2

186

1.1.1. у тому числі прострочена1.1.1.1. з її тривалістю понад 3 місяців1.2. Довгострокова

-


-
1.2.1. у тому числі прострочена1.2.1.1. з її тривалістю понад 3 місяцівТаблиця 21. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Показник

Кредиторська

Дебіторська

1. Темп росту,%

107,2

104,96

2. Оборотність, в оборотах

3,93

0,28

3. Оборотність, в днях

91,5

100

Порівняння стану дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє зробити наступний висновок: в організації переважає сума дебіторської заборгованості, але темп її приросту менше, ніж темп приросту кредиторської заборгованості. Причина цього - у більш низькій швидкості обертання дебіторської заборгованості в порівнянні з кредиторською. Така ситуація веде до дефіциту платіжних засобів, що може призвести до неплатоспроможності організації.

Щоб проаналізувати стан кредитів і позик організації, необхідно, використовуючи дані бухгалтерського балансу, розділу 7 форми № 5 і дані внутрішнього обліку, скласти аналітичну таблицю.

Таблиця 22. Аналіз кредитів і позик

Показник

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Темп зростання залишку,%

Відхилення залишку, тис. руб.


Сума, тис. руб.

Уд. вага,%

Сума, тис. руб.

Уд. вага,%1. Короткострокові кредити

-


-
2. Короткострокові позики

-


-
3. Довгострокові кредити

-


-
4. Довгострокові позики

-


-
Разом кредитів і позик


100


100Організація не має кредитів і позик.

3.5 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів

Використання основних фондів визнається ефективним, якщо відносний приріст фізичного обсягу продукції чи прибутку перевищує відносний приріст вартості основних засобів за аналізований період.

Таблиця 23. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+, -)

Темп зростання,

%

1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

1443

1640

+197

113,7

2. Прибуток від продажу продукції, тис. руб.

990

814

-176

82,2

3. Коефіцієнт зносу,%

47,5

37,3

-10,2

78,5

4. Коефіцієнт придатності,%

52,5

62,7

10,2

119,4

5. Коефіцієнт оновлення,%


43,46. Термін оновлення основних засобів, років


1,817. Коефіцієнт інтенсивності оновлення


1,988. Коефіцієнт вибуття,%


27,99. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні,%

15,4

36,9

+21,5

239,6

10. Питома вага активної частини в загальному обсязі основних засобів,%

11. Фондорентабельность,% (стор. 2: стор 1)

68,6

49,6

-19

72,3

12. Фондовіддача,%

14

11,3

-2,7

80,7

13. Фондомісткість,%

7,1

8,8

+1,7

123,9

14. Фондоозброєність

За даними таблиці можна зробити висновок, що ефективність використання основних засобів у звітному році знизився в порівнянні з попереднім роком на 19%.

Висновок

Вертикальний аналіз балансу дозволяє зробити наступний висновок: частка власного капіталу організації збільшилася на 2,9 процентний пункт і становить 32,3% до балансу. На позиковий капітал організації доводиться 71,7% до кінця року, і це на 2,9 процентних пункту менше, ніж на початку року. Частка позикового капіталу знизилася в основному за рахунок скорочення частки короткострокових зобов'язань 3,1 процентних пункту, а саме за рахунок зниження на 5,4 процентних пункту заборгованості перед персоналом.

У цілому капітал організації в звітному році сформувався на 68,9% за рахунок позикових джерел та на 31,1% за рахунок власних джерел.

У складі активів організації відсутні нематеріальні активи. Значить організація не є інноваційною і не вкладає кошти в патенти, технології, іншу інтелектуальну власність.

Звернувши увагу на актив балансу, де відбулося збільшення за статтями «сировина і матеріали» і «основні засоби» можна припустити, що зростання кредиторської заборгованості пояснюється тим фактом, що виросли витрати майбутніх періодів - на ту ж суму виросло незавершене виробництво. Частина основних засобів додала статутний капітал підприємства, причому основні засоби були придбані за рахунок засновників.

Оборотні активи за гр. 5 складають 63,1%, а зобов'язання і позики 71,7%. Підприємство не в змозі перекрити свої борги.

Ознаками «доброго» балансу є:

1) валюта балансу в кінці звітного періоду повинна збільшуватися в порівнянні з початком року. Збільшилася на 753 тис. руб.

2) темпи приросту (у%) оборотних активів повинні бути вище, ніж темпи приросту у відсотках необоротних активів.

Темпи приросту оборотних - - 13,9% {(3574-4153) / 4153 х 100%}

Темпи приросту необоротних - 175,8% {(2090-758) / 758 х 100%}

Не відповідає.

3) власний капітал організації в абсолютному вираженні повинен перевищувати позиковий або темпи його зростання у відсотках повинні бути вище, ніж темпи росту позикового капіталу.

2090 - 5691 = -3601

Не відповідає.

4) темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові або кредиторської - трохи вище.

Темпи приросту дебіторської - 9,9% (3123-2842) / 2 842 х 100%

Темпи приросту кредиторської - 14,4% (2940-2570) / 2570 х 100%

Відповідає.

5) частка власних коштів у оборотних активах повинна бути більше 10%.

1759: 3574 = 49,2%

Відповідає.

6) в балансі має бути відсутня стаття «Непокритий збиток», тобто цифра в рядку 470 повинна бути без дужок.

Відповідає.

При цьому, виходячи з даних аналітичного балансу, можна зробити висновок, що причиною зниження ліквідності стало те, що короткострокова заборгованість збільшилася більш швидкими темпами (+49,3%), ніж грошові кошти (-119,8%).

Оборотні активи підприємства покриваються власними коштами більш ніж на 10% - його поточне фінансове становище визнається задовільним. На кінець року це всього 9%.

Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство повністю залежить від позикових джерел фінансування. Власного капіталу і довго-і короткострокових кредитів і позик не вистачає для фінансування матеріальних оборотних коштів, тобто поповнення запасів йде за рахунок коштів, що утворюються в результаті уповільнення погашення кредиторської заборгованості, тобто S (Ф) = {0,0,0 }

Фінансова стійкість може бути відновлена ​​шляхом обгрунтованого зниження запасів і витрат, а те, що вони явно завищені (особливо в кінці періоду), нам показав коефіцієнт маневреності капіталу.

За даними розрахунку виходить, що аналізована організація на початку року входила до 3-го класу фінансового стану, але до кінця року показники стали набагато гірше - 4-й клас фінансового стану. Це нестійкий фінансовий стан, незадовільна структура капіталу, а платоспроможність знаходиться на нижній межі допустимих значень. Прибуток незначна, достатня лише для обов'язкових платежів до бюджету.

Зниження рентабельності звітного періоду на 1,4% відбулося в основному під впливом зниження показників рівня рентабельності продажів, а також за рахунок відносної перевитрати позареалізаційних витрат.

Показник оборотності власного капіталу в звітному періоді трохи менше, ніж у минулому - на кожен рубль інвестованих власних коштів припадає менше на 1,51 тис. руб. виручки від продажу.

За звітний рік у складі власного капіталу найбільшими темпами збільшувався статутний капітал (+604%). Прибуток зменшилася (84,9%). Зменшився додатковий капітал (92,6%).

Показник чистих активів на початок року був вище статутного капіталу на 2225 тис. грн., А до кінця року сума чистих активів збільшилася на 372 тис. руб., І цей показник перевищує статутний капітал на 2093 тис. руб. Тенденція негативна.

Аналіз дебіторської заборгованості необхідно доповнити аналізом кредиторської заборгованості. З даних порівняльного аналітичного балансу бачимо, що кредиторська заборгованість зросла 14,4% (2940: 2570) і її частка до кінця року склала до валюти балансу 51,9% (2940: 5664), що свідчить про збільшення «безкоштовних» джерел покритті потреби реалізації в оборотних коштах.

Ефективність використання основних засобів у звітному році знизився в порівнянні з попереднім роком на 19%.

Список використаної літератури

 1. Податковий кодекс РФ від 31 липня 2005 р. № 146-ФЗ (частина перша).

 2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1 і частина 2

 3. Наказ МНС РФ від 26.02.2005 № БГ-3-02/98 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування 25 Глави« Податок на прибуток організацій »2-ї частини НК РФ;

 4. Наказ Мінфіну РФ від 28.06.2006 № 60н "Про затвердження методичних рекомендацій про порядок формування бухгалтерської звітності організації»;

 5. Лист Мінфіну РФ від 23.05.2005 № 66 «Про методичні рекомендації по складу і обліку витрат, що включаються до собівартості проектної та вишукувальної продукції (робіт, послуг) для будівництва, і формування фінансових результатів» та ін

 6. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.05 р. № 49

 7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та інструкція по його застосуванню (затверджені наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н

 8. Адамов В.Є., Ільєнкова С.Д. Економіка і статистика фірм - М.: изд-во «Фінанси та статистика», 2006

 9. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М., «Фінанси і статистика» 2005.

 10. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. Підручник. М.: Річ навіть і сервіс. 2007

 11. Козлова Е.П., Парашутін Н.В. Бухгалтерський облік, М.: «Фінанси та статистика», 2006.

 12. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 3-е изд., Перераб. ідоп. - М: ИНФРА-М, 2006-635 з

 13. Фінансовий аналіз діяльності фірми. - М., «Іст-Сервіс», 2006.

 14. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. - М. «ИНФРА-М» 2005.

 15. Шишкін О.К., Вартанян С.С., Бухгалтерський облік і фінансовий аналіз на комерційних підприємства. - М.: «Инфра - М» 2006.

Загальні і спеціальні джерела

2.1. Алборов Р.А. Вибір облікової політики підприємства: Принципи і практичні рекомендації. М.: 2006 р.

2.2. Бакаєв О.С., Шнейдман Л.З. Облікова політика підприємства. / М.: «Бухгалтерський облік» 2005 р.

2.3. Безруких П.С., Кондраков Н.П., Палій В.Ф. та ін Бухгалтерський облік: Підручник / Під. ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерський облік, 2006.

2.4. Бойкова М. Нові резерви в податковому обліку. / АКДИ «Економіка і життя. - 2006. № 9.

2.5. Бухгалтерський аналіз: Пер. з англ. С.М. Тімачева. - Київ: «Статистика», 2005. - 458 с.

2.6. Бухгалтерський облік. Офіційні матеріали. М.: ИНФРА-М, 2006. - 481 с.

2.7. Бухгалтерський облік / За ред. А.В. Власова, Л.С. Зернова. - М.: Наука, 2005. - 592 с.

2.8. Бухгалтерський облік: Підручник / За ред. П.С. Безруких. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Наука, 2005. - 718 с.

2.9. Волков Н.Г. Облік витрат майбутніх періодів. / Бухгалтерський облік. - 2006. № 22.

2.10. Вилкова Є.С. Оптимізація податку на майно при розробці облікової політики. / Податковий вісник. - 2006. № 1.

2.11. Дорогостайським В. Створення резервів: законодавча база та бухгалтерський облік. / Фінансова газета. - 2006. № 50.

2.12. Захар'їн В.Р. Бухгалтерський облік готової продукції. / Консультант Бухгалтера. - 2006. № 8.

2.13. Захар'їн В.Р. Формування облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку на 2006 рік. / Консультант Бухгалтера. - 2006, № 11.

2.14. Захар'їн В.Р. Формування облікової політики організації для цілей податкового обліку на 2006 рік. / Консультант Бухгалтера. - 2005, № 12.

2.15. Касьянова Г.Ю. Документування господарських операцій. / Бухгалтерський облік. - 2006. № 19.

2.16. Кир'янова З.В. Теорія бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і кредит, 2006. - 346 с.

2.17. Кисельова М. Облікова політика на 2006 рік для цілей бухгалтерського і податкового обліку. / Фінансова газета. - 2006, № 1.

2.18. Клімова М.А. Як правильно оформити облікову політику організації. - М: «Податковий вісник», 2006.

2.19. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. Бухгалтерський облік в організації - М.: «Фінанси і статистика» 2005 р.

2.20. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. Розподіл прибутку організацій / / Додаток до журналу «Бухгалтерський облік». - 2006. - № 4. - С. 51

2.21. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. Облік інших доходів і витрат / / Додаток до журналу «Бухгалтерський облік». - 2006. - № 3. - С. 63.

2.22. Козлова С. Незавершене виробництво: особливості розподілу витрат. / Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2005. № 24.

2.23. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. - М.: Наука, 2005. - 548 с.

2.24. Кондраков Н.П. Основи бухгалтерського обліку - СП.: ИНФРА-М, 2006.

2.25. Костильов В.А. Бухгалтерський і податковий облік в організації. / Аудиторські відомості. - 2006. № 4 - 6.

2.26. Костильов В.А. Бухгалтерський і податковий облік: проблеми взаємодії. / Бухгалтерський облік. - 2006. № 13.

2.27. Костюк Г.І., Л.П. Романовська. Як сформувати регістри податкового обліку. / Бухгалтерський облік. - 2005. № 7.

2.28. Крутякова Т., Ю. Мельникова. Податок на прибуток. Податковий облік. / Економіко-правовий бюлетень. - 2005. № 4.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
339.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансової звітності ГУП Весна
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності
Аналіз та оцінка управління оборотними активами підприємства на прикладі ГУП Кореневський експериментальний
Аналіз фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності 5
Аналіз фінансової звітності 2
Аналіз фінансової звітності 3
Аналіз фінансової звітності 2
Аналіз фінансової звітності 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru