додати матеріал


Аналіз фінансової діяльності підприємства 2 Аналіз ліквідності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Санкт-Петербурзький державний ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра «Підприємництво і комерція»

Курсова робота

З дисципліни «Фінансовий менеджмент»

На тему «Аналіз фінансової діяльності підприємства»

2010р.

ЗМІСТ

 1. Введення

 2. Вихідні дані

 3. Аналіз ліквідності балансу організації

2.1 Коефіцієнти поточної ліквідності (платоспроможності)

2.2 Коефіцієнти довгострокової ліквідності

3. Аналіз ділової активності організації

3.1 Показники оборотності активів організації

3.2 Показники оборотності пасивів організації

4. Аналіз результативності діяльності організації

4.1 Показники віддачі

4.2 Показники прибутковості основної діяльності

4.3 Показники прибутковості

4.4 Показники рентабельності

4.5 Показники прибутковості

4.6 Показники профітабельної

5. Аналітичне угруповання й аналіз статей балансу активу і пасиву

6. Висновки

7. Список літератури

1. ВСТУП

Основною господарською структурною одиницею в умовах ринкової економіки є підприємство. Саме підприємство є виробником товарів і послуг. Підприємство має самостійність в організації виробництва і комерційної свободою. Воно визначає шляхи та способи реалізації своєї продукції, вибирає контрагентів, з якими матиме справу. Володіючи самостійністю, підприємство бере на себе відповідальність за результати здійснюваної діяльності. Важливою умовою комерційної свободи є також вільне ціноутворення.

Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства є необхідною умовою грамотного прийняття управлінських і підприємницьких рішень. Одним з основних джерел для аналізу ефективності роботи підприємства є бухгалтерський баланс. Бухгалтерська звітність підприємства є завершальним етапом облікового процесу. У ній відображаються підсумкові дані, що характеризують майнове і фінансове становище підприємства, результати його господарської діяльності.

Фінансовий стан підприємства характеризується платоспроможністю, прибутковістю, ефективністю використання активів і власного капіталу, ліквідністю.

Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в зв'язку з посиленням фінансових обмежень і необхідністю оцінки кредитоспроможності організації. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан підприємства з позиції ліквідності. Якщо величина оборотних активів недостатня порівняно з короткостроковими пасивами, то поточне становище підприємства нестійкий - цілком може виникнути ситуація, коли воно не буде мати достатньо коштів для розрахунку за своїми зобов'язаннями.

Основними споживачами інформації про поточної ліквідності підприємства виступають партнери, що надають підприємству товарні кредити, фінансово-кредитні установи, що надають короткострокові кредити на поповнення оборотних коштів фірми, спекулянти, що працюють з фінансовими інструментами підприємства на біржах.

Рівень короткострокової ліквідності оцінюється за системою аналітичних показників - коефіцієнтів короткострокової ліквідності, заснованих на зіставленні оборотних коштів і короткострокових пасивів підприємства.

З позиції мобільності оборотні активи можуть бути розділені на три групи:

 • грошові кошти в касі і на розрахункових рахунках підприємства - найбільш мобільні засоби, які можуть бути використані для поточних розрахунків негайно;

 • інші мобільні активи (грошові еквіваленти, короткострокові фінансові вкладення, короткострокові дебітори), для звернення яких в грошову готівку потрібен певний час;

 • найменш ліквідні поточні активи - матеріально-виробничі запаси, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція та ін

2.Ісходние дані. Баланс.

Таблиця 1.1

I. Необоротні активи

Код

Період 1

Період 2

Період 3

Період 4

Нематеріальні активи (04. 05)

П

в тому числі:

патенти, ліцензії, товарні знаки

організаційні витрати

ділова репутація організації

Основні засоби (01, 02), в тому числі:

120

8927405

8725239

8736735

8793765

земельні ділянки і об'єкти природокористування

121

7740

будівлі, машини та обладнання

122

8817265

8607777

8602777

8641850

Інші види основних засобів

123

110140

117462

133958

144175

Незавершене будівництво (07, 08, 16)

130

858575

915742

819935

831478

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03, 02)

в тому числі:

майно для передачі в лізинг

майно, надане за договором прокату

Довгострокові фінансові вкладення (58, 59)

140

239760

239877

248244

228573

в тому числі:

інвестиції в дочірні суспільства

141

8089

8089

8080

8080

інвестиції в залежні суспільства

142

2005

2005

2005

2005

інвестиції в інші організації

143

14145

14145

14145

6861

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

інші довгострокові фінансові вкладення

145

215521

215638

224014

211627

інші необоротні активи

Разом у розділі I

190

10025740

9880858

9804914

9853816

II. Оборотні активи

Запаси

210

480529

699427

641354

778471

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211

457800

672453

618419

757618

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

1543

2130

2207

3194

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20,21,23,29,44,46)

213

7486

8730

9389

6180

готова продукції я товари для перепродажу

214

9511

7645

5788

4037

товари відвантажені (45)

215

687

-

витрати майбутніх періодів (97)

216

4189

8469

4864

7442

інші запаси і витрати

217

Податок на додану вартість за пріобретенньм цінностей

220

188525

198408

239415

216336

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

549510

551030

547326

542866

в тому числі:

покупці і замовники (62, 63, 76)

231

векселі до отримання (62)

заборгованість дочірніх і залежних товариств

аванси видані (60)інші дебітори

235

549510

551030

547326

542866

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

2146719

1873799

1510842

1817021

в тому числі:

покупці і замовники (62, 63,76)

241

1684551

1516246

1046561

1564282

векселі до отримання (62)

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

аванси видані (60)

245

15169

25702

31120

17529

інші дебітори

246

446999

331851

433161

235210

Короткострокові фінансові вкладення (58, 59, 81)

250

95114

78270

17784

379572

в тому числі:

позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

власні акції, викуплені в акціонерів

інші короткострокові фінансові вкладення

253

95114

78270

17784

379572

Грошові кошти, в тому числі:

260

19117

21492

25763

16274

каса (50)

261

266

269

278

265

розрахункові рахунки (51)

262

18788

19628

20290

9471

валютні рахунки (52)

інші грошові кошти (55,57)

264

63

1595

5195

6538

Інші оборотні активи

Разом по розділу II

290

3479514

3422426

2982484

3750540

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

13505254

13303284

12787398

13604356


Таблиця 1.2. Баланс по пасивах підприємства з по 01.01.2009 по 31.12.2009

III. Капітал і резерви

Код

Період 1

Період 2

Період3

Період4

Статутний капітал (80)

410

507444

507444

507444

507444

Додатковий капітал (83)

420

9985553

9929668

9929677

9923723

Резервний капітал (82)

430

У тому числі:

резервні фонди, утворені відповідно до законодавства

Фонд соціальної сфери

440

3717

1768

1768

Цільові фінансування і надходження (86)

Нерозподілений прибуток минулих років (84)

Непокритий збиток минулих років (84)

465

-482623

-481902

-481902

-474173

Нерозподілений прибуток звітного року (84)

Непокритий збиток звітного року (84)

475

-97304

-504354

-1052370

-67780

Разом у розділі III

490

9916787

9452624

8904617

9889214

IV. Довгострокові зобов'язання

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити (66)

610

597571

703803

823212

809531

в тому числі:

кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611

597571

629583

815121

801440

позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612

74220

8091

8091

Кредиторська заборгованість

620

1818982

1975481

1875942

1800602

в тому числі:

постачальники та підрядники (60, 76)

621

1040661

1181210

1095205

885316

векселі до сплати (60)

622

25246

15246

15246

15146

заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами

заборгованість з оплати праці перед персоналом

624

124535

106437

135710

64286

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

625

55402

124584

183466

252795

заборгованість перед бюджетом (68)

626

213754

223109

203547

158495

аванси отримані (62)

627

38194

33792

38656

171254

інші кредитори

628

321190

291103

204112

253310

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630

9787

8307

8451

7223

Доходи майбутніх періодів (98)

640

30380

30613

44362

43927

Резерви майбутніх витрат (96)

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

Разом у розділі V

690

2456720

2718204

2751967

2661283

БАЛАНС (сума рядків 490 +590 + 690)

700

13505254

13303284

12787398

13604356

Таблиця 1.3 Фінансові результати діяльності підприємства за 2009р.

I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Код

Період 1

Період 2

Період3

Період4

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт послуг (за мінусом податку на додану стійкість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

10

589522

2466136

1168050

2676392

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

20

658544

2748628

2315490

2150705

Валовий прибуток

29

-69022

-282492

-1147440

525687

Комерційні витрати

30

6247

4044

3551

Управлінські витрати

40

Прибуток (збиток) від продажу (рядки 010-020-030-040)

50

(69022)

(288739)

(1151484)

522136

II. Операційні доходи і витрати

Відсотки до отримання

60

328

15

-280

Відсотки до сплати

70

70240

44235

51778

Доходи від участі в інших організаціях

80


2

303

Інші операційні доходи

90

2444366

4730380

2019354

Інші операційні витрати

100

2519259

4066583

1745425

III. Позареалізаційні доходи і витрати

Інші позареалізаційні доходи

120

100012

83964

469570

Інші позареалізаційні витрати

130

23404

53114

73268

178291

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки (050 + 060-070 + 080 +090-100 + 120 - 130))

140

-92426

-386646

-521209

1035589

Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

150

24653

26807

49923

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

-92426

-411299

-548016

985666

IV. Надзвичайні доходи і витратиНадзвичайні доходи

170Надзвичайні витрати

180


629

1076

Чистий прибуток, (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (рядки (160 +170 -180))

190

-92426

-411299

-548645

984590


Таблиця 1.4. Додаткові дані про підприємство.

I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Код

Період 1

Період 2

Період 3

Період 4

Амортизація

1

357096,2

349009,6

349469,4

351750,6

ПДВ до сплати

2

34991,208

146377,98

-40260,672

249090,912

Фонд оплати праці

3

Таблиця 1.5 Баланс за активами підприємства за 2009 р.

Найменування рядка агрегованого активу балансу організації

Умовне позначення

1 період

2 період

3 період

4 період

Необоротні активи

ВНА

10025740

9953299

9842886

9829365

Поточні активи, в т.ч.

ТА

3479514

3450969

3202453

3366510

запаси сировини і матеріалів

ЗБМ

459343

566963

647604

690719

витрати в незавершеному виробництві

НЗВ

7486


8108

9059

7784

товарні запаси

ТЗ

9511

8578

7060

5256

короткострокова дебіторська заборгованість

КДЗ

2146719

2010259

1692320

1663931

грошові кошти

ДС

19117

20304

23627

21018

короткострокові фінансові вкладення

КФВ

95114

86692

48027

198678

інші оборотні (поточні) активи

ДОА

742224

750065

7747756

779124

Разом активи

А

13505254

13404268

13045339

13195875

Таблиця 1.6 Баланс по пасивах підприємства за 2009 р.

Найменування рядка агрегованого пасиву балансу організації

Умовне позначення

1 період

2 період

3 період

4 період

Власні кошти

СС

9956954

9724249

9224487

9448897

Довгострокові позикові кошти

ДЗС

1131747

1132101

1131635

1092336

Поточні пасиви, в т.ч.

ТП

2416553

2547918

2689219

2654643

короткострокові позикові кошти

КЗС

597571

650687

763507

816371

кредиторська заборгованість, вч.

КЗ

1818982

1897231

1925711

1838272

кредиторська заборгованість по бюджетних платежах

КЗ БП

213754

218431

213328

181021

кредиторська заборгованість по платежах ЕСН

КЗ ВФ

55402

89993

154025

218130

кредиторська заборгованість з оплати праці

КЗ ВІД

124535

115486

121073

99998

Разом пасиви

П

13505254

13404268

13045341

13195876

Таблиця 1.7 Звіт про прибутки і збитки підприємства за 2009 рік.

Найменування рядка звіту про прибутки та збитки

Умовне позначення

1 період

2 період

3 період

4 період

Виручка (нетто) від продажу продукції, робіт, послуг (без ПДВ)

У

589522

2466136

1168050

2676392

Собівартість реалізації

Р

658544

2754875

2319534

2154256

Прибуток від продажів

ПП

-69022

-288739

-1151484

522136

Прибуток до оподаткування

ПДН

-92426

-386646

-521209

1035589

Чистий прибуток

ПП

-97304

-407050

-548016

984590

Розподіляється прибуток

РП-548482


Таблиця 1.8

Додаткові дані


1 період

2 період

3 період

4 період

Амортизація


357096,2

349009,6

349469,4

351750,6

Податок на прибуток


0

24653

26807

49923

ПДВ

18%

34991,208

146377,98

-40260,672

249090,912

Позареалізаційні витрати


23404

53114

73268

178291

Інші витрати2519259

4066583

1745425

Статутний капітал


507444

507444

507444

507444Значення


Коефіцієнти ліквідності

АКТИВ

Код рядка

2009

2009

2009

2009


2009

2009

2009

2009

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи (04, 05)

110


0,2

0,2

0,2

0,2

Основні засоби (01, 02, 03)

120

8 927 405,0

8 725 239,0

8 736 735,0

8 793 765,0


0,4

0,4

0,4

0,4

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130

858 575,0

915 742,0

819 935,0

831 478,0


0,2

0,2

0,2

0,2

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135


0,75

0,75

0,75

0,75

Довгострокові фінансові вкладення (06,82)

140

239 760,0

239 877,0

248 244,0

228 573,0


0,4

0,4

0,4

0,4

Відкладені податкові активи

146


0,4

0,4

0,4

0,4

РАЗОМ по розділу I

190

10 025 740,0

9 880 858,0

9 804 914,0

9 853 816,0


II. ОБОРОТНІ АКТИВИ


Запаси

210

459 343,0

699 427,0

641 354,0

778 471,0


сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)

211

457 800,0

672 453,0

618 419,0

757 618,0


0,25

0,44

0,25

0,39

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

1 543,0

2 130,0

2 207,0

3 194,0


0,75

0,75

0,75

0,75

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

7 486,0

8 730,0

9 389,0

6 180,0


0,4

0,4

0,4

0,4

готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)

214

9 511,0

7 645,0

5 788,0

4 037,0


0,75

0,75

0,75

0,75

товари відвантажені (45)

215


0,75

0,75

0,75

0,75

витрати майбутніх періодів (31)

216

4 189,0

8 469,0

4 864,0

7 442,0


0,4

0,4

0,4

0,4

інші запаси і витрати

217


0,4

0,4

0,4

0,4

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

188 525,0

198 408,0

239 415,0

216 336,0


0,4

0,4

0,4

0,4

Акциз з підакцизних МПЗ (19)

221


0,4

0,4

0,4

0,4

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

549 510,0

551 030,0

547 326,0

542 866,0


0,20

0,20

0,20

0,20

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

2 146 719,0

1 873 799,0

1 510 842,0

1 817 021,0


-

-

-

-

Короткострокові фінансові вкладення (56,58,82)

250

95 114,0

78 270,0

17 784,0

379 572,0


0,9

0,9

0,9

0,9

Грошові кошти

260

19 117,0

21 492,0

25 763,0

16 274,0


1

1

1

1

Інші оборотні активи

270


0,5

0,5

0,5

0,5

РАЗОМ по розділу II

290

3 479 514,0

3 422 426,0

2 982 484,0

3 750 540,0


БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

13 505 254,0

13 303 284,0

12 787 398,0

13 604 356,0


Тривалість періоду 360 днів


Найменування рядка активу балансу підприємства

Умовне позначення

2009

2009

2009

20091 період

2 період

3 період

4 період

Необоротні активи

ВНА

10 025 740

9 953 299

9 842 886

9 829 365

Поточні активи, в т.ч.

ТА

3 479 514

3 450 969

3 202 453

3 366 510

запаси сировини і матеріалів

ЗБМ

459 343

566 963

647 604

690 719

незавершене виробництво

НЗВ

7 486

8 108

9 059

7 784

запаси готової продукції

ДП

9 511

8 578

7 060

5 256

короткострокова дебіторська заборгованість

КДЗ

2 146 719

2 010 259

1 692 320

1 663 931

грошові кошти

ДС

19 117

20 304

23 627

21 018

короткострокові фінансові вкладення

КФВ

95 114

86 692

48 027

198 678

інші оборотні (поточні) активи

ПОА

7422224

750065

7747756

779124

Разом активи

А

13505254

13404268

13045339

13195875

Найменування рядка пасиву балансу підприємства

Умовне позначення

2009

2009

2009

20091 період

2 період

3 період

4 період

Власні кошти

СС

9 956 954

9 724 249

9 224 487

9 448 897

Довгострокові позикові кошти

ДЗС

1 131 747

1 132 101

1 131 635

1 092 336

Поточні пасиви, в т.ч.

ТП

2 416 553

2 547 918

2 689 219

2 654 643

Короткострокові позикові кошти

КЗС

597571

650687

763507

816371

Кредиторська заборгованість, в т.ч.

КЗ

1 818 982

1 897 231

1 925 711

1 838 272

кредиторська заборгованість по бюджетних платежах

КЗБП

213754

218 431

213 328

181 021

кредиторська заборгованість по платежах ЕСН

КЗВФ

55402

89 993

154 025

218 130

кредиторська заборгованість з оплати праці

КЗпП

124 535

115 486

121 073

99 998

Разом пасиви

П

13 505 254

13404268

13045341

13195876

Найменування рядка звіту про прибутки та збитки

Умовне позначення

2009

2009

2009

20091 період

2 період

3 період

4 період

Виручка від продажу товарів (без ПДВ)

У

589522

2466136

1168050

2676392

Собівартість проданих товарів

З

658544

2754875

2319534

2154256

Результат від реалізації

РР

-69022

-288739

-1151484

522136

Балансова прибуток

БП

-92426

-386646

-521209

1035589

Розподіляється прибуток

РП-548482


Чистий прибуток

ПП

-97304

-407050

-548016

984590

Додаткові вихідні дані

2009

2009

2009

20091 період

2 період

3 період

4 період

Амортизація

357096,2

349009,6

349469,4

351750,6

Податок на прибуток

0

0

0

0

ПДВ

18%

34991,208

146377,98

-40260,672

249090,912

Позареалізаційні витрати

Інші витрати

Статутний капітал

507444

507444

507444

507444

Показники

Формули

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Аналіз ліквідності балансу підприємства

Коефіцієнти поточної ліквідності (платоспроможності)

Коефіцієнт покриття С р


1,44

1,35

1,19

1,27

Коефіцієнт терміновості Ст


0,94

0,83

0,66

0,71

Коефіцієнт абсолютної ліквідності З Аl


0,0079

0,0080

0,0088

0,0079

Зважений коефіцієнт поточної ліквідності C WCL


0

0

0

0

Коефіцієнт якості поточних активів З QA


1,22

1,26

1,30

1,38

Власний оборотний капітал СОК

СОК = СС - ВНА + ДЗС

1 062 961

903 051

513 234

711 867

Коефіцієнти довгострокової ліквідності балансу підприємства

Коефіцієнт маневреності См


0,10

0,08

0,05

0,07

Коефіцієнт незалежності C IND


73,73%

72,55%

70,71%

71,60%


Коефіцієнт загальної ліквідності З GL


3,81

3,64

3,41

3,52

Ліквідаційна вартість активів ЛСА


4256023,1

4358221,217

4171280,6

4631129,818

Ліквідаційна вартість підприємства ЛСП

ЛСП = ЛСА - ТП - ДЗС.

707 723

678 202

350 427

884 151

Зважений коефіцієнт загальної ліквідності З WGL


1,20

1,18

1,09

1,24

Аналіз ділової активності підприємства

Показники оборотності активів підприємства

1. Щодо виручки

Оборотність поточних активів


2 124,8

503,8

987,0

452,8

Час обороту матеріальних запасів сировини і матеріалів


280,5

82,8

199,6

92,9

Час обороту незавершеного виробництва


4,6

1,2

2,8

1,0

Час обороту товарних запасів


5,8

1,3

2,2

0,7

Час обороту дебіторської заборгованості


1 646,5

373,9

690,3

296,8

2. Щодо витрат

Час обороту сировини і матеріалів418,51

123,48

167,52

192,38

Час обігу готівки


20,46

2,86

4,41

3,69

Показники оборотності пасивів підприємства щодо виручки


Час обороту поточних пасивів


1 476

372

829

357

Час обороту кредиторської заборгованості


1 111

277

594

247

Час обороту першочергових платежів


240,41

61,88

150,54

67,14

Час обороту позикових коштів


364,92

94,99

235,32

109,81

Час очікування готівки

Вож = ВО тз + ВО дз-ВО кз

541,5

98,2

98,9

50,3

Аналіз результативності діяльності підприємства

Показники віддачі діяльності підприємства

Показник віддачі виробництва


0,895189995

0,8951898

0,503570976

1,242374165

Показник віддачі активів


0,04

0,18

0,09

0,20

Показник віддачі необоротних активів


0,06

0,25

0,12

0,27

Показник віддачі поточних активів


0,17

0,71

0,36

0,80

Показники прибутковості основного виробництва


Показник прибутковості основного виробництва (діяльності) за витратами


-10%

-10%

-50%

24%

Показник прибутковості основного виробництва за активами


-0,51%

-2,15%

-8,83%

3,96%

Показник прибутковості основного виробництва по власних коштів


-0,69%

-2,97%

-12,48%

5,53%

Показники прибутковості


Показник прибутковості виробництва


-14%

-14%

-22%

48%

Показник прибутковості активів


-0,68%

-2,88%

-4,00%

7,85%

Показник прибутковості статутного капіталу


-18%

-76%

-103%

204%

Показники рентабельності


Показник рентабельності виробництва


0%

0%

-24%

0%

Показник рентабельності активів


0,00%

0,00%

-4,20%

0,00%

Показник рентабельності поточних активів
0,00%

0,00%

-17,13%

0,00%


Показник рентабельності власних коштів

0%

0%

-6%

0%

Показник рентабельності статутного капіталу

0%

0%

-108%

0%

Показники прибутковості


Показник прибутковості власних коштів
-0,98%

-4,19%

-5,94%

10,42%


Показник прибутковості статутного капіталу

-19,18%

-80,22%

-108,00%

194,03%

Прибутковість активів

-0,72%

-3,04%

-4,20%

7,46%

Показники профітабельної


Показник профітабельної витрат


39,45%

-2,11%

-8,56%

62,03%

Показник профітабельної активів
1,92%

-0,43%

-1,52%

10,13%


Показник профітабельної власних коштів

2,61%

-0,60%

-2,15%

14,14%

2.Аналіз ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Коефіцієнт покриття (С р) являє собою відношення поточних активів до поточних пасивів:

, (2.1)

де ТА - величина поточних активів; ТП - величина поточних пасивів.

Цей коефіцієнт показує, наскільки поточні кошти підприємства, в т.ч. і дебіторська заборгованість, можуть покрити його зобов'язання перед кредиторами, тобто дає загальну оцінку ліквідності підприємства, показуючи, скільки рублів поточних активів припадає на один рубль поточної короткострокової заборгованості (поточних зобов'язань).

Коефіцієнт покриття іноді називають коефіцієнтом поточної ліквідності.

Таблиця 2.1 Ранжування значень коефіцієнта покриття

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

від 2 до 2,49 *

більше 2,5 або від 1,5 до 1,99

від 1 до 1,49

менше 0,99

* Коли коефіцієнт покриття дуже великий, це говорить про те, що або бізнес має погані перспективи, або підприємство обережно в позиці грошей, або ніхто не дає підприємству в борг.

Коефіцієнт покриття С р


,


1,44

1,35

1,19

1,27

Коефіцієнт терміновості (С Т) являє собою відношення найбільш ліквідної частини поточних активів до загальної кількості поточних пасивів:

, (2.2)

де ДВ - грошові кошти підприємства;

КДЗ - короткострокова дебіторська заборгованість;

КФВ - короткострокові фінансові вкладення.

Таблиця 2.2

Ранжування значень коефіцієнта терміновості

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 1,5

від 1 до1, 49

від 0,5 до 0,99

менше 0,49

Коефіцієнт терміновості Ст0,94

0,83

0,66

0,71

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (С Аl) дорівнює відношенню величини найбільш ліквідних активів до суми найбільш термінових зобов'язань:

. (2.3)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточних пасивів підприємство може погасити негайно.

Таблиця 2.3 Ранжування значень коефіцієнта абсолютної ліквідності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 0,2

Від 0,1 до 0,19

від 0,05 до 0,09

менше 0,049

Таблиця 2.4 Ранжування значень коефіцієнта ліквідності активів залежно від його виду

Значення

Ліквідність статті балансу

Приклад балансових рядків

від 0,96 і більше

Високоліквідна

Грошові кошти

від 0,86 до 0,95

Бистроліквідная

Короткострокові фінансові вкладення

від 0,51 до 0,85

Среднеліквідная

Тварини на відгодівлі, дохідні вкладення в матеріальні цінності

0,26 - 0,5

Малоліквідні

Незавершене виробництво (НЗВ), витрати майбутніх періодів, ПДВ по придбаних цінностей, основні засоби, довгострокові фінансові вкладення

Менше 0,25

Неліквідна

Незавершені капітальні вкладення, нематеріальні активи


Коефіцієнт абсолютної ліквідності З Аl0,007910855

0,007968859

0,008785822

0,007917449

Зважений коефіцієнт поточної ліквідності (C WCL) дорівнює відношенню реальної (ліквідної) вартості поточних активів до поточних зобов'язань підприємства.

, (2.5)

де - Коефіцієнт ліквідності i - ї статті поточних активів ( );

- Балансове значення i - ї статті поточних активів;

i = 1, I (I - число статей поточних активів).

Таблиця 2.5 Ранжування значень зваженого коефіцієнта зваженої поточної ліквідності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 1,5

від 1,2 до 1,49

від 0,9 до 1,19

менше 0,89


Зважений коефіцієнт поточної ліквідності C WCL


0,04

0,04

0,02

0,08

Коефіцієнт якості поточних активів (С QA) визначається як відношення реальної (ліквідної) вартості поточних активів до їх балансової вартості:

, (2.6)

де - Коефіцієнт ліквідності i - ї статті поточних активів ( );

- Балансове значення i - ї статті поточних активів;

i = 1, I (I - число статей поточних активів).

Коефіцієнт якості поточних активів З QA
0,03

0,03

0,02

0,06

Власний оборотний капітал (СОК) визначається як різниця між довгостроковими коштами підприємства та вкладеннями у необоротні активи:

СОК = СС + ДЗС - ВНА, (2.7)

де СС - власні кошти підприємства; ДЗС - довгострокові позикові кошти;

ВНА - необоротні активи.

Показник визначає, скільки коштів, що знаходяться в довгостроковому розпорядженні підприємства, вкладено в оборотний капітал. Нормативними є два значення:

Власний оборотний капітал СОК

СОК = СС - ВНА + ДЗС

1062961

903051

513236

711868

2.2 Коефіцієнти довгострокової ліквідності

Коефіцієнт маневреності (С М) визначається як відношення власного оборотного капіталу до суми довгострокових джерел фінансування діяльності підприємства:

, (2.8)

де СОК - власний оборотний капітал;

СС - власні кошти підприємства; ДЗС - довгострокові позикові кошти.

Таблиця 2.8 Ранжування значень коефіцієнта маневреності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 0,7

від 0,4 до 0,69

від 0,1 до 0,39

менше 0,09

Коефіцієнт маневреності См
0,1

0,08

0,05

0,07

Коефіцієнт незалежності (C IND) відсоток власних коштів у загальній сумі використовуваних підприємством ресурсів і розраховується як

, (2.9)

де СС - власні кошти підприємства;

А - балансова сума активів.

Таблиця 2.9 Ранжування значень коефіцієнта незалежності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 0,66

від 0,5 до 0,65

від 0,33 до 0,49

менше 0, 32

Коефіцієнт незалежності C IND

73,73

72,55

70,71

71,60

Коефіцієнт загальної ліквідності (С GL) визначається як відношення загальної суми активів підприємства в сумі зовнішніх джерел фінансування діяльності підприємства:

, (2.10)

де А - балансова сума активів;

ТП - поточні пасиви;

ДЗС - довгострокові позикові кошти.

Таблиця 2.10 Ранжування значень коефіцієнта загальної маневреності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 3

від 2 до 2,99

Від 1 до 1,99

менше 0,99

Коефіцієнт загальної ліквідності З GL
3,81

3,64

3,41

3,52

Ліквідаційна вартість активів ЛСА представляє собою зважену суму всіх статей активів:

, (2.11)

де - Коефіцієнт ліквідності i - ї статті поточних активів ( );

- Величина i - ї статті активів; i = 1, I (I - число статей активів).

Ліквідаційна вартість активів ЛСАI
105857,2

99248,48

66866,76

202961,04

Ліквідаційна вартість підприємства ЛСП визначається як різниця між ліквідаційною вартістю активів і розміром всіх зобов'язань організації перед третіми особами:

ЛСП = ЛСА - ТП - ДЗС. (2.12)

Ліквідаційна вартість підприємства ЛСП


- 3442442,8

-3580770,52

-3753987,24

-3544017,96

Зважений коефіцієнт загальної ліквідності З WGL визначається як відношення ліквідаційної вартості активів до розміру всіх сторонніх зобов'язань підприємства:

. (2.13)

Таблиця 2.13 Ранжування значень коефіцієнта загальної ліквідності

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення коефіцієнта

більше 2

від 1,5 до 1,99

від 1 до 1,49

менше 0,99

Зважений коефіцієнт загальної ліквідності

0,03

0,03

0,02

0,05

3.Аналіз ділової активності організації

Термін «ділова активність» почав використовуватися у вітчизняній економічній літературі порівняно недавно у зв'язку з впровадженням широко відомих у різних країнах світу методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних коефіцієнтів. Трактування даного терміна може бути різною. У широкому сенсі ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін розуміється в більш вузькому сенсі - як поточна виробнича і комерційна діяльність підприємства. У цьому випадку словосполучення «ділова активність» представляє собою, можливо, не зовсім вдалий переклад англомовного терміна «business activity», що характеризує відповідну групу коефіцієнтів з системи показників. Ділова активність комерційної організації проявляється в динамічності її розвитку, досягненні нею поставлених цілей, що відображають натуральні і вартісні показники, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї продукції. Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності даної комерційної організації та родинних по сфері додатка капіталу організацій. Показники оборотності активів визначаються щодо виручки і щодо собівартості продукції.

Основними інформаційними джерелами при виконанні аналізу ділової активності виступає, крім бухгалтерського балансу підприємства, його звіт про прибутки і збитки, який характеризує доходи і витрати організації за певний проміжок часу (зазвичай щокварталу).

3.1 Показники оборотності активів організації

3.1.1 Показники оборотності поточних активів щодо виручки організації

Загальна оборотність всіх оборотних коштів складається з приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів. Швидкість як загальної оборотності, так і приватної оборотності окремих елементів оборотних коштів характеризується наступними показниками.

Час обороту (ВО i) i-ї групи (рядки) поточних активів визначається як добуток тривалості звітного періоду й дробу, чисельник якого є величину відповідного активу на кінець звітного періоду (відповідно до бухгалтерського балансу), а знаменник виручку, отриману підприємством за звітний період (одиницею виміру таких показників є кількість днів обороту i-ї групи (рядки) балансу):

, (3.1)

де А i - середня величина i - ї групи поточних активів за аналізований звітний період;

В - виручка від продажу товарів;

- Число днів в аналізованому звітному періоді, протягом якого була отримана виручка. Приймається, що у кварталі 90 днів, в півріччі - 180 днів, у році 360.


Даний показник характеризує час, на який виторг "заморожується" у вигляді відповідного активу.

Час обороту (ВО i)ЗБМ

70,1

20,7

49,9

23,2


КДЗ

293,4

65,7

65,7

69,5


КФВ

-124,0

-27,0

-3,8

34,2

Кількість оборотів (КО) i - ї групи поточних активів визначається за формулою (одиницею виміру таких показників є кількість разів обороту i-ї групи (рядки) балансу):

, (3.2) тоді , (3.3)

де - Тривалість періоду, за який розрахована виручка (в роках).

Цей коефіцієнт показує, скільки разів відбувається оборотність оборотних активів в річному обчисленні, при цьому, чим більше його величина, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.

Оборотність поточних активів (час обороту - ВО ТА):

. (3.4)

Як вже говорилося раніше, будь-яке підприємство прагне максимально результативно використовувати своє майно, тобто максимально скоротити час обороту поточних активів. Реалізація на практиці подібного підходу дозволяє підприємству отримати додаткову перевагу в конкурентній боротьбі, тому що воно здатне вирішувати ті ж завдання, що й раніше, але використовуючи при цьому менше майна, ніж раніше.

Час обороту поточних активів для більшості організацій не повинно перевищувати 90 днів. Якщо цей час перевищує 90 днів, то, швидше за все, в організації є якісь проблеми (зі збутом продукції, з розрахунками з покупцями).

Щоб повністю проаналізувати ділову активність підприємства, недостатньо визначити час обороту поточних активів, необхідно виявити детальну структуру обороту, тобто на яких саме етапах операційного циклу швидкість обороту найбільш сповільнюється і, навпаки, на яких навпаки здійснюється найбільш успішно. Для цього розраховується ще чотири коефіцієнта:

 • час обороту матеріальних запасів сировини і матеріалів (ВО ЗБМ);

 • час обороту незавершеного виробництва (ВО НЗВ);

 • час обороту товарних запасів (ВО ТЗ);

 • час обороту дебіторської заборгованості (ВО ДЗ).

Оборотність поточних активів (час обороту - Вотан):531,2

125,9

246,8

113,2

Час обороту матеріальних запасів сировини і матеріалів (ВО ЗБМ) розраховується як:

, (3.5)

де ЗБМ - запаси сировини і матеріалів.


Час обороту матеріальних запасів сировини і матеріалів (ВО ЗБМ)

70,1

20,7

49,9

23,2

Якщо цей показник менший або дорівнює 20 днів, то можна вважати, що коефіцієнт ліквідності запасів ( ЗБМ) становить 0,75, тобто ліквідаційна вартість запасів досить висока.

Якщо час обороту матеріальних запасів коливається від 20 до 120 днів, то коефіцієнт ліквідності запасів ( ЗБМ) визначається за наступною формулою

ЗБМ = 0,75 - 0,005 * (возсіяла - 20). (3.6)

Якщо час обороту матеріальних запасів перевищує 120 днів, то коефіцієнт ліквідності запасів ( ЗБМ) становить 0,25.

0,5

0,7

0,6

0,7

Час обороту незавершеного виробництва (ВО НЗВ) дорівнює:

. (3.7)

Час обороту незавершеного виробництва зазвичай ототожнюється з тривалістю виробничого циклу типового підприємства, що випускає відповідний вид продукції.

Час обороту незавершеного виробництва (ВО НЗВ) дорівнює:
1,142858112

0,29589609

0,698009503

0,261755378

Вважається, що ніяких проблем у виробництві немає, якщо

, (3.8)

де Т ДПЦ - тривалість виробничого циклу, днів.

Якщо , То в існуючому виробничому процесі організації, є деякі проблеми, або частина продукції не користується попитом ..

Час обороту товарних запасів (ВО ТЗ) визначається як:

,

де ТЗ - товарні запаси. (3.9)

Час обороту товарних запасів (ВО ТЗ) визначається як:У цілому, товарні запаси відносяться до среднеліквідним активів (ліквідність товарних запасів становить у середньому 0,75). Про таку ліквідності можна говорити, якщо час обороту товарних запасів (ВО ТЗ) не перевершує 30 днів.

Якщо час обороту товарних запасів (ВОтз) знаходиться в межах від 30 до 90 днів, тоді коефіцієнт ліквідності товарних запасів (a ТЗ) буде визначатися за формулою:

. (3.10)

Якщо час обороту товарних запасів (ВОтз) більше 90, то коефіцієнт ліквідності товарних запасів (a ТЗ) буде дорівнює 0,3.

Час обороту дебіторської заборгованості (ВО КДЗ) розраховується так:

. (3.11)

Час обороту дебіторської заборгованості (ВО ДЗ) розраховується так327,73

73,36

130,40

55,95


Час обороту дебіторської заборгованості відображає динаміку (збільшення або зменшення) розмірів товарного кредиту, що надається підприємством споживачеві. Зростання показника означає збільшення продажів у кредит.

Показник часу обороту дебіторської заборгованості (ВО КДЗ) для більшості організацій не повинен перевищувати 1 місяця. Якщо це виконується, можна вважати, що дебіторська заборгованість є среднеліквідним активом з коефіцієнтом ліквідності 0,8.

Якщо час обороту дебіторської заборгованості починає прагнути до 3-х місяців, то її ліквідність починає падати. У найпростішому варіанті коефіцієнт ліквідності буде визначатися формулою:

. (3.12)

Якщо час обороту дебіторської заборгованості більше 90, то коефіцієнт ліквідності дебіторської заборгованості (a КДЗ) складе 0,2.

3.1.2 Показники оборотності, що розраховуються щодо витрат організації

Ці показники важливі, перш за все, для того, щоб оцінити стійкість виробництва підприємства - потенційного позичальника до несприятливого зміни зовнішнього середовища. З цієї точки зору розраховуються наступні два показники:

 • час обороту запасів сировини і матеріалів (ВООЗ СМ);

 • час обороту готівки (ВО н).

Час обороту сировини і матеріалів (ВООЗ СМ) одно

, (3.13)

де ЗБМ - запаси сировини і матеріалів;

Р - собівартість проданих товарів;

Ам - сума амортизаційних відрахувань за звітний період;

ФОП - фонд оплати праці у звітний період, включаючи ЕСН.

Показник показує, на скільки днів роботи у підприємства вистачить наявних запасів сировини і матеріалів. Вважається, що все нормально, якщо час обороту сировини і матеріалів щодо витрат (ВООЗ СМ) більше 10 днів.

Для виробничих підприємств може бути (за відсутності відповідних даних) використана спрощена формула

, (3.14)

де Р - собівартість проданої продукції на певний період.

Час обороту готівки (ВО Н) визначається як:

(3.15)

де ДВ - грошові кошти;

Р - собівартість проданої продукції на певний період;

Ам - сума амортизаційних відрахувань за звітний період;

ПДВ - податок на додану вартість, який повинен бути перерахований у федеральний бюджет у період, що передує аналізованому;

НП - податки, що виплачуються з прибутку.

Таблиця 3.1 Ранжування значень показника часу обігу готівки

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

від 3 до 6,9

від 2 до 2,9 і від 7 до 10

від 1 до 1,9 і від 10 до 14,9

менше 0,9 і більше 15

3.2 Показники оборотності пасивів організації

Показники оборотності пасивів показують, за скільки днів підприємство може розрахуватися за своїми зобов'язаннями. На практиці зазвичай розраховують п'ять таких показників:

 • час обороту поточних пасивів (ВО ТП);

 • час обороту кредиторської заборгованості (ВО КЗ);

 • час обороту першочергових платежів (ВО ПП);

 • час обороту позикових коштів (ВО ЗС);

 • час очікування готівки (Вож).

Час обороту поточних пасивів (ВО ТП) розраховується як:

. (3.16)

Таблиця 3.2 Ранжування значень показника часу обороту пасивів

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

менше 29 днів

від 30 до 59 днів

від 60 до 119 днів

від 120 до 360 днів

На практиці, щоб більш детально проаналізувати структуру поточних пасивів, крім цього показника зазвичай проводиться розрахунок ряду пов'язаних показників.

Час обороту кредиторської заборгованості (ВО КЗ) дорівнює

, (3.17)

де КЗ - кредиторська заборгованість.

Час обороту першочергових платежів (ВО ПП) одно

, (3.18)

де КЗ БП - кредиторська заборгованість по бюджетних платежах;

КЗ ВФ - кредиторська заборгованість по платежах ЕСН;

КЗ ВІД - кредиторська заборгованість з оплати праці.

Таблиця 3.3 Ранжування значень показника часу обороту кредиторської заборгованості

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

Менше 14

Від 15 до 29

від 30 до 59 днів

більше 60 днів

Час обороту короткострокових позикових коштів (ВО КЗС) розраховується як

. (3.19)

Даний показник дозволяє оцінити граничну величину кредиту, який може бути виданий підприємству. Згідно з банківськими стандартами вважається, що підприємство може отримати короткостроковий кредит на суму, що не перевищує чверть від виторгу, планованої до отримання в період використання кредиту. Таким чином, за значенням даного показника можна судити про можливості отримання короткострокового кредиту підприємством.

Час очікування готівки (Вож) одно

Вож = ВО ТЗ + ВО ДЗ - ВО КЗС, (3.20)

де ВО ТЗ - час обороту товарних запасів;

ВО ДЗ - час обороту дебіторської заборгованості;

ВО КЗС - час обороту кредиторської заборгованості.

Таблиця 3.4 Ранжування значень показника часу очікування готівки

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

від 1 до 2,9

від 0,1 до 0,9 або

від 3 до 4,9

від -14,9 до 0 або від 5 до 14,9

Менш -15 або більше 15

4. Аналіз результативності діяльності організації

4.1 Показники віддачі

Показник віддачі виробництва (ВІД Р) розраховується наступним чином:

, (4.1)

де В - виручка за окремий період;

Р - собівартість проданих товарів за окремий період.

Таблиця 4.1 Ранжування значень показника віддачі виробництва

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Дуже погано

Значення показника

більше 1,3

від 1,2 до 1,29

від 1,1 до 1,19

від 1 до 1,09

менше 0,99

Показник віддачі активів (ВІД А) розраховується наступним чином:

, (4.2)

де В - виручка; А - балансова вартість активів;

- тривалість періоду, за який отримано результат, в частках від року.

Таблиця 4.2 Ранжування значень показника віддачі активів

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

більше 1,49

від 1 до 1,5

від 0,5 до 0,99

менше 0,49

Показник віддачі необоротних активів (ВІД ВНА) розраховується як

, (4.3)

де ВНА * - необоротні активи без урахування довгострокових фінансових вкладень.

Таблиця 4.3 Ранжування значень показника віддачі необоротних активів (без урахування довгострокових фінансових вкладень)

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

більше 1,99

від 1,5 до 1,99

від 1 до 1,49

менше 0,99

Показник віддачі поточних активів (ВІД ТА) визначається наступним чином:

, (4.4)

де ТА - поточні активи.

4.2 Показники прибутковості основної діяльності

Показник прибутковості основної діяльності за витратами (ПІД Р) дорівнює

, (4.5)

де ПП - прибуток від продажів; Р - собівартість проданих товарів (без ПДВ).

Показник прибутковості основного виробництва за активами (ПІД А) визначається як:

, (4.6)

де ПП - прибуток від продажів; А - балансова сума активів.

Таблиця 4.4 Ранжування значень показника прибутковості основного виробництва за активами

Оцінка

Вигідно

Помірно вигідно

Мало вигідно

Значення показника

Більше 51%

від 30% до 50%

менше 29%

Показник прибутковості основної діяльності з власних коштів (ПІД СС) дорівнює

, (4.7)

де СС - власні кошти підприємства.

4.3 Показники прибутковості

Показник прибутковості виробництва (П П) розраховується як

, (4.8)

де ПДН - прибуток до оподаткування; ВР - позареалізаційні витрати;

13,55

7,28

8,07

25,39

Р - собівартість проданої продукції;

РПР - інші операційні витрати.

Показник прибутковості активів (П А) визначається як

, (4.9)

де А - балансова вартість активів;

- тривалість періоду, за який отримано результат, у роках.

Таблиця 4.5 Ранжування значень показника прибутковості активів

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Значення показника

більше 31%

від 20% до 30%

менше 19%

Показник прибутковості власних коштів (П СС) визначається як

,

де СС - власні кошти підприємства. (4.10)

Показник прибутковості статутного капіталу (П КК) розраховується як

,

де КК - статутний капітал (включаючи додатковий капітал). (4.11)

4.4 Показники рентабельності

Показники рентабельності повинні бути цікаві, насамперед, великим власникам і керівникам даного підприємства.

За величиною прибутку після оподаткування можна судити про потенційні можливості щодо виплати дивідендів, вкладення коштів у нове виробництво, повернення довгострокового кредиту і т.п.

Показник рентабельності виробництва (Р П) розраховується за формулою:

, (4.12)

де ППН - прибуток після оподаткування (EAT);

Р - собівартість проданої продукції.

Таблиця 4.6 Ранжування значень показника рентабельності виробництва

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

більше 26%

Від 15% до 25%

від 7,5% до 14%

Менш 7,4%

0

0

23,65

0

Показник рентабельності активів (Р А) дорівнює:

, (4.13)

де А - балансова сума активів.

Показник рентабельності поточних активів (Р ТА):

, (4.14)

де ТА - поточні активи.

Показник рентабельності власних засобів (Р СС):

; (4.15)

показник рентабельності статутного капіталу (Р КК) розраховуються:

, (4.16)

де СС - власні кошти підприємства; КК - статутний капітал (включаючи додатковий).

4.5 Показники прибутковості

Показники прибутковості представляють собою відношення розподіленою прибутку до того чи іншого виду ресурсів. Дана група показників важлива для тих, хто не в змозі робити істотного впливу як на процес управління підприємством, так і на формування політики підприємства в галузі розвитку виробництва.

Показник прибутковості власних коштів (Д СС) розраховується наступним чином:

(4.17)

де hП - розподіляється прибуток; СС - власні кошти підприємства.

Показник прибутковості статутного капіталу (Д КК) розраховується за формулою:

, (4.18)

де КК - статутний капітал підприємства.

Прибутковість активів (Д А) дорівнює: , (4.19)

де А - балансова сума активів.

4.6. Показники профітабельної

Вільні грошові кошти говорять про те, скільки грошей підприємство може розподілити на свої потреби. Цей показник може бути цікавий власникам пакету акцій, іншим особам, які можуть реально впливати на управління підприємствам, а також банківським установам, відсотки по кредитах яких виплачуються не з собівартості.

Показник профітабельної витрат (ПР Р) розраховується як:

, (4.20)

де СДС - вільні грошові кошти; Р - собівартість проданих товарів.

Даний показник говорить про те, скільки відсотків коштів залишиться у підприємства в реальному розпорядженні після вкладення 1 рубля в поточні витрати.

Для даного показника існують такі кордону якісної оцінки, представлені в табл. 3.13

Таблиця 4.7 Ранжування значень показника профітабельної витрат

Оцінка

Відмінно

Добре

Задовільно

Погано

Значення показника

більше 36%

Від 18% до 35%

від 5% до 17%

менше 4%

Показник профітабельної активів (ПР А) розраховується наступним чином:

,

де А - балансова сума активів (4.21)

Показник профітабельної власних коштів (ПР СС) визначається як:

, (4.22)

де СС - власні кошти підприємства.

Даний показник цікавий для великих інвесторів.

а) Аналітичне угруповання й аналіз статей активу

Показники

на початок року

на кінець року

зміни

в рублях

у%

в рублях

у%

в рублях

у%

Темп зростання у%

1.Стоимость майна всього

13401726

100

13604356

100

202630

0,00

101,5

2.Іммобілізованние кошти всього

10150784

76

9853816

72

-296968

-3,3

97,1

в т.ч.

Незавершене будівництво

850078

6,3

831478

6,1

-18600

-0,2

97,8

ОС

9061313

67,6

8793765

64,6

-267548

-3,0

97,0

ДФВ

239393

1,8

228573

1,7

-10820

-0,1

95,5

ПВА

0

0

0

0,0

3.Мобільние кошти всього

3250942

24

3750540

28

499598

3,3

115,4

в т.ч.

Запаси

460283

3,4

778471

6

318188

2,3

169,1

Сировина і матеріали

441210

3,3

760812

5,6

319602

2,3

172,4

Витрати в НЗВ

6232

0,05

6180

0,05

-52

-0,001

99,2

Готова продукція, товар

8922

0,1

4037

0,03

-4885

-0,04

45,2

Товари відвантажені

0

0,0

Витрати майбутніх періодів

3919

0,03

7442

0,055

3523

0,025

189,9

Дебіторська заборгованість

2539142

18,9

2359887

17

-179255

-1,6

92,9

Більш, ніж через 12 місяців

553762

4,1

542866

4,0

-10896

-0,1

98,0

Протягом 12 місяців

1985380

14,8

1817021

13,4

-168359

-1,5

91,5

КФВ

46913

0,4

379572

2,8

332659

2,4

809,1

Грошові кошти

15969

0,119

16274

0,120

305

0,0005

101,9

Інші оборотні активи

0

0

0

0,0

ПДВ по придбаних цінностях

188635

1,4

216336

1,6

27701

0,2

114,7

б) Аналітичне угруповання й аналіз статей пасиву

Показники

на початок року

на кінець року

зміни

в рублях

у%

в рублях

у%

в рублях

у%

Темп зростання у%

1.Істочнікі майна всього

13401726

100

13604356

100

202630

0,4

101,5

2.Собственний капітал усього

10014698

75

9889214

73

-125484

-2

98,7

в т.ч.

Статутний капітал

507444

4

507444

4

0

0

100,0

Додатковий капітал

9984751

74,5

9923723

72,9

-61028

-1,6

99,4

Фонд соц.сфери

3717

0,03

0,0

-3717

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток минулих років

-481214

-3,6

-474173

-3,5

7041

х

х

Нераспред.прібиль поточного періоду

-67780

-0,5

-67780

х

х

3.Долгосрочная пасиви всього

1129024

8

1053859

8

-75165

-0,7

93,3

Позики і кредити

13801

0,1

7665

0

-6136

0,0

55,5

Інші довгострокові зобов'язання

1115223

8,3

1046194

8

-69029

-0,6

93,8

4.Краткосрочние пасиви

2258004

17

2661283

20

403279

2,7

117,9

Позикові кошти

572722

4,3

809531

6

236809

1,7

141,3

Кредити

572722

4,3

801440

5,9

228718

1,6

139,9

Позики

8091

0,1

8091

0,1

Разом позикових коштів

586523

4,4

817196

6

230673

1,6

139,3

Кредиторська заборгованість

1655097

12,3

1807825

13

152728

0,9

109,2

ТЕРМІНОВА

218026

1,6

411290

3

193264

1,4

188,6

Заборго. перед позабюджетними фондами

39171

0,3

252795

1,9

213624

1,6

645,4

Заборгованість перед бюджетом

178855

1,3

158495

1,2

-20360

-0,2

88,6

СПОКІЙНО

1437071

10,7

1396535

10

-40536

-0,5

97,2

постачальники

951751

7,1

885316

6,5

-66435

-0,6

93,0

векселі до сплати

15246

0,1

15146

0,1

-100

0,0

99,3

заборгованість перед персоналом

97431

0,7

64286

0,5

-33145

-0,3

66,0

аванси отримані

44165

0,3

171254

1,3

127089

0,9

387,8

інші кредитори

317505

2,4

253310

1,9

-64195

-0,5

79,8

заборгованість учасникам (засновникам)

10973

0,1

7223

0,1

-3750

0,0

65,8

Доходи майбутніх періодів

30185

0,2

43927

0,3

13742

0,1

145,5

Таблиця 1.3 Фінансові результати діяльності підприємства за 2009р.

1.Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Умовне позначення

1кв.

2кв.

з поч. року

3 кв.

з поч. року

4кВ.

з поч. року


Виручка про реалізацію товарів, робіт, послуг за мінусом ПДВ

10

589522

2466136

3055658

1168050

4223708

2676392

6900100


Собівартість продтоварів, робіт, послуг

20

658544

2748628

3407172

2315490

5722662

2150705

7873367


Валовий прибуток

29

-69022

-282492

-351514

-1147440

-1498954

525687

-973267


Комерційні витрати

30


6247

6247

4044

10291

3551

13842


Управлінські витрати

400


0


0


Прибуток (збиток) від продажу (рядки 010-020-030-040)

50

-69022

-288739

-357761

-1151484

-1509245

522136

-987109


2.Операціонние доходи і витрати0


0


0


Відсотки до отримання

60


328

328

15

343

-280

63


Відсотки до сплати

70


70240

70240

44235

114475

51778

166253


Доходи від участі в інших організаціях

800

2

2

303

305


Інші операційні доходи

90


2444366

2444366

4730380

7174746

2019354

9194100


Інші операційні витрати

100


2519259

2519259

4066583

6585842

1745425

8331267


3.Внереалізаціонние доходи і витрати0


0


0


Інші позареалізаційні доходи

120


100012

100012

83964

183976

469570

653546


Інші позареалізаційні витрати

130

23404

53114

76518

73268

149786

178291

328077


Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки (050 +060-070 +080 +090-100 +120-130))

140

-92426

-386646

-479072

-521209

-1000281

1035589

35308


Податок на прибуток

150


24653

24653

26807

51460

49923

101383


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

-92426

-411299

-503725

-548016

-1051741

985666

-66075


4.Чрезвичайние доходи і витрати0


0


0


Надзвичайні доходи

1700


0


0


Надзвичайні витрати

1800

629

629

1076

1705


Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду (рядки (160 +170-180))

190

-92426

-411299

-503725

-548645

-1052370

984590

-67780


Література

 1. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 560 с.

 2. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 525 с.

 3. Шеремет А.Д., Іонова А.Ф., Фінанси підприємств: менеджмент і аналіз. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 479стр

 4. Ковальов В.В. Збірник завдань з фінансового аналізу. Навчальний посібник. М. Фінанси і статистика, 2002. - 128 с.

 5. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. Підручник. 5-е видання. - М.: Перспектива, 2001 - 656 с.

- 51 -

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
334.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансової звітності 2 Аналіз ліквідності
Аналіз фінансової діяльності підприємства 3
Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності підприємства 4
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз витрат підприємства на охорону навколишнього середовища в системі фінансової діяльності підприємства
Аналіз і діагностика фінансової діяльності підприємства
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru