Аналіз фінансової діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки
Інститут міжнародного туризму і менеджменту
Кафедра «Управління підприємницькою діяльністю»
Контрольна робота
З дисципліни «Бухгалтерський облік»
На тему «аналіз фінансового стану»
Виконала студентка 3 курсу з / о
Спеціальність 061100
Пархачева Л.А.
Шифр у.о. 06-133
Сиктивкар 2005р

Аналіз фінансового стану.
1. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності
Форма № 1
- Загальне зниження активів, у т. ч. за рахунок зниження обсягів незавершеного будівництва; зниження запасів;
- Зниження незавершеного будівництва означає, що підприємство не розвивається, не розширює своє виробництво;
- Зниження запасів відбулося за рахунок зменшення витрат у незавершеному виробництві, зменшення обсягів готової продукції і товарів для перепродажу;
- У порівнянні з іншими статтями балансу зросла частка основних засобів. Майже у 2 рази зменшився ПДВ по придбаних цінностях.
- У 2 рази зросла дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 міс.)
- Грошові кошти зменшилися в 9,7 разів. Це в свою чергу означає, що гроші не знаходяться в обігу, тобто підприємство мало вкладає, інвестує кошти в розвиток підприємства і пр.
Таким чином, необоротні активи зросли до кінця року більше, ніж на 7%, а оборотні активи скоротилися на 8,2%.
У цілому активи знизилися на 1,48%.
Пасиви підприємства аналогічно знизилися на 1,48%.
У цілому, це було викликано:
- Зниженням обсягів нерозподіленого прибутку минулих років;
- Зниженням позик і кредитів на 10%;
Позики і кредити, у свою чергу, зменшилися за рахунок:
- Зниження кредитів банків, що підлягають погашенню протягом 12 міс. після звітної дати.
Кредиторська заборгованість знизилася в 2 рази за рахунок:
- Зниження заборгованості підприємства перед постачальниками та підрядниками в 3 рази;
- Зменшення заборгованості підприємства перед бюджетом у 2 рази.
У той же час майже на 94% зросла заборгованість перед державними позабюджетними фондами, зменшилася заборгованість перед іншими кредиторами в 1,3 рази.
Форма № 2
У звітному періоді була отримана чистий прибуток в розмірі 11634486 р.
Протягом фінансового року відбулося збільшення виручки від продажів на 12,8%, а собівартість проданих товарів зросла на 40%. У результаті валовий прибуток (прибуток від продажів) збільшилася в 1,9 рази і склала 27773814 рублів.
Відсотки до отримання знизилися. Інші операційні доходи зросли в 1,6 рази, інші операційні витрати збільшилися на 41%.
Позареалізаційні доходи знизилися в 1,8 рази, позареалізаційні витрати знизилися в 1,7 разів. Таким чином, прибуток до оподаткування зріс в порівнянні з попереднім роком в 49 разів.

2. Аналіз структури балансу
Таблиця 1
Аналіз структури балансу по розділам
Найменування показників
У тис. руб.
Уд. вага,%
Зміни
н. р.
к.г.
н. р.
к.г.
руб.
%
АКТИВ:
Необоротні активи
21516156
23065341
43,8
47,8
1549185
7,2
Оборотні активи
27581943
25304423
56,2
52,2
-2277520
-8,3
баланс
49098099
48369764
100
100
-728335
-1,48
ПАСИВ:
Капітал і резерви
19184070
34094686
39
70
14910616
77,7
Довгострокові зобов'язання
-
-
-
-
-
-
Короткострокові зобов'язання
29914029
14275078
61
30
-15638951
-52,3
баланс
49098099
48369764
100
100
-728335
-1,48
Таблиця 2
Аналіз структури балансу за групами статей розділу I
Необоротні активи
У тис. руб.
Уд. вага,%
Зміни
н. р.
к.г.
н. р.
к. р.
тис. руб.
%
Нематеріальні активи
37948
145514
0,18
0,6
107566
3,8 р
Основні засоби
16190551
22364843
75,2
96,9
6174292
1,4 р
Незавершене будівництво
5107272
374599
23,7
1,62
-4732673
-92,7
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
155685
155685
0,72
0,67
-
-
Долгоср. фінанс. вкладення
24700
24700
0,2
0,2
-
-
РАЗОМ
21516156
23065341
100
100
1549185
7,2

Таблиця 3
Аналіз структури балансу за групами статей розділу II
Оборотні активи
У тис. руб.
Уд. вага,%
Зміни
н. р.
к.г.
н. р.
к. р.
тис. руб.
%
Запаси
16385913
5075036
59,4
20
-21460850
-69
ПДВ по придбаних цінностях
2851425
1216383
10,3
4,8
-1635042
-57
Дебіт. Заборго-ть (м. 12 міс.)
7773746
15587708
28
61,6
7813962
2 р
Краткоср. фінансові вкладення
10000
-
0,04
-
-10000
-100
Грошові кошти
323613
3193674
1,2
12,6
2870061
9,8 р

Інші оборотні активи

237246
231622
1,06
1
-5624
-2
РАЗОМ
27581943
25304423
100
100
-1277520
-8,3
Таблиця 4
Аналіз структури балансу за групами статей розділу III
Капітал і резерви
У тис. руб.
Уд. вага,%
Зміни
к.г.
н. р.
к. р.
Н.Г.
тис. руб.
%
Статутний капітал
50000
50000
0,3
0,15
-
-
Додатковий капітал
-3452
14920789
-
43,8
14917337
-
Фонд соціальної сфери
12952792
3778566
67,5
11
-9174226
-70,8
Нерозподілений прибуток минулих років
6184730
-
32,2
-
-6184730
-100
Нерозподілений прибуток звітного року
-
15345331
-
45,05
15345331
100

РАЗОМ

19184070
34094686
100
100
14910616
77,7

Таблиця 5
Аналіз структури балансу за групами статей розділу V
Короткострокові зобов'язання
У тис. руб.
Уд. вага,%
Зміни
к.г.
н. р.
к. р.
Н.Г.
тис. руб.
%
Позики і кредити
6512000
5906000
21,8
41,4
-606000
-9,3
Кредиторська заборгованість
23402029
8369077
78,18
55,1
-15032952
-64
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
6658
502524
0,02
3,5
495866
75 р..
РАЗОМ
29914029
14275078
100
100
-15638951
-52,3
Висновки за таблицями наступні:
АКТИВ
Валюта балансу за аналізований період знизилася на 728335 крб. або на 1,48%, що побічно може свідчити про зниження господарського обороту.
На зміну структури активу балансу вплинуло зростання суми довгострокових активів на 1549185 крб. або на 7,2% і зменшення поточних активів на 2277520 крб. або на 8,3%. Скорочення частки оборотних активів робить майно підприємства менш мобільним.
На зміну структури активу балансу, головним чином вплинуло, зміна суми довгострокових активів.
Зміна в складі довгострокових активів в аналізованому періоді пов'язані зі зміною наступних складових:
- Сума основних коштів в періоді збільшилася на 6174292 крб. або в 1,4 рази;
- Величина незавершеного будівництва знизилася на 4732673 крб або на 92,7%;
- Величина нематеріальних активів збільшилася на 107566 крб. або в 3,8 разів.
Збільшення величини нематеріальних активів за цей період говорить про присутність інноваційної спрямованості діяльності предпрития.
У складі поточних активів відбулися такі зміни:
- Величина товарно-матеріальних запасів зменшилася на 21460850 руб. або на 69%;
- Величина ПДВ по придбаних цінностей знизилася на 1635042 крб. або на 57%;
- Сума короткострокової дебіторської заборгованості збільшилася в 2 рази;
- Сума грошових коштів збільшилася в 9,8 разу або на 2870061руб.
- Сума інших оборотних активів знизилася на 2%.
Зменшення суми короткострокових інвестицій у структурі майна говорить осніженіі ділової активності підприємства.

ПАСИВ

Формування майна підприємства може здійснюватися як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів, значення яких відображаються в пасиві балансу. Для визначення фінансової стійкості підприємства і ступеня залежності від позикових коштів необхідно проаналізувати структуру пасиву балансу.
На кінець аналізованого періоду частка власного капіталу, основного джерела формування майна підприємства, у структурі пасивів збільшилась і склала 14910616 руб. або на 77,7%.
На структуру власного капіталу вплинули наступні складові:
- Додатковий капітал збільшився на 14917337 крб.;
- Нерозподілений прибуток минулих років знизилася на 6184730 крб.;
- Нерозподілений прибуток звітного року збільшилася на 15345331 руб.
Сума короткострокових зобов'язань зменшилася на 15638951 руб або на 52,3% і склала на кінець аналізованого періоду 14275078 руб.
Зменшення поточних зобов'язань пов'язано зі зміною наступних складових:
- Сума кредиторської заборгованості склала 8369077 крб. і знизилася в 2 рази;
- Сума позик і кредитів знизилася на 606000 крб. або на 9,3%;
- Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів збільшилася на 495866 крб. або в 75 разів і склала 502524 крб.
3. Аналіз ліквідності балансу
Таблиця 6
Актив, руб.
П.р.
К.г.
Пасив, руб.
П.р.
К.г.
Платіжний надлишок (недолік)
П.р.
К.г.

А1

333613
3193674
П1
23402029
8369077
-23068416
-5175403
А2
7773746
15587708
П2
6518658
6408524
1255088
9179184
А3
19474584
6523041
П3
-
-
19474584
6523041
А4
21516156
23065341
П4
19184070
144849
2332086
22920492
Висновками є наступне:
А1 <П1
А2> П2
А3> П3
А4> П4
У цілому спостерігається гарна ситуація, підприємство має ліквідний баланс.
Для комплексної оцінки ліквідності скористаємося коефіцієнтом:
А1 +0,5 А2 +0,3 А3/П1 +0,5 П2 +0,3 П3 = 12944440,3 / 11573339 = 1,12 (при рекомендованому значенні> 1)

4. Аналіз платоспроможності підприємства.
Таблиця 7
Найменування показників
П.р., р.
К.г., р.
Зміна
Поточні активи:
- Запаси
16385913
5075036
-11310877
- Дебіторська заборгованість
7773746
15587708
-62149738
- Короткострокові фінансові вкладення і грошові кошти
333613
3193674
2860061
РАЗОМ
24493272
23857418
-635854
Зовнішні зобов'язання:
- Довгострокові зобов'язання
-
-
-
- Короткострокові зобов'язання
29914029
14275078
-15638951
РАЗОМ
29914029
14275078
-15638951
Поточні активи на початок не перевищували зовнішні зобов'язання, значить підприємство не було платоспроможним, але на кінець року поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання, тому підприємство є платоспроможним.
Оцінимо платоспроможність через коефіцієнти ліквідності:
Таблиця 8
Коефіцієнт
П.р.
К.г.
Зміна
Норматив
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,011
0,22
0,212
0,2-0,25
Коефіцієнт критичної ліквідності
0,26
1,09
0,83
0,7-0,8
Коефіцієнт загальної ліквідності
0,82
1,67
0,85
2,0-2,5
Висновки:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що відображає частку поточних зобов'язань, що покриваються виключно за рахунок грошових коштів, збільшився в аналізованому періоді з 0,011 до 0,22 (при рекомендованому значенні 0,2-0,25). Таким чином, за аналізований період підприємство має здатність до негайного погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштів.
Коефіцієнт критичної ліквідності, що відображає частку поточних зобов'язань, що покриваються за рахунок грошових коштів та реалізації короткострокових цінних паперів, збільшився в аналізованому періоді з 0,26 до 1,09 (при рекомендованому значенні 0,7-0,8). Високе значення коефіцієнта є показником низького фінансового ризику і хороших можливостей для залучення додаткових коштів з боку із-за відсутності труднощів з погашенням поточних заборгованостей.
Коефіцієнт загальної ліквідності, що характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових (поточних) зобов'язань підприємства, збільшився з 0,82 до 1,67 (при рекомендованому значенні 2,0-2,5).
5. Аналіз фінансової стійкості
Таблиця 9
Найменування коефіцієнта
На п.р.
На к.г.
Зміна
1. Коефіцієнт загальної фінансової незалежності
0,39
2,29
1,99
2.Коеффіціент фінансової незалежності в частині формування поточних активів
-0,08
12,5
12,42
3.Коеффіціент фінансової незалежності в частині формування запасів
-0,14
2,17
2,03
Коефіцієнт загальної фінансової незалежності, що визначає ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування та характеризує частку власних коштів в балансі, збільшився в аналізованому періоді з 0,39 до 2,29 (при рекомендованому значенні 0,5-0,8). Перевищення коефіцієнтом рекомендованого інтервалу значень може свідчити про нездатність ефективно залучати кредитні ресурси. Зростання коефіцієнта говорить про підвищення фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування поточних активів збільшився з -0,08 до 12,5. Нормативне значення повинно бути більше 0,1, тобто поточні активи повинні бути забезпечені власними джерелами не менш, ніж на 10%. У нашому випадку власні джерела повністю покривають перший і другий розділ балансу.
Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів показав, що підприємство за рахунок власних джерел повністю забезпечує свої запаси. Аналіз фінансової стійкості по 3-х компонентного показником
Таблиця 10
Найменування показників
На М.Г., руб.
На к.г, руб
Зміни, руб
1. Власний капітал
19184070
34094686
14910616
2. Необоротні активи
21516156
23065341
1549185
3.Налічіе власних оборотних коштів
-2332086
11029345
8697259
4.Долгосрочние зобов'язання
-
-
-
5.Собственние оборотні кошти і довгострокові зобов'язання
-2332086
11029345
8697259
6. Короткострокові кредити і позики
6512000
5906000
-606000
7. Власні оборотні кошти і довгострокові зобов'язання, короткострокові кредити і позики
4179914
16935345
12755431
8. Загальна величина запасів
16385913
5075036
-11310877
9. Надлишок (недолік) оборотних коштів
-18717999
5954309
-12763690
10. Надлишок (недолік) власних оборотних коштів і довгострокових зобов'язань
-18717999
5954309
-12763690
11. Надлишок (недолік) основних джерел формування запасів
-12205999
10981036
-1224963
Таким чином, за даною методикою підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому стані.
6. Аналіз кредитоспроможності підприємства за методикою Ощадбанку РФ
Визначення категорії позичальника
Таблиця 11
Найменування показника
Перший категорія
Друга категорія
3-ю категорію
Н. р.
К. р.
Н. р.
К. р.
Н. р.
К. р.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,22
0,011
Коефіцієнт проміжного покриття
0,68
0,7
Коефіцієнт загальної ліквідності
1,67
0,82
Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів
2,9
5,7
Коефіцієнт рентабельності
0,14
0,7
Тепер розрахуємо суму балів, виходячи із значущості кожного показника:
S н. р. = 0,011 * 3 +0,68 * 2 +0,82 * 3 +2,9 * 1 +0,14 * 2 = 7,043 - це означає, що на початок року підприємство відносилося до третього класу позичальників, тобто . Підприємство має підвищений ризик на предмет визначення кредитоспроможності.
S к. р. = 0,22 * 1 +0,7 * 2 +1,67 * 2 +5,7 * 1 +0,7 * 2 = 9,54 - це означає, що на кінець року підприємство належить до третього класу позичальників , тобто існує підвищений ризик при наданні кредитів; підприємство є некредитоспроможним.

7. Аналіз рентабельності
Таблиця 12
Найменування показників
Пред.год
Отч. рік
Відхилення
I Рентабельність
1. Рентабельність продукції в т. ч.:
- До собівартості
0,017
0,087
0,07
- До виручки
0,015
0,07
0,055
2. Рентабельність виробництва
0,006
0,38
0,374
3. Рентабельність активів
-0,027
0,13
0,103
4. Рентабельність капіталу
- Власного
-0,07
0,19
0,12
- Позикового
-0,04
0,42
0,38
II Оборотність оборотних коштів
1. Загальний
- У днях
66,9
59,38
-7,52
- В разах
5,4
6,06
0,66
2. У запасах
- У днях
41,5
11,4
-30,1
- В разах
8,7
31,6
22,9
3. У дебіторської заборгованості
- У днях
19,7
35
15,3
- В разах
18,3
10,3
-8
Показники рентабельності:
1. Активів показують, що кожен рубль активів приносив у кінці року 0,103 руб. прибутку.
2. Продукції показує, що кожен карбованець продукції приніс в кінці року 0,06 рубля прибутку.
8. Аналіз потенційного банкрутства
Визначається на основі наступних показників:
1. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. За нормативом коефіцієнт повинен бути> або = 0,1.
Кн.г. = - 0,08
Кк.г. = 2,17 - за рахунок власних джерел може бути покрито 21,7% оборотних активів.
2. Коефіцієнт поточної ліквідності. За нормативом коефіцієнт повинен бути> або = 2,0.
Кн.г. = 0,92;
Кк.г. = 1,77 - у зв'язку з тим, що з цих двох коефіцієнтів, коефіцієнт поточної ліквідності знаходиться в межах нижче нормативного рівня, то структуру балансу можна оцінити як незадовільну, а саме підприємство - як неплатоспроможне.
3. Коефіцієнт відновлення платоспроможності.
К = 0,673. він показує, що у підприємства немає можливості відновити свою платоспроможність за 6 місяців після звітної дати.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
206.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2 Аналіз ліквідності
Аналіз фінансової діяльності підприємства 4
Аналіз фінансової діяльності підприємства 3
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз фінансової діяльності підприємства 2
Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності підприємства
Аналіз фінансової діяльності комерційних банків
Аналіз фінансової діяльності ТОВ Грот
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru