Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

Зміст

Введення. 2
Глава 1. Основні елементи аналізу фінансового стану підприємства 5
1.1 Горизонтальний і вертикальний аналіз звітності підприємства. 5
1.2 Аналіз активів підприємства. 7
1.3 Аналіз структури пасиву балансу. 8
1.4 Аналіз фінансового стану підприємства на основі аналітичного балансу 10
1.5 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 14
Глава 2. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік. 17
2.1 Загальна характеристика підприємства. 17
2.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу. 18
2.3 Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік. 19
2.4 Аналіз інших показників фінансової стійкості організації 21
Висновок. 23
Список використаної літератури .. 24

Введення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємства. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюються контроль за їх виконанням виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.
У зв'язку з розвитком ринкових відносин незмірно зростає кількість користувачів фінансової звітності: менеджери, бухгалтери, особи, безпосередньо не працюють на підприємствах (фірмах), але мають прямий фінансовий інтерес акціонери, інвестори, різні кредитори, покупці і продавці продукції; третю групу становлять особи, що мають непрямий фінансовий інтерес різні фінансові інститути (біржі, асоціації), податкові служби, органи статистики, профспілки та інші.
Така ситуація, як розвиток ринкових відносин, значне залучення кредиторів і інвесторів підвищує відповідальність керівництва підприємств в управлінні капіталом і фінансовим станом, шляхом прийняття обгрунтованих управлінських рішень по забезпеченню фінансової стійкості, маневреності капіталу й ефективності його використання.
Ефективність управління господарською діяльністю вимірюється системою показників, що знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності. Вимірювання показників, факторів їх зміни і виявлення результатів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності є першочерговими задачами її аналізу.
Неодмінною умовою повного якісного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є вміння читати фінансову звітність, і, зокрема, основну її форму бухгалтерський баланс та додатки до нього. Одним з найбільш значущих є форма 2 Звіт про прибутки та збитки.
Основною метою фінансового аналізу діяльності організації є отримання максимально достовірної інформації, на підставі якої можна скласти об'єктивну картину фінансового стану організації. Фінансовий стан організації визначається її прибутком (збитком), змінами в структурі активів та зобов'язань. Об'єктивність це головний критерій виміру інформації для цілей фінансового аналізу.
Фінансовий аналіз, як розділ економічної науки, виробив набір методів аналізу фінансової звітності. Умовно їх можна поділити на чотири типи: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз та аналіз фінансових коефіцієнтів.
Горизонтальний, або інакше часовий аналіз, заснований на порівнянні кожної позиції звітності з показниками попереднього періоду.
Вертикальний (структурний) аналіз базується на визначенні структури підсумкових показників і вивченні впливу окремої позиції звітності на підсумковий результат.
Трендовий (перспективний) аналіз має на меті визначення так званого тренду, тобто тенденції у зміні показників звітності шляхом порівняння позиції звітності з рядом попередніх періодів. При трендовом аналізі прагнуть виключити вплив випадкових відхилень з метою визначити можливі значення показника звітності в майбутньому.
Аналіз фінансових коефіцієнтів призначений для розрахунку відносних даних звітності та виявлення взаємозв'язку показників фінансової звітності.
Метою цієї роботи є комплексне дослідження методики горизонтального і вертикального аналізу звітності.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
вивчити теоретичні та методичні основи горизонтального і вертикального аналізу звітності організації;
провести аналіз звітності Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор";
сформулювати загальні висновки за результатами аналізу і на їх підставі дати рекомендації щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Глава 1. Основні елементи аналізу фінансового стану підприємства

1.1 Горизонтальний і вертикальний аналіз звітності підприємства

Аналіз фінансового стану - обов'язкова складова фінансового менеджменту будь-якої компанії. Завдання такого аналізу - визначити, яке наше стан сьогодні, які параметри роботи компанії є прийнятними і їх необхідно зберігати на сформованому рівні, які - є незадовільними і вимагають оперативного втручання. Іншими словами, щоб успішно рухатися далі, компанії необхідно знати, чому її стан погіршився і як виправити становище (які важелі задіяти найбільш ефективно).
У сучасних умовах правильне визначення реального фінансового стану підприємства має величезне значення не тільки для самих суб'єктів господарювання, а й для численних акціонерів, особливо майбутніх потенційних інвесторів.
Розрізняють горизонтальний і вертикальний фінансовий аналіз, за ​​допомогою яких можна отримати найбільш загальне уявлення про які мали місце якісні зміни в структурі засобів та їх джерел, а також динаміці цих змін.
Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей доходів і витрат та їх груп за документами бухгалтерської звітності. В основі цього різновиду аналізу лежить літочислення базисних темпів зростання доходів і витрат за статтями балансу чи статей звіту про прибутки та збитки.
Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються відносними темпами зростання. Ступінь агрегованості показників визначається аналітиком. Як правило, беруться базисні темпи росту за ряд років, що дозволяє аналізувати не тільки зміну окремих показників, але і прогнозувати їхнього значення.
Горизонтальний і вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому на практиці нерідко будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Обидва ці види аналізу особливо цінні при міжгосподарських зіставленнях, оскільки дозволяють порівнювати звітність зовсім різних за родом діяльності й обсягам виробництва підприємств.
У ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні та відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, а метою вертикального аналізу є обчислення питомої ваги нетто.
В основі вертикального аналізу лежить уявлення даних бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, що характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників. Обов'язковим елементом аналізу служить побудова динамічних рядів значень цих величин, що дозволяє відстежувати та прогнозувати структурні зрушення в складі господарських засобів і джерел їх покриття.
Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Можна виділити дві основні риси, що обумовлюють необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу:
перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціалу і результатів діяльності підприємств, що розрізняються за величиною використовуваних ресурсів і іншим об'ємним показниками;
відносні показники деякою мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності і тим самим ускладнювати їх зіставлення в динаміці.
Вертикальному аналізу можна піддавати або вихідну звітність, або модифіковану звітність.
Усі показники порівняльного балансу можна розбити на три групи:
показники структури балансу;
показники динаміки балансу;
показники структурної динаміки балансу;
Для осмислення загальної картини зміни фінансового стану вельми важливі показники структурної динаміки балансу. Зіставляючи структуру змін в активі і пасиві, можна зробити висновок про те, через які джерела в основному був приплив нових коштів і в які активи ці нові кошти в основному вкладені.
Для загальної оцінки динаміки фінансового стану підприємства слід згрупувати статті балансу в окремі специфічні групи за ознакою ліквідності (статті активу) і терміновості зобов'язань (статті пасиву). На основі агрегованого балансу здійснюється аналіз структури майна підприємства.
Читання балансу за такими систематизованим групам ведеться з використанням методів горизонтального і вертикального аналізу.

1.2 Аналіз активів підприємства

Все, що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу, називається його активами. Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної грошової готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.
Головною ознакою групування статей активу балансу вважається ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення в грошову готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи.
Розміщення коштів підприємства має дуже велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні і оборотні кошти, скільки їх знаходиться у сфері виробництва та у сфері обігу, в грошовій і матеріальній формі, наскільки оптимально їх співвідношення, багато в чому залежать результати виробничої і фінансової діяльності, отже, і фінансовий стан підприємства. Якщо створені виробничі потужності підприємства використовуються недостатньо повно через відсутність сировини, матеріалів, то це заперечення позначиться на фінансових результатах підприємства та його фінансовому становищі. Те ж відбудеться, якщо створені зайві виробничі запаси, які не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях. У результаті заморожується капітал, сповільнюється його оборотність і як наслідок погіршується фінансовий стан. І при хороших фінансові результати, високому рівні рентабельності підприємство може відчувати фінансові труднощі, якщо воно нераціонально використовував свої фінансові ресурси, вклавши їх у наднормативні виробничі запаси або допустивши велику дебіторську заборгованість.

1.3 Аналіз структури пасиву балансу

Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (розділ III пасиву) і позиковий (розділи IYі Y пасиву). За тривалістю використання розрізняють капітал довгостроковий постійний (перманентний) (III і IY розділи пасиву) і короткостроковий (Y розділ пасиву).
Необхідність у власному капіталі обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємств. Він є основою самостійності і незалежності підприємств. Однак потрібно враховувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо в тих випадках, якщо виробництво носить сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банку, а в інші періоди їх буде бракувати. Крім того, слід мати на увазі, що якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного капіталу.
У той же час якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і залученням в оборот на нетривалий час інших капіталів.
Отже, від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
У зв'язку з цим важливими показниками, які характеризують ринкову стійкість підприємства, є:
коефіцієнт фінансової автономності (незалежності) або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;
коефіцієнт фінансової залежності (частка позикового капіталу);
плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного).
Чим вище рівень першого показника і нижче другого і третього, тим стійкіше фінансовий стан підприємства.
При внутрішньому аналізі фінансового стану необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих його доданків і дати оцінку цим змінам за звітний період.
Таким чином, аналіз структури власних і позикових коштів необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства та його ринкової стійкості. Цей момент дуже важливий, по-перше, для зовнішніх споживачів інформації (наприклад, банків та інших постачальників ресурсів) при вивченні ступеня фінансового ризику і, по-друге, для самого підприємства при визначенні перспективного варіанта організації фінансів і вироблення фінансової стратегії.

1.4 Аналіз фінансового стану підприємства на основі аналітичного балансу

Аналіз фінансового стану організації безпосередньо по балансу - процес досить трудомісткий і неефективний, так як велика кількість розрахункових показників не дозволяє виділити головні тенденції у фінансовому стані. Простіше і зручніше досліджувати структуру і динаміку фінансового стану за допомогою порівняльного аналітичного балансу, до якого включаються основні агреговані показники бухгалтерського балансу.
Порівняльний аналітичний баланс зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які здійснює аналітик при ознайомленні з балансом. Схемою аналітичного балансу охоплено багато важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану підприємницької організації, що дозволяє спростити роботу з проведення горизонтального і вертикального аналізу основних фінансових показників діяльності фірми.
Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури: динаміки та структурної динаміки. У аналітичний баланс включаються такі статті:
АКТИВ
I. Необоротні активи
1.1 Основні засоби (стор.120)
1.2 Нематеріальні активи (стор.110)
1.3 Інші необоротні засоби (стор.130 + 140 + 150)
Разом у розділі I
II. Оборотні активи
II.1. Запаси (стор.210 + 220)
II.2. Дебіторська заборгованість (платежі після 12 місяців) (стр.230)
Повільно реалізовані активи (стор.210 + 220 + 230 + 270)
II.3. Дебіторська заборгованість (платежі до 12 місяців) (стр.240)
II.4. Короткострокові фінансові вкладення (стор.250)
II.5. Грошові кошти (стр.260)
Найбільш ліквідні активи (стор.250 + 260)
Разом по розділу II
БАЛАНС (Вартість майна) (стор.300)
ПАСИВ
III. Капітал і резерви
III.1. Статутний капітал (стр.410)
III.2. Додатковий та резервний капітал (стр.420 + 430)
III.3. Спеціальні фонди і цільові фінансування (стр.440 + 450)
III.4. Нерозподілений прибуток звітного року (стр.460 + 470)
Разом у розділі III.
IY. Довгострокові пасиви (стр.590)
Y. Короткострокові пасиви
Y.1. Позикові кошти (стр.610)
Y.2. Кредиторська заборгованість (стр.620)
Y. Інші пасиви (стр.630 + 660)
Короткострокові пасиви (стр.610 +670)
Разом у розділі Y (стр.690)
БАЛАНС (стр.700)
Усі показники порівняльного балансу можна розбити на 3 групи: показники структури балансу, показники динаміки балансу, показники структурної динаміки балансу. Для аналізу загальної картини зміни фінансового стану фірми в першу чергу важливі показники структурної динаміки балансу. Зіставляючи в процесі аналізу структуру змін в активі і пасиві, можна отримати висновки про те, через які джерела в основному був приплив нових коштів і в які активи це нові кошти вкладені.
Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик її фінансового стану. До них відносяться:
загальна вартість майна;
вартість необоротних активів;
вартість оборотних активів; вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 210 розділу II балансу;
величина дебіторської заборгованості в широкому сенсі (включаючи аванси, видані постачальникам і підрядчикам);
сума вільних грошових коштів у широкому сенсі (включаючи цінні папери і короткострокові фінансові вкладення);
величина власних коштів підприємства;
величина позикових коштів;
величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування основних засобів та інших необоротних активів, що дорівнює підсумку розділу IY балансу;
величина короткострокових кредитів і позик, призначених як правило, для формування оборотних коштів активів, - рядок 610 розділу Y пасиву балансу.
Горизонтальний або динамічний аналіз цих показників дозволяє встановити їх абсолютні збільшення і темпи зростання, що важливо для характеристики фінансового стану підприємства, проте не менше значення має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу.
Аналізуючи дані статей аналітичного балансу можна перш за все встановити, які зміни відбулися в складі засобів та їх джерел, основних груп цих коштів, а також отримати відповіді на ряд питань, що мають важливе значення для цілей оперативного управління підприємницькою фірмою:
в якому напрямку змінилися окремі статті балансу і яку оцінку вони заслуговують;
чи необхідно проводити більш поглиблений аналіз, і за який період;
які існують вузькі місця у забезпеченні фірми фінансовими ресурсами та їх використання і т.п. [2]
Встановивши кінцевий підсумок змін в аналітичному балансі, визначають, з яких розділах і статтях відбулися великі зміни. При цьому можна керуватися приблизною схемою балансових змін (табл.1)

Таблиця 1
Активи
Пасиви
Раціональне збільшення статей аналітичного балансу
Збільшення вартості основних засобів
Збільшення величини запасів зі збільшенням обсягів виручки
Збільшення грошових коштів на рахунках у межах 10 - 30% суми оборотного капіталу
Збільшення статутного капіталу
Збільшення нерозподіленого прибутку
Збільшення фондів підприємства
Збільшення резервного капітал
Нераціональне збільшення статей аналітичного балансу
Зростання грошових коштів на рахунках понад 30% суми оборотного капіталу
Зростання дебіторської заборгованості понад 40% суми оборотного капіталу
Збільшення кредитної заборгованості
Збільшення обсягів кредитів
Збільшення позикових коштів
Раціональне зменшення статей аналітичного балансу
Зменшення запасів зі зменшенням обсягів виручки
Зменшення незавершеного виробництва
Зменшення витрат майбутніх періодів
Зменшення запасів готової продукції на складах
Зменшення дебіторської заборгованості
Скорочення кредиторської заборгованості
Зменшення обсягів кредитів
Зменшення позикових коштів
Нераціональне зменшення статей аналітичного балансу
Зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку нижче 10% суми оборотного капіталу
Зменшення виробничих запасів на складах зі збільшенням обсягів виручки
Скорочення суми нерозподіленого прибутку
Скорочення статутного капіталу
Зменшення резервного капіталу
Зменшення фондів підприємства

1.5 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання організації в усіх напрямах її діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення її фінансових відносин з усіма учасниками підприємницької діяльності.
Прибуток забезпечує фірмі можливості самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників фірми. Прибуток є також основним джерелом формування доходів бюджетів і погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами.
Прибуток є кінцевим фінансовим результатом діяльності організації. Організація може зробити великий обсяг продукції, однак якщо вона не буде реалізована або реалізована за ціною, не забезпечує отримання прибутку, то організація виявиться у важкому фінансовому стані.
Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Тому одна з найважливіших складових частин аналізу фінансового стану організації - аналіз фінансових результатів її діяльності.
Однак різних користувачів бухгалтерської звітності цікавлять тільки певні показники фінансових результатів. Наприклад, адміністрацію фірми цікавлять маса отриманого прибутку і її структура, чинники, що впливають на її величину; податкові органи зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі доданків оподатковуваної бази прибутку; потенційних інвесторів цікавлять питання якості прибутку, тобто стійкості і надійності отримання прибутку в найближчій перпектіве, для вибору і обгрунтування стратегії інвестицій, спрямованої на мінімізацію втрат і фінансових ризиків від вкладень в активи аналізованої фірми.
Аналіз фінансових результатів діяльності організації включає в якості обов'язкових елементів:
дослідження змін кожного показника за поточний аналізований період;
дослідження структури відповідних показників і їх змін;
вивчення динаміки зміни показників фінансових результатів;
виявлення факторів і причин змін показників прибутку і кількісну їх оцінку.
Для проведення аналізу та оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця (див. таблицю 2), в якій використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства, представлені у формі 2.
Таблиця 2
Показники
Звітний період
Аналогічний період минулого року
Зміни показника
Звітний період до попереднього%
Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається у звітності в розгорнутому вигляді і являє собою алгебраїчну суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна і результатів від іншої фінансової діяльності, інших позареалізаційних операцій.
При аналізі динаміки показників прибутку в першу чергу оцінюється зростання показників прибутку за аналізований період, потім відзначаються позитивні і негативні зміни в динаміці фінансових результатів.
При аналізі структури прибутку звітного періоду необхідно проаналізувати питома вага її складових. Позитивним вважається висока питома вага прибутку від продажів продукції. Такі підприємства забезпечують самофінансування реалізацією власного майна або здачею його в оренду. [2]

Глава 2. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік

2.1 Загальна характеристика підприємства

Бурзянської дорожнє ремонтно-будівельне управління є відокремленим підрозділом Державного унітарного підприємства з підрядного будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг Республіки Башкортостан "Башкіравтодор" без прав юридичної особи (структурний підрозділ - філія).
Місцезнаходження (адреса): 453580, с. Старосубхангулово, вул. Кизил Таш, 54, тел. (255) 3-14-97.
Бурзянської ДРСУ не є юридичною особою, але має окремий баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки та кутовий штамп.
Бурзянської ДРСУ здійснює основну діяльність на підставі Положення про ДРСУ і довіреності ГУП "Башкіравтодор".
Джерелом формування майна і фінансових ресурсів ДРСУ є:
прибуток, отриманий від реалізації продукції (робіт, послуг). А також від інших видів господарської (комерційної) діяльності;
кредити банків та інших кредиторів;
кошти від бюджету та інше майно, передане йому цільовим призначенням власником або Підприємством;
безоплатні добродійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб;
інші джерела, що допускаються законодавством Російської Федерації та Республіки Башкортостан.
Виробнича діяльність Бурзянського ДРСУ пов'язана з будівництвом, утриманням і ремонтом автодоріг і споруд на них: обслуговується 469 км. автодоріг, з них 56,9 км. з асфальтобетонним покриттям, 321,7 км. з покриттям перехідного типу, 90,4 км грунтових доріг і 17 мостів; має допоміжні виробництва - це виробництво асфальтобетону (вироблено 5853 тонни), виробництво щебеню (вироблено 8.55 тис. куб. метрів), в 2007 році була запущена пилорама з розпилювання лісу.

2.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу

Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" на 1 січня 2009
Загальний аналіз фінансового стану Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік зроблено по балансу на 1 січня 2009 року, за звітний 2008 рік
Загальна вартість майна Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" на 1 січня 2009 року склала 15318 тис. рублів, у тому числі:
вартість необоротних засобів або нерухомого майна - 8553 тис. рублів;
вартість оборотних коштів 6765 тис. рублів.
Горизонтальний аналіз показав, що за звітний період майно підприємства збільшилося на 2962 тис. рублів, або на 23.97%, у тому числі за рахунок збільшення основних засобів на 1812 тис. рублів, або на 27.47% і приросту оборотних активів на 2053 тис. рублів, або на 43.57%. При цьому обсяг незавершеного будівництва зменшився на 903 тис. рублів або 86.25%, запаси збільшилися на 2465 тис. рублів, або на 78.30%, відзначається зменшення короткострокової дебіторської заборгованості на 274 тис. рублів, або на 19.70%.
Хоча мало місце зростання активів, власний капітал зменшився на 2292 тис. рублів, або на 65,1%, що свідчить про негативну динаміку майнового стану організації.
Вертикальний аналіз Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" показав, що структура сукупних активів підприємства характеризується значним перевищенням в їх складі частки необоротних активів, які склали на кінець аналізованого періоду 55.84%, і при цьому їх частка протягом року незначно зменшилася на 6.03%. Частка оборотних активів у майні підприємства на кінець аналізованого періоду склала 44.16% і навпаки збільшилася на 6.03%. У цьому як позитивну динаміку слід значне зменшення короткострокової дебіторської заборгованості на 274 тис. рублів, або на 19.7%. У структурі майна підприємства дебіторська заборгованість також зменшилася на 3.97%. Частка найбільш ліквідних активів в структурі майна зменшилася на - 3.96%, а мене ліквідних активів збільшилася на 9.99%.
Пасивна частина балансу на початок року характеризувалася переважним питомою вагою довгострокових зобов'язань (53.51%), на кінець року склала 54,9%, тобто збільшилася на 1,38%. Частка власного капіталу на початок року становила 3524 тис. рублів або 28,51%, до кінця року склала 1231 тис. рублів, зменшилася на 20,48% і склала 8,04% у загальному обсязі. Частка короткострокової заборгованості на початок року становила 17,98% або 2221 тис. рублів, до кінця року збільшилася на 19, 09% і склала 5678 тис. рублів, або 37,07% у загальному обсязі.

2.3 Горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік

За даними "Звіту про прибутки і збитки" за 2008 рік підприємство отримало прибуток від продажів в розмірі 2298 тис. руб., Що дорівнює 7,9% від виручки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток виріс на 355 тис. руб., Або на 18,3%.
У порівнянні з минулим періодом в поточному році виросла як виручка від продажів, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 4533 і 4178 тис. руб. Відповідно).
Збиток від інших операцій протягом аналізованого періоду склав 409 тис. руб., Що на 344 тис. руб. (В 6,3 рази) більше, ніж збиток за аналогічний період минулого року. При цьому величина збитку від інших операцій складає 17,8% від абсолютної величини прибутку від продажів за аналізований період.
У наведеній нижче таблиці 3 узагальнені основні фінансові результати діяльності Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" протягом 2008 року
Таблиця 3
Показник
Значення показника, тис. руб.
Зміна показника
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
тис. руб.
(Гр.2 - гр.3)
±% ((2-3): 3)
1
2
3
4
5
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
29010
24477
+4533
+18,5
2. Витрати по звичайних видах діяльності
26712
22534
+4178
+18,5
3. Прибуток (збиток) від продажу (1-2)
2298
1943
+355
+18,3
4. Інші доходи
1205
1128
+77
+6,8
5. Інші витрати
1614
1193
+421
+35,3
6. Прибуток (збиток) від інших операцій (4-5)
-409
-65
-344
-4,3 Рази
7. Прибуток до сплати відсотків і податків
1889
1878
+11
+0,6
8. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (3 +6 +7)
1889
1878
+11
+0,6
Довідково: Зміна за період нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за даними бухгалтерського балансу
-2492
х
х
х
Зіставлення чистого прибутку за даними форми № 2 і форми № 1 показало, що в 2008 р. організація використовувала чистий прибуток у сумі 4381 тис. руб.

2.4 Аналіз інших показників фінансової стійкості організації

На основі показників балансу підприємства розрахуємо деякі показники фінансової стійкості Бурзянського ДРСУ ГУП "Башкіравтодор" за 2008 рік (таблиця 4):
Таблиця 4
Показник
Значення показника
Зміна показника (3-2)
Опис показника і його нормативне значення
на початок звітного періоду
на кінець звітного періоду
1
2
3
4
5
1. Коефіцієнт автономії (незалежності)
0,29
0,08
- 0,2
Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу.
Рекомендоване значення:> 0,5 (зазвичай 0,6-0,7)
2. Фінансовий леверидж
0,4
0,09
- 0,31
Відношення власного капіталу до позикового. Оптимальне значення:
1.
4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
0,25
0,11
- 0,13
Відношення власних оборотних коштів до джерел власних і довгострокових позикових коштів. Ставлення повинне бути, як мінімум, позитивне.
5. Коефіцієнт мобільності оборотних коштів
0,38
0,44
+0,06
Відношення оборотних коштів до вартості всього майна.
6. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів
0,79
0,19
- 0,6
Відношення власних оборотних коштів до величини матеріально-виробничих запасів.
Нормативне значення: не менше 0,5
7. Коефіцієнт забезпеченості поточних активів
0,53
0,16
- 0,37
Відношення власних оборотних коштів до поточних активів.
Нормативне значення: не нижче 0,1
8. Коефіцієнт короткострокової заборгованості
0,25
0,4
+0,15
Ставлення короткострокової заборгованості до суми загальної заборгованості.
Коефіцієнт автономії організації на кінець грудня 2008 р. склав 0,08. Даний коефіцієнт характеризує ступінь залежності організації від позикового капіталу. Отримане тут значення говорить про вкрай малої частки власного капіталу (8%) у загальному капіталі.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу на кінець грудня 2008 р. склало 0,11. Вважається, що оптимальний діапазон значень коефіцієнта 0,5-0,6. І хоча на практиці норматив для цього показника не визначений, отримане тут значення говорить про явне нестачі власного капіталу для забезпечення стабільного фінансового стану організації.
Підсумкове значення коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів (0, 19) показує, що матеріально-виробничі запаси в недостатній мірі забезпечені власними обіговими коштами організації.
За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що на кінець 2008 р. частка короткострокової заборгованості в загальних боргах складає 40%. При цьому за 2008 р. частка короткострокової заборгованості зросла на 15%.

Висновок

Основною метою фінансового аналізу діяльності організації є отримання максимально достовірної інформації, на підставі якої можна скласти об'єктивну картину фінансового стану організації. Фінансовий стан організації визначається її прибутком (збитком), змінами в структурі активів та зобов'язань.
Джерелом формування майна і фінансових ресурсів ДРСУ є - прибуток, отриманий від реалізації продукції (робіт, послуг). А також від інших видів господарської (комерційної) діяльності.
За звітний період майно підприємства збільшилося на 2962 тис. рублів, у тому числі за рахунок збільшення основних засобів на 1812 тис. рублів, і приросту оборотних активів на 2053 тис. рублів. При цьому обсяг незавершеного будівництва зменшився на 903 тис. рублів, запаси збільшилися на 2465 тис. рублів, відзначається зменшення короткострокової дебіторської заборгованості на 274 тис. рублів.
Хоча мало місце зростання активів, власний капітал зменшився на 2292 тис. рублів, що свідчить про негативну динаміку майнового стану організації.
За 2008 рік підприємство отримало прибуток від продажів в розмірі 2298 тис. руб., Що дорівнює 7,9% від виручки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток виріс на 355 тис. руб., Або на 18,3%.
У порівнянні з минулим періодом в поточному році виросла як виручка від продажів, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 4533 і 4178 тис. руб. Відповідно).

Список використаної літератури

1. Леонтьєв В.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. - М.: Еліт, 2005.
2. Фінансовий менеджмент. Теорія і практика / Під ред.Е.С. Стоянової. - М.: Перспектива, 2004.
3. Фінанси організацій (підприємств) / Под ред. М.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 2004.
4. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Під ред.Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2004.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
108.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2
Аналіз кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності організації підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ СМР
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ Автосвіт
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ Аквія
© Усі права захищені
написати до нас