Аналіз формування та використання прибутку підприємства на прикладі БКУТП Оптова база Бакалія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ................................................. .................................................. .. 3
1. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства ........... 5
1.1 Поняття і види прибутку ............................................. ....................... 5
1.2 Методика аналізу розподілу чистого прибутку ........................... 12
1.3 Розрахунок резервів збільшення прибутку ............................................. ... 12
2. Аналіз прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія ».............................. 15
2.1 Коротка характеристика БКУТП Оптова база «Бакалія »............... 15
2.2 Динаміка основних показників БКУТП Оптова база «Бакалія» .15
2.3 Аналіз складу і динаміки прибутку БКУТП Оптова база
«Бакалія »............................................... .................................................. .. 17
2.4 Аналіз оподатковуваного прибутку БКУТП Оптова база
«Бакалія »............................................... .................................................. .. 18
2.5 Факторний аналіз формування чистого прибутку підприємства ... 19
2.6 Прогнозування прибутку від реалізації продукції ..................... 20
3. Аналіз розподілу і резервів збільшення прибутку БКУТП
Оптова база «Бакалія »............................................. ............................... 22
3.1 Аналіз розподілу прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» .. 22
3.2 Аналіз резервів збільшення прибутку БКУТП Оптова база
«Бакалія »............................................... .................................................. .. 22
Висновок ................................................. ................................................ 23
Список використаної літератури ............................................... ......... 24
Додаток ................................................. .............................................. 25

Введення
При переході до ринкової системи економічних відносин підприємства отримали самостійність в плануванні своєї господарської та економічної діяльності.
Досвід довів життєздатність і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, у створенні гнучких виробництв, сприйнятливих до запитів споживачів і досягненням науково-технічного прогресу. Ринок стимулює підприємства до рішучих дій в оволодінні новими методами господарювання, перебудові своєї діяльності. В умовах ринку підприємство є головним об'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічний простір для якого практично необмежено, але цілком залежить від уміння працювати беззбитково, адаптуючись до умов мінливої ​​економічної середовища.
До основних принципів ринкової економіки відносяться наступні:
- Економічна і юридична самостійність підприємства;
- Становлення вільної конкуренції;
- Вільне ціноутворення;
- Неприпустимість адміністративного втручання держави в справи підприємства;
- Здорова фінансово-ринкова система;
- Державна охорона основних принципів ринкової економіки.
На основі цих принципів кожне підприємство будує свій фінансовий (ринковий) механізм, прагнучи до отримання якомога більшої суми прибутку.
Одним з основних вимог функціонування підприємств та їх асоціацій в умовах ринкової економіки є беззбитковість господарської та іншої діяльності, відшкодування витрат власними доходами та забезпечення у визначених розмірах прибутковості, рентабельності господарювання. Законодавством, чинним, в Республіці Білорусь встановлено, що головне завдання підприємства - господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна підприємства.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники прибутку, які в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування. За рахунок прибутку виконується також частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами і організаціями. Таким чином, показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств. Вони характеризують ступінь його ділової активності та фінансового благополуччя. За прибутком визначаються рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в активи даного підприємства.
Економічна нестабільність, монопольне становище товаровиробників спотворюють формування прибутку як чистого доходу, приводять до прагнення одержання доходів, головним чином, в результаті підвищення цін. Усуненню інфляційного наповнення прибутку сприяють фінансове оздоровлення економіки, розвиток ринкових механізмів ціноутворення, оптимальна система податків. Ці завдання має виконувати держава в ході здійснення економічних реформ.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що прибуток є тим чинником, який визначає ефективність роботи будь-якого підприємства, його ліквідність, і, як наслідок, становище підприємства на сучасному ринку товарів та послуг.
Метою даної курсової роботи є розгляд формування та використання прибутку.
Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:
- Розглянути прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства;
- Провести аналіз прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»;
- Проаналізувати розподіл і резерви збільшення прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія».

1. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства
1.1 Поняття і види прибутку
Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних показників та важелів управління економікою. Вона є мірилом оцінки діяльності підприємства, джерелом його розвитку, самофінансування, матеріального заохочення праці працівників, виступає джерелом винагороди власникам акцій, паїв у статутному капіталі підприємства, поповнення державного та місцевого бюджетів. Отже, прибуток - це основний багатозначний оцінний показник результатів роботи підприємства в умовах становлення і розвитку ринкового механізму господарювання.
Прибуток являє собою реальну частину чистого доходу, створеного додатковим працею. Тільки після продажу продукт (робіт, послуг) чистий дохід приймає форму прибутку. Кількість прибутку визначається як різниця між виручкою від господарської діяльності підприємства (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і небюджетні фонди) і сумою всіх витрат на цю діяльність.
Отримання прибутку є основною метою діяльності будь-якого господарського суб'єкта. З одного боку, прибуток є показником ефективності діяльності підприємства, тому що вона залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні ресурсів, тому що прибуток - основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства. З іншого боку, вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету. Таким чином, у зростанні сум прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава.
Розглядаючи сутність прибутку, слід відзначити такі її характеристики [1]:
1.Прібиль представляє собою форму доходу підприємця, що здійснює певний вид діяльності. Ця найбільш проста форма вираження прибутку є разом з тим недостатньою для її повної характеристики, тому що в ряді випадків активна діяльність у будь-якій сфері може і не бути пов'язаною з отриманням прибутку.
2.Прібиль є формою доходу підприємця, що вклав свій капітал з метою досягнення певного комерційного успіху.
3.В процесі ведення бізнесу підприємець внаслідок своїх невдалих дій або об'єктивних причин зовнішнього характеру може не тільки втратити очікуваного прибутку, але й повністю або частково втратить вкладений капітал. Тому прибуток є в певній мірі і платою за ризик здійснення підприємницької діяльності.
4.У кількісному вираженні прибуток є залишковим показником, що представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності.
5.Является вартісним показником, вираженим у грошовій формі. З урахуванням розглянутих основних характеристик прибутку її поняття в найбільш узагальненому вигляді може бути сформульована таким чином: «Прибуток являє собою виражений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, який представляє собою різницю між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності ». Систематизація прибутку, проведена лише по найбільш важливим класифікаційними ознаками, наведена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Систематизація видів прибутку підприємства за основними класифікаційними ознаками

Ознаки класифікації
прибутку підприємства
Види прибутку за відповідними
ознаками класифікації
1.Істочнікі формування прибутку, які використовуються в її обліку
а) Прибуток від реалізації продукції
б) Прибуток від реалізації майна
в) Прибуток від позареалізаційних операцій
2. Джерела формування прибутку за основними видами діяльності підприємства
а) Прибуток від операційної діяльності
б) Прибуток від інвестиційної діяльності
в) Прибуток від фінансової діяльності
3. Склад елементів, що формують прибуток
а) Маржинальна прибуток
б) Балансова чи валовий прибуток
в) Чистий прибуток
4. Характер оподаткування прибутку
а) Оподатковуваний прибуток
б) Прибуток, що не підлягає оподаткуванню
5. Характер інфляційної «очищення» прибули
а) Прибуток номінальна
б) Прибуток реальна
6. Даний період формування прибутку
а) Прибуток попереднього періоду
б) Прибуток звітного періоду
в) Прибуток планового періоду
7. Регулярність формування прибутку
а) Регулярно формована прибуток
б) Надзвичайна прибуток
8. Характер використання прибутку
а) капіталізувати прибуток
б) споживання (розподілена) прибуток
9. Значення підсумкового результату господарювання
а) Позитивна прибуток
б) Негативна прибуток (збиток)
В обох випадках під прибутком розуміється результат господарювання по основній виробничо-збутової діяльності підприємства. Основною метою фінансового аналізу є розробка і прийняття обгрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта. В аналізі використовуються наступні показники прибутку:
- Балансовий прибуток;
- Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг);
- Прибуток від іншої реалізації;
- Позареалізаційні результати (доходи і витрати від позареалізаційних операцій);
- Оподатковуваний прибуток;
- Чистий прибуток.
Балансова прибуток являє собою частина балансового прибутку, яка служить базою для розрахунку податку, що підлягає внесенню до бюджету. У процесі аналізу визначається склад балансового прибутку, її структура, динаміка і виконання плану за аналізований період. При вивченні динаміки та виконання плану балансового прибутку застосовують метод порівняння: порівняння показників звітного періоду з попереднім в першому випадку і порівняння фактичних показників звітного періоду з плановими. На зміну балансового прибутку впливають багато факторів. Кількісно можна виміряти чинники першого, другого і третього порядків.
До факторів першого порядку відносяться зміни:
1) прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
2) прибуток від іншої реалізації;
3) позареалізаційних фінансових результатів.
У свою чергу прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від наступних факторів:
1) обсягу реалізованої продукції;
2) структури реалізованої продукції;
3) повної собівартості реалізованої продукції;
4) цін на реалізовану продукцію.
Ці фактори відносяться до чинників другого порядку балансового прибутку. Більш детально і наочно фактори трьох рівнів представлені на малюнку 1 [2].
Малюнок 1 - Структурно-логічна схема факторної системи балансового прибутку
При розрахунку впливу факторів першого порядку на балансовий прибуток використовується адитивна факторну модель:
, (1)
де ПБ - балансовий прибуток;
ПР - прибуток від реалізації товарів;
ПП - прибуток від іншої реалізації;
ВР - позареалізаційні результати.
Кількісне зміна кожного фактора одно впливу цього чинника на зміну балансового прибутку.
Чистий прибуток - сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та інших обов'язкових відрахувань. Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою прибутку до оподаткування та сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства, що покриваються за рахунок прибутку. Величина суми чистого прибутку залежить від факторів зміни прибутку до оподаткування та чинників, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній її сумі, а саме частки податків, економічних санкцій та ін (малюнок 2).

Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширення виробництва, працівники зацікавлені в підвищенні їх частки у використанні прибутку, а держава прагне отримати якомога більше прибутку в бюджет. У процесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, відсотків, податків з прибутку, відрахувань у фонди підприємства. Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку по рахунках результатів, фінансова звітність ф.2 «Звіт про фінансові результати», а також відповідні таблиці плану підприємства.
Механізм аналізу формування та розподілу прибутку представлений на малюнку 3.
1.2 Методика аналізу розподілу чистого прибутку
У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистого прибутку в динаміці і з'ясувати чинники, що визначають розподіл прибутку. Подальший аналіз повинен показати, наскільки і за рахунок яких чинників змінилася величина основних напрямків використання прибутку. Основними факторами, що визначають розмір капіталізованої і споживаної прибутку, можуть бути [3]:
· Зміна суми чистого прибутку (ПП);
· Зміна частки відповідного напряму використання чистого прибутку (дотчеся):

Виручка від реалізації продукції, товарів, послуг
Податки з виручки
Виручка (нетто) від реалізації продукції, товарів, послуг
Змінні витрати, що припадають на реалізовану продукцію
Маржинальний (валовий) прибуток
Постійні витрати звітного періоду (без відсотків за кредити та позики)
Фінансовий результат від реалізації продукції (послуг)
Сальдо інших операційних доходів і витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності
Прибуток від інвестиційної та фінансової діяльності
Загальна сума брутто-прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків
Відсотки до сплати за використовувані земельні ресурси
Прибуток звітного періоду від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків
Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі
Чистий прибуток звітного періоду
Спожита прибуток
Капіталізована (нерозподілений) прибуток
 


(2)
Способом абсолютних різниць можна розрахувати, як змінювалася сума відрахувань до відповідного фонду за рахунок:
а) частки відрахувань від чистого прибутку
(3)
б) суми чистого прибутку
(4)
Знаючи чинники зміни чистого прибутку, можна визначити їх вплив на розмір спожитої і капіталізованого прибутку. Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного фактора потрібно помножити на фактичну частку відповідного напряму використання прибутку:
(5)
Отримані результати покажуть внесок кожного фактора у формування суми капіталізованої і спожитої прибутку.
1.3 Розрахунок резервів збільшення прибутку
Під господарськими резервами розуміють можливості підвищення ефективності діяльності підприємства на основі використання досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду.
Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості її збільшення за рахунок зростання обсягу реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення позареалізаційних збитків, удосконалення структури продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обгрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний. На першому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви, на другому розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів; на третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням. У загальному вигляді резерви збільшення прибутку можна представити на малюнку 4.

Рисунок 4 - Схема підрахунку резервів зростання прибутку
При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.
Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції (робіт, послуг) розраховується за формулою:
(6)
де - Резерв збільшення суми прибутку;
П - планова сума прибутку на одиницю i-ої продукції;
РПi - кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру.
Для виявлення і підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості може бути використаний метод порівняння. У цьому випадку для кількісної оцінки резервів дуже важливо правильно вибрати базу для порівняння. В якості такої бази можуть виступати рівні використання окремих видів виробничих ресурсів: плановий і нормативний; досягнутий на передових підприємствах; базовий, фактично досягнутий середній рівень в цілому по галузі; фактично досягнутий на передових підприємствах зарубіжних країн. При порівняльному методі кількісного вимірювання резервів їх величина визначається шляхом порівняння досягнутого рівня витрат з їх потенційної величиною:
(7)
де - Резерв зниження собівартості продукції за рахунок i - го виду ресурсів;
* - Фактичний рівень використання i-го виду виробничих ресурсів;
* - Потенційний (можливий) рівень використання i-го виду виробничих ресурсів.
Узагальнююча кількісна оцінка загальної суми резерву зниження собівартості продукції проводиться шляхом підсумовування їх величини по окремих видах ресурсів:
(8)
де - Загальна величина резерву зниження собівартості продукції. Результати аналізу прибутку за звітний період (рік) використовується для визначення напрямків пошуку резервів її зростання на наступний період. Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції. Він підраховується наступним чином: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються, і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції:
(9)
де ΔУДi - зміна питомої ваги кожного сорту;
Цiпл - відпускна ціна відповідного сорту;
- Можливий обсяг реалізації продукції.

2. Аналіз прибутку і рентабельності БКУТП Оптова база «Бакалія»
2.1 Коротка характеристика БКУТП Оптова база «Бакалія»
БКУТП Оптова база «Бакалія» розташовується за адресою: Могилевська область, м. Бобруйськ, вул. Ново-шосейна, 39-а.
Відповідно до статуту, БКУТП Оптова база «Бакалія» є правонаступникам ДП Бобруйская міжрайонна база по оптовій торгівлі бакалійними товарами «Бакалія. Майно підприємства належить до державної форми власності і перебуває у комунальній власності Могилевської області (обласна комунальна власність). Державним органом, уповноваженим управляти підприємством та закріпленим за нею майном, є Управління торгівлі, громадського харчування та споживчих товарів Могильовського облвиконкому. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба і зазначенням найменування, а також інші необхідні печатки та штампи.
Підприємство має право від свого імені укладати договори, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах. Основною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку в результаті здійснення господарської діяльності, спрямованої на задоволення громадських потреб жителів Могильовської області, міста Бобруйська у продовольчих товарах. У відповідності з цілями діяльності та законодавством РБ предметом діяльності Підприємства є оптова торгівля продовольчими товарами, в тому числі такі види діяльності:
1. оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; в тому числі: оптова торгівля алкогольними та іншими напоями, оптова торгівля тютюновими виробами;
2. вантажний сухопутний транспорт;
3. зберігання і складування;
4. транспортно-експедиційна діяльність.
Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи її розвитку, виходячи із попиту на товари, продукцію, надані роботи і послуги.
2.2 Динаміка основних показників БКУТП Оптова база «Бакалія»
Розглянемо динаміку показників результатів діяльності БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2005-2007 рр.. (Таблиця 2).
Таблиця 2 - Динаміка показників фінансових результатів діяльності БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2005-2007 рр..
Показники
Од. ізм.
2005
2006
Зміна, +, -
Темп росту,%
2006
2007
Зміна, +, -
Темп росту,%
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг
млн. руб.
9003
17696
+8966
196,6
17696
31008
+13312
172,6
Собівартість реалізованої продукції
млн. руб.
8964
17560
+8596
204,3
17560
30753
+13193
175,1
Середньооблікова чисельність
чол.
102
132
+20
129,4
132
138
+6
104,5
Фонд заробітної плати
млн. руб.
304,0
691,0
+387,0
227,6
691,0
889,4
+198
128,7
Питома вага ФЗП у виручці
%
3,4
3,9
+0,5
-
3,9
2,9
-1
-
Середньомісячна зарплата
руб.
233662
425126
+191464
181,9
425126
533756
+108630
125,6
Дебіторська заборгованість
млн. руб.
206
278
+72
135,1
278
531
+253
191,0
Кредиторська заборгованість
млн. руб.
244
478
+234
196,0
478
1015
+537
212,3
Прибуток за звітний період
тис. руб.
35950
131 449
+95 499
365,6
131449
189000
+57 551
143,8
Рентабельність (збитковість) підприємства
%
0,4
7,4
+7
-
7,4
6,1
-1,3
-
На підставі даних, наведених у таблиці 2, можна простежити такі тенденції в господарській діяльності БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2005-2007 рр..:
1) виручка від реалізації продукції за 2005-2006 рр.. збільшилася на 8 966 млн. руб. або на 196,6%; за 2006-2007 рр.. збільшилася на 13 312 млн. руб. або на 172,6%;
2) собівартість продукції збільшилась відповідно на 8 596 млн. руб. або на 204,3%; на 13 193 млн. руб. або на 175,1%.
3) середньооблікова чисельність збільшилася відповідно на 20 чол. або на 129,4%, на 6 чол. або на 10,45%.
4) фонд заробітної плати збільшився відповідно на 387 млн. руб. або на 227,6%; на 198 млн. руб. або на 128,7%.
5) питома вага фонду заробітної плати в загальній виручці в 2005-2006 рр.. збільшився на 0,5%, а в 2006-2007 рр.. знизився на 1%.
6) середньомісячна зарплата зросла відповідно на 191 464 руб. або на 181,9%; на 108 630 крб. або на 125,6%.
7) сума дебіторської заборгованості зросла відповідно на 72 млн. крб. або на 135,1%; на 253 млн. руб. або на 191,0%.
8) сума кредиторської заборгованості зросла відповідно на 234 млн. руб. або на 196,0%; на 537 млн. руб. або на 212,3%.
9) прибуток за звітний період зросла відповідно на 95,499 тис. руб. або на 365,6%; на 57,551 млн. руб. або на 143,8%.
10) рентабельність підприємства збільшилась на 7%; зменшилася на 1,3%. Все це говорить про успішне функціонування підприємства в аналізованому періоді. Порівнюючи темпи зростання прибутку і виторгу від реалізації, можна зробити висновок, що підприємство йде по інтенсивному шляху розвитку.
2.3 Аналіз складу і динаміки прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»
У процесі аналізу необхідно вивчити склад прибутку, її структуру і динаміку (таблиця 3).
Таблиця 3 - Аналіз складу і динаміки прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2005-2006 рр..

Показник
Значення показника
2005
2006
зміна
сума, тис. грн.
частка,%
сума, тис. грн.
частка,%
суми, тис.руб.
частки,%
Прибуток від реалізації продукції, послуг
10863
30,2
101 227
77,00
+90 364
+46,8
Сальдо інших операційних доходів і витрат
3 767
10,5
5 241
4,00
+1 474
-6,5
Прибуток від операційних доходів і витрат
14 630
40,70
106 468
81,00
+91,838
+40,3
Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат
21 320
59,30
24 981
19,00
+3 661
-40,3
Прибуток (збиток) за звітний період
35 950
100
131 449
100
+95 499
-
Відсотки до сплати
-
-
Прибуток (збиток) за звітний період до оподаткування
35 950
100
131 449
100
+95 449
-
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
23 890
66,50
32 377
24,60
+8 487
-41,9
Чистий прибуток звітного періоду
12 060
35,50
99 072
75,40
+87 012
+41,9
Таблиця 4 - Аналіз складу і динаміки прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2006-2007 рр..

Показник
Значення показника
2006
2007
зміна
сума, тис. грн.
частка,%
сума, тис. грн.
частка,%
суми, тис.руб.
частки,%
Прибуток від реалізації продукції, послуг
101 227
30,20
229 000
121,16
+127 773
+90,96
Сальдо інших операційних доходів і витрат
5 241
10,50
27 000
14,29
+21 759
+3,79
Прибуток від операційних доходів і витрат
106 468
40,70
256 000
135,45
+149 532
+94,75
Прибуток від позареалізаційних доходів і витрат
24 981
59,30
-67 000
-35,45
-42 019
-94,75
Прибуток (збиток) за звітний період
131 449
100
189 000
100
+57 551
-
Відсотки до сплати
-
-
-
-
-
-
Прибуток (збиток) за звітний період до оподаткування
131 449
100
189 000
100
+57 551
-
Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку
32 377
66,50
99 000
52,38
+66 623
-14,12
Чистий прибуток звітного періоду
99 072
35,50
90 000
47,62
-9 072
+14,12
Як показують дані таблиць 3 і 4, загальна сума брутто-прибутку до виплати відсотків і податків у 2006 році збільшилася на 265,64%, в 2007 році - на 43,78%. Найбільшу частку в ній становить прибуток від операційної діяльності. Рівень податкового вилучення прибутку зріс на 35,53% в 2006 році і на 205,77% в 2007 році. Чистий прибуток за даний період зросла на 721,49% в 2006 році і знизилася на 9,16% в 2007 році.
2.4 Аналіз оподатковуваного прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»
Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє оподатковуваний прибуток, оскільки від цього залежить сума податку на прибуток, а, відповідно, і сума чистого доходу.
Для визначення оподатковуваного прибутку необхідно з прибутку звітного періоду до оподаткування відняти:
· Зміна величини прибутку в результаті коригування її для потреб оподаткування;
· Дохід підприємства від цінних паперів, пайової участі у спільних підприємствах та інших фінансових операцій, оподатковуваний податком на прибуток за спеціальними ставками і утримуваний у джерела його виплати;
· Прибуток, по яких підприємство має податкові пільги відповідно до чинного податкового законодавства.
Розрахунок оподатковуваного прибутку представлений в таблиці 5.
Таблиця 5 - Розрахунок оподатковуваного прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2005-2007 рр..
Показник
Сума, тис. руб.
Сума, тис. руб.
2005
2006
Δ
2006
2007
Δ
1. Прибуток від реалізації продукції і послуг
10 863
101 227
+90 364
101 227
229 000
+127 773
2.Процентние доходи від позареалізаційної діяльності
21 320
24 981
+3 661
24 981
-67 000
- 91 981
3. Сальдо від інших операційних доходів і витрат
3 767
5 241
+1 474
5 241
27 000
+21 759
4.Общее сума брутто-прибутку до сплати відсотків і податків
35 950
131 449
+95 499
131 449
189 000
+57 551
5.Проценти до сплати
-
-
-
-
-
-
6.Прібиль до оподаткування
35 950
131 449
+95 499
131 449
189 000
+57 551
7.Увеліченіе (+), зменшення (-) суми прибутку в результаті її коригування для потреб оподаткування відповідно до встановленого порядку
-
-
-
-
-
-
8. Прибуток від цінних паперів та інших позареалізаційних операцій, оподатковувана податком за спеціальними ставками, який утримується у джерела його виплати
21 320
24 981
+3 661
24 981
-67 000
-91981
9. Пільги з податку на прибуток
-
-
-
-
-
-
10. Оподатковуваний прибуток (п.6 + п.7-п.8-п.9)
14 630
106 468
+91 838
106 468
256 000
+149 532
Як показують дані розрахунку, сума оподатковуваного прибутку в 2006 році збільшилася на 91 838 тис. руб., А в 2007 році - на 149 532 тис. руб.
2.5 Факторний аналіз формування чистого прибутку підприємства
Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою прибутку до оподаткування та сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій та інших обов'язкових платежів підприємства, що покриваються за рахунок прибутку. Розрахунок суми чистого прибутку наведено в таблиці 6.
Її величина залежить від факторів зміни прибутку до оподаткування та чинників, що визначають питому вагу чистого прибутку в загальній її сумі, тобто від частки податків і економічних санкцій.
Щоб визначити зміну суми чистого прибутку за рахунок факторів, першої групи, необхідна зміна загальної суми прибутку за рахунок кожного фактора помножити на плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в загальній її сумі:
ΔЧП = ΔПxixУдЧПо
де ΔПxi - зміна загальної суми прибутку за рахунок кожного фактору;
УдЧПо - плановий (базовий) питома вага чистого прибутку в загальній сумі.
Зміна чистого прибутку за рахунок другої групи факторів розраховується множенням приросту питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) у загальній сумі прибутку до оподаткування на фактичну її величину у звітному періоді:
ΔЧП = П1x (-ΔУдxi)
де П1 - фактичну величина прибутку в звітному періоді;
(-ΔУдxi) - приріст питомої ваги i-го фактора (податків, санкцій, відрахувань) у загальній сумі прибутку до оподаткування.
Таблиця 6 - Визначення впливу факторів на зміну суми чистого прибутку
Показник
Сума, тис. грн.
Питома вага в прибутку до оподаткування,%
Сума, тис. грн.
2005
2006
+, -
2005
2006
+, -
2006
2007
+, -
1. Прибуток звітного періоду до оподаткування
35 950
131449
+
95499
100
100
-
131449
189000
+
57551
2. Податки з прибутку
23890
32377
+
8487
66,45
24,63
-41,82
32377
99000
+66623
У тому числі:
податок на прибуток
23890
32377
+
8487
66,45
24,63
-41,82
32377
99000
+66623
економічні санкції за платежами до бюджету
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Чистий прибуток звітного періоду (п.1 - п.2)
12060
99072
+
87012
33,55
75,37
+
41,82
99072
90000
-9072
Сума чистого прибутку збільшилася в 2006 році на 87012 тис.руб., Або на 41,82%, а в 2007 році знизилася на 9072 тис.руб., Або на 27,75%.
2.6 Прогнозування прибутку від реалізації
У процесі розробки прогнозу прибутку можуть бути використані наступні методи: розрахунково-аналітичний, прямого рахунку, економіко-статистичні, метод визначення прибутку на вкладений капітал, метод максимізації прибутку за рахунок ефекту виробничого важеля та ін В основу механізму управління прибутком і багатьох методів прогнозування прибутку покладена взаємозв'язок між прибутком, обсягом реалізації і витратами. Причому важливе значення для максимізації прогнозованого прибутку має величина постійних і змінних витрат.
У фінансовому менеджменті існує явище, яке отримало назву ефект виробничого (або операційного) важеля. Суть його полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації (валового доходу) породжує ще більш сильну зміну прибутку.
Валовий дохід підприємства (виручка від реалізації) в 2007 році склала 31 008 (млн. руб.). У 2007 році був отриманий прибуток від реалізації в розмірі 229 (млн. крб.).
За даними підприємства частка змінних витрат у собівартості продукції складає 87%.
Використовуючи дані таблиці 2 визначимо величину змінних і постійних витрат в 2007 році. Величина змінних витрат складе: 30753 * 0,87 = 26755 (млн. руб.). Тоді величина постійних витрат складе: 30753-22757 = 3998 (млн. руб.).
Передбачувану виручку від реалізації визначимо виходячи з середнього темпу зростання виручки за 2006-2007 рр..
За даними таблиці 2 середній темп зростання виручки від реалізації складе:
Тр ср = (196,6 +172,6) / 2 = 184,6 (%)
Тоді передбачувана виручка від реалізації у прогнозному 2008 р. складе:
У 2008 = У 2007 * Тр ср = 31008 * 1,846 = 57240,7 (млн. руб.)
Визначимо величину витрат підприємства в прогнозному 2008 Величина постійних витрат (іпостась 2008) не зміниться і становитиме: 3998 (млн. руб.). Величина змінних витрат (Іпер 2008) складе: 26757 * 1,846 = 49393 (млн. руб.).
Тоді величина прибутку від реалізації у прогнозному 2008 р. складе:
П 2008 = У 2008-іпостась 2008-Іпер 2008 = 57240,7-3998-49393 = 3849,7 (млн. руб.)
Таким чином, використовуючи метод операційного важеля, отримали прогноз обсягу прибутку від реалізації на 2008 р. Прибуток від реалізації в 2008 р. складе 3849,7 млн. руб.

3. Аналіз розподілу і резервів збільшення прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»
3.1 Аналіз розподілу прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»
Показник
Значення показника
Значення показника,
2006
+, -
Частка,%
2007
+, -
Частка,%
1. Чистий прибуток звітного періоду
99072
+87012
100
90000
-9072
100
2. Розподіл прибутку:
- Дивідендні виплати
- До резервного фонду
- На капітальні вкладення
7000
+11000
7,1
20000
+13000
22,2
18000
+9000
18,2
9000
-9000
10,0
74072
+67012
74,7
61000
-13072
67,8
У процесі аналізу необхідно вивчити дані про використання чистого прибутку в динаміці і з'ясувати чинники, що визначають розподіл прибутку (таблиця 7).
Таблиця 7 - Дані про розподіл чистого прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» за 2006-2007 рр.., Тис. руб.
Наведені дані показують, що в БКУТП Оптова база «Бакалія» в 2006 рр.. на виплату дивідендів використано 7,1% прибутку, на створення резервів 18,2%, на інвестиційні програми 74,7%; в 2007 рр.. відповідно 22,2%, 10% та 67,8%.
3.2 Аналіз резервів збільшення прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія»
Сума резерву зростання прибутку за основним видом діяльності за рахунок збільшення обсягу послуг:
2005 Р  Пv = (4906 - 3017) * 14,5 = + 27 390,5 (тис. крб.);
2006 Р  Пv = (6700 - 4906) * 110 = + 197 340 (тис. крб.);
2007 Р  Пv = (8040-7370) * 189 = + 126 630 (тис. грн.).
Сума резерву зниження собівартості послуг:
2005 Р ↓ Сi = (4 025 - 4428) * 4906 = - 403 (тис.руб.);
2006 Р ↓ Сi = (5 290 - 5819) * 110 = - 529 (тис. крб.);
2007 Р ↓ Сi = (14027 - 15 430) * 8040 = -1 403 (тис. крб.).

Висновок
Значення прибутку для вдосконалення і розширення виробництва ні в кого не викликає сумніву. Прибуток є однією з основних цілей господарської діяльності та основним показником ефективності господарюючого суб'єкта за певний період. В економічній теорії проблема прибутку аналізувалася на всьому протязі формування різних теорій і напрямів і є актуальною до теперішнього часу. В умовах ринкової економіки зростає значення комерційної діяльності з метою отримання максимального прибутку для задоволення матеріальних і соціальних потреб працівників і виробничого розвитку підприємства. При визначенні обсягу закупівлі того чи іншого товару і можливостей його продажу партнери повинні обов'язково прораховувати вигідність господарської угоди, тобто можливість отримання оптимального рівня та маси прибутку. Отримання прибутку є результатом виробництва і продажу товару в будь-якій формі (продукція, роботи або послуги), заснованих на залученні капіталу, праці та природних ресурсів.
Максимізація прибутку шляхом зміни частки змінних і постійних витрат відкривають можливість підприємцям планувати на перспективу розміри приросту прибутку в залежності від господарських успіхів у виробництві конкурентоспроможної продукції і завчасно вживати відповідні заходи щодо зміни в ту чи іншу сторону величини змінних і постійних витрат.
На основі проведеного аналізу БКУТП Оптова база «Бакалія» можна зробити наступні висновки.
Загальна сума брутто-прибутку БКУТП Оптова база «Бакалія» у 2006 році збільшилася на 265,64%, в 2007 році - на 43,78%. Найбільшу частку в ній становить прибуток від операційної діяльності. Чистий прибуток за даний період зросла на 721,49% в 2006 році і знизилася на 9,16% в 2007 році.
БКУТП Оптова база «Бакалія» в 2006 рр.. на виплату дивідендів використано 7,1% прибутку, на створення резервів 18,2%, на інвестиційні програми 74,7%; в 2007 рр.. відповідно 22,2%, 10% та 67,8%.
Це говорить про успішне функціонування підприємства в аналізованому періоді.

Список використаної літератури
1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово - економічної діяльності підприємства. М.: ДІС, 2001. - 206 с.
2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн.: Вишейш. шк., 2001. - 159 с.
3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 2000. - 295 с.
4. Виявлення резервів і методика їх розрахунку в курсі «Аналіз господарської діяльності»: навч. -Метод. матеріали / М.М. Морозова. - Могилів: МДУ ім. А.А. Кулешова, 2006. - 76 с.
5. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - М.: «Фінанси та статистика», 2001. - 294с.
6. Дубровський В.Ж., Чайкін Б.І. Економіка та управління підприємством. - М.: «Инфра-М», 2004. - 368с.
7. Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства / БГЕУ. Мн., 2001. - 87 с.
8. Єфименко А.Г., Руденок М.П. Економіка переробних підприємств АПК. - Мн.: БДУ, 2004. - 161с.
9. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. М: ДІС, 2001. - 140 с.
10. Курс економічного аналізу / За ред. М.І. Баканова і А.Д. Шеремета. М.: Фінанси і статистика, 2004. - 223 с.
11. Панков Д.А. Облік і аналіз в мікроекономічної системі фінансового менеджменту: теорія, методологія, методики. Гродно, 2001. - 134 с.
12. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн.: Вишейш. шк., 2003. - 159 с.
13. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: ИНФРА-М, 2003. - 352 с.
14. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн.: Нове знання, 2002. - 485 с.
15. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. 3-тє вид. Мн.: Нове знання, 2003. - 293 с.
16. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник для вузів / В.В. Осмоловський, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак та ін Мн.: Нове знання, 2001. - 254 с.
17. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. М.: ИНФРА-М, 2004. - 169 с.
18. Економіка підприємства. Підручник для ВУЗів. / Под ред. Н. А. Сафронова. - М.: «МАУП», 1998. - 472с.
19. Економіка: Підручник. / Под ред. І. В. Ліпсіц. - М.: «Віта-Пресс», 1997. - 314с.


[1] Дубровський В.Ж., Чайкін Б.І. Економіка та управління підприємством. - М.: «Инфра-М», 2004, стор 92
[2] Курс економічного аналізу / За ред. М.І. Баканова і А.Д. Шеремета. М.: Фінанси і статистика, 2004, стор 73
[3] Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн.: Вишейш. шк., 2003, стор 84
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
231.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз формування та використання прибутку підприємства
Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємства
Формування та використання прибутку комерційного банку на прикладі АКБ Надра
Аналіз формування розподілу і використання прибутку
Аналіз формування і використання чистого прибутку
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ВАЛТ
Аналіз формування та використання прибутку на підприємстві ВАТ ЕРТІЛЬСТРОЙ
Оцінка механізму формування та розподілу прибутку на прикладі підприємства ТОВ БелКрус
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru